Skottenborg Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skottenborg Viborg"

Transkript

1 Ansøgning til: Uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder (Team VækstDanmark) Oplysninger om ansøger: Region Midtjylland Skottenborg Viborg Kontaktperson: Bent Mikkelsen T: E: Projektbeskrivelse 1. Baggrund Team VækstDanmark har som formål at skabe flere vækstvirksomheder gennem et intensivt trænings- og sparringsforløb. Det skal ske gennem en tværregional indsats, som sikrer kritisk masse af virksomheder og kompetencer, samtidig med at de regionale specialiseringer understøttes og udnyttes. Målet er at skabe et landsdækkende Team VækstDanmark, som kan være for vækstvirksomheder, hvad Team Danmark er for eliteidrætsudøvere. Herudover skal der også fokuseres på at tiltrække de bedste iværksættere fra udlandet med henblik på, at de etablerer sig i Danmark. Team VækstDanmark etableres af de fem regioner som et fælles program for perioden Initiativet indgik i regeringens Vækstpakke Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst. Med aftalen om regionale vækstpartnerskaber 2014 mellem regeringen og de regionale vækstfora blev det ligeledes slået fast, at parterne vil fremme et tættere samarbejde mellem succesfulde iværksættere, erfarne erhvervsfolk og det danske iværksættermiljø ved at etablere initiativet. Danmarks Vækstråd indstillede på denne baggrund til Erhvervs- og Vækstministeriet, at midler fra den nationale pulje af regionalfondsmidler kunne indgå i finansiering af initiativet. Team VækstDanmark ligger i forlængelse af de fem regioners vækst- og udviklingsstrategier, hvor der er et grundlæggende fokus på at fremme vækstvirksomheder, idet alle regionerne har relativt få vækstvirksomheder. Således er initiativet en oplagt mulighed for regionerne i henhold til at styrke et ellers udfordret område, da Team VækstDanmark netop har til formål at fremme vækstvirksomheder på tværregionalt plan. Team VækstDanmark har som grundidé at fremme en elite af vækstskabende virksomheder gennem træningscentre og træningsforløb. Indsatsen er koncentreret om regionale elitetræningsfaciliteter, som placeres hos eksisterende udviklingsmiljøer og konsortier. Målgruppen for Team VækstDanmark er både danske og udenlandske potentielle vækstvirksomheder. Efter en grundig screening udvælges de bedste kandidater, som skal videre igennem et elitetræningsforløb. Virksomhederne tilbydes deltagelse i et intensivt 6 måneders træningsforløb med henblik på at udvikle og skalere deres forretning. Forløbet skal bygges op over følgende elementer: En række camps med deltagelse af internationale rådgivere, hvor virksomhederne introduceres for konkrete metoder og værktøjer, sparring fra 1

2 internationale iværksættere, tilførsel af eksterne ressourcer i form af rutinerede iværksættere, forretningsudviklere og eksterne eksperter, der dels kan give input og dels kan udføre konkrete opgaver i virksomheden. Team VækstDanmark gennemføres i tæt samarbejde med de eksisterende erhvervsfremmeaktører. Rationale Iværksættere og især vækstiværksættere bidrager positivt til jobskabelse og værditilvækst i samfundet. Vækstiværksættere skaber næsten 10 gange flere job pr. virksomhed i deres første fem leveår end andre iværksættere. Der er dog alt for få iværksættere, der udvikler sig til vækstvirksomheder således opnår under ½ procent af en generation af nye virksomheder at blive til vækstvirksomheder. Det er derfor vigtigt at igangsætte initiativer, der kan understøtte og accelerere virksomhedernes udvikling i de første svære år. Team VækstDanmark er et såkaldt acceleratorprogram, som er en international kendt model til at udvikle de mest lovende iværksætteres og vækstvirksomheders forretning. Programmerne består af et intensivt udviklings- og sparringsforløb, hvor virksomhederne får tildelt en mentor til sparring, deltagelse i kurser og workshops, adgang til eksterne eksperter og adgang til et netværk af venturekapitalselskaber. Acceleraceprogrammet, som har været anvendt i Region Midtjylland i tilknytning til den Midtjyske Iværksætterfond, i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark er et lignende acceleratorprogram, hvor der gennemføres træningsforløb, der er baseret på individualiserede træningsforløb for iværksættervirksomheder. En række undersøgelser viser, at acceleratorforløb har en positiv effekt på virksomheders performance. En undersøgelse baseret på deltagerne i Acceleraceprogrammet i Region Hovedstaden viser således også, at overlevelsesraten for de deltagende virksomheder er på 92 %, at virksomhederne har skabt i gennemsnit 5 nye job pr. virksomhed og at 25 % af virksomhederne har udviklet sig til vækstvirksomheder. 2. Hovedindhold Formålet med Team VækstDanmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet, som kan træne og udvikle virksomheder med stort vækstpotentiale og iværksættertalenter til succesfulde virksomheder. Samtidig er det ambitionen, at der skabes et tæt samspil med det etablerede erhvervsliv, som engagerer sig aktivt med henblik på at styrke deres egen langsigtede konkurrenceevne. Hensigten er, at der ydes et substantielt bidrag til at styrke kvaliteten af økosystemet for vækstiværksættere i de enkelte regioner. Region Midtjylland gennemfører et EU-udbud med henblik på at finde de mest professionelle operatører, der skal stå for den daglige ledelse af de regionale træningscentre. Som supplement til regionens egen udbudsjuridiske ekspertise vil Region Midtjylland desuden anvende ekstern juridisk assistance i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. I det følgende præsenteres indholdet af, hvordan Team Vækst Danmark gennemføres. Hovedaktiviteterne i Team VækstDanmark fremgår af figur 1. 2

3 Figur 1 Team VækstDanmark forløb Fællesfunktioner Koordination, markedsføring og rekruttering Rekruttering Virksomheder identificeres via Lokal erhvervsservice Væksthusene Inkubatormiljøer Innovationsmiljøer Klyngeorganisationer m.fl. Aktørerne skal øge kendskabet til TVDK blandt potentielle deltagere og henvise dem til de regionale operatører af TVDK/ kommende Ansøgningsrunder International konkurrence Afholdelse af international konkurrence evt. med flere fagspecifikke temaer med henblik på at hverve/tiltrække relevante internationale start-ups til træningsforløbet Udvælgelse Operatører gennemfører ansøgningsrunder til træningsforløb Deltagere til træningsforløb udvælges blandt ansøgerne. V/ Operatør/Virksomhederne Præsenterer for en Udvælgelseskomite Træningsforløb 6 mdr. varighed Indhold: Camps med internationale specialister Individuel sparring Tilknytning af projektleder til den enkelte virksomhed Ved afslutning af forløbet er der udarbejdet en Vækstplan for hver virksomhed Finansiering Fx afholdelse af Investordag, hvor virksomhederne præsenterer for en bred kreds af investorer Etablering af træningscentre Der forventes etableret mindst 12 træningscentre, baseret på de regionale styrkepositioner. Træningscentrene skal placeres i eksisterende bygninger i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de pågældende regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v. Regionerne har hver især udvalgt to til fire regionale fokusområder for at understøtte deres specialiseringer i tråd med EU kommissionens fokus på smart specialisering. Regionernes specialiseringsområder er beskrevet i bilaget Regional Specialisering. Region Midtjylland opretter tre træningscentre samlet set, som alle forventes oprettet i Region Syddanmark opretter fire træningscentre i alt, hvor de første to oprettes i 2016, imens de andre to oprettes senere. Region Hovedstaden opretter to træningscentre, hvoraf det første etableres i 2016, imens det næste oprettes i Region Sjælland opretter et træningscenter i 2016 og det næste i I tråd med dette opretter Region Nordjylland et træningscenter i 2016, hvorefter de ser på erfaringerne herfra og tager til overvejelse, hvorvidt der skal oprettes endnu et. De regionale specialiseringer skal endelig udmøntes og konkretiseres i forbindelse med EU-udbuddet, da det vil være tilbudsgivers opgave at konkretisere specialiseringerne, 3

4 herunder klarlægge potentialer, samle lokale interessenter og samarbejdspartnerne samt opbygge konsortier indenfor fokusområderne. De regionale centre kan således være forskellig i konsortiedannelserne, afhængig af de pågældende regionale styrkepositioner og etableringen af træningscentrene skal tage højde for forskelle i fagområder, regionale kompetencer, virksomhedsprofiler, eksisterende aktører m.v. Rekruttering Operatørerne har ansvaret for at rekruttere og screene mulige kandidater til de regionale træningsforløb. Det er forventningen, at virksomhederne identificeres i samarbejde med de forskellige partnere i innovationssystemet, herunder de regionale væksthuse, inkubatormiljøer, innovationsmiljøer, klyngeorganisationer, business angels, lokal erhvervsservice m.fl. Herudover forventes det, at operatørerne har et internationalt netværk, der også kan aktiveres i forbindelse med rekruttering af udenlandske deltagere. Rekrutteringsprofilen baseres blandt andet på velkendte principper fra innovationssystemet, f.eks. vækstpotentiale, skalerbarhed, markedspotentiale, organisatorisk kapacitet, innovationshøjde m.v. Operatørerne skal gennemføre løbende ansøgningsrunder til træningsforløbene. Deltagerne til træningsforløbene skal udvælges af en udvælgelseskomité bestående af eksperter fra innovationssystemet med kendskab til udvikling af potentielle vækstvirksomheder. Ligeledes gennemføres der en årlig international konkurrence, hvor præmien er, at man får et træningsforløb, med henblik på at sikre rekruttering af internationale potentielle vækstvirksomheder. De enkelte træningscentre kan selv vælge, hvorvidt de ønsker at være en del af konkurrencerne. Der vil blive stillet krav til de valgte operatører om, at de præsenterer en strategi for aktiv rekruttering af vækstvirksomheder, ligesom det er et krav, at der præsenteres en plan for, hvordan screeningen af vækstvirksomheder kommer til at foregå. Disse planer skal indeholde en strategi for, hvordan kontakten til potentielle deltagere i forløbene foretages, og hvordan operatørerne har planlagt at screene potentielle deltagere. Som et led i udarbejdelsen af rekrutteringsstrategien skal operatørerne præsentere, hvordan de vil lave en konkurrence i tråd med f.eks. Next Step Challenge i Region Syddanmark, hvor der er gode erfaringer med at bruge en konkurrence om deltagelse i et træningsforløb til at rekruttere iværksættervirksomheder. Udvælgelse Udvælgelsen af de virksomheder, der skal deltage træningsprogrammerne skal følge den rekrutteringsprofil, som er beskrevet i ovenstående afsnit. Deltagerne til forløbene skal udvælges af en udvælgelseskomite, bestående af eksperter fra innovationssystemet med kendskab til udvikling af potentielle vækstvirksomheder. Udvælgelsesprocessen skal indeholde følgende kriterier: Vækstpotentiale: Vækstpotentialet i den enkelte virksomhed, herunder nye forretningsideer fra eksisterende virksomheder (spin-outs og spin-offs) skal være så stort, at det er sandsynligt at virksomheden kommer ind i et solidt vækstforløb og udvikler sig til en vækstvirksomhed. Virksomheden skal opfylde SMV-kriterierne. Hurtig vækst: Virksomheden skal have potentiale til at komme ind i et vækstforløb forholdsvis hurtigt, dvs. at der ske en betydelig fremgang i virksomhedens beskæftigelse og/eller omsætning inden for to år efter, at virksomheden deltager i initiativet. Realisering af vækstpotentialet må derfor 4

5 ikke kræve langvarige udviklingsforløb af nye prototyper mv. Væksten vil skulle bygge på produkter eller tjenesteydelser, som er tæt på eller allerede er på markedet, når virksomheden kommer ind i projektet. Motivation og kompetencer: virksomhedens ledelse skal besidde de rette kompetencer og skal være motiveret for vækst og indstillet på at bruge den tid og ressourcer, som skal til for at udløse virksomhedens vækstpotentiale. Tilbudsgiver skal i forbindelse med EU udbuddet redegøre for, hvordan udvælgelsesprocessen forventes gennemført og hvordan det sikres, at ovenstående udvælgelseskriterier efterleves. Det skal være tydeligt, hvilke kriterier de deltagende virksomheder opfylder og på hvilket grundlag, eventuelle virksomheder er blevet afvist. Udenlandske virksomheder, der deltager i programmet, skal etablere sig i Danmark med et dansk CVR-nummer. Inddragelsen af udenlandske små og mellemstore virksomheder må ikke medføre et relativt stort tab af arbejdspladser andre steder i EU. Gennemførelse af træningsforløb Når virksomhederne er blevet udvalgt, skal de indgå i et 6 måneders intensivt trænings- og udviklingsforløb. Disse træningsforløb bliver planlagt af operatørerne, der målretter dem den enkelte virksomheds behov, med henblik på at deres opskaleringspotentiale udnyttes mest muligt. Træningsforløbet kan indeholde følgende elementer: Deltagelse i et intensivt udviklingsforløb af 6 måneders varighed, herunder tilknytning af internationale specialister. Iværksætterne deltager i et intensivt forretningsudviklingsforløb, bestående af en række workshops, en række såkaldte labs samt en række møder og sparring fra mentorer. Desuden får virksomheden tilknyttet en fast forretningsudvikler gennem hele forløbet. Adgang til mentorer og international viden, leveret af etablerede virksomheder Samarbejde med etablerede virksomheder, herunder adgang til afprøvning m.v. Rådgivning om kapitalfremskaffelse Det er helt centralt i Team VækstDanmark, at operatørerne har stærke internationale kontakter. Dette skyldes blandt andet, at de potentielle vækstvirksomheders behov varierer, og nogle af dem har brug for indsigt fra internationale specialister. Derfor er det vigtigt, at operatørerne kan skabe en konktakt mellem de internationale specialister og de potentielle vækstvirksomheder, idet der er evidens for, at det forbedrer virksomhedernes mulighed for opskalering. Et træningsforløb munder ud i udarbejdelsen af en ambitiøs vækstplan og en eksekveringsstrategi herfor, herunder hvordan virksomheden kan opskaleres, efter træningsforløbet er gennemført. I vækstplanen præsenterer virksomheden endvidere forventningerne til den fremtidige jobskabelse, omsætning og eksport. Desuden kortlægges de mulige gevinster, der er ved øget internationalisering, bedre netværk, produktudvikling eller ny forretningsmodel, så det klart fremgår, hvordan forløbet ventes at have forbedret virksomhedens forretningsgrundlag. Involvering af eksisterende virksomheder Elitetræningsforløbene skal endvidere trække på ressourcerne fra det lokale virksomhedsmiljø, afhængig af vækstvirksomhedernes behov. De eksisterende virksomheder i det lokale økosystem kan indgå på flere forskellige måder alt efter, hvad der er relevant. Virksomhederne kan eksempelvis bidrage ved at fungere som investorer, ambassadører, bestyrelsesmedlemmer eller lignende. Derudover kan det gøre det mere attraktivt for udenlandske virksomheder at deltage i programmet, hvis større virksomheder indenfor fokusområdet er involveret i programmet. 5

6 På samme vis vil de kunne agere som mentorer for nye vækstvirksomheder, der forsøger at etablere sig stærkere indenfor fokusområdet. Endvidere er der meget, der indikerer, at mentorordninger har en positiv effekt på en virksomheds udfoldelse af sit vækstpotentiale, hvorfor bl.a. Danmarks Vækstråd i 2010 anbefalede, at der etableres flere mentorforløb som et led i en mere effektbaseret strategi. Medvirken til fremskaffelse af ekstern finansiering Adgang til ekstern finansiering er gennemgående vigtig for udviklingen af en vækstvirksomhed. Hvilken slags kapital, der er brug for, afhænger af, hvor i forløbet en vækstvirksomhed befinder sig. Risikovillig kapital er i særdeleshed helt grundlæggende indenfor et felt som vækstvirksomheder, da adgang til kapital er forudsætningen for at kunne udvikle nye produkter og opskalere virksomheden. Dette er ofte en udfordring for en ung vækstvirksomhed, som stadig er ved at etablere sig på markedet, særligt i kølvandet på krisen, hvor investorer generelt har været mindre risikovillige. Derfor skal operatørerne kunne medvirke til at finde den risikovillige kapital og formidle kontakt mellem investorer og vækstvirksomheder. I tråd med dette er målet, at mindst halvdelen af vækstvirksomhederne gennem Team VækstDanmark får adgang til ekstern kapital til udvikling og opskalering af virksomhederne, hvorfor operatørerne skal præsentere en plan for, hvordan de kan bidrage til at nå denne målsætning. Adgang til kapital er endvidere meget central, da det er et mål, at der opbygges et bæredygtigt program, der på længere sigt kan blive selvbærende. Derfor er det et krav, at centrene hver især bliver selvkørende indenfor en årrække på 3-5 år. Således skal tilbudsgiver præsentere en plan for en holdbar forretningsmodel for Team VækstDanmark. 3. Fællesfunktioner Der er en række funktioner, som berører alle regionale træningsfaciliteter, og som derfor skal løses i fællesskab for at sikre stordriftsfordele og ensartet kvalitet. Fællesfunktionerne skal samtidig være med til at synliggøre Team VækstDanmark som et landsdækkende initiativ. Den operatør, der varetager fællesfunktionerne, skal havde kendskab til acceleratorforløb og skal kunne bistå med rådgivning og uddannelse i de regionale centre. Hvis den enkelte region ønsker det, skal tilbudsgiveren for fællesfunktionerne ligeledes varetage opgaver i forbindelse med acceleratorforløbene. Fællesfunktionerne tilfalder en aktør, der ligeledes byder på mindst et regionalt center. Således kan en operatør ikke byde alene på fællesfunktionerne. Dette er et krav for at sikre, at operatøren har de rette kompetencer i forhold til de regionale centre, ligesom det sikrer en stærk sammenhæng mellem træning, rekruttering, branding, videnopsamling og national koordinering. Operatøren for fællesfunktionerne har endvidere til ansvar at sikre, at alle regionale enheder inddrages og tilgodeses. Fællesfunktionerne vil omfatte: Branding International rekruttering Koordinering på tværs af regionerne Videnopsamling 6

7 I praksis skal fællesfunktionerne løses ved, at én af de operatører, som bliver udvalgt efter udbud, samtidig indgår kontrakt om at varetage fællesfunktioner. Det vil tilsvarende fremgå af kontrakt med øvrige operatører, at disse funktioner er lagt ud til en anden operatør. 4. Kommunikation Der ligger en væsentlig opgave for Team VækstDanmark i at skabe en fælles identitet, et fælles brand og en fælles kommunikationsplatform. Der skal sikres en fælles dansk synlighed og genkendelighed, og de internationalt anerkendte regionale specialiseringer skal synliggøres. Dette er til dels en opgave for den operatør, som skal varetage opgaven vedrørende fællesfunktionerne for Team VækstDanmark, men det vil også være en opgave for den administrative følgegruppe, idet der vil være vigtige kommunikationsopgaver både i forbindelse med lanceringen og den løbende afvikling af Team VækstDanmark, hvor de 5 regioner og de regionale Vækstfora sammen med lokale/regionale ambassadører i form af virksomheder, interessenter, eksperter mv. med fordel kan stå frem for at gøre opmærksom på initiativet. 5. Organisering Der vil blive nedsat en administrativ følgegruppe til projektet med deltagelse af de regionale vækstforumsekretariater samt repræsentanter for kommuner, erhvervsliv, og Erhvervsstyrelsen. Følgegruppen får ansvaret for at følge implementeringen af projektet, herunder opnåelse af resultater og kvalitet i indsatsen. Følgegruppen bistår med udvælgelse af operatører efter EU-udbuddet. Følgegruppen skal endvidere koordinere på tværs af Vækstfora med henblik på at sikre tilfredsstilende gennemførelse i de enkelte regioner og opfyldelse af de overordnede tværregionale målsætninger. 6. Ansøgers økonomiske og administrative kapacitet Region Midtjylland har en solid økonomisk og administrativ kapacitet til både at gennemføre EU-udbud og administrere Team VækstDanmark programmet. Region Midtjylland har en stærk udbudsjuridisk ekspertise med en udbudsafdeling, der, i forbindelse med opgaver på blandt andet sundhedsområdet, gennemfører EU-udbud i milliardklassen. Derudover har projektenheden i Regional Udvikling erfaring med udbud af operatøropgaver i forbindelse med implementering af kapitalinstrumenter. Projektenheden i Regional Udvikling har endvidere stor erfaring med ledelse af EU projekter, idet enheden tidligere har været leadpartner på en række EU Interregprojekter i størrelsesordenen mio. kr., i hvilken sammenhæng, der har skullet samordnes interesser fra regioner i flere forskellige lande. Der er desuden opbygget en omfattende økonomisk og administrativ erfaring med styring af disse projekter. Endelig har Regional Udvikling gennem en årrække udviklet og gennemført store rammeprogrammer indenfor Iværksætteri og virksomhedsudvikling under EU s Regional- og Socialfond. 7

8 7. Effekter Det er målet, at der på landsplan deltager i alt 355 virksomheder i elitetræningsforløbene og at mindst 75 % af disse udvikler sig til vækstvirksomheder inden for en 5-års periode. Det vil sige, at det forventes at disse virksomheder skaber 910 nye jobs, opnår en omsætning på mio. kr. og en eksport på 503 mio. kr. Effekterne fremgår af nedenstående figur: ANSØGNING: Team Vækst Danmark Regionalfonden: Prioritetsakse 2. Flere Vækstvirksomheder. ETABLERING AKTIVITETER OUTPUT EFFEKTER Aktiviteter Aktivitet Uddybning Etablere projektledelse og organisering Koordinering med eksisterende relevante aktiviteter Finde de rette deltagere/virk somheder Samspil med operatøren for fællesfunktioner 5. Tiltrækning af risikovillig kapital og udarbejdelse af vækstplan KRITISKE ANTAGELSER Etablering aktiviteter 1. Etablere 12 faglige elitecentre 2. Udvælge virksomheder og gennemføre træningsforløb 3. Køb af ekstern rådgivning ved internationale specialister. 4. Involvering af eksisterende virksomheder Etablering af 12 faglige elitecentre på baggrund af regionale erhvervsmæssige styrkepositioner (smart specialisering) Opstilling af målsætninger for udviklingen af økosystemet og hvordan nye højvirksomheder kan indgå i dette Udarbejde en plan for hvordan de faglige elitecentre skal udvikle sig. Rekruttering og udvælgelse af virksomheder fra ind- og udland Rekruttering af virksomheder ved konkurrencer mhp. at virksomhederne kommer fra udlandet Der udvikles en beslutningsmodel for udvælgelse og optagelse af virksomheder Udvikling og gennemførelse af skræddersyede træningsforløb for hver virksomhed Udvikling af plan for rekruttering af ekstern rådgivning ved internationale specialister Kortlægning af virksomhedernes behov for ekstern videntilførsel Matchning af virksomheder med internationale specialister Eksekvering af ekstern rådgivning ved internationale specialister Udvikling af plan vedrørende opbygning af netværk, samarbejde med kunder herunder involvering af eksisterende virksomheder fra det lokale økosystem Eksekvering af plan for involvering af eksisterende virksomheder Opbygning af kontakt til investorer Udarbejdelse af ambitiøs vækstplan for opskaleringen af virksomhedernes forretninger videreudvikling af produkt(er), nye markeder, nye anvendelsesmåder, nye forretningsmodeller samt forventninger til udviklingen i jobskabelse og omsætning. At operatørerne er i stand til at rekruttere det ønskede antal virksomheder til Team Vækst Danmark At der er tilstrækkelig deltagerinteresse for elitetræningsforløb. Indikator (krav) 355 virksomheder modtager støtte til et elitetræningsforløb Den samlede private finansiering er 38 mio. kr. 274 nye vækstvirksomheder Anslået jobskabelse: 910 nye jobs Anslået skabt omsætning: mio. kr. Indikatorer (supplerende) Indikator (krav) 274 vækstvirksomheder Indikatorer (supplerende) Aktiviteter output At den gennemsnitlige virksomhed opnår en omsætning, der er 20 pct. højere end den gennemsnitlige virksomhed gjorde i perioden under strukturfondsindsatsen i Output effekt At det er muligt at fastholde antallet af vækstvirksomheder igennem programperioden. 8

9 8. Økonomi Udgiftsbudget og finansiering (1.000 kr.) Udgifter Region Sjælland Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden Fællesfunktioner Rekruttering Udvælgelse Træningsforløb Markedsføring og evaluering Administration, revision og advokatbistand I alt Finansiering Region Sjælland Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden EU's Regionalfond Regionale erhvervsudviklingsmidler Privat finansiering I alt Bilag: Regionalfondsansøgning Notat om regional specialisering 9

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Kravspecifikation til Scale up Denmark

Kravspecifikation til Scale up Denmark Kravspecifikation til Scale up Denmark Formålet med Scale-up Denmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet,

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder: Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Susanne Gren Svendsen Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding E-mail: sgs@rsyd.dk Journal nr.: 15/5639 Telefon: 7663 2009 Dato: 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Vækstforum. Referat af møde 05/2015 Tirsdag den 1. december 2015, kl Del II: Ansøgninger (bilag 8b)

Vækstforum. Referat af møde 05/2015 Tirsdag den 1. december 2015, kl Del II: Ansøgninger (bilag 8b) Vækstforum Referat af møde 05/2015 Tirsdag den 1. december 2015, kl. 14.00-17.00 Del II: Ansøgninger (bilag 8b) - 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Team VækstDanmark... 3 2. EIR - Empowering Industry and Research

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200911-2016:text:da:html -Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. Oktober 2017 Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU socialfondsmidler. Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

De regionale vækstpartnerskabsaftaler 2014

De regionale vækstpartnerskabsaftaler 2014 De regionale vækstpartnerskabsaftaler 2014 Ens i alle aftaler(bornholm er ofte udenfor da Bornholms aftale er særskilt) Delvist ens Nordjylland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Bornholm Sjælland Regionalt

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Effektkæde og kritiske antagelser Udfordring og muligheder Produktivitetskommissionen konkluderer blandt andet, at konkurrence

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 2012-30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-70-7-12 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere