BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK"

Transkript

1

2

3 BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK SOM METODE TIL AT SKABE BEDRE ARBEJDSMILJØ I KUNDECENTRE En rapport om AMICA-projektet Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv Tina Weller Nielsen, DTU Management Ole H. Sørensen, NFA Pia Bramming, DPU Niels Møller, DTU Management Flemming Pedersen, TeamArbejdsliv Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TeamArbejdsliv & DTU Management Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse 1

4 NFA-rapport Titel Benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i kundecentre Forfattere Institution(er) Udgiver(e) Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv, Tina Weller Nielsen, DTU Management, Ole H. Sørensen, NFA, Pia Bramming, DPU, Niels Møller, DTU Management og Flemming Pedersen, TeamArbejdsliv Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Udgivet November 2010 ISBN Varenr. Internetudgave AM0600 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: 2

5 FORORD Denne rapport beskriver erfaringer og resultater fra udviklingsprojektet AMICA (Arbejdsmiljøløsninger i callcentre drevet af benchmark og videndeling i netværk), som med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden er gennemført i perioden februar 2007 til marts Formålet har været at afprøve om benchmark og videndeling i netværk kan være en metode til at motivere og inspirere callcentre til at arbejde med og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Projektet er igangsat af forskere fra NFA, DTU Management og TeamArbejdsliv og er gennemført i samarbejde med kundecentre i Nordea, TNT, SKAT, ISS, TDC, CSC og Helsingør Kommune. Der har til projektet været tilknyttet en følgegruppe bestående af relevante arbejdsmarkedsorganisationer og andre interessenter. Følgegruppen har været samlet fem gange undervejs i projektet. Til projektet har også været tilknyttet et internationalt ekspertpanel, som har været samlet på tre seminarer i projektperioden. Til projektet er oprettet hjemmesiden hvor faktuelle oplysninger, tidligere udgivelser m.v. findes. TeamArbejdsliv har været projektleder for projektet, men da TeamArbejdsliv ikke har egen rapportserie, udkommer rapporten i NFA s rapportserie. Tak til NFA kommunikation for hjælp til udgivelsen. Rapporten er blevet gennemlæst af professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, lektor Karina Skovvang Christensen, Aarhus Universitet og lektor Henrik Lund, Roskilde Universitet. Vi takker de eksterne lektører for konstruktive kommentarer og forslag. Vi vil gerne sige tak til ledere og medarbejdere i de medvirkende kundecentre for deres åbenhed og villighed til at dele deres erfaringer og resultater med hinanden, med os og med deltagerne i seminarer og konferencer samt med læserne af denne rapport. Det har været lærerigt at blive lukket ind i kundecenterverdenen og i en periode tage del i bestræbelserne på at udvikle bedre arbejdsmiljø her. Projektleder Inger-Marie Wiegman TeamArbejdsliv 3

6 4

7 SAMMENFATNING AMICA-projektets formål var at afprøve en metode til at motivere og inspirere callcentre (i projektet betegnet kundecentre) til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Metoden bestod i at benchmarke arbejdsmiljøet i kundecentrene og efterfølgende facilitere videndeling ved dannelse af netværk mellem dem. Metoden blev afprøvet i samarbejde med otte kundecentre fra meget forskellige private og offentlige virksomheder. Projektet blev gennemført i perioden februar marts Tre kundecentre forlod projektet undervejs, fordi de blev outsourcet eller solgt. Valget af callcentre som målgruppe for udviklingsprojektet var begrundet i de særlige betingelser og arbejdsmiljøproblemer, som forskningen viser ofte knytter sig til dette koncept for serviceproduktion. Callcenterkonceptet, som vi i projektet betegner som individualiseret masseproduktion, vinder både globalt og nationalt stadig større udbredelse en udvikling som betegnes callcenterisering. Metoden benchmark og videndeling i netværk blev valgt, fordi målinger, benchmark og tal indgår som centrale elementer i ledelsen af kundecentre og fordi kundecenterledere efter vores erfaring søger hinanden i forskellige former for løse netværk på tværs af brancher. Idéen med metoden var at bruge kundecentrenes egne metoder til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen i et forpligtende samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Der blev gennemført tre spørgeskemaundersøgelser med ca. et års mellemrum i de medvirkende kundecentre. Resultaterne blev præsenteret så det enkelte kundecenter kunne benchmarke sig anonymt mod de andre. Efter anden og tredje undersøgelse kunne kundecentrene også benchmarke sig mod egne tidligere resultater. På anmodning fra nogle af kundecentrene blev resultaterne undervejs i projektet også opdelt på afdelinger, således at en intern benchmark supplerede den eksterne. Fortolkningen af resultaterne blev understøttet i en proces, som dannede baggrund for et netværksseminar efter henholdsvis første og anden benchmark. Netværksseminarerne blev rammen om videndeling mellem ledere og medarbejdere fra de forskellige kundecentre. Formen var fastlagt og blev styret af forskerne, mens indholdet blev fastlagt ud fra kundecentrenes ønsker og behov. Følgeforskere fra forskergruppen fulgte afprøvningen af metoden gennem observationer og interviews. I forbindelse med interviewene blev udviklet en metode kaldet snaplog til at samle informationer fra medarbejderne om deres arbejdsmiljø. I to af kundecentrene blev følgeforskningen gennemført som mere dybdegående casestudier. Processen med benchmark og etablering af rammer for videndeling blev gennemført med stor succes. Der blev ikke etableret blivende netværk mellem kundecentrene. Der blev identificeret fire forskellige måder, hvorpå kundecentrene brugte metoden og projektet som afsæt for at iværksætte arbejdsmiljøforbedrende tiltag. Og der blev identificeret fem forskellige måder, hvorpå kundecentrene omsatte inspirationen fra de andre kundecentre til indsatser i deres eget. Der var stor forskel på, i hvilket omfang og hvordan kundecentrene tog projektets mulighed for at iværksætte arbejdsmiljøforbedrende tiltag til sig. Af de fem kundecentre, som gennemførte hele projektet, var der især tre, som tog metoden til sig. Af disse tre 5

8 opnåede de to mærkbare forbedringer i det psykiske arbejdsmiljø. I de to kundecentre, som ikke brugte projektet til at iværksætte en arbejdsmiljøforbedrende indsats, blev det psykiske arbejdsmiljø for erfarne medarbejdere mærkbart forværret i projektperioden. Projektet viste, at organisatoriske og teknologiske ændringer har stor betydning for arbejdsmiljøet. I flere af de medvirkende kundecentre havde sådanne ændringer undervejs i projektperioden mærkbar negativ betydning for det psykiske arbejdsmiljø. De arbejdsmiljøforbedrende tiltag, der blev iværksat i kundecentrene i projektet, handlede primært om relationerne mellem ledere og medarbejdere, mens arbejdets indhold og organisering kun i meget begrænset omfang blev ændret. De største forbedringer sås i to offentlige kundecentre, som begge lagde vægt på udvikling af teamlederne. Projektet har belyst to arbejdsmiljøforhold, som har særlig betydning i kundecentre. En generelt lav indflydelse for kundecentermedarbejderne sammen med et generelt højt arbejdstempo udgør en særlig belastning for arbejdet i kundecentre. Og en omfattende brug af performancemålinger udgør en belastning for de kundecentermedarbejdere, som har en negativ oplevelse af sådanne målinger. Projektet har vist, at det kan lade sig gøre at øge medarbejdernes indflydelse på forhold omkring deres arbejde og projektet har også vist, at det kan lade sig gøre at ændre en negativ oplevelse af performancemålinger. På baggrund af projektet er der opstillet en model for ledelse i callcentre, som tager udgangspunkt i at lederne skal kunne balancere tre forskellige udfordringer: ledelse af følelser (fordi medarbejderen skal bruge sig selv i arbejdet), ledelse af systemer (fordi systemerne skal bruges uden at medarbejderen oplever det som kontrol) og ledelsesnærvær (fordi lederen skal være nærværende i et produktionsmiljø, hvor medarbejderen det meste af tiden er optaget af telefonen og derfor ikke er tilgængelig for ledelse). På baggrund af erfaringerne i projektet diskuteres forskellige forudsætninger for, at metoden benchmark og videndeling i netværk kan skabe arbejdsmiljøforbedringer i kundecentre. Metodens generelle anvendelighed i arbejdsmiljøarbejdet vurderes, herunder hvordan projektets erfaringer med benchmark og videndeling kan nyttiggøres i forbindelse med trivselsmålinger og ArbejdsPladsVurderinger. 6

9 SUMMARY The aim of the AMICA-project was to test a method, which has the purpose of motivating and inspiring call centers to improve their psychosocial working environment. The method consists of benchmarking the working environment in call centers and, subsequently, facilitating knowledge sharing between different call centers by establishing networks among them. The method was tested in eight call centers from very different private and public companies. The project was implemented from February 2007 until March Unfortunately three call centers dropped out during the project due to outsourcing or acquisition. In designating call centers as the target group for the development project, inspiration was derived from earlier research, which showed that the particular concept of service production is closely linked to the working environment of the call centers. The call center concept, which we call individualized mass production, is increasing both nationally and globally a development that could be characterized as callcenterization. The method of benchmarking and knowledge sharing in networks was chosen because measurement, benchmarking and numbers are central elements in the management of call centers and because call centre managers, according to our experience, meet in different forms of networks across branches. The idea behind the method was, through a mutually binding cooperation between managers and employees, to use the call center s own methods to put the working environment on the agenda. Three questionnaires were carried out in the contributing call centers with an interval of one year. The results were presented so that the individual call center could benchmark against an average derived from the answers of all the participating call centers. After the second and the third survey the call centers could also benchmark with their own results from the previous survey(s). On request from some of the call centers the results were, after the second and the third round, also calculated internally between units of the call centers. The interpretation of the results was supported in a process, which formed the basis of a network seminar, which was carried out after the second and the third benchmark. The knowledge sharing between the managers and the employees from different call centers was framed by the network seminars. The seminar was framed and facilitated by the researchers, while the content was determined by the call centers. Researchers from the AMICA research group, who were engaged in the follow-up process, documented the method through observations and interviews. In connection with the interviews the snap-log method was developed to collect information from employees about their working environment. In two of the call centers the follow-up research was conducted in the form of detailed case studies. The process of benchmarking and framing the knowledge sharing was implemented with great success. The knowledge sharing did not, however, continue as a permanent network between the centers. Four different ways of using the method and the project to establish improvements in the working environment were identified. Five different ways of being inspired by the other call centers in relation to ideas concerning how to improve the working environment were identified. 7

10 There was a big difference in the extent and the way in which the call centers used the opportunity to improve their working environment. Of the five call centers, three call centers used all the methods provided in the project. Two of these three call centers gained significant improvements in the psychosocial working environment. In the two call centers that did not use the opportunity to launch actions to improve the working environment, senior employees (more 3 three years) reported deterioration in the psychosocial working environment during the project implementation. The result of the project showed that organizational and technological changes had a great impact on the working environment. In some of the participating call centers such changes during the project were observed to have had a significant negative influence on the working environment. The actions undertaken by the call centers in order to improve the working environment focused, primarily, on the relations between the managers and the employees, while work content and organization was a focus to a much lesser extent. The greatest improvements happened in the public call centers, where the focus was on improving the team leaders competencies as leaders. The project has shed light on two working environmental conditions that are significant for call centers: low job control and performance monitoring. An overall low job control for employees in call centers, combined with high quantitative demands, is to a large extend a burden for call center employees, not least when combined, as was reported by a large proportion of employees, with an extensive use of performance monitoring. The project showed that it is possible to increase the employees control of conditions around their jobs and to change the employees negative perception of performance measures. On the basis of the project a model for management in call centers was outlined. The model shows that leaders and managers in call centers have to balance three different challenges: management of emotions (the employees use themselves in the jobs), management of systems (systems must be used in a way that the employees do not perceive them as connected to control and surveillance) and attentive leadership (employees are inaccessible most of the time because they are on the phone most of the day, and this means there is a need for more attention from the leaders towards the employees). On the basis of the experiences in the project, different preconditions for improving the working environment through benchmarking and knowledge sharing in networks are discussed. The general usability of benchmarking and knowledge sharing is also discussed in connection with job satisfaction measurements and workplace assessment. 8

11 INDHOLD Forord... 3 Sammenfatning... 5 Summary... 7 Indledning og læsevejledning...13 Kapitel 1Introduktion til projektet og callcenterisering...15 Callcenteriseringens baggrund...18 Callcenteriseringens udfordringer...20 Mulige alternativer...23 Kapitel 2 Benchmark og videndeling i netværk hvorfor og hvordan?...25 Hvorfor benchmark og netværk?...25 Erfaringer fra et dansk forskningsprojekt...25 Netværks betydning for regulering af arbejdsmiljøet...26 Benchmarking og videndeling som metode...27 Ensartede og forskellige på samme tid...27 Benchmark og videndeling...28 Videndeling og konkurrence...29 Et koncept for benchmark af arbejdsmiljø...30 Følgeforskning ) Kontekstuel analyse (Implementeringens mulighedsrum) ) Implementeringsstudie (implementering som oversættelse)...38 Omfanget af følgeforskningen...41 Kundecentrene i AMICA...41 Borgerservicecentret...42 Transportcentret...43 Teleleverandørcentret...44 Myndighedscentret...46 Bankcentret...47 Salgscentret og Multileverandørcentret...49 Helpdesken...50 Kapitel 3 Hvordan fungerede interventionskonceptet i AMICA?...51 Interventionen et tidsmæssigt overblik...51 Benchmarkundersøgelserne i AMICA...52 Benchmarkværktøjet...53 Nærmere beskrivelse af skalakonstruktion og rapporteringen til kundecentrene..56 Workshopper i de enkelte kundecentre

12 Tilbud og ønsker fra kundecentrene...66 Netværksaktiviteterne i AMICA...68 Netværksseminarerne...68 Netværk udenfor seminarerne...74 Vurdering af metoden...75 Kundecentrenes vurdering af benchmarkprocessen...75 Kundecentrenes vurdering af netværksaktiviteterne...76 Benchmark motiverede og satte retning...77 Sammenfattende om processen med benchmark og videndeling i netværk...81 Kapitel 4 Kundecentrenes indsatser...83 Hvordan tog kundecentrene projektet til sig?...83 Tre kundecentre involverede sig ikke for alvor i projektet...83 I to kundecentre kølnedes engagementet undervejs...85 Tre kundecentre greb muligheden og holdt engagementet...87 Hvilke indsatser blev der iværksat?...90 AMICA-indsatser for et bedre psykisk arbejdsmiljø...90 Hvordan brugte kundecentrene AMICA og hvordan omsatte de inspirationen?...97 Kapitel 5 Hvad skete der med arbejdsmiljøet? Overordnet set skete der stort set ingenting Udviklingen i kundecentrene var meget forskellig Tabel 5.15 Udviklingen i arbejdsmiljøet i Teleleverandørcentret i projektperioden Udviklingen blandt medarbejdere med flere års anciennitet Medarbejdernes oplevelse af udviklingen Krisens betydning Sammenfattende om udviklingen i arbejdsmiljøet Kapitel 6 Medarbejdertrivsel og ledelsesroller Medarbejderindflydelse Forskellige grader af indflydelse i AMICA-kundecentrene Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse på tidspunkter for pauser Indflydelse på arbejdets udførelse og på udviklingen af arbejdspladsen Sammenfattende om indflydelse Samtalemålinger og medlyt i AMICA-kundecentrene Hvad er samtalemålinger og medlyt? Hvordan blev samtalemålinger og medlyt undersøgt og analyseret i AMICAprojektet?

13 Medarbejdernes oplevelse af samtalemålingernes effektivitet Medlyt Trivsel og oplevelsen af målinger og medlyt som overvågning og kontrol Sammenfattende om målinger og medlyt Affektivitet, nærvær og kontrol; callcenterledelsens udfordringer Individualiseret masseproduktion Affektivitet Nærvær Kontrol Alt i alt Kapitel 7 Resultater, proceserfaringer og anvendelsesmuligheder Resultater i forhold til arbejdsmiljøet i kundecentre Erfaringer og overvejelser i forhold til den afprøvede metode Metoden fungerede i store træk Effekten var forskellig og samlet set begrænset Nødvendige forudsætninger Metodens brugbarhed Brug af projektets resultater og erfaringer i andre sammenhænge Referencer Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Skalaer om psykosociale faktorer Bilag 3: Metode i spørgeskemaundersøgelsen Bilag 4: AMICA virksomhedsrapport 1. benchmark Bilag 5:Programmer fra netværksseminarer Bilag 6: Programmer for virksomhedsworkshopper Bilag 7: Snaplogmetoden beskrevet for kundecentermedarbejderne

14 12

15 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING Formålet med denne rapport er at formidle AMICA-projektets erfaringer med at sætte fokus på og forsøge at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i kundecentre gennem benchmark og videndeling i netværk. Rapporten har to primære målgrupper. Den ene målgruppe er ledere og medarbejdere i kundecentre samt forskere og arbejdsmiljøprofessionelle med interesse i kundecentre og de særlige arbejdsmiljøforhold og betingelser for ledelse på denne type arbejdspladser. Den anden målgruppe er forskere, arbejdsmiljøprofessionelle og andre med interesse i den metode, som projektet har afprøvet til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen og skabe motivation og inspiration til at gennemføre arbejdsmiljøforbedringer. Når vi har valgt at samle alle erfaringer og resultater i én rapport, selvom der er to ret forskellige målgrupper, betyder det, at der vil være dele af rapporten som har større interesse for nogle læsere end for andre. I det følgende beskriver vi derfor kort, hvad der er indholdet af rapportens syv kapitler og dens bilag. I kapitel 1 redegør vi for baggrunden for, at vi har fundet det interessant at beskæftige os med det psykiske arbejdsmiljø i callcentre eller kundecentre, som vi i lighed med de fleste virksomheder vælger at kalde dem i dele af rapporten. I kapitlet sætter vi scenen og fortæller om callcentre som et organisatorisk og teknologisk koncept, der på tværs af sektorer, brancher, landegrænser og kontinenter finder stadig større udbredelse. Vi beskriver de udfordringer, konceptet giver ledelsesmæssigt, og de problemer, det ofte giver arbejdsmiljømæssigt. Vi redegør i kapitlet også for at tidligere forskning har vist at der er et spillerum for at imødegå disse udfordringer og problemer. I kapitel 2 beskrives metoden og projektdesignet, og vi præsenterer de medvirkende kundecentre. Vi redegør for, hvorfor kombinationen af benchmark og videndeling i netværk som metode er fundet relevant at afprøve netop i forhold til callcentre. Vi definerer vores forståelse af benchmark og hvad benchmark består af i projektet. Vi beskriver, hvordan netværk indgår i projektet og hvordan projektets design understøtter videndeling i dette netværk. Vi redegør for den følgeforskning, der i projektet er gennemført parallelt med interventionen, herunder en kvalitativ metode, der i projektet er udviklet til at sætte fokus på arbejdsmiljø i forbindelse med dataindsamlingen. Til sidst i kapitlet præsenterer vi de kundecentre, som har indgået i projektet med vægten lagt på de kundecentre, som har deltaget i hele projektperioden. I kapitel 3 beskrives, hvordan interventionen er forløbet og hvordan metoden har fungeret i praksis. Vi beskriver, hvordan projektets tre benchmarkmålinger er gennemført, og hvordan resultaterne heraf er formidlet til og fortolket af kundecentrene på interne workshopper for ledere og medarbejdere. Det beskrives, hvordan de to netværksseminarer blev gennemført, og hvordan kundecentrene brugte muligheden for videndeling på og udenfor disse netværksseminarer. Tilsidst i kapitlet vurderer vi udfra kundecentrenes 13

16 tilbagemeldinger og vores iagttagelser, hvorvidt metoden som proces har været succesfuld. I kapitel 4 diskuterer vi først, hvordan kundecentrene har taget imod projektet, herunder hvordan de har inddraget medarbejderne, og hvordan de har forankret og prioriteret indsatsen i kundecentret og virksomheden. Vi beskriver herefter kort de indsatser, som de forskellige kundecentre iværksatte i projektperioden. Til sidst i kapitlet samler vi op på, hvordan kundecentrene brugte projektet som inspiration, og hvordan de omsatte inspirationen. I kapitel 5 redegør vi for de resultater, der er opnået i projektet. Vi viser i hvilket omfang og på hvilke dimensioner det psykiske arbejdsmiljø i projektperioden er blevet forbedret i kundecentrene. Vi beskriver og diskuterer de store forskelle, der er i udviklingen i forskellige kundecentre. Vi sammenholder disse resultater med kundecentrenes indsats og tiltag i projektet og med de forandringer, der ud over projektet kan have haft betydning for resultaterne. Til sidst i kapitlet ser vi på medarbejdernes vurdering af projektets betydning for arbejdsmiljøet og for italesættelsen af det i kundecentrene. I kapitel 6 beskriver vi de erkendelser, som AMICA-projektet har givet i forhold til medarbejdernes trivsel og ledelsesrollen i kundecentrene. I kapitlets første halvdel ser vi nærmere på indflydelse og på medarbejdernes oplevelse af performancemålinger som to aspekter af medarbejdertrivsel, som i særlig grad har betydning i callcentre. Disse aspekter belyses primært ud fra projektets kvantitative data. I anden halvdel af kapitlet opstiller vi en model for callcenterledelse, som bygger på projektets kvalitative data primært fra to af projektets kundecentre. I kapitel 7 sammenfatter vi først de konkrete forbedringer og den indsigt, der i projektet blev opnået i forhold til arbejdsmiljøet i kundecentre. Efterfølgende sammenfatter vi erfaringerne med at afprøve metoden benchmark og videndeling i netværk og vurderer hvilke forhold, der havde betydning for hvordan den fungerede i kundecentrene. Vi diskuterer herefter metodens generelle anvendelighed. Til sidst i kapitlet kommer vi med nogle bud på, hvordan projektets resultater, indsigt og erfaringer kan bruges i og omkring kundecenterbranchen og bredere i arbejdsmiljøarbejdet. Til sidst i rapporten er en række bilag: Bilag 1: En gengivelse af det spørgeskema, der er brugt i projektet. Bilag 2: En beskrivelse af de skalaer, som en række af spørgsmålene er opgjort i. Bilag 3: En beskrivelse af dataindsamlingen. Bilag 4: Et anonymiseret eksempel på en benchmarkrapport. Bilag 5: Programmer for de to netværksseminarer. Bilag 6: Programmer for de fire virksomhedsworkshopper. Bilag 7: Information til medarbejderne om snap-log. 14

17 KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL PROJEKTET OG CALLCENTERISERING AMICA-projektet Arbejdsmiljøløsninger i callcentre drevet af benchmarking og videndeling i netværk havde som formål at afprøve en ny metode til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I dette kapitel begrunder vi, hvorfor vi har valgt at afprøve metoden i callcentre. Vi beskriver callcentres opståen, deres udbredelse og den samfundsmæssige og teknologiske baggrund herfor. Vi redegør for de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som ifølge forskningen knytter sig til denne organisationsform. Og vi redegør for nogle af de alternativer, som forskningen peger på til den arbejdsmiljøbelastende organisationsform. Allerførst beskriver vi, hvad vi forstår ved psykisk arbejdsmiljø. Ved psykisk arbejdsmiljø forstår vi forhold i arbejdet som påvirker medarbejdernes psykiske helbred og trivsel i positiv og negativ retning. Det har en organisatorisk del, som dækker over arbejdets organisatoriske og teknologiske betingelser, arbejdets indhold, og den måde arbejdet er tilrettelagt på. Det har også en social del, som dækker over samspillet mellem ledelse og medarbejdere, og mellem kolleger indbyrdes (Pejtersen et al. 2010). Vi har valgt at undersøge servicearbejde, fordi det udgør en større og større del af økonomien. Vi har fokuseret på callcentre/kundecentre, fordi de er blevet en vidt udbredt organiseringsform (mindst 2% af arbejdsstyrken) og fordi organisationsformen har nogle særlige udfordringer for det psykiske arbejdsmiljø. I rapporten benytter vi resultater fra forskningsprojektet til at komme med et bud på hvilke udfordringer det psykiske arbejdsmiljø stilles overfor når arbejdet organiseres i callcentre, og vi giver eksempler på hvordan ledelse og medarbejdere i samarbejde kan finde løsninger, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø. Både forskning og presse har fokuseret på negative forhold i callcentre, som for eksempel: Kontorlivets hårde samlebåndsarbejde i Politiken 13/3 2004, Ansatte på callcentre overvåges dagen lang Politiken 26/ og Groteske arbejdsforhold på call-centre i Urban 25/ Callcentre er blevet kaldt the new sweatshops (Holtgrewe et al. 2002) og er blevet sammenlignet med Jeremy Benthams ideelle fængsel panopticon (Townsend 2005), og det fremhæves at sådanne forhold skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø med risiko for stress (Sprigg et al. 2003; Toomingas 2005; Norman 2005). Der er altså en populær opfattelse af, at arbejdsforholdene i callcentre truer medarbejdernes psykiske helbred og trivsel, som har støtte i forskningen, der peger på at organisationsformen har en række indbyggede udfordringer. Udfordringerne for det psykiske arbejdsmiljø skyldes især, at callcentre forsøger at forene to meget forskellige samfundsmæssige udviklingstendenser. På den ene side krav om effektivisering af servicearbejdet, som blandt andet forsøges løst gennem øget arbejdsdeling, standardisering og detaljeret produktionsovervågning. På den anden side er der i service og videnøkonomien krav om høj servicekvalitet og god personlig service, hvilket betyder, at der stilles høje krav til at hver enkelt medarbejder investerer sin personlighed i arbejdet og trækker på sine følelsesmæssige kompetencer (Forseth 2010). 15

18 Udviklingen kan forstås i lyset af overgangen fra industrisamfund til viden/servicesamfund. I industrisamfundet blev den primære indsats for effektivisering rettet mod industriarbejdet, blandt andet i form af Taylorisering og masseproduktion. I takt med at industriarbejdet er flyttet ud af Danmark og service- og videnarbejde er blevet de dominerende sektorer i de vestlige økonomier, er der kommet øget ledelsesmæssigt og politisk fokus på at effektivisere service- og videnarbejdet. Det drejer sig både om offentlig og privat service (hospitaler, daginstitutioner, kundebetjening, osv.). I de sidste år er der gennemført hidtil usete forsøg på at effektivisere de menneskelige relationer. Kravet om effektivitet føres helt ud til det sidste organisatoriske led, relationen mellem medarbejdere og kunder/borgere. Det samtidige ønske om god, personlig service spænder servicemedarbejderne ud mellem to vidt forskellige typer krav, som i mange tilfælde kan være vanskelige at forene: Dels kravet om at afslutte interaktionen hurtigst muligt og dels kravet om at yde venlig, empatisk og korrekt service. Selv om kunden eller borgeren opfører sig uforskammet, forventer de at få en forstående, retfærdig og kompetent behandling, og helst af den første medarbejder, de får fat på. Denne forventning afspejles ofte også i arbejdspladsernes forventning til medarbejdernes håndtering af relationerne. Det forventes typisk at kunders aggressivitet mødes med forståelse eller i det mindste venlig betjening, hvilket stiller store krav til medarbejdernes håndtering af deres følelser. Teknologi såsom telefon, computere og IT-netværk har øget arbejdspladsernes mulighed for at centralisere nogle typer servicearbejde og det har samtidig givet øgede muligheder for at registrere, bearbejde, kontrollere og dokumentere alle aktiviteter med henblik på at effektivisere både i forhold til produktivitet og servicekvalitet. Lidt forsimplet kan man kalde målet for callcenterorganiseringen for individualiseret masseproduktion altså individuel service med masseproduktionens effektivitetsfordele (Bramming et al. 2009a). Historisk indebærer dette en forskydning fra lokale servicekontorer med direkte kundekontakt og borgerbetjening til indirekte betjening via telefon eller selvbetjening via computer - en forskydning som fx har forandret filialnettet for bankerne fundamentalt indenfor de sidste 20 år, således at der nu er langt færre lokale filialer. Denne transformation har utvivlsomt betydet, at mange servicejob er blevet forringet eller helt er forsvundet ved indførelsen af callcentre (Ellis & Taylor 2006; Batt et al 2002). I rapporten diskuterer vi ikke denne samfundsmæssige transformation nærmere, og vi forholder os heller ikke til, om overgangen til callcentre samfundsmæssigt er bæredygtig. Vi forholder os ikke generelt til, om overgangen til callcentre automatisk medfører en forringelse af service eller arbejdsforhold. Vi konstaterer, at callcentre eksisterer og undersøger hvilke problemer det giver, og hvilke muligheder der findes for at udvikle arbejdsmiljøet indenfor denne organisationsform. Et stort problem ved callcenterorganisationsformen er, at de teknologiske systemer har potentialet til at undergrave arbejdets indhold og mening, og at dette potentiale forstærkes når systemerne kombineres med ledelsesmæssige bestræbelser på effektivisering. Telefonsluser kan sættes op, så den enkelte medarbejder kun bliver konfronteret med en meget begrænset opgavepalette, hvor vanskelige opgaver skal stilles videre til andre. Det enkelte job kan blive så snævert, veldefineret og velkontrolleret, at det bliver kedeligt og uden udviklingsmuligheder. Selv hvis man forsøger at rekruttere 16

19 medarbejdere med den rigtige profil og attitude (Callaghan & Thompson 2002) kan det ikke kompensere for dårlige arbejdsforhold, som fører til nedsat motivation, lav personlig produktivitet, dårlig service, højt sygefravær og høj medarbejderudskiftning og dermed nedsat produktivitet og lav servicekvalitet altså det modsatte af de to mål, som man oprindeligt forsøgte at opnå. Stort set alle callcentre benytter standardiserede IT-systemer. Ud over at understøtte en opdeling af opgaven i små delelementer, indeholder disse IT-systemer typisk en meget skarp opdeling af planlægning og opgavedefinition, som ledelsen eller planlæggerne tager sig af, og opgaveudførelse, som serviceagenterne tager sig af. Dvs. systemer der lægger op til en klassisk arbejdsdeling, der integrerer omfattende muligheder for kontrol og registrering, som kan ende med en Taylorisering af arbejdet, hvis ledelsen ikke er bevidst om eller gentænker sin tilgang til organiseringen af arbejdet (Dean & Rainnie 2009; Sørensen 2007). Derudover findes der IT-systemer, som kan registrere medarbejdernes interaktion med kunde og computer helt ned til hvert enkelt tastetryk. Den internationale forskning og vore egne erfaringer peger på, at disse muligheder kun meget sjældent aktualiseres i den udstrækning, som de kunne (Bain et al. 2002). De fleste ledere, som vi har interviewet, benytter ikke sådanne systemer til systematisk kontrol af (alle) medarbejderne. De er godt klar over, at det er belastende, at det ødelægger tilliden hos medarbejderne, og at det ikke opfattes som god ledelse. Nogle virksomheder afstår ligefrem fra at bruge kontrolmulighederne i IT-systemerne. Selvom ledelsen i almindelighed ikke kontrollerer medarbejderne så tæt som IT-systemerne giver mulighed for, så kører systemerne alligevel, og det er ikke ualmindeligt, at de tages i brug, når der er mistanke om, at en medarbejder ikke lever op til kravene i organisationen, eller når der skal effektiviseres. Systemerne hænger altså i mange tilfælde over medarbejderne som en trussel, der kan blive brugt om nødvendigt som Damoklessværdet, der hang over Damokles hoved i et hestehår og symboliserede overhængende fare. Det er udelukkende tilliden til ledelsen, det kollegiale fællesskabs styrke og konkrete aftaler om, at overvågning skal varsles, som afgør om medarbejderne kan føle sig trygge eller ej. Nogle forskere påpeger, at den blotte mulighed for at blive overvåget skaber nogle særlige betingelser for at udfolde sig som medarbejder, især i job hvor følelser og identitet er centrale produktionsfaktorer. Callcentre er også interessante, fordi de har førertrøjen på, hvad angår at udnytte udbuddet af uuddannet arbejdskraft og samtidig presse omkostningerne. Disse ændringer i økonomien skaber ikke bare nye vilkår for virksomhedernes organisering, men også nye former for produktivitet (Ellis & Taylor 2006; Rainnie et al. 2008; Taylor & Bain 2007), hvor organisationen skal levere højst muligt output til den mindst mulige omkostning og samtidig håndtere ændring, tvetydighed og immaterialitet i lyset af de stadige krav om både profit- og innovationsmaksimering. Med immaterialitet henvises især til at kundeinteraktionerne ikke sker ansigt-til-ansigt. Når alt dette er sagt, så oplever mange callcentermedarbejdere, at de har et godt job med nærværende og systematisk ledelse, ordnede forhold, tidsmæssigt afgrænsede opgaver og gode kolleger. Mange fremhæver det som en stor fordel at kunne tage hjem fra arbejde uden bunker. Medarbejderne finder ofte stor glæde i at arbejde med mennesker, 17

20 når de får mulighed for at bruge deres kompetencer til at hjælpe kunder eller borgere. Så selv om der måske er sket et generelt samfundsmæssigt skred i forhold til nogle typer job mod en større simplificering, standardisering og overvågning, så vil det være forkert at hævde, at arbejdet i callcentre generelt er dårligt. Men organisationsformen udspænder en række modsætningsfyldte betingelser for at skabe et godt arbejdsmiljø. Callcenteriseringens baggrund Betegnelsen callcenter blev kendt i 1990 erne, da en ny organisationsform begyndte at sprede sig med stort hast (Sørensen & El-Salanti 2005). Det var ikke sådan, at virksomheder ikke havde kommunikeret med kunder per telefon før dette tidspunkt. Nogle virksomheder havde baseret en stor del af deres kundeservice og salg på telefonkontakt fx postordrefirmaer, rejsebureauer og telekommunikationsvirksomheder. Spørger man nogle af de tidligst etablerede callcentre om deres historie, så daterer de sig tilbage til 1980erne og nogle telekommunikationsfirmaer helt tilbage til starten af sidste århundrede. I midten af 1990erne begyndte en særlig og forholdsvis tydelig identificerbar organisationsform at sprede sig til en lang række virksomheder indenfor stort set alle brancher og efter 2000 også til offentlige institutioner. Denne udvikling skete ikke kun i Danmark, men også internationalt, og i størst omfang i lande som USA, England og Holland. Selve betegnelsen callcenter dukkede først op i avisartikler omkring 1995 (Sørensen & El-Salanti 2005). Efter 1995 steg omtalen drastisk, hvilket skyldtes at der var stor vækst i callcentre på dette tidspunkt, men også bekymringen for dårlige arbejdsforhold for medarbejderne i de nyetablerede callcentre. Denne tendens mod øget brug af callcentre kaldes ligefrem callcenterisering. I dag findes og benyttes callcentre i både offentlige og private virksomheder inden for stort set alle brancher. Hvilke samfundsmæssige og teknologiske forhold betingede at callcentre fik så voldsom vækst siden midten af 1990erne? Der er flere forskellige trends som gensidigt har forstærket hinanden. En ændret betingelse skete i arbejdspladsernes forhold til kunderne/brugerne på grund af: Mætning af markeder, øget differentiering og større behov for kundefokus. Fokus på det udvidede produkt og fortællinger om produktet. Liberalisering af markeder og privatisering af tidligere offentlige monopoler øget fokus på rationalisering og på kundetilfredshed. New Public Management øget fokus på rationalisering af den offentlige sektor med et samtidigt fokus på bedre borgerservice. Ny teknologi udgør en anden ændret betingelse. Kernen i callcentrenes teknologi er kombinationen af IT-baserede telefonsystemer og computerprogrammer. Telefonsystemerne gør det muligt at fordele opkald baseret på en kundes præferencer, som enten detekteres simpelt ud fra dedikerede telefonnumre (et for salg og et andet for support), ved telefonsluser ( tryk 1 for salg, 2 for support, 3 ) eller talegenkendelse ( ønsker du salg eller support? ). Systemerne kan nemt omdirigere opkald fra en fysisk lokalitet til en anden, således at en kunde, som har ringet til en lokal filial automatisk stilles igennem til en medarbejder i telefonbanken, som får tilstrækkelig information til at 18

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre, Forsker Resultater fra GCC projektet: DK Verden Ens: Kønsfordeling, in/outbound, in-house/underleverandør, samtaletid Bedre: - løn, også relativt - indflydelse

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER TRIVSELSMÅLINGER NYTTER DET NOGET, OG HVAD ER ALTERNATIVET? 14/1 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG

Læs mere

Omstruktureringer, trivsel og sundhed

Omstruktureringer, trivsel og sundhed Omstruktureringer, trivsel og sundhed Hvad betyder omstruktureringer for medarbejdernes trivsel og sundhed og hvad kan virksomheden gøre ved det? Arbejdsmiljøseminar 2011 Rigspolitiet og Politiforbundet

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø. En delrapport fra Amica projektet

Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø. En delrapport fra Amica projektet Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø En delrapport fra Amica projektet Karin Mathiesen og Inger-Marie Wiegman April 2009 Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø. En delrapport fra

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean Uden Stress LeanUS-projektet Perjektet er gennemført i 2006-10 Kontekst Lean spredes hastigt

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet SUNDHEDSFREMME KOM SOM EN KRITIK Et

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Stressforebyggelse i videnarbejdet Mellem begejstring og belastning

Stressforebyggelse i videnarbejdet Mellem begejstring og belastning Stressforebyggelse i videnarbejdet Mellem begejstring og belastning Illustration af en metode (fishbone) Ole Henning Sørensen (NFA) og Vibeke Andersen (DTU) Baggrund Projektpartnere: DTU Management Vibeke

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE

ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE ARBEJDSMILJØ I ÆLDREPLEJEN 2005-2008 Camilla Sandal Sejbæk Thomas Clausen Isabella Gomes Carneiro Vilhelm Borg Birgit Aust Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet

SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? BETYDNINGER, KONFLIKTER OG FORUDSÆTNINGER Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet HVAD ER SUNDHED? Et bestemt perspektiv

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Fremtidens skraldemand - opfølgning og seneste resultater

Fremtidens skraldemand - opfølgning og seneste resultater Fremtidens skraldemand - opfølgning og seneste resultater Ole Henning Sørensen & Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Work and life quality in new & growing jobs WALQING Lissabon

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere