Greve Solrød Forsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Solrød Forsyning"

Transkript

1 Greve Solrød Forsyning Redegørelse for øget udledning til Skelbækken December 2015 Udarbejdet til: Greve Solrød Forsyning og Solrød Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Thomas Rolf Jensen og Søren Højmark Rasmussen Direkte tlf.: Projektnavn: Skelbækken Projektnr.: Kvalitetssikring: Jes Sørensen Side 1 af 19

2 December 2015 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund for den øgede udledning til Skelbækken Beskrivelse af udbygning og nyt regnvandssystem i Havdrup Vest Beregning af arealer og regnvandsmængder for udbygningens etaper Dimensionering af regnvandsbassiner Beskrivelse af regnvandsbassin (Bassin 1) Volumen og beregningsforudsætninger for Bassin 1 og Øget udledning til Skelbækken Forudsætninger for modelberegninger Statusberegninger Planscenarier Beregningsresultater Diskussion Statusberegning Solrød Bæk Skelbækken Generelt Planscenarier for øget udledning Planscenarie med 4,7 l/s Planscenarie med 20 l/s Konklusion Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort, område for nyt regnvandssystem og bassin 1 Bilag 2 Plan og snit for bassin 1 Bilag 3 Plan over pumpestation med sandfang og olieudskiller

3 December 2015 Side 3 af Indledning Indeværende rapport er en redegørelse for konsekvenserne af den øgede udledning af regnvand til Skelbækken i forbindelse med byggemodningen i Havdrup Vest. Solrød Kommune har stillet krav til udledning af regnvand til Skelbækken fra oplandet på 1 l/s/ha (100 l/s/km 2 ), og formålet med denne rapport er at undersøge, om det er muligt, at vandløbene (Skelbækken og Solrød Bæk) kan modtage den øgede afledte regnvandsmængde fra udbygningen i Havdrup. Således må der ikke opstå problemer med forekomst af 10 års regnhændelser. Byggemodningen for Havdrup Vest er opdelt i etaperne 1-7. Etape 1 og 2 afleder til eksisterende afløbssystem for øvrige Havdrup og er derfor ikke relevant for indeværende evaluering. Den øgede udledning til Skelbækken vil i første omgang være regnvand fra Etape 3, 4 og 6, som udbygges i I den forbindelse etableres et regnvandsbassin, som kan forsinke udledningen til Skelbækken fra disse delområder. Senere vil der ske en øget udledning af regnvand til Skelbækken fra Etape 5 og 7. Der vil i den sammenhæng blive etableret endnu et regnvandsbassin til forsinkelse af regnvandet fra disse delområder. Det er ikke en mulighed at aflede vandmængden fra de udbyggede områder via dræn til Skensved Å, der er hårdt belastet af private dræn. Det vurderes, at der er for høje omkostninger forbundet med etableringen af en sådan afledning, der ydermere vil være en byrde for de implicerede lodsejere. I indeværende rapport er der udført modelberegninger for den samlede udledning til Skelbækken fra disse to delområder (dvs. fuld udbygning), hvilket er i alt 4,7 l/s baseret på kravet på 1 l/s/ha (100 l/s/km 2 ). For at have muligheden for at tømme regnvandsbassinerne hurtigere efter hver regnhændelse, er der også udført modelberegninger for en udledning på 20 l/s. Der er udført modelberegninger for statussituationer samt planmæssige situationer med hhv. 5 års og 10 års Vintermaks i Mike Urban. Udgangspunktet for modelberegningerne er regulativets bestemmelser for det enkelte vandløb. Forskellen i vandspejlskoter for status og plan er derved fundet og evalueret i forhold til, hvad der forudsættes at være det enkelte vandløbs reelle statussituation, hvilket er udgjort af VASP beregningen. Den relative forskel mellem status og plan beregnet i Mike Urban bliver således evalueret i forhold til VASP beregningen.

4 December 2015 Side 4 af Baggrund for den øgede udledning til Skelbækken I det følgende beskrives baggrunden for den øgede udledning til Skelbækken. 2.1 Beskrivelse af udbygning og nyt regnvandssystem i Havdrup Vest Der skal ske byggemodning i Havdrup Vest og i den anledning har Solrød Kommune anvist, at regnvandet fra en del af de nye udbygninger skal ledes til Skelbækken. Regnvandet fra det samlede udbyggede område forudsættes at foregå som beskrevet i det følgende. Der opbygges et nyt regnvandssystem, der kan håndtere vandmængden fra de udbyggede områder inden det udledes til Skelbækken. Etape 1-7 for den samlede udbygning er angivet på figur 1. På figuren er der angivet 2 bassiner, som skal forsinke regnvandet fra de udbyggede områder. Etape 1 går til den eksisterende kloak, mens etape 2 vil gøre det i fremtiden, når området er færdigudbygget. Derved indgår område 1 og 2 ikke i betragtningen i forhold til udledningen til Skelbækken. Disse områder vil ikke blive behandlet yderligere. Figur 1. Oversigt over etaper til udbygning og den omtrentlige placering af 2 nye bassiner På Etape 3 planlægges udbygningen udført fra Etape 4 er under udførelse og Etape 6, der udgøres af Havdrup Centervej, skal videreføres og i den forbindelse skal der etableres vejafvanding. Dette planlægges udført i I forbindelse med udbygningen af dette delområde (Etape 3, 4 og 6) vil den første del af et nyt regnvandssystem blive etableret i Denne del består af selve ledningssystemet, et regnvandsbassin (bassin 1), en pumpestation med sandfang og olieudskiller umiddelbart før indløb samt udløbsledning til Skelbækken.

5 December 2015 Side 5 af 19 I 2016 vil Etape 6 blive koblet på det nye regnvandssystem. Det samme er gældende for Etape 4 (som indtil da midlertidigt afledes til afløbssystemet). Etape 4 kobles på regnvandssystemet opstrøms Havdrup Centervej, mens Etape 3 forventes tilkoblet regnvandssystemet omkring Havdrup Centervej i Det opsamlede regnvand fra delområdet (Etape 3, 4 og 6) graviterer via en strækning med ø700-ø1000 mm regnvandsledninger til en pumpestation (med en kapacitet på 4,7 l/s), hvorfra regnvandet pumpes til udledning i Skelbækken. Før pumpestationen etableres sandfang og udskiller med kapacitet på 20 l/s. Ved større regnhændelser vil regnvandet stuve op i det nye regnvandsbassin (bassin 1). Området for Etape 5 og 7 er byggemodnet og er planlagt udført indenfor nærmeste fremtid. Regnvandssystemet udbygges med et nyt regnvandsbassin (bassin 2) til forsinkelse af regnvandet fra Etape 5 og 7. Fra regnvandsbassinet vil der blive etableret et droslet udløb til regnvandssystemet ved Havdrup Centervej (Etape 6). Således vil regnvandet fra område 5 og 7 også blive afledt via pumpestationen med udløb til Skelbækken. Fra regnvandssystemet vil der ved fuld udbygning blive pumpet 4,7 l/s ud til Skelbækken via pumpestationen. Oplandet for bassin 1 (Etape 3, 4 og 6) bidrager med en regnvandsmængde på 2,05 l/s, mens oplandet for Bassin 2 (Etape 5 og 7) bidrager med en regnvandsmængde på 2,65 l/s. I den første periode, hvor der udelukkende sker tilslutning af Etape 3, 4 og 6 vil pumpestationen og dermed Skelbækken kun have en belastning fra regnvandssystemet på 2,05 l/s. Der ansøges på nuværende tidspunkt om en udledning på 4,7 l/s, så der ikke er behov for udskiftning af pumpe på et senere tidspunkt. Sandfanget og olieudskilleren ved pumpestationen vil stå for rensningen af alt regnvand inden udledning til Skelbækken. De to regnvandsbassiner vil begge blive bygget med reguleringsbygværker, der sikrer, at regnvandet først går til overløb i det enkelte bassin, når det overstiger en vis kote. Således kan det sikres at first flush under regnhændelser ikke går i bassinerne, men direkte til sandfang og olieudskiller og derefter pumpes renset ud i Skelbækken. På figur 2 ses en principtegning over det nye regnvandssystem og bassin 1. Systemet fungerer overordnet set som beskrevet ovenfor. Læg mærke til, at bassin 2, der tilbageholder vand fra Etape 5 og 7 ikke indgår på tegningen. Se også bilag 1-3 for oversigt over plan og snit af bassin 1 samt plan over pumpestation med sandfang og olieudskiller. Eksisterende dræn i området vil om nødvendigt blive omlagt og tilsluttes under alle omstændigheder ikke det nye regnvandssystem.

6 Figur 2. Principtegning over regnvandssystem inkl. bassin 1, men ekskl. bassin 2.

7 I det følgende redegøres for de beregnede reducerede arealer og afledte regnmængder for udbygningens etaper og dimensionering af regnvandsbassiner Beregning af arealer og regnvandsmængder for udbygningens etaper I tabel 1 ses en oversigt over arealer for den fulde udbygning i Havdrup. De grønne områder er medtaget i det samlede bruttoareal. I tabellen er angivet beregningen af det befæstede areal samt det reducerede areal for udbygningens etaper. Det reducerede areal er beregnet ud fra det befæstede areal (tag og parkering, areal + befæstet vej, areal) med en reduktionsfaktor på 0,9. Det er antaget, at hver grund har hus, indkørsel mv. på samlet 150 m 2. Det ses, at det samlede reducerede areal for udbygningen er 4,7 ha. Med et krav om en maksimal udledning til recipient på 1 l/s/ha (100 l/s/km 2 ), er den maksimale regnvandsmængde, som kan udledes til Skelbækken beregnet til 4,7 l/s. Tabel 1. Samlede arealer, beregnede befæstede areal, reduceret areal og afledte vandmængder for etaper i udbygningsområde i Havdrup. Udbygning Areal [ha] Hus, antal Tag og parkering, grunde [ha] Vej, areal [ha] Bef.gr. grund [%] Bef.gr. vej [%] Bef. areal [ha] Red. Areal [ha] Etape 3 1, ,53 0, ,82 0,73 Etape 4 2, ,60 0, ,98 0,88 Etape 5 0, ,45 0, ,62 0,56 Etape 6 0,81 0 0,00 0, ,49 0,44 Etape 7 5, ,32 1, ,32 2,09 Grønne områder 3,39 0 0,00 0, ,00 0,00 Total 14, ,90 2, ,21 4, Dimensionering af regnvandsbassiner I forbindelse med udbygningen i Havdrup skal der som tidligere nævnt etableres to regnvandsbassiner for at forsinke regnvandet fra udbygningen i Havdrup inden det udledes til Skelbækken. I tabel 2 er vist de beregnede reducerede arealer og de dertil hørende afledte regnmængder for oplandet til hhv. bassin 1 (Etape 3, 4 og 6) og bassin 2 (Etape 5 og 7). Disse tal er grundlag for dimensioneringen af regnvandsbassinerne. I indeværende rapport vil der blive set på dimensioneringen og udformningen af begge bassiner.

8 December 2015 Side 8 af 19 Der vil dog være fokus på bassin 1, da dette regnvandsbassin skal etableres allerede i Derfor er man også nået længere i forhold til designet af bassinet. Bassin 2 vil blive etableret på et senere tidspunkt, når Etape 5 og 7 er udbygget og klargjort til tilkoblingen til regnvandssystemet. Det kan forudsættes, at bassin 2 vil være funktionelt lig bassin 1. I det følgende afsnit beskrives funktionen af bassin 1. Efterfølgende beskrives beregningsforudsætningerne for bassin 1 og 2. Tabel 2. Beregnede reducerede arealer og afledte regnmængder fra oplandene til bassin 1 og bassin 2. Bassin Red. Areal [ha] Afledt Regnvand [l/s] Bassin 1 (Etape 3, 4 og 6) Bassin 2 (Etape 5 og 7) 2,05 2,05 2,65 2,65 Total 4,7 4, Beskrivelse af regnvandsbassin (Bassin 1) Regnvandet fra udbygningen i delområdet (Etape 3, 4 og 6) i Havdrup vil blive opsamlet i et m 3 regnvandsbassin (jordbassin), hvorfra vandet pumpes til Skelbækken via en pumpestation umiddelbart øst for jernbaneoverskæringen. Se bilag 1-3 for oversigt over plan og snit af bassin 1 samt plan over pumpestation med sandfang og olieudskiller. Regnvandsbassinet etableres som et vådt bassin uden tæt membran i bunden. Bassinet kommer først i funktion under en regnhændelse, når vandspejlet i reguleringsbygværket kommer over kote 22.40, hvilket vil være 1,4 m over bundkoten. På det tidspunkt vil first flush med urenheder fra veje og andre befæstede arealer have passeret reguleringsbygværket. Således vil det mere rene vand havne i regnvandsbassinet. Længere nedstrøms i systemet, umiddelbart før pumpestationen, vil der blive etableret sandfang og olieudskiller som skal stå for primær rensning af regnvandet inden udledningen til Skelbækken. Alt regnvand op til en 10 års hændelse vil passere sandfang og olieudskiller. På figur 2 angives maks. kote i bassin 1 ved 5 års og 10 års regnhændelse til hhv. kote og 23.44, dvs. en maksimal dybde i bassinet på hhv. 1,90 m og 1,94 m. Dette er en fremtidig (år 2100) regnhændelse ved 5 og 10 år. Når der er behov for oprensning af bassinet aktiveres en indbygget funktion i reguleringsbygværket, så bassinet kan tømmes for vand. Vedligeholdelse af området omkring bassinet vil ske ved græsslåning og beskæring af beplantning. Udledning fra bassin 1 sker via gravitation gennem større regnvandsledninger til pumpestation, hvorfra vandet pumpes til Skelbækken. Regnvandsledninger vil også transportere regnvandet fra bassin 2, når dette bassin etableres og sluttes på regnvandssystemet.

9 December 2015 Side 9 af Volumen og beregningsforudsætninger for Bassin 1 og 2 Størrelsen af bassin 1 og 2 er fundet ud fra SVK regneark 30. Beregningsforudsætningerne for de to bassiner samt de to forskellige beregningsmetoder er angivet i tabel 3. Det er Skrift 30, der er grundlaget for dimensioneringen af regnvandsbassinerne. Beregningerne er foretaget dels med nutidsklima og dels med fremtidigt klima (2100) med klimafaktor 1,3. Tabel 3. Beregningsforudsætninger for de to anvendte metoder (Skrift 28 og Skrift 30) til beregning af bassinvolumen. Metode Generelt, bassiner Beregningsforudsætninger Bassin 1, opland: 2,29 ha (befæstet areal) 2,05 ha (reduceret areal) Bassin 2, opland: 2,94 ha (befæstet areal) 2,65 ha (reduceret areal) Skrift 30 Koordinater, Northing, (WGS84 ZONE 32): Koordinater, Easting, (WGS84 ZONE 32): Årsmiddelnedbør: 611 mm Hydraulisk reduktionsfaktor: 0,9 Sikkerhedsfaktor: 1 Klimafaktor: 1,3 Sikkerhed på 1,2 for koblede regnhændelser Vandføring 2 l/s Gentagelsesperiode: 10 år Maksimal vandstand for 5 og 10 års hændelser er fundet via langtids simulering ( ) med Mike Urban. De beregnede bassinvolumener ved brug af de angivne metoder er vist nedenfor i tabel 4. Af SVK regneark 30 fremgår det, at 48 timers hændelsen er dimensionsgivende og indikerer samtidig potentiel fare for problemer med koblede regnhændelser. Tabel 4. Beregnet volumen af bassin 1 og 2 samt volumen med sikkerhed i forhold til klima ud fra Skrift 30. Metode Bassin 1 Bassin 2 vol. (m 3 ) vol. klima (m 3 ) vol. (m 3 ) vol. klima (m 3 ) Skridt De beregnede volumener for de to regnvandsbassiner er således på plads. Bassin 2 er på nuværende tidspunkt ikke relevant for den første fase af udbygningen af regnvandssystemet, da Område 5 og 7 først kobles på senere. Da bassin 1 udbygges med den første etape af regnvandssystemet i 2016, er det mest relevant at fokusere på dette bassin i indeværende redegørelse.

10 December 2015 Side 10 af 19 Som tidligere nævnt vil bassin 1 blive etableret som et m 3 jordbassin. Dette ligger et stykke under det beregnede volumen på m 3 i tabel 4. Forskellen skyldes, at der ligger en kapacitet på 242 m 3 gemt i rørene i regnvandssystemet, som ligeledes inddrages i det samlede regnestykke. I tabel 5 ses det totale volumen på m 3 med rør og bassin 1, hvilket dækker det ønskede volumen på m 3. Tabel 5. Totalt opmagasineringsvolumen i nyt regnvandssystem ved etablering af rør og bassin 1. Etableringsvolumen for bassin 1. Volumen (m 3 ) Regnvandssystem, rør 242 Bassin Total Øget udledning til Skelbækken I evalueringen af den øgede udledning til Skelbækken, som følge af udbygningen i Havdrup (se forrige afsnit), er det nødvendigt at inddrage Solrød Bæk, som er recipient for Skelbækken. På figur 3 ses stationeringerne for Skelbækken og Solrød Bæk. Udledningen fra det nye område vil via regnvandsbassinet ske til St. 665, hvor Skelbækken ikke længere er rørlagt. Herefter er Skelbækken ikke overbelastet, jf. regulativet. Ved St. 468/1843 løber Skelbækken til Solrød Bæk. Det samlede opland for Skelbækken og Solrød Bæk er angivet på figur 4.

11 December 2015 Side 11 af 19 Solrød Bæk Skelbækken løber til Solrød Bæk, St. 1843/468 Ny udledning, Skelbækken, St. 665 Skelbækken Figur 3. Oversigt over oplandene til recipienterne Skelbækken og Solrød Bæk med de respektive stationeringer. Solrød Bæk: 821 ha (til St. 2093) Skelbækken: 311 ha Figur 4. Oversigt over recipienterne Skelbækken og Solrød Bæk med de respektive stationeringer og oplande

12 2.3.1 Forudsætninger for modelberegninger I tabel 6 angives forudsætningerne for modelopbygningen i relation til de angivne statusmodeller og planscenarier, som beskrives i de følgende afsnit. Tabel 6. Beregningsforudsætninger for statusmodeller og planscenarier for recipienterne Skelbækken og Solrød Bæk. Recipient Generelt Beregningsforudsætninger Den hydrauliske påvirkning af recipienterne Skelbækken og Solrød Bæk er i Status og Plan beregnet i Mike Urban. Tværsnit ved forskellige stationeringer i beregningerne er baseret på manuelle aflæsninger af regulativets tværsnit Manningtallene fra regulativerne er blevet benyttet i beregningen (Manningtal, vinter: 20) Der er udført Status beregninger i Mike Urban. Beregningerne er sammenlignet med manuel aflæsning af resultatkurve fra VASP Status beregningen fra de respektive regulativer for de to recipienter. Der er udført beregninger for 5 års og 10 års vintermaks. Naturlig afstrømning er jf. regulativet ved 5 års vintermaks. sat til 40 l/s/km 2. Naturlig afstrømning er jf. regulativet ved 10 års vintermaks. sat til 50 l/s/km 2. Skelbækken Nedstrøms randbetingelse for Skelbækken (St.1843) er fra Solrød Bæks St. 468 og således betinget af vandstanden i Solrød Bæk. I regulativet er der sat en randbetingelse på 19,44 m for VASP beregningen. Skelbækkens opland er 311 ha (st. 0 St. 1843), jf. regulativ. Solrød Bæk Solrød Bæks opland er 821 ha (St.0 - St.2093) samt Skelbækkens opland 311 ha, totalt ha (11,3 km 2 ) Nedstrøms randbetingelse for Solrød Bæk (St. 2103) er jf. regulativet sat til 18,20 m Statusberegninger I vandløbenes regulativer er der angivet VASP beregninger for 5 års vintermaks., der i indeværende opgave betragtes som værende grundlaget for statussituationen i det enkelte vandløb. Der udføres statusberegning i Mike Urban for at simulere statussituationen ved 5 og 10 års vintermaks. VASP beregningen og Mike Urban beregningen for 5 års vintermaks. sammenlignes for

13 December 2015 Side 13 af 19 at se, hvor stor forskellen er i vandspejlskoten ved udvalgte kritiske stationeringer, som også går igen i planscenarierne. Statusberegningen i Mike Urban vil kun blive benyttet til at finde den relative forskel i vandspejlskoten i forhold til de beregnede planscenarier, der ligeledes beregnes i Mike Urban Planscenarier Udledningen til recipienten er baseret på et myndighedskrav, der begrænser den maksimale udledning til 1 l/s/ha (100 l/s/km 2 ). Oplandet for vandløbene, Skelbækken og Solrød Bæk, er som angivet i det forrige afsnit. Som beskrevet i tidligere afsnit er udledningen af regnvand til Skelbækken begrænset til 4,7 l/s, fordelt på 2,05 l/s for oplandet til bassin 1 og 2,65 l/s for oplandet til bassin 2. Regnvandssystemet tømmes til Skelbækken med en pumpe på 4,7 l/s på pumpestationen. Tømmetid for bassiner og ledninger ved 4,7 l/s estimeres til at være ca. 10 dage. Grundet de lange tømmetider undersøges en udledning til Skelbækken på 20 l/s. Herved kan tømmetiden reduceres til ca. 2,5 dage. Ved en øget udledning på 20 l/s kan tømmetiden reduceres væsentligt og gøre systemet mindre sårbart overfor koblede regnhændelser. Ved udledning på 20 l/s skal der tages højde for vandstanden i åen. Der kunne f.eks. være niveaumåler i Solrød Bæk ved Skelbækkens udløb. En højere afledning kan ske i situationer, hvor der er plads i vandløbene. Hvis det kun sker ved lav vandstand sikres det, at drænene fra de tilstødende marker påvirkes minimalt af den øgede vandmængde. Planscenarierne omfatter derved: Planscenarie med 4,7 l/s udledning til Skelbækken Planscenarie med 20 l/s udledning til Skebækken Planscenarierne undersøges ved 5 års og 10 års vintermaks. For Planscenarie med 20 l/s undersøges kun ved 5 års vintermaks. Det vurderes, hvilke konsekvenser planscenarierne har for vandspejlskoterne i hhv. Skelbækken og Solrød Bæk. Den relative forskel i vandspejlskote mellem opsatte statusmodeller og planscenarier vil blive evalueret i forhold til VASP beregningen i det enkelte vandløbs regulativ. Dette vurderes for kritiske stationeringer langs vandløbene. 3. Beregningsresultater I dette afsnit angives resultater for modelberegninger. På figur 5 og 6 er angivet resultaterne for modelsimuleringerne af Status og Plan for hhv. Solrød Bæk og Skelbækken. Den efterfølgende tabel 7 angiver vandspejlskoterne og de relative forskelle i vandstand i forhold til Status og Plan for de forskellige scenarier. Nedenfor er en række relevante stationeringer angivet i forhold til vandspejlskoter og går igen i tabel 7. Stationeringer, hvor vandspejlskoterne er angivet, er udvalgt på følgende grundlag for de to vandløb:

14 December 2015 Side 14 af 19 Skelbækken Stationering St. 0 St. 665 St Udvælgelseskriterie : Udvalgt, da det ligger et godt stykke opstrøms : Udledningssted for regnvandet fra udbygningen fri bæk, ikke længere rørlagt : Kritisk punkt ved bro, mulig flaskehals Solrød Bæk Stationering Udvælgelseskriterie St. 30 : Fri bæk ikke rørlagt på dette stykke (ligger et godt stykke opstrøms) St. 468 : Skelbækken løber til her St. 963 : Kritiske punkter med lave brinkkoter St : Kritiske punkter med lave brinkkoter I det følgende diskussionsafsnit drøftes de fremkomne resultater.

15 Solrød Bæk 22 21,5 21 Kote, m 20, , ,5 18 Terræn Rør/Bro VAPS 5årVinterMax Vinter5årMaks PlanVinter5årMaks Vinter10årMaks PlanVinter10årMaks Plan20Vinter5årMaks Bund 17, Stationering, m Figur 5. Beregningsresultater for Status og Plan for 5 og 10 års vintermaks. for 4,7 l/s samt 5 års Vintermaks. For 20 l/s for Solrød Bæk.

16 December 2015 Side 16 af 19 Skelbækken Kote, m Terræn Rør/Bro VAPS 5årVinterMax Vinter5årMaks PlanVinter5årMaks Vinter10årMaks PlanVinter10årMaks Plan20Vinter5årMaks Bund Stationering, m Figur 6. Beregningsresultater for Status og Plan for 5 og 10 års vintermaks. for 4,7 l/s samt 5 års Vintermaks. For 20 l/s for Skelbækken.

17 Tabel 7. Beregninger udført for recipienterne Solrød Bæk og Skelbækken. Angivelse af vandspejlskoter i Status og Plan i forhold til 5 og 10 års vintermaks. Udledningsscenarier med 4,7 l/s og 20 l/s for Plan. For 20 l/s dog kun 5 års Vintermaks. VASP Mike Urban -> Status Plan, 4,7 l/s Plan, 20 l/s Plan, 4,7 l/s Plan, 20 l/s Brink, Laveste kote, m Vandspejlskote, m Vandspejlskote, m Forskel, cm Vinter maks., år Skelbæk St. 0 27,00 o.t. o.t. o.t. o.t. o.t. o.t. 0,0 0,0 0,0 St ,00 20,74 20,80 20,84 20,82 20,85 20,87 1,5 1,6 6,5 St ,25 20,07 20,28 20,37 20,29 20,37 20,33 0,9 1,0 4,4 Solrød Bæk St ,10 20,28 20,32 20,40 20,32 20,40 20,33 0,2 0,2 0,9 St ,30 19,91 20,15 20,24 20,16 20,25 20,18 0,5 0,5 2,3 St ,54 19,77 19,95 20,04 19,96 20,04 19,97 0,4 0,4 2,0 St ,62 18,90 18,95 19,01 18,95 19,01 18,96 0,3 0,3 1,2 *o.t. over terræn 4. Diskussion 4.1 Statusberegning I det følgende sammenlignes statusberegningen med 5 års vintermaks 5 år med hhv. VASP og Mike Urban Solrød Bæk Følgende observationer gøres ud fra figur 5 samt tabel 7: Grundet de opsatte randbetingelser ligger modelberegninger på samme niveau nedstrøms. I St ligger beregningen med Mike Urban 5 cm højere i vandspejlskote. Dog kan dette betragtes som værende indenfor aflæsningsusikkerhed Fra St til St. 400 ligger Mike Urban beregningen ca. 20 cm for højt i forhold til VASP. Opstrøms ved St. 30 er det kun 4 cm for højt i forhold til VASP.

18 December 2015 Side 18 af Skelbækken Følgende observationer er gjort ud fra figur 6 og tabel 7: Skelbækken ved St. 468 ligger Mike Urban beregningerne 24 cm for højt i forhold til VASP. Dette skyldes den dynamiske rand med Solrød Bækken til forskel fra VASP, hvor randen var sat til en antaget kote. Det gør, at niveauet ved Mike Urban beregning ligger for højt på nederste del af Skelbækken. Opstrøms på den åbne del (St. 665) ligger det dog på et sammenligneligt niveau. For Skelbækkens rørlagte del, der ligger opstrøms (St.0 - St.665), viser begge modeller overbelastede rør med trykniveauer over terræn. Modellerne kan dog i denne sammenhæng ikke sammenlignes pga. forskellige numeriske beregningsmetoder ved vandstand over terræn Generelt Forskellen i absolut vandstand mellem VASP og Mike Urban beregningen er højere end forventet og kan skyldes en række usikkerheder, såsom manuel aflæsning, forskel i beregningsmetode samt usikkerhed på aflæsning af bundkote, vandstandsniveau og tværsnit i regulativerne. Derfor forholder vi os kun til den relative forskel i beregningen af vandstanden i vandløbene mellem Status og Plan. Tillige er der lavet beregning i Mike Urban med 10 års Vintermaks. Sammenlignet med 5 års vintermaks ligger vandstanden ved 10 års vintermaks. forventeligt 4-9 cm højere for Solrød Bæk og 6-9 cm højere for Skebækken, men stadig med god afstand op til laveste brinkkote. 4.2 Planscenarier for øget udledning Generelt er forøgelsen i vandstanden i planscenarierne mindre end forskellen i vandstandsniveau mellem modelsimuleringerne af statussituationen (hhv. VASP og Mike Urban). Den øgede vandstand i vandløbene i planscenarierne er baseret på sammenligningen mellem det enkelte planscenarie og statusberegningen, som er udført i Mike Urban Planscenarie med 4,7 l/s Forskellen i vandstand i vandløbene som følge af den øgede udledning ved St. 665 i Skelbækken er diskuteret i det følgende for planscenarie med 4,7 l/s. Der udledes regnvand fra det udbyggede område ved St. 665, hvilket giver øget vandstand ved denne stationering med 1,5 og 1,6 cm ved hhv. 5 og 10 års vintermaks. Dette er en lille relativ ændring i forhold til vanddybden og afstanden til brinkkoten. Ved stationering St er ændringen på 1,0-0,9 cm. Her er placeret en bro, hvor der stadig vil være luft/plads op til undersiden af broen. I Solrød Bæk er den største ændring i vandstanden 0,5 cm i forhold til statussituationen. Det vurderes, at der er rigelig af kapacitet i vandløbene til den tilførte vandmængde fra de udbyggede områder. En udledning på 4,7 l/s har marginal betydning i forhold til vedligehold og grødeskæring mv. af vandløbene.

19 December 2015 Side 19 af 19 I planscenariet med 4,7 l/s er der en forøgelse på 1,6 cm i vandstanden ved 5 års vintermaks. i forhold til statusberegningen i St. 665, hvor regnvandet udledes til Skelbækken. Det vurderes, at den øgede udledning umiddelbart ikke vil have en betydelig effekt på dræningen af markarealerne til de to vandløb, da der er tale om en forholdsvis lille vandstandsstigning. Hvis status vandniveauet ønskes fastholdt for Skelbækken, kræver det, groft estimeret, en udvidelse af tværsnittet på 6 cm fra St. 665 til St (hvor Skelbækken løber til Solrød Bæk). Der vil i denne sammenhæng ikke være behov for at udvide Solrød Bæk Planscenarie med 20 l/s Forskellen i vandstand i vandløbene som følge af de øgede udledning ved St. 665 i Skelbækken er diskuteret i det følgende for planscenarie med 20 l/s. Der udledes vand fra det udbyggede område ved St. 665, hvilket giver øget vandstand ved denne stationering med 6,5 cm ved 5 års vintermaks. Vandstanden ved St er 4,4 cm. Udledningen ved 20 l/s vil udelukkende ske efter styring på vandstanden (baseret på niveaumåler) og derfor vil der ikke umiddelbart være nogen problemer med oversvømmelser. Der er udført beregninger med ændret Manningtal (fra 20 til 10), som har simuleret tilvoksning af grøde. Denne beregning er sammenlignet med planscenarier, hvilket viser, at en tilvoksning vil øge vandstanden 3 gange så meget i Skelbækken end for planscenariet med 20 l/s. For Solrød Bæk vil der være en forøgelse på 14 gange i forhold til forøgelsen under planscenariet med 20 l/s. Derved har vedligehold og grødeskæring en større betydning for belastningen af vandløbet end øget vandudledning. 5. Konklusion Det konkluderes, at der er rigeligt med plads i vandløbene (Skelbækken og Solrød Bæk) til den øgede udledning (4,7 l/s) i forbindelse med den fulde udbygning i Havdrup. Ved bassintømning kan der udledes 20 l/s. Tømningen skal kontrolleres ved brug af niveaumåler i Solrød Bæk, således, at den større vandmængde til åen ikke giver problemer med oversvømmelser og eventuelle problemer ved koblet regn minimeres. Forøgelsen af vandspejlet ved planscenariet med udledning på 4,7 l/s er lille i forhold til grødeskæring og vedligehold af vandløbene. Dvs. at eventuelle problemer med dræn ved øget udledning kan forebygges ved vedligehold og grødeskæring af vandløbene.

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Forsyning Taarbæk kælderoversvømmelse Afklaring af hændelsesforløb under stormen 6. dec. 2013 September 2014 Udarbejdet til: Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Udarbejdet af: EnviDan A/S Søren

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

Håndtering af regnvand i Nye

Håndtering af regnvand i Nye Resume: Håndtering af regnvand i Nye Grønne tage og bassiner Jasper H. Jensen (jhje08@student.aau.dk) & Carina H. B. Winther (cwinth08@student.aau.dk) I projektet fokuseres der på, hvordan lokal afledning

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke NOTAT Projekt Ala Foods Arinco: Indvejning Kunde Arla Foods Arinco Notat nr. 02-REVIDERET Dato 31-05-2013 Til Arinco: Anne Sønderbæk Fra Michael Jørgensen Kopi til Arla Foods: Helle Nielsen Nærværende

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016 Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning Miljø & Natur 2016 Indhold i oplægget: Baggrunden for at forsyningen interesserer sig for

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal Presentation of participants Presentation of NIRAS NIRAS Development Assistance Activities NIRAS International Infrastructure

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES-

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER FORMÅL / FORDELE Vandplaner udledning 0,5-3 l/s ha Aflastning - Recipient Aflastning - Rensningsanlæg Reducere opstuvning Belægning vandret - muligt ANLÆGSBESKRIVELSE Principiel

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan infiltrationsbassiner dimensioneres. Faktabladet

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Svendborg Kommune Spildevandsplan SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne EVA-temadag den 24. september 2015 Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, anja@orbicon.dk Morten Larsen, mola@orbicon.dk Indhold Naturlig afstrømning

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER I bilaget gennemgås de dimensioneringsforudsætninger for kloakering

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser vedrørende afledning af overfladevand fra

Læs mere

IDA-miljø Vandet på landet

IDA-miljø Vandet på landet IDA-miljø Vandet på landet X Robuste løsninger for klimatilpasning af byer i det åbne land med eksempler fra Greve og Solrød 27. november 2014 Indhold Baggrund 2 x nedbør Målinger vandføring nedbør og

Læs mere

Lukkede bassiner. LAR-metodekatalog

Lukkede bassiner. LAR-metodekatalog Lukkede bassiner LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD... 3 2. GENEREL BESKRIVELSE... 5 2.1 OPB YGNING OG FUNKTION... 5 2.2 KRAV FRA MYNDIGHEDER... 5 2.3 RENSEEFFEKT... 5 2.4 LANDSKAB OG BEPLANTNING...

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Udgave: 01.03.2007 Revision: 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og baggrund... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 28 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 28 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. november 2013 J.nr.: NMK-10-00590 Ref.: LOREH/LEJNI AFGØRELSE i sag om tilladelse til udledning af overfladevand til

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag

Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag Jørn Torp Pedersen, Orbicon 27. november 2014 Medforfattere: Bo Kempel Christensen, Morten Larsen, Sidsel Hansen, Michael Juul Lønborg Screening

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk 1. Indledning... 2 2. Analyseresultater... 4 3. Konklusion... 7 1. INDLEDNING Der er foretaget en vurdering af kapaciteten i Mastrup Bæk hhv. opstrøms og nedstrøms Mastrup søerne i Støvring bestående af

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Stenløse Å Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Egedal Kommune har de seneste 10 år registreret et stigende antal oversvømmelser

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by

IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by Regnudvalget IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by Fortidens, nutidens og fremtidens nedbør. Dimensionering af afstrømningssystemer i et klima der varierer Indhold Højintens

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Nedbørskarakteristika. Designkarakteristika. Oplandskarakteristika

Nedbørskarakteristika. Designkarakteristika. Oplandskarakteristika Nedbørskarakteristika Årsmiddelnedbør (mm) - se figur nederst 700 mm Region (Region Vest = 1, Region Øst =2) 1 Designkarakteristika Gentagelsesperiode (år) 10 år Sikkerhedsfaktor (klima, fremtidig udbygning,

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Ny Amagerbrogade Fra Blå-Grøn Vision til Skybrudsvej. Oplæg i IDA , Søren Gabriel,

Ny Amagerbrogade Fra Blå-Grøn Vision til Skybrudsvej. Oplæg i IDA , Søren Gabriel, Ny Amagerbrogade Fra Blå-Grøn Vision til Skybrudsvej Oplæg i IDA 28-09-15, Søren Gabriel, sgab@orbicon.dk Klima- og skybrudsplaner i København 28. september 2015 2 28. september 2015 7 Løsning 1:

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.00 Udarbejdet : Marianne Halkjær Kontrolleret : Stefan Sommer og Ole Heick Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere