Bestyrelsens skriftlige beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens skriftlige beretning 2012"

Transkript

1 Bestyrelsens skriftlige beretning 2012 Foto: Patrick Kraemer

2 Bestyrelsens beretning 2012 Indledning 2 Økonomi 2 Dansk idræts fælles medlemsregistrering 3 Politisk program 3 Samarbejdet med DIF Udviklingspuljen og det forpligtende samarbejde 5 - Pilotprojekt i skolesvømning 5 - Medlemsoversigt for Dansk Svømmeunion 6-43 nye medlemsklubber i perioden Elitesvømning 8 - Svømmeplan EM i svømning i Herning december Faciliteter 12 Kursusafdelingen 12 Dansk Svømmeunions hjemmeside 14 SvømmeSport 15 Ny sportslig politik for sportslige sektioner 16 Nye medlemsformer en status på arbejdsgruppen 16 Breddeaktiviteter AquaCamps 16 Danmark Svøm Langt 18 Klassen svømmer langt 21 Vollsmose svømmer 21 Babyswim the Nordic way 22 Breddesektionens Aquakonference Samarbejde med Dansk Handicap Idræts-Forbund 24 Åbent vand 25 TrygFonden Kystlivredning sæson Risikovurdering og sikkerhedsskiltning 27 - Uddannelse 28 - Flere skal redde liv maksimalt 50 drukneulykker årligt 29 Afslutning 30 Side 1 af 30

3 Indledning 2012 har været et tilfredsstillende år for Dansk Svømmeunion (SVØM). Der har været arbejdet målbevidst og ansvarsfuldt fra alle enheder i SVØM. De frivillige i sektionerne, afdelingerne og udvalgene har igen i år været medvirkende til, at Dansk Svømmeunion har haft det høje aktivitetsniveau, som har kendetegnet 2012 på alle områder. Og dertil kommer en beundringsværdig indsats fra samtlige ansatte medarbejdere. Sammen med alle de frivillige i de danske medlemsklubber kan vi alle være tilfredse og stolte af resultaterne og udviklingen i Al den aktivitet som skabes, skal kunne mærkes ude i klubberne og helt ude hos deres medlemmer. Det er væsentligt hele tiden at have for øje. Dansk Svømmeunions vigtigste opgave er at servicere de danske svømmeklubber og disses medlemmer. Og arbejde målrettet ud fra de visioner og mål, som unionen har sat sig i forbindelse med det politiske program og formålsparagraf. Dermed opfylder vi også vort samfundsmæssige ansvar, samt deltager aktivt i opfyldelsen af DIF s idrætspolitiske forpligtelser i forhold til tildelingen af de tipsmidler, som er af afgørende betydning for vore økonomiske muligheder for at udvikle os. Vi har i 2012 fokuseret på livredningsstrategi, på facilitets- og vandtidsproblematik samt arbejdet intenst på implementering af Svømmeplan 2016, på udviklingsprojekter og det forpligtende samarbejde med DIF. Sidstnævnte aktivitet har medført tilgang af mange nye klubber, således at vi snart kan anse os for fuldt repræsentativ for hele Svømme-Danmark. Og samtidig giver det mulighed for, at Dansk Svømmeunion får tilført nye impulser fra klubber og personer, som vi ikke hidtil har været i så tæt dialog og samarbejde med. Det stiller også forøgede indsatsmæssige krav til vore udviklingskonsulenter. På det elitære område har 2012 også været forrygende. Et flot år trods den manglende medalje ved OL. Dette og meget mere er beskrevet i det efterfølgende. Økonomi Årsregnskabet udviser et tilfredsstillende resultat. Egenkapitalen er blevet styrket væsentligt de seneste år, og en bufferkapital, som det har været bestyrelsens målsætning at opbygge, er realiseret. Et økonomisk sikkerhedsnet, som sikrer, at vi også i de kommende år kan holde et højt aktivitetsniveau med nyudvikling og samtidig tillige have råd til fortsat sportslig succes. Side 2 af 30

4 Vi har i 2012 ikke brugt alle de øremærkede midler fra rekordoverskuddet i 2011, men har fortsat betydelige midler fra sidste års regnskab samt yderligere fra dette års overskud hensat til allerede igangsatte planlagte aktiviteter eller udviklingstiltag. Konkluderende må det siges, at 2012 har været et godt år for Dansk Svømmeunion også rent økonomisk. Men der er også behov for at nytænke rent økonomisk. De kommende år kommer til at stille nye store udfordringer til økonomien og prioriteringen deraf. Svømmeplan 2016 er i implementeringsfasen og skal finansieres. DIF projektet afsluttes med udgangen af 2013, det vil derfor være en stor udfordring at finde de midler, der skal til, for at fastholde vores fem udviklingskonsulenter. Arbejdet med budget 2014 er derfor allerede igangsat. Der arbejdes fortsat ihærdigt på at finde nye indtægtskilder herunder ikke mindst jagten på sponsorer. Dansk idræts fælles medlemsregistrering DIF, DGI og Dansk Firmaidræt lancerede i november 2012 en fællesportal for medlemsindberetning. Det er hensigten, at portalen skal fjerne unødvendig bureaukrati for de danske idrætsforeninger. Der har naturligvis været opstartsvanskeligheder, men det virker umiddelbart som om portalen er blevet positiv modtaget. Det har været vigtigt for de tre hovedorganisationer at blive enige om, hvilke aktiviteter foreningerne skal opgøre. Det har givet den uhensigtsmæssighed for Dansk Svømmeunion, at man ikke længere opgør tal for udspring og synkro. Herudover ønsker man fra central side heller ikke længere at opgøre medlemmer på venteliste. En udvikling, der kan betyde, at Dansk Svømmeunion vælger at foretage en rundspørge til klubberne om disse forhold. Politisk program Svømning for Alle er Dansk Svømmeunions politiske program for perioden Med dette politiske program lægger Dansk Svømmeunion sig tæt op af Danmarks Idræts- Forbunds politiske program. Fremtiden byder på en række udfordringer fra det offentliges side, fra vores egen organisation, fra befolkningens ønsker til deres fremtidige idrætsdeltagelse og fra verdenen omkring os. Vi kommer med nogle bud på hvordan klubberne kan blive endnu stærkere i de kommende år og dermed fastholde vores position som det tredje største forbund under Danmarks Idræts- Forbund. Vi er ikke kun leverandør af fysiske aktiviteter til befolkningen, men også ansvarlige for oplæringen og sikkerheden i vand. I Svømning for Alle kommer vi både med konkrete initiativer, der skal få flere danskere til at svømme og lære at redde liv. Vores ambition er at få flere danskere ind i svømmehallerne, ud Side 3 af 30

5 i havet og i søerne. Og rammerne er sat for, at de børn og unge, der er dygtige til deres idræt, får muligheden for at dyrke deres talent og dermed kan forfølge drømmen om en dag at marchere ind på det olympiske stadion, som en del af det danske olympiske hold. Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen I 2012 har Danmarks Idræts-Forbund vedtaget et nyt regelsæt for medlemskab af Danmarks Idræts-Forbund, dette har foranlediget Dansk Svømmeunion til at igangsætte debatten om nye medlemsformer af Dansk Svømmeunion. Derudover er der i 2012 sat fokus på udvikling af en facilitetsstrategi, som skal medvirke til at sikre mere vandtid til alle discipliner i Dansk Svømmeunion. Dansk Svømmeunion vil have flere til at dyrke svømmeaktiviteter i klubberne. Og de to primære målgrupper er de voksne motionister og teenagerne. I 2012 har Dansk Svømmeunion i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund fortsat samarbejdet om rekruttering af nye klubber. Herudover har kursusafdelingen igangsat udviklingen af kurser målrettet de ønskede målgrupper. Ydermere er der igangsat produktudvikling på en lang række områder, f.eks.: AquaSchool, Relancering af Danmark Svøm Langt, Klassen svømmer langt, Nordisk Baby Konference, Aqua Konference, Åbent vand med flere. For Dansk Svømmeunion er nøgleordet; fleksibilitet som skal sikre, at vi får flere til at dyrke svømning. Dansk Svømmeunion vil udvikle frivilligheden i svømningen I året der er gået har Dansk Svømmeunion haft fokus på at tilbyde tema- og netværksmøder for frivillige i klubberne. Tilrettelæggelsen af disse møder foregår i de enkelte regioner, og udover at udvikle de frivillige i klubberne, er disse møder også medvirkende til at fastholde og udvikle den enkelte. Af netværk kan nævnes; svømmeskoleledernetværk, formandsnetværk, og trænernetværk. Der har været afholdt en række temamøder, som blandt andet har haft følgende overskrifter: Forsikringsforhold for klubberne, Vandskræk, Dansk Svømmeunions nye hjemmeside, Børn med særlige behov, og Synkrosvømning i din klub Dansk Svømmeunion afholder hvert år et arrangement for unionens egne frivillige ved et Tværgående Forum i januar måned. Årets tema var fastholdelse af frivillige. Dansk Svømmeunion har ligeledes haft fokus på at mindske bureaukratiet for de frivillige. I den forbindelse har vi beskrevet de udfordringer som Dansk Svømmeunions klubber oplever samt udarbejdet forslag til en mere brugervenlig medlemsregistreringsportal. Vi håber, at I ved dette års medlemsindberetning, har oplevet en mere brugervenlig portal. Side 4 af 30

6 Dansk Svømmeunion vil styrke sit samfundsmæssige ansvar I 2012 færdigudviklede Dansk Svømmeunion sin livredningsstrategi og er i fuld gang med at implementere de enkelte aktiviteter. I 2012 afsluttede Dansk Svømmeunion i samarbejde med Odense kommune projektet Vollsmose svømmer. Et projekt som blev afsluttet med stor succes. Ikke kun fik deltagerne deres faglige uddannelse, men i lige så høj grad blev de opmærksomme på sikkerhedsaspektet ved at færdes i en svømmehal. Analysen af skolesvømningen i Danmark blev præsenteret på en konference i efteråret. Et idékatalog til brug for skoler, klubber og kommunerne er under udarbejdelse. Ligestilling og mangfoldighed har været på dagsordenen i Dansk Svømmeunion og der er enighed om, at netværk for kvindelige trænere, samarbejde med Dansk Handicap Idræts- Forbund, unge og gamle samt integration og videreudvikling af projektet Vollsmose svømmer skal være fokus-områder i en kommende strategi for området. Samarbejdet med DIF Udviklingspuljen og det forpligtende samarbejde Pilotprojekt i skolesvømning De, i skrivende stund, gældende krav for svømmeundervisning i de danske folkeskoler, er fra Undervisningsministeriets side ikke konkretiseret tilstrækkeligt til at alle kommuner prioriterer, at svømmeundervisningen foregår i vand. Alle kommuner er, jævnfør Fælles Mål 2009 fra Undervisningsministeriet, forpligtet til at tilbyde svømmeundervisning. Disse mål giver dog meget brede rammer for svømmeundervisningen, hvilket kommer til udtryk i den undervisning der forestås i de enkelte kommuner. I 2011 igangsatte Dansk Svømmeunion og Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med Syddansk Universitet derfor et pilotprojekt omhandlende svømning i den danske folkeskole. Projektet blev afsluttet i løbet af Pilotprojektets primære formål har været at: 1. kortlægge svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole 2. sammenligne svømmeundervisningen i den danske folkeskole forestået af klubtrænere henholdsvis folkeskolelærere med svømmelæreruddannelse 3. undersøge organisatoriske aspekter af forskellige måder at tilrettelægge og udvikle svømmeundervisningen Til trods for at pilotprojektet blandt meget andet viser at 87,5 procent af landets kommuner tilbyder deres skoleelever svømmeundervisning i vand, stiller Dansk Svømmeunion og Danmarks Idræts-Forbund sig ikke tilfredse. For Dansk Svømmeunion er det vigtigt, at alle Side 5 af 30

7 børn lærer at svømme, og Dansk Svømmeunion tilstræber samtidig at være en central aktør på området. Fremadrettet vil Dansk Svømmeunion derfor meget gerne tilbyde videreuddannelse til svømmelærere, der ønsker at lade sig inspirere og opkvalificere samt bidrage med konsulentbistand til de kommuner der ikke tilbyder svømmeundervisning i vand - eller som overvejer at afholde det. En konkret mulighed for at håndtere svømmeundervisningen i folkeskolen kan fremadrettet være samarbejder/partnerskaber med lokale svømmeklubber, der er medlem hos Dansk Svømmeunion. Hele rapporten kan downloades her. Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i perioden (kilde: DIF) Medlemstal Medlemsvækst Medlemsvækst (%) Indbyggere Medlemsandel ,2533% ,90% ,2736% ,29% ,3711% ,25% ,3653% ,27% ,3115% ,99% ,3284% ,50% ,3346% ,68% ,2545% ,74% ,2565% ,83% ,4678% ,97% ,6275% Side 6 af 30

8 43 nye medlemsklubber i Dansk Svømmeunion specialforbund har indgået samarbejde med DIF om udviklingsprojekter. DIF afsatte op til 15 millioner kroner i tre år: 2011, 2012 og 2013, om året, til udviklingsprojekter i specialforbundene. Alle udviklingsprojekter havde til formål at styrke idrætten bredt ved at skabe bedre idrætstilbud til hele befolkningen. Dansk Svømmeunion og Dansk Golf Union var de første to specialforbund, med hvem DIF indgik et sådant samarbejde. Samarbejdet havde til hensigt at gøre DIF-idrætten endnu stærkere og endnu mere synlig for den danske befolkning. Det handler om at få flere medlemmer, flere medlemsklubber og en endnu skarpere samfundsmæssig profil. Side 7 af 30

9 Grafisk oversigt over antal medlemsklubber i Dansk Svømmeunion i perioden (Kilde: DIF) Elitesvømning Året 2012 blev på mange måder et år med store ændringer for eliteafdelingen. Organisatorisk begyndte implementeringen af Svømmeplan Dermed påbegyndtes den udvikling, som skal gøre, at dansk elitesvømning også i fremtiden kan gøre sig gældende på verdensklasse-niveau. Dansk svømning har gjort det godt på den internationale scene de sidste år. Svømmeplan 2016 er en sikring af, at vi ikke hviler på laurbærrene, men stræber videre i ambitionen om, at blive blandt de bedste nationer i verden. International svømning er i en rivende udvikling og dansk svømning skal ikke bare udvikle sig, men udvikle sig hurtigere end konkurrenterne, hvis vi fortsat skal høste triumfer på den fornemmeste scene. Sportsligt set blev det også en omskiftelig sæson med både nedture og slutteligt succes. OL i London var det naturlige højdepunkt i 2012 sæsonen. Med otte A-finaler i svømmekonkurrencerne var Danmark bedre repræsenteret i de afgørende øjeblikke end tidligere. Det kan dansk svømning være tilfreds med, men samtidig bør det erkendes, at det var skuffende at komme hjem uden medaljer. Sæsonen sluttede dog fornemt af med ikke mindre end 22 medaljer ved kortbane EM og VM. I 2012 var der også udskiftning på personalefronten. Lars Sørensen have allerede i 2011 meddelt at han stoppede efter OL blev derved året, hvor Lars takkede af efter 10 meget Side 8 af 30

10 succesfyldte år, hvor dansk svømning støt og roligt har bevæget sig op i verdenseliten. Mikkel von Seelen blev 1. oktober ansat som ny sportschef. Mod slutningen af året valgte tidligere landstræner Paulus Wildeboer at opsige sin stilling ved SVØM, da han har fået job i Australien. Landstrænerfunktionen er ikke fundet i skrivende stund. Shannon Rollason begynder 1. marts som den Nationale Træningscenter-chef (NTC) på Bellahøj. Svømmeplan 2016 Den nedsatte arbejdsgruppe til udfærdigelse af svømmeplanen brugte de første måneder af året på at holde høringsmøder og få færdiggjort den længe ventede Svømmeplan Denne blev endelig godkendt ved generalforsamlingen og konsekvenserne af denne er begyndt stille og roligt at slå igennem på flere forskellige fronter. Planen har overordnet set to store ændringer: 1. Organisatorisk skal svømmesektionen og eliteafdelingen fusioneres til en sportsafdeling. Herved sikres en større sammenhæng mellem mesterskaber og de arrangementsmæssige sider af svømmesporten. 2. Sportsligt set er den største konsekvens af svømmeplanen, at der fremover vil være både en landstræner og en NTC-cheftræner. Hermed gøres det muligt for landstræneren at fokusere på at løfte svømmemiljøet i Danmark som helhed og være mere synlig ude i klubmiljøerne. NTC-træneren får samtidig mulighed for at koncentrere sig udelukkende om at udvikle vores absolutte topsvømmere. Begge overordnede punkter slår først endeligt igennem i 2013, men i 2012 blev de indledende øvelser gjort, så overgangen bliver taget i trin. Samtlige medlemmer i svømmesektionen indvilligede i at fortsætte arbejdet til områdemødet 2013, for at give den nytiltrådte sportschef noget tid til at finde sig til rette. I efteråret blev arbejdet med fusionen dog påbegyndt og en forretningsorden for den nye sportsafdeling blev udfærdiget. I slutningen af året blev sportsafdelingens fokus i høj grad rettet mod rekruttering af trænere, hvilket naturligvis blev forstærket af Paulus Wildeboers opsigelse. I den sammenhæng blev det endnu mere afgørende, at medlemmerne af svømmesektionen havde udvist overskuddet til at køre ufortrødent på op til områdemødet. Der skal lyde en stor tak til de frivillige fra svømmesektionen. Vi sætter umådelig stor pris på deres velvilje og håber naturligvis på at samarbejdet fortsætter i den nye organisation. På baggrund af retningslinjerne i Svømmeplan 2016 blev der i efteråret udfærdiget jobbeskrivelser for såvel landstrænerstillingen som cheftrænerstillingen på NTC. I november måned var stillingsopslagene klar og de blev slået op på relevante hjemmesider. Jobopslagene kunne findes på hjemmesiderne for trænersammenslutninger i Tyskland, England, USA og Australien samt på forbundenes hjemmesider i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Deadline for ansøgninger var 31/12, og der var omtrent 40 ansøgere til hver af de to stillinger. Det var stærke ansøgere, og det skinnede tydeligt igennem, at det var to attraktive Side 9 af 30

11 stillinger Dansk Svømmeunion havde slået op. Selve ansættelsesproceduren gik i gang ved udgangen af Et vigtigt punkt i Svømmeplan 2016 er samarbejdet med ledere, trænere og klubber. Eliteklubledernetværket, som blev etableret i 2011, fortsatte sit virke i 2012 og er til stadighed et forum, hvor der er højt til loftet, og debatten kan rumme stort set alle aspekter af elitesvømning. Møderne afholdes tre gange om året og værtskabet går på tur mellem klubberne. EM i svømning i Herning december 2013 Ved LEN kongressen i Portugal i slutningen af september blev det slået fast: Danmark skal være vært ved EM på kortbane i december 2013! Og vi glæder os, til at kunne præsentere de mange danske elitesvømmere til et internationalt mesterskab på hjemmebane for første gang nogensinde! Som udgangspunkt ville vi have søgt om EM på kortbane i 2015, men da Slovenien, som skulle have været vært i 2013, sprang fra sidst i maj måned, slog vi til med et bud på 2013 i stedet. Fra september, hvor Danmarks værtskab blev en realitet, har der således været tryk på forberedelserne til den store event, som finder sted i Jyske Bank BOXEN i Herning i perioden december. Organisationen bag De indledende opgaver har blandt andet bestået i at få nedsat en organisationskomité og diverse arbejdsgrupper. Organisationsmæssigt består styregruppen for eventen af to repræsentanter fra Herning Kommune, to repræsentanter fra Sport Event Denmark, formanden for Herning Svømmeklub samt Pia Holmen og Caroline Kleemann fra Dansk Svømmeunion. Sidstnævnte er pt. projektleder på eventen. Herunder er der nedsat arbejdsgrupper til at arbejde med blandt andet markedsføring, transport, akkreditering, presse, kommunikation og hotel-logistik. Rent økonomisk dækker Herning Kommune og Sport Event Denmark udgifterne til EM med 50 procent hver, mens Dansk Svømmeunion og Herning Svømmeklub stiller med de svømmefaglige kompetencer. Bestyrelsen har endvidere hensat et mindre beløb i tilfælde af, at der måtte blive behov for ekstraordinære økonomiske midler til forberedelserne frem mod mesterskaberne. Vi fylder vand i BOXEN Det er første gang nogensinde, at der bliver fyldt vand i BOXEN en udfordring, som har skabt stor opmærksomhed fra svømmehalsteknikere, svømmere og befolkningen i det hele taget. Der skal opstilles en konkurrencepool på 10 baner og en opvarmningspool på seks baner, og dernæst bygges et gulv op omkring bassinerne. Begge pools skal placeres inde i BOXEN, adskilt af en sort gardinvæg, så vi får en god og sammenhængende venue med en fantastisk stemning. Fantastisk stemning er kodeordet for eventet. Målsætningen er nemlig at skabe en ultimativ publikumsoplevelse og en super stemning i BOXEN, når de danske svømmere skal i Side 10 af 30

12 konkurrence. Vi skal derfor have fyldt alle tilskuersæder op og gøre eventen til en helt unik oplevelse med en opbakning til de danske svømmere, som sjældent er set magen til. Vi håber derfor på at se så mange fra SvømmeDanmark, som overhovedet muligt! Fantom billede af konkurrencepoolen i Jyske Bank BOXEN. Jyske Bank BOXEN set udefra by night. Faktatal for EM på kortbane 2013: Budget Forventede antal liter vand i de to opstillede bassiner Forventede antal tilskuere per dag Forventede antal frivillige 22,5 mio. kr m pers. 250 pers. Side 11 af 30

13 Forventede antal hoteller til deltagere, LEN, medier osv. Forventede antal deltagere Forventede antal journalister og fotografer 14 stk. Ca. 600 pers. 150 pers. Faciliteter Dansk Svømmeunion er, sammen med en række andre specialforbund under DIF, gået sammen i Idræts Forum København (IFK). Der er en række punkter, hvor idrætten kan stå stærkere ved at koordinere en fælles indsats. IFK består af en politisk styregruppe og en arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra en række af de største forbund. Faciliteter er et centralt element i IFK s arbejde. Dansk Svømmeunion er repræsenteret både i arbejdsgruppen og i styregruppen. Kursusafdelingen Kursusafdelingen har i 2012 haft en fremgang på cirka 200 deltagere. Fremgangen ses tydeligst på kurserne indenfor livredning, hjælpeinstruktører, mål-, bane- og vendedommer samt starter kurser. Kurser opdelt efter officialkurser: Modul: 2010 Fremgang i % 2011 Fremgang i % 2012 Modul 1 - Tidtager % % 894 Modul 2 - Mål-bane og vendedommer % % 529 Modul 4 - Ledende tid og mål 71 10% 78-32% 53 Modul 3 Starter 63 11% 70 37% 96 Modul 6 - Stævnesekretær 58-16% 49-20% 39 Modul 7 Overdommer* % 47-66% 16 Modul 5 Speaker 12 17% 14-36% 9 Moduler, i alt % % 1636 Andel 62% Side 12 af 30

14 Kurser opdelt efter øvrige kurser: Kursus: 2010 Fremgang i % 2011 Fremgang i % 2012 Svømningens Grundudd % 209-5% 198 Hjælpeinstruktør % % 156 Livredningsdommer seminar % 0 92 WinGrodan % 41 0% 41 Babysvømning 41 15% 47-13% 41 Livredningsdommere 33 15% 38 21% 46 Svømningens Trænerudd % 82-57% 35 WinGrodan % 25-68% 8 Vandaerobic/Zumba 25 12% % 0 Leg med Udspring 16-50% 8-100% 0 Vandleg sjov i vand % 0 0 ERC 8 163% % 120 Bassinlivredderkursus % 138 Inspirationskursus % 110 Klubpakkekursus % 20 Andre kurser, ialt % % 1005 Andel 38% Kursusafdelingen har i 2012 haft fokus på at konsolidere administrationen. Dette har medført, at administrationen nu består af Margit Bechmann, som er ansat på 10 timer, samt Charlotte Tolderlund, som er ansat på 20 timer. Faggruppen for træneruddannelserne har færdiggjort revisionen af Svømningens Grunduddannelse, hvor der især har været fokus på at beskrive kompetence- og læringsmål. Side 13 af 30

15 Derudover har vi for første gang gennemført Diplomtræneruddannelsen for 11 trænere fra den danske svømmeverden. Som led i uddannelsen af trænerne, er underviserne blevet bedt om at medvirke til at udvikle kursusmaterialet til fremadrettede kurser. På officialsiden har faggruppen færdiggjort revision af modul 2, mål-, bane- og vendedommer kurset samt af modul 4, ledende tidtager og måldommer. På modul 4 er der tilføjet et afsnit om ledelse.. Modul 1, Tidtager og stævnefunktion Dansk Svømmeunions hjemmeside Dansk Svømmeunions hjemmeside blev relanceret i foråret Der var tale om en gennemgribende oprydning af indhold, hvor alt blev placeret på ny og det ud fra en ny struktur. Ét af hovedformålene med at relancere hjemmesiden har været at få fjernet nogle af de mange lag af informationer, der efterhånden havde hobet sig op rundt omkring. Den relancerede side har nu været i brug et års tid. Vi synes, at hjemmesiden har fået et flot æstetisk løft, og at det er blevet nemmere at finde de informationer, man søger. Noget af det, som vi er særligt tilfredse med, er kalenderfunktionaliteten, som er blevet langt mere anvendelig og synlig på sitet. Ikke alt er endeligt på plads endnu. Således arbejder administrationen hele tiden på at rette til, hvor der måtte være fejl og mangler. For øjeblikket arbejder administrationen eksempelvis Side 14 af 30

16 sammen med Vandpolosektionen på at tilpasse funktioner til visning af turneringsplaner. Herudover arbejdes der på en bedre sammenhæng mellem de dokumenter, der ligger under punktet Redskaber samt feltet/funktionaliteten download, som optræder nederst på mange undersider. Flere af de sportslige sektioner har taget den nye hjemmeside godt til sig og bruger den aktivt til at kommunikere overfor omverdenen om aktiviteter og resultater. Det glæder os meget. Jo mere vi aktivt bruger hjemmesiden som fælles platform, jo mere værdi får den for os alle. I forbindelse med relanceringen skete også en anden stor forandring, idet vi her valgte at ændre web-adressen fra svoem.dk til svoem.org Om end vi forud for denne ændring kommunikerede herom via de platforme, vi har til rådighed, lykkedes det ikke at nå bredt nok ud til alle målgrupper. Derfor måtte en del brugere i starten lede forgæves efter indholdet fra den gamle hjemmeside, på det, der nu var blevet til SvømmeSport. Da det stod klart, at der var problemer med at holde de to hjemmesider adskilte, blev der lagt et nyhedsbanner på begge hjemmesider, der redegjorde for de to hjemmesider og hvor man finder hvad. Disse info-tekster er stadig tilgængelige på begge hjemmesider. Det er selvfølgelig beklageligt, at det i starten var svært for flere brugere at finde ind til vores unions-hjemmeside. I dag forlyder det heldigvis fra administrationens side, at det synes som om alle målgrupper nu har vænnet sig til den ændrede web-adresse. SvømmeSport Dansk Svømmeunion lancerede hjemmesiden SvømmeSport medio 2012 på adressen Hensigten med hjemmesiden er at sætte fokus på såvel små som store historier fra SvømmeDanmarks eget univers men også med et udblik til den øvrige internationale svømme-arena. Omdrejningspunktet for nyhederne på SvømmeSport er enten konkurrence- /elitesvømning, åbent vand-svømning eller konkurrencelivredning. Til at drive hjemmesiden er to skribenter ansat, som altid er på farten efter historier. Disse formidles herefter enten på skrift eller i form af videointerviews. Intentionen er, at sitet, på sigt, skal kunne generere midler nok via bannersalg til, at økonomien løber rundt i sig selv. For øjeblikket har sitet bannere kørende, hvor aftalerne er indgået direkte mellem Dansk Svømmeunion og vores samarbejdspartnere. De fleste bannere er dog stadig nogle, der aktiveres via et mediebureau. Det optimale vil altid være, at vi selv kan sælge bannerpladsen, da fortjenesten da ikke skal deles med et bureau. Således har vi altid øjne og ører åbne overfor mulige online-annoncører. Side 15 af 30

17 Vi er stadig i en fase, hvor sitet skal hjælpes i gang, men vi har en klar fornemmelse af, at målet nås på sigt. Samtidig hører vi fra vores skribenter, at de bliver positivt modtaget, når de kontakter såvel trænere som svømmere med henblik på interviews. Det er jo netop et af SvømmeSports centrale formål, at formidle SvømmeDanmarks historier de historier - som ikke ellers vil blive fortalt. Og det kan vi kun takket være god dialog og positiv tilgang til SvømmeSports initiativer. Ny sportslig politik for sportslige sektioner Arbejdet omkring en ny sportspolitik for de sportslige sektioner er blevet afsluttet i efteråret Det er et væsentligt element i politikken, at sektioner under 1000 medlemmer skal arbejde på at blive flere aktive. Sektionerne har været inviteret til høring og deres holdning var generelt positiv. Administrationen arbejder nu videre med at implementere politikken i praksis. De ønsker sektionerne har fremført i forbindelse med høringen, vil blive diskuteret i bestyrelsen. Nye medlemsformer en status på arbejdsgruppen Danmarks Idræt-Forbund besluttede på Årsmødet i 2012, at der udover klubber, skal være muligheder for at optage efterskole og højskoler samt individuelle medlemmer. I Dansk Svømmeunions vedtægter, er der pt. kun mulighed for at optage klubber. I øjeblikket undersøger vi, om det dels er fornuftigt og dernæst, hvorledes det overhovedet kan blive muligt, at optage disse som medlemmer i Dansk Svømmeunion. Danmarks Idræts-Forbund er ikke færdige med de præcise regler på området, og først når det er klart derfra, kan vi komme videre i dette arbejde. AquaCamps Oversigt over udviklingen af AquaCamps fordelt på klubberne og deltagerantal for de enkelte klubber gennem de sidste 6 år: Arrangerende klub AGF AIA-Tranbjerg, Århus Allerød Svømmeklub Auning 50 Birkerød Svømmeklub Side 16 af 30

18 Arrangerende klub Dragsholm Svømmeklub Delta Svøm, Fredericia Farum Familie Svøm FREM Odense 38 Frederiksværk Svømmeklub 40 Gentofte Svømmeklub GI40Hermes/Hovedstadens Sv.k Haderslev Svømmeklub Haslev Svømmeklub 44 Helsinge Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Herning Svømmeklub Hillerød Svømmeklub Hobro Svømmeklub Holbæk Svømmeklub Holstebro Svømme-Club Horsens Svømmeklub Kjellerup Svømmeklub 53 Køge Svømmeklub Lyngby Svømmeklub Lyseng Svømmeklub 61 Lystrup If Næstved Svømmeklub 35 O.S.L.F Odense Svømme Klub Odsherred Svømmeklub Orient Svømmeklub, Rødovre Pingvinen, Støvring Ringe Svømme-Klub (R S K) Skanderborg Svømmeklub 35 Skovbakken Svømning Slagelse Svømmeklub Slangerup Svømmeklub Swim Team Esbjerg 110 Svømmeklubben Nord Svømmeklubben SHS - Stevns Svømmeklubben Syd 15 Svømmeklubben Vest Brøndby 46 Tempo 48 Vejle Svømmeklub Triton Side 17 af 30

19 Arrangerende klub Vildbjerg Sportsf. Svømmekl West Swim Esbjerg Ølgod Svømmeklub 35 Aalborg Svømmeklub Aars Svømmeklub Oversigt over afholdte AquaCamps fordelt på klubber, antal camps og antal deltagere gennem de sidste 6 år: År Antal klubber Antal camps Antal deltagere Danmark Svøm Langt Danmark Svøm Langt 2012 blev afviklet den 7. oktober, hvor i alt 41 svømmeklubber og svømmehaller åbnede dørene for lokalbefolkningen i tidsrummet Ikke mindre end personer valgte at bruge deres søndag på at svømme så langt som overhovedet muligt. I alt blev der tilbagelagt meter i hele Danmark! Stævnet er for børn, unge og ældre. Danmark Svøm Langt er både for dem, som normalt færdes i svømmehallerne, men det er også et arrangement, der har til hensigt at få borgere, der normalt ikke benytter de lokale svømmehalsfaciliteter, til at kigge forbi og tage en frisk dukkert i bassinet. Nogle deltagere kommer for motionens skyld, nogle for hyggens skyld, mens andre kommer for konkurrencens skyld der er nemlig pengepræmier på spil. Side 18 af 30

20 Slangerup Svømmeklub svømmede løs ved Danmark Svøm Langt En stolt deltager fremviser sit diplom. Antal nye klubber i 2012 I 2012 deltog i alt 14 nye klubber i Danmark Svøm Langt og 27 gengangere. Der er en god fordeling af deltagende klubber og svømmehaller fra hele landet med 25 jyske klubber og haller, tre fynske klubber, 12 sjællandske og en fra Grønland, men der en tydelig tendens til, at de større klubber fra især hovedstadsområdet, ikke deltager. Udvikling Over en periode på 10 år har i gennemsnit 35 klubber og svømmehaller årligt deltaget i Danmark Svøm Langt med i alt deltagere, der tilsammen har tilbagelagt km. Dette svarer nogenlunde til at svømme rundt om jorden ved Ækvator to gange! Nedenfor ses udviklingen gennem årene for henholdsvis antal deltagere, antal svømmede meter i alt og antal svømmede meter per deltager. År 2012 tegner sig på mange måder som et rekordår med flest antal deltagere og flest antal svømmede meter i alt. Til gengæld ses der dette år en kortere distance per deltager. Side 19 af 30

21 7000 Antal deltagere Antal deltagere Antal meter svømmet i alt Antal meter svømmet i alt Antal meter svømmet/per deltager Antal meter svømmet/per deltager Side 20 af 30

22 Danmark Svøm Langt 2013 bliver afviklet den 6. oktober, hvor vi håber på at kunne sætte endnu en deltagerrekord. Klassen Svømmer Langt I 2012 lancerede Dansk Svømmeunion tiltaget Klassen Svømmer Langt. I alt deltog lige knap 700 elever fordelt på i alt 20 skoler landet over. Sammenlagt blev der svømmet hele meter. Det svarer cirka til at svømme 2,5 gang rundt om Bornholm. Klassen Svømmer Langt er en årlig konkurrence for alle 3., 4. og 5. klasser på folke- og privatskoler i Danmark. Konkurrencen handler i sin enkelthed om, at svømme så langt man kan på 20 minutter en vilkårlig dag i maj. I skarp konkurrence med de øvrige deltagende 3., 4. og 5. klasser, blev resultaterne indberettet til Dansk Svømmeunion og vinderen, målt på flest svømmede meter per elev i klassen, blev efterfølgende kåret i starten af juni måned. Vinderklassen i 2012 modtog af Dansk Svømmeunion en check på 1500 kroner til klassen + bøger og DVD fra Dansk Svømmeunion til læreren/skolen. 2. og 3. pladsen modtog henholdsvis 1000 kroner og 500 kroner. I 2013 afholdes Klassen Svømmer Langt igen og Dansk Svømmeunion forventer, at endnu flere skoler og klasser vil melde sig til dysten om at svømme de mange meter! Vollsmose Svømmer I 2012 har Dansk Svømmeunion via projektet Vollsmose Svømmer, uddannet 10 svømmeinstruktører med tilknytning til etniske foreninger, der udbyder svømning i Odensebydelen Vollsmose. Projektet var et samarbejde mellem Odense Kommune og Dansk Svømmeunion i 2011 og Side 21 af 30

23 Baggrunden for at søsætte Vollsmose Svømmer Odense Kommune kontaktede Dansk Svømmeunion i 2011, da Fritidsbutikken- samt personalet i svømmehallen i Vollsmose, oplevede farlige episoder med børn og unge der blandt andet begav sig ud på dybt vand uden de fornødne svømmefærdigheder. Dertil var oplevelsen, at flere af de lokale foreninger ikke tilbød deres medlemmer svømmeundervisning, men at de tildelte svømmetider derimod til tider blev anvendt til offentlig åbent med udelukkende leg og plask. Odense Kommune vurderede, at det er nødvendigt at fastholde et svømmetilbud i Vollsmose. Men da foreningerne i Vollsmose ikke havde de fornødne ressourcer eller økonomi til at løfte opgaven med at få uddannet svømmeinstruktører, besluttede Odense Kommune at række en hjælpende hånd i forhold til at uddanne foreningernes instruktører. Deltagere i Vollsmose Svømmer. Projektets uddannelsesmæssige indhold og resultater De 10 svømmeinstruktører har gennem forløbet tilegnet sig kompetencer og konkrete værkstøjer til at kunne varetage svømmeundervisning for foreningernes medlemmer, samt til at være vigtige forbilleder for de børn og unge der færdes i svømmehallen i foreningernes vand-tid. Uddannelsen af svømmeinstruktørerne har blandt indeholdt: 30 timers svømmetræning med instruktører fra Svømmeklubben Frem i Odense Praktikforløb i Svømmeklubben Frem i Odense. Svømningen grunduddannelse med instruktører fra Dansk Svømmeunion. ERC- førstehjælpskurset med instruktører fra Dansk Svømmeunion. Bassinlivredderprøven med instruktører fra Dansk Svømmeunion. Dertil har alle svømmeinstruktørerne svømmet 1000 meter eller mere på 30 minutter uden hjælpemidler. Side 22 af 30

24 Gennem hele forløbet fik deltagerne gratis adgang til Odense Kommunes svømmehaller i offentlig åbningstid, så de i deres fritid har haft muligheden for at træne til de forskellige forløb. Økonomi Odense Kommune har finansieret de primære omkostninger i projektet, hvortil Dansk Svømmeunion har stillet konsulenttimer frit til rådighed. Babyswim The Nordic Way Dansk Svømmeunion var i samarbejde med Team Bade og Københavns kommune vært ved Babyswimming the Nordic Way den sidste weekend i oktober. Konferencen var en stor succes, og det var nødvendigt at lukke for tilmeldingen ved 155 deltagere. Konferencen går på skift mellem de nordiske lande og arrangeres af værtslandet i samarbejde med Nordic Education Group, som er en arbejdsgruppe under det Nordiske samarbejde. Der var mange spændende indlæg, og evalueringen af konferencen viste, at arbejdsgruppen havde ramt behovet hos deltagerne. Der var ingen af oplæggene, der faldt uden for den ramme, som Babyswimming the Nordic Way havde lagt op til. Næste konference afholdes i 2014 med Norge som vært. Breddesektionens Aquakonference 2012 Breddesektionen afholdte årets Aquakonference den 24. november i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Aquakonferencen blev afviklet for anden gang. I 2011 blev konferencen afholdt i Ringsted og i år havde Region Midtjylland påtaget sig værtskabet. Godt 60 deltagere var samlet på dagen for at få ny viden og inspiration til arbejdet i svømmeklubberne. Dagens program bød på fem forskellige temaer. Det var Motionssvømning til tiden ved Steen Heftholm, Det uudnyttede medlemspotentiale ved Dag Stormark, Brystsvømning ved Nikolai Nordsborg, Den moderne svømmeskole ved Patrick Lilius og Pædagogik i børnebassinet ved Tanja Christensen. Side 23 af 30

25 Steen Heftholm er i gang med sit indlæg omkring Motionssvømning til tiden. I forlængelse af konferencen blev der afleveret evalueringsskemaer fra en del af deltagerne. Ud af 53 returnerede evalueringsskemaer var der opbakning fra 53 til, at vi gentager Aquakonferencen. Ydermere var der en flot feedback til oplægsholderne. Ligeledes var der konstruktive ideer til, hvordan vi gør det endnu mere spændende at deltage i en Aquakonference. Der var blandt andet ønske om aktiviteter i og omkring et bassin. Set i lyset af succesen er vi i gang med at planlægge Aquakonferencen i 2013, der vil blive afholdt lørdag den 2. november på Fyn. Samarbejde med Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Svømmeunion har i 2012 indgået et samarbejde med Dansk Handicap Idræts-Forbund for de kommende to år. Aftalen omfatter tiltag indenfor breddeidrætten, hvor det for de to forbund er vigtigt at skabe de bedste sportslige rammer for svømning på breddeniveau for personer med funktionsnedsættelse. Der lægges i aftalen op til, at Dansk Svømmeunion er medvirkende til at rekruttere svømmere med funktionsnedsættelse til Dansk Handicap Idræts-Forbunds konkurrence- og landshold. Dette kan blandt andet ske gennem dannelse af netværk for de klubber, som tilbyder svømning for personer med funktionsnedsættelse, endvidere gennem formidling af svømmefaglig rådgivning og sparring i såvel Dansk Svømmeunions som Dansk Handicap Side 24 af 30

26 Idræts-Forbunds klubber. I klubber som ønsker at starte svømning for personer med funktionsnedsættelse, kan der søges rådgivning hos Dansk Svømmeunions konsulenter. Der er endvidere lagt op til et samarbejde på kursus-og uddannelsesområdet, som skal sikre viden om forskellige typer af handicaps til Dansk Svømmeunions klubber. Rådgivning til Dansk Handicap Idræts-Forbunds træningssamlinger kan være en del af elitesatsningen. Den sidste del af aftalen omhandler formidling. Det er aftalt, at informationer og nyheder om handicapsvømning kan formidles på begge forbunds hjemmesider. Der nedsættes en styregruppe med deltagere fra Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Svømmeunion. Arbejdet med udvælgelse og prioritering af indsatsområder startes i første halvår af Åbent vand Dansk Svømmeunion var i alt involveret i afviklingen af 15 arrangementer rundt om i helt landet. Et af de store projekter var at samle op på Christiansborg Rundt efter den ærgerlige aflysning i Det lykkes i høj grad og kronen på værket var royal opbakning, da vores protektor HKH Kronprinsesse Mary svømmede de meter rundt om Slotsholmen i fin stil. Det er fortsat første prioritet, at vi skal arrangere en række spændende og folkelige arrangementer, der appellerer til de voksne motionssvømmere. Det vil fremadrettet være vigtigt at hjælpe klubberne med at starte klubaktiviteter, hvor der kan trænes op til arrangementerne. Disse tilbud skal ligeledes være løftestangen for en aktivitetsgodkendelse af åbent vand-svømningen ved DIF. Deltagerudviklingen for ovennævnte 15 arrangementer i perioden : Arrangement Fjordsvøm - Vejle Odense Open Water Amager Open Water Christiansborg Rundt Krüger Stafetten Silkeborg Open Water Limfjordskrydseren Side 25 af 30

27 Arrangement Randers Open Water Vikinge Svøm - Roskilde Holstebro Open Water Open Water - Testsvømning Århus Open Water Esrum Open Water Palmestranden Open Water 79 Herning Open Water 75 Rold Skov Open Water TrygFonden Kystlivredning sæson 2012 Sæson 2012 åbnede TrygFonden Kystlivredning tre nye poster. Saksild Strand, Den Permanente i Aarhus og Havnebadet ved Sluseholmen i København kunne nu byde velkommen med livreddertårn og landets bedste livreddere. Der findes nu i alt 34 livredderposter fordelt over hele Danmark der drives af TrygFonden Kystlivredning. En stille stund på byens travleste badested. Den Permanente, Aarhus. Side 26 af 30

28 På landsplan blev der udført 24 røde aktioner, som totalt involverede 35 personer i vurderet livsfare, der kom fra strandturen i god behold takket været tjenesten. Derudover udførtes 2302 almene førstehjælpsaktioner, hvoraf 31 krævede efterbehandling på hospitalet, 2414 præventive aktioner og oplysningsaktioner. 163 livreddere arbejdede alt i alt timer i den rødgule uniform, hvilket giver et gennemsnit på 5,6 arbejdsuger a 48 timer pr livredder var med andre ord endnu en gang en historisk travl sæson for badesikkerheden og organisationen. Personalemæssigt blev Michael Baungaard Sørensen (BAU) ansat som ny materielmedarbejder, og Lasse Serup Jensby blev ansat i en nyoprettet stilling som driftsassistent ved at sammenlægge en materiel- og supervisorstilling. Du kan se mere om kystlivredningsafdelingen på Risikovurdering og sikkerhedsskiltning Siden 2005 har Dansk Svømmeunion og TrygFonden arbejdet med risikovurdering af de danske strande og sikkerhedsskiltning. Udbredelsen og kendskabet er i perioden støt taget til og de danske kommuner, som er den primære samarbejdspartner i forhold til risikovurdering og sikkerhedsskiltning på strandene, har efterhånden et kendskab til det tilbud, der gratis stilles til rådighed. Det er specialuddannede risk assessors fra TrygFonden Kystlivredning, der foretager vurderingerne på strandene. Risikovurderingen danner baggrund for den sikkerhedsskiltning, som dels deklarerer kystlivredningstjenesten, men ligeledes informerer strandens gæster om de særlige forhold der er gældende på den pågældende strand. Advarselspiktogrammerne informerer om det. Primært sikkerhedsskilt Sekundært sikkerhedsskilt Side 27 af 30

29 Udover det store sikkerhedsskilt opstilles der også mindre skilte på strandene for eksempel hvis der er mere end en indgang til stranden. Yderligere har vi indledt et samarbejde med Friluftsrådet og Blå Flag og udarbejdet et fælles skilt med både sikkerhedsoplysninger og oplysninger om Blå Flag programmet. På nuværende tidspunkt er det fælles skilt et forsøgsprojekt, hvor vi har 11 opstillede skilte disse er opsat med en fornuftigt geografisk spredning ved de danske kyster. Dobbeltskilt TrygFonden Kystlivrednings sikkerhedsskilt og Blå Flag ved Blokhus Strand Uddannelse Til sæson 2013 er der i TrygFonden kystlivredning gennemført følgende uddannelse: 31 aspiranter gennemførte grunduddannelse til åbent vand-livredder 27 aspiranter gennemførte grunduddannelse til kystlivredder 88 kystlivreddere og 19 instruktører gennemførte repetitionsuddannelse til kystlivredder Tre livreddere gennemførte grunduddannelse til livredningsdykker. Årets store nyhed har været etableringen af et uddannelsescenter på Ryttermarken 2 i Farum. På uddannelsescentret er der mulighed for overnatning for 26 kursister i køjesenge og otte instruktører udendørs i skurvogne. Fra centret køres ud til strandene ved eksempelvis Køge Bugt, Furesøen og Sjællands Nordkyst. Alle kurser afvikles på uddannelsescentret med undtagelse af kystlivreddergrunduddannelsen, som afvikles i Hvide Sande. Side 28 af 30

30 Ved Kystlivreddergrunduddannelsen i Hvide Sande 2012 fik holdet besøg af en Redningshelikopter. Fart over livredningsstrategien: Flere skal redde liv max. 50 drukneulykker årligt Med ovenstående mål, har Dansk Svømmeunion for alvor skudt arbejdet med livredningsstrategien i gang, og der arbejdes på, at sætte fokus på livredningskulturen, livredningsaktiviteter i svømmeklubberne og oplysningsarbejde om livredning generelt. Her tænkes især på dem, som på nuværende tidspunkt ikke er i berøring med svømmeklubber, eller på andre måder aktive omkring svømning, men også styrkelse af lobbyarbejde på alle politiske niveauer Dansk Svømmeunion og Det Italienske Svømmeforbund, er de eneste svømmeforbund, som organisatorisk har livredning integreret i deres forbundsarbejde. I øvrige lande verden over er det deciderede nationale livredningsforbund, der tager ansvar for den vigtige kundskab. Hos Dansk Svømmeunion føler vi, at vi har et samfundsansvar, og har derfor sat os for, at arbejde mod følgende mål: Livredningskultur i Danmark Det er muligt at gå til livredning overalt i Danmark. I 2014 skal det kunne lade sig gøre 15 steder. Alle børn skal kunne svømme 200 meter inden 12-års alderen (5. klasse i Folkeskolen) i Flere skal kunne redde liv. Derfor skal personer aflægge en livredderprøve i procent af befolkningen skal kunne svømme 200 meter i Side 29 af 30

31 Svømmeklubbernes aktiviteter Ny grundlæggende livredningsinstruktøruddannelse skal være klar i deltagere har gennemgået uddannelsen i deltagere er med ved DM i livredning i Flere livredningsaktiviteter i klubberne. Mål for 2014: Lettere livredningsaktiviteter stiger fra at foregå i 49 % af klubberne til 60 % af klubberne. Antallet af dedikerede livredderhold stiger fra at findes i 16 % af klubberne til 30 % af klubberne. Målopfyldelsen trackes ved survey. Kommunikation, dagsordenssættelse og lobby Antallet af omtaler af livredning i medierne hvor Dansk Svømmeunion er nævnt stiger med 100 % frem til Dansk Svømmeunion har valgt at sætte fokus på, at alle skal lære at svømme. Vi har valgt at deltage i Folkemødet på Bornholm i juni måned. På denne politiske festival vil vi sætte svømning på dagsorden, med ønske om, at det skal løbe over hele Kampagnens primære budskab er, at alle skal lære at svømme for at undgå druknedød og ulykker. Der vil i løbet af 2013 komme mere information ud til SvømmeDanmark omkring dette. Afslutning Generelt set kan 2012, som nævnt i indledningen, anses som et yderst tilfredsstillende år for Dansk Svømmeunion med god udvikling og gode sportslige resultater. En udvikling som skal fortsætte, og her ved 2012-beretningens afslutning skal nævnes, at også 2013 vil blive et begivenhedsrigt år for Dansk Svømmeunion. Bestyrelsen vil blandt meget andet arbejde på, at det succesrige DIF-udviklingsprojekt bliver afsluttet endnu bedre end planlagt, og vil fokusere på en videreudvikling med det formål at fastholde de nye medlemsklubber, og fortsætte klubudvikling på hver enkelt såvel nye som gamle medlemsklubbers - præmisser. Derudover skal arbejdet med livredningsstrategi, kursusstrategi og facilitetsstrategi videreføres og intensiveres. Og så er der lige et EKM i Herning i december Så vi kan glæde os til den største svømmebegivenhed indtil videre i Danmark. Dansk Svømmeunion vil gøre alt for, at denne begivenhed bliver en oplevelse for alle svømmeinteresserede ikke kun i Herning, men i hele Danmark og i hele Europa. Så vi ses igen i Herning til EKM i december Side 30 af 30

Status for Politisk Program

Status for Politisk Program BILAG TIL PUNKT 4. Status for Politisk Program 2012-2016 Dansk Svømmeunions Bestyrelse Indhold 1. Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen.... 2 1.1. Dansk Svømmeunion bakker

Læs mere

Bilag til punkt 4: Status på unionens politiske program og mål for de kommende år.

Bilag til punkt 4: Status på unionens politiske program og mål for de kommende år. Bilag til punkt 4: på unionens politiske program og mål for de kommende år. Svømning for alle Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016 SVØM Leg & Vind Vision Vi vil være Danmarks

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

7 udviklingskonsulenter i en medlems- og udviklingsafdeling. bl.a. breddearbejde, klubudvikling og rådgivning, projektarbejder mm.

7 udviklingskonsulenter i en medlems- og udviklingsafdeling. bl.a. breddearbejde, klubudvikling og rådgivning, projektarbejder mm. er en del Danmarks Idrætsforbund (DIF) >1.900.000 medlemmer. er det andet største specialforbund under DIF. har >270 medlemsklubber og >175.000 medlemmer. Protektor: HKH Kronprinsesse Mary 7 udviklingskonsulenter

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 28. april 2011 kl

Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 28. april 2011 kl Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 28. april 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering

Læs mere

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 10. september, 2005 Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske

Læs mere

Velkommen til. Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 13. april 2013 kl. 10.00

Velkommen til. Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 13. april 2013 kl. 10.00 Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 13. april 2013 kl. 10.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

BREDDE. Velkommen til. Breddesektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00

BREDDE. Velkommen til. Breddesektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00 BREDDE Velkommen til Breddesektionens områdemøde Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl

Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl. 10.00 1 Referat Morten Kjær bød velkommen. 1. Valg af dirigent Breddesektionen indstiller Susanne Glasius, der blev valgt. Susanne konstaterede,

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND. Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang?

DANSK HÅNDBOLD FORBUND. Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang? DANSK HÅNDBOLD FORBUND Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang? Lørdag den 24. september 2016 DAGSORDEN 1. Facts om Dansk Svømmeunion 2. Lidt forhistorie. 3. Organisationsændringer 00-16 4.

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

O l y m p i s k P a r t n e r s k a b. Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, Sponsorarbejde I SÆRKLASSE

O l y m p i s k P a r t n e r s k a b. Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, Sponsorarbejde I SÆRKLASSE O l y m p i s k P a r t n e r s k a b Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, 2016 Sponsorarbejde I SÆRKLASSE 1 Tendenser Kæmpe medieudbud Mange tv-vinduer Sportskanaler Internettet =

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr.

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering EM Svømning Kortbane 2017 i Royal Arena Dansk Svømmeunion ønsker i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen at afvikle EM Svømning Kortbane /LEN

Læs mere

Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012.

Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012. Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012. Dagsorden Helle Jakobsen bød velkommen og præsenterede Breddesektionen. 1. Valg af dirigent Susanne Glasius blev valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION Klub/startfællesskab Årgang Junior Senior Total DM Hold 2016 Deltog DM Hold 2016 FINA Point Sigma Swim 421,0 1029,5 2761,0 4211,5 Svømmeliga Svømmeliga

Læs mere

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00 Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3-5

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Susanne Glasius bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede breddesektionen:

Susanne Glasius bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede breddesektionen: Referat af Breddesektionens områdemøde, Vingsted den 24. april 2010 Følgende klubber var repræsenteret: Gladsaxe Svømmeforening Farum Svømmeklub Slangerup Svømmeklub Glostrup Svømmeklub Vallensbæk Idrætsforening

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub. Svømmeklubben Kvik, Kastrup

Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub. Svømmeklubben Kvik, Kastrup Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub 20 9,90% Svømmeklubben Kvik, Kastrup 18 8,91% VAT CPH 13 6,44% Farum Svømmeklub 13 6,44% Herlev

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

1. Valg af dirigent Susanne Glasius Tischer blev foreslået og valgt 2. Sektionslederens beretning

1. Valg af dirigent Susanne Glasius Tischer blev foreslået og valgt 2. Sektionslederens beretning Referat: Breddesektionens områdemøde 2013 Dato: Lørdag den 13. april 2013 Mødetidspunkt: kl. 10.00 12.00 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: se vedlagte deltagerliste Referent: Lene Madegaard Nr.

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Velkommen til. Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 26. april 2014 kl

Velkommen til. Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 26. april 2014 kl Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 26. april 2014 kl. 10.00 1 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger. Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2015. 1 Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

GSC Crawl Kurser Forår 2014

GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC er konkurrenceafdelingen af Gladsaxe Svøm, der er en af landets største svømmeklubber med over 2000 medlemmer. GSC tilbyder til dagligt træning, testning, udstyr og faciliteter

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Strategiplan Helsingør Svømmeklub

Strategiplan Helsingør Svømmeklub Strategiplan Helsingør Svømmeklub 2016 2024 Forord: Helsingør Svømmeklub fylder 90 år i 2016 og er således en af Danmarks ældste svømmeklubber med mange stolte traditioner, og en klub med mange nye og

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub.

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub. 29. december 2012 Kære kredse BHR har det sidste halve år arbejdet med ideer og tanker, som kan være med til at udvikle vores klub. Hovedtanken med ændringen er at etablere et sammenhold og effektivt arbejdende

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni Brug hjemmesiden! Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben.

Nyhedsbrev. Juni Brug hjemmesiden! Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben. Nyhedsbrev Juni 2015 Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben. Det er efterhånden længe siden, at klubben fik ny bestyrelse. Der var stor udskiftning og dermed mange

Læs mere

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 14. februar, 2006 SVØMMEDANMARK : VISION Visionsgruppens forslag Høj aktivitet overalt i SVØM. Top

Læs mere

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Velkommen Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner

Læs mere

Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00

Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 1 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE

BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE Dato: Den 27. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Mødested: Scandic Hotel, Bramdrupdam Deltagere: Christian Koerner (CK), Nomi Mortensen (NM), Pia

Læs mere

FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER. På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport

FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER. På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport 2 3 VORES STRATEGI ER VORES PEJLEMÆRKE, VORES FYRTÅRN OG VORES FÆLLES LANDKORT Hvordan

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

x. februar 2001 x/x I år afholdte vi i AIA-TRANBJERG Svømmeafdeling en aqua camp i den første uge af skolernes sommerferie.

x. februar 2001 x/x I år afholdte vi i AIA-TRANBJERG Svømmeafdeling en aqua camp i den første uge af skolernes sommerferie. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 27. juli 2007 1/7 Nummer 5, 15. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 12. september 2007 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Mødetidspunkt: 9.00-12.00 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Hans Krogenlund (HK), Nomi Mortensen (NM), Martin Thygesen (MT),

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017 Faaborg 1. feb. 2017 Status Outdoor Sydfyn 2017 Outdoor Sydfyn blev afviklet den 19.-21. august 2016. Umiddelbart efter festivalen blev der gennemfør en evaluering blandt deltagerne. Med afsæt i godt 200

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Aktivitetsmøde i. Gymnastik for Alle. udvalget. Hotel Scandic. Hvidovre. Lørdag den 25. oktober 2014. Kl. 16.00

Aktivitetsmøde i. Gymnastik for Alle. udvalget. Hotel Scandic. Hvidovre. Lørdag den 25. oktober 2014. Kl. 16.00 Aktivitetsmøde i Gymnastik for Alle udvalget Hotel Scandic Hvidovre Lørdag den 25. oktober 2014 Kl. 16.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 25. oktober 2014 kl.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Debrecen, Ungarn 13. - 16. december Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Stærkt dansk hold klar til EM i svømning på kortbane i Ungarn De seks

Læs mere

Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014

Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014 1 Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014 2 INDHOLD BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Indledning... 3 Dansk idræt generelt herunder DIF & Team Danmark samt vision 25-50-75... 4 Internationalt

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 OL i Rio de Janeiro KUN 9 måneder 40 uger 267 dage 6384 timer så er vi i gang I sidste uge blev jeg og 4 andre svømmere udtaget til OL. Gentofte

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 29. april 2017, kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Skolesvømmeundervisning i Horsens

Skolesvømmeundervisning i Horsens Skolesvømmeundervisning i Horsens Kirsten Garsdal Hedeby Udviklingskonsulent for Dansk Svømmeunion Jan Schmidt - Formand for Horsens Svømmeklub Langmarkskolen udliciterer allerede musikundervisningen til

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Europamesterskaberne i svømning 2013 Jyske bank BOXEN, Herning 12. 15. december 2013 Eksklusivt Hovedsponsorat

Europamesterskaberne i svømning 2013 Jyske bank BOXEN, Herning 12. 15. december 2013 Eksklusivt Hovedsponsorat Jyske Bank Boxen i Herning danner i år unikke rammer om EM på kortbane og her bliver Boxen omdannet til et stemningsfuldt og spektakulært svømmestadion med mobile pools, plads til 8000 tilskuere og et

Læs mere

Svømning for alle. Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016. SVØM Leg & Vind

Svømning for alle. Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016. SVØM Leg & Vind Svømning for alle Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016 SVØM Leg & Vind Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation Værdier Vi vil optræde og anerkendes som en

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Dansk Svømmeunion Breddesektionen Region Syd Årsmøde

Dansk Svømmeunion Breddesektionen Region Syd Årsmøde Dansk Svømmeunion Breddesektionen Region Syd Årsmøde Årsmødet startede med et oplæg af Torben Totte Kjeldsen fra Randers Gymnastiske Forening under temaet Optimer din forening ved at ansætte en daglig

Læs mere

Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012.

Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012. Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012. Jens-Christian Iversen bød velkommen til områdemøde og sendte en hilsen fra Lise Møller som desværre var forhindret i at deltage. Jens-Christian

Læs mere