Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr Lejer: Navn: CVR. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr."

Transkript

1 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan anføres i kontraktens 21. Hvor intet andet er anført i denne kontrakt, reguleres lejers og udlejers rettigheder og pligter af den på for den på kontraktens indgåelse gældende erhvervslejelovgivning. 1 Parterne Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr Lejer: Navn: CVR. Nr. Privatadresse: CPR. Nr. CPR nummer anføres med lejers samtykke, idet udlejer oplyser, at nummeret udelukkende vil blive brugt som identifikation, hvis udlejer misligholder lejeaftalen. Hvis lejer er et selskab vedlægges tegningsudskrift. 2 Det lejede Lejemålet er beliggende i Odsherred IT- og Iværksætterhus, Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing S. Det lejede udgør ca. kv.m. Det lejede er et lokale, hvor kun lejeren har råderet, nemlig lokale, jf. bygningsskitsen i bilag 2. Det lejede er en kontorplads i åbent kontorlandskab, plads nr. i lokale, jf. bygningsskitsen i bilag 2. Det lejede er et behandlerlokale i stueetagen, som evt. deles med andre behandlere, jf. beskrivelsen i 21. Det lejede er adgang til en kontorplads, hvor der måtte være en ledig, når lejeren har brug for den, dvs. en flyver- eller pendlerplads i stueetagen eller på 1.sal. Lejeren har desuden adgang til at benytte toiletter og baderum i stueetagen samt køkken og frokoststue på 1. sal. Lejer har desuden adgang til at anvende kopimaskine mod betaling pr. kopi.

2 3 Brugen af det lejede Lejemålet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke bruges til andet end (evt. flere krydser): Kontor Lager Behandlerrum Mødevirksomhed Andet # # Arten beskrives her: Lejerens virksomhed er indenfor følgende branche/varegruppe: Beskrivelse af forretningskoncept er vedlagt som bilag nr. 3. Udlejer påtager sig hverken ansvar eller risiko for, om lejemålet anvendes til det aftalte formål, men oplyser, at der udlejer bekendt ikke er noget til hinder for den aftalte anvendelse. Udlejer er berettiget til at udleje eller selv anvende andre lokaler i ejendommen til tilsvarende virksomhed. Skiltning og opsætning af udhængsskabe, automater, markiser m.v. skal ske efter udlejers skriftlige anvisninger, hvis de overhovedet kan accepteres af udlejer. Lejer betaler selv alle udgifter forbundet hermed og sørger for evt. nødvendige tilladelser fra myndigheder eller andre. Lejer må ikke opsætte antenner, foretage ombygninger eller lignende. Enhver ændring af lejemålet eller ejendommen, der foretages af lejer, skal retableres ved fraflytning, med mindre udlejer skriftligt giver afkald herpå. Hvis lejers installationer eller driften af virksomheden bevirker forøgede udgifter til forsikringspræmier, offentlige afgifter, renovation, vandforbrug m.v. skal lejer refundere sådanne forøgede udgifter. 4 Lejemålets begyndelse og ophør Lejemålet begynder d. Lejemålet er tidsbegrænset, idet udlejer kun kan garantere udleje til og med september Lejemålet kan i øvrigt opsiges med det nedenfor anførte varsel til ophør indenfor tidsbegrænsningens udløb: Aftalt uopsigelighed fra lejers side Ja i måneder Nej Opsigelsesvarsel ved lejers opsigelse er måneder Aftalt uopsigelighed fra udlejers side Ja i måneder Nej

3 Opsigelsesvarsel ved udlejers opsigelse er måneder Aftalt uopsigelighed er ikke til hinder for lejeregulering efter kontraktens 8. Opsigelse fra udlejers side kan ske, når en af de i erhvervslejelovens 61 nævnte opsigelsesgrunde er til stede. Hvis genforhandlingsadgang efter erhvervslejelovens 14 er aftalt, kan opsigelse fra udlejers side desuden ske, hvis parterne ikke kan enes om nye vilkår, jf. kontraktens Erstatning ved opsigelse. Lejemålene er Egebjerg IT- og Iværksætterhus er ikke erhvervsbeskyttede og lejer får ikke erstatning ved udlejers evt. opsigelse af lejemålet. 6 Betaling af leje m.m. Den måndlige leje er Lejer skal betale driftsudgifter udover lejen, jf. 12. Lejen betales forud, dvs. inden den første i hver måned. Leje for de første 3 måneder betales dog ved lejemålets start. Driftsudgifter ud over lejen i øvrigt, jf. 12 og 21 eller bilag: I alt pr. måned kr: Lejemålet er IKKE momsregistreret Udlejer er berettiget til senere at lade lejemålet frivilligt momsregistrere Ja Nej Lejen betales på udlejers kontonummer udlejer anviste sted. i Sparekassen Sjælland eller på det af Betaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted. 7 Depositum eller anden sikkerhedsstillelse Senest d. betaler lejeren et depositum på, svarende til 3 måneders leje. Depositum står til sikkerhed for lejers forpligtelser overfor udlejer, herunder forpligtelser ved fraflytning og for forbrugsudgifter og evt. andre beløb, der skal betales ud over lejen.

4 Samtidig med depositum betaler lejer: Dørskilt/bordskilt i alt Depositum afregnes, når lejemålet er fraflyttet, kontrakten er aflyst, jf. 17 og ethvert krav fra udlejers side er fyldestgjort. Lejer er berettiget til, helt eller delvist, at erstatte depositum med en uopsigelig anfordringsgaranti stillet af et anerkendt pengeinstitut. Ja Nej Depositum forhøjes ved stigninger i huslejen, således at det til enhver tid svarer til mindst måneders leje. Ja Nej. 8 Lejeregulering I lejen indgår skatter og afgifter pr Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. Lejeændring som følge af stigninger eller fald i skatter og afgifter beregnes på grundlag af såvel satsændringer som forbrugsændringer. Lejen kan kræves reguleret til markedsleje efter erhvervslejelovens 13 Af udlejer Ja Nej Af lejer Ja Nej Lejen kan herefter reguleres efter følgende princip: Regulering efter nettoprisindeks således: Gl. leje x nyt indeks/gl. indeks = ny leje Reguleringen sker hvert år d. 1.10, første gang d Lejen forhøjes hvert år d med % af den umiddelbart for reguleringen gældende leje. Lejen kan til enhver tid dog med 2 måneders varsel - ændres af udlejer, idet Odsherred IT- og Iværksætterhus fungerer som et 2 årigt pilotprojekt, hvor lejen i første omfang er sat ud fra et skøn over driftsudgifter og udlejningsgrad, som kan vise sig at skulle justeres. 9 Fremleje og afståelse Lejer har ikke ret til at fremleje lejemålet eller til at afstå lejemålet efter erhvervslejelovens 55.

5 10 Genforhandling af vilkår opsigelse For lejemål, som ikke er erhvevsbeskyttede, kan det aftales, at udlejer kan kræve lejevilkårene ændret. For erhvervsbeskyttede lejemål kan genforhandlingsadgang ikke aftales. Er genforhandligsadgang aftalt Ja Nej Er genforhandlingsadgang aftalt, medfører dette, at udlejer er berettiget til i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejelovens 14 kan kræve vilkårene for lejeaftalen ændret. Hvis udlejer opsiger lejemålet efter erhvervslejelovens 14 er det udtrykkeligt aftalt, at lejer ikke har krav på erstatning. 11 Forbrugsregnskabet Udlejer leverer varme og varmt/koldt vand ja I forbrugsregnskabet indgår følgende udgifter: Anslået for ejendommen Lejemålets andel Brændsel og el til opvarmning kr kr Lovpligtig kontrol af varmeanlæg kr kr Vand og vandafledningsafgifter kr kr El bortset fra opvarmning kr kr Andre udgifter, jf. spec. I 20 kr kr Fordelingen af udgifter sker efter skøn over forbruget i de enkelte rum og rummenes størrelse og placering. Forbrugsudgifterne er includeret i lejen og der udarbejdes ikke særskilt forbrugsregnskab. 12 Udgifter, som betales udover lejen Udover lejen betaler lejeren følgende udgifter: 13 Direkte kundeforhold Lejeren er forpligtet til at betale følgende udgifter direkte til leverandøren:

6 Varme ja Vand ja El ja Gas ja For udgifter, der ifølge ovenstående ikke skal afregnes direkte til leverandøren, er udlejer berettiget til senere med ugers varsel at forlange, at lejer overgår til direkte afregning. Udgifter der måtte være forbundet med overgang til direkte kundeforhold, afholdes af lejer. Hvis udlejer trods direkte kundeforhold hæfter overfor leverandøren for lejers forbrug, er udlejer berettiget til at kræve depositum til sikkerhed for sit krav på refusion af udgiften.. 14 Lejemålets stand ved indflytning Ved lejers overtagelse af lejemålet er dette Nyistandsat Delvis nyistandsat bemærkninger herunder Ikke nyistandsat, men vel velligeholdt og med gode og funktionelle installationer Ikke nyistandsat og med følgende mangler: Art: Istandsættes af lejer: ja ja ja ja Evt. supplerende beskrivelse kan anføres i 21 eller i et bilag til kontrakten. Ved lejers overtagelse af lejemålet findes følgende inventar, der tilhører udlejer: Evt. supplerende beskrivelse kan anføres i 20 eller i et bilag til kontrakten. 15 Vedligeholdelse i lejeperioden Lejer skal vedligeholde og om fornødent forny: Indvendig vedligeholdelse art: Alt indenfor lejemålets fysiske afgrænsning ja

7 Hvis Nej: Lejer skal vedligeholde og om fornødent forny: Maling, hvidtning og tapetsering ja Låse og nøgler ja Vand- og gashaner ja El-afbrydere ja WC-kummer og cisterner ja Vaskekummer ja Hårde hvidevarer ja Anden vedligeholdelse art: Ruder ja Al anden vedligeholdelse påhviler udlejer. 16 Lejemålets stand ved fraflytning Ved lejemålets ophør skal lejemålet afleveres rengjort og i øvrigt (evt. flere krydser): Nyistandsat Som ved indflytning, bortset fra mangler, der skyldes udlejers tilsidesættelse af sin vedligeholdelsespligt Nyistandsat på alle malede og tapetserede flader Nyistandsat på gulve Delvis nyistandsat Med mindre udlejer skriftligt frafalder kravet om retablering, er lejer ved fraflytning forpligtet til at fjerne ethvert spor efter sine skilte eller installationer, der er foretaget af ham. Lejer foretager desuden retablering efter ombygninger foretaget af ham, uanset om disse er udført med hjemmel i erhvervslejelovens 28 med udlejers samtykke eller ulovligt. Hvis lejemålet ikke er i den aftalte stand ved lejers fraflytning, er udlejer berettiget til at kræve betaling af leje, forbrugsudgifter og evt. andre udgifter, der skal betales af lejeren i istandsættelsesperioden, dog højest i 2 måneder. Hvis udlejer dokumenterer, at lejemålet afleveres i en sådan stand, at den istandsættelse, som lejer hæfter for, ikke kan gennemføres i løbet af ovennævnte 2 måneder, er udlejer dog berettiget til at kræve leje m.v. for den periode, der med rimelighed må medgå til udbedringen. 17 Tinglysning Lejer er berettiget til at lade kontrakten tinglyse på ejendomme med prioritetsstilling efter allerede tinglyste byrder og hæftelser samt (evt. flere krydser)

8 Alle fremtidige hæftelser Alle fremtidige byrder Alle fremtidige hæftelser bortset fra udlæg Alle fremtidige lån med pant indenfor % af den seneste offentlige vurdering Alle fremtidige kreditforeningslån Når lejemålet er ophørt, er lejer forpligtet til at lade kontrakten aflyse. Udlejer er berettiget til men ikke forpligtet til at lade aflysningen foretage for lejers regning. 18 Forsikring Udlejer tegner ejendomsforsikring for ejendommen. Udgiften afholdes af udlejer, men kan indgå i de udgifter, som lejer skal betale ud over lejen. Der påhviler lejer selv at tegne evt. forsikring af inventar, driftsudstyr, driftstab m.v. 19 Omkostninger Hver af parterne betaler egne udgifter til sagkyndig bistand ved kontraktforhandlinger. Lejer betaler omkostninger til udarbejdelse af kontrakt ja, med højst Nej Lejer betaler selv omkostninger til evt. tinglysning af kontrakten. 20 Bilag Bilag 1: Tjekliste udarbejdet af daværende By- og Boligministerium i dec Bilag 2: Beskrivelse af lejemålets indretning Bilag 3: Beskrivelse af lejers forretningskoncept Bilag 4: Specifikation af udgifter, som betales udover lejen Bilag 5: Supplerende beskrivelse af lejemålets stand ved indflytning Bilag 6: Husorden Ja 21 Særlige vilkår Her anføres aftalte fravigelser og tilføjelser i forhold til erhvervslejelovens regler og ovenstående Underskrift Dato: Udlejer Dato: Lejer

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere