FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER"

Transkript

1 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

2 Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert år i forbindelse med budgetlægningen størrelsen af beløbet for medlemstilskuddet. (2014: 119 kr.) Der afsættes en buffer til nye foreninger m.v. Alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger kan søge medlemstilskud til børn og unge fra 0-24 år. Nye foreninger, der godkendes i tilskudsåret, kan søge medlemstilskud fra godkendelsestidspunktet. Medlemstilskuddet beregnes forholdsmæssigt fra godkendelsestidspunktet. Medlemstilskud pr. medlem kan ikke overstige størrelsen på foreningens kontingent. For frivillige folkeoplysende handicapforeninger udbetales medlemstilskud til alle medlemmer uanset alder. Procedure Foreningerne indsender ansøgning om udbetaling af medlemstilskud senest den 15. marts. Opgørelse over medlemstal foretages pr året før. Medlemmer, der har været aktivt kontingentbetalende i 3 måneder i optællingsåret, kan medregnes i opgørelsen. For at kunne modtage medlemstilskud, skal foreningen have afgivet en erklæring om indhentning af børneattest. Der medsendes ikke bilag til ansøgningen, men der kan foretages stikprøvekontrol. Udbetaling af medlemstilskud sker i april/maj. Hvis ansøgningen ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at få tilskud. Lokaletilskud Der ydes tilskud på 70% af godkendte driftsudgifter til lokaler med fradrag af foreningens aktive medlemmer på 25 år og derover. Bestyrelsesmedlemmer og ledere og instruktører fradrages ikke i beregningen. 2

3 Ved tvivlsspørgsmål om antal ledere og instruktører forelægges dette Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. For at kunne modtage lokaletilskud, skal foreningen have afgivet en erklæring om indhentning af børneattest. Der ydes tilskud til: Egne lokaler og lejrpladser 1. Renter af godkendt prioritetsgæld 2. Skatter, afgifter og forsikringer 3. Almindelig vedligeholdelse 4. Opvarmning/belysning 5. Rengøring 6. Fornødent tilsyn Ad pkt. 1 Renter af prioritetsgæld Her dækkes renter af godkendt prioritetsgæld. Ad pkt. 2 skatter, afgifter og forsikringer Her dækkes skatter, afgifter og forsikringer vedr. det pågældende lokale Ad pkt. 3 Almindelig vedligeholdelse: Her dækkes almindelig indvendig vedligeholdelse ej forbedringer. Såfremt der er behov for udvidelse af rammen for vedligeholdelse, skal foreningen senest 15. marts indføre dette i budgetskema for det kommende år. Ved akut behov behandles ansøgning ad hoc. Vedligeholdsudgifter til dækning af cafeteriadrift dækkes ikke. Ad pkt. 4 Opvarmning/belysning Her dækkes udgiften efter forbrug. Det henstilles til foreningerne at være energibevidste. Ad pkt. 5 Rengøring Der dækkes normalt maksimalt udgifter til rengøring i henhold rengøringsniveau i folkeskoler beregnet i forhold til anvendelse af klubhuset til folkeoplysende aktivitet i 360 dage om året. Det vurderes individuelt i forhold til rengøringsbehov i vådrumsarealer Der kan maksimalt medregnes faktisk afholdte udgifter. Ad pkt. 6 Fornødent tilsyn Ved fornødent tilsyn forstås åbne/lukke funktion samt tilsyn af teknisk karakter i klubhuse/lokaler, hvor det vurderes nødvendigt, set i forhold til bygningsmasse og/eller tekniske forhold. Begrundet ansøgning med opgørelse over forventede udgifter skal forud sendes til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. 3

4 Leje- eller fremlejeindtægter Leje- eller fremlejeindtægter fradrages ved beregningen af tilskudsberettigede lokaletilskudsudgifter. Anvendes klubhus af andre foreninger/klubber, skal der kunne påvises lejeindtægt i lokaletilskudsregnskabet. Gaver, modtaget som kompensation for lejeindtægt, skal fradrages i lokaletilskudsregnskabet Lejede lokaler og lejrpladser 1. Godkendt lejebeløb 2. Almindelig vedligeholdelse 3. Opvarmning/belysning 4. Rengøring 5. Fornødent tilsyn Ad pkt. 1 - lejebeløb Her dækkes det af Folkeoplysningsudvalget godkendte lejebeløb i henhold til lejekontrakt. Leje af godkendte udgifter til bådpladser dækkes ved fremsendelse af faktura. Ad. Pkt. 2 Almindelig vedligeholdelse Her dækkes almindelig vedligeholdelse i henhold til lejekontrakten. Såfremt der er behov for udvidelse af rammen for vedligeholdelse, skal foreningen senest 15. marts indføre dette i budgetskema for det kommende år. Ved akut behov behandles ansøgning ad hoc. Vedligeholdsudgifter til dækning af cafeteriadrift dækkes ikke. Ad pkt. 3 Opvarmning/belysning Her dækkes udgiften efter forbrug. Det henstilles til foreningerne at være energibevidste. Ad pkt. 4 Rengøring Der dækkes normalt maksimalt udgifter til rengøring i henhold rengøringsniveau i folkeskoler beregnet i forhold til anvendelse af klubhuset til folkeoplysende aktivitet i 360 dage om året. Det vurderes individuelt i forhold til rengøringsbehov i vådrumsarealer. Der kan maksimalt medregnes faktisk afholdte udgifter Rengøring kan i nogle tilfælde være inkluderet i lejen af lokalet. Ad pkt. 5 Fornødent tilsyn Ved fornødent tilsyn forstås åbne/lukke funktion samt tilsyn af teknisk karakter i klubhuse/lokaler, hvor det vurderes nødvendigt, set i forhold til bygningsmasse og/eller tekniske forhold. Begrundet ansøgning med opgørelse over forventede udgifter skal forud sendes til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Det skal bemærkes, at tilsyn i nogle tilfælde kan være inkluderet i lejen af lokalet. 4

5 Leje- eller fremlejeindtægter Leje- eller fremlejeindtægter fradrages ved beregningen af tilskudsberettigede lokaletilskudsudgifter. Anvendes klubhus af andre foreninger/klubber, skal der kunne påvises lejeindtægt i lokaletilskudsregnskabet. Gaver, modtaget som kompensation for lejeindtægt, skal fradrages i lokaletilskudsregnskabet Procedure Lokaletilskud udbetales aconto forud. Foreningerne fremsender senest 15. marts regnskab for lokaletilskud for foregående år. Foreningens regnskab for lokaletilskud for foregående år vil ligge til grund for det kommende års oplæg til budget for lokaletilskud. Lokaletilskud beregnes ud fra medlemstal opgjort pr Har foreningen ønske om udvidelse af lokaleudgifter skal det fremgå i budgetskema indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. marts. Ansøgningen vil indgå i budgetlægningen. Her tænkes eksempelvis på: Ny optagelse/ændring af lån Udvidelse af lejemål med forhøjet lejebeløb til følge Etablering/ændring af fornødent tilsyn for klubhus/lokale. Forøgede vedligeholdsudgifter Med denne procedure kan budget for lokaletilskuddet for kommende budgetår være klar til budgetprocessen i maj måned. Der ydes maksimalt lokaletilskud i henhold til KL s takster baseret på aktivitetstimer i lokalerne. Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at foreningerne ikke skal indsende regnskaber, men at forvaltningen hvert år kan udtage et antal foreninger til stikprøvekontrol. Såfremt ansøgning om lokaletilskud ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at få tilskud. Spejdere: Specielt for spejdergrupper: Lokaletilskud: Ovenstående regler er gældende for spejdergruppers faste udgifter til klubhus/-klublokale. Dog fradrages ikke for personer over 25 og derover år i tilskudsberegningen. Lejrpladser: 5

6 Forinden en spejdertrup booker lejrpladser, skal der i forbindelse med afregning af lokaletilskud 15. marts fremsendes Budgetskema for kommende budgetår med ønske om antal lejre og pris for hver lejr (drift og anlæg af lejrplads, herunder leje af hytte - der ydes ikke tilskud til deltagergebyr, transport og forplejning). Udgifter til lejrpladser skal således godkendes hvert år Bevilling for det kommende år meddeles foreningen i oktober året før. Godkendt lokaletilskud til lejrpladser udbetales aconto sammen med lokaletilskud for klubhus/- lokale. Lejre i udlandet Folkeoplysningsudvalget har vedtaget, at der ydes tilskud til lejre i udlandet efter samme betingelser som til lejre i Danmark, dog med et max. tilskud på kr. 450 pr. deltager. (der dækkes tilskud til leje/anlæg af lejrpladser ikke transport og forplejning). Ansøgningsprocedure er den samme som for lejre i Danmark se ovenfor. Tilskud udbetales ved fremsendes af dokumentation for afholdelse af udgiften. Rideklubber Lokaletilskud: Ovenstående regler er gældende for rideklubbers faste udgifter til klubhus/-klublokale. Der ydes maksimalt lokaletilskud i henhold til KL s takster baseret på aktivitetstimer i hal (max timer pr. år) og timer i rytterstue (max. 800 timer pr. år). Opgørelse af aktivitetstimer: Ved opgørelse af aktivitetstimer tælles timer med holdundervisning samt afholdelse af stævner mm i ridehal. Svendborg Kommunes Klubhusordning I klubber med medlemmer under 25 år, kan der søges om tilskud fra Klubhusordningen. Klubhusordningen giver mulighed for medarbejderansættelse til vedligeholdelse og drift af klubhus/lokale. Som udgangspunkt skal en ansættelse kunne påvise en effekt i form af færre udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser til vedligeholdelse af klubhuset samt til fornødent tilsyn. Uddybende og begrundet ansøgning med beskrivelse af behovet kan hvert år med frist den 15. marts sendes til Folkeoplysningsudvalget. Det maksimale tilskud til fra Klubhusordningen udgør 60% af lønsummen med fradrag for medlemmer på 25 år og derover. 6

7 Beregning af den maksimale timeløn tager afsæt i overenskomstmæssig timeløn for en kommunal servicemedarbejder. Forinden ordinær ansættelse af medarbejder i klubhusordningen sker, skal muligheden for ansættelse af medarbejder i flexjob/skånejob være afsøgt i samarbejde med Svendborg Kommune, Jobcentret. Det pointeres, at en evt. ansættelse af en medarbejder alene administreres af foreningen. Halordning for foreninger Foreninger i Svendborg Kommune Foreninger kan leje idrætshaller for 90 kr. pr. aktivitetstime og birum for 30 kr. pr. aktivitetstime. Godkendte folkeoplysende foreninger: Foreninger kan leje idrætshaller for 90 kr. pr. aktivitetstime. Heraf betaler Folkeoplysningsudvalget et lokaletilskud på 35 kr. pr. aktivitetstime for de af udvalget godkendte timer. Foreninger kan leje birum for 30 kr. pr. aktivitetstime. Heraf betaler Folkeoplysningsudvalget et lokaletilskud på 5 kr. pr. aktivitetstime for de af udvalget godkendte timer. Klublokaler stilles gratis til rådighed. I halordningen fratrækkes der ikke i lokaletilskuddet for medlemmer på 25 år og derover. Eventuel udvidelse af timetal kan kun ske efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Tilskud til leje af private haller/haller uden for Halordningen gives kun efter forudgående godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Procedure: Ansøgning om sæsontimer i haller fremsendes senest 15. marts forud for sæsonen, som løber fra august-juli. Haludvalget godkender fordelingen af træningstimer efter indstilling fra de enkelte halbestyrelser. Det samlede aktivitetstimetal kan ikke udvides uden forudgående godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. 7

8 Halordning i Svendborg Kommune Hovedstruktur: Idrætshallerne i Svendborg opdeles i: 1. Idrætshaller tilknyttet Haludvalget 2. Kommunale svømmehaller 3. Øvrige idrætsfaciliteter uden for Haludvalget 1. Idrætshaller tilknyttet Haludvalget Idrætshaller tilknyttet Haludvalget arbejder ud fra udvalgets vedtægter. Hallernes økonomi sammensættes af: Direkte kommunalt tilskud baseret på Haludvalgets principper for budgetlægning. Der foretages fremskrivning af det kommunale driftstilskud. Taxametertilskud baseret på foreningsbetaling og kommunalt tilskud pr. aktivitetstime. Skolernes brug af idrætshal og faciliteter. Ekstern udlejning og aktivitet. Der afsættes en pulje (dispositionskonto) i Haludvalget til fordeling mellem hallerne ud fra vedtagne principper. Indtægtsdækket virksomhed tager afsæt i fælles vedtagne minimumspriser for lokaleleje og øvrige ydelser. Opsparede midler og brugen heraf administreres og anvendes selvstændigt af de respektive halbestyrelser. Forøgelse af kommunale driftsmidler/tilskud vil kræve politisk godkendelse. Halbestyrelsen disponerer selvstændigt over eventuelle optjente reklameindtægter. Idrætshallerne kan ved større renoveringsarbejder, tilbygninger m.v. søge midler fra puljen til renovering og nyanlæg (på budget 2014 i alt kr. 1,6 mio.). Det tilstræbes at optimere driften af hallerne f.eks. igennem fælles administration, booking, praktisk medhjælp m.v. Idrætshallerne modtager et taxametertilskud på kr. 90 pr. aktivitetstime ud over det faste tilskud. Halrum finansieres med kr. 55 fra foreningen og med kr. 35 fra Folkeoplysningsudvalget. Birum finansieres med kr. 30 pr. time fordelt med kr. 25 fra foreningerne og kr. 5 fra Folkeoplysningsudvalget. Ovenstående er gældende for foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget. 8

9 Eksterne brugere betaler pr. time efter minimumssats fastlagt af Haludvalget og godkendt af Byrådet. Følgende haller er tilknyttet Haludvalget: SG Huset Skårup Kultur- og Idrætscenter Svendborg Badmintonhal Svendborg Idrætshal Midtbyhallen Tvedhallen Thurøhallen Tåsingehallen Svendborg Ridehus Rantzausmindehallen Vester Skerninge Hallen Lundbyhallen Svømmehallen Hømarkhallen 2. Kommunale svømmehaller De særlige omkostninger, som er forbundet med driften af svømmehaller, medfører, at disse holdes uden for ordinær haldrift. Foreninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget gives samme økonomiske vilkår som brugere af ordinære haller. Eksterne brugere betaler pr. aktivitetstime (svømmebassin og varmtvandsbassin) efter en minimumssats, som fastlægges af Byrådet. 3. Øvrige idrætsfaciliteter Øvrige idræts faciliteter er idrætsanlæg som drives i privat eller andet offentligt regi. Brugen af denne type baserer sig på separate aftaler i hvert enkelt tilfælde. Forinden der indgås aftale sendes udkast til udtalelse i Haludvalget og Svendborg Idræts Samvirke. Aftaler godkendes i Folkeoplysningsudvalget. Nuværende idrætsfaciliteter som anvendes på aftalebasis: Stenstrup Hallen Gudmehallerne Vejstrup Efterskole Svømmehallen på Oureskolerne Den Frie Lærerskole 9

10 Ulbølle Efterskole Gymnastikhøjskolen i Ollerup Øster Aaby Friskole Kirkebyhallen Anvendes haller med timeleje som fraviger de gennemsnitlige satser i de ordinære haller, eller øges timetallet i forhold til udmeldte rammer, betales forskellen af den pågældende forening, hvis der ikke foreligger en af Folkeoplysningsudvalget godkendt bevilling til aktiviteten. PULJE - RENOVERING OG NYANLÆG HALLER OG KLUBHUSE. Der afsættes midler (i 2014 kr. 2,4 mio.) til nyanlæg og vedligehold. Af den afsatte pulje på kr. 2,4 mio. administreres de 2,1 mio. kr. af Distrikt Idræt (CETS) for så vidt angår halområdet, mens der er afsat 0,3 mio. kr. til klubhusene, som administreres af Folkeoplysningsudvalget. Svendborg Idræts Samvirke er høringspart i forhold vedrørende nyanlæg af idrætsanlæg. Haludvalget bevilger i samarbejde med administrationen ansøgninger i forhold til renovering af haller med efterfølgende orientering til det politiske udvalg. Folkeoplysningsudvalget bevilger i samarbejde med administrationen ansøgninger i forhold til renovering af klubhuse med efterfølgende orientering til det politiske udvalg. Procedure: Idrætshaller indsender ansøgninger til Haludvalget. Foreninger med klubhus kan sende ansøgninger løbende. Ansøgningerne samles og behandles af Folkeoplysningsudvalget omkring 1. marts og 1. september. PULJE - RENOVERING OG VEDLIGEHOLD GRØNNE AREALER Området har driftsaftale med en privat entreprenør vedrørende vedligehold af udendørs idrætsarealer og øvrige pladser og arealer. Ordningen administreres af CETS, Distrikt Idræt. Organisationer og samarbejder 10

11 Svendborg Idræts Samvirke(SIS) Børne- og ungdomsorganisationer Spejdere(BUS) Der afsættes midler til drift af samrådene. Samarbejdet mellem Svendborg Kommune, Folkeoplysningsudvalget, SIS og BUS beskrives i samarbejdsaftaler, som godkendes politisk. Kursusvirksomhed Der afsættes midler til kurser. Kursusmidler administreres af samrådene i henhold til de af Folkeoplysningsudvalget godkendte retningslinjer for tilskud til kurser. Talentudvikling Der afsættes midler til talentudvikling til idrætsforeninger. Midlerne administreres af Svendborg Idræts Samvirke i henhold til de af Folkeoplysningsudvalget godkendte retningslinjer for tilskud fra talentpuljen. Politisk samarbejde For at sikre tæt kontakt mellem foreningslivet og politikere holdes der, med hvert af samrådene, 2 årlige møder. I møderne deltager formanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, formanden for Folkeoplysningsudvalget, formænd for samrådene og administrationen. Svendborg Eliteråd Svendborg Eliteråd varetager projekter i relation til Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark. Formålet i samarbejdsaftalen er primært at varetage arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. 11

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Foto: Hans Trier 1 Indhold Information...3 Generelle bestemmelser.4 Ansøgningsfrister og skemaer.. 6 Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. maj 2015 Tid 16:00 Sted Konventum, Helsingør NB. Fraværende Ole Rørbæk Jensen og Karsten Drastrup Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V)

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere