Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer"

Transkript

1 Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået nogle nye forhindringer og vigtigst af alt nogle nye muligheder. Hvis vi skal kunne nå alle disse unge mennesker med deres nye ideer og levestil, må vi som samfund og skole følge med udviklingen og være klar til at møde disse udfordringer. Der er mange måder at gribe udfordringerne an på, og i det næste stykke vil jeg prøve at fortælle den historie, som jeg har været heldig at være en del af. Det hele startede med et lidt nervøst projekt og endte med at blive noget af en solstrålehistorie. Elever med gang i Vi søgte på Erritsø Centralskole efter et nyt og mere tidssvarende tilbud til eleverne i udskolingen. Vi har fire spor på udskolingsårgangene og dermed nogle gode muligheder for forskellige tilbud. Det endte, efter et godt forarbejde, med tre linjer, som eleverne vælger sig på, inden de starter i syvende klasse. De tre linjer blev IT, international (med engelske lærere) og en innovationslinje. Der tegnede sig hurtigt et billede af, hvilke typer der valgte de forskellige linjer, og som forventet blev der på innovationslinjen tale om en stor gruppe af lidt skæve elever. Med skæve elever mener jeg elever med en ofte meget praktisk tilgang til læring og andre med mere

2 Et lidt nervøst projekt endte med at blive noget af en solstrålehistorie. Thomas Rose er innovationslærer på Erritsø Centralskole K Det kreative læringsrum IDÉER SKABES Det innovative I læringsrum IDÉ VIDERE- UDVIKLES TIL FÆRDIGT PRODUKT E Det entreprenante læringsrum IDÉ REALISERES OG SPREDES KIE-modellen kreative tanker og arbejdsgange. Der er her tale om en klar overvægt af drenge med ekstra gang i, og det har gjort arbejdet ekstra spændende, da innovation lige præcis fanger og fastholder denne gruppe unge. Hvad er innovation på Erritsø Centralskole? Det er et arbejds- og undervisningsredskab til projektarbejde, der tager udgangspunkt i en undervisningsmodel kaldet KIE modellen, der er udviklet af Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann. Denne model er med til at styre arbejdsprocesserne og giver overblik for både elever og lærere. KIE står for Kreativ, Innovation og Entreprenant. Det er tre faser eller læringsrum, der skal gennemleves, for at et givet projekt kan løses fornuftigt. Der kommer senere et eksempel på gennemlevelse af faserne. Det er i mange tilfælde en meget god ide at bygge projekterne op om virkelighedsnære problemer, der tager udspring i en historie. På denne måde har eleverne nemmere ved at leve sig ind i projektet, og dermed levere det rette engagement. Et eksempel på et forløb kunne se sådan ud: Ebolavirus er fundet i det afrikanske land Gabon, og der er allerede tale om et stort antal døde. Det er på nuværende tidspunkt for farligt for læger at komme ind i området på grund af smittefare, så der er brug for bl.a. robotter, der 53

3 Det er de vilde tanker, der ofte giver de bedste ideer og sjove og unikke løsninger. 54 kan trænge ind og hente eller observere forskellige givne ting. Der er ikke råd til at købe mere end en god robot, så opgaven er nu kommet i udbud. Hvem kan løse opgaven bedst? Den kreative fase: Eleverne vil i klassen se filmen Outbreak og efterfølgende bearbejde filmen og de oplysninger de har fået fra den. Dette fungerer godt som appetizer til at sætte en stemning og giver eleverne billeder af problemet og af det område historien tager udgangspunkt i. De vil her læse en novelle fra området og vi har dermed allerede sikret et vist fagligt niveau. De skal nu i forskellige team løse opgaven med at finde konceptet bag en robot, der kan lave forskellige ting i et område. Til dette har vi fundet LEGO mindstorm som det bedste produkt på markedet til hurtig og effektiv problemløsning i praksis. Eleverne vil med dette redskab være i stand til at bygge og programmere virkelige funktionelle robotter, der i sig selv er fantastiske. Samtidig giver robotterne også en meget naturlig og inspirerende grobund for læring på forskellige niveauer. I denne kreative fase er det vigtigt, at eleverne i teamet ikke begrænser sig selv og andre i at tænke vildt, for det er de vilde tanker, der ofte giver de bedste ideer og sjove og unikke løsninger. Når de er kommet frem til konceptet, skal det meget nøje beskrives og godkendes sammen med en skitsetegning af produktet, de i dette tilfælde skal bygge. De kan derefter gå videre i arbejdsprocessen. Den innovative fase: Dette er fasen, hvor der skal bygges, afprøves, laves ændringer, finpudses og justeres, til robotten fungerer mere end tilfredsstillende. Det er også her, at eleverne bliver nødt til at læse op på og undersøge forskellige faglige problemstillinger, så de på en kvalificeret måde vil kunne forsvare deres produkt. De vil i dette projekt naturligt skulle beskrive området de kommer ind i, hvilket sagtens kunne gøres på engelsk, de skal geografisk beskrive de forhold, der er i landet mht. placering på kort, klima, befolkning, sprog mm, de skal finde ud af, hvad virus er og hvordan det spredes og virker på mennesker og andre primater, samt se på hvordan det evt. kan helbredes. Når eleverne er tilfredse med deres produkt, skal alt det, de har fundet ud af undervejs sammenfattes i en produktbeskrivelse. Denne produktbeskrivelse afleveres til gennemsyn hos lærerne og indgår som en del af den endelige vurdering. De kan dernæst gå videre til den sidste fase. Entreprenørfasen: Dette er fasen, hvor eleverne skal ud og sælge deres produkt. Der er ikke noget ved at have et godt produkt, hvis man ikke kan vise det eller bevise, at det er bedre end alle andres produkter. Dette gøres gennem en fremlæggelse, der tilrettelægges meget grundigt, så den rammer den målgruppe den skal. Her skal alle vigtige informationer og faglige argumenter komme frem på en måde, hvor det fanger interessen og kan forstås af tilhørerne. Der er her tale om videndeling på et rimelig højt plan, hvilket er en vigtig egenskab at besidde til alle tænkelige fremtidige uddannelser og jobs. Under hele projektet skal hvert team skrive en uddybende procesbeskrivelse/logbog der viser, hvorfor teamet har gjort som de har. Den beskriver, hvad der er gået godt og hvad der gik galt. Den skal vise, hvad de har ændret under forløbet og hvorfor dette var nødvendigt. De skal også prøve at beskrive de forskellige sider af samarbejdet i teamet. Dette bliver alt i alt et meget godt refleksionsnotat, der gennem processen er med til at sikre progression. Det er vigtigt i denne undervisning som i alt anden undervisning at have meget afvekslende projekter. Andre projekter kunne være at bygge

4 Eleverne bliver nødt til at læse op på og undersøge forskellige faglige problemstillinger. en bro, der tilgodeser nogle opsatte kriterier, eller at teamene skal konstruere er apparat, der enten kan give lys eller varme vha. vedvarende energikilder. Til de sidstnævnte projekter skal man dog regne med at bruge væsentlig mere tid end ved brug af LEGO mindstorm, da alt arbejde i et værksted tager ekstra tid. Men tiden er efter mine erfaringer givet godt ud, da værktøj og fysisk arbejde appellerer godt til aktive og kreative børn og unge. De vil dermed gennem motivation også præstere bedre. Samarbejde og teori Vi lægger meget vægt på, at det er teamopgaver der laves, så alle har del i sejre og nederlag. Det er derfor vigtigt, at de sammen får gennemlevet alle tre faser, og at de samtidig også prøver at bidrage med noget på hver deres niveau, så de alle kan sige, at de har gjort, hvad de kunne. Man skal hele tiden have for øje at man ikke kan innovere uden foregående teoretisk tilegnelse, da der skal værktøjer til at løse et problem. Det er her innovationen kan gøre en forskel. Det er pludselig nødvendigt at læse op på nogle ting, og det er dermed også helt legitimt at dygtiggøre sig, for pludselig er det som Hans Henrik Knoop siger det: god læring er leg. For det er et langt stykke hen ad vejen blevet en leg eller en konkurrence for eleverne og det tjener dermed et højere formål at dygtiggøre sig. Det er pludselig ikke meget anderledes end et computerspil, der kræver læsning for at kunne gennemføres. Der er mange elever i klassen, og da vi kører med højest fire elever i hvert team, skal der bruges en del plads i form af enerum eller stille kroge på skolen. Dette er samtidig med til at afskære en del forstyrrende elementer, så det enkelte team kan arbejde mere koncentreret om opgaven. Hvad kan vi umiddelbart se efter bare et år med denne arbejdsform? De mest iøjnefaldende ting vil være, at eleverne er gået fra at være meget selvcentrerede til at være holdspillere. De er blevet meget bedre til at se løsninger i stedet for problemer, og de er dermed blevet bedre til at tænke ud af boksen og finde nye kreative løsninger. De er blevet meget gode til at promovere sine produkter/projekter og dermed gode til at finde salgsargumenter og salgsstrategier. Så har de som enhver dansklærer vil glæde sig over forbedret deres skriveprocesser og er blevet mere præcise i deres sprog, hvilket også gælder den mundtlige del. Motivation og faglig sikring: Da vi har med en stor gruppe meget aktive drenge at gøre, fandt vi hurtigt frem til et gennem mange år forbudt middel. Det består af konkurrence og evaluering. Uden konkurrence og evaluering er det svært at holde motivationen oppe og fortsætte med at forbedre et ellers godt produkt. Vi kan med glæde konstatere at specielt drengene virkelig har taget konkurrenceelementet til sig, og det er blevet en fantastisk motivationsfaktor. Det er blevet sådan, at selv elever der ellers altid var ude ad døren så snart den sidste time var slut, nu op til deadline bliver efter skoletid og finpudser og perfektionerer både produkter, beskrivelser og fremlæggelser. Denne kampgejst har givet en fantastisk fællesskabsfølelse omkring projekterne, hvilket smitter af i mange andre sammenhænge. Det at have jublet, fejlet, hoveret og smagt nederlag sammen, giver et meget stærkt sammenhold. En anden vigtig faktor er skiftende holddannelse. Dette giver mere dynamik og dermed flere nye ideer. Er man for meget sammen med de samme, begynder man at tænke ens, og så stopper kreativiteten og innovationen. Det gør også, at de alle kender hinandens stærke og svage sider, der så kan bruges konstruktivt i arbejdet. Ser man på arbejdsformen med mere fagfaglige briller, kan jeg sige, at den giver mulighed for en meget naturlig undervisningsdifferentiering 55

5 Der er ikke noget ved at have et godt produkt, hvis man ikke kan bevise, at det er bedre end alle andres produkter. og forskellige læringsstile. Eleverne bliver altså også motiverede gennem faglige udfordringer på det rette niveau og på den rette måde. Vi har dermed opnået det Mihaly Csikszentmihalyi kalder et flow, hvor alt arbejde og læring bare glider og føles som en leg. Eleverne er dermed meget motiverede for et skabe det bedst mulige projekt, og kommer naturligt omkring mange fagfaglige områder. Der er også en mindst lige så stor gevinst ved arbejdsformen, nemlig at eleverne opnår en god projektejerskabsfølelse, der giver et højnet selvværd og større selvtillid. 56 Lærerrollen i forandring: Når nu ungdomskulturen og dermed også en del af samfundet har forandret sig, er det naturligt at undervisningsformerne også følger med. Det er hermed klart en nødvendighed at lærerrollen også ændrer sig. Men hvordan vil lærerrollen være i en innovativ klasse? Jeg ser mig selv mere og mere som en vejleder, der giver vejledning i øjenhøjde, og ikke som den gamle lærermester, som prøver at fylde viden på tomme kar. I denne vejledning ser jeg det som helt essentielt, at man som lærer tør blotte sig og vise både styrker og også gerne sine svagheder. Det gælder om at vise sig som menneske med følelser og engagement. For der er ikke tvivl om, at vi i denne vejledning har at gøre med de såkaldte spejlneuroner, der gør at vi helt automatisk afkoder og bliver smittet af hinandens engagement og personligheder. Man har hermed en naturlig gensidig respekt og forståelse. Det er vigtigt som lærer og vejleder at give udtryk for begejstring og skuffelse, for er man autentisk, vil eleverne helt sikkert præstere mere og bedre, da de naturligvis helst vil rammes af begejstring og skulderklap. Det er vigtigt at man som lærer er holddanner med øje for både faglige og sociale kompetencer, og at man har overblikket over processerne, så man sikrer faglig styring med sikkerhed for faglig udvikling. Man skal være en provokatør, Som Albert Einstein har sagt det: Problemer kan ikke blive løst af det samme niveau af bevidsthed som skabte dem Med så kloge ord i tankerne er det bare at begynde at tænke nye veje og tænke nye metoder. Vi har vel ikke råd til at lade være. der skaber de brud i teamenes tankegang, der, hvis teamene er gået lidt i stå, måske kan få dem til at undres eller tænke nye og måske bedre løsninger. Dette skal dog ske med en vis balance, da teamenes processer og evt. flow ikke må ødelægges. Det er også vigtigt at man som lærer eller projektleder styrer projekterne i nogle rammer med deadlines, da mange projekter ellers kan fortsætte i en uendelighed. For at samle lidt op på det hele, vil jeg slutte af med at sige, at det vigtigste, når man taler om undervisning i innovation er, at turde springe ud i hvad der fra starten kan ligne kaos, men samtidig prøve at få overblik og dermed at kunne

6 Det er et langt stykke hen ad vejen blevet en leg eller en konkurrence for eleverne. navigere gennem det. En måde til dette er at benytte KIE-modellen, så man både sikrer struktur, faglighed og deadlines. Du skal som lærer turde vise din personlighed med følelser, faglighed og engagement, for så dannes der helt naturligt en stærk forbindelse til eleverne, der samtidig føler tryghed i din klarhed. Og til sidst vil jeg opfor- dre til at benytte konkurrenceelementet som et stærkt undervurderet værktøj til engagement og teamspirit. Vi har altså en undervisningsform, der klæder eleverne godt på til fremtiden, og samtidig er med til at fremme deres sammenhold, selvværd og faglige kunnen. 57

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN

EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere