Referat. af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 24. september 2014 kl i administrationslokalet, Gersagerparken 167, 2670 Greve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 24. september 2014 kl. 18.00 i administrationslokalet, Gersagerparken 167, 2670 Greve"

Transkript

1 Referat 26. september 2014 af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 24. september 2014 kl i administrationslokalet, Gersagerparken 167, 2670 Greve Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH), Marianne Carentius (MC) (afbud), Niels Kjøller(NK), John Pedersen (JP) og Inga Ellborg (IE) Øvrige: Per Felby (PF), Lars Felby (LF) (afbud), John T. Olsen (JTO), Peer Petersen (PP) (afbud) og Flemming Eriksen (FE) 2014 Dagsordenspunkt Begrundelse Referat 21 Indledning Orientering om mødets forventede forløb, herunder bemærkninger til dagsordenen. Taget til efterretning 22 Godkendelse af referat Referat fra sidste møde den 19. maj 2014 er tidligere udsendt. Er åbenbart ikke tidligere udsendt som anført. Vedhæftes til eventuelle kommentarer. 23 Økonomi, status På grundlag af de realiserede regnskaber for 2013 samt de indtil dato realiserede tal for 2014, fremlægges vedhæftet budgetforslag for 2015 for - Selskabet 2400 (bilag 1) - Gersagerparken 2401 (bilag 2). Forslag til huslejeregulering - 5,54 % (Vedtaget 3.9) Budgetterne for Gersagerparken og Hedelyparken er godkendt på de respektive afdelingsmøder. Grønlykkeparkens budget behandles på beboermødet den For så vidt angik budgettet for selskabet efterlyste PH en status vedrørende kunstfonden.

2 - Skoleholmen 2410 (bilag 3). Forslag til huslejestigning 0 % - Hedelyparken 2425 (bilag 4). Forslag til huslejestigning 0 % - Grønlykkeparken 2426 (bilag 5). Forslag til huslejestigning 0 % De planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder for de næste 10 år er for alle afdelingers vedkommende konverteret til den nye kontoplan. Tallene i vedligeholdelsesplanen er baseret på erfaringerne, der er indhentet i de tidligere år, tilpasset de moderniseringer og forbedringer, der løbende foretages. Den detaljerede gennemgang af materialet, herunder særligt forslagene til budgetter for 2015, vil i fornødent omfang blive gennemgået, dels på de førstkommende bestyrelsesmøder og dels på organisationsbestyrelsesmødet. Det kan imidlertid konstateres, at alle midler er opbrugt. Det blev besluttet, at formanden kunne godkende ansøgninger om indkøb af kunst op til 5.000,00 kr. Alle øvrige ansøgninger skal forelægge og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse indkøb af tre malerier og dispositionsfonden yder hertil en støtte på kr ,00 og Grønlykkeparken et tilsvarende beløb. Bestyrelsen kunne på det foreliggende grundlag tiltræde de fremlagte budgetter og de hermed følgende huslejereguleringer. Der er nu sket indberetning til Landsbyggefonden af alle regnskaberne for 2013 fra de almene boligorganisationer. Hvis man ser på de administrative nøgletal for nærområdet set i relation til landsgennemsnittet fremgår det klart, at de administrative omkostninger for BS 61 ligger klart i den lave ende, hvilket også blev bekræftet af revisor Claus Rogert på regnskabsmødet. Der henvises til vedhæftede bilag 6. Yderligere vedhæftes som bilag 7 en oversigt over huslejeniveauet i sammenlignelige afdelinger i nærområdet. 24 Status på byggearbejder a. Gersagerparken Udskiftningen af stigstrengene i Gersagerparken er tilendebragt og der har været afholdt afleveringsforretning. Arbejdet er gennemført meget tilfredsstillende og er afholdt inden for den givne budgetramme. Det endelige byggeregnskab er under udarbejdelse og kreditforeningslån til dækning af omkostningerne til afløsning af byggelånet er under hjemtagelse. Da omkostningerne endnu ikke er afløst af et kreditforeningslån, er omkostningerne fortsat budgetmæssigt placeret på konto 116, men vil efterfølgende blive overført til konto 125. Renoveringen af stigstrengene er afsluttet. Der er en budgetoverskridelse på ca. kr. 1.2 mill som følger af en nødvendig udskiftning af hovedventilen i samtlige opgange. Der er gennemført en isolering af en nordgavl og der foretages referencemålinger, med henblik på at kunne dokumentere den forventede effekt på bedre indeklima i lejlighederne. Der vil meget snart blive afholdt et møde med den rådgivende ingeniør således, at det videre arbejde med isoleringen kan blive iværksat.

3 To større nødvendige renoveringsprojekter er under behandling for tiden. Det første er udskiftning af lister i døre og vinduer således, at lejlighederne bliver tætte og varmespild kan undgås. Det andet projekt er isolering af facaderne, hvor der nu gennemføres en tætning af 2 gavle med henblik på at indhente den nødvendige viden til udarbejdelse af det endelige projekt. Omkostningerne vil andrage ca. kr. 6 mill og finansieringen hertil er indregnet i budgettet. Der er ikke sat pris på omkostningerne til efterisoleringen, b. Grønlykkeparken Rørudskiftningen i Grønlykkeparken er gennemført og byggeregnskab er udarbejdet.. Også her afholdes udgifterne inden for den budgetterede økonomi og kreditforeningslånet er under hjemtagelse. c. Hedelyparken Landsbyggefonden er tilskrevet angående støtte til gennemførelse af udbedringen af skaderne på facaderne. Svar herfra afventes fortsat. Afsluttet. Byggeregnskabet udviser en mindre besparelse i forhold til budgettet for renoveringen. 25 Udlejningsstatistik Gersagerparken: i alt 60 svarende til 8,99 % i alt 66 svarende til 9,9 % i alt 67 svarende til 10,07 % i alt 78 svarende til 11,69 % (heraf 19 svarende til 2,85 % interne) til dato i alt (tallene foreligger til mødet) Skoleholmen: i alt 1 svarende til 10 % i alt 4 svarende til 40 % i alt 0 svarende til 0 % i alt 1 svarende til 10 % til dato i alt (tallet foreligger til mødet) Hedelyparken: i alt 20 svarende til 7,81 % i alt 32 svarende til 12,5 % i alt 17 svarende til 6,46 % i alt 22 svarende til 8,95 % (heraf 4 svarende til 1,6 % interne) til dato i alt (tallet foreligger til mødet)

4 Grønlykkeparken: i alt 64 svarende til 24,06 % i alt 43 svarende til 16,16 % i alt 51 svarende til 19,24 % i alt 33 svarende til 9,04 % (heraf 4 svarende til 1,1 % interne) til dato i alt (tallet foreligger til mødet) 26 Sager under behandling a. Personaleforhold Status i personalesituationen. PF orienterede om ændringerne i den generelle administrative struktur. Hensigt med en styrkelse af ejendomskontorerne i Gersagerparken og Grønlykkeparken er at tilsikre en effektiv servicering af afdelingernes beboere samt styrke mulighederne for opfyldelse af de stadigt stigende krav til kontrol og indberetning af data til de offentlige myndigheder. For så vidt angår administrationskontoret arbejdes der på en styrkelse af de regnskabsmæssige funktioner efter Berit Olssons fratrædelse. b. Hybler m.v. Greve Kommune har anket Roskilde Byrets afgørelse til Østre Landsret. Forhandling den c. Hjemmesiden Hjemmesiden er under genopbygning i et nyt format. Der er p.t. opdateringsproblemer. Der er en stor efterspørgsel på referater fra de forskellige møder. Hjemmesiden er under genopbygningen og det har medført problemer med at få referater overført fra den gamle hjemmeside og med at få de efterfølgende referater indlæst rettidigt. Administrationen vil i samarbejde med formandsskabet arbejde videre med at få hjemmesiden gjort operativ hurtigst muligt.

5 27 Sager til orientering a. Partnerskabsaftale Intet b. Fjernvarme Med virkning fra 1. juli 2014 har VEKS sænket priserne. Den variable pris er ændret fra Kr. 397,30 pr. MWh til kr. 343,98 pr. MWh. Den faste pris er ændret fra samlet kr ,- til Kr ,- i alt Kr ,-. Ifølge VEKS er årsagen bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften for biomasse og dermed billi-gere varme fra Vest forbrænding end forudsat i VEKS s budget. Budgetopfølgning 2014 Halvårsregnskabet viser at de 2 net har en robust økonomi. Budgetterne viser den 31. december 2014, at HF nettet har en budgetteret overdækning på Kr ,- og GSF nettet har en budgetteret overdækning på Kr ,-. Overdækningerne forudsætter prisreduktion fra VEKS og fastholdelse af GF salgspriser. Årsagen til den store overdækning er for begge net, er prisnedsættelsen fra VEKS. I GSF nettet er der herudover investeringsbidrag fra udbygningen af Agergårdshaven på Kr ,00 og GGS sær tarif på Kr ,00. Sidstnævnte reduceres i mindre grad ved et forøget ledningstab. Budgetterne og halvårsregnskab er kvalitetssikret af Global Revision. GF har pt. ingen anvendelig kompetence til rådighed for opgaven. I 2015 laves et samlet budget og regnskab for HF nettet og GSF nettet. For at de 2 net kan starte ligeværdigt i 2015 foreslås, at ændre de variable priser pr. 1.september 2014 således, at den budgetterede over/underdækning er ens i de 2 net indenfor ca. kr ,-. Med udgangspunkt i at den budgetterede over/underdækning skal være Kr. 0,00 foreslås de variable priser ændret til Kr. 204,35 for HF nettet og Kr. 244,10 for GSF nettet. De nuværende priser er for

6 HF nettet Kr. 396,00 og for GSF nettet Kr. 384,00 for storforbrugerne og kr. 450,00 for småforbrugerne. Den gennemsnitlige pris for året er i HF nettet kr. 318,84 og i GSF nettet kr. 328,58. Forskellen mellem de 2 net er således på årsbasis under kr. 10,00. Priserne er ex. moms. Ændringen af budget 2014 foreslås at have virkning fra 1. sep-tember For at prisændringen kan træde i kraft skal der anmeldes nye budgetter og tariffer til Energitilsynet. 28 Meddelelser a. Formanden Ingen yderligere meddelelser. b. Administrationen Ingen yderligere meddelelser. c. Gersagerparken Der har været afholdt beboermøde i Gersagerparken, hvor hele bestyrelsen blev genvalgt. Ved valget til aktivitetsvalget var der 10 personer der søgte opstilling til kun 5 pladser. Det blev vedtaget at henkastet affald vil blive fjernet af ejen-domsfunktionærerne og regningen for dette vil blive opkrævet hos den enkelte beboer. Forslaget om direkte valg til repræsentantskabet blev nedstemt. Alle forslag som bestyrelsen havde indstillet eller kunne tilslutte sig blev vedtaget. Bestyrelsen har besluttet at beboerne nu også kan adoptere en blomsterkumme hvis de efterfølgende selv står for vedligeholdelsen. Der skal tages en fornyet kontakt til E-Gain vedrørende var-meproblemerne Bestyrelserne vil ikke gå ind i en ny fyringssæson uden at der bliver taget fat om problemet. Det skal ligeledes være muligt for den enkelte beboer at vælge den temperatur som ønskes i lejligheden. Der er stor utilfredshed med Brunata Det blev besluttet at administrationerne skal udarbejde skriftlig klage til firmaet, således at de bliver presset maksi-

7 malt. Der er allerede aftalt møde mellem GB, BS61 og Brunata torsdag den 18. september, hvor kritikken også vil blive gentaget. Der er udført nogle prøver på lukning/tætning mellem de nye facadeelementer og de gamle betonflader. I den forbindelse bliver der opsat temperaturloggere i flere lejligheder på både 1., 3. og 5. sal, samt på den udvendige side af gavlene. Loggerne vil indsamle data indtil tidligst 1. maj Der vil blive foretaget to tilsyn og dataindsamling i perioden Prisen herfor er kr Der var kr i kunstfonden, som med de nyeste indkøb er opbrugt. Restfinancieringen til kunstindkøbene dækkes forholdsmæssigt mellem afdelingerne og selve aktiviteten dækkes af aktivitetsudvalgets budget. Det skal undersøges nærmere hvordan det er muligt at lave en ny kunstfund mellem afdelingerne fremadrettet. PH foreslog, at der på det kommende seminar drøftes, at afdelingernes husordener i videst muligt omfang koordineres. d. Hedelyparken På beboermødet i Hedelyparken blev spørgsmålet om hjertestartere taget op. Udskiftningen af hoveddøre er en succes, hvor man nu er i gang med anden runde. Tages op på næste møde. e. Grønlykkeparken CJ oplyste, at den nye administrative struktur fungerede særdeles godt i Grønlykkeparken. Der er ligeledes i samarbejde med Greve Kommune og ESL iværksat et særligt lærling forløb for en ung ny medarbejder, hvor Tove S. Olsen er mentor. f. Ejendomsinspektør JTO rejste problemstillingen vedrørende ansatte, der samtidigt har bopæl i afdelingen. Tages op på næste seminar.

8 g. Tillidsrepræsentant Ingen meddelelser. 29 Mødekalender 2013/14 Tages op på næste møde. a. Organisationsbestyrelse. 20. november 2014, kl Inga melder fra til dette møde. b. Repræsentantskabsmøder. 27. november 2014, kl (valgmøde) 26. maj 2014, kl (Regnskabsmøde) 27. november 2014, kl (valgmøde) c. Afdelingsmøder 3. september 2014 kl Gersagerparken 16, september 2014 kl Hedelyparken 25. september 2014 kl Grønlykkeparken Kun mødet den 27. november 2014 udestår. Alle møder afholdt 30 Eventuelt Der var intet til eventuelt- Per Felby Rainer Petersen Carl Jensen Preben Husted Referent Formand Næstformand Næstformand Marianne Carentius Inga Ellborg Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

9

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde torsdag, den 20. november 2014 kl. 18.00 i administrationslokalet, Gersagerparken 167, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde torsdag, den 20. november 2014 kl. 18.00 i administrationslokalet, Gersagerparken 167, 2670 Greve Referat af Organisationsbestyrelsesmøde torsdag, den 20. november 2014 kl. 18.00 i administrationslokalet, Gersagerparken 167, 2670 Greve 25. november 2014 Deltagere: Øvrige: Rainer Petersen (RP), Carl

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 19. februar 2015 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014

Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014 Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014 Deltagere: Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Erik Ravn Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Helge From, Niverød III deltager under pkt. 13 Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Bestyrelsen: Formand Bjarne Clausen, næstformand Helle Nielsen, Dora Arvidsen, Ida

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra KAB: Revisionen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere