Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark"

Transkript

1 Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark

2 Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden er vokset hurtigst. De ti procent rigeste danskere ejer nu 84 procent af Danmarks formuer, og alene den allerrigeste procent ejer en erdel af de private formuer i Danmark. Samtidig er indkomsterne blevet stadig mere skævt fordelt, og mange danskere lever i decideret fattigdom. Den voksende ulighed er ikke bare et enormt socialt problem. Den skader også den økonomiske udvikling og undergraver den solidariske velfærdsmodel, som arbejderbevægelsen har opbygget gennem generationer. En model, som har gjort Danmark til en af de mest velfungerende økonomier i verden. Med høj velstand og lav arbejdsløshed. Regeringen er på vej ind i det sidste år inden et folketingsvalg. Hvis ikke den vil efterlade et Danmark, der er mere ulige, end da den trådte til, er det sidste udkald for et retningsskifte. Et retningsskifte, der bringer regeringens politik i overensstemmelse med valgløfterne og regeringsgrundlagets formuleringer om at bekæmpe ulighed og fattigdom. Uligheden er skabt politisk Den voksende ulighed er ikke kommet af sig selv. Den er i høj grad resultatet af politiske beslutninger. Thorning-regeringen har desværre fortsat VKO-flertallets skævvridning af samfundet. De højeste indkomster har fået sænket skatten. Mens vilkårene for nærmest alle grupper uden for arbejdsmarkedet er blevet dårligere. Mange fleksjobbere, langtidssyge, mennesker med handicap og unge eller samlevende kontanthjælpsmodtagere har fået forringet forholdene i en grad, så de lever i decideret fattigdom. Det er samtidig mere og mere tydeligt, at regeringens asociale reformpolitik heller ikke indfrier sine egne mål. Til trods for flere omgange med sænket topskat og lavere skatter og afgifter til selskaber betalt af forringelser af velfærd og ydelser - så er beskæftigelsen stadig lige så lav som under krisen. Regeringens politik har ikke skabt vækst og beskæftigelse kun ulighed. Det er ikke tilfældigt. Flere og flere undersøgelser viser, at lighed er afgørende for en stærk økonomi. Det er ikke tilfældigt, at verdens mest lige nationer også hører til blandt de rigeste. Det er nu, der skal rettes op Der er brug for at bekæmpe fattigdommen og øge trygheden for danskerne. Der er brug for at øge den økonomiske omfordeling og sikre lønmodtagerne en større andel af de værdier, de er med til at skabe. Og der er brug for at bede de mest velhavende grupper af borgere og virksomheder om igen at bidrage lidt mere til fællesskabet. Gennem hårdere beskatning af de største indtægter og formuer Det solidariske velfærdssamfund skal udvikles, ikke afvikles. Enhedslisten vil sætte alt ind på at vende udviklingen med voksende ulighed, så Danmark igen bevæger sig mod større lighed. Ulighedskurven skal knækkes. Efterårets finanslovsforhandlinger, som bliver de sidste inden et valg, er et godt sted at starte. side 2 af 15

3 Sådan skal uligheden bekæmpes Den voksende ulighed og de voksende skel i vores samfund viser sig på mange måder, og der er derfor brug for en bred indsats, hvis udviklingen skal vendes. Der er brug for en akut indsats for at bekæmpe fattigdom og udstødelse. Der er brug for at sætte ind mod det voksende løngab mellem cheflaget og almindelige lønmodtagere, og der er brug for at skabe et arbejdsmarked med plads til flere. Samtidig skal velfærden genoprettes efter krisens spareår, og den voksende ulighed på boligområdet skal imødegås. I det følgende præsenterer vi nogle af de tiltag, som vil være mest afgørende for at bekæmpe den voksende ulighed i vores samfund. 1. Fattigdommen skal bekæmpes... 4 Forbedringer for kontanthjælpsmodtagere Forbedringer for andre reformramte Hjælp til særligt udsatte grupper Social retssikkerhed 2. Lønmodtagerne skal styrkes og indkomstuligheden sænkes... 6 Forbedringer af dagpengesystemet Flere i fagforening Mod social dumping Indkomstuligheden skal sænkes 3. Beskæftigelsen skal øges... 8 Jobskabelse gennem grøn omstilling Flere hænder i velfærden Del arbejdet Inklusion på arbejdsmarkedet 4. Velfærden skal sikre lighed Minimumsrettigheder i velfærden Øget lighed i sundhed Privat profit ud af velfærden Øget lighed for mennesker med handicap 5. Lige adgang til boliger Mere lighed i uddannelse 6. Ligheden skal øges mellem land og by Indsatsen mod global ulighed skal styrkes Finansiering Afslutning side 3 af 15

4 1. Fattigdommen skal bekæmpes Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag, at den vil måles på at bekæmpe fattigdom og ulighed. Den førte politik har dog været den modsatte. En række reformer har øget fattigdommen og udhulet forsørgelsesgrundlaget for store grupper i befolkningen. Derfor er der behov for en række forbedringer for disse grupper. Forbedringer for kontanthjælpsmodtagere En af de grupper, der er blevet mest mærket af regeringens reformer, er kontanthjælpsmodtagerne. Dem er der samtidig blevet flere af. Dels på grund af den høje ledighed, og dels pga. at de reformer, regeringen har gennemført, skubber flere mennesker ud i kontanthjælpssystemet. Særligt er gruppen under 30 år hårdt ramt, da ydelsen er blevet halveret fra årsskiftet. Der er begrundet frygt for, at vi vil se øget fattigdom og hjemløshed i denne gruppe, hvis ikke der gøres en ekstra indsats. Andre er blevet hårdt ramt af den gensidige forsørgerpligt. Afskaffelse af de særligt lave ydelser til unge. En indsats over for unge, der trues af hjemløshed eller fattigdom som følge af kontanthjælpsreformen. Den gensidige forsørgerpligt mellem kontanthjælpsmodtagere ophæves. Stop for offentlig løndumping. Job-aktivering på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Forbedringer for andre reformramte Det er ikke kun kontanthjælpsmodtagere, som er kommet i problemer efter regeringens reformer. Regeringens reformer af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, samt den hårde nedskæringslinje i kommunerne, har ramt en stor gruppe langtidssyge og mennesker med handicap. Løfterne om mere hjælp til disse grupper i form af ressourceforløb, helhedsorienteret sagsbehandling m.m. bliver ikke indfriet, fordi der ikke er sat penge af til det. Forbedringer af de økonomiske vilkår for langtidssygemeldte. Afskaffelse af den nye diskriminerende lavtlønsordning for flexjobbere. Ressourcer til bedre sagsbehandling. Annullering af den lavere satsregulering i perioden , som blev indført med regeringens skattereform i Hjælp til særligt udsatte grupper Der er også brug for en langt stærkere indsats over for særligt udsatte grupper som fx stofmisbrugere, kriminalitetstruede unge, hjemløse m.v. Grupper af de absolut svageste i vores samfund er i høj grad ladt i stikken oven på den økonomiske krise med dalende offentlige finanser. Samtidig risikerer flere og flere social deroute, fx pga. voldsom gæld, arbejdsløshed og nedskæringer i overførselsindkomsterne. Derfor foreslår Enhedslisten, at man målretter indsatsen til de grupper i vores samfund, der har det sværest, og som kæmper med mange problemer på én gang. side 4 af 15

5 Der investeres i regeringens 2020-mål i form af en ny social pulje. De faste sociale projekter, som ikke er forsøgsordninger, skal på finansloven frem for satspuljen. Der skal sikres bedre mulighed for gældssanering og gratis offentlig gældsrådgivning. Ældre flygtninge skal løftes ud af fattigdommen og sikres fuld folkepension. Alle former for stoffer til eget forbrug skal ariminaliseres, og stoehandlingen, der i dag kendes som heroinbehandlingen, skal omfatte alle former for indtag af heroin samt indtag af kokain. Både voldsramte kvinder og tidligere anbragte børn skal sikres ret til efterværn. Social retssikkerhed For alle udsatte grupper gælder det, at den sociale retssikkerhed er under pres. Kommunerne kan spekulere i at stoppe ydelser og hjælp, da de ikke straffes økonomisk, selvom borgerne får medhold i klager. Sagsbehandlingstider vokser i Ankestyrelse og Statsforvaltning. Lovgivningen bliver stadigt mere kompliceret, så borgerne tvinges til at søge hjælp andre steder i kampen for at få deres rettigheder. Enhedslisten vil sikre, at den enkelte borgers rettigheder står stærkt i mødet med myndighederne. Flere ressourcer til ankestyrelse og statsforvaltning, så sagsbehandlingstiderne bringes ned. Klager over kommunens afgørelser om at fratage ydelser skal have opsættende virkning. Kommunerne skal betale godtgørelse til borgeren ved lovbrud. Styrkelse af retshjælpen. side 5 af 15

6 2. Lønmodtagerne skal styrkes og indkomstuligheden sænkes Uligheden er ikke bare steget mellem top og bund, men også mellem toppen og det brede flertal af lønmodtagere. Reallønnen har været faldende, mens der er kommet mere i lønningsposerne på direktionsgangene. Gabet mellem ansatte og chefer og mellem lønmodtagere og virksomhedsejere er simpelthen blevet større de seneste år. Det skyldes, at krisen og den udbredte sociale dumping i visse brancher har fået dem, der er i job, til at holde igen med kravene og acceptere ringere vilkår. Hvis lønmodtagerne skal have en chance for at vende denne udvikling, kræver det en styrket position forud for de næste forhandlinger om løn og vilkår. Forbedringer af dagpengesystemet Dagpengereformen har været en katastrofe. Der opstår ikke pludselig arbejdspladser til de arbejdsløse, fordi dagpengeperioden bliver halveret, og perioden for genoptjening bliver fordoblet. Derfor er over ti gange så mange som oprindeligt antaget faldet ud af systemet, og reformen står i dag som et monument over en fejlslagen beskæftigelsespolitik og begrænsningerne i de dominerende økonomiske modeller. Alligevel er det hidtil kun lykkedes Enhedslisten at presse regeringen til en midlertidig lempelse af reformens værste konsekvenser. Reformen er samtidig med til at presse alle med job, fordi ledighed bliver en større trussel. En løsning kan ikke vente på den kommission, regeringen har nedsat. Dagpengereformen skal annulleres, så de gamle regler gælder indtil dagpengekommissionen er færdig. Et nyt dagpengesystem skal sikre, at arbejdsløse skal have tilbud om enten job eller uddannelse, inden de falder ud af dagpengesystemet. Flere i fagforening Den danske model er ikke kun presset af ledigheden og de ringere vilkår for ledige, men også af fagbevægelsens vigende medlemstal. Det er der flere grunde til, og fagbevægelsen har under alle omstændigheder en stor opgave med at vende udviklingen. Men det er en medvirkende årsag til medlemsfaldet, at den tidligere regering reducerede fradraget for faglige kontingenter, så det netop ikke fuldt dækker alle de overenskomstbærende fagforbund. Det er et direkte angreb på den danske model, som der skal rettes op på. Afskaffelse af loftet over fradrag for faglige kontingenter. Ændring i lov om virksomhedsoverdragelser, så overenskomsten flytter med. Mod social dumping Advarslerne mod EU s undergravende virke i forhold til nationale løn- og arbejdsvilkår har vist sig at holde stik. Blandt andet transportsektoren samt bygge- og rengøringsbranchen er i dag i en helt uholdbar situation med udenlandske virksomheder, der truer hele brancher ved at dumpe lønnen, arbejdsmiljøet, skatten og sociale bidrag. Det gør de udenlandske virksomheder i stand til side 6 af 15

7 at underbyde virksomheder med ordnede forhold, hvilket er urimeligt og en trussel mod arbejdere på danske overenskomster. Der er brug for en langt skrappere indsats og brug for, at Danmark udfordrer EU-systemet i stedet for at lægge sig på maven. Styrket myndighedsindsats, øget kontrol med og hårdere straffe for social dumping. Arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter. Lovkrav om kædeansvar på løn, sociale bidrag, arbejdsmiljø, moms og skat. Styrket indsats mod cabotage-kørsel. Obligatorisk ID-kort i rengøringsbranchen. Indkomstuligheden skal sænkes De seneste skattereformer har øget indkomstuligheden betydeligt. Der er brug for en skattereform, som sænker skatten på de laveste indkomster finansieret af højere skatter på de største formuer, på arv og på kapitalindkomst. Men indkomstulighed handler ikke kun om skat. Det handler også om lønspredning. Både på det offentlige og private område findes lavtlønslommer, særligt blandt traditionelle kvindefag. I forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger bør der ske et løft af de mest lavtlønnede grupper. Der bør gennemføres en skattereform, som øger skatten på formuer, høje indkomster, og kapitalindkomst, og en del af provenuet skal anvendes på at sænke skatten for de laveste indkomster. Der indføres et grønt bundfradrag, som sikrer lavere afgifter for basisforbrug af el og varme. side 7 af 15

8 3. Beskæftigelsen skal øges Et af de bedste midler mod ulighed er at få flere i job. Men regeringens politik for jobskabelse har slået fejl. Beskæftigelsen ligger i dag på samme lave niveau som umiddelbart efter krisen. Den udvikling er i høj grad selvforskyldt. Den lave offentlige vækst og sanktionsregimet mod kommunerne har bremset den økonomiske udvikling. Samtidig er det åbenlyst, at virksomhederne ikke, som regeringen og højrefløjen havde ventet, har skabt arbejdspladser til gengæld for de mange skatterabatter, de har fået. Der er behov for et kursskifte, hvor der investeres i arbejdspladser. Det er den eneste sikre vej til at øge beskæftigelsen. Her spiller den offentlige sektor og især kommunerne en hovedrolle, for det særligt er i den borgernære velfærd, der er blevet skåret, nemlig med job på få år. Men også understøttelse af privat grøn jobskabelse er afgørende, ligesom der er behov for at fordele det arbejde, der er, på en mere hensigtsmæssig måde. Jobskabelse gennem grøn omstilling For Enhedslisten hænger jobskabelse tæt sammen med visionen for grøn omstilling af samfundet. Det viste vi, da vi sammen med regeringen indgik aftale om en grøn investeringsfond samt i de finanslove, vi har deltaget i, hvor mere end to mia. er blevet anvendt til initiativer, der skal fremme omstilling til en grøn økonomi. Grøn omstilling skaber arbejdspladser. Både til de mennesker, der fx skal udføre energiforbedringer på bygninger eller opsætte solceller. Men også ved de fordele, det giver, at Danmark igen bliver foregangsland. Enhedslisten foreslår Omstilling af landbrugsproduktionen og fiskerierhvervet for at opnå højere beskæftigelse, rent miljø og biodiversitet. Omstilling af transportsystemet med fokus på bilafgifter og kollektiv trafik. En strategi for byggesektoren og det byggede miljø, der understøtter lukkede ressourcekredsløb, klimatilpasning samt sikring af rent vand og luft. Produktinnovation, nye forretningsmodeller og forbrugsmønstre, der understøtter en cirkulær økonomi og lukkede ressourcekredsløb. Som optakt til finanslovsforhandlingerne fremlægger Enhedslisten et samlet større udspil til grøn omstilling. Udspillet vil indeholde oplæg til nye initiativer inden for seks sektorer, hvor der skal ske en grundlæggende omstilling for at sikre en miljømæssigt bæredygtig udvikling. Flere hænder i velfærden Der er brug for flere ansatte i den borgernære velfærd. For ud over, at der er blevet skåret dybt i velfærden efter krisen, så bliver der stadig flere ældre. Øgede serviceudgifter er samtidig den form for offentligt forbrug, der har den største jobeffekt. Det er også nødvendigt med et opgør med firkantede sanktioner over for kommunernes økonomi. Sanktioner, der gør, at kommunerne konsekvent bruger færre penge, end de har budgetteret med, hvilket betyder en strammere økonomisk politik, end det nogensinde har været meningen. Det koster arbejdspladser og velfærd. side 8 af 15

9 Fuld genoprettelse af den kommunale velfærd, så antallet af medarbejdere i den borgernære service mindst kommer op på samme niveau som før krisen. Afskaf de kommunale sanktioner, der fører til utilsigtede og unødige milliardbesparelser på velfærden og koster tusindvis af offentlige job. Afskaf lofterne over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter. Del arbejdet En stor del af befolkningen går stressede hjem fra arbejde, mens knap ikke har et arbejde. Det hænger ikke sammen. Det er langt mere hensigtsmæssigt at deles om arbejdspladserne, så stressen bekæmpes, samtidig med at flere får en plads på arbejdsmarkedet. Et oplagt sted at starte er at genindføre de orlovsordninger, der havde stor beskæftigelseseffekt i 90 erne. De betød, at mennesker i arbejde kunne tage orlov for at videreuddanne sig eller tage forældreorlov, hvis de havde små børn, mens en ledig vikarierede i deres job. Indfør orlovsordninger til uddannelse eller forældreorlov på dagpenge, mens en ledig vikarierer. Bedre mulighed for jobrotation. Genindfør skraldemandsmodellen, hvor medarbejdere i perioder med lav efterspørgsel kan deles om arbejdet frem for at få kollegaer afskediget. Inklusion på arbejdsmarkedet Mange borgere er lukket ude fra arbejdsmarkedet, fordi de ikke er i stand til at levere 100 % på grund af fx psykisk sygdom eller funktionsnedsættelser. De fastholdes dermed permanent på lave ydelser. Der er brug for en langt større indsats for at skabe et rummeligt arbejdsmarked, som giver plads også til dem, der ikke kan yde 100%. Socialøkonomiske virksomheder er et godt redskab til at styrke social inklusion på arbejdsmarkedet og til at udvikle nye produktions- og servicevirksomheder, som kan styrke almenvellet og beskæftigelsen, eks. i udkantsområderne. Udarbejdelsen af en national strategi for socialøkonomiske virksomheder og oprettelse af en socialøkonomisk finansieringsfond. Kommunerne skal have mulighed for at reservere en del af deres indkøb af varer og tjenesteydelser til socialøkonomiske virksomheder. Kommunerne skal have mulighed for at give fortrinsret til langtidsledige til arbejdspladser skabt af kommunen. side 9 af 15

10 4. Velfærden skal sikre lighed Uligheden ses ikke blot i forskelle i indkomst og formuer mellem klasserne i samfundet. Når der skæres i velfærden for at finansiere lavere skat til virksomheder, så rammer forringelserne skævt. De, som har økonomi til at kompensere ved at købe sig til sundhedsforsikringer, privat vagtlæge og rengørings-service, mærker ikke nedskæringerne i velfærden på samme måde, som de, der ikke har andre valg. Uligheden i samfundet kan aflæses meget tydeligt på sundhedsområdet. Danskernes levetid aænger i meget høj grad af deres postnummer, og kortuddannede lever kortere tid end dem med længere uddannelse. Den sociale ulighed slår markant igennem allerede i graviditeten og de første leveår. Det fortsætter i skolerne og uddannelsessystemet, hvor negativ social arv fortsat er en væsentlig faktor for børn og unges fremtid. En stærk velfærd og et fintmasket socialt sikkerhedsnet er det mest effektive våben mod fattigdom og ulighed. Dermed forebygges en række sociale problemer, sygdomsforekomst og dødelighed nedbringes, og negativ social arv brydes. Minimumsrettigheder i velfærden De senere år er der blev skåret gentagende gange i velfærden. Målt på antal ansatte har besparelserne ramt hårdest i ældreplejen og på børneområdet, men også resten af velfærdens kerneydelser er ramt. Flere og flere sygeplejersker, jordemødre, pædagoger og andre offentligt ansatte formulerer nu åbent, at smertegrænsen er nået for både ansatte og borgere. Der er brug for at sikre fælles minimumsrettigheder, som giver den enkelte borger ret til service på et anstændigt niveau. Kun sådan kan vi stoppe den nedadgående tendens, så vi ikke oplever at aflevere børn i underbemandede børnehaver, at ældre ikke kan komme i bad eller tvinges til rehabilitering, og at fødende ikke bliver sendt hjem uden rådgivning. Etablering af lovfast minimumsnormering i daginstitutioner, der medfører færre børn pr. voksen i daginstitutionerne, samt en særlig social normering, der kan styrke indsatsen for udsatte børn. Minimumsrettigheder for gravide og fødende. Minimumsrettigheder på ældreområdet. Ret til frivillighed ved rehabilitering af ældre. Øget lighed i sundhed Jo kortere uddannelse desto kortere liv. Ulighed slår i meget høj grad igennem i forhold til sygdom og levetid. I 2011 levede den rigeste erdedel af danske mænd i gennemsnit ti år længere end den fattigste erdedel. Mere lighed i sundhed kræver både, at ligheden generelt øges i samfundet, men kræver også særlige initiativer i sundhedsvæsenet. Der er brug for en bred indsats både i forhold til forebyggelse, mindre brugerbetaling, investeringer i sundhed og særlige indsatser. Billigere sunde fødevarer - dyrere usunde fødevarer gennem differentieret moms. Gratis tandpleje igennem en langsigtet plan for afvikling af brugerbetaling. Handlingsplan mod overbelægning og weekend-dødelighed på sygehusene. side 10 af 15

11 Psykiatrien skal finansieres via finansloven. Forbedrede medicintilskud for de fattigste. Privat profit ud af velfærden Den tidligere regering har gjort det muligt for private koncerner at drive børnehaver og trække profit ud af driften. Det sender skattekroner i private lommer. Samtidig viser erfaringerne fra Norge og Sverige, at det går ud over kvaliteten af daginstitutionerne og øger den sociale ulighed, da mange private institutioner ikke har en bred social sammensætning, men reelt er velhaverinstitutioner. Børnepasning bør ikke være en forretning, men en offentlig opgave, som kommunale eller selvejende institutioner uden profit står for. Forbyd at tage overskud ud af børnepasning, og lad de kommunale og selvejende institutioner uden profitmotiv komme til. Øget lighed for mennesker med handicap Nedskæringerne i kommunerne er gået hårdt ud over hjælpen til mennesker med handicap. Der skæres i tilskud til hjælpemidler. Mennesker, der har brug for en handicaphjælper, bliver nægtet dette og visiteres i stedet til hjemmehjælp. Flere ressourcer til kommunerne, så hjælpen til mennesker med handicap bliver sikret. Fjernelse af de mange formalia og kontrolregler i lovgivningen og i stedet plads til faglige skøn og tillid til borgernes oplysninger. Ret til ledsagelse til fritidsaktiviteter og ferie for folk med handicap, også hvis det er nødt til at være fx pædagogisk ledsagelse. Bedre tilgængelighed i offentlig transport. side 11 af 15

12 5. Lige adgang til boliger Boligmarkedet er en af de helt store skabere af ulighed. Mens de, der købte bolig i god tid inden finanskrisen, har fået forøget formuen i boligen drastisk, er de almennyttige boliger mange steder blevet så dyre, at det kræver en pæn løn eller sociale tilskud at have råd til at bo der. Enhedslisten ønsker flere billige boliger, og de skal sikres med billig kredit til almennyttige boligforeninger og ved at tillade kommunerne at sælge byggegrunde under markedspris. Samtidig skal vi aktivt modarbejde, at befolkningen bliver splittet op i henholdsvis fattige og velhavende ghettoer. Blandt andet ved at sørge for, at private boligformer bidrager til at løse sociale problemer. Flere billige boliger ved at give almennyttige boligforeninger adgang til lån med længere løbetid og ved at ændre planloven, så kommuner kan øremærke byggegrunde til almene boliger samt sælge grunde under markedspris. Kommunerne skal have ret til at anvise mennesker med lave indkomster/sociale problemer til en procentdel af de private udlejningsboliger, og ret til at opkøbe ledige ejer- og andelsboliger med henblik på kommunal boliganvisning. Kommunerne skal have ret til at bygge boliger gennem et kommunalt boligselskab. Kommunerne skal have ret til at sænke huslejen på kommunale boliger ved udlejning til mennesker med lave indkomster. Bedre boligsikring. Mere lighed i uddannelse Uddannelsessystemet medvirker fortsat til at reproducere social ulighed. Det skinner klart igennem i unges uddannelsesvalg, hvor børn af kortuddannede fortsat får kortere uddannelse. Med den nye folkeskolereform og inklusionsloven er rammerne for elevernes skoledag og lærernes arbejdsdag blevet ændret radikalt, og betingelserne for at skabe gode læringsrum er blevet forringet. Uligheden i uddannelsessystemet er også tydelig, når over erhvervsskoleelever mangler en praktikplads. Samtidig ses uligheden tydeligt i forhold til skolepraktikkerne, hvor eleverne har ingen eller ringe rettigheder i forhold til transport, barsel og ferie. Flere praktikpladser og bedre forhold for eleverne i skolepraktik er essentielt for at sikre veluddannet faglig arbejdskraft og for at øge den sociale lighed. Uligheden i systemet er også tydelig, når nedskæringer har ramt særligt hårdt på de faglærtes uddannelser, dvs. de tekniske skoler, hvor mange maskiner er nedslidte og utidssvarende, og hvor eleverne alt for ofte overlades til sig selv. Der skal sikres praktikpladser til erhvervsskoleleverne, hvorfor kommuner, stat og regioner skal forpligtes på at anvende sociale klausuler. Elever i skolepraktik skal sikres ret til ferie, barsel, forældretillæg og rimelig transportstøtte. Rammerne for læring i folkeskolen skal forbedres, fx gennem to-lærerordninger og lavere klassekvotienter. Forbedringer af de tekniske skoler, bl.a. af maskiner og udstyr, så det virker og er moderne. Der skal følge penge med den øgede inklusion i folkeskolen. side 12 af 15

13 6. Ligheden skal øges mellem land og by Uligheden bliver fremmet af den skævvridning, der foregår mellem særligt de store byer og landdistrikterne. Mens der er vækst, beskæftigelse og stigende befolkningstal i København og Aarhus, døjer landområder med affolkning og er fanget i en nedadgående spiral. Samtidig er der indbygget ulighed i det kommunale system, hvor de mest velhavende har en tendens til at klumpe sig sammen i bestemte kommuner, der derfor har få sociale udgifter, lav skat og dyre boliger. Øget adgang til finansiering i landdistrikter. Investeringer i infrastruktur som færgetrafik og flextrafik i landdistrikter. Fuld etablering af fibernet i landdistrikterne. Støtte til socialøkonomiske virksomheder i landdistrikterne. Kommuner skal have lov at sætte gang i offentlig produktion, når markedet fejler. side 13 af 15

14 7. Indsatsen mod global ulighed skal styrkes Selv om vi har fattigdomsproblemer i Danmark, er samfundet ekstremt rigt i en global målestok. Det forpligter til at udvise international solidaritet. Specielt i en situation, hvor selskabers skatteunddragelse koster landene i det globale syd langt mere, end de får i bistand. Danske selskaber benytter også i høj grad muligheden for at begå rov på miljøet og arbejdstagere i det globale syd. Det vil Enhedslisten sætte en stopper for. Øget støtte rettet mod at styrke partnerlandenes mulighed for at inddrive skatter med særligt fokus på bekæmpelse af multinationale selskabers skatteunddragelse. Øget støtte til civilsamfundsindsatser, så befolkningen i det globale syd styrkes i kampen mod uansvarlige regeringer og multinationale selskabers plyndring. Den fattigdomsbekæmpende ramme skal minimum være på 0,7% af BNI, så bistanden målrettes fattigdomsbekæmpelse. side 14 af 15

15 8. Finansiering Tiltagene for at øge ligheden skal finansieres gennem etablering af et mere retfærdigt og socialt balanceret skattesystem. Gennem de sidste mange år har en række skattereformer bidraget til at øge uligheden, samtidig med at skattegrundlaget for velfærden er blevet udhulet. Enhedslisten ønsker at vende denne udvikling. En øget beskatning af kapitalindkomster og andre arbejdsfrie indkomster samt beskatning af store formuer og lukning af skattehuller for erhvervsdrivende fonde vil kunne finansiere Enhedslistens forslag. En sådan finansiering vil også i sig selv være medvirkende til at reducere samfundets ulighed. Omsætningsafgift på aktiehandel. Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst. Genindførelse af formueskatten. Millionærskat. Arveafgift. Skat på erhvervsdrivende fonde. 9. Afslutning I de kommende måneder vil Enhedslisten uddybe de ovenstående forslag, og vi vil indlede dialog med en lang række sociale organisationer for at lytte til deres forslag til, hvordan fattigdom og ulighed kan bekæmpes. side 15 af 15

Val(g)by for fællesskab

Val(g)by for fællesskab Val(g)by for fællesskab Hvad skal styre samfundsudviklingen? Borgerlige ideer om brugerbetaling, individuel bjergsomhed og blinde markedsmekanismer? Eller fornuftige, kollektive, demokratiske beslutninger

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Lige adgang til sundhed

Lige adgang til sundhed Lige adgang til sundhed Enhedslistens sundhedsudspil til finansloven 2015 Et godt liv er for mange et sundt og langt liv. I dag er sandsynligheden for at leve et sundt og langt liv meget større, hvis du

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Fax 33 36 88 80 Email: ftf@ftf.dk www.ftf.dk FTF OG VELFÆRDSSAMFUNDET FTF og velfærdssamfundet

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 Dokument oprettet 12. november 2012 Sag 2-2012-01447 Dok. 103019/me DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 DH s sekretariat har gennemgået finanslovsaftalen for 2013og beskriver i dette

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 1 Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 2 Omfang og udvikling Hvad er sundhedsforsikringer? Tre typer: Behandlings-, brugerbetalings-

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik?

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? Policy briefing Rasmus Willig Ph.d., lektor og formand for Dansk Sociologforening Roskilde Universitet Der spares historisk på vuggestuer og børnehaver.

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere