J. nr Høringssvar fra de Lokale AktionsGrupper i Struer, Silkeborg, Favrskov,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J. nr. 13-810-000064 Høringssvar fra de Lokale AktionsGrupper i Struer, Silkeborg, Favrskov,"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Policy Sendt pr. til mail Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter By og Land Sendt pr. til Christian Lützen, Rita Munk, Sekretariatet for LAGerne i Struer, Silkeborg og Favrskov i Region Midtjylland samt Billund, Middelfart og Svendborg i Region Syddanmark Landdistrikshuset v/merethe Juul Thysen Gammelbyvej 2, Birkelev 6780 Skærbæk Tlf februar 2014 J. nr Høringssvar fra de Lokale AktionsGrupper i Struer, Silkeborg, Favrskov, Billund, Middelfart og Svendborg På baggrund af det udsendte forslag til program for støtte til udvikling i landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) for 2014 til 2020, fremsender jeg hermed et høringssvar for de lokale aktionsgrupper i Struer, Silkeborg, Favrskov, Billund, Middelfart og Svendborg som følger: De stedbundne ressourcer - ordning ift. Natur- og Kulturarv mangler De stedbundne ressourcer hvor natur-og kulturarven er en vigtig del heraf, har stor betydning for udviklingen i landdistrikterne hvorfor det forundrer LAGerne meget at det ikke er en del af dette landdistriktsprogram og vi vil gerne anmode om at det kommer med i programmet. Og det på trods af at bedre udnyttelse af landdistrikternes stedbundne ressourcer er indikeret som en indsats under prioritet 6 (side 52) ifm. mulighederne i forslaget til landdistriktsprogrammet Og på trods af at det er indikeret at det er vigtigt at lokale ressourcer så som natur, kulturarv, historie, geografi mv. i sammenhæng med erhvervsstrukturerne inden for områderne turisme, oplevelsesøkonomi, fødevarer, natur og klima (side 65). Der igangsættes jo mange projekter rundt i lokalsamfundene af ildsjæle og i samarbejde med kommuner, offentlige myndigheder m.fl. til gavn for såvel de lokale borgere som for turister. Det har også en stor betydning ift. de initiativer, som der arbejdes på i landdistrikterne. 5.4 Tabel over interventionslogik (side 87) I forhold til de fælles målindikatorer, så er der kun fokus på antal jobs skabt gennem støttede projekter. Vi skal her gøre jer opmærksomme på at det ikke altid er målbart ift. de almennyttige projekter at kunne måle direkte, hvor mange jobs der er skabt.

2 Derudover så bør der også være mål, som indikerer hvor mange borgere, der drager fordel af de tjenesteydelserne m.m. gennem støttede projekter. Og ikke mindst, hvor mange job, som fastholdes via igangsættelse af nye projekter. Verificerbarhed og kontrollerbarhed (generelt) Generelt set, så er det forståeligt at NaturErhvervstyrelsen har ansvaret for administrativ kontrol, men det er også vigtigt at de ikke agerer som smagsdommer hvad de lokale aktionsgrupper skal indstille. Ift. afsyning, så vil det være hensigtsmæssigt at det præciseres at såfremt det er en lokal aktionsgruppe, som står for et projekt, så er det en anden lokal aktionsgruppe, som skal stå for afsyning. Principper med hensyn til fastsættelse af udvælgelseskriterier (prioriteringskriterier) Det er indikeret at der til at prioritere ansøgninger vil blive anvendt/udarbejdet et pointsystem. Det ville være ønskeligt, hvis det udarbejdes centralt, så der ikke er så store fortolkninger om hvordan det skal udarbejdes og det anbefales at kontakte koordinatorer, som har udarbejdes sådanne tidligere (I de lokale aktionsgrupper i Struer, Svendborg, Silkeborg har vi prøvet at implementere et sådan skema i desværre uden held). Art. 18 Tilskud til investeringer inden for fødevaresektoren (LEADER) (side ) Der er noteret at ordningen afgrænses til værende inden for forarbejdning af fødevarer og markedsføring og afsætning af fødevarer. På baggrund af ovennævnte går vi ud fra at der - ift. etablering af virksomheder under fødevaresektoren vil blive accepteret udgifter til eksempelvis kølerum eller lignende, som er en nødvendighed ifm. etablering af mikrovirksomheder indenfor dette område. Og at der ifm. projekter under ordningen, ingen problemer er med at søge tilskud til markedsføring og afsætning af fødevarerne ifm. etableringsudgifterne. Det er ligeledes noteret at støtteordningen sigter mod at give lokale aktionsgrupper mulighed for at indstille projekter, der kan fremme samarbejde på tværs af foranstaltninger, sektorer eller led i fødevarekæden og mellem aktører, der traditionelt ikke har arbejdet sammen. Vi går ligeledes ud fra at det igen er muligt for lokale aktionsgrupper at igangsætte og indstille samarbejdsprojekter med diverse led i fødevarekæden, som desværre blev ændret i programperioden til at det ikke var muligt. De lokale aktionsgrupper har det lokale kendskab til virksomheder indenfor. Side 2 af 14

3 Støtteberettigede udgifter Ift. de støtteberettigede udgifter, så anser vi det for vigtigt at det er muligt at søge tilskud til eksempels kølerum (se ovenover). Mht. udstyr, så bør det ikke være muligt at søge tilskud til leasing af udstyr. Såfremt det drejer sig om leje af udstyr, bør der kun være tale om leje af maskiner m.m. i en kortvarig periode. Leasing af udstyr har heller ikke været gældende i programperioden af hensyn til leasingudgifterne, som normalt anses for at være på lige fod med renteudgifter. Ikke støtteberettigede udgifter Jf. ovenstående kommentarer, burde her også stå bank- og renteudgifter samt udgifter ift. leasingaftaler, som ikke værende tilskudsberettigede. Ifm. ikke støtte berettigede udgifter bør det præciseres hvad der tænkes på ift. simple genanskaffelser. Det er vigtigt ift. at forhindre forskellige fortolkninger, som vi har været ude for i programperioden Og ikke mindst ift. koordinatorerne, som jo ikke kan rådgive på grundlag af terminologier, som bliver fortolket forskelligt. Hvad med udgifter til renter samt udgifter, som er nødvendige iht. anden lovgivning? De er vel heller ikke tilskudsberettigede fremadrettet? Modtagere Der er forståelse for at der ikke kan ydes tilskud til kommuner. Derimod er vi uforstående overfor at der kan gives tilskud til offentlige virksomheder, når der ikke kan gives tilskud til kommuner. Vi har ikke forståelse for at der ikke kan ydes tilskud til selvejende institutioner, som ofte er etableret på frivillig basis ligesom forsamlingshuse m.m. Vi vil foreslå at det ændres som følger: Enkeltpersoner, grupper af personer, private virksomheder, foreninger og selvejende institutioner, som ikke får dækket 50 procent af driften af offentlige midler. Der kan ikke ydes tilskud til offentlige virksomheder såsom stat, regioner og kommune, organisationer, foreninger, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af drift dækkes af offentlige midler. Side 3 af 14

4 Støttebetingelser Det forventes at investeringsudgifter også omfatter anlægsudgifter i mindre omfang, som er en nødvendighed for at gennemføre projektet. Med de normale krav om bæredygtighed på fem år, bør det ikke være muligt at søge tilskud til forundersøgelser til investeringsprojekter under ordningen. Kravet om fremsendelse af en forretningsplan bør være gældende på ansøgningstidspunktet, således at det nødvendige forarbejde er foretaget på det tidspunkt. Der bør ligeledes være et krav om udarbejdelse af et driftsbudget på fem år af hensyn til bæredygtigheden. Ift. markedsføringsudgifter bør det være muligt at søge tilskud hertil specielt når der også er tale om at der kan søges tilskud til udgifter ift. afsætning samt netværksaktiviteter med primærproducenter m.fl. Mht. mulighed for at søge tilskud til gårdbutikker (on-farm shops) er det vigtigt at markedsføringsudgifter kan være en del af de tilskudsberettigede udgifter) Art. 20: Tilskud til oprettelse af mikro og små virksomheder (LEADER) (side Støtteberettigede omkostninger Vi er igen uforstående overfor at der kan gives tilskud til leasing af udstyr. Ifm. programperiodne var det helt klart ikke muligt at søge tilskud til at kunne leje og lease udstyr ift. virksomheder. Dette idet der jo er forbundet udgifter ifm. leasingaftaler, som kan betragtes på lige fod med renteudgifter og det har aldrig været tilskudsberettiget. Og udgifter skal jo være betalt inden der kan søges om udbetaling af tilskud. Ift. markedsføring, så bør der jo både være mulighed for at søge tilskud til markedsføring til aktiviteter med henblik på salg og markedsføring af såvel jordbrugsprodukter som ikke-jordbrugsprodukter. Endvidere bør det allerede i materialet indikeres at det kun må udgøre en vis procentsats af det totale budget for at undgå diverse fortolkninger, som har været tilfældet i programperioden Eksempelvis 20%-25%, som på et tidspunkt har været udmeldinger fra NaturErhvervstyrelsen i programperioden Der kan ikke ydes støtte til Ift. de støtteberettigede udgifter, så anser vi det for vigtigt at det er muligt at søge tilskud til mindre anlægsopgaver, når de er forbundet med udgifter til materialer, markedsføring m.m. Side 4 af 14

5 Mht. udstyr, så bør det ikke være muligt at søge tilskud til leasing af udstyr. Dette har heller ikke været muligt i programperioden Og leje af materiale bør være i en meget kort periode ifm. etableringen af virksomheden. Jf. ovenstående kommentarer, burde her også stå bank- og renteudgifter samt udgifter ift. leasingaftaler, som ikke værende tilskudsberettigede. Ifm. ikke støtte berettigede udgifter bør det præciseres hvad der tænkes på ift. simple genanskaffelser. Det er vigtigt ift. at forhindre forskellige fortolkninger, som vi har været ude for i programperioden Og ikke mindst ift. koordinatorerne, som jo ikke kan rådgive på grundlag af terminologier, som bliver fortolket forskelligt. Hvad med udgifter til renter samt udgifter, som er nødvendige ift. andre lovgivninger? De er vel heller ikke tilskudsberettigede fremadrettet? Ift. frivilligt arbejde så kunne det være hensigtsmæssigt såfremt der er tale om etablering af fællesfaciliteter, hvor flere virksomheder bidrager med frivilligt arbejde til aktiviteter, at det også kan anvendes som element i finansieringen. Det er jo sådan set på lige fod med et forsamlingshus her er det blot virksomheder, kunstnere m.m., som er bidragsydere til projektet. Støttebetingelser Her bør samme grundlag være gældende som under Art. 18 at der skal fremsendes forretningsplan og driftsbudget for de første fem år med ansøgningen og at ansøger skal have foretaget den nødvendige forundersøgelse inden der søges tilskud via de lokale aktionsgrupper og ordningen. Igen, så er det jo en forudsætning for at vide om der er grundlag for at etablering af virksomheden eller videreudviklingen af virksomheden er bæredygtig. Typer af støtte Omkostninger til udvikling og markedsføring bør kun kunne søges af mikrovirksomheder og små virksomheder, når det er en mindre procentsats af det totale budget (eksempelvis 20%-25%, som nævnt ovenover) Art. 21: Tilskud til basale serviceydelser og landsbyfornyelse i landdistrikterne (LEADER) (side ) Støtteberettigede omkostninger Ift. de støtte berettigede udgifter, er det indikeret at der kan ydes støtte til Foranalyser uden loft. Side 5 af 14

6 Det bør kun være de lokale aktionsgrupper som det har været tilfældet i programperioden , som har mulighed for at søge tilskud til disse aktiviteter såfremt de ikke er en del af et totalt projekt og repræsenterer mindre end 50% af de totale udgifter (en procentsats, som tidligere har været givet fra NaturErhvervstyrelsen). Under denne artikel har vi igen udgifter til leje og leasing af udstyr, som vi er uforstående overfor. Årsagen er igen som nævnt under Art. 18 og Art. 20 at leasingudgifter jo ofte er forbundet med renteudgifter, som normalt ikke er tilskudsberettigede. Men tilskud leje af maskiner gravemaskiner m.m., som er nødvendige for at gennemføre projekter, bør der kunne søges tilskud til og det kun i en kortere periode i etableringsfasen. I har indikeret at der ikke kan gives tilskud til Forplejning, hvilket vi ikke har forståelse for. Mange projekter bliver gennemført af og for frivillige, og i forbindelse med eksempelvis landsbyplaner, analyseopgaver, som jo ofte gennemføres af de LAGerne, så er det vigtigt at der kan søges tilskud til disse udgifter, så de lokale aktionsgruppers driftsudgifter ikke skal belastes ift. disse aktiviteter. Derudover er det også vigtigt at de bibeholdes, såfremt der skal være mulighed for at kunne samfinansiere med andre tilskudsmuligheder, hvor det er muligt at søge tilskud til disse (eksempelvis Landdistriktspuljen) Ifm. landsbyplaner, så bør det ligesom for foranalyser, kun være de lokale aktionsgrupper, som kan søge tilskud til disse opgaver, som det har været tilfældet i programperioden Modtagere Der er her igen anlæg til fortolkninger, og vi foreslår at det ændres til: Enkeltpersoner, grupper af personer, private virksomheder, foreninger og selvejende institutioner, som ikke får dækket 50 procent af driften af offentlige midler. Der kan ikke ydes tilskud til offentlige virksomheder såsom stat, regioner og kommune, organisationer, foreninger, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af driften dækkes af offentlige midler. Det betyder jo ikke at regionerne og kommunerne ikke kan være en del af projektet tværtimod. Det er vigtigt iht. LEADER principperne at der er samarbejde mellem borgere, foreninger, erhvervslivet og de offentlige myndigheder og at der igennem programperioden skabes tæt samarbejde mellem de forskellige aktører. Offentlige aktører er i vores øjne aktører, som modtager mere end 50% i tilskud til drift af offentlige midler, hvorfor de ikke bør kunne søge via de lokale aktionsgrupper. Side 6 af 14

7 De selvejende institutioner modtager ikke altid mere end 50% i tilskud til driften af de offentlige midler, hvorfor de bør kunne søge via de lokale aktionsgrupper. Støttebetingelser Som nævnt tidligere, så bør det kun være de lokale aktionsgrupper som kan søge tilskud til udarbejdelse af landsbyplaner, som det har været tilfældes ifm. landdistriktsprogrammet Dette for at kunne opfylde betingelsen for at landsbyplaner skal være i overensstemmelse med kommunens og regioners overordnede planer for udvikling af området som jo også vil være en del af de lokale aktionsgruppers udviklingsstrategier. Såfremt det stadig er gældende at der maksimum må være 50% udgifter til konsulenter, når andre end de lokale aktionsgrupper gennemfører projekter, er dette jo også et grundlag for at det kun er de lokale aktionsgrupper, som kan søge tilskud til landsbyplaner og foranalyser. Typer af støtte Mht. typer af støtte, så bør det genovervejes at der gives tilskud til revisorudgifter, når projekter samfinansieres med fonde og andre tilskudsordninger, hvor det kræves at der er revision på projektet (her tænkes på Landdistriktspuljen, som ofte bruges som samfinansiering ift. landsbyplaner m.m.). Art. 36: Samarbejdsprojekter for erhvervsudvikling (udviklingsprojekter) (side ) På side 91 er det indikeret at denne ordning er under den Nationale LEADER ordning. Dog fremkommer det overhovedet ikke af det skrevne under ordningen. Det ser ud til at der er tale om en fejl. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis de lokale aktionsgrupper tænkes ind i denne ordning, idet der ofte er stor synergi ift. de aktiviteter, som de lokale aktionsgrupper sætter i gang. Art. 36: Samarbejdsprojekter (LEADER) (side ) Denne ordning mangler i oversigten på side 91. Denne og ordningen 36 er begge vigtige ordninger ift. de lokale aktionsgrupper og LEADER ordningen. Støtteberettigede omkostninger (side 209) Som tidligere nævnt, så går vi ud fra at det her igen kun er de lokale aktionsgrupper, som kan søge tilskud til hhv. forundersøgelser, kompetenceudvikling og ikke mindst analyser. Dette for at sikre synergien ift. indsatserne i de lokale aktionsgrupper både ift. kommunernes indsatser og regionernes indsatser og forhindre at der igangsættes flere delprojekter ift. samme projekt. Side 7 af 14

8 Det er indikeret at der ikke kan søges tilskud til forplejning men at der kan søges tilskud til driftsudgifter ifm. samarbejde, hvilket vi er uforstående overfor. Ifm. mange af samarbejdsprojekter er forplejning en vigtig del ift. gennemførelse af projekterne, hvorfor det bør være muligt og være en del af driftsudgifterne ifm. samarbejde - ligesom det har været i ordningen i Mht. det frivillige arbejde, så kunne det være hensigtsmæssigt at det kan anvendes som element i finansieringen, idet de mange aktører, som bliver impliceret i sådanne projekter, jo også er tegn på det lokale engagement iht. LEADER principperne. Det foreslås at det frivillige arbejde ifm. sådanne projekter max. må udgøre 30%. Ift. disse projekter, bør der også være mulighed for at kunne søge tilskud revisorudgifter, idet sådanne projekter ofte bliver samfinansieret med andre puljer og tilskudsordninger, som kræver revision af projektregnskabet. Modtagere (side ) Ift. modtagere, så bør det også her ændres til: Den juridiske enhed, som udpeges som den juridiske ansvarlige for et samarbejdsprojekt. Det kan være enkeltpersoner, private virksomheder, foreninger og selvejende institutioner, som ikke får dækket 50 procent af driften af offentlige midler. Der kan ikke ydes tilskud til offentlige virksomheder såsom stat, regioner og kommune, organisationer, foreninger, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af drift dækkes af offentlige midler Som nævnt tidligere så er der mange selvejende institutioner, som ikke får dækket 50% af deres driftsudgifter via offentlige midler. Art 35 REG CPR: Forberedelse af lokale udviklingsstrategier, drift og udvikling af lokale aktionsgrupper (LEADER) (side ) Side 212 Der mangler noget om at de lokale aktionsgrupper både kan prioritere og indstille lokale udviklingsprojekter og selv igangsætte lokale udviklingsprojekter i afsnittet, som starter med Ved at understøtte. (2. afsnit) Modtagere (side 213) 1. Mht. udvælgelseskomitéen, som der skal etableres, så bør der den også være repræsenteret med aktører, som til daglig arbejder med LEADER principperne dvs. en LAG repræsentant. a. Ift. udpegning af de lokale aktionsgrupper, er det vigtigt at der lægges vægt på LEADER principperne i godkendelsesproceduren. Side 8 af 14

9 2. Det er ikke hensigtsmæssigt at der etableres regionale kompetenceenheder og at det er dem, som kan søge tilskud til driften af de lokale aktionsgrupper. Det bør være de lokale aktionsgrupper, som får udbetalt tilskuddet til driften direkte, som det har været praksis i : 1. Det bliver et ekstra fordyrende led ift. driftsudgifter, og det vil skabe en uhensigtsmæssig organisation ift. de lokale aktionsgrupper ift. bottom-up principperne og det lokale engagement. 2. Derudover er det uklart hvad disse enheders funktion skulle være. Det vil være hensigtsmæssigt at det er de lokale aktionsgrupper selv, som ansætter koordinatoren til varetagelse af deres opgaver. 3. Koordinatorerne bør derimod gennemgå et kompetenceforløb organiseret og gennemført af hhv. Netværkscenteret og Center for Projekttilskud, således at der opnås de nødvendige kompetencer fra starten af og der undgås miskommunikation og misinformation, som det har været tilfældet i programperioden Koordinatorerne bør informeres kontinuerligt om de interne arbejdsprocedurer i Center for Projekttilskud. 5. Der bør oprettes et virtuelt netværk (dialogforum), hor Center for Projekttilskud informerer de lokale aktionsgrupper (koordinatorerne) om evt. ændringer præciseringer ift. processer således at de hele tiden er opdateret og det er samlet ét sted i tilfælde af der er udskiftning af koordinatorer i nogle af de lokale aktionsgrupper. 6. Ift. erfaringsudveksling mellem de lokale aktionsgrupper, så har flere lokale aktionsgrupper skabt deres egne mindre grupper, hvor de fandt det relevant specielt ift. samarbejdsprojekter (eks. de sydfynske LAGer, LAGerne på Fyn og øerne, LAGerne lang Vadehavet, de sønderjyske LAGer, LAGerne i det Nordvestjyske (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern), LAGerne langs Hærvejen (Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande) som kan udvides til samarbejde med LAGerne i Region Nordjylland og Region Syddanmark, LAGerne langs Gudenåen, LAGerne i Nordvestsjælland m.m.) 7. Ift. de grupperinger og midler til mindre centre, som bliver skabt ift. interessen omkring samarbejde, så ville det være mere hensigtsmæssigt at der afsættes ekstra midler af, således at de lokale aktionsgrupper har mulighed for at søge tilskud til driften af disse samarbejdsprojekter og hvor de selv udpeger én af LAGerne som tovholder. Det har allerede været praktiseret i programperioden men LAGerne har desværre ofte ikke fået ekstra midler hertil. LAGerne har brugt af deres normale driftsmidler til sådanne opgaver. Principper med hensyn til fastsættelse af udvælgelseskriterier (prioriteringskriterier) (side 213) Mht. udvælgelseskomitéen så er det her igen meget vigtigt at der flere LAG aktører i denne komité, idet de har kendskab til LEADER principperne. Det er dog vigtigt at det fortsat er Netværkscenteret som foretager den endelige forhåndsgodkendelse og godkender de udviklingstrategierne, som bliver indsendt efter udarbejdelse. Grupperingerne/netværkene, som vil blive etableret, bør, som det også har været i programperioden have kriterier for at de skal etableres med en bred sammensætning af borgere, foreningslivet, Side 9 af 14

10 erhvervslivet og offentlige myndigheder. Der er allerede sået nogle frø rundt i de forskellige lokale aktionsgrupper, hvor vigtigheden med at samarbejde med de offentlige myndigheder er stor. Og for at bevare LEADER principperne, bør de offentlige myndigheder ikke repræsentere over 1/3 af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe således at bottom-up principperne også videreføres i landdistriktsprogrammet og ikke bliver centraliseret i regionale enheder. Typer af støtte (side ) Mht. omkostninger til kapacitetsopbygning, så bør disse placeres centralt, som nævnt ovenover således at alle bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer får den samme information og instruktion fra hhv. Netværkscenteret og NaturErhvervstyrelsen. Her er det også meget vigtigt at benytte sig af de digitale løsninger ift. information til hhv. bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer. Verificerbarhed og kontrollerbarhed (side 214) Ift. afsyning og fysisk kontrol, så ville det være hensigtsmæssigt at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter også har en rolle her. 9. Evalueringsplan (side ) Det er vigtigt at der ifm. opstarten af de lokale aktionsgrupper og ikke mindst målene, som der skal opnås ifm. arbejdet, at det enkelte selv-evalueringsværktøj som er indikeret på side 219 er parat ifm. opstarten af programperioden. Dog, ville det være hensigtsmæssigt som det allerede var lovet tilbage i at systemet, hvor målene i udviklingsstrategierne passer overens med målene i hhv. ansøgningsskemaer og afrapporteringsskemaer, som det også er beskrevet på side 220 ift. Merværdien af LEADER. Dette forudsætter at det allerede bliver implementeret fra det tidspunkt at LAGerne kan igangsætte ansøgningsprocedurerne. De lokale aktionsgrupper har savnet dette ift. program Det blev omtalt på et af de første fællesmøder ifm. opstarten af programperioden men aldrig fulgt rigtigt op på, så det er dejligt at det nu bliver implementeret ift. programperioden Side 10 af 14

11 10. Finansieringsplan (side ) Fordeling af midler til LEADER i (side 222) LAGerne har noteret sig at fordelingen er som følger og at Public expenditure er det beløb, som er afsat til LEADER indsatsen: Som nævnt, så er det LAGernes opfattelse, at der mangler midler til at kunne igangsætte aktiviteter under Natur- og Kulturarven, idet det har stor betydning ift. udviklingen i landdistrikterne, hvor vi jo tager udgangspunkt i de lokale ressourcer samt natur- og kulturarven. Artikel Beskrivelse Public expenditure EU Private expenditure Total Cost Artikel 18 stk 1b LEADER fødevareforarbejdning Artikel 20 LEADER Bedrifts- og erhvervsudvikling Artikel 21 LEADER Tjenesteydelser og landsbyudvikling Arv tidl. ABB 323 Naturarv Artikel 36 LEADER samarbejdsprojekter Artikel 42-44/art 35 CPR LEADER art. 35 CPR Artikel LEADER/art 35a REG CPR 0 0 Arv tidlig. ABB 413 LEADER/art 35b REG CPR Artikel LEDER/art 35d REG CPR 0 0 Total LAGerne har ligeledes noteret at ift. Art. 36 Erhvervsudvikling er der for hele programperioden afsat 144 mio. kr. Artikel Beskrivelse Public expenditure EU Private expenditure Total Cost Artikel 36 Erhvervsudvikling * LAGerne af den mening at ordningen under Artikel 36 Erhvervsudvikling bør kobles sammen med LEADER indsatsen - ift. at sikre synergi effekten ift. de andre aktiviteter, som foregår i landdistrikterne og ikke mindst under Artikel 36 LEADER samarbejdsprojekter. Side 11 af 14

12 14. Komplementaritet med andre politikker (side ) LAGerne har fuld forståelse for, at for de områder, hvor der mål, som er komplementære med de andre ESI-fonde, så bør der arbejdes for at samarbejdet til såvel Hav- og Fiskerifonden, Regionalfonden og Socialfonden) styrkes yderligere end det har været tilfældet i LAGerne går ud fra, at der i den sammenhæng stadigvæk ikke vil være muligt at samfinansiere eksempelvis Landdistriktsprogrammet med Fiskeriudviklingsprogrammet m.m. eller Landdistriktsprogrammet med Socialfonden, som det også tidligere har været tilfældet. Men at der skal koordineres og samarbejdes de forskellige fonde imellem ift. indsatser indenfor de rammer, hvor det er muligt, er der fuld forståelse for Lokale udviklingsstrategier under LEADER ( ) Mht. udvælgelseskomitéens sammensætning, så går LAGerne ud fra at repræsentanterne af landdistriktsog fiskeriaktører, som forventes at deltage i udvælgelseskomitéen vil være repræsentanter, som har tæt tilknytning til eller er en del af LAGerne. Eftersom at der arbejdes iht. LEADER principperne, er det vigtigt for LAGerne. Mht. etablering af LAGerne, så vil det være vigtigt at der etableres nogle klare retningslinjer ift. de områder, som kan være en del af LAGerne og der udmeldes rammerne i den sammenhæng. I den sammenhæng er vi overbeviste om at der ikke vil være de store problemer ift. beslutningen om, hvem og hvor de LAGerne kan blive etableret. Og normalt, så er sandsynligheden for at dette bliver etableret uden problemer ret stor. Mht. godkendelse af de lokale udviklingsstrategier, så er det også her vigtigt at repræsentanter, som arbejder iht. LEADER principperne er en del af udvælgelseskomitéen. Det er indikeret at LAG områder med større byer kan være nødvendige at udelukke fra LAG udpegningen. Det ville være hensigtsmæssigt, at det allerede på forhånd bliver defineret hvilke områder, der vil være udelukket fra at være en del af LEADER områderne. I den sammenhæng, så foreslår LAGerne at der i kommuner, hvor der forefindes større byer hvilke byer der ikke kan modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet. Ift. eksempelvis Silkeborg Kommune, hvor der er store områder i Silkeborg Kommune, som er ligeså udsat som i eksempelvis Tønder Kommune gives retningslinjer om at det kun er i områder udenfor Silkeborg by og bymæssige område, som kan være en del af LAG områderne. Dette er proceduren, som der er arbejdet efter i programperioden og det vil være hensigtsmæssigt at det også bliver proceduren ift. det fremtidige program. Det samme gælder i Svendborg området, hvor LAG Svendborg igennem hele programperioden har udelukket aktiviteter i Svendborg by med undtagelse af projekter, som har med kulturarven eller som kommer LAG området til gode (aktører i landdistrikterne i Svendborg Kommune). Side 12 af 14

13 I Struer Kommune har Struer by ligeledes været udelukket på nær de aktiviteter, som foregår nord for jernbanen hvor LAG Struer på den måde har kunnet tilgodese udviklingen ift. Limfjordsområdet samt Struer Havn og Struer Bugt ift. turisme, natur- og kulturarven. I Favrskov har bestyrelsen igennem hele programperioden udelukket aktiviteter i de tre H-byer, Hinnerup, Hadsten og Hammel og kun uddelt tilskud til projekter uden for de områder. Og i Middelfart har det også været indstillingen igennem hele programperioden at projekter i Middelfart by ikke kunne opnå tilskud via LAGen. Vi er dog opmærksomme på at FiskeriLAG Fyn har tildelt tilskud til projekter i Middelfart by. I Billund Kommune har bestyrelsen her også været helt enig om at Billund ikke skulle være en del af de områder, som havde mulighed for at søge tilskud. Såfremt kriterierne ift. byerne skal være endnu mere skarpe, vil vi anbefale at det kommer fra central hold, således at der ikke endnu en gang skal bruges mange timer og ressourcer på at diskutere hvad et landdistrikt er Overvågningsudvalg (side ) Overvågnings- og evalueringssystemet (side ) LAGerne har bemærket at der i forbindelse med sammensætningen af overvågningsudvalget mangler en repræsentant for LAGerne i Danmark. Vi ser det som vigtigt at LAGerne har en repræsentant i overvågningsudvalget Kommunikation om Landdistriktsprogrammet (side 245) LAGerne har bemærket at informationen om LAGernes rolle i kommunikation udestår og ikke mindst at der mangler information om hvordan det forventes at kommunikation om landdistriktsprogrammet skal foregå. LAGernes rolle i kommunikation er vigtig specielt ift. de lokale områder - men også på national og ikke mindst EU plan. Udover at de Lokale AktionsGrupper har haft en hjemmeside stillet til rådighed, og nogle har brugt den mere aktivt end andre, så har kommunikation ift. LAGerne manglet en del i programperioden så det bør ikke forsvinde i programperioden Det bør være op til de enkelte LAGer at etablere hjemmesider og bruge andre kommunikationsplatforme, hvis de ønsker det. 17. Handlingsplan for det Nationale Landdistriktsnetværk (side ) Ift. Det Nationale Landdistriktsnetværk er LAGerne af den mening, at der mangler repræsentanter fra LAGerne i Det Nationale Landdistriktsnetværk. Side 13 af 14

14 Særligt for enheden i MBBL Ift. Koordinationsudvalget, som der er oprettet bør koordinationsudvalgets medlemmer udvides til at det er et udvalg for såvel formænd som koordinatorer. Koordinatorerne er centrale bindeled mellem bestyrelserne og hhv. NaturErhvervstyrelsen samt MBBL og andre offentlige myndigheder, hvorfor det ville være relevant, hvis Koordinationsudvalget består af såvel formænd som koordinatorer. *** På bestyrelsernes vegne, håber jeg at I vil inddrage vore kommentarer ifm. den videre bearbejdning af Landdistriktsprogrammet Til orientering har formændende haft indflydelse på skrivelsen inden indsendelse. Jeg ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen Merethe Juul Thysen Sekretariatschef På bestyrelsernes vegne i Favrskov Billund Middelfart Silkeborg Struer Svendborg Side 14 af 14

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020

LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020 LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Formand Carsten Petersen Johan Rantzausvej 9 5610 Assens e-mail: aktivcarsten@petersen.mail.dk Mobil: 21 24 51 96 CVR nr. 30 67 83 46 Overordnede

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen Præsentation til Fondsmesse 2014 den 30. oktober 2014 EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen v/ Gert Kristoffersen 1 Lokaldrevet udvikling via lokale aktionsgrupper er en tilskudsordning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning. v/ Netværkscentret

Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning. v/ Netværkscentret Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning v/ Netværkscentret Formålet med mødet: Præsentation og drøftelse af udkast til nye LAG-bekendtgørelser Præsentation

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 Dagens program kl. 9.00 12.00 inkl. pause EU og dansk baggrund. CLLD/ Community- Led Local Development/LEADER Regler om habilitet

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje...3

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 Aftenens program Præsentationsrunde (v. alle) Landdistriktsprogram og LAG Fanø-Varde - budget, udviklingsstrategi, indsatsområder mv. (v. Hanne) Retningslinjer

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Information om oprettelse af lokale aktionsgrupper

Information om oprettelse af lokale aktionsgrupper NOTAT 16. december 2015 /Netværkscenter Information om oprettelse af lokale aktionsgrupper Indhold 1. Reglerne om oprettelse af en lokal aktionsgruppe... 1 2. Reglerne om oprettelse af integreret LAG/FLAG....

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Onsdag den 10. juni 2009, kl. 16.30-19.00 Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden/koordinatoren

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

LAG erne. Samarbejde med LAG erne. Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst

LAG erne. Samarbejde med LAG erne. Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst LAG erne Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst Mette Risager, Koordinator for LAG Randers Kirsten Birke Lund, Landdistriktskonsulent DIAPLAN, Koldkærgård, 11. 12. juni 2012

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling

Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 17. juni 2008 /DORNIE Referat af mødet i kl. 16:00 i Viborg Lounge Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projekt Landsbyfornyelse 1 2 Projekt Profilering

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Gode og dårlige erfaringer fra denne programperiode. Hvad skal vi tage med os i næste programperiode? LEADER lokal forankring

Gode og dårlige erfaringer fra denne programperiode. Hvad skal vi tage med os i næste programperiode? LEADER lokal forankring Gode og dårlige erfaringer fra denne programperiode Hvad skal vi tage med os i næste programperiode? I efteråret 2012 gennemførte Koordinationsudvalget for Lokale Aktionsgrupper i Danmark en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Landdistriktsgruppen LAG (lokal aktions gruppe) Ikast-Brande. 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland Fremlagt på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 Vedtægter for LAG-Sydsjælland I. Navn, hjemsted

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere