Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat nr. 1 vedrørende budget"

Transkript

1 Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget ØU 8. december 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til Administrativt budgetgrundlag Fagudvalgenes budgetproces Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Vejledende ramme for udvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Omprioriteringsønsker Politiske inputs til budgetprocessen Demografi og befolkningsprognose Nøgletal Økonomisk politik Økonomiaftale Dialog/Høring Budgetseminar Budgetmateriale Budgetopfølgningsproces Forventede regnskaber Månedlig budgetopfølgning og aktuel økonomi Opfølgning på anlæg 17 Allerød Kommune Side 1

3 1. Indledning Dette første statusnotat vedr. budget har til formål at fastlægge budgetstrategien Formålet med budgetstrategien er grundlæggende at sikre en sund og stabil økonomisk udvikling i Allerød Kommune. Budgetstrategien er tilrettelagt således, at byrådet og fagudvalgene i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. Samtidig sikres det, at byrådet løbende tager ansvar for den økonomiske udvikling og fastholdelse af det økonomiske råderum. Igen i år består budgetstrategien af følgende to koordinerede processer; proces for budgetlægning jf. afsnit 3 proces for budgetopfølgning 2016 jf. afsnit 4 Budgetforliget indeholder et finansieringsbehov på 1,6 pct. årligt svarende til 21 mio. kr. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn for finansieringsbehovet for budget , er de to processer koordineret således, at viden fra budgetopfølgningen løbende indarbejdes i budgetlægning gen. Budgetlægningsprocessen for sikrer en proces, hvor fagudvalgene skal arbejde med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar, således at der senest 19. april kan oversendes et samlet katalog til Økonomiudvalgets møde i maj. Forvaltningen anbefaler, at budgetlægningsprocessen tilrettelægges således, at der samlet set skal findes forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på 31,4 mio. kr., hvilket svarer til 3 pct. af serviceudgifterne. Det vil give en vis robusthed i budgetlægningsprocessen for at imødegå stigende udgifter og/eller faldende indtægter som følge af budgettets risikofaktorer. I budgetlægningsprocessen præsenteres Økonomiudvalget og byrådet for 4 statusnotater. Statusnotaterne giver byrådet indblik i den aktuelle situation omkring budget Nøgletal anvendes som grundlag for fagudvalgenes og Forvaltningens arbejde med effektiviseringer og besparelser. Nøgletal er ligeledes et tema ved forårsseminar og budgetseminar. Politiske ønsker til budgetlægningen sker så tidligt som muligt, således at budgetgrundlaget er velkvalificeret og gennemarbejdet, ved byrådets budgetseminar i september. Frister for politiske input fremgår af tidsplanen og afsnit 3.6. I budgetopfølgningen for 2016 udarbejdes tre forventede regnskaber. I de forventede regnskaber følges der op på ændrede budgetforudsætninger og usikkerheder, og der følges op på den økonomiske politik, som byrådet vedtog i forbindelse med budget Økonomiudvalget tager samtidigt stilling til, om der er behov for at iværksætte handleplaner, som fagudvalgene er medansvarlige for at udarbejde og implementere. Allerød Kommune Side 2

4 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer Budgetforliget indeholder et finansieringsbehov på 1,6 pct. årligt svarende til 21 mio. kr. Derudover er der i forbindelse med den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgningsproces konstateret en række risikofaktorer. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici: Omprioriteringsbidrag: Som følge af finansloven 2016 nedreguleres den kommunale serviceramme som udgangspunkt med 1 procent årligt i 2017, 2018 og I budgetforlig er det i budgetoverslagsårene forudsat, at 50 pct. af omprioriteringsbidraget vil blive tilbageført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. I 2017 udgør Allerød Kommunes bidrag ca. 10 mio. kr. Det betyder, at en eventuel tilbageførsel af omprioriteringsbidraget først vil få negative økonomiske konsekvenser for kommunens budgetbalance, hvis der tilbageføres mindre end 50 % af omprioriteringsbidraget til kommunerne. Finansloven for 2016 indebærer, at der er et folketingsflertal for at reducere de kommunale serviceudgifter med 1 pct. Dermed er der en reel risiko for, at midlerne ikke tilbageføres til kommunerne uden forventninger til merudgifter. Hvis der ikke tilbageføres midler til kommunerne uden bindinger, vil finansieringsbehovet stige med ca. 5 mio. kr. i 2017, stigende til ca. 15 mio. kr. i Hvis omprioriteringsbidraget derimod tilbageføres fult ud, vil finansieringsbehovet falde med 5 mio. kr. i Finansieringsbidrag: Der er usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomiaftaler vil indgå et finansieringstilskud i lighed med de senere år. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2016, men har alligevel indgået de seneste 4 år. I budgetforlig er der i budgetoverslagsårene forudsat, at 50 pct. af finansieringstilskuddet i 2016 vil blive videreført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Hvis finansieringstilskuddet ikke videreføres, vil finansieringsbehovet stige med ca. 3,2 mio. kr. fra 2017, og hvis finansieringstilskuddet videreføres fuldt ud, vil finansieringsbehovet falde med ca. 3,2 mio. kr. Flygtninge: Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2016 modtager 56 flygtninge svarende til den foreløbige udmeldte kvote. Der er dog usikkerhed om den faktiske udvikling i , herunder særligt antallet af familiesammenførte. Hvis flygtningekvoten ændres eller antallet af familiesammenførte bliver højere eller lavere end forventet, vil finansieringsbehovet ændre sig tilsvarende. Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet: Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som træder i kraft 1. januar 2016, forventes at indebære en forventet årlig merudgift på ca. 5,0 mio., men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, da de beregnede merudgifter baserer sig på ledighedsdata fra Allerød Kommune Side 3

5 Hvis tabet på beskæftigelsesreformen bliver højere end forventet, vil finansieringsbehovet stige tilsvarende. Medfinansiering: Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra forventet regnskab 2015 samt økonomiaftalen I de seneste år er der sket en stigning i udgifterne i Region Hovedstaden. De seneste måneder ses dog faldende udgifter til madfinansiering, og der er stor usikkerhed om udgifterne fremover. Hvis medfinansieringsudgifterne stiger mere end budgetteret, vil finansieringsbehovet stige tilsvarende. Allerød Kommune Side 4

6 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for budgetlægning , som tager udgangspunkt i principper for økonomisk styring og de seneste års erfaringer med budgetlægningen. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt således, at byrådet i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til det ønskede råderum og økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. De enkelte elementer i tidsplanen for budgetlægningsprocessen for er beskrevet nedenfor. Budgetlægning Måned Dato Indhold Hvad fremlægges December 8/12 og 17/12 Økonomiudvalget og Byråd Beslutning om budgetstrategi, herunder - tidsplan for budgetlægning tidsplan for budgetopfølgning i fordeling af rammebesparelsen på udvalg (valg af model A eller B) Januar Januar Fagudvalgene Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og besparelser igangsættes, og der besluttes en dialog med borgere og brugere Februar 9/2 Økonomiudvalget Hovedudvalgets dialogmøde med ØU - Statusnotat 1 vedr. budget Statusnotat 1 vedr. budget Økonomiske driftsrammer for hvert fagudvalg April 15/4,16/4 Forårsseminar for byrådet Politiske drøftelser og opfølgning på - byrådets arbejde med nøgletal - fagudvalgenes arbejde med økonomi/budget 19/4 Økonomiudvalg Vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget på skoler, SFO, dagtilbud og plejeboliger med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Budgetændringer som følge af demografi og ændrede budgetforudsætninger indgår ikke i fagudvalgenes katalog over besparelser og effektiviseringer, men indgår i det administrative budgetoplæg Program fremlægges for ØU i februar - Nøgletal (budget 2016) - Status fra fagudvalgene - Befolkningsprognose (statusnotat 2) - Statusnotat 2 om befolkningsprognose samt anbefalet kapacitets- og budgettilpasning i budget som følge af den demografiske udvikling SVU og BSU skal efterfølgende tage stilling til nødvendige kapacitetstilpasninger Allerød Kommune Side 5

7 Budgetlægning Måned Dato Indhold Hvad fremlægges 19/4 Frist for større politiske sager og spørgsmål til budget /4 Fagudvalg og Økonomiudvalg Beslutning om oversendelse til Økonomiudvalg: - Forslag til udmøntning af udvalgets effektiviseringer og besparelser - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter, som skal kunne finansieres inden for udvalgets ramme Maj Maj Fagudvalg og Økonomiudvalg Besparelseskatalog prioriteres med udgangspunkt i nøgletal 19/5, 26/4 Økonomiudvalg og Byråd Beslutning om udmøntning af effektiviseringer 19/5 Økonomiudvalg Beslutning om oversendelse af samlet katalog over udvalgenes forslag til besparelser og omprioriteringsønsker til budgetforhandlinger 25/5 Borgermøde - Fagudvalgenes forslag til effektiviseringer, besparelser samt ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker) - Nøgletal der indikerer serviceniveauet vedr. væsentlige driftsområder - Samlet katalog prioriteret med udgangspunkt i nøgletal - Samlet katalog med udvalgenes forslag til effektiviseringer - Samlet katalog med udvalgenes forslag til servicereduktioner prioriteret med udgangspunkt i nøgletal - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker) Juni 1/6 Frist for politiske ønsker om større budgetanalyser vedr. budget /6 Økonomiudvalg Beslutning om oversendelse af samlet prioriteret katalog over udvalgenes forslag til servicereduktioner og omprioriteringsønsker til budgetforhandlinger 27/6 Byråd Opdateret administrativt budgetgrundlag som følge af økonomiaftalen og den administrative budgetlægningsproces udsendes til byrådet - Samlet katalog med udvalgenes forslag til servicereduktioner - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker) - Statusnotat 3 vedr. budget udsendes til byråd Allerød Kommune Side 6

8 Budgetlægning Måned Dato Indhold Hvad fremlægges 29/6 Byråd Status på det administrative budgetgrundlag, herunder den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL Udvalgsformændene præsenterer forslag til besparelser og prioritering af disse 30/6 Frist for afklarende specifikke politiske spørgsmål vedr. budget Oplæg vedr. økonomiaftalen - Oplæg vedr. administrativt budgetgrundlag - Udvalgsformændenes oplæg af prioriterede besparelsesforslag September 7/9 Økonomiudvalg Offentliggørelse af dagsorden til økonomiudvalgets møde den 8. september indeholdende Borgmesterens forslag til budget til 1. behandling. Forslaget indeholder konsekvenser af økonomiaftalen samt administrative budgetændringer. - Borgmesterens oplæg til budget til 1. behandling - Statusnotat 4 vedr. budget (administrativt budgetgrundlag) - Oversigt over brugerbetalinger 7/9 Byråd Regneark til budgetlægning udsendes til byrådet - Regneark vedr. budget /9 Informationsmøde/borgermøde - Budgetforslag til 1. behandling, forslag til effektiviseringer og besparelser 7/9-15/9 kl Høringsperiode for budget Høringsmateriale vil kunne findes: I dagordenen til økonomiudvalgets møde den 13. september Via link på forsiden af Allerød Kommunes hjemmeside. Høringssvar skal være Allerød Kommune i hænde senest 15. september kl gerne via mail til - Budget til 1. behandling - Katalog over forslag til besparelser og effektiviseringer - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker) 8/9 BY + forhandlingsparterne Møde om rammerne for budget : - Status på budgetoplæg - Langsigtede strategiske mål (økonomisk politik) 13/9,20/9 Økonomiudvalg og byrådet 1. behandling af budget Statusnotat 4 vedr. budget Allerød Kommune Side 7

9 Budgetlægning Måned Dato Indhold Hvad fremlægges Oktober 13/9 Økonomiudvalget Hovedudvalgets dialogmøde med Økonomiudvalget 15/9 Høringsfrist udløber - Høringssvar sendes til byråd 17/9-18/9 Budgetseminar for byrådet Drøftelse af budgettet og politiske prioriteringer. Fastlæggelse af langsigtede økonomiske målsætninger, som danner grundlaget for budget /9-26/9 Politiske forhandlinger og indgåelse af budgetforlig 26/9 Ændringsforslag Frist for aflevering af ændringsforslag til budget /10 og 11/10 Økonomiudvalg og byråd 2. behandling og endelig vedtagelse af budget herunder valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster December 15/12 Byrådet Trykt budget udleveres til byrådet Program fremlægges for ØU i august - Samlet budgetmateriale - Budgetforlig - Sagsfremstilling indeholdende skatteprocenter og væsentlige elementer i budget Ændringsforslag Tidsplanen forudsætter, at byrådets møder den 22. september og 13. oktober 2016 fremrykkes til henholdsvis den 20. september og 11. oktober Dette sker af hensyn til Hovedudvalgets ønske om, at fremrykke 2. behandlingen, så konsekvenserne af budgettet ikke effektueres fredagen før efterårsferien. Da der ifølge styrelsesloven skal være tre uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet påvirker dette også byrådsmødet i september Administrativt budgetgrundlag Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt således, at de administrative budgetændringer indarbejdes i budgettet og præsenteres for byrådet i statusnotat i juni og september. Administrative budgetændringer skyldes mer- eller mindreudgifter som følge af; Ændrede budgetforudsætninger, jf. særlige risikofaktorer beskrevet i afsnit 2 Løbende effektiviseringer og tværgående initiativer Demografireguleringer Byrådsbeslutninger Økonomiaftale/lovændringer Beregninger vedr. det statsgaranterede og selvbudgetterede udskrivningsgrundlag Allerød Kommune Side 8

10 I juni 2016 udsendes statusnotat 3 til byrådet. Her præsenteres resultatet af den første administrative budgetlægning, som udarbejdes samtidig med det forventede regnskab pr. 30. juni. I august måned opdateres det administrative budgetgrundlag, og resultatet præsenteres i statusnotat 4, som indgår i budgettet til førstebehandling i september. Anlægsudgifter i det administrative budgetgrundlag vil svare til investeringsoversigt , evt. revideret som følge af politiske beslutninger. I 2020 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr. 3.2 Fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte følgende: Forslag til driftsbesparelser, det vil sige reduktioner i serviceydelserne Løbende driftseffektiviseringer gennem strukturtilpasninger, bygningskomprimering, optimering af arbejdsgange mv. Fagudvalgene er ligeledes ansvarlige for, at dette sker under hensyn til borger- og brugerinddragelse. Fagudvalgenes proces forløber således, jf. den samlede tidsplan ovenfor: Måned Indhold Hvad fremlægges Januar Fagudvalgene Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og besparelser igangsættes, og der besluttes en dialog med borgere og brugere Januar- Fagudvalgene april Dialog med borgere og brugere Marts Fagudvalgene Fagudvalgenes behandler forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen April Fagudvalgene Fagudvalgenes beslutter forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen 15/4,16/4 Byrådet Forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen. - Statusnotat 1 vedr. budget Økonomiske driftsrammer for hvert fagudvalg - Forslag til proces for bruger- og borgerinddragelse - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område Allerød Kommune Side 9

11 Maj Fagudvalgene Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne 29/6 Byråd Udvalgsformændene præsenterer besparelsesforslag og prioritering disse - Nøgletal - Katalog med forslag til servicereduktioner på udvalgets område prioriteret med udgangspunkt i nøgletal og oversendes til økonomiudvalget til et samlet besparelseskatalog - Det samlede besparelseskatalog med udvalgenes prioriterede besparelsesforslag Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge samtlige muligheder for budgetreduktioner. På forårsseminaret den april 2016 informerer fagudvalgene byrådet om status på budgetlægningsprocessen. 3.3 Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Fagudvalgene budgetproces foregår i et spor, idet fagudvalgene senest 19. april 2016 beslutter et katalog med forslag til servicereduktioner og effektiviseringer. Jf. ovenfor. I maj behandler Økonomiudvalget fagudvalgenes katalog i to spor. Det ene spor omhandler effektiviseringerne, idet Økonomiudvalget i maj 2016 skal indstille til byrådet, hvilke effektiviseringsforslag, der gennemføres med virkning allerede i Det andet spor omhandler servicereduktioner, som fagudvalgene skal prioritere med udgangspunkt i nøgletal i maj, og oversende til Økonomiudvalget med henblik på et samlet katalog over servicereduktioner, som skal oversendes til budgetforhandlingerne. 3.4 Vejledende ramme for udvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Der indgår i budget et finansieringsbehov på 1,6 pct., svarende til 21,4 mio. kr. i Finansieringsbehovet fordeles vejledende på fagudvalgene ud fra deres andel af serviceudgifterne. Budgetforudsætningerne kan dog ændre sig, og derfor kan finansieringsbehovet blive både højere og lavere. I afsnit 2 er de væsentligste risikofaktorer i budgettet beskrevet. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der samlet set skal findes forslag på 31,4 mio. kr., hvilket svarer til 3 pct. af serviceudgifterne. Det vil give en vis robusthed i budgetlægningsprocessen for at imødegå stigende udgifter og/eller faldende indtægter som følge af budgettets risikofaktorer. Allerød Kommune Side 10

12 Forventningerne til fagudvalgene forslag til effektiviseringer og servicereduktioner er således: Mio. kr. (2016 priser) Budget 2017 Udvalgets andel af i % Ramme i pct. af Ramme i mio. kr. serviceudgifter Børn- og Skoleudvalget 405,0 38,1% 12,0 3,0% Sundheds- og velfærdsudv 288,8 27,2% 8,5 3,0% Teknik- og Planudvalget 54,8 5,2% 1,6 3,0% Klima- og Miljøudvalget 5,8 0,5% 0,2 3,0% Kultur- og Idrætsudvalget 23,9 2,3% 0,7 3,0% Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. 4,4 0,4% 0,1 3,0% Økonomiudvalget 279,0 26,3% 8,3 3,0% I alt 1.061,7 100,0% 31,4 3,0% 3.5 Omprioriteringsønsker Fagudvalgene har mulighed for at fremsende ønsker om omprioriteringer til Økonomiudvalget i juni. Alle omprioriteringsønsker skal kunne finansieres. Ønsker om ny drift (ændret serviceniveau): Udvalget skal opgøre de årlige merudgifter ved det ønskede serviceniveau. For at sikre at budgettet kan holdes inden for servicerammen skal udvalget pege på finansiering for nye driftsudgifter, således at tiltagene kan ske ved omprioriteringer inden for rammen. Nye anlæg: Udvalget skal tage stilling til anlægsprojekter fra investeringsoversigten samt evt. nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under ny drift. 3.6 Politiske inputs til budgetprocessen Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennemarbejdet og velkvalificeret oplæg til 1. behandlingen i september. Processen er tilrettelagt således, at Byrådet inden sommerferien så vidt muligt kender de grundlæggende forudsætninger for budgettet og udvalgenes forslag til effektiviseringer og besparelser. Der gælder følgende frister for inputs til budgetprocessen: Større spørgsmål og sager skal rejses og igangsættes inden sommerferien, og så vidt muligt gennem fagudvalgene, frist for politiske ønsker og større spørgsmål er derfor sat til den 19. april 2016, umiddelbart efter forårsseminar. Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet skal fremsendes senest den 30. juni. Spørgsmål besvares løbende af Forvaltningen, idet der i juli må forventes længere svartider grundet sommerferien. Derefter afklares kun mindre uklarheder i budgetforhandlingerne Allerød Kommune Side 11

13 Politiske ønsker og spørgsmål vedr. budget sendes via mail til Morten Knudsen Jette Møberg og cc. Borgmesteren 3.7 Demografi og befolkningsprognose På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose skal fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet i april tage stilling til behovet for kapacitets- og budgettilpasninger på følgende områder; Skoler og SFO er (BSU) Dagtilbud (BSU) Plejeboliger (SVU) Forvaltningen fremlægger i april i statusnotat 2 befolkningsprognosen med anbefalinger om behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget Ligeledes orienteres om forventede mer- og mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling, som indarbejdes i det administrative budgetgrundlag. Fagudvalgene skal i maj/juni træffe beslutning om nødvendige kapacitetstilpasninger. 3.8 Nøgletal Nøgletal anvendes i budgetprocessen med det formål at give fagudvalgene og byrådet et tydeligt og retvisende billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. På forårsseminar i april præsenterer Forvaltningen nøgletal baseret på budget Præsentationen behandles efterfølgende i fagudvalgene. Ligeledes er nøgletal et tema på budgetseminaret. Besparelseskataloget prioriteres med udgangspunkt i nøgletal for Allerød Kommunes serviceniveau. 3.9 Økonomisk politik Med økonomiaftalen for 2014 er igangsat en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre økonomistyringen i kommunerne. Det er blandt andet aftalt, at der skal opstilles flerårige mål, der afspejler den enkelte kommunens økonomiske politik. Indenrigsministeriet har derfor stillet krav om, at bemærkningerne til budgettet skal indeholde langsigtede økonomiske målsætninger (fx langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau) samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. De langsigtede økonomiske målsætninger danner rammerne for kommunens økonomiske styring på kort og lang sigt gennem fastlæggelsen af konkrete pejlemærker for den økonomiske udvikling. Pejlemærkerne skal understøtte de politiske prioriteringer i budgetprocessen, skabe ejerskab for centrale nøgletal, udnytte de planlægningsmuligheder, der knytter sig til den flerårige budgettering og skabe et tidligt overblik over det økonomiske handlerum. Allerød Kommune Side 12

14 Byrådet har for budget vedtaget følgende langsigtede mål: Budgettet er i strategisk strukturel balance, både inden for en kortere årrække og set over en længere periode, med finansiering til udvikling og anlæg inden for driftsbudgettet. Skatten holdes i ro målsætningen er at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 70 mio. kr. Værdien af kommunens aktiver opretholdes ved løbende vedligehold. Kommunens planstrategi understøtter en økonomisk udvikling i balance. Der arbejdes målrettet med effektivisering af kommunens drift. Den løbende økonomistyring bæres af ansvarlighed og rettidig omhu, og følger de vedtagne Principper for økonomisk styring i Allerød Kommune. Alle tillægsbevillinger skal følges af finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering. Investeringer sker ud fra langsigtede strategier med fokus på optimering og effektivisering af driften. Kommunens lånemuligheder udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtigt. Der skal i de forventede regnskaber følges op på disse mål Økonomiaftale Ultimo juni indgås økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Aftalen indarbejdes så vidt muligt i det administrative budgetgrundlag i statusnotat 3, som fremsendes til byrådet den 27. juni. Der afholdes informationsmøde for byrådsmødet den 29. juni Dialog/Høring Fagudvalgene tilrettelægger dialog i forhold til bruger- og borgerinddragelse i forbindelse med de enkelte forslag til effektiviseringer og servicereduktioner jf. afsnit 3.2. Derudover har Økonomiudvalget en dialog med hovedudvalget på økonomiudvalgets møde den 9. februar og den 13. september, hvor budgettet også førstebehandles. Budget til 1. behandling sendes i høring den 7. september. Høringssvarene skal være kommunen i hænde senest 15. september, inden byrådet tager på budgetseminar. Budgetprocessen indeholder to borgermøder hhv. den 25. maj og 7. september. Programmerne tilrettelægges af Økonomiudvalget. Første borgermøde er med udgangspunkt i forslag til effektiviseringer, prioriterede servicereduktioner og omprioriteringsønsker. Andet møde afholdes med udgangspunkt i budget til 1. behandling. Allerød Kommune Side 13

15 3.12 Budgetseminar Budgetseminaret afholdes 16. og 17. september. Høringsmaterialet indgår i budgetmappen. Da høringssvarene foreligger inden seminaret og borgermødet er afholdt, vil seminaret i høj grad kunne blive startskuddet på de politiske forhandlinger Budgetmateriale Alt budgetmateriale vil løbende blive lagt på stifinder på X-drevet under Byråd, budget Allerød Kommune Side 14

16 4. Budgetopfølgningsproces 2016 Direktionen og Økonomi foreslår følgende tidsplan for budgetopfølgning De enkelte elementer i tidsplanen for budgetopfølgningen er beskrevet nedenfor. Resultaterne af de forventede regnskaber pr. 31. marts og pr. 30. juni og den løbende månedlige administrative opfølgning i 2016 vil blive indarbejdet i det administrative budgetgrundlag i statusnotat 4 vedr. budget , som forelægges Økonomiudvalget og byråd forbindelse med budgetlægningen jf. afsnit 3.1. Budgetopfølgning og regnskab Måned Dato Indhold Hvad fremlægges Alle måneder (juli undtaget) Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd Evt. beslutning vedr. igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb Redegørelse for igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb Fagudvalg og Økonomiudvalg Evt. beslutning vedr. aflæggelse af anlægsregnskab Redegørelse vedr. afslutning af anlægsregnskab Økonomiudvalg Orientering om aktuel økonomi på baggrund af den administrative budgetopfølgning Notat, udvikling i gns. kassebeholdning, løbende kassebeholdning Økonomiudvalg Hvis den administrative budgetopfølgning viser merudgifter som kræver byrådets indgriben, rejser Forvaltningen sagen i Økonomiudvalget. Notat med den aktuelle økonomiske situation og forslag til handleplan April 19/4 og 28/4 Økonomiudvalg og byråd Årsregnskab 2015 godkendes overgivet til revisionen Årsregnskab /4 og 28/4 Økonomiudvalg og byråd Beslutning om overførselsbeløb vedr. uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger Overførselssag Allerød Kommune Side 15

17 Budgetopfølgning og regnskab Måned Dato Indhold Hvad fremlægges Maj August September November 17/5 og 26/5 Økonomiudvalg og byråd Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål. 16/8 og 25/8 16/8 og 25/8 13/9 og 22/9 15/11 og 24/11 Økonomiudvalg og byråd Halvårsregnskab 2016 godkendes Økonomiudvalg og byråd Orientering om forventet regnskab pr. 30. juni. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål. Økonomiudvalg og byråd Revisionens beretninger forelægges med forslag til besvarelse, og regnskab vedtages endeligt Økonomiudvalg og byråd Orientering om forventet regnskab pr. 30. september. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål. Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg Halvårsregnskab 2016 Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg Revisionens beretninger. Forslag til besvarelse Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg 4.1 Forventede regnskaber Politisk centreres budgetopfølgningen om tre forventede regnskaber i pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september. De forventede regnskaber behandles først i Økonomiudvalget og byrådet. Økonomiudvalget kan beslutte, at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner på baggrund af de forventede regnskaber. I givet fald bliver det en beslutningssag på fagudvalgene. Allerød Kommune Side 16

18 Første forventede regnskab for 2016 udarbejdes pr. 31. marts, og behandles sammen med regnskabet for 2015 og overførselssagen i Økonomiudvalget og byrådet i april. Andet forventede regnskab for 2016 udarbejdes pr. 30. juni, og behandles sammen med halvårsregnskabet i Økonomiudvalget og byrådet i august. Det forventede regnskab vil være et væsentligt grundlag for den administrative budgetlægning af budget der laves i august Tredje forventede regnskab for 2016 udarbejdes pr. 30. september, og behandles i Økonomiudvalget og byrådet i november. Eventuelle merforbrug som de enkelte afdelinger og stabe ikke kan indhente selv, og som Direktionen ikke umiddelbart kan finansiere ved tværgående initiativer, vil blive oversendt til det relevante udvalg med henblik på indstilling af forslag til kompenserende besparelser måneden efter behandlingen af det forventede regnskab. Byrådet træffer herefter den endelige afgørelse om eventuelle kompenserende besparelser. 4.2 Månedlig budgetopfølgning og aktuel økonomi Principperne for økonomisk styring stiller krav om, at der sker en systematisk administrativ budgetopfølgning hver måned. Den løbende budgetopfølgning skal dels sikre, at der hele tiden er kendskab til områder, hvor der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter. Dels at der løbende igangsættes handleplaner, som sikrer budgetoverholdelse. Økonomi og It orienterer Direktionen om resultatet af den administrative budgetopfølgning månedlig, dog juli og januar undtaget. Hvis den løbende budgetopfølgning giver anledning til, at der mellem to forventede regnskaber skal træffes beslutning om kompenserende besparelser, vil dette blive fremlagt for Økonomiudvalget og byrådet som særlige punkter. For Økonomiudvalget fremlægges hver måned (dog undtagen juli) punktet Aktuel økonomi, som indeholder følgende: Notat Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Udviklingen i den løbende kassebeholdning Udviklingen i den daglige kassebeholdning forrige måned 4.3 Opfølgning på anlæg Såfremt der på anlægsprojekter viser sig uforudsete merudgifter, der ikke kan dækkes af anlægsbevillingen, vil Økonomiudvalget og byrådet løbende blive forelagt dette. Allerød Kommune Side 17

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 2017 Dato: 5. april 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo maj 2017 Dato: 6. juni 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring.

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. Januar 2012 Resume Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012.

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012. Notat Udkast til indhold og programmer til budgetseminarerne i juni og august 2012. I januar vedtog Byrådet Vision 2018. Efterfølgende har forslag til en innovationsstrategi været drøftet og sendt i høring.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2017 2020, proces og tidsplan Dette notat beskriver proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2017-2020. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets budgetlægning...

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere