Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog"

Transkript

1 Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet til at effektivisere lagerstyringen målt i tid og pladsforbrug - samt virksomhedens evne til at levere til tiden. Den høje grad af effektivisering opnås ved at automatisere en række lagerstyringsprocesser samt give virksomheden mulighed for, at styre lagerets opgaver papirløst ved hjælp af radiostyrede håndterminaler, som opdaterer databasen REAL-TIME. Overblik og standard Optilog indsamler løbende informationer om fx tidsforbruget på de enkelte logistikopgaver. Informationerne anvendes til hele tiden at forbedre det estimerede tidsforbrug på de logistikopgaver, som er frigivet til lageret. Optilog er fuldt integreret med Microsoft Navision og overholder gældende standarder for Windows brugergrænsefladen i Office familien. Det betyder, at man blandt andet kan vise nøgletal grafisk i Excel samt integrere Optilog med Outlook og automatik sende besked til kunden når varen plukkes, og på den måde give kunden den seneste status det er service! Modulopbygget Optilog er udviklet på baggrund af mange års erfaringer med implementering af lagerog logistikløsninger i produktions- og handelsvirksomheder. Programmet er modulopbygget, hvilket betyder, at virksomheden kun behøver at Optilog er udviklet i Microsoft Navision C/SIDE værktøj og derfor et åbent og fleksibelt program, der giver mulighed for, at brugeren selv kan videreudvikle i programmet, og tilpasse det yderligere til virksomheden. Samtidig sikrer den fulde integration, at dataene kun findes et sted. Derved undgår man at udveksle data med andre dele i programmet og erfare de eventuelle komplikationer, som dette kan medføre. investere i de moduler, der er behov for. Modulopbygningen betyder at implementeringen er nemmere og hurtigere. Virksomheden kan udbygge systemet efterhånden som behovet opstår, og systemet vokser løbende med virksomheden og de ændrede behov.

2 Nemt og effektivt Optilog er udviklet til en hurtig, nem og brugervenlig anvendelse, uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Det betyder også, at nye medarbejdere eller fx vikarer hurtigt bliver effektive. Samtidig sikrer optimeringsmodulet i Optilog at lageret hele tiden udnyttes optimalt. Anvender man kaoslager på hele eller dele af lageret, finder Optilog selv den bedste placering og advarer automatisk, når plukplaceringen er ved at være tom. virksomheden får en bedre udnyttelse af lageret. Typisk 25-30% Trådløs kommunikation Kommunikationen mellem Optilog og den enkelte logistikmedarbejder foregår enten via trådløse håndterminaler eller som en skærmregistrering. Vælger man den trådløse udgave af systemet, så er medarbejderen ikke bundet til en fast plads, og han kan dermed udnytte tiden bedst muligt. Flere lokationer Lagerstyringen i Optilog giver som standard mulighed for at arbejde med flere fysiske lagre, som igen kan opdeles i placeringsområder med forskellige karakteristika. Hvert placeringsområde består af en række placeringer. Placeringen er beskrevet ved en modtagelse, pluk- eller lagerplacering, dimension samt efter hvilken model, placeringen skal optimeres. Ethernet NAVISION Server Access point TelNet server PC-klienter med NAVISION Truckterminaler Optimering Ved optimering er det muligt at få Optilog til at komme med et forslag til, hvad der skal flyttes for at opnå en bedre udnyttelse af lagerets placeringer. Det er også muligt at koncentrere sig om, kun at flytte mindre varepartier over på placeringer, hvor der i forvejen er varer. Herved frigøres der hele placeringer ved et minimum af indsats, hvilket befrier ressourcer til andre opgaver, og sikrer bedst mulig udnyttelse af lageret. Kaoslager spar op til 30 % plads Optilog giver mulighed for frit at vælge mellem fast lager eller kaos lager. I sidstnævnte tilfælde finder Optilog selv placeringen. Metoderne kan kombineres - afhængigt af placeringstypen, og sikrer dermed den mest smidige lagerløsning afhængig af behov. Hvis et område er fyldt, vælges den tættest mulige placering for at lette arbejdsgangen og tidsforbruget på lageret.. Den automatiske tildeling af placering ved kaoslager bevirker, at Håndterminaler Papirløst Vareflow Anvendes trådløse håndterminaler viser terminalen løbende, hvilke placeringer medarbejderen skal gå til, samt hvad der skal plukkes og i hvilke mængder. Foretages der en fejlregistrering på terminalen, advarer Optilog ved en fejllyd efterfulgt af en fejlbeskrivelse på terminalen. Brugeren behøver altså ikke følge med på terminalens display hele tiden. Laves der en fejl høres det. Minimering af fejl er altså naturligt indbygget i Optilog, og Vision Data har eksempler på reducering af fejl med helt op til 99%, efter implementering af Optilog. Opgavestyring Alle logistikopgaver oprettes som logistikjob; modtagelse, salgsordreproduktionsordrepluk eller fx intern flytning af varer. Salgsafdelingen behøver ikke at udskrive en ordreseddel og bringe den

3 fysisk til lageret. Dette er allerede gjort elektronisk, når salgsordren frigives. Ved oprettelse af et logistikjob beregnes automatisk forskellige data vedrørende vægt, rumfang antal kolli etc samt den estimerede tid til gennemførelse af de enkelte job. tilbage, samtidig med at der oprettes et internt logistikjob, der sikrer, at plukplaceringen bliver fyldt op. Efter opfyldning af plukplaceringen frigiver Optilog selv det tilbageholdte plukjob, helt uden at der skal afsættes menneskelige ressourcer til at holde øje med lageret. Kapacitetsstyring Tidsforbrug beregnes ud fra dataene fra tidligere logistikjob. Samtidig tildeles jobbet en prioritering og en gruppe af medarbejdere, som udfører den type logistikjob. Inde på den enkelte logistikfunktion sættes denne til at registrerer tidsforbruget for håndtering af varer. Når funktionen herefter udføres vil Optilog automatisk beregne hvor lang tid der er anvendt på udførelse. Den beregnede tid indgår herefter i det forventede tidsforbrug på et logistikjob. Automatisk prioritering Logistikjobbene giver lageret et overblik over, hvad der skal gennemføres i hvilken rækkefølge samtidig med, at modulet holder styr på og automatisk opretter interne flytteordrer, så plukplaceringen løbende fyldes op. Prioriteringen sikrer, at logistikafdelingen ikke er i tvivl om, hvad der skal udføres og hvornår, mens logistikgruppen sørger for, at det er de rigtige personer, der kommer til at udføre jobbet. Dynamisk opgaveovervågning Logistikjobmodulet giver automatisk information om mængden af opgaver herunder også vægt og rumfang, samt hvor hårdt belastet afdelingens medarbejdere er. For de logistikopgaver som er karakteriseret ved, at varerne forlader lageret, kan man opsætte Optilog til løbende at beregne, om lageret er i stand til at gennemføre jobbet. Hvis fx en plukordre vil medføre en manko på plukplaceringen, vil Optilog automatisk holde plukordren Ordresplit Optilog arbejder med pluk til salgsordre, sager og produktionsordre. Når en plukordre frigives i salgs- eller produktionsafdelingen, tildeles jobbets opgavepositioner automatisk en plukplacering, hvis man anvender fast plukplacering på varen. Er varen til stede, frigives jobbet og indplaceres i den vedtagne prioritering. Anvendes der kaoslager tildeles plukplaceringen i det øjeblik ordren udføres. Kan positionen ikke leveres ved én placering, splittes den op i flere med hver sin placering. FIFO/LIFO pluk Ved valg af vareparti vælges disse ud fra FIFO princippet. Det vil sige at Optilog altid vælger det ældste vareparti først, dog under hensyntagen til en eventuel overskreden udløbsdato for varepartiet. Ønsker man i stedet LIFO, så kan systemet sættes op til at udføre efter det princip i stedet for.

4 Medarbejderprofil På logistikgruppen og/eller den enkelte medarbejder er det muligt at opsætte en plukmodel. Plukmodellen giver mulighed for at styre bestemte opgavetyper over på bestemte medarbejdere. Fx kan en plukmodel på en medarbejder sikre, at medarbejderen kun tildeles opgaver med små pakker eller kun udfører opgaver til en bestemt transportør eller kunde. Flere ordre I én arbejdsgang Batchpluk giver mulighed for at plukke til flere ordrer samtidigt. Plukning kan ske som et solo- batch- eller et bokspluk. Solopluk betyder, at man gennemfører plukning til én ordre ad gangen. Batchpluk betyder, at Optilog ud fra plukmodellen udvælger et antal ordrer, som plukkes på én gang. Efter gennemført pluk fordeles varerne ud fra en udskrevet plukseddel. Bokspluk betyder, at flere ordrer plukkes samtidig, men hver ordre tildeles fra starten en boks, der løbende plukkes til. Plukmodellen bestemmer det maksimale antal ordrer i en samplukordre. Samtidig kan der opsættes regler for det maksimale antal ordrer, vægt eller fx kolli. Restordrestyring Kan en plukordre ikke leveres som en totalordre, oprettes automatisk et restordrejob på de ikke gennemførte positioner. Samtidig forsvinder logistikjobbet og arkiverer sig selv som afsluttet med angivelse af tidspunkt og ID på medarbejderen, der har gennemført jobbet. Automatisk lagerovervågning På plukfunktionen kan man definere, at såfremt der plukkes et mindre antal end behovet på positionen, så er dette et udtryk for, at der er uoverensstemmelse mellem lageret og det faktiske lager. Og i så fald vil varen automatisk blive sendt til optælling på samtlige de positioner, hvor varen tidligere har befundet sig, og man ad den vej minimere fejl på lageret, og sikre at for. Eks. salgsafdelingen kan stole på lagertallene. Købs- & Produktionsordre Når købs-, returvare- eller produktionsordren frigives til lager, fremkommer et logistikjob på, hvad der skal udføres. Varemodtagelsen kan enten ske til et modtagelseslager eller direkte til et baggrundslager, hvor det automatisk frigives til plukordre. Returvarer Ved modtagelse af returvarer fra kunder håndteres disse som indkøbte varer, men med angivelse af hvad årsagen til returneringen er. Samtidigt kan varepartiet sættes til inspektion før det returneres på lageret. Automatisk tildeling af placering Ved tildeling af placering på modtagne varepartier tager Optilog hensyn til den plads, der er til rådighed. Så vidt muligt placerer Optilog altid en vare tættest muligt på plukkeplaceringen. Og er placeringen optaget, udvælges den næstbedste placering. Opfyldning på placeringen sker ud fra placeringens optimeringsmodel, som enten kan være beskrevet ud fra vægt, rumfang, dimension eller som en procent. I sidstnævnte tilfælde skal der på modtagelsestidspunktet tages stilling til, hvor meget et givent vareparti fylder på en placering ved en arealkode. Det kan fx være 25% af en palleplacering.

5 Placeringen frigives først i det øjeblik, den sidste vare er plukket, eller hvis der ved en optimering af lageret frigøres placeringer. Baggrundslager Optilog arbejder med 3 lagertyper, modtagelse-, pluk- og baggrundslager. Lagres varerne i første omgang på modtagelseslageret til inspektion, kan Optilog efterfølgende flytte disse over på baggrundslageret. Holdbarhed og Inspektion Påføres varen en datoformel for holdbarhed beregner Optilog en udløbsdato på varepartiet. Udløbsdatoen anvendes til at overvåge varepartier som er ved at blive for gamle, samt at sikre der ikke bliver plukket varepartier hvor udløbsdatoen er overskredet. Placeres en given vare på en bestemt placering er det muligt at få Optilog til automatisk at sende varepartiet til inspektion. Dette betyder at varepartiet ikke kan flyttes direkte på lageret. Lageroptælling Ved lageroptælling i Optilog kan der anvendes flere modeller: Udvalgte varer Datostyret lageroptælling Hændelsesstyret lageroptælling Ved udvalgte varer opretter Optilog et logistikjob på de udvalgte varer, som automatisk frigives til optælling. Vælges den datostyrede model, udvælges de varer, som ikke har været til optælling indenfor et givet tidsrum. En hændelsesstyret lageroptælling medtager kun varer til optælling, såfremt der har været x antal bevægelser på varen siden sidste optælling, Man kan frit vælge mellem modellerne eller kombinere disse. Funktionsoversigt Logistikjob Automatisk prioritering Dynamisk beregning Kategorisering af arbejdsopgaver Automatisk tildeling af job til persongrupper Styring af flere fysisk adskilte lokationer Varemodtagelse Indkøbsordre Returvarer Modtagelse fra produktion Lot nr styring Serie nr styring Automatisk tildeling af placering Ordrebehandling og plukning Automatisk prioritering af opgaver Plukning til salgsordre Plukning til sager Plukning til produktioner Udløbsdatostyring Batchpluk Bokspluk Lagerstyring Forskellige modeller for lageroptælling Automatisk styring af varer til genoptælling Automatisk genopfyldning af plukplaceringer Løbende opgørelse af kapacitetsudnyttelse på lageret Opgørelse af virksomhedens leveringsevne Kontrol af leverandørernes leveringsevne Døde-vare liste Lister over restvarepartier Udnyttelsesgrad på lokation, område & placering For mere information kontakt Vision Data på Telefon eller på

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Logistik. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Logistik. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Logistik EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Logistik... 1 2 Mobilitet... 4 2.1 App: Lager Pluk til forsendelse... 5 2.2

Læs mere

ASPECT4 Logistikløsninger. ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov.

ASPECT4 Logistikløsninger. ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov. ASPECT4 Logistikløsninger ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov. ASPECT4 til logistikvirksomheder er udviklet til at håndtere alle processer i branchen. SKRÆDDERSYET

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Varens vej. Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1

Varens vej. Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 Varens vej Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 1 healthcare ASSET TRACKING Om projektet HAT-projektet (Healthcare Asset Tracking) har til formål at teste og tilpasse en intelligent

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

Documenthåndtering / ESDH

Documenthåndtering / ESDH Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og e-mails IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, e-mails,

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra

Læs mere

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Factory 17. januar 2014 Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Hermed har vi fornøjelsen at udsende nyt om Danmarks bedste IT løsninger til produktionsstyring. Indhold Det er stadig

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

23. april - 2012 Robert Nogal 24. maj - 2012 Carletti Projekt 2012 Emil Thygesen Mads Pedersen. Carletti A/S 2012

23. april - 2012 Robert Nogal 24. maj - 2012 Carletti Projekt 2012 Emil Thygesen Mads Pedersen. Carletti A/S 2012 Carletti A/S 2012 Lavet af Robert Kristian Nogal Frederik Emil Pontoppidan Thygesen Side 1 af 75 Robert Kristian Nogal Frederik Emil Pontoppidan Thygesen Side 2 af 75 Indhold Informations Teknologi i Organisationer...

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen... 11 Indledning... 11 Byggewebs historie... 12 Projektweb som princip... 12 Projektering... 13 Byggeweb Projekt

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Projekt

Brugermanual. Byggeweb Projekt Brugermanual Byggeweb Projekt 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring Senest opdateret august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Virksomhedsløsningen ASPECT4...3 1.2...3 1.3 Nytteværdien af...3 1.4 ASPECT4 Client enkelt og overskueligt...4 1.5 Cockpit...5 2 Centrale

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING Få det optimale ud af ressourcerne og planlæg bedre og mere effektivt. Denne guide viser, hvordan I udnytter TimeLog Projects Ressourcemodul optimalt. Introduktion Dette

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere