ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS"

Transkript

1 ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER

2 DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten i behandling og sygepleje til den akutte patient. Den nye måde at modtage den akutte patient på gør op med de forskellige indgangsveje til sygehusene, som eksisterede i de traditionelle opdelinger mellem akut kirurgisk og medicinsk modtagelse. Det betyder en mere ensartet faglig tilgang til modtagelse af den akutte patient og en ny organisering af arbejdet, som tager udgangspunkt i en tværfaglig teamstruktur. FAM erne er derfor både en vigtig indgang til sygehusene og et væsentligt bindeled i patientforløbene. Dansk Sygeplejeråd bakker op om hensigten med FAM erne som et vigtigt skridt i retning af et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten er i fokus. FAM erne giver muligheder for mere helhedsorienterede patientforløb, hvor personalet har fokus på tilrettelæggelse af akutte patientforløb. Men det er en udfordrende og vanskelig opgave af både faglig, organisatorisk, ledelsesmæssig og personalemæssig karakter at gennemføre så store ændringer. Erfaringerne med FAM erne har vist, at de er kommet godt fra start takket være et meget stort engagement fra de ansatte. Der har de seneste år været eksperimenteret med forskellige FAM-løsningsmodeller i Danmark. Men det er nu tid til at evaluere de forskellige modeller og få de bedste tiltag gennemført på landsplan. Det skal sikre ensartede behandlingstilbud til patienterne, og samtidigt skabe rammer for et godt arbejdsmiljø for personalet. Skal de gode takter fortsættes, og skal de 21 FAM er sikres fortsat udvikling, er det vigtigt at tage hånd om de udfordringer, der stadig eksisterer i FAM erne eller som er opstået undervejs. Her er Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til løsninger. Grete Christensen Formand 2

3 PATIENTEN I FOKUS Det bedste flow for patienten Hensigten med FAM erne har været at samle skadestuer og modtagelser under ét for at sikre veltilrettelagte patientforløb. Det stiller krav til modtagelsen af patienten. Det har betydning for, hvordan patientens forløb i FAM en organiseres. Og sidst men ikke mindst: når patienten skal videre hvad enten det er til eget hjem, en kommunal institution eller til en anden sygehusafdeling skal der skabes nye former for samarbejde med de modtagende enheder. Sundhedsstyrelsen skriver i sine anbefalinger, at al modtagelse af akutte patienter på sygehusene skal ske gennem en FAM eller et traumecenter, og at det bør sikres, at alle patientgrupper hurtigst muligt behandles i akutmodtagelsen eller visiteres videre til den relevante specialafdeling 1. Den gode modtagelse kræver en bred tilgang til patientens symptomer, effektiv vurdering, diagnosticering og hurtig iværksættelse af behandling. Det kræver koordinering og optimalt samspil mellem læger og sygeplejersker. Opgaverne skal i højere grad løses tværgående uden skelen til specialer og faggrupper. Fokus skal være på patienten, og ikke på hvem der løser opgaven. Derfor er det vigtigt, at et tæt samarbejde mellem faggrupperne er ledelsesmæssigt understøttet. I dag anvender mange FAM er en flowmaster-rolle, som skal sikre, at afviklingen af patientforløbene sker sammenhængende og uden unødig stilstand. Det er på de fleste FAM er enten en speciallæge eller en erfaren sygeplejerske, der varetager flowmasterfunktionen. Tidligere har denne type af opgaver med koordinering og organisering af patientforløbet i akutmodtagelsen ligget hos sygeplejerskerne, mens lægerne isoleret kom på tilsyn og tog sig af den enkelte patient. Det er væsentligt i opgavefordelingen at have fokus på den bedste anvendelse af personalets kompetencer og den mest optimale anvendelse af ressourcerne. Sygeplejerskerne har gode forudsætninger for at varetage det organisatoriske flow, mens lægerne i særlig grad kan sikre en hurtig diagnosticering og ordination af behandling. Derfor er det vigtigt, at begge faggrupper er involveret, når det gælder om at skabe det bedste flow for patienten. Antallet af overgange for patienterne som udgangspunkt holdes så lavt som muligt. Funktionen som flowmaster bliver udført i et tværgående samarbejde mellem læger og sygeplejersker for at sikre sammenhæng i patientforløbet (og til fordel for den tværgående planlægning). 1 Sundhedsstyrelsen (2007): Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 3

4 Sammenhæng i patientforløbet Kortere indlæggelsestider og flere udskrivelser direkte fra FAM erne stiller store krav til samarbejdet mellem sygehus, psykiatri, kommune og almen praksis. I takt med at indlæggelsestiden på sygehusene generelt bliver kortere, har kommunerne overtaget en del af de sygeplejeopgaver, som tidligere har været udført på sygehusene. De korte indlæggelsesforløb, hvoraf mange bliver afsluttet i FAM erne, giver en række nye koordineringsopgaver, som skal udføres i samspil med patientens hjemkommune og almen praksis. Udfordringerne opstår blandt andet, når sygeplejerskerne i FAM en ikke kan udskrive en patient, fordi der ikke er klarhed om, hvilke sundhedstilbud de enkelte kommuner har, eller fordi sygeplejerskerne ikke kan komme i kontakt med hjemmeplejen i aften- og nattetimerne. Ligeledes er der udfordringer med information, der bliver forsinket eller helt forsvinder pga. IT-systemer, der ikke taler sammen. Derved er der risiko for, at patienternes ophold på FAM en bliver unødigt forlænget. En yderligere udfordring for FAM erne er samspillet med psykiatrien. Det gælder eksempelvis i de tilfælde, hvor en psykiatrisk patient får behov for akut somatisk behandling eller i tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt at anvende tvang i den somatiske behandling. Det kræver særlige kompetencer og kendskab til den psykiatriske patient for at sikre et godt forløb i FAM erne. I de tilfælde, hvor tvang viser sig nødvendigt, er det derfor vigtigt, at de rette kompetencer er tilgængelige. Etablering af FAM erne og deres funktion kan således ikke ses isoleret. Ændrede måder at arbejde på et sted i sundhedsvæsenet, medfører konsekvenser andre steder. Der mangler viden om, hvordan FAM ernes etablering påvirker sygehusenes øvrige afdelinger, hjemmesygepleje og de praktiserende læger. Ligesom der mangler viden om, hvordan disse enheder skal udvikles for, at FAM ernes potentiale kan udfolde sig bedst muligt. Der sikres en mere flydende overgang fra FAM erne til de kommunale sundhedstilbud og almen praksis. Det skal blandt andet ske via mere synlighed og ensartethed i indholdet i de kommunale tilbud, ligesom disse skal være tilgængelige hele døgnet. Der skal sættes fokus på, hvilke tiltag fagligt, organisatorisk og uddannelsesmæssigt der skal etableres andre steder i sundhedsvæsenet, for at målene med FAM erne kan nås. Der afsættes midler til forskning med fokus på, hvordan FAM ernes tværfaglige tilgang til arbejdet kan overføres til andre enheder i sundhedsvæsenet. Der etableres et formelt samarbejde med psykiatrien, så det bliver sikret, at de rette psykiatriske kompetencer er til rådighed i FAM erne. De psykiatriske arbejdsgange skal løbende evalueres og justeres. 4

5 FAM EN SOM ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Helhedstænkning og FAM erne i front To af de store udfordringer i FAM erne er placeringen af det ledelsesmæssige ansvar og samarbejdet mellem FAM en og de øvrige afdelinger på sygehusene. Sundhedsstyrelsens anbefalinger angiver ikke en specifik model for den organisatoriske etablering af FAM erne. Anbefalingen er blot, at organiseringen af FAM erne bør være formaliseret og veldefineret, og at det faglige ansvar for FAM erne bør ligge hos en speciallæge med kompetencer, erfaring og særlig interesse for organisering og sikring af samarbejde ved behandling af traumer og medicinske sygdomme. Det betyder, at der er i dag er store forskelle på, hvordan de enkelte FAM er er organiseret. Generelt er sygeplejerskerne ansat direkte i FAM en, mens der er forskel på, om lægerne er ansat i FAM en, eller om de har base i en anden afdeling på sygehuset og bliver tilkaldt til FAM en, når der er behov for det. Herudover er der to modeller for, hvor behandlingsansvaret er placeret enten i FAM en eller i den afdeling, hvor den behandlende læge er ansat. Uanset hvilken model der bliver anvendt i forhold til speciallægernes tilstedeværelse i FAM erne, kræver den nye organisering med FAM erne i front et ledelsesmæssigt skifte fra silotænkning til helhedstænkning, tværfaglighed og samarbejde. Den øverste sygehusledelse har ansvaret for at drive et velfungerende akutsygehus og hermed også for at lede det delte ansvar mellem FAM en og de øvrige kliniske afdelinger. Afdelingsledelsen på FAM en har ansvaret for at sikre en velfungerende akutmodtagelse med tilhørende akutklinikker og skadestuer. Ifølge en rapport fra KORA Ledelse af akutte patientforløb har den øverste sygehusledelse haft en del af ansvaret for problemet med at få FAM erne til at fungere. Ledelsen har hverken ressourcemæssigt eller organisatorisk bakket nok op om FAM erne. Det stiller afdelingsledelsen på FAM erne i en svær position. Derudover har sygehusene ifølge rapporten forsømt at lave klare regler for, hvornår speciallæger fra de øvrige afdelinger skal hjælpe til i FAM en 2. Der er en tydelig ansvarsfordeling mellem den øverste sygehusledelse, afdelingsledelsen på FAM en og de øvrige afdelinger, som sikrer fokus på den enkelte patient. Både i forhold til ressourceudnyttelse, fysisk tilstedeværelse på FAM en og behandlingsansvaret for patienten. Der bliver fastlagt retningslinjer for, hvilke patienter der bliver i FAM erne, og hvilke der skal overflyttes til andre afdelinger. 2 KORA (2013): Ledelse af akutte patientforløb 5

6 Et godt arbejdsmiljø Stor arbejdsmængde, rollekonflikter og personaleflugt har været nogle af de udfordringer, som flere FAM er har kæmpet med i den første levetid. Arbejdsmiljøet har stor betydning for den pleje og behandling, det er muligt at yde til patienten. Samtidig har arbejdsmiljøet afgørende betydning for medarbejdernes helbred, trivsel og oplevelse af at kunne udføre et fagligt forsvarligt arbejde. Dansk Sygeplejeråds undersøgelse af sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø viser, at arbejdsmiljøet på akutområdet er hårdt belastet. Der er gennemført mange nedskæringer, arbejdsmængden er stor og tempoet er højt, mens indflydelsen på egen arbejdssituation er lav. Samtidig viser undersøgelsen, at der mange steder er store problemer med ledelseskvaliteten 3. Skal FAM erne blive den succes, de er tiltænkt, og skal patienterne opleve et hurtigt og fagligt kvalificeret udrednings- og behandlingsforløb, er det afgørende, at der er fokus på at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Et væsentligt sted at starte er at se på, hvordan forandringer bliver implementeret, nye arbejdsgange håndteret og nye samarbejdsflader styrket. Her er det f.eks. afgørende, hvordan medarbejderne bliver inddraget i forandrings- og implementeringsprocessen. Der kommer fokus på kvaliteten af forandringsprocesserne, så forandringer understøtter et godt psykisk arbejdsmiljø både i planlægnings-, gennemførelses- og forankringsfasen. Der er sikret ledelsesmæssig opbakning og fokus på ledelser - særligt med kompetencer inden for forandringsprocesser. Der er tilstrækkelige ressourcer til oplæring i varetagelse af nye arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner. Medarbejderne skal løbende have rum og plads til at udvikle nye kompetencer og færdigheder. 3 Tage Søndergård Kristensen (2012): Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker 6

7 BEHOV FOR DE RETTE KOMPETENCER NU OG I FREMTIDEN Når rammerne og de faglige krav til både sygeplejersker og de øvrige faggrupper i FAM erne er under konstant forandring, og når opgaveprofilerne ændres, stiller det høje krav til personalets faglighed. I takt med at flere patienter færdigbehandles i FAM erne, skærpes kravene til personalets kompetencer. Sygeplejerskerne i FAM erne har i dag en langt bredere opgaveportefølje, idet de varetager den akutte korttidssygepleje, herunder hurtig udredning, triagering og diagnosticering. Samtidig håndterer de indlæggelsesforløb fra start til slut for den store gruppe af patienter, der udskrives direkte fra FAM en og derfor ikke er i kontakt med det øvrige sygehus. Det betyder, at sygeplejerskerne skal have viden og kompetencer, der ikke er specialeopdelt, og at de i langt højere grad er involveret i koordinering og behandling af patienter. Der er derfor brug for kompetencer, der både er tværgående og går i dybden på ekspertområder. For eksempel kræver forløbskoordinering særlige kommunikative kompetencer, mens den rigtige visitering, behandling og sygepleje også fordrer ekspertviden. Der bliver skabt rum for tværfaglig klinisk færdighedstræning for at sikre det teamarbejde mellem læger og sygeplejersker, som er afgørende for løsningen af de akutte opgaver. Den nuværende nationale uddannelse til akutsygeplejerske bliver suppleret med et nyt tværsektorielt modul med fokus på kommunikation både i relation til telefonvisitation og forløbskoordinering/udskrivning. Uddannelsen skal være en specialuddannelse for at sikre godkendelse af Sundhedsstyrelsen og for at sikre, at uddannelsen er nationalt anvendelig. Alle sygeplejersker på FAM erne inden for det første ansættelsesår bliver tilbudt det første modul af specialuddannelsen til akutsygeplejerske for at sikre, at de har de fornødne kompetencer til at varetage den brede og komplekse opgaveportefølje, som arbejdet i FAM en kræver. 7

8 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads København K Tlf Fax Grafisk Enhed

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere