GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB"

Transkript

1 GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB Generalforsamling den 15. november 2014 i Dansk Psykologforening, København 1. Valg af dirigent og referent Henrik Brogaard valgt som dirigent. Susanne Bollerup Overgaard som referent. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden kommentarer 3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år ved formand Mads Haaning Sidste års GF fandt sted den 30. september 2013 i DP, Århus. Der er tradition for at indlede GF med et Årsmøde, som denne gang bestod af et 2-dages kursus. På den første dag 30. september underviste psykolog Malene Flensborg Damholdt i Udredning samt teori om kognitive vanskeligheder, psykiatriske symptomer og demens blandt ældre med Parkinsons Sygdom og parkinsonisme. Dagen efter underviste bestyrelsesmedlem Anna Aamand i Demenssygdommenes psykiatri psykologisk udredning og intervention over for personer med svær demens, psykiatriske symptomer og udfordrende adfærd. Kurset godkendtes under Gerontopsykologisk specialiseringsmodul, og var spændende og velbesøgt. Der er til GF i år ikke arrangeret noget Årsmøde. Det skyldes, at det har været et særdeles turbulent år for Selskabet, og det har været nødvendigt at bruge de frivillige kræfter i bestyrelsen på organisatoriske forhold. Som kompensation har vi i forbindelse med GF valgt at bestyrelsesmedlemmerne kort fortæller hvilket område inden for gerontopsykologien de interesserer sig for og har erfaring med. Dette mhp. at synliggøre den faglige bredde i bestyrelsen, som kan være nyttig at vide, fx hvem man skal henvise til i forbindelse med henvendelse fra pressen eller hvem man med fordel kan spørge om et problem. Bestyrelsen konstituerede sig i oktober Formand Mads Greve Haaning, kasserer Kim Carlsen og sekretær Lise Bender accepterede at fortsætte deres funktioner og bestyrelsen bestod derudover af Anna Aamand, Henrik Brogaard, Susanne Kaagaard, Michala Fog Hansen og suppleant Sofie Nautrup Nielsen. Henrik Brogaard og Michala Fog Hansen har i årets løb valgt at forlade bestyrelsen. Bestyrelsen har afholdt to ordinære bestyrelsesmøder, et i København og et i Århus, og flere ekstraordinære bestyrelsesmøder i København. Fokus i årets løb har været kampen for at beholde vores specialist uddannelse, DP s GF i foråret 2014, Den Nordiske Gerontologisk Kongres i Göteborg i maj 2014 samt, her i efteråret, deltagelse i DP-regi i diverse udvalg og arrangementer, som konsekvens af GF beslutninger i foråret. Kampen for at redde vores specialistuddannelse har været dramatisk. DP s bestyrelse nedsatte, som en del af den igangværende reformering af DP, et såkaldt Visionsudvalg med fokus på reformering af specialistuddannelserne. Det indstillede den 4. oktober 2013 til bestyrelsen at afvikle specialistuddannelserne inden for pædagogisk psykologi, gerontopsykologi, sundhedspsykologi, psykotraumatologi og psykopatologi med den primære begrundelse, at der i de sidste fem år har været for få specialister igennem. Bestyrelsen 1. behandlede forslaget den 10.

2 oktober og godkendte indstillingen, hvorefter det blev sendt i høring i de fem berørte fagnævn og tilhørende selskaber samt i specialistudvalget (SPU) med den sædvanlige korte tidsfrist for at svare, tyve dage! For Gerontopsykologisk fagnævn og selskab var det en forvirrende udvikling. DP s bestyrelse havde kort forinden godkendt vores strategipapir, som foreningens politik på området. Og vi havde fået vores repræsentation i EFPA s standing committee on Geropsychology tilbage. Næste skridt er så, at de nedlægger os! Vi har svært ved at se den røde tråd i den slags beslutninger. Vi indsendte et kollektivt gennemarbejdet høringssvar og anbefalede, ikke overraskende, at bibeholde den gerontopsykologiske specialistuddannelse, samtidig med at der arbejdes med at smidiggøre og justere indholdet, så det matcher gerontopsykologers behov. Vi anbefaler, som fagnævnet allerede havde gjort i den igangværende revision af specialistuddannelsen, at specialet, i lighed med andre mindre specialer, indeholdes i et voksenspeciale, hvor gerontopsykologi bliver et subspeciale. Og vi anbefaler at brede det gerontopsykologiske felt ud, så det kommer til at rumme elementer fra neuropsykologi, psykoterapi, det kliniske gerontopsykologiske felt samt arbejds- og organisationspsykologi. Fælles for fire af de fem høringssvar er et ønske om at fastholde deres specialistuddannelser. Parallelt hermed rejste der sig en heftig debat over mailen mellem de berørte fagnævn og selskaber. Der var udbredt utilfredshed med især den uigennemtænkte, uigennemsigtige, udemokratiske proces, der fører frem til afviklingen, og manglen på en argumenteret begrundelse for den. Høringssvarene blev sammen med Visionsgruppens svar på de anførte problematiseringer sendt til 2. høring i DP s bestyrelse, og de behandlede sagen den 18. december. Tre fra gerontopsykologisk selskabs bestyrelse overværede bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen endeligt tilsluttede sig Visionsudvalgets indstilling, og det var ikke beroligende. Der var ingen diskussion af høringssvarene, og forslag om, at udsætte afviklingen, mens man arbejdede på en mere fleksibel og tilfredsstillende specialistuddannelse, blev ignoreret. Den 18. januar indsendte formændene for henholdsvis Gerontopsykologisk selskab og fagnævn et indlæg til PsykologNyt om den utilfredsstillende proces. På Formandskollegiemødet den 24. januar blev der udtrykt utilfredshed med lukningen af de 5 specialer og givet udtryk for at processen har været udemokratisk. Utilfredsheden bredte sig herefter i DP s bagland, og den 30. januar 2014 tilbagerullede bestyrelsen deres tidligere beslutning om at afvikle de fem specialistuddannelser. Formanden skriver, at tilbagerulningen er sket med baggrund af de drøftelser og henvendelser, som er fulgt i kølvandet på beslutningen, og i erkendelsen af, at den nødvendige strategiske udvikling af efteruddannelsesmulighederne på fagområderne kun er mulig med jeres faglige bidrag til arbejdet. Resultatet af denne kamp afspejler eksemplarisk hvorledes det er muligt, når man står sammen, som de berørte selskaber gjorde, at få omstødt en beslutning på højeste niveau. Arbejdet med at revidere specialistuddannelserne fortsætter hermed på det tidligere grundlag. Der har siden været afholdt et møde, 29. oktober 2014, hvor Anna Aamand og Kim Carlsen repræsenterede gerontopsykologisk specialistuddannelses interesser. De forsamlede stillede krav om løbende at blive orienteret og have indflydelse på fornyelsesprocessen. Det næste afgørende skridt finder sted på DP s GF den marts Gerontopsykologisk selskab og fagnævn stillede to forslag. 1. DP skal arbejde for at oprette stillinger på det gerontopsykologiske område, og 2. DP skal arbejde for at etablere forskning og undervisning i gerontopsykologi på universiteterne. Før forslagene kom til afstemning var der blevet vedtaget en Psykologikampagne 2 med fokus på det offentlige område, og formanden for DP forsøgte at få os få

3 til trække forslagene tilbage med henvisning til, at de blev varetaget af Psykologkampagne 2. Anna, der præsenterede forslagene, svarede med sit berømte no way, forslagene kom til afstemning, og de blev vedtaget med overvældende flertal. Tak til de andre selskaber for opbakningen. I forlængelse af GF-beslutninger, DP s forpligtelse til at arbejde for at fremme det gerontopsykologiske felt og Psykologkampagne 2, har DP etableret en ekspertgruppe. Formand er Anna Aamand, der samtidig er blevet medlem af Social og Sundhedspolitisk udvalg, som ekspertgruppen refererer til. De øvrige gerontopsykologiske eksperter er Kim Carlsen, Iben Ljungmann og Susanne Bollerup Overgaard. Derudover er neuropsykolog Lajla Øksnebjerg medlem og en sekretær fra DP. Ekspertgruppen mødes første gang 9. december Næste store begivenhed har været den 22. Nordiske Gerontologiske Kongres maj 2014 i Göteborg. Vi havde forhåbninger om et styrket gerontopsykologisk fokus, idet det er første gang en psykolog er præsident, nemlig Boo Johansson, og vi havde skrevet ud til vore nordiske kolleger for at slå et slag for gerontopsykologiske indlæg og deltagelse. Vi havde selv planlagt syv indlæg, men pga. beklagelige omstændigheder, blev vi kun repræsenteret med et enkelt indlæg, Mads Haanings Gruppeterapi med ældre. Alt i alt, var der kun få gerontopsykologiske indlæg på kongressen, og den var som sådan ikke specielt psykologisk orienteret. De nordiske psykologer holdt et prækongres møde den 25. maj, hvor vi deltog med fire repræsentanter. Vi besluttede på mødet at styrke vores indbyrdes samarbejde og deltagelse i hinandens kurser, og Birgitta Ingridsdotter fra Stockholm meldte sig som tovholder. Som i København var fremmødet ikke overvældende; finnerne var slet ikke repræsenteret. Det bliver uden tvivl op af bakke at styrke dette samarbejde, idet det bliver besluttet på hvert præ-kongres møde (også i København for to år siden). Bestyrelsen var også repræsenteret ved KAPS-temadag for kommunalt ansatte psykologer inden for voksenområdet i Odense den 10. september Susanne Kaagaard og Susanne Bollerup Overgaard, der stiller op til bestyrelsen, deltog. Anna Aamand deltog i DP s formandskollegiemøde den 12. september Formandskollegiemøderne er DP s formelle bagland, og der blev diskuteret forventninger til møderne. Der var krav om at blive inddraget i afgørende beslutninger. Der er udsendt et Nyhedsbrev i det forløbne år. Det er opmuntrende, at der tilsyneladende er en vis opmærksomhed over for gerontopsykologien blandt de studerende. Og det på trods af, at der hverken undervises eller forskes i området på universiteterne, med undtagelse af et enkelt projekt i Århus, og der mangler lærere og vejledere med viden om og interesse for gerontopsykologien. Vi har i årets løb fået henvendelser fra studentersektionen i Odense og Aalborg, som gerne vil slå et slag for gerontopsykologien og have besøg af gerontopsykologer fra bestyrelsen mhp. at få viden om feltet. Susanne Bollerup Overgaard og Sofie Nautrup Nielsen tager sammen med to studerende fra Århus universitet til SDU i Odense den 20. november Besøget i Aalborg finder først sted den 10. marts Det var planlagt til oktober i år, men de studerende kunne ikke skaffe egnede lokaler. 4. Fremlæggelse af regnskab Regnskabet vedtages. Vi er ca. 50 medlemmer Der skal være en fast procedure for at gøre opmærksom på betaling af medlemskab, samt for rykkere for manglende betaling.

4 5. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 6. Kommende arbejdsopgaver Punktet begyndes med en præsentationsrunde blandt de fremmødte. Bestyrelsesmedlemmerne holdt herefter hvert et oplæg omkring interesser og erfaringer samt centrale fremtidsperspektiver. Susanne Kaagaard Ansat i Frederiksberg kommune. Titel som demenskonsulent. Tre interessenter. Borgere, medarbejdere, ledere (og politikere) Arbejdet fungerer omkring borgeren ikke med borgeren. Supervision, sparring til personale. Pårørende arbejde individuelt og i gruppe. Familiesamtaler. Undervisning af personale og borgermøder. Opgaver omkring magtanvendelsesområdet. Konsulent i komplekse sager Involveret i kommunernes værested for yngre demente. Særligt blik for at indsatserne skal højne kvaliteten og trivslen for borgerne og deres pårørende. At kontakten mellem de demensramte og de professionelle ikke bliver for rutinepræget. Inddraget i stort projekt omkring ensomhed. Fortæl for livet projektet under Ensomme Gamles Værn her uddanner gruppeledere til at varetage fortællegrupper. Har lille egen praksis. Anna Aamand Ansat som uddannelsesansvarlig for specialpsykoguddannelsen i Region Midtjylland, Vest. Klinisk psykolog, især patienter der falder udenfor pakkeforløb. Privat praksis. Supervision og projekter i kommuner. Involveret i forskningsprojekt på 2 institutioner for særlig udfordrende tilstande og adfærdsproblematikker. Har netop deltaget i demenstopmøde inviteret af Demensalliancen, var her i arbejdsgruppen omkring tidlig opsporing af demens Særlig viden omkring udfordrende adfærd. Arbejder i supervisionen med at udarbejde en demensprofil der kan anvise samvær med den svært demente. ISTDP uddannelse Været aktiv i DP gennem mange år. Formand for Gerontopsykologisk fagnævn. Formand for den kommende ekspertgruppe på gerontoområdet i forbindelse med psykologkampagnen. Vision, en drøm om at kunne være med til at levere viden som konsulenter til regionerne, nu hvor regionerne kun ansætter specialpsykologer. Udredning og behandling. Kim Oskar Carlsen Udviklingskonsulent i Silkeborg kommune. Opgaver omkring magtanvendelsesområdet, komplekse borgersager på demensområdet, afsøge og indhente viden omkring ældreområdet i DK og internationalt. Undervisningsopgaver. Eks. på projekter er lige pt. Erindringsdans i samarbejde med Alzheimerforeningen. Projekt på vej væk i samarbejde med Viborg kommune. Projekt omkring nyt tilbud til pårørende til demente.

5 Planlægning af studieture, fx lige nu bl.a. Demenslandsbyen i Holland. Projekt omkring naturfitness Særlige viden: Ældre og seksualitet og demens og seksualitet. Pårørendearbejde. Viden om udadreagerende adfærd, Huntingtons sydom og Parkinsons sygdom. Ledelse (Velfærdsteknologi) Muligheder for psykologstillinger på det kommunale område. Vi er attraktive fordi vi både kan være eksperter og styre processer. Mads Greve Haaning Ansat i Gerontopsykiatrisk enhed på Psykiatrisk Center Amager siden åbningen i Forsvarede ph.d.-afhandlingen Familiers omsorg for hjemmeboende ældre demensramte. En kvalitativ interventionsundersøgelse i Interesse og erfaring er primært psykoterapi med ældre, individuel, par og gruppeterapi. Arbejder et sted, hvor piller spiller en meget stor rolle i behandlingen af ptt. Det er tilfredsstillende, at have adgang til en behandlingsform, der udelukkende er baseret på ord og etablering af tillidsfuld relation og igen og igen erfare, at den skaber positive forandringer. Ptt. er som regel glade for denne form, en del klager over bivirkninger ved medicinen, og de er tilfredse med at der et alternativ til pillerne. Hvis vi ser mere bredt på psykoterapi, som mange af os har personlig kendskab til, er det jo en metode til at udvikle sig og blive klogere på sig selv, som sådan er det ikke bare en behandlingsmetode. Hos mange ptt. er det som om, at problemer, der i livsforløbet har været muligt at leve med og kompensere for, i den sene livsfase dukker op som påtrængende symptomer, ofte angst/depression, som kræver behandling. En del af forklaringen kan være, at aldringens udfordringer knytter sig livslange problemer. Fortrængningen af død og forfald hviler på et tyndere grundlag i alderdommen. Mange forstår ikke, hvorfor de har det, som de har. Tab er en fast bestanddel i enhver terapi med ældre, og genkommende temaer er: Frygten for at blive afhængig. Frygten for nedskæringer, der gør, at man ikke kan være sikker på at få hjælp til at oprette værdigheden. Det at man ikke længere kan det samme som tidligere går ud over selvværdet. Man kan ikke længere stræbe efter at blive helt rask. Man skal være glad for at det ikke bliver værre. Tab af nærtstående og tab af venner. Mange synes, at de sidder tilbage alene og forladt. Manglende lyst til at leve videre. Ingen mening med at leve videre med alle disse tab. Døden og forfaldet er blevet mere nærværende. Efter nogle individuelle sessioner kan man mange gange få hurtigere gang i ændringsprocessen ved at invitere ægtefællen med, hvis der er ægteskabelige problemer, hvad der ofte er. Det er en mere dynamisk situation og meget meningsfuld for ptt. For andre ptt. er det måske mere relevant, at de efter et kortere eller længere individuelt forløb, går videre til Mestringsgruppen. Mange mangler fortrolig kontakt med andre, og det at åbne op for sine problemer i en social kontekst er i sig selv kurativ, samtidig med at man lærer af de hinanden.

6 Har fornylig udgivet artiklen Psykoterapi med ældre i Psykologisk Set 95/2014. Anbefaler bogen Growing old af den schweiziske psykoanalytiker Danielle Quinodoz. Brainstorm ift. kommende arbejdsopgaver, visioner, ideer. Overordnet arbejde på at styrke forholdet til medlemmerne. Samt samarbejde med psykologkampagnen 2 for at skaffe flere gerontopsykologiske stillinger. Ideer fra medlemmerne til ekspertudvalget under DP er meget velkomne. Konkret fokus: DP har oprettet ny hjemmeside struktur, og dokumenterne fra den gamle hjemmeside skal flyttes over. Derudover vil vi supplere med en medlemsfortegnelse evt. med en kommentar af det enkelte medlem og billede; samt give mulighed for at melde sig ind elektronisk på selskabet på hjemmesiden. Udover organisatoriske dokumenter planlægger vi at styrke det faglige indhold med pjecer, klinisk gerontopsykologisk litteraturliste (Mads byder ind) og evt. gerontopsykologisk artikelsamling samt inspiration til kurser/foredrag. Inddrage medlemmerne til varetagelse af specifikke opgaver Naja Bøje og Anette Thomsen vil gerne involveres ift. Selskabets hjemmeside. Stud. Nina Broe og Nina C. Smith vil gerne involveres i at oprette en facebook gruppe. Jobskabelse: Kommuner, ældreplejen, sundhedsområdet, SoSu skoler. Sundhedscentre i kommunerne. Patientskoler. Rehabiliteringen (evt. døgn) bør også have et psykologisk tilbud. Hospice. Supervisere, vejlede, rådgive, ledelse. Ældreområdet skal ikke være lig med demens. Opmærksomhed på det kliniske perspektiv omkring psykologindsatser overfor ældre, fx terapi med ældre. Påvirke regionerne så et psykoterapeutisk tilbud til ældre med psykiatriske problemer ikke er afhængigt af, hvor man bor. Arbejde for at skabe mere viden omkring hvad gerontopsykologien kan. Det er muligt at skabe nuancer, fx at gerontopsykologi er langt mere end blot neuropsykologi. Modvirke alderisme. Skabe kendskab til vores selskab i forhold til andre psykologer. Rekruttering af nye medlemmer, fx de privatpraktiserende psykologer. 7. Fastlæggelse af budget og kontingent Vi fortsætter med de nuværende satser. 200 kr. årligt, samt 100kr. til studerende, pensionister og medemmer uden arbejde. Melder man sig ind efter 1. juni- er det halv pris 8. Valg af bestyrelse Mads Greve Haaning Kim Oskar Carlsen Anna Aamand Susanne Kaagaard Lise Bender Althea Larsen

7 Susanne Bollerup Overgaard Suppleanter: Michala Fog Hansen Kira Mele Konstituerende møde I bestyrelsen den 23. januar kl I DP s lokaler i København. Flere medlemmer udtrykte interesse for at deltage i underudvalg. 9. Eventuelt Maja O Conner hilser og siger at hun gerne vil stille op til en konkret arbejdsopgave / workshop

REFERAT AF GERONTOPSYKOLOGISK SELSKABS GENERALFORSAMLING. Aarhus, den 30. oktober 2015

REFERAT AF GERONTOPSYKOLOGISK SELSKABS GENERALFORSAMLING. Aarhus, den 30. oktober 2015 REFERAT AF GERONTOPSYKOLOGISK SELSKABS GENERALFORSAMLING Aarhus, den 30. oktober 2015 1. Valg af dirigent og referent: Henrik Brogaard vælges som dirigent. Lise Bender som referent. 2. Dagsordenen blev

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision Vedtægter for Psykologfagligt Selskab for Supervision Besluttet på Konstituerende Generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015

Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015 Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015 Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Skoliose Forening (DSF). Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål Dansk Skoliose Forening henvender

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner 1 - Navn. Foreningens navn er Fjerritslev Kinos Venner. Foreningens hjemsted er, Jammerbugt Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: at drive en biograf, der er

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København.

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. Vedtægter for Center for Konfliktløsning 1. Oprettelse Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. 2. Foreningens virke og formål Foreningen er i sit virke

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd

Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED...1 2 FORMÅL...1 3 MEDLEMMER...2 4 OPGAVER OG AKTIVITETER...2 5 ORGANISATION...2 7 MØDE-, TALE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN...3

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere