KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

2 Nedenstående er en beskrivelse af de vigtigste regler i kapacitetsbekendtgørelsen 1) samt de vigtigste tilladelsesvilkår i forbindelse med tilladelse til at indføre et fartøj i fiskerflåden, til modernisering mv. og til motorkraftforøgelse. I. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR AT FÅ FISKERITILLADELSE TIL ET FISKERFARTØJ For at opnå fiskeritilladelse til et fartøj skal de krav, der stilles til fartøjsejeren mv. være opfyldt, se pkt. A, fartøjsejeren skal have disponibel kapacitet, se pkt. B, og de krav, der stilles til fartøjet, skal være opfyldt, se pkt. C. A. Krav til fartøjsejeren og krav til den, der skal drive fiskeriet Fartøjet skal for 2/3 s vedkommende være ejet af registrerede erhvervsfiskere/bierhvervsfiskere eller fartøjet skal fuldt ud ejes af et erhvervsfiskerselskab. Det erhvervsmæssige fiskeri med fartøjet skal for 2/3 s vedkommende drives af registrerede erhvervsfiskere, eller fiskeriet skal fuldt ud drives af et erhvervsfiskerselskab eller af en bierhvervsfisker. B. Fartøjsejeren skal have disponibel kapacitet En fartøjsejer kan få fiskeritilladelse til et fiskerfartøj, hvis vedkommende har disponibel kapacitet, dvs. tonnage og motorkraft, som svarer til tonnagen og motorkraften for det fartøj, hvortil der ansøges om fiskeritilladelse. Disponibel kapacitet er den tonnage og motorkraft, der knytter sig til et fartøj, der er udgået af fiskerflåden. Et fartøj, der er udgået af fiskerflåden, skal være slettet i NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister. Fartøjet skal desuden være slettet som fiskerfartøj i Søfartsstyrelsens Skibsregister. 1) Bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 2004 om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand. 2

3 Der er kun knyttet disponibel kapacitet til et fartøj, hvis fartøjet ejes af følgende: Erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskerselskaber, der er registreret som berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri. Fartøjsejere, der ikke er erhvervsfiskere, men som har ejet et fartøj med fiskeritilladelse før den 1. august Efterlevende ægtefæller eller andre arvinger, der har fået tilladelse af NaturErhvervstyrelsen til at overtage fartøjet. Dødsboer, under forudsætning af at dødsboet har foranlediget fartøjet slettet som fiskerfartøj i Søfartsstyrelsens Skibsregister og i NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister inden 6 måneder fra fartøjsejerens død. Pengeinstitutter, Fiskeribanken, Danmarks Skibskreditfond og pantesikrede kreditorer, under forudsætning af at pengeinstituttet mv. har foranlediget fartøjet slettet som fiskerfartøj i Søfartsstyrelsens Skibsregister og i NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister inden 6 måneder fra den dag, fartøjet er overtaget ved tvangsauktion. Selvom et fartøj er udgået af fiskerflåden, er der ikke knyttet disponibel kapacitet til fartøjet i følgende tilfælde: Et fartøj er udgået af fiskerflåden, fordi fartøjet ikke er behørigt registreret i NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister og i Søfartsstyrelsens Skibsregister. Der er ikke knyttet disponibel kapacitet til fartøjet. Et fartøj er fx ikke behørigt registreret, hvis fartøjets rette ejerforhold ikke er registreret i begge registre, eller hvis fartøjet er registreret med forkert tonnage, dimensioner eller motorkraft. Se i øvrigt nedenfor under punkt VI. Et fartøj er udgået af fiskerflåden, fordi fartøjet anvendes til anden aktivitet end erhvervsmæssigt fiskeri, fx fritidsfiskeri. Der er ikke knyttet disponibel kapacitet til fartøjet. Et fartøj er udgået af fiskerflåden, fordi betingelserne for at fartøjet kan anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, ikke længere til stede, fx fordi fartøjsejeren ikke længere er berettiget til at være registreret som erhvervsfisker eller bierhvervsfisker. Der er ikke knyttet disponibel kapacitet til fartøjet. 3

4 Et fartøj er udgået af fiskerflåden, fordi fartøjet er indført i fiskerflåden eller moderniseret, uden at reglerne herfor i kapacitetsbekendtgørelsen er overholdt. Der er ikke knyttet disponibel kapacitet til fartøjet. Et fartøj er udgået af fiskerflåden, fordi der er ydet støtte i forbindelse med fartøjets ophør i dansk erhvervsfiskeri. Der er ikke knyttet disponibel kapacitet til fartøjet. Den disponible kapacitet skal anvendes inden for en frist på 5 år regnet fra den dag, fartøjet er slettet i NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister. Hvis fartøjet er forlist, regnes fristen på 5 år fra forlisdatoen. Den disponible kapacitet anses for anvendt, når NaturErhvervstyrelsen har modtaget en ansøgning om anvendelse af kapaciteten inden 5 års-fristens udløb, forudsat at Fiskeridirektoratet efterfølgende imødekommer ansøgningen. Er den disponible kapacitet ikke anvendt inden for fristen på 5 år, er den bortfaldet. Der gælder dog ikke en frist på 5 år, hvis fristen allerede var udløbet efter reglerne i den tidligere kapacitetsbekendtgørelse, da den nugældende kapacitetsbekendtgørelse trådte i kraft den 6. marts Fristen efter den tidligere kapacitetsbekendtgørelse var 18 måneder. C. Krav til fartøjet Der gives ikke fiskeritilladelse til et fartøj, for hvilket der tidligere er ydet støtte i forbindelse med ophør i dansk erhvervsfiskeri. Der gives ikke fiskeritilladelse til et fartøj, som har en nedbremset motor. D. Krav til fartøjet for at det kan bevare sin MAF-status I reguleringssystemet er et fartøj indplaceret som enten FKA-, MAF eller Øvrigt Fartøj. Bemærk at der ved alle ændringer vedr. MAF-fartøjer kræves at hele tonnagen og motorkraften skal stamme fra andre MAF-fartøjer. 4

5 Derudover er der regler for udskiftning og modernisering af et MAF-fartøj, hvis fartøjet skal bevare sin status som MAF-fartøj. Regler herom står i reguleringsbekendtgørelsen. II. SÆRLIGT OM BOMTRAWLERE Antallet af bomtrawlere må ikke forøges. Det betyder, at det er forbudt at omrigge eller ombygge et fartøj, så fiskeri med bomtrawl bliver muligt. Der kan kun gives fiskeritilladelse til en bomtrawler i forbindelse med, at en anden bomtrawler udgår af fiskerflåden. Har den bomtrawler, som udgår af fiskerflåden, mindre tonnage eller motorkraft end den bomtrawler, hvortil der søges om fiskeritilladelse, kan der anvendes disponibel kapacitet fra andet end bomtrawlere til dækning af den manglende tonnage eller motorkraft. For bomtrawlere, der skal anvendes til hesterejefiskeri eller andet, hvor fartøjet skal optages på en særlig EU-bomtrawlsliste, må motoren ikke være nedbremset, motorkraften må højst være 221 kw og fartøjets længde overalt må højst være 24 m. De øvrige betingelser, der er nævnt under I. Almindelige betingelser for at få fiskeritilladelse til et fiskerfartøj gælder også for bomtrawlere. III. SÆRLIGT OM MUSLINGEFARTØJER Antallet af muslingefartøjer må ikke forøges. Et fartøj må ikke ombygges eller omrigges, så fiskeri efter muslinger bliver muligt, uden NaturErhvervstyrelsens tilladelse. Der kan kun gives fiskeritilladelse til et muslingefartøj i forbindelse med, at et andet muslingefartøj udgår af fiskerflåden. Det kræves desuden, at udskiftningen af muslingefartøjer skal ske inden for samme område. 5

6 Der er følgende områder: 1. Limfjorden 2. Jyllands østkyst og Isefjorden 3. Vadehavet Har det muslingefartøj, som udgår af fiskerflåden, mindre tonnage eller motorkraft end det muslingefartøj, hvortil der søges om fiskeritilladelse, kan der anvendes disponibel kapacitet fra andet end muslingefartøjer til dækning af den manglende tonnage eller motorkraft. For muslingefartøjer, der skal anvendes til fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden, gælder følgende krav: 1. Længden overalt må højst være 12 m 2. Bredden må højst være 5 m 3. Dybden skal være mellem 1,5 m og 2,1 m 4. Motorkraften må højst være 130 kw For muslingefartøjer, der skal anvendes til fiskeri efter blåmuslinger ved Jyllands østkyst eller i Isefjorden, gælder følgende krav: 1. Længden overalt må højst være 16 m 2. Bredden må højst være 6 m 3. Dybden skal være mellem 1,5 m og 2,5 m 4. Motorkraften må højst være 221 kw De øvrige betingelser, der er nævnt under I. Almindelige betingelser for at få fiskeritilladelse til et fiskerfartøj gælder også for muslingefartøjer. IV. MODERNISERING 6

7 En fartøjsejer kan få tilladelse til at modernisere, herunder forlænge, sit fartøj, hvis fartøjsejeren har disponibel kapacitet, som mindst skal svare til det moderniserede fartøjs tonnageforøgelse. Der gives ikke tilladelse til forlængelse af bomtrawlere, der anvendes til hesterejefiskeri eller andet, hvor fartøjet skal optages eller er optaget på en særlig EU-bomtrawlsliste, hvis fartøjets længde overalt derved bliver mere end 24 meter. Der gives kun tilladelse til modernisering af muslingefartøjer, som driver fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden eller ved Jyllands østkyst eller i Isefjorden, hvis fartøjet efter moderniseringen overholder de krav, der er nævnt under punkt III. V. MOTORKRAFTFORØGELSE En fartøjsejer kan få tilladelse til motorudskiftning, hvis fartøjsejeren har disponibel kapacitet, som mindst skal svare til motorkraftforøgelsen. Der gives ikke tilladelse til at udskifte en motor til en nedbremset motor. Heller ikke selvom den gamle motor var nedbremset. Der gives ikke tilladelse til motorkraftforøgelse for bomtrawlere, der anvendes til hesterejefiskeri eller andet, hvis fartøjet skal optages eller er optaget på en særlig EUbomtrawlsliste. Der gives ikke tilladelse til motorudskiftning for muslingefartøjer, som driver fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden eller ved Jyllands østkyst eller i Isefjorden, hvis fartøjets motor ikke overholder de krav, der er nævnt under punkt III. VI. FARTØJET ER IKKE BEHØRIGT REGISTRERET Et fartøj skal være behørigt registreret i bl.a. Fartøjsregistret. Oplysningerne i Fartøjsregistret stammer fra fartøjsejeren. 7

8 Hvis fartøjet ikke er behørigt registreret, må fartøjet ikke anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. Hvis fartøjet fx er registreret med en mindre tonnage end fartøjets faktiske tonnage, så er fartøjet ikke behørigt registreret i Fartøjsregistret, og fartøjet har ikke fiskeritilladelse. Fartøjet skal derfor slettes i Fartøjsregistret, og der er ikke knyttet disponibel kapacitet til fartøjet. Der er dog mulighed for, at fartøjsejeren alligevel kan bevare fartøjets fiskeritilladelse, hvis vedkommende inden rimelig tid opkøber den manglende kapacitet, og ansøger om at anvende denne kapacitet, således at fartøjet kan blive korrekt registreret i Fartøjsregistret. Det betyder, at fartøjet ikke må anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, før fartøjet er blevet behørigt registreret. Dvs. fiskeritilladelsen inddrages midlertidigt. Hvis fartøjsejeren ikke får forholdet bragt i orden inden rimelig tid dvs. inden 1 år vil fartøjet miste fiskeritilladelsen permanent. VII. INDSENDELSE AF ANSØGNING Ansøgning om fiskeritilladelse eller modernisering mv. behandles på grundlag af NaturErhvervstyrelsens Kapacitets-ansøgningsskema. Sammen med ansøgningen skal vedlægges en kapacitets-erklæring dvs. en erklæring som dokumenterer, at ansøgeren endeligt og ubetinget kan råde over den disponible kapacitet, som skal anvendes, for at en ansøgning om fiskeritilladelse, modernisering mv. kan imødekommes. Kapacitets-erklæringen skal være underskrevet af den, der ejer det fartøj, som den disponible kapacitet er knyttet til. Er den disponible kapacitet knyttet til et fartøj, der ejes af flere ejere, skal kapacitetserklæringen være underskrevet af samtlige ejere i forening. Er den disponible kapacitet knyttet til et fartøj, der ejes af et selskab, skal kapacitetserklæringen være underskrevet af den, der er tegningsberettiget i selskabet. 8

9 Kapacitetsansøgnings-skemaet og kapacitets-erklæringerne skal sendes til NaturErhvervstyrelsen. Adressen er: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. VIII. VIGTIGE VILKÅR I TILLADELSEN Opnås fiskeritilladelse/tilladelse til modernisering mv., udsteder NaturErhvervstyrelsen en egentlig tilladelse. Det er meget vigtigt at være opmærksom på de vilkår, som er nævnt i tilladelsen. Ét af de vigtigste vilkår er, at tilladelsen skal være udnyttet i løbet af 9 måneder. Det er en betingelse for opretholdelse af fiskeritilladelsen til fartøjet, at fartøjet anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. I øvrigt henvises til bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 2004 om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand 9

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere