Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser

2 Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks anmelde dette til AP Pension, som herefter vurderer, om og på hvilke vilkår Gruppeinvaliderente kan fortsætte. Stk. 4. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningerne blive mindre eller helt bortfalde. AP Pension kan annullere forsikringen, hvis AP Pension har fået vildledende, ufuldstændige eller forkerte oplysninger efter reglerne i forsikringsaftalelovens HELBREDSOPLYSNINGER Stk. 1. Forsikrede optages i Gruppeinvaliderente, hvis AP Pension vurderer, at forsikrede afgiver tilfredsstillende risiko- og helbredsoplysninger til AP Pension. AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Gruppeinvaliderente er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (herefter kaldet FSS) og AP Pension. Stk. 2. Gruppeinvaliderente består af forsikringsdækning oprettet som skadeforsikring i: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (AP Pension) CVR-nr Østbanegade København Ø Stk. 3. Selskabet er underlagt offentligt tilsyn. Stk. 4. Dansk ret, herunder forsikringsaftaleloven, gælder for aftalen. 2. AFTALEGRUNDLAGET Stk. 1. Betingelserne træder i kraft den 1. januar Stk. 2. AP Pension kan ændre betingelserne, hvis: ændringen aftales med FSS det er nødvendigt, for at AP Pension kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 3. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 3. OPLYSNINGSPLIGT Stk. 1. Forsikrede bliver optaget i og er omfattet af Gruppeinvaliderente på grundlag af oplysninger, som AP Pension modtager fra Sparekassen, FSS og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr. og oplysninger om forsikredes helbred ved tegningen. Stk. 2. Ved ændring af Gruppeinvaliderente, som fører til øget risiko, gælder samme regler som ved optagelse i Gruppeinvaliderente. Stk. 2. Kan AP Pension ikke antage forsikringen ud fra de foreliggende oplysninger, meddeler AP Pension dette til forsikringssøgende. 5. FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN Forsikringsdækningen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdag i begæringen, hvis AP Pension antager forsikringen, jf. 4. Ikrafttrædelsesdag er altid den første i en måned. Er der ikke anført en ikrafttrædelsesdag, træder forsikringen i kraft den første i den måned, hvor forsikringssøgende har underskrevet begæringen. 6. PRÆMIE Stk. 1. Præmien forfalder helårligt forud hver den 1. januar og indbetales til AP Pension via Sparekassen, som hæver præmiebeløbet på forsikredes konto i Sparekassen. Hvis der ikke er dækning på kontoen, ophører forsikringsdækningen den sidste dag i forfaldsmåneden, såfremt præmien ikke senere bliver betalt rettidigt i henhold til forsikringsaftalelovens regler herom, jf. 12. Stk. 2. AP Pension fastsætter præmien for et år ad gangen ud fra grundlag og tariffer, hvor der bl.a. indgår antagelser om rente, risiko og omkostninger. Stk. 3. Præmien, som opkræves, er reduceret med eventuel bonus. Stk. 4. Hvis grundlagets forudsætninger ændrer sig, eller hvis det er nødvendigt at indarbejde andre antagelser end de nævnte, og AP Pension vurderer, at ændringerne har væsentlig betydning, kan AP Pension ændre grundlag eller tariffer. Stk. 5. AP Pension kan også ændre grundlag eller tarif i forbindelse med ændring af forsikringsbetingelserne. Stk. 6. Forsikrede oplyses om ændringer af grundlag eller tarif med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

3 Stk. 7. Der sker ingen tilbagebetaling af præmie ved forsikringens ophør eller ved udbetaling midt i en præmieperiode. 7. PANTSÆTNING OG ANDEN OVERDRAGELSE Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning. 8. FAREFORØGELSE Gruppeinvaliderente dækker ikke erhvervsevnenedsættelse, som er en følge af: Krigstilstand, borgerlige uroligheder eller tilsvarende fareforøgelse. Ved erhvervsevnenedsættelse opstået uden for dansk område, gælder begrænsningen kun, hvis forsikrede har deltaget aktivt i krigshandlinger mv. På dansk område følges bekendtgørelse fra den minister, som er ansvarlig for livs- og pensionsforsikring, herunder bekendtgørelse om start- og sluttidspunkt for tilstanden. Jordskælv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 9. ANMELDELSE Stk. 1. Forsikrede eller andre berettigede skal anmelde dækningsberettiget erhvervsevnenedsættelse til AP Pension hurtigst muligt. Stk. 2. Krav mod AP Pension forældes efter dansk rets regler om forældelse. 10. OPLYSNINGER Stk. 1. Forsikrede eller andre berettigede skal give AP Pension adgang til oplysninger, som er nødvendige for, at AP Pension kan vurdere retten til udbetaling. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, kan udbetaling ikke finde sted. Stk. 2. Det kan blandt andet være nødvendigt, at forsikrede eller andre berettigede samtykker og medvirker til, at AP Pension indhenter, opbevarer, registrerer og videregiver oplysninger, erklæringer mv. Der kan f.eks. være tale om, at selskabet indhenter oplysninger hos læger, der behandler eller har behandlet forsikrede, og at selskabet lader forsikrede undersøge af en læge, som selskabet vælger. Stk. 3. Hvis forsikrede opholder sig uden for Danmark, kan AP Pension gøre udbetalingen afhængig af, at lægelige oplysninger afgives af en dansk læge udpeget af AP Pension. De hermed forbundne udgifter til rejse fra og til udlandet afholdes ikke af AP Pension. Stk. 4. Medarbejderne i AP Pension har tavshedspligt om forsikredes forhold og må kun videregive oplysninger herom, hvis forsikrede har godkendt, at der sker videregivelse, eller hvis lovgivningen giver adgang til at videregive oplysninger. 11. SKATTE- OG AFGIFTSFORHOLD AP Pension fratrækker skatter og afgifter inden udbetaling. Det sker i henhold til gældende lov. 12. OPHØR AF DÆKNINGEN Stk. 1. Gruppeinvaliderente ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 60, respektive 65 år, jf. forsikringsmeddelelsen, forsikredes pensionskonto i den kontoførende Sparekasse udgår, eller forsikrede skriftligt har opsagt forsikringen, jf. 13. Stk. 2. Gruppeinvaliderente ophører tillige med udgangen af forfaldsmåneden, hvis præmien ikke betales, jf. 6. Stk. 3. Når dækningen ophører, vil Gruppeinvaliderente ikke have opnået nogen værdi. 13. OPSIGELSE Stk. 1. FSS og AP Pension kan opsige aftalen, som ligger til grund for Gruppeinvaliderente med 3 års skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 2. Forsikrede kan opsige Gruppeinvaliderente med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 14. FORTSÆTTELSESFORSIKRING Stk. 1. Hvis dækningen ophører, jf. 12, inden forsikrede fylder 60 år respektive 65 år, har forsikrede ret til at tegne fortsættelsesforsikring. AP Pension skal have begæring herom senest 1 måned efter dækningens ophør. Stk. 2. Fortsættelsesforsikring tegnes med samme varighed og risiko, som forsikrede var omfattet af umiddelbart før udtrædelsen og uden, at forsikrede skal afgive nye helbredsoplysninger. Stk. 3. Præmien til fortsættelsesforsikring beregnes ud fra tarif og grundlag, som gælder for individuelle forsikringer. 15. KLAGER Stk. 1. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede eller andre berettigede og AP Pension, og fornyet henvendelse ikke fører til tilfredsstillende resultat, kan forsikrede eller den berettigede klage til Ankenævnet for Forsikring. Stk. 2. Klager kan - mod betaling af et gebyr - indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos AP Pension, Ankenævnet for Forsikring og Forbrugerrådet. Skemaet kan også hentes fra Ankenævnets hjemmeside:

4 AFSNIT 2. DÆKNING 16. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Stk. 1. Gruppeinvaliderente dækker hele døgnet under fast ophold i Europa og Grønland og under midlertidigt ophold i indtil 3 måneder i den øvrige del af verden, med mindre andet er aftalt med AP Pension. Midlertidig erhvervsevnenedsættelse Stk. 2. Forsikrede har ret til Gruppeinvaliderente, hvis AP Pension vurderer, at forsikrede på grund af helbredsmæssige forhold i en begrænset periode ikke er i stand til ved egen arbejdsindsats at tjene mere end 1/2 respektive 1/3 af, hvad der er sædvanligt for personer uden nedsat erhvervsevne på samme egn og med samme alder, uddannelse og arbejde (faginvaliditet). Stk. 3. Gruppeinvaliderente udbetales ved midlertidig erhvervsevnenedsættelse i en begrænset periode, indtil forsikredes tilstand er afklaret, dog maksimalt i 24 måneder. Herefter vurderer AP Pension, om erhvervsevnen er nedsat varigt i dækningsberettiget grad, eller om dækningen helt bortfalder, jf. nedenfor. Varig erhvervsevnenedsættelse Stk. 4. Forsikrede har ret til gruppeinvaliderente, hvis AP Pension vurderer, at forsikrede på grund af helbredsmæssige forhold varigt ikke er i stand til ved egen arbejdsindsats at tjene mere end 1/2 respektive 1/3 af, hvad der er sædvanligt for personer uden nedsat erhvervsevne på samme egn med samme uddannelse og alder (generel erhvervsevne). Stk. 5. Hvis forsikrede har ret til udbetaling, fordi erhvervsevnen er varigt nedsat, opnår forsikrede også ret til præmiefritagelse fra førstkommende præmieforfald. Udbetaling Stk. 6. Hvis erhvervsevnen er nedsat med mellem 1/2 og 2/3, udbetales halv Gruppeinvaliderente. Stk. 7. Hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3, udbetales fuld Gruppeinvaliderente. forsikrede fylder 60 år respektive 65 år, jf. forsikringsmeddelelsen. Stk. 11. Forsikrede under revalidering har ikke ret til Gruppeinvaliderente. Stk. 12. Hvis forsikrede efter tilkendelse af Gruppeinvaliderente genvinder sin erhvervsevne i en sådan grad, at betingelsen for udbetaling af Gruppeinvaliderente ikke længere er til stede i samme omfang, nedsættes eller bortfalder Gruppeinvaliderenten samt eventuel præmiefritagelse fra førstkommende præmieforfald. 17. FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Stk. 1. Forsikringen dækker ikke, når tabet af erhvervsevnen skyldes sygdom eller legemsbeskadigelse, som: forsætligt eller ved grov uagtsomhed er forårsaget af forsikrede, herunder selvmordsforsøg samt eventuelle følger heraf. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af begivenheden, forsikrede har pådraget sig under selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, narkotika og/eller andre giftstoffer, eller ved kriminelle handlinger, er opstået under træning til eller deltagelse i farlig sport bl.a. brydning, boksning, motorløb af enhver art, herunder også knallertløb, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drage-flyvning, professionel eller halvprofessionel sport, cykel eller hestevæddeløb, judo, karate eller lignende kampsport samt dykning med særligt dykker- eller frømandsudstyr. Tilsvarende dækker forsikringen ikke øvrige farlige sports- eller fritidsaktiviteter, som kan sidestilles med ovennævnte. Almindelige sports- og fritidsaktiviteter er ikke omfattet af indskrænkningen. Stk. 2. Hvis forsikrede ikke er under stadig lægebehandling og følger lægens anvisninger, kan dækningen bortfalde. Fortrydelsesret - se næste side. Stk. 8. Udbetaling af gruppeinvaliderente sker dog tidligst, når erhvervsevnen har været nedsat uafbrudt på grund af samme sygdom eller ulykke i 3 måneder. Stk. 9. AP Pension regulerer hvert år den 1. januar dækningens størrelse. Stk. 10. Gruppeinvaliderenten opgøres på grundlag af dækningen den 1. i måneden efter, at forsikrede opfylder betingelserne for udbetaling, jf. ovenfor og udbetales månedsvis forud til forsikrede med 1/12 af det årlige beløb fra den 1. i måneden efter, at forsikrede opfylder betingelserne, jf. ovenfor, indtil

5 FORTRYDELSESRET Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. i en måned med 31 dage og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette AP Pension om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: AP Pension Østbanegade København Ø CVR-nr

6 FSS /10

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7874-4 Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikringsbetingelser for...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...5 5 Urigtige oplysninger...5

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SUNDHEDSSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-2, Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...5 6 Dækning...5

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere