KIIT Kravspecifikation Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIIT Kravspecifikation Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi"

Transkript

1 KIIT Kravspecifikation Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi Region Midtjylland egrænset EU-udbud pril 2009 Regionshuset Viborg It-afdelingen Projekter

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Krav til tidsplan Generelt Projektets faser Tidsmæssige rammer Projektets milestones aggrund, mål og strategi Projektets baggrund Mission og mål for de klinisk immunologiske laboratorier IT-vision Udbudets afgrænsning Projektets formål og mål Understøttelse af de klinisk immunologiske afdelingers behov for ændringer og udvikling Strategiske temaer Klinisk immunologisk laboratorievirksomhed på hospitalerne Organiseringen af blodbankerne og den øvrige klinisk immunologiske virksomhed på sygehusene i Region Midtjylland Det klinisk immunologiske speciales opgaver og produktion Produktion Funktionelle krav rkitektur og standarder Overordnede krav til systemarkitektur Forretningsarkitektur Krav til eksterne grænseflader og integration Integration...Fejl! ogmærke er ikke defineret. 6.6 Primærsektoren Eksterne laboratorier Instrumenter EPJ (option) CPR Labka II ØS Ledelsesinformation, statistik og rapportering Klinisk afdeling rugerstamdatakatalog (SK) It infrastruktur og krav til drift Generelt

3 7.2. Driftcentre Klient og periferi udstyr Netværk Mobilitet Test- og uddannelsessystem Krav i øvrigt Krav til svartider og driftseffektivitet Krav til kapacitet og udbygningsmuligheder Produktion rugere og arbejdsstationer Krav til dokumentation Generelt rugervejledning Driftsdokumentation Systemdokumentation Krav til It-sikkerhed Generelt dgangskontrol og rettighedsstyring rugeradministration Logning Krav til implementering Generelt Tidsplan og rækkefølge for implementering Uddannelse Support under projektforløbet Vedligehold under projektforløbet Konvertering Projektledelse (på leverandørside) Installation og konfigurering Tillægsydelser efter tid Krav til vedligehold, support og programmelopdatering Krav til betalingsplan etalingsplan etalingsgaranti Krav til afprøvning Krav vedrørende projektorganisation og samarbejde Implementeringsgrupper pr. hospital/blodbank Referencegruppe Løbende samarbejde mellem kunde og leverandør Kundens ressourceforbrug Krav vedrørende licensbetingelser og deponeringsordning Side 3

4 0. Indledning Dette kontraktbilag indeholder Region Midtjyllands krav til et laboratorieinformationssystem til hospitalernes klinisk immunologiske afdelinger samt den yderligere information, der er skønnet relevant som baggrund for tilbudsgivernes afgivelse af tilbud. Krav er indsat i teksten efter følgende systematik: Nr. Prio. Krav (1) Krav nummer. Nummeret har formen x.y-z, hvor x.y er afsnitsnummer og z er et løbenummer indenfor pågældende afsnit. (2) Prioritering af krav. Kravene er kategoriseret efter prioritet i følgende systematik: Prioritet.: Krav, som vi anser som så centrale, at systemet må forventes ikke at kunne fungere eller fungere meget dårligt, hvis disse krav ikke er opfyldt ( kritiske krav ) Prioritet.: Krav, som vi ud fra vort kendskab til laboratorieinformationssystemer anser for væsentlige for en god funktion af systemet ( væsentlige krav ). Prioritet C.: Krav, hvis opfyldelse vil lette det daglige arbejde ( nice to have ). (3) Tekstuel beskrivelse af krav Side 4

5 1. Krav til tidsplan 1.1. Generelt Tilbudsgiveren udarbejder, udkast til hovedtidsplan, der indgår som kontraktbilag 1. Tilbudsgiverens udkast til hovedtidsplan skal overholde rammer og krav, som defineret i indeværende afsnit, og i tilbudsgrundlaget, samt skal endvidere overholde de i kontrakten fastsatte tidsfrister. Forud for kontraktindgåelse gennemføres en afklaringsfase, jfr. vedlagte standardkontrakt med tilhørende bilag, baseret på K01-standarkontrakten med ændringer. Tilbudsgiverens udkast til tidsplan kan med udgangspunkt i de her stillede krav i øvrigt tage udgangspunkt i standardkontrakten K01 s bilag 1, med ændringer, vedlagt som del af udbudsmaterialet Projektets faser Udkastet til hovedtidsplan skal afspejle følgende faser: Fase 0: Fase 1: Fase 2: fklaringsfase Projektinitiering Organisering og detailplanlægning Tilpasning og udvikling Det bemærkes, at der ønskes en løsning baseret på et standard ramme system. Udvikling af yderligere funktionalitet udover muligheder indeholdt i standardløsningen forventes at have et begrænset omfang. Fase 3: Implementering, jfr. kravspecifikationens afsnit Tidsmæssige rammer Der lægges vægt på, at projektet kan igangsættes med kort tidshorisont samt at en samlet og aftestet løsning kan sættes i drift primo tredje kvartal Planen skal respektere helligdage og ferieperioder. ktiviteter, der forudsætter inddragelse af hospitalernes medarbejdere kan ikke placeres i ugerne 7, og ugerne 51-1, alle uger inklusive. Side 5

6 Det skal af planen fremgå, hvilke medarbejdere der inddrages og i hvilke perioder. Især er det væsentligt at placeringen af aktiviteter, der inddrager større grupper af medarbejdere (f. eks.uddannelse), klart fremgår af planen Projektets milestones Der foretages installationsprøve, overtagelsesprøve og driftsprøve for hver delleverance for sig, samt for det samlede system som anført i kontraktens bilag 8. Nævnte prøver skal klart være defineret i hovedtidsplanen som projekt milestones. Endvidere ønskes indlagt milestones for afslutning af de forskellige typer af tilpasnings-/udviklingsaktiviteter, samt konvertering. Kontraktuelle målepunkter (milestones) der er underlagt bod, jfr. kontrakt, skal som minimum omfatte Godkendt overtagelsesprøve og driftsprøve på uddanelses og testsystem. Godkendt konvertering af stamdata fra eksisterende blodbankssystemer. Godkendt samlet overtagelsesprøve og driftsprøve på det samlede system. Nr. Prio. Krav Tilbudsgiver skal opstille en model for implementering Og fordele/ulemper forbundet hermed 2. aggrund, mål og strategi 2.1. Projektets baggrund lodcenter Midt Ved dannelsen af Region Midtjylland blev de klinisk immunologiske afdelinger og blodbanker i regionen samlet under samme administrative myndighed, hvilket faciliterede et bredere fagligt og organisatorisk samarbejde inden for det klinisk immunologiske fagområde. Den ny lodlov (Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål) fra 2005 gav mulighed for en mere fleksibel organisation og en mere effektiv anvendelse af den faglige ekspertise inden for området. Et af de primære mål for lodcenter Midt er ensretning af faglige standarder og arbejdsgange med henblik på en optimeret kvalitetsstyring. De klinisk immunologiske afdelinger udarbejdede en model for organisationen, som blev godkendt af Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland i november Side 6

7 2006, og lodcenter Midt opnåede fælles virksomhedsgodkendelse fra Lægemiddelstyrelsen i oktober lodcenter Midt er delt i to hovedblodbanker, lodbank Øst og lodbank Vest Eksisterende IT-systemer i lodcenter Midt lodbank Øst: Århus, Randers, Silkeborg, Grenå, Skanderborg, Samsø lodbankssystemet KILOD er et 20 år gammelt, proprietært system, der har været vedligeholdt og udviklet af ganske få personer. Systemets funktionalitet og datastruktur er mangelfuldt dokumenteret, og der eksisterer kun begrænset personbåret viden om det samlede system - i de klinisk immunologiske afdelinger og på leverandørside. Systemet er yderligere svært gennemskueligt, da det er programmeret i en tidlig version af et ældre programmeringsprog (PL/). Der forudses derfor en udfordring i forbindelse med datamigration til en nyere platform. lodbank Vest: Viborg/Skive, Herning/Holstebro/Ringkøbing, Mobillod Her anvendes Logicas blodbanksystem, der understøtter arbejdsgange og databehandling i forhold til donoradministration, tapning, analysering, produktion af blodprodukter, lagerstyring, udlevering af blodprodukter og transfusionsregistrering. Systemopsætningen muliggør individuel tilpasning af systemet, hvilket har resulteret i forskellige opsætninger på de to installationer i lodbank Vest. lodbanksystemet understøtter IST 128 og udvidede kontrolfunktioner i forbindelse med produktmærkning og udlevering af blodprodukter. lodbanksystemet har udover en web-grænseflade også grænseflader til EDI, EPJ samt klinisk biokemiske laboratoriesystemer. Logicas blodbanksystem anvendes i enkelte blodbanker i Region Syddanmark og i Region Midtjylland samt i Thorshavn Mission og mål for de klinisk immunologiske laboratorier Klinisk Immunologi er en integreret del af behandlingssystemet både på hovedfunktionsniveau, på regionsniveau og på højt specialiseret niveau. Som tværgående kliniske speciale skal det medvirke til at fastholde og øge kvaliteten i sundhedsvæsenet: Høj professionel standard, minimal risiko for patienterne, helhed i patientforløbet, høj patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Mål: lodcenter Midt har som erklæret mål at sikre optimal transfusionsmedicinsk behandling af alle patienter i Region Midtjylland og gennem et solidt samarbejde med donororganisationen at vedligeholde et donorkorps, som kan understøtte en tilstrækkelig produktion af blodkomponenter. Målet er også at Side 7

8 bidrage med relevant immunologisk diagnostik og fyldestgørende svar på immunologiske analyser på rette tid. Vision: Visionen for lodcenter Midt er at være den naturlige kliniske og forskningsmæssige samarbejdspartner i Region Midtjylland for klinikere, som betjener sig af transfusioner, immunologisk diagnostik eller immunmodulerende behandling IT-vision Historisk De enkelte klinisk immunologiske afdelinger i lodcenteret har historisk udviklet sig forskelligt, dels baseret på forskelle i arbejdsområder og dels på forskelle i teknologi. Hver afdeling har med udgangspunkt i arbejdsform i laboratoriet og de omgivende IT-systemer udviklet eller anskaffet procesorienterede edbsystemer, som understøtter arbejdet internt. Forbindelserne til klinikerne er vokset ud herfra, i første omgang til elektronisk svarafgivelse, og nu i tiltagende grad også til rekvirering Generelle principper Vi anerkender følgende overordnede principper for systemanvendelse, hentet fra National Strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Målsætninger for digitalisering af sundhedsvæsenet: Digitaliseringen skal: Understøtte kvalitet og produktivitet i sundhedsvæsenet Skabe bedre service til og inddragelse af borgere (donorer) og patienter Skabe digital sammenhæng ved hjælp af stærkere samarbejde aseres på brugervenlige, sikre og effektive løsninger Minimere manuel inddatering af data Øge tilgængelighed til og genbrug af data, uanset hvor den primære registrering er sket Give adgang til deling af data på tværs af tid og sted 2.4. Udbudets afgrænsning Systemmæssig afgrænsning Udbuddet omfatter et laboratorieinformationssystem (KIIT) for klinisk immunologi. Side 8

9 Systemet har snitflader til bl.a. klinisk biokemi - LabkaII, til journalsystemer i almen praksis, til EPJ-systemer samt til økonomisystem Organisatorisk afgrænsning Systemets primære brugere er de klinisk immunologiske afdelinger på sygehusene i Region Midtjylland. Sekundære brugere er sygehusenes kliniske afdelinger, praktiserende læger og donorer Projektets formål og mål Projektets formål Udbuddet har til formål at tilvejebringe ny systemløsning for klinisk immunologi med en funktionalitet som minimum modsvarende det allerede eksisterende funktionalitets-niveau i KI-lod og Logicas blodbankssystem (flere driftssteder med forskellig konfiguration). Udbuddet indgår i et samlet projekt, der udover anskaffelse og implementering af et laboratorieinformations system med tilhørende instrument og utensil opkobling, omfatter kommunikation med det af regionen valgte elektroniske patientjournalsystem samt øvrige integrationer iht. kravspecifikationen Projektets mål Konsolidering af Region Midtjyllands it-systemer på blodbanksområdet Region Midtjyllands strategi for it-området er at der løbende skal ske en konsolidering inden for alle områder. Ensretning af arbejdsgange vil i afgørende grad faciliteres af fælles processtyring, som er et væsentligt element i et blodbanks it-system. Etablering af fælles it-løsning Ved tilretning af it-systemet i forbindelse med teknologisk udvikling, ændrede myndighedskrav og samarbejde med nye partnere (som f.eks. plasmafraktionerings-virksomheder) kræver Lægemiddelstyrelsen omfattende valideringer af de berørte funktionaliteter i it-systemet. De ressourcekrævende valideringer kan naturligvis kun samles, hvis it-systemet er fælles. Driften af et fælles it-system kan samles med de gevinster, det kan betyde for sikkerhed og driftsomkostninger. Side 9

10 t fastholde/udvide donorskaren. Nutidens donorer benytter i stort omfang elektroniske hjælpemidler og tager det for givet, at de kan modtage indkaldelse pr. eller SMS, og at de efterfølgende selv kan booke en tid, ligesom de efter ønske vil kunne modtage en advis i form af en SMS. loddonorerne vil kunne tilbydes et mere fleksibelt tilhør til tappestederne, så de f.eks. vil kunne blive tappet nærmere deres arbejdssted, hvis de bor og arbejder i forskellige dele af regionen. Tiltag, der kan bidrage til at styrke det unikke danske frivillige bloddonorarbejde, vil være til gavn for patienterne. t modtage rekvisitioner og afgive elektroniske svar Udbygning og optimering af rekvirenternes adgang til laboratoriemedicinsk information. Elektronisk rekvisition af analyser og elektronisk afgivelse af svar er et obligat krav i samarbejdet med primærsektoren, ligesom integration med EPJ vil stille krav, som formentlig enklest kan honoreres i et fælles it-system. Nr Prio. Krav Tilbudsgiveren skal konkret beskrive den øgede mål-opfyldelse mht. udbygning og optimering af rekvirenternes adgang til laboratoriemedicinsk information, herunder at adgangen er karakteriseret ved enkelhed, overskuelighed og brugervenlighed. t sikre ensartet kvalitetskontrol i Region Midtjylland. KIIT skal medvirke til fastholdelse og højnelse af den kvalitetsstyring og akkreditering, som er central for den klinisk immunologiske virksomhed. KIIT skal herunder understøtte relevante kvalitetskontrolsystemer med klare advarsler ved analytiske problemer KIIT skal bidrage til den fortsatte effektivisering af analyseproduktionen og de kliniske brugeres arbejdsprocesser gennem teknologiske, organisatoriske, administrative og personalemæssige tiltag. KIIT må under ingen omstændigheder pålægge bindinger eller krav til ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, som medfører nedsat produktivitet og effektivitet Fælles blodbanks-it vil give mulighed for et øget og nødvendigt analysesamarbejde mellem de enkelte blodbanker med samling af komplekse og teknisk krævende analyseopsætninger som f.eks. nukleinsyreamplifikationstest (NT) af enkelt-donationer - på de store specialafdelinger og uddelegering af andre analyser til mindre afdelinger med henblik på en nødvendig fastholdelse af et kompetent personale på disse afdelinger. Side 10

11 Samtidig skal kommunikation af resultater ske med fuld sporbarhed og høj sikkerhed, hvilket formentlig kræver fælles tilgang til resultaterne i en fælles analysedatabase. Nr Prio. Krav Tilbudsgiveren skal redegøre for, hvorledes systemets faciliteter for intern kontrol vil bidrage til øget sikkerhed i lodcenter Midts processer Tilbudsgiveren skal redegøre for understøttede kvalitetskontrolsystemer (f.eks. statistisk proceskontrol) og standarder. Tilbudsgiveren skal redegøre for, om systemet opfylder krav til laboratorieinformationssystemer i akkrediterede laboratorier, jfr. DS/EN ISO Systemdokumentation skal udformes, så den umiddelbart kan anvendes i lodcenter Midt s akkrediteringsproces. Forsyningssikkerhed og lille kassationsratio. En af udfordringerne for den regionale blodbanksdrift er fælles lagerstyring af blodkomponenter med henblik på at maksimere den transfusions-medicinske forsyningssikkerhed i hele regionen, samtidig med at uddatering af blodkomponenter undgås i videst muligt omfang. Naturligvis stiller blodkomponenter som blodpladekoncentrater med kort opbevaringstid de højeste krav til en effektiv lagerstyring, og de intensive behandlingsregimer af f.eks. kræftpatienter giver et øget klinisk behov for netop denne type blodkomponenter i hele regionen. For patienterne vil der kunne opnås en større transfusionssikkerhed, idet eksisterende blodtyper og serologiske undersøgelser vil være tilgængelige, hvis patienterne overflyttes mellem hospitaler indenfor regionen. Dette vil sandsynligvis også betyde en besparelse i antallet af undersøgelser på regionens borgere, idet en foretagen undersøgelse vil være tilgængelig fra alle de lokationer, man som patient vil kunne komme i kontakt med. Nr Prio. Krav Tilbudsgiveren skal dokumentere den effektivisering, der kan opnås i analyseproduktionen samt for de kliniske brugere. Facilitering af informationsstrømmen mellem de klinisk immunologiske afdelinger i regionen. Nr. Prio. Krav Side 11

12 Tilbudsgiver skal redegøre for, hvorledes informationsstrømmen i lodcenter Midt understøttes af den tilbudte løsning Understøttelse af de klinisk immunologiske afdelingers behov for ændringer og udvikling Det klinisk immunologiske speciale er dynamisk og står over for store udfordringer. Nye analytiske metoder, udviklet til forskningsformål, inddrages i den daglige funktion, omlægning og udvikling af analytiske funktioner sker hele tiden. KIIT skal gennem fortsat systemmæssig udvikling og tilpasning sikre tidssvarende procesunderstøttelse betinget af ændringer indenfor det klinisk immunologiske speciale og af organisatoriske og teknologiske ændringer i øvrigt. Nr Prio. Krav Tilbudsgiver skal sandsynliggøre og dokumentere sin evne til fortsat at følge udviklingen indenfor fagområdet samt den fortsatte udvikling i den systemmæssige understøttelse Tilbudsgiver skal beskrive sine overordnede strategivalg m.h.t. valg af standarder såvel indenfor fagområdet som indenfor sundheds it samt it generelt, jfr. kravspecifikationens afsnit Strategiske temaer rugertransparens For den enkelte rekvirent skal de klinisk immunologiske afdelinger fremstå som ét laboratorium. Det vil sige, at den elektroniske rekvisition sendes til brugerens eget laboratorium, som derpå sørger for processen og svarafgivelse, uanset om prøven analyseres på det lokale laboratorium, et andet laboratorium i regionen eller et laboratorium uden for regionen. Nr Prio. Krav For den enkelte rekvirent skal de klinisk immunologiske afdelinger i regionen opleves som ét laboratorium rugergrænseflade Der lægges vægt på at løsningen er konsistent således at den grundlæggende funktionalitet virker på samme måde i alle moduler og skærmbilleder f hensyn til sikkerheden i forbindelse med anvendelse af systemet, må det enkelte skærmbillede ikke give informations-overload, her tænkes specielt på funktioner der benyttes til sikkerhedskontroller Side 12

13 Systemets fleksibilitet og videreudvikling De kliniske immunologiske afdelinger vil variere i størrelse, opgavesammensætning og m.h.t. tilrettelæggelse af arbejdsprocesser. Der kan endvidere fremover forventes strukturelle og opgavemæssige ændringer. Nr Prio. Krav Systemet skal kunne tilpasses til de varierede behov på forskellige lokaliteter i lodcenter Midt (customisering), og det skal være enkelt at ændre på systemet (re-customisering) Tilbudsgiver skal forpligte sig til strategisk udviklingssamarbejde under en målsætning som defineret under afsnit 2.5: Projektets formål og mål, og i denne forbindelse oplyse, hvilke vilkår Tilbudsgiver måtte have for samarbejdet, samt hvorledes Tilbudsgiver i praksis har til hensigt at tilrettelægge dette samarbejde Systemets tilpasning til lodcenter Midts behov Nr Prio. Krav Det enkelte laboratorium må ikke af den systemmæssige løsning pålægges begrænsninger og krav m.h.t. udformning af arbejdsprocesser, valg af analyseudstyr eller Q-metoder Samarbejdet inden for lodcenter Midt Opgavefordelingen mellem de klinisk immunologiske afdelinger i Region Midtjylland indebærer en specialisering af analyseområder og en udveksling af prøvemateriale og blodprodukter mellem laboratorierne. Nr Prio. Krav Systemet skal understøtte samarbejde og arbejdsdeling i lodcenter Midt, herunder at donorer frit kan henvende sig til blodprøvetagning og/eller tapning på alle tappesteder i regionen, uanset hvor donoren primært er tilknyttet. Side 13

14 Primær sektoren Primær sektoren anvender it-systemer fra et antal leverandører af forskellige praksis -journalsystemer, der af den enkelte lægepraksis benyttes som portal for adgang til relevant faglig information og funktionalitet. Rekvisition og svar vedrørende laboratorieundersøgelser stilles i dag af laboratorierne til rådighed via snitflader (MedCom) til disse praksissystemer. Denne strategi skal fortsat understøttes, men suppleret med følgende yderligere muligheder for den praktiserende læge: Mulighed for at søge på alle relevante analysesvar vedrørende den enkelte patient på tværs af regioner, sygehuse og laboratorier via faciliteter, der forventes stillet til rådighed via den offentlige fælles sundhedsportal Sundhed.dk KIIT-systemet skal muliggøre søgeadgang fra primærsektoren til svarhistorik via den fællesoffentlige sundhedsportal Sundhed.dk. Tilbudsgiveren skal opstille en model for implementering Og fordele/ulemper forbundet hermed Da et stigende antal opgaver må forventes at blive flyttet til primærsektoren, må de praktiserende lægers adgang til laboratoriemedicinsk information på sigt bringes på niveau med sygehusafdelingernes. Side 14

15 3. Klinisk immunologisk laboratorievirksomhed på hospitalerne 3.1 Organiseringen af blodbankerne og den øvrige klinisk immunologiske virksomhed på sygehusene i Region Midtjylland Der er klinisk immunologiske afdelinger (KI) placeret på Århus Universitetshospital, Skejby; Regionshospitalet Viborg; Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning. Laboratorievirksomheden er organiseret i ét blodcenter på tværs af regionen, et vævstypelaboratorium og tre vævscentre lodcenter Midt lodbankerne i Region Midtjylland blev i 2007 samlet i ét blodcenter - lodcenter Midt, som har aktiviteter på 13 hospitaler samt et mobilt tappested. I henhold til lodforsyningsloven og Lægemiddelstyrelsen er ansvaret placeret hos den overordnet ansvarlige for lodcenter Midt, der direkte refererer til Lægemiddelstyrelsen i juridisk henseende. fdelingsledelserne refererer til Hospitalsledelserne på de enkelte hospitaler Vævstypelaboratorium Vævstypelaboratoriet er en integreret afdeling i KI, Århus Universitetshospital SKEJY, men ikke en del af lodcenter Midt. fdelingsledelsen refererer til Hospitalsledelsen på SKEJY Vævscentre Der er tre vævscentre i KI-regi, som er placeret på hhv. KI, Regionshospitalet Holstebro; KI, Regionshospitalet Viborg og KI, Århus Universitetshospital, Skejby. Vævscentrerne er ikke en del af lodcenter Midt. I henhold til Vævsloven og Lægemiddelstyrelsen er ansvaret placeret hos den overordnet ansvarlige for det enkelte vævscenter med direkte reference til Lægemiddelstyrelsen i juridisk henseende. fdelingsledelserne refererer til Hospitalsledelserne på de enkelte hospitaler. Side 15

16 3.2 Det klinisk immunologiske speciales opgaver og produktion ktiviteter i lodcenter Midt ktiviteterne på de enkelte adresser i lodcenter Midt fremgår nedenfor: FUNKTIONER Tapning Fraktionering Kvalitetskontrol bestemmelse Donortype- smittetest Obligatoriske Opbevaring Distribution og forlig i l l Patienttype serologiske lodtype- Øvrige laboratorie-analyser Mobil tapning HOSPITLER LODNK ØST Regionshospitalet Grenaa Sygehusvej 6 X / / / / X / / / / / 8500 Grenaa Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1 X / / / / X / X / / / 8900 Randers Regionshospitalet Samsø Sygehusvej 20 / / / / / X / / / / / 8305 Samsø Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 X / / / / X / X / / / 8600 Silkeborg Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 X / / / / / / / / / / 8660 Skanderborg Århus Universitetshospital Skejby rendstrupgårdsvej Å h Århus Universitetshospital Århus Sygehus Tage Hansens Gade 2 X X X X X X X X X X / / / / / / X / X / / / / / / / / X / X / / / 8000 Århus C Side 16

17 * inkl. afereser LODNK VEST Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 X / / X / X / X X X / 7400 Herning Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 X X X X X X X X X X X 7500 Holstebro Regionshospitalet Ringkøbing Nørreport 9 / / / / / X / X / / / 6950 Ringkøbing Regionshospitalet Skive Resenvej 25 / / / / / X / / / / / 7800 Skive Regionshospitalet Viborg Heiberg lle 4 X X X X X X X X X X X 8800 Viborg ktiviteter i Vævstypelaboratoriet ktiviteterne i Vævstypelaboratoriet ses i nedenstående skema: FUNKTIONER match Serologiske antistofundersøgelser samt cross markører Undersøgelser for lymfocyt Vævstypebestem-melser Kvalitetskontrol VÆVSTYPELORTORIET Århus Universitetshospital Skejby X X X X Side 17

18 3.2.3 ktiviteter i vævscentrene Vævscentrene på hhv. Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Viborg er knoglebanker, mens vævscentret på Århus Universitetshospital Skejby håndterer stamceller. De tre Vævscentre fungerer desuden som testcenter for andre vævscentre i Regionen. FUNKTIONER Udtagning Testning Forarbejdning Konservering Opbevaring Distribution Eksport HOSPITLER Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 / X / / / / / 7500 Holstebro Regionshospitalet Viborg Heiberg lle 4 X X / / / / / 8800 Viborg Århus Universitetshospital Skejby rendstrupgårdsvej 100 X X X X X X X 8200 Århus N Side 18

19 3.3. Produktion I tabellerne nedenfor er produktionens størrelse i 2007 angivet for de enkelte aktiviteter i lodcenter Midt, Vævstypelaboratoriet og de tre vævscentre Produktion i lodcenter Midt PRODUKTION ntal tapning Mobil tapning fereser patienter Typeunder-søgelserdonorer + Kontroltyper donorer Screentestt patieneter og smittetest Obligatoriske Øvrige laboratorie-analyser Udleveret HOSPITLER Regionshospitalet Grenaa Sygehusvej / / / / / / / Grenaa Regionshospitalet Randers Skovlyvej / / / / Randers Regionshospitalet Samsø Sygehusvej 20 / / / / / / / / Samsø Regionshospitalet Silkeborg Falkevej / / / / Silkeborg Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej / / / / / / / / 8660 Skanderborg Århus Universitetshospital Skejby rendstrupgårdsvej Århus N Århus Universitetshospital Århus Sygehus Tage Hansens Gade / * ** / / / 6000*** *** *** / / / / / / / Århus C Side 19

20 * patienter og donorer ** inkl. testning af patienter og testning for vævscenter, KI, SKEJY *** 2008-tal Regionshospitalet Herning Gl. Landevej / / / * Herning Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej / ** Holstebro Regionshospitalet Ringkøbing Nørreport 9 / / / / Ringkøbing Regionshospitalet Skive Resenvej 25 / / / / / / / / Skive Regionshospitalet Viborg Heiberg lle *** 3752 / Viborg * inkl. fænotypbestemmelser i Regionshospitalet Holstebro ** fænotypebestemmelser inkluderet i opgørelsen for Regionshospitalet Herning *** inkl. tapninger i Thy/Mors Produktion i Vævstypelaboratoriet FUNKTIONER match Serologiske antistofundersøgelser samt cross markører Undersøgelser for lymfocyt Vævstypebestem-melser VÆVSTYPELORTORIET Århus Universitetshospital Skejby Side 20

21 Produktion i Vævscentrene PRODUKTION Udtagning Testning Forarbejdning Konservering Opbevaring Distribution Eksport HOSPITLER Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 / 1250* / / / / / 7500 Holstebro Regionshospitalet Viborg Heiberg lle / / / / / 8800 Viborg Århus Universitetshospital Skejby rendstrupgårdsvej ** Århus N * Vævscentret, Regionshospitalet Holstebro blev godkendt af Lægemiddelsstyrelsen i Det forventes, at produktionen vil være ca i 2009 ** dette tal er inkluderet i opgørelsen for obligatoriske smittetest for Århus Universitetshospital Skejby i tabel ovenfor Side 21

22 4. Funktionelle krav Dette afsnit indeholder usecases for de procesforløb som understøtter arbejdsgangene i Klinisk Immunologisk fdeling. Hver use-case henføres så vidt muligt til eet af nedenstående processer: D: Donorforløb (fra bloddonor til færdigt produkt) R: Recipientforløb (fra transfusionskrævende patient til fuldendt transfusion) P: Patientforløb (fra patient til afgivet analysesvar) V: Vævs- og Cellebank (fra donor til udleveret vævs- eller celleprodukt) Undtaget herfra er: K: Kvalitet (som kan relateres til alle processer) Hvert sæt af usecases indledes med en oversigt over det forløb som de efterfølgende usecases indgår i. Tilbudsgiver skal, præcist beskrive hvordan den systemmæssige understøttelse er af den enkelte delopgave. Use cases er beskrevet på følgende måde: Hver use case har en headder indeholdende: Usecasens nummer o formatteret som ex D1-2.2 hvor D referere til den samling usecases (forløb) den indgår i, i dette eksempel Donorforløb, 1-2 svarende til det sted i donorforløbet hvor usecasen indgår i arbejdsprocessen, 2 er anden usecase på strækningen (D1-2). Usecasens navn Usecasens formål Usecasens start Usecasens afslutning Nedenstående skema viser hvorledes indholdet I selve usecasen er struktureret: () () (C) (D) S D U () Delopgave Den delopgave som skal løses med understøttelse af KIIT systemet. Delopgaverne er nummereret fortløbende inden for den enkelte usecase. Side 22

23 En delopgave kan i visse tilfælde være suppleret med beskrivelse af en fvigelse og/eller et Problem. fvigelse, beskriver de få % hvor delopgaven skal understøttes på en anden måde end den rutinemæssige måde. Problem, er udtryk for en delopgave der er et specielt behov for at få en understøttelse af. Som indledning til nogle af forløbene findes supplerende oplysninger om det pågældende forløb. () (C) Kundens ønsker og overvejelser (om nogen). Ønsker og overvejelser er markeret alfabetisk inden for den enkelte delopgave og vil i kombination med usecasens og delopgavens nummer give en entydig identifikation af det enkelte krav/ønske ex D b Prioritering af ønsker: Prioritet.: Krav, som vi anser som så centrale, at systemet må forventes ikke at kunne fungere eller fungere meget dårligt, hvis disse krav ikke er opfyldt ( kritiske krav ) Prioritet.: Krav, som vi ud fra vort kendskab til laboratorieinformationssystemer anser for væsentlige for en god funktion af systemet ( væsentlige krav ). Prioritet C.: Krav, hvis opfyldelse vil lette det daglige arbejde ( nice to have ). * markering efter et ord betyder at der findes forklaring til ordet i ordbogen som er medsendt som underbilag. Side 23

24 4.1 Donorforløb Donor hjemme Donor fremmødt Donor i tappestol D1 D2 D3 D4 D Prøver til analyse lodkompnenter D5 7 Karantænelager D6 D8 D9 Frigivet lager Lageroverførsel og udlevering Side Donorforløb

25 Donorforløb: D2-3.1 Selekteringsmuligheder ved automatisk tildeling af komponentkoder, f.eks. - kun plasma fra mandlige donorer må anvendes til patientbehandling - ved indtagelse af acetylsalicylsyre eller hvis donor har en akutkode, må buffycoat ikke anvendes til trombocytpool D7-8.1 I det standard analyseprogram der er for donorer, er der analyser skal være udført og accepterede, før frigivelse, og analyser der ikke blokerer for frigivelse af den aktuelle tapning (Hb, vævstype, lokale analyser) De fleste donoranalyser har en cut off værdi, der bestemmer om resultatet er acceptabelt. I disse tilfælde skal det eksakte aflæsningsresultat overføre til KIIT, der så danner en konklusion udfra de brugerdefinerede cut off værdier. D5-9.1 Specialkomponenter kan f.eks.være: - enkeltkomponent der videreforabejdes - Forskellige blodkomponenter, evt. af forskellig blodtype, samles Side 25

26 Use case nr.: D1-2.1 Navn: Donortilmelding Formål: t få donor tilmeldt Start: En person ønsker at blive bloddonor fslutning: Personen er blevet tilmeldt donorkorpset nsvarlig gruppe KI: faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Donor tilmeldes a. Obligatoriske oplysninger incl. lovmæssige krav vedr. donoroprettelse registreres i donorjournal* b. Overblik over tilmeldte dononorer og statistik ifht ventetid (tilmelding første tapning) 2. Udover konventionel tilmelding, skal donor kunne tilmelde sig på internettet, f.eks. via rm.dk, sundhed.dk, den lokale blodbank s hjemmeside, eller bloddonor.dk direkte overførsel til KIIT (stamoplysninger i donorjournal*) a. KIIT genererer elektronisk kvittering til donor. F.eks. sms, eller automatisk brev udskrift afhængig af donors valgte kontaktform b. Tilmelding kun gyldig ved udfyldelse af obligatoriske felter udvalgt af KI, eks. cpr-nr., kontaktform og tappested Donor skal tilknyttes det lokale donorkorps (jf. Kvalitetshåndbogen) 3. Tilmelding til Knoglemarvsdonorregister * opdatering til stamoplysninger i donorjournal a. KIIT genererer elektronisk kvittering til donor. F.eks. sms, eller automatisk brev udskrift afhængig af donors valgte kontaktform. Side 26

27 fvigelse: Man kan godt være knoglemarvsdonor, uden at være bloddonor. b. Kravene er ikke de samme for knoglemarvsdonorerne og bloddonorer. Dette skal KIIT skal kunne håndtere. Donorregisteret for KMT-donorer skal være adskilt fra bloddonor-registeret, men oplysninger skal kunne synkroniseres mellem registrene Side 27

28 Use case nr.: D1-2.2 Navn: Registrering af stamoplysninger og kliniske data. Formål: Oprette og vedligeholde oplysninger i donorjournal Start: Donoroplysninger ønskes indtastet/overført fslutning: Donoroplysninger er opdateret, og konsekvenser for tapning er effektueret nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Registrering af donor id a. Snitflade til Region Midtjyllands cpr-register til validering af personoplysninger b. Link til elektronisk udfyldt spørgeskema 2. Registrering af stamoplysninger og specielle forhold, f.eks. indkalde forhold, accept af blodprøver til forskning, kontaktform, valg af donors tilhørsforhold o.a. a. Systemet skal kunne håndtere, at der er forskel på cpr-oplysninger og kontaktoplysninger f. eks. adresse 3. Registrering af kliniske data, herunder vævstyper og trombocyttyper a. Værdier i definerede felter skal trigge bestemte handlinger eller tilføjelser til donorjournal Konsekvens for denne/næste tapning genereres automatisk 4. Søgning på stamoplysninger og/eller kliniske data, på specifik donor a. Søgning foretages enten på cpr. nr. eller tappenummer 5. Skriftlig kommunikation med donor, f.eks. ved lav Hb, udeblivelse, jubilæum, donorkort a. Genereres automatisk via brugerdefinerbare standardbreve, i udvalgte tilfælde som . Side 28

29 o.a. 6. Overflytning af donor til blodbanker eksternt RM a. Elektronisk genereret brugerdefinerbar overflytningsblanket 7. Overflytning af donor fra blodbanker eksternt RM a. Data fra blodbanker eksternt RM skal kunne indsættes i donorjournal (inkl. virussvar, blodtype m.m.) Side 29

30 Use case nr.: D1-2.3 Navn: Udvælgelse og indkaldelse af donor Formål: Kontakt til donor ang. tapning/blodprøvetagning Start: Der skal indkaldes et ønsket antal donorer til tapning, fordelt over den aktuelle dag fslutning: Ønsket antal donorer er indkaldt, og hvor nødvendigt, er der bestilt transport til donorer nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S U I 1. Udvælge og indkalde grupper af donorer a. Søgning på en eller flere parametre i stamoplysninger og/eller kliniske data (donorjournal*), samtidigt b. Mulighed for reservation til given recipient 2. Kontakte tappeklare donorer, jvf. donorkriterier c. Mulighed for at automatisere indkaldelse på baggrund af lagerbeholdning og forventet udlevering i hhv. blodbank øst og vest a. utomatiseret/manuelt via mail, sms, brev eller telefonisk. b. uto-opringning, understøttelse af opkald til donor via telefonsystem, på baggrund af klik på donors telefonnummer (eller lignende) i KIIT. C 3. Registrering af donor respons a. Tilbagemelding via mail, sms, telefonisk eller via web-booking direkte til KIIT. b. utomatiseret reminder til donor, f.eks. via sms, Side 30

31 4. ooking fvigelse: En donor kan godt blive tappet i mobilbussen den ene gang, og næste gang ønske tapning på en anden lokation. mail, osv. a. Web-booking, hvor donor kan f. eks. se hvornår man igen kan tappes, blodtype, Hb ved sidste tapning (kun af KI udvalgte oplysninger) Web-booking kun gyldig ved udfyldelse af obligatoriske felter, udvalgt af KI. b. Donor skal kunne give tilladelse til transportkoordinator* på sit ansættelsessted om at være firmadonor* c. Kobling til kalender, ud fra eks. tidspunkt, blodtype og lagerstatus, lokationsbestemt tappekapacitet. 5. utomatisk inaktivering ved gentagne udeblivelser besked til donor a. rugerdefinerbare standardbreve, afhængig af antal udeblivelser. (brev, mail) 6. estille transport til donor a. Snitflade til kørselsordning ex taxa eller Falck specificeres yderligere b. Returmail system fra kørselsordning Side 31

32 Use case nr.: D2-3.1 Navn: Fremmøde af donor Formål: at sikre at kun donorer, der opfylder donorkriterierne, godkendes til tapning/blodprøvetagning Start: Donor ankommer til tappested fslutning: Donor bliver godkendt til tapning, eller afvist, jvf. donorkriterierne nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Spørgeskema med signatur fra donor a. rugerstyret opdatering af spørgeskema b. Donor kan identificeres elektronisk ved udfyldning af elektronisk spørgeskema. c. Mulighed for papirudgave i situationer hvor elektronisk udgave ikke er mulig. 2. Faglig person godkender spørgeskema, jvf. donorkriterier. a) Som en del af godkendelsen, kan det være nødvendigt at ændre donors indtastninger. b) Det kan være nødvendigt at afvise og evt. sætte donor i karantæne. Dette registreres i donorjournal. d. Mulighed for scanning af spørgeskema, således oplysninger er tilgængelig i KIIT a. Link til medicinhåndbogen C b. Snitflade til FMK (Fælles Medicin Kort) Skal kunne til - og fravælges, da dette kræver tilladelse fra donor c. Der kan vælges en eller flere karantænekoder*, til den aktuelle tapning d. Der kan oprettes nye, og redigeres i gældende karantænekoder C Side 32

33 3. Valg af komponentkoder* Se nærmere beskrivelse i tekstforløb. 4. utomatisk bestilling af standard analyseprogram ved registreret fremmøde automatisk datakommunikation med analyseapparatur (tovejs kommunikation) fvigelse: Udover standardanalyseprogram har de enkelte adresser forskellige analyser, eks. vævstypebestemmelse, der ønskes automatisk tildelt 5. Udskrift af tappeformular a. utomatisk tildeling af komponentkoder (produktkode/formål), ud fra aktuel lagerstatus, med mulighed for manuel ændring b. Komponentkoder skal kunne ændres ny tappeformular a. Lokale tilføjelser til standardanalyseprogrammet, herunder vævstyper b. lle rekvirerede analyser, også lokalt tilføjede f.eks. HTLV, screen, skal automatisk udskrives på tappeformularen. a. Ved hvert fremmøde tildeles donor et unikt tappenummer. Dette gælder også for kandidatdonorer samt donorer der genindtræder i donorkorpset b. rugerstyret redigering af tappeformular c. Lokationsbestemte tappeformularer d. Tappeformular kan genudskrives Side 33

34 Use case nr.: D3-4.1 Navn: Tapning af donor Formål: Tapning af fuldblod Start: Donor er klar til tapning fslutning: Donor er tappet nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Praktisk tapning af donor a)donor id kontrolleres b)div. utensilier inkl. blodpose scannes c)nalyseglas + blodpose mrk. med tappenummer Vippevægt til blodpose scannes d)donor tappes e)kontrol af donor id, mærkning af analyseglas + blodpose, foretages og registreres af anden personale efter tapning. a. lle oplysninger om personale, utensilier, apparatur og komponenter skal logges b. Overskridelse af foruddefineret tappetid, vægt osv. giver anledning til alarm/spærring for anvendelse af fuldblodet fvigelse: Pt. udføres denne proces forskelligt, på de forskellige adresser. Nogle steder sker denne skanning til Optilink, andre steder direkte til de nuværende blodbanks it-systemer. Side 34

35 2.utomatisk opdatering af værdier fra hæmatologi-udstyr fvigelse: fhængigt af hvilket blodpose fabrikat den enkelte adresse anvender, udtages blodprøve til 3. Hb-bestemmelse hhv. før og efter tapning. Der er forskel på Hb værdi før og efter tapning, derfor skal der også være forskel i grænseværdier. a. Systemet skal give advis, hvis Hb falder udenfor foruddefinerede grænser b. Lokal tilpasning af grænseværdier 3. Scanning af blodprodukt efter tapning automatisk overførsel til fraktioneringslager eller kassation ved afbrudt tapning a. Kassationskoder skal entydig angive årsag til kassation Side 35

36 Use case nr.: D4-5.1 Navn: Fraktionering af fuldblod Formål: Fremstilling af blodkomponenter ud fra fuldblod Start: lodposer med fuldblod ankommer til fraktioneringsadresse fslutning: Fuldblod er fraktioneret til de forskellige blodkomponenter nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Elektronisk modtagelse af blodportioner til a. Direkte kobling til oplysninger om personale, fraktionering inkl. registrering af tidspunkt og temperatur fra blodbanker/mobiltapninger der ikke udfører fraktionering utensilier, apparatur og komponenter i forbindelse med alle arbejdsprocesser. 2. Centrifugering af fuldblod a. Opkobling af centrifuger til KIIT, mhp. opsamling af data (f.eks. centrifuge-id, tidsregistrering, procedure). 3. Fraktionering af fuldblod a. Direkte kobling af oplysninger vedrørende fraktionering (f.eks. apparatur-id, tidsregistrering, komponentvægt) til KIIT samt udskrivning af labels. la. med nettovægt på relevante komponenter. b. Mulighed for ændring af komponentkode 4. Indfrysning af plasma komponenter a. Opkobling af indfryser (f.eks. apparatur-id, tidsregistrering) til KIIT, mhp. opsamling af data. 5. Trombocyt-fremstilling: a) Scanning af komponenter (uffy Coats) b) Udskrivning a. lokering v. 0-uforlig og overskredet holdbarhed Side 36

37 Påsætning af etiketter Kontrol c) Fremstilling af komponenten jf. instruktioner 6. Evt. kassation af blodkomponenter b. dvis v. RhD uoverensstemmelse c. Direkte kobling til oplysninger om personale, utensilier, apparatur og komponenter i forbindelse med alle arbejdsprocesser. a. Kassationskode skal entydig angive årsag til kassation b. Manuel registrering af kassation 7. Opdeling af blodkomponent i splitkomponenter Udskrift af etiketter til blodpose 8. Registrering af endelig blodkomponent overførsel til karantænelager c. utomatisk kassation af blodkomponenter, på baggrund af opsamlede data fra tappe- og produktionsudstyr a. IST 128 kontrol af endelig blodkomponent Side 37

38 Use case nr.: D5-9.1 Navn: Specialkomponenter* Formål: t fremstille specialkomponenter Start: ehov (lager el. patient) for specialkomponenter fslutning: Specialkomponenterne er fremstillet nsvarlig gruppe KI: Faglig/kvalitets grupperne Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Søgning af specialkomponent udfra brugerdefinerede kriterier; f.eks. komponent, blodtype og alder -> reservationsliste, med de blodkomponenter der skal indgå, udskrives a. KIIT foreslår de blodkomponenter, der skal indgå. Manuel ændring af foreslåede blodkomponenter i forhold til den automatisk generede reservationsliste 2. Fysisk fremfinding af komponenter til fremstilling af specialkomponent, på baggrund af reservationsliste 3. Scanning af de fremfundne komponenter a. lokering af uanvendelige komponenter; f.eks. 0-uforlig og holdbarhed 4.- Udskrivning - Påsætning af etikette - Kontrol 5. Specialkomponenten fremstilles (jf. instruktioner) a. Jf. IST-koder b. Nettovægt skal fremgå på specialkomponent a. lle oplysninger om personale, utensilier, apparatur, og komponenter skal logges Side 38

39 6. Overførsel til frigivet lager eller karantænelager v. scanning af den færdigfremstillede specialkomponent Side 39

40 Use case nr.: D6-7.1 Navn: Registrering af blodkomponenter, fra karantænelager* til brugslager* Formål: Sikre at kun blodkomponenter med acceptable analyseresultater, frigives til brugslager Start: Donorblod er fraktioneret og alle analyser er udført fslutning: lodkomponenter, hvor analyseresultater er accepterede, er frigivet nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S U I 1. lodkomponenter på karantænelager scannes inden overførsel til brugslager a. dvis hvis ikke alle analyser er accepterede/udført. 2. Mulighed for liste over blodkomponenter på karantænelager, med angivelse af årsag. b. Der skal kunne dannes og printes en liste over såvel frigivne som fortsat karantænerede komponenter a. Karantæneliste skal kunne genereres på baggrund af tappedato på en given dato eller et datointerval Side 40

41 Use case nr.: D Navn: Donorprøver til analyser Formål: t sikre, at alle rekvirerede analyse udføres, og at analyseresultaterne får de rette konsekvenser for blodkomponenter og donorjournal/oplysninger Start: Der skal udføres en række analyser, før blodkomponenterne må frigives fslutning: lodkomponenterne frigives eller kasseres nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. nalyser på donorprøver er allerede rekvireret i KIIT og kommunikeres automatisk til relevant analyseapparatur 2. lle analyseresultater kommunikeres automatisk fra apparatur til KIIT. fvigelse: nalyser udføres ind i mellem manuelt og analyseresultater indsættes da også manuelt, i KIIT a. nalyseresultater fra tidligere tapninger skal kunne ses, de må ikke overskrives b. Ved manuel indsættelse af analyseresultater, skal der være mulighed for blind/dobbeltindtastning, hvor relevant. c. Der ønskes en generisk snitflade med mulighed for brugerdefinerbar sammenkædning af analyseresultater med analysekonklusioner i KIIT (mhp. opsætning af nyt apparatur, analyser eller ændrede parametre) d. Det skal fremgå i KIIT at analyser er udført/indsat manuelt incl. mulighed for at se oplysninger om indtaster Side 41

42 3. dvis ved afvigende analyseresultater, med angivelse af afvigelsen a. Der skal være mulighed for at få information mht. til afvigelser i forhold til grænseværdier og diskrepans i forhold til registrerede data i KIIT (F.eks ikke- konkluderbar type, kontroltypeuoverenstemmelse, gråzoneresultater, positive smittemarkører) 4. Udskrift af liste over analyser, der mangler at blive udført/konkluderet 5. Vurdering og godkendelse af analyseresultater foregår i KIIT a. KIIT foretager, hvor det er muligt, automatisk konkludering og godkendelse af analyseresultater 6. Rekvirering af supplerende analyser ved afvigende resultater b. KIIT skal registrere, hvis der er foretaget en manuel vurdering og ændring af analyseresultatet a. Supplering foregår automatisk, hvor det er relevant, udfra profilerbare kriterier C 7. Når alle rekvirerede analyser er besvaret og overholder gældende krav for frigivelse, sker der en elektronisk frigivelse i KIIT, som er en forudsætning for overførsel til brugslager jf. D Se endvidere tekst til donorforløb 8. fvigende analyseresultater, der ikke overholder gældende algoritmer, forårsager a. Det skal være muligt at ændre konsekvensen af et afvigende analyseresultat Side 42

43 kassation og samtidig udskrift af liste med de pågældende komponenter. 9. Scanning af kasseret komponent i forbindelse med fysisk kassation. 10. nalyseresultater forårsager opdatering af donoroplysninger (efter gældende algoritme). a. ngivelse af kassationskode obligatorisk Side 43

44 Use case nr.: D Navn: Lagerstyring Formål: Håndtering af blodkomponenter på baggrund af aktuel lagerstatus Start: Rekvirering af lageroversigt fslutning: opdateret lager nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Generering og udskrift til skærm eller papir af lageroversigt ud fra forskellige a. Lagerstatus skal altid være tidstro opdateret parametre: Optælling af enkeltkomponenter/komponentgrupper og blodtyper Oversigt over egne lagre, andre lagre, alle lagre, transportlager Fraktioneringslager/karantænelager ldersfordeling på lager Oversigt over difference mellem ønsket lager/aktuel lager fordelt på parametre Oversigt over reserverede blodkomponenter Uddatering b. Mulighed for definerbare komponentgrupper c. Mulighed for at definere minimumslager og ønsket lager, fordelt på komponentgruppe på hvert brugslager Side 44

45 2. Fysisk uddatering På planlagte tidspunkter skal systemet kunne uddatere blodkomponenter, der ikke er blevet anvendt inden komponentens udløb. 3. Lageroverførsel: a) søgning b) reservation c) modtagelse 4. Fremfinding af blodkomponent til fremstilling af specialprodukt ændring af komponentkode automatisk overførsel til fraktioneringslager Se D a. Uddatering skal kunne planlægges til et brugerdefineret dagligt tidspunkt b. Uddaterede komponenter må ikke kunne udleveres og kun anvendes til kvalitetskontrol. c. Uddatering skal kunne ske på en kombination af brugerdefinerede parametre. Parametrene skal kunne differentieres i forhold til komponentkoder. d. Elektronisk kontrol af kassation/uddatering ved scanning af de enkelte komponenter a. Søgning på forskellige parametre, samtidigt: F.eks. blodtype, vævstype, fænotype, alder, komponenttype b. Søgning og reservation skal kunne foregå på eget og andres lagre c. Elektronisk kontrol af lageroverførsel med scanning af de enkelte komponenter a. Søgning skal kunne ske på forskellige parametre, samtidigt: f.eks. lodtype, fænotype, komponent, alder 5. Resultater fra overvågning (bakteriedyrkning) af trombocytpools checkes. a. Positive resultater skal medføre blokering af alle involverede tappenumre Side 45

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.s. kontor j.nr. 2003-1340-5 D. 12. november 2004. Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

KIIT Tilbudsgrundlag Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi

KIIT Tilbudsgrundlag Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi KIIT Tilbudsgrundlag Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi Region Midtjylland Begrænset EU-udbud April 2009 Regionshuset Viborg It-afdelingen Projekter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Blodbankens InterInfo

Blodbankens InterInfo Blodbankens InterInfo Blodbankens InterInfo Hvad er det? InterInfo er en internetbaseret adgang til at få oplysninger fra Blodbankens edb-system. Hvordan kommer man ind på InterInfo? Der er to måder man

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen.

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen. NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland Indledning I

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år.

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år. Til: Fra Kopi til: Bivirkningsrådet AGR, FOS FOS-ledelse Vision for IT på bivirkningsområdet 7. juli 2009 Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Region Midt Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) og Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) i Hospitalsenheden Vest (HEV)

Region Midt Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) og Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) i Hospitalsenheden Vest (HEV) PROJEKTBESKRIVELSE Kompetenceregistrering i Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) og Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Hospitalsenheden Vest. Projektet forkortes IKA_HEV (Individuel Kompetence Afklaring,

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

INSTRUKS FOR REGISTRERING OG STATUSSKIFT, BLOD. Dansk Reuma Biobank

INSTRUKS FOR REGISTRERING OG STATUSSKIFT, BLOD. Dansk Reuma Biobank Instruks for registrering og statusskift, blod Formål At registrere blodfraktioner i registreringsmodulet tilhørende Regionernes Biobank (A: Daglig indregistrering af blod/blodmaterialer), samt at skifte

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Spørgsmål og svar 5 - MTU

Spørgsmål og svar 5 - MTU Spørgsmål og svar 5 - MTU Hvor lang tid inden udsendelse af spørgeskemaer skal medarbejderdata kunne ændres? Det vurderes positivt jo tættere det er muligt at ændre medarbejderdata op til udsendelse. Leverandøren

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Patientadministration

Patientadministration Patientadministration Systematic Columna Patientadministration sikrer effektiv understøttelse af arbejdsgange, fuld integration mellem forskellige systemer og overblik over sygehusenes aktiviteter. Overblik

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Release note februar 2015

Release note februar 2015 Release note februar 2015 Generelle funktioner Datafletning af ydelser med frekvens hver Inaktive ægtefæller nu aktiveret til forebyggende hjemmebesøg Medcom Print af udskrivningsrapporten Medicin Dosering

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet VEJLEDNING Vejledning til akkrediteringssite. Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Sådan logger du på akkrediteringssitet side 2 2. Opbygning af akkrediteringssitet side 3 3. Arbejdet med de enkelte standarder

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Bloddonor. kom godt i gang

Bloddonor. kom godt i gang Bloddonor kom godt i gang Kom godt i gang Selvom der ikke er mangel på blod i Danmark, er der faktisk brug for cirka 25.000 nye donorer hvert år, til at erstatte dem, der må stoppe som donorer. Derfor

Læs mere

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Kom godt i gang med CSC Social

Kom godt i gang med CSC Social Kom godt i gang med CSC Social Nyt it-system nye arbejdsgange CSC social er SOF s nye fælles it-system, som skal understøtte dokumentationen og samarbejdet mellem de forskellige myndighedscentre og tilbud.

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere