NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG"

Transkript

1 NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Lancering af Sølaugets nye hjemmeside 2. Vort høringsindlæg om Vandhandleplanen og Spildevandsplan 3. Søvandringen sammen med Museumsforeningen 4. Fra sump til sø : En solstrålehistorie fra fri-arealet ved Nattergalevej 1. Lancering af Sølaugets nye hjemmeside Sølaugets nye hjemmeside er nu en realitet. Vi har længe ønsket at lancere en mere attraktiv og farverig hjemmeside, der kunne give vore medlemmer og andre hjemmesidelæsere et mere konkret indtryk af den naturskønhed og herlighedsværdi, som søerne i vort område repræsenterer. Den nye hjemmesides mest synlige attraktion er forsidens fotoalbum, som indeholder 25 farvefotos af sø-landskaber i Hørsholm/Rungsted området. Hvert foto ledsages af en skjult billedtekst, som hentes frem ved et klik på info -rubrikken nederst i fotoet. Her får man søens navn samt forskellige detaljer om, eksempelvis, dens overflademål, dens plads i områdets større afvandingssystem, dens miljøtilstand, og lidt lokalhistorie. Derudover har den nye hjemmeside naturligvis arvet stort set alt indholdet fra den gamle hjemmeside, men det er nu bedre organiseret i kun fire sektioner om (a) kommunikation (materiale om Sølaugets dialog med de offentlige myndigheder, presseomtale og et arkiv med tidligere numre af Nyt fra Hørsholm Sølaug ), (b) kildemateriale (med direkte adgang til relevante rapporter og brochurer), (c) henvisninger (links) til andre foreninger og institutioners hjemmesider, og (d) om Sølauget, hvor man finder vore vedtægter samt detaljer om vor bestyrelse og en indmeldelsesblanket.

2 Vi inviterer hermed alle vore medlemmer og andre interesserede til at besøge den nye hjemmeside. På grund af de mange fotos, kan det godt tage lidt tid at få hele hjemmesiden frem på skærmen, første gang man besøger den. Men når først man én gang har været der, skulle genbesøg gå nemt og hurtigt. Den nye hjemmesides internet-adresse er : 2. Vort høringsindlæg om Vandhandleplanen og Spildevandsplan Hørsholm Sølaug fremsendte den 12. september 2012 til Hørsholm Kommune en detaljeret høringsskrivelse om kommunens Vandhandleplan og Spildevandsplan Vort indlæg kan læses i sin helhed på vor nye hjemmeside, men dets hovedpunkter er som følger :. Efter at kommunens søer gennem en lang årrække er blevet betragtet som en integreret del af kloaksystemet, erkender kommunen nu, at søerne og vandløbene i vort område i dag ikke lever op til de nye målsætninger om, at alt vand grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet skal være i god tilstand, d.v.s. kun afvige svagt i forhold til uforstyrret tilstand. Dette mål skal være opfyldt i 2015 sideløbende med gennemførelse af en række tiltag, der skal omlægge kloaksystemet og mindske udledningen af spildevand. Det er Sølaugets opfattelse, at de indsatser, der er beskrevet i planerne er utilstrækkelige til at opnå de overordnede mål, og at planerne på mange punkter er uklare, upræcise og vagt formulerede. Dette er navnlig betænkeligt, fordi historien viser, at Kommunen i mange tilfælde gennem de seneste tre årtier heller ikke har levet op til de tidligere spildevandsplaner. Sølaugets høringsindlæg efterlyser især en klar målsætning for reduktion af antallet af overløbsbygværker fra kloaksystemet til søer og vandløb. Antallet af overløbsbygværker er stort det samme i dag som for 30 år siden. Og i de seneste knap 10 år er der sket en kraftig forøgelse af spildevandsudledningen -- mere end 30 pct. -- fra disse overløb. Ud over spildevandsudledningerne sker der omfattende udledninger gennem mere end et halvt hundrede overløb af regnvand fra befæstede arealer (veje, parkeringspladser mv.). Disse overløb er stærkt forurenende for vandmiljøet på grund af det store indhold af kulbrinter, tungmetaller mv., og der er derfor pr. definition tale om spildevand. Dette forhold rejser særlige problemer i forbindelse med planerne om separatkloakering. Tanken her er at adskille regnvand og spildevand i to separate ledningssystemer og herefter lede regnvandet ud i miljøet. Man overser her, at regnvand fra befæstede arealer indeholder kulbrinter, tungmetaller m.v. og derfor medfører stort set samme alvorlige miljøbelastning som husspildevand. Derfor må mindstekravet være, at der sker en forudgående rensning af regnvandsudledningerne, f.eks. ved hjælp af sandfang og olieudskiller. Selv om Kommunen officielt stiller direkte krav om, at alle afledninger fra veje og parkeringsarealer skal ledes gennem sandfang og olieudskiller, er der i dag adskillige eksempler på, at kommunen ikke selv lever op til dette krav.

3 Høringsskrivelsen kommenterer ligeledes på Kommunens bemærkninger om klimatilpasning. Der efterlyses bl.a. bedre samordning mellem Hørsholm Vand og Hørsholm Kommune i relation til beredskabsindsatsen i forbindelse med skybrud, samt mere borgerinformation om gældende beredskabsplaner og større inddragelse af borgerne i det hele taget, f.eks. i form af et klimaråd. 3. Søvandringen sammen med Museumsforeningen Hørsholm Sølaug og Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn arrangede søndag den 23. september 2012 en fælles sø-vandring langs de kongelige søer i lokalområdet - fra Springdammen i syd via Slotssøen til Dronningedammen. Vandringens titel var inspireret af, at søerne i dette område tog form takket være den kongelige virketrang i 1700-tallet dengang Hirschholm Slot endnu lå dér, hvor vi i dag finder Hørsholm Kirke. Under turen fortalte museumsinspektør Lisbet Hein fra Egnsmuseet løbende de fremmødte deltagere om de kongelige søers glansperiode i 1700-tallet, hvor Springdammen leverede vand til ikke mindre end 48 springvand og et kunstigt vandfald i slotshaverne. Lisbet Heins omfattende historiske viden blev suppleret af indlæg om de kongelige søers nutidige rolle i lokalområdets vand-økonomi og om deres miljømæssige tilstand. Inspireret af søvandringen fik Lisbet Hein den 27. september offentliggjort en artikel i Ugebladet om de kongelige søer og deres historie. Artiklen kan ses via Sølaugets hjemmeside (afsnittet kommunikation presseomtale). 4. Fra sump til sø : Solstrålehistorie fra fri-arealet ved Nattergalevej I februar 2010 arrangerede Hørsholm Sølaug på biblioteket i Trommen en fotoudstilling med temaet Hørsholms søer smukke men sårbare. Den bød på lidt over 30 fotografier af sølandskaber i Hørsholm/Rungsted området, som alle med én undtagelse var afbilledet i søndagstøjet. Undtagelsen var et fotografi med overskriften Der var engang en sø, efterfulgt af følgende tekst : I en sænkning midt i de bakkede fri-arealer øst for Nattergalevej og nord for Kirstineparken har der i umindelige tider været en mindre sø. Men den er i stigende grad blevet forsømt og er efterhånden blevet så tilvokset, at der nu ikke er meget sø tilbage. Hvis ikke der gøres noget ganske snart for at genoprette det tidligere sø-miljø, vil der om nogle få år kun være et uskønt og sumpet vildnis på stedet. Hørsholm Sølaug opfordrer Kommunen, som ejer arealet (Matrikel 6a), og Grundejerforeningerne i de omkringliggende villabebyggelser (Kirstineparken og Birgitparken) til at gribe ind for at stoppe den fremadskridende miljøforringelse på dette meget synlige sted i Kommunen.

4 Her er Der var engang en sø fotografiet fra Sølaugets foto-udstilling i februar 2010 (Foto : Kai Zachrau, Hørsholm Sølaug januar 2010) Bulldozerne går i aktion på fri-arealet ved Nattergalevej to år senere (Foto : Hørsholm Kommune marts 2012)

5 Baggrunden for denne glædelige udvikling er et initiativ taget af Kommunens Center for Vej og Park, som i december 2011 søgte om og fik dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 3 med det formål at genoplive den tilsumpede sø på friarealerne ved Nattergalevej og Kirstineparken. Det beskedne beløb, som krævedes til dette projekt, blev hentet fra den forskønnelsespulje for 2011, som Center for Vej og Park havde til rådighed. Bulldozere fra Kommunens materielgård blev mobiliseret for at fælde størsteparten af det pilekrat, der havde bredt sig over vådområdet, oprense bunden af sænkningen på fri-arealerne, og lukke et gammelt afløb derfra. Hensigten var ikke blot at genskabe et tilgroet vådområde, men også i henhold til overskriften på kommunens pressemeddelelse af 22. marts 2012 at gavne glade frøer og skøjteløbere. Det er med andre ord kommunens plan at skabe mulighed for skøjteløb om vinteren på søen og at genskabe gode forhold for dyrelivet, heriblandt ikke blot frøerne, men også den beskyttede store vandsalamander, som vil få nye yngle- og rastemuligheder på stedet. Endelig har man også som fremhævet i den kommunale pressemeddelelse -- sørget for, at der fortsat er en pilebusk tilbage til nattergalen. Der var engang en sø og nu er den på vej til at blive sø igen (Foto : Hørsholm Kommune april 2012)

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 30 28. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 2. Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts 2015 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

1) skader fra opstigende kloakvand i kældre med kælderstatus og uden tilladelse til beboelse og

1) skader fra opstigende kloakvand i kældre med kælderstatus og uden tilladelse til beboelse og Page 1 of 2 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 11. september 2012 15:55 Til: Torsten Duer Emne: VS: Høringssvar fra Lilian Rothaus, Regn- og spildevandsplan Opfølgningsflag:

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Uvelse Lystrup Lokalråd

Uvelse Lystrup Lokalråd Uvelse Lystrup Lokalråd Nyhedsbrev nr. 8 Efterår 2014 www.uvelselystrup.dk Nyt nummer af Lokalrådets nyhedsbrev. Læs mere om fællesmøde vedr. spildevandsplanen, høje hastigheder, nyt fra Hanebjerg skyttecenter

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Januar 2014

Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Januar 2014 Januar 2014 Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune Indledning Næstved Kommune har i perioden 06.08.2013 til 02.10.2013 haft et forslag til Fællesregulativ for

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved OKKER Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved Indhold Indledning...................................... Side 5 Vejen til gode vandløb.............................. Side 6 Hvad er okker....................................

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere