KIIT Kravspecifikation Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIIT Kravspecifikation Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi"

Transkript

1 KIIT Kravspecifikation Laboratorieinformationssystem Klinisk Immunologi Region Midtjylland egrænset EU-udbud pril 2009 Regionshuset Viborg It-afdelingen Projekter

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Krav til tidsplan Generelt Projektets faser Tidsmæssige rammer Projektets milestones aggrund, mål og strategi Projektets baggrund Mission og mål for de klinisk immunologiske laboratorier IT-vision Udbudets afgrænsning Projektets formål og mål Understøttelse af de klinisk immunologiske afdelingers behov for ændringer og udvikling Strategiske temaer Klinisk immunologisk laboratorievirksomhed på hospitalerne Organiseringen af blodbankerne og den øvrige klinisk immunologiske virksomhed på sygehusene i Region Midtjylland Det klinisk immunologiske speciales opgaver og produktion Produktion Funktionelle krav rkitektur og standarder Overordnede krav til systemarkitektur Forretningsarkitektur Krav til eksterne grænseflader og integration Integration...Fejl! ogmærke er ikke defineret. 6.6 Primærsektoren Eksterne laboratorier Instrumenter EPJ (option) CPR Labka II ØS Ledelsesinformation, statistik og rapportering Klinisk afdeling rugerstamdatakatalog (SK) It infrastruktur og krav til drift Generelt

3 7.2. Driftcentre Klient og periferi udstyr Netværk Mobilitet Test- og uddannelsessystem Krav i øvrigt Krav til svartider og driftseffektivitet Krav til kapacitet og udbygningsmuligheder Produktion rugere og arbejdsstationer Krav til dokumentation Generelt rugervejledning Driftsdokumentation Systemdokumentation Krav til It-sikkerhed Generelt dgangskontrol og rettighedsstyring rugeradministration Logning Krav til implementering Generelt Tidsplan og rækkefølge for implementering Uddannelse Support under projektforløbet Vedligehold under projektforløbet Konvertering Projektledelse (på leverandørside) Installation og konfigurering Tillægsydelser efter tid Krav til vedligehold, support og programmelopdatering Krav til betalingsplan etalingsplan etalingsgaranti Krav til afprøvning Krav vedrørende projektorganisation og samarbejde Implementeringsgrupper pr. hospital/blodbank Referencegruppe Løbende samarbejde mellem kunde og leverandør Kundens ressourceforbrug Krav vedrørende licensbetingelser og deponeringsordning Side 3

4 0. Indledning Dette kontraktbilag indeholder Region Midtjyllands krav til et laboratorieinformationssystem til hospitalernes klinisk immunologiske afdelinger samt den yderligere information, der er skønnet relevant som baggrund for tilbudsgivernes afgivelse af tilbud. Krav er indsat i teksten efter følgende systematik: Nr. Prio. Krav (1) Krav nummer. Nummeret har formen x.y-z, hvor x.y er afsnitsnummer og z er et løbenummer indenfor pågældende afsnit. (2) Prioritering af krav. Kravene er kategoriseret efter prioritet i følgende systematik: Prioritet.: Krav, som vi anser som så centrale, at systemet må forventes ikke at kunne fungere eller fungere meget dårligt, hvis disse krav ikke er opfyldt ( kritiske krav ) Prioritet.: Krav, som vi ud fra vort kendskab til laboratorieinformationssystemer anser for væsentlige for en god funktion af systemet ( væsentlige krav ). Prioritet C.: Krav, hvis opfyldelse vil lette det daglige arbejde ( nice to have ). (3) Tekstuel beskrivelse af krav Side 4

5 1. Krav til tidsplan 1.1. Generelt Tilbudsgiveren udarbejder, udkast til hovedtidsplan, der indgår som kontraktbilag 1. Tilbudsgiverens udkast til hovedtidsplan skal overholde rammer og krav, som defineret i indeværende afsnit, og i tilbudsgrundlaget, samt skal endvidere overholde de i kontrakten fastsatte tidsfrister. Forud for kontraktindgåelse gennemføres en afklaringsfase, jfr. vedlagte standardkontrakt med tilhørende bilag, baseret på K01-standarkontrakten med ændringer. Tilbudsgiverens udkast til tidsplan kan med udgangspunkt i de her stillede krav i øvrigt tage udgangspunkt i standardkontrakten K01 s bilag 1, med ændringer, vedlagt som del af udbudsmaterialet Projektets faser Udkastet til hovedtidsplan skal afspejle følgende faser: Fase 0: Fase 1: Fase 2: fklaringsfase Projektinitiering Organisering og detailplanlægning Tilpasning og udvikling Det bemærkes, at der ønskes en løsning baseret på et standard ramme system. Udvikling af yderligere funktionalitet udover muligheder indeholdt i standardløsningen forventes at have et begrænset omfang. Fase 3: Implementering, jfr. kravspecifikationens afsnit Tidsmæssige rammer Der lægges vægt på, at projektet kan igangsættes med kort tidshorisont samt at en samlet og aftestet løsning kan sættes i drift primo tredje kvartal Planen skal respektere helligdage og ferieperioder. ktiviteter, der forudsætter inddragelse af hospitalernes medarbejdere kan ikke placeres i ugerne 7, og ugerne 51-1, alle uger inklusive. Side 5

6 Det skal af planen fremgå, hvilke medarbejdere der inddrages og i hvilke perioder. Især er det væsentligt at placeringen af aktiviteter, der inddrager større grupper af medarbejdere (f. eks.uddannelse), klart fremgår af planen Projektets milestones Der foretages installationsprøve, overtagelsesprøve og driftsprøve for hver delleverance for sig, samt for det samlede system som anført i kontraktens bilag 8. Nævnte prøver skal klart være defineret i hovedtidsplanen som projekt milestones. Endvidere ønskes indlagt milestones for afslutning af de forskellige typer af tilpasnings-/udviklingsaktiviteter, samt konvertering. Kontraktuelle målepunkter (milestones) der er underlagt bod, jfr. kontrakt, skal som minimum omfatte Godkendt overtagelsesprøve og driftsprøve på uddanelses og testsystem. Godkendt konvertering af stamdata fra eksisterende blodbankssystemer. Godkendt samlet overtagelsesprøve og driftsprøve på det samlede system. Nr. Prio. Krav Tilbudsgiver skal opstille en model for implementering Og fordele/ulemper forbundet hermed 2. aggrund, mål og strategi 2.1. Projektets baggrund lodcenter Midt Ved dannelsen af Region Midtjylland blev de klinisk immunologiske afdelinger og blodbanker i regionen samlet under samme administrative myndighed, hvilket faciliterede et bredere fagligt og organisatorisk samarbejde inden for det klinisk immunologiske fagområde. Den ny lodlov (Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål) fra 2005 gav mulighed for en mere fleksibel organisation og en mere effektiv anvendelse af den faglige ekspertise inden for området. Et af de primære mål for lodcenter Midt er ensretning af faglige standarder og arbejdsgange med henblik på en optimeret kvalitetsstyring. De klinisk immunologiske afdelinger udarbejdede en model for organisationen, som blev godkendt af Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland i november Side 6

7 2006, og lodcenter Midt opnåede fælles virksomhedsgodkendelse fra Lægemiddelstyrelsen i oktober lodcenter Midt er delt i to hovedblodbanker, lodbank Øst og lodbank Vest Eksisterende IT-systemer i lodcenter Midt lodbank Øst: Århus, Randers, Silkeborg, Grenå, Skanderborg, Samsø lodbankssystemet KILOD er et 20 år gammelt, proprietært system, der har været vedligeholdt og udviklet af ganske få personer. Systemets funktionalitet og datastruktur er mangelfuldt dokumenteret, og der eksisterer kun begrænset personbåret viden om det samlede system - i de klinisk immunologiske afdelinger og på leverandørside. Systemet er yderligere svært gennemskueligt, da det er programmeret i en tidlig version af et ældre programmeringsprog (PL/). Der forudses derfor en udfordring i forbindelse med datamigration til en nyere platform. lodbank Vest: Viborg/Skive, Herning/Holstebro/Ringkøbing, Mobillod Her anvendes Logicas blodbanksystem, der understøtter arbejdsgange og databehandling i forhold til donoradministration, tapning, analysering, produktion af blodprodukter, lagerstyring, udlevering af blodprodukter og transfusionsregistrering. Systemopsætningen muliggør individuel tilpasning af systemet, hvilket har resulteret i forskellige opsætninger på de to installationer i lodbank Vest. lodbanksystemet understøtter IST 128 og udvidede kontrolfunktioner i forbindelse med produktmærkning og udlevering af blodprodukter. lodbanksystemet har udover en web-grænseflade også grænseflader til EDI, EPJ samt klinisk biokemiske laboratoriesystemer. Logicas blodbanksystem anvendes i enkelte blodbanker i Region Syddanmark og i Region Midtjylland samt i Thorshavn Mission og mål for de klinisk immunologiske laboratorier Klinisk Immunologi er en integreret del af behandlingssystemet både på hovedfunktionsniveau, på regionsniveau og på højt specialiseret niveau. Som tværgående kliniske speciale skal det medvirke til at fastholde og øge kvaliteten i sundhedsvæsenet: Høj professionel standard, minimal risiko for patienterne, helhed i patientforløbet, høj patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Mål: lodcenter Midt har som erklæret mål at sikre optimal transfusionsmedicinsk behandling af alle patienter i Region Midtjylland og gennem et solidt samarbejde med donororganisationen at vedligeholde et donorkorps, som kan understøtte en tilstrækkelig produktion af blodkomponenter. Målet er også at Side 7

8 bidrage med relevant immunologisk diagnostik og fyldestgørende svar på immunologiske analyser på rette tid. Vision: Visionen for lodcenter Midt er at være den naturlige kliniske og forskningsmæssige samarbejdspartner i Region Midtjylland for klinikere, som betjener sig af transfusioner, immunologisk diagnostik eller immunmodulerende behandling IT-vision Historisk De enkelte klinisk immunologiske afdelinger i lodcenteret har historisk udviklet sig forskelligt, dels baseret på forskelle i arbejdsområder og dels på forskelle i teknologi. Hver afdeling har med udgangspunkt i arbejdsform i laboratoriet og de omgivende IT-systemer udviklet eller anskaffet procesorienterede edbsystemer, som understøtter arbejdet internt. Forbindelserne til klinikerne er vokset ud herfra, i første omgang til elektronisk svarafgivelse, og nu i tiltagende grad også til rekvirering Generelle principper Vi anerkender følgende overordnede principper for systemanvendelse, hentet fra National Strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Målsætninger for digitalisering af sundhedsvæsenet: Digitaliseringen skal: Understøtte kvalitet og produktivitet i sundhedsvæsenet Skabe bedre service til og inddragelse af borgere (donorer) og patienter Skabe digital sammenhæng ved hjælp af stærkere samarbejde aseres på brugervenlige, sikre og effektive løsninger Minimere manuel inddatering af data Øge tilgængelighed til og genbrug af data, uanset hvor den primære registrering er sket Give adgang til deling af data på tværs af tid og sted 2.4. Udbudets afgrænsning Systemmæssig afgrænsning Udbuddet omfatter et laboratorieinformationssystem (KIIT) for klinisk immunologi. Side 8

9 Systemet har snitflader til bl.a. klinisk biokemi - LabkaII, til journalsystemer i almen praksis, til EPJ-systemer samt til økonomisystem Organisatorisk afgrænsning Systemets primære brugere er de klinisk immunologiske afdelinger på sygehusene i Region Midtjylland. Sekundære brugere er sygehusenes kliniske afdelinger, praktiserende læger og donorer Projektets formål og mål Projektets formål Udbuddet har til formål at tilvejebringe ny systemløsning for klinisk immunologi med en funktionalitet som minimum modsvarende det allerede eksisterende funktionalitets-niveau i KI-lod og Logicas blodbankssystem (flere driftssteder med forskellig konfiguration). Udbuddet indgår i et samlet projekt, der udover anskaffelse og implementering af et laboratorieinformations system med tilhørende instrument og utensil opkobling, omfatter kommunikation med det af regionen valgte elektroniske patientjournalsystem samt øvrige integrationer iht. kravspecifikationen Projektets mål Konsolidering af Region Midtjyllands it-systemer på blodbanksområdet Region Midtjyllands strategi for it-området er at der løbende skal ske en konsolidering inden for alle områder. Ensretning af arbejdsgange vil i afgørende grad faciliteres af fælles processtyring, som er et væsentligt element i et blodbanks it-system. Etablering af fælles it-løsning Ved tilretning af it-systemet i forbindelse med teknologisk udvikling, ændrede myndighedskrav og samarbejde med nye partnere (som f.eks. plasmafraktionerings-virksomheder) kræver Lægemiddelstyrelsen omfattende valideringer af de berørte funktionaliteter i it-systemet. De ressourcekrævende valideringer kan naturligvis kun samles, hvis it-systemet er fælles. Driften af et fælles it-system kan samles med de gevinster, det kan betyde for sikkerhed og driftsomkostninger. Side 9

10 t fastholde/udvide donorskaren. Nutidens donorer benytter i stort omfang elektroniske hjælpemidler og tager det for givet, at de kan modtage indkaldelse pr. eller SMS, og at de efterfølgende selv kan booke en tid, ligesom de efter ønske vil kunne modtage en advis i form af en SMS. loddonorerne vil kunne tilbydes et mere fleksibelt tilhør til tappestederne, så de f.eks. vil kunne blive tappet nærmere deres arbejdssted, hvis de bor og arbejder i forskellige dele af regionen. Tiltag, der kan bidrage til at styrke det unikke danske frivillige bloddonorarbejde, vil være til gavn for patienterne. t modtage rekvisitioner og afgive elektroniske svar Udbygning og optimering af rekvirenternes adgang til laboratoriemedicinsk information. Elektronisk rekvisition af analyser og elektronisk afgivelse af svar er et obligat krav i samarbejdet med primærsektoren, ligesom integration med EPJ vil stille krav, som formentlig enklest kan honoreres i et fælles it-system. Nr Prio. Krav Tilbudsgiveren skal konkret beskrive den øgede mål-opfyldelse mht. udbygning og optimering af rekvirenternes adgang til laboratoriemedicinsk information, herunder at adgangen er karakteriseret ved enkelhed, overskuelighed og brugervenlighed. t sikre ensartet kvalitetskontrol i Region Midtjylland. KIIT skal medvirke til fastholdelse og højnelse af den kvalitetsstyring og akkreditering, som er central for den klinisk immunologiske virksomhed. KIIT skal herunder understøtte relevante kvalitetskontrolsystemer med klare advarsler ved analytiske problemer KIIT skal bidrage til den fortsatte effektivisering af analyseproduktionen og de kliniske brugeres arbejdsprocesser gennem teknologiske, organisatoriske, administrative og personalemæssige tiltag. KIIT må under ingen omstændigheder pålægge bindinger eller krav til ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, som medfører nedsat produktivitet og effektivitet Fælles blodbanks-it vil give mulighed for et øget og nødvendigt analysesamarbejde mellem de enkelte blodbanker med samling af komplekse og teknisk krævende analyseopsætninger som f.eks. nukleinsyreamplifikationstest (NT) af enkelt-donationer - på de store specialafdelinger og uddelegering af andre analyser til mindre afdelinger med henblik på en nødvendig fastholdelse af et kompetent personale på disse afdelinger. Side 10

11 Samtidig skal kommunikation af resultater ske med fuld sporbarhed og høj sikkerhed, hvilket formentlig kræver fælles tilgang til resultaterne i en fælles analysedatabase. Nr Prio. Krav Tilbudsgiveren skal redegøre for, hvorledes systemets faciliteter for intern kontrol vil bidrage til øget sikkerhed i lodcenter Midts processer Tilbudsgiveren skal redegøre for understøttede kvalitetskontrolsystemer (f.eks. statistisk proceskontrol) og standarder. Tilbudsgiveren skal redegøre for, om systemet opfylder krav til laboratorieinformationssystemer i akkrediterede laboratorier, jfr. DS/EN ISO Systemdokumentation skal udformes, så den umiddelbart kan anvendes i lodcenter Midt s akkrediteringsproces. Forsyningssikkerhed og lille kassationsratio. En af udfordringerne for den regionale blodbanksdrift er fælles lagerstyring af blodkomponenter med henblik på at maksimere den transfusions-medicinske forsyningssikkerhed i hele regionen, samtidig med at uddatering af blodkomponenter undgås i videst muligt omfang. Naturligvis stiller blodkomponenter som blodpladekoncentrater med kort opbevaringstid de højeste krav til en effektiv lagerstyring, og de intensive behandlingsregimer af f.eks. kræftpatienter giver et øget klinisk behov for netop denne type blodkomponenter i hele regionen. For patienterne vil der kunne opnås en større transfusionssikkerhed, idet eksisterende blodtyper og serologiske undersøgelser vil være tilgængelige, hvis patienterne overflyttes mellem hospitaler indenfor regionen. Dette vil sandsynligvis også betyde en besparelse i antallet af undersøgelser på regionens borgere, idet en foretagen undersøgelse vil være tilgængelig fra alle de lokationer, man som patient vil kunne komme i kontakt med. Nr Prio. Krav Tilbudsgiveren skal dokumentere den effektivisering, der kan opnås i analyseproduktionen samt for de kliniske brugere. Facilitering af informationsstrømmen mellem de klinisk immunologiske afdelinger i regionen. Nr. Prio. Krav Side 11

12 Tilbudsgiver skal redegøre for, hvorledes informationsstrømmen i lodcenter Midt understøttes af den tilbudte løsning Understøttelse af de klinisk immunologiske afdelingers behov for ændringer og udvikling Det klinisk immunologiske speciale er dynamisk og står over for store udfordringer. Nye analytiske metoder, udviklet til forskningsformål, inddrages i den daglige funktion, omlægning og udvikling af analytiske funktioner sker hele tiden. KIIT skal gennem fortsat systemmæssig udvikling og tilpasning sikre tidssvarende procesunderstøttelse betinget af ændringer indenfor det klinisk immunologiske speciale og af organisatoriske og teknologiske ændringer i øvrigt. Nr Prio. Krav Tilbudsgiver skal sandsynliggøre og dokumentere sin evne til fortsat at følge udviklingen indenfor fagområdet samt den fortsatte udvikling i den systemmæssige understøttelse Tilbudsgiver skal beskrive sine overordnede strategivalg m.h.t. valg af standarder såvel indenfor fagområdet som indenfor sundheds it samt it generelt, jfr. kravspecifikationens afsnit Strategiske temaer rugertransparens For den enkelte rekvirent skal de klinisk immunologiske afdelinger fremstå som ét laboratorium. Det vil sige, at den elektroniske rekvisition sendes til brugerens eget laboratorium, som derpå sørger for processen og svarafgivelse, uanset om prøven analyseres på det lokale laboratorium, et andet laboratorium i regionen eller et laboratorium uden for regionen. Nr Prio. Krav For den enkelte rekvirent skal de klinisk immunologiske afdelinger i regionen opleves som ét laboratorium rugergrænseflade Der lægges vægt på at løsningen er konsistent således at den grundlæggende funktionalitet virker på samme måde i alle moduler og skærmbilleder f hensyn til sikkerheden i forbindelse med anvendelse af systemet, må det enkelte skærmbillede ikke give informations-overload, her tænkes specielt på funktioner der benyttes til sikkerhedskontroller Side 12

13 Systemets fleksibilitet og videreudvikling De kliniske immunologiske afdelinger vil variere i størrelse, opgavesammensætning og m.h.t. tilrettelæggelse af arbejdsprocesser. Der kan endvidere fremover forventes strukturelle og opgavemæssige ændringer. Nr Prio. Krav Systemet skal kunne tilpasses til de varierede behov på forskellige lokaliteter i lodcenter Midt (customisering), og det skal være enkelt at ændre på systemet (re-customisering) Tilbudsgiver skal forpligte sig til strategisk udviklingssamarbejde under en målsætning som defineret under afsnit 2.5: Projektets formål og mål, og i denne forbindelse oplyse, hvilke vilkår Tilbudsgiver måtte have for samarbejdet, samt hvorledes Tilbudsgiver i praksis har til hensigt at tilrettelægge dette samarbejde Systemets tilpasning til lodcenter Midts behov Nr Prio. Krav Det enkelte laboratorium må ikke af den systemmæssige løsning pålægges begrænsninger og krav m.h.t. udformning af arbejdsprocesser, valg af analyseudstyr eller Q-metoder Samarbejdet inden for lodcenter Midt Opgavefordelingen mellem de klinisk immunologiske afdelinger i Region Midtjylland indebærer en specialisering af analyseområder og en udveksling af prøvemateriale og blodprodukter mellem laboratorierne. Nr Prio. Krav Systemet skal understøtte samarbejde og arbejdsdeling i lodcenter Midt, herunder at donorer frit kan henvende sig til blodprøvetagning og/eller tapning på alle tappesteder i regionen, uanset hvor donoren primært er tilknyttet. Side 13

14 Primær sektoren Primær sektoren anvender it-systemer fra et antal leverandører af forskellige praksis -journalsystemer, der af den enkelte lægepraksis benyttes som portal for adgang til relevant faglig information og funktionalitet. Rekvisition og svar vedrørende laboratorieundersøgelser stilles i dag af laboratorierne til rådighed via snitflader (MedCom) til disse praksissystemer. Denne strategi skal fortsat understøttes, men suppleret med følgende yderligere muligheder for den praktiserende læge: Mulighed for at søge på alle relevante analysesvar vedrørende den enkelte patient på tværs af regioner, sygehuse og laboratorier via faciliteter, der forventes stillet til rådighed via den offentlige fælles sundhedsportal Sundhed.dk KIIT-systemet skal muliggøre søgeadgang fra primærsektoren til svarhistorik via den fællesoffentlige sundhedsportal Sundhed.dk. Tilbudsgiveren skal opstille en model for implementering Og fordele/ulemper forbundet hermed Da et stigende antal opgaver må forventes at blive flyttet til primærsektoren, må de praktiserende lægers adgang til laboratoriemedicinsk information på sigt bringes på niveau med sygehusafdelingernes. Side 14

15 3. Klinisk immunologisk laboratorievirksomhed på hospitalerne 3.1 Organiseringen af blodbankerne og den øvrige klinisk immunologiske virksomhed på sygehusene i Region Midtjylland Der er klinisk immunologiske afdelinger (KI) placeret på Århus Universitetshospital, Skejby; Regionshospitalet Viborg; Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning. Laboratorievirksomheden er organiseret i ét blodcenter på tværs af regionen, et vævstypelaboratorium og tre vævscentre lodcenter Midt lodbankerne i Region Midtjylland blev i 2007 samlet i ét blodcenter - lodcenter Midt, som har aktiviteter på 13 hospitaler samt et mobilt tappested. I henhold til lodforsyningsloven og Lægemiddelstyrelsen er ansvaret placeret hos den overordnet ansvarlige for lodcenter Midt, der direkte refererer til Lægemiddelstyrelsen i juridisk henseende. fdelingsledelserne refererer til Hospitalsledelserne på de enkelte hospitaler Vævstypelaboratorium Vævstypelaboratoriet er en integreret afdeling i KI, Århus Universitetshospital SKEJY, men ikke en del af lodcenter Midt. fdelingsledelsen refererer til Hospitalsledelsen på SKEJY Vævscentre Der er tre vævscentre i KI-regi, som er placeret på hhv. KI, Regionshospitalet Holstebro; KI, Regionshospitalet Viborg og KI, Århus Universitetshospital, Skejby. Vævscentrerne er ikke en del af lodcenter Midt. I henhold til Vævsloven og Lægemiddelstyrelsen er ansvaret placeret hos den overordnet ansvarlige for det enkelte vævscenter med direkte reference til Lægemiddelstyrelsen i juridisk henseende. fdelingsledelserne refererer til Hospitalsledelserne på de enkelte hospitaler. Side 15

16 3.2 Det klinisk immunologiske speciales opgaver og produktion ktiviteter i lodcenter Midt ktiviteterne på de enkelte adresser i lodcenter Midt fremgår nedenfor: FUNKTIONER Tapning Fraktionering Kvalitetskontrol bestemmelse Donortype- smittetest Obligatoriske Opbevaring Distribution og forlig i l l Patienttype serologiske lodtype- Øvrige laboratorie-analyser Mobil tapning HOSPITLER LODNK ØST Regionshospitalet Grenaa Sygehusvej 6 X / / / / X / / / / / 8500 Grenaa Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1 X / / / / X / X / / / 8900 Randers Regionshospitalet Samsø Sygehusvej 20 / / / / / X / / / / / 8305 Samsø Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 X / / / / X / X / / / 8600 Silkeborg Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 X / / / / / / / / / / 8660 Skanderborg Århus Universitetshospital Skejby rendstrupgårdsvej Å h Århus Universitetshospital Århus Sygehus Tage Hansens Gade 2 X X X X X X X X X X / / / / / / X / X / / / / / / / / X / X / / / 8000 Århus C Side 16

17 * inkl. afereser LODNK VEST Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 X / / X / X / X X X / 7400 Herning Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 X X X X X X X X X X X 7500 Holstebro Regionshospitalet Ringkøbing Nørreport 9 / / / / / X / X / / / 6950 Ringkøbing Regionshospitalet Skive Resenvej 25 / / / / / X / / / / / 7800 Skive Regionshospitalet Viborg Heiberg lle 4 X X X X X X X X X X X 8800 Viborg ktiviteter i Vævstypelaboratoriet ktiviteterne i Vævstypelaboratoriet ses i nedenstående skema: FUNKTIONER match Serologiske antistofundersøgelser samt cross markører Undersøgelser for lymfocyt Vævstypebestem-melser Kvalitetskontrol VÆVSTYPELORTORIET Århus Universitetshospital Skejby X X X X Side 17

18 3.2.3 ktiviteter i vævscentrene Vævscentrene på hhv. Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Viborg er knoglebanker, mens vævscentret på Århus Universitetshospital Skejby håndterer stamceller. De tre Vævscentre fungerer desuden som testcenter for andre vævscentre i Regionen. FUNKTIONER Udtagning Testning Forarbejdning Konservering Opbevaring Distribution Eksport HOSPITLER Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 / X / / / / / 7500 Holstebro Regionshospitalet Viborg Heiberg lle 4 X X / / / / / 8800 Viborg Århus Universitetshospital Skejby rendstrupgårdsvej 100 X X X X X X X 8200 Århus N Side 18

19 3.3. Produktion I tabellerne nedenfor er produktionens størrelse i 2007 angivet for de enkelte aktiviteter i lodcenter Midt, Vævstypelaboratoriet og de tre vævscentre Produktion i lodcenter Midt PRODUKTION ntal tapning Mobil tapning fereser patienter Typeunder-søgelserdonorer + Kontroltyper donorer Screentestt patieneter og smittetest Obligatoriske Øvrige laboratorie-analyser Udleveret HOSPITLER Regionshospitalet Grenaa Sygehusvej / / / / / / / Grenaa Regionshospitalet Randers Skovlyvej / / / / Randers Regionshospitalet Samsø Sygehusvej 20 / / / / / / / / Samsø Regionshospitalet Silkeborg Falkevej / / / / Silkeborg Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej / / / / / / / / 8660 Skanderborg Århus Universitetshospital Skejby rendstrupgårdsvej Århus N Århus Universitetshospital Århus Sygehus Tage Hansens Gade / * ** / / / 6000*** *** *** / / / / / / / Århus C Side 19

20 * patienter og donorer ** inkl. testning af patienter og testning for vævscenter, KI, SKEJY *** 2008-tal Regionshospitalet Herning Gl. Landevej / / / * Herning Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej / ** Holstebro Regionshospitalet Ringkøbing Nørreport 9 / / / / Ringkøbing Regionshospitalet Skive Resenvej 25 / / / / / / / / Skive Regionshospitalet Viborg Heiberg lle *** 3752 / Viborg * inkl. fænotypbestemmelser i Regionshospitalet Holstebro ** fænotypebestemmelser inkluderet i opgørelsen for Regionshospitalet Herning *** inkl. tapninger i Thy/Mors Produktion i Vævstypelaboratoriet FUNKTIONER match Serologiske antistofundersøgelser samt cross markører Undersøgelser for lymfocyt Vævstypebestem-melser VÆVSTYPELORTORIET Århus Universitetshospital Skejby Side 20

21 Produktion i Vævscentrene PRODUKTION Udtagning Testning Forarbejdning Konservering Opbevaring Distribution Eksport HOSPITLER Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 / 1250* / / / / / 7500 Holstebro Regionshospitalet Viborg Heiberg lle / / / / / 8800 Viborg Århus Universitetshospital Skejby rendstrupgårdsvej ** Århus N * Vævscentret, Regionshospitalet Holstebro blev godkendt af Lægemiddelsstyrelsen i Det forventes, at produktionen vil være ca i 2009 ** dette tal er inkluderet i opgørelsen for obligatoriske smittetest for Århus Universitetshospital Skejby i tabel ovenfor Side 21

22 4. Funktionelle krav Dette afsnit indeholder usecases for de procesforløb som understøtter arbejdsgangene i Klinisk Immunologisk fdeling. Hver use-case henføres så vidt muligt til eet af nedenstående processer: D: Donorforløb (fra bloddonor til færdigt produkt) R: Recipientforløb (fra transfusionskrævende patient til fuldendt transfusion) P: Patientforløb (fra patient til afgivet analysesvar) V: Vævs- og Cellebank (fra donor til udleveret vævs- eller celleprodukt) Undtaget herfra er: K: Kvalitet (som kan relateres til alle processer) Hvert sæt af usecases indledes med en oversigt over det forløb som de efterfølgende usecases indgår i. Tilbudsgiver skal, præcist beskrive hvordan den systemmæssige understøttelse er af den enkelte delopgave. Use cases er beskrevet på følgende måde: Hver use case har en headder indeholdende: Usecasens nummer o formatteret som ex D1-2.2 hvor D referere til den samling usecases (forløb) den indgår i, i dette eksempel Donorforløb, 1-2 svarende til det sted i donorforløbet hvor usecasen indgår i arbejdsprocessen, 2 er anden usecase på strækningen (D1-2). Usecasens navn Usecasens formål Usecasens start Usecasens afslutning Nedenstående skema viser hvorledes indholdet I selve usecasen er struktureret: () () (C) (D) S D U () Delopgave Den delopgave som skal løses med understøttelse af KIIT systemet. Delopgaverne er nummereret fortløbende inden for den enkelte usecase. Side 22

23 En delopgave kan i visse tilfælde være suppleret med beskrivelse af en fvigelse og/eller et Problem. fvigelse, beskriver de få % hvor delopgaven skal understøttes på en anden måde end den rutinemæssige måde. Problem, er udtryk for en delopgave der er et specielt behov for at få en understøttelse af. Som indledning til nogle af forløbene findes supplerende oplysninger om det pågældende forløb. () (C) Kundens ønsker og overvejelser (om nogen). Ønsker og overvejelser er markeret alfabetisk inden for den enkelte delopgave og vil i kombination med usecasens og delopgavens nummer give en entydig identifikation af det enkelte krav/ønske ex D b Prioritering af ønsker: Prioritet.: Krav, som vi anser som så centrale, at systemet må forventes ikke at kunne fungere eller fungere meget dårligt, hvis disse krav ikke er opfyldt ( kritiske krav ) Prioritet.: Krav, som vi ud fra vort kendskab til laboratorieinformationssystemer anser for væsentlige for en god funktion af systemet ( væsentlige krav ). Prioritet C.: Krav, hvis opfyldelse vil lette det daglige arbejde ( nice to have ). * markering efter et ord betyder at der findes forklaring til ordet i ordbogen som er medsendt som underbilag. Side 23

24 4.1 Donorforløb Donor hjemme Donor fremmødt Donor i tappestol D1 D2 D3 D4 D Prøver til analyse lodkompnenter D5 7 Karantænelager D6 D8 D9 Frigivet lager Lageroverførsel og udlevering Side Donorforløb

25 Donorforløb: D2-3.1 Selekteringsmuligheder ved automatisk tildeling af komponentkoder, f.eks. - kun plasma fra mandlige donorer må anvendes til patientbehandling - ved indtagelse af acetylsalicylsyre eller hvis donor har en akutkode, må buffycoat ikke anvendes til trombocytpool D7-8.1 I det standard analyseprogram der er for donorer, er der analyser skal være udført og accepterede, før frigivelse, og analyser der ikke blokerer for frigivelse af den aktuelle tapning (Hb, vævstype, lokale analyser) De fleste donoranalyser har en cut off værdi, der bestemmer om resultatet er acceptabelt. I disse tilfælde skal det eksakte aflæsningsresultat overføre til KIIT, der så danner en konklusion udfra de brugerdefinerede cut off værdier. D5-9.1 Specialkomponenter kan f.eks.være: - enkeltkomponent der videreforabejdes - Forskellige blodkomponenter, evt. af forskellig blodtype, samles Side 25

26 Use case nr.: D1-2.1 Navn: Donortilmelding Formål: t få donor tilmeldt Start: En person ønsker at blive bloddonor fslutning: Personen er blevet tilmeldt donorkorpset nsvarlig gruppe KI: faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Donor tilmeldes a. Obligatoriske oplysninger incl. lovmæssige krav vedr. donoroprettelse registreres i donorjournal* b. Overblik over tilmeldte dononorer og statistik ifht ventetid (tilmelding første tapning) 2. Udover konventionel tilmelding, skal donor kunne tilmelde sig på internettet, f.eks. via rm.dk, sundhed.dk, den lokale blodbank s hjemmeside, eller bloddonor.dk direkte overførsel til KIIT (stamoplysninger i donorjournal*) a. KIIT genererer elektronisk kvittering til donor. F.eks. sms, eller automatisk brev udskrift afhængig af donors valgte kontaktform b. Tilmelding kun gyldig ved udfyldelse af obligatoriske felter udvalgt af KI, eks. cpr-nr., kontaktform og tappested Donor skal tilknyttes det lokale donorkorps (jf. Kvalitetshåndbogen) 3. Tilmelding til Knoglemarvsdonorregister * opdatering til stamoplysninger i donorjournal a. KIIT genererer elektronisk kvittering til donor. F.eks. sms, eller automatisk brev udskrift afhængig af donors valgte kontaktform. Side 26

27 fvigelse: Man kan godt være knoglemarvsdonor, uden at være bloddonor. b. Kravene er ikke de samme for knoglemarvsdonorerne og bloddonorer. Dette skal KIIT skal kunne håndtere. Donorregisteret for KMT-donorer skal være adskilt fra bloddonor-registeret, men oplysninger skal kunne synkroniseres mellem registrene Side 27

28 Use case nr.: D1-2.2 Navn: Registrering af stamoplysninger og kliniske data. Formål: Oprette og vedligeholde oplysninger i donorjournal Start: Donoroplysninger ønskes indtastet/overført fslutning: Donoroplysninger er opdateret, og konsekvenser for tapning er effektueret nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Registrering af donor id a. Snitflade til Region Midtjyllands cpr-register til validering af personoplysninger b. Link til elektronisk udfyldt spørgeskema 2. Registrering af stamoplysninger og specielle forhold, f.eks. indkalde forhold, accept af blodprøver til forskning, kontaktform, valg af donors tilhørsforhold o.a. a. Systemet skal kunne håndtere, at der er forskel på cpr-oplysninger og kontaktoplysninger f. eks. adresse 3. Registrering af kliniske data, herunder vævstyper og trombocyttyper a. Værdier i definerede felter skal trigge bestemte handlinger eller tilføjelser til donorjournal Konsekvens for denne/næste tapning genereres automatisk 4. Søgning på stamoplysninger og/eller kliniske data, på specifik donor a. Søgning foretages enten på cpr. nr. eller tappenummer 5. Skriftlig kommunikation med donor, f.eks. ved lav Hb, udeblivelse, jubilæum, donorkort a. Genereres automatisk via brugerdefinerbare standardbreve, i udvalgte tilfælde som . Side 28

29 o.a. 6. Overflytning af donor til blodbanker eksternt RM a. Elektronisk genereret brugerdefinerbar overflytningsblanket 7. Overflytning af donor fra blodbanker eksternt RM a. Data fra blodbanker eksternt RM skal kunne indsættes i donorjournal (inkl. virussvar, blodtype m.m.) Side 29

30 Use case nr.: D1-2.3 Navn: Udvælgelse og indkaldelse af donor Formål: Kontakt til donor ang. tapning/blodprøvetagning Start: Der skal indkaldes et ønsket antal donorer til tapning, fordelt over den aktuelle dag fslutning: Ønsket antal donorer er indkaldt, og hvor nødvendigt, er der bestilt transport til donorer nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S U I 1. Udvælge og indkalde grupper af donorer a. Søgning på en eller flere parametre i stamoplysninger og/eller kliniske data (donorjournal*), samtidigt b. Mulighed for reservation til given recipient 2. Kontakte tappeklare donorer, jvf. donorkriterier c. Mulighed for at automatisere indkaldelse på baggrund af lagerbeholdning og forventet udlevering i hhv. blodbank øst og vest a. utomatiseret/manuelt via mail, sms, brev eller telefonisk. b. uto-opringning, understøttelse af opkald til donor via telefonsystem, på baggrund af klik på donors telefonnummer (eller lignende) i KIIT. C 3. Registrering af donor respons a. Tilbagemelding via mail, sms, telefonisk eller via web-booking direkte til KIIT. b. utomatiseret reminder til donor, f.eks. via sms, Side 30

31 4. ooking fvigelse: En donor kan godt blive tappet i mobilbussen den ene gang, og næste gang ønske tapning på en anden lokation. mail, osv. a. Web-booking, hvor donor kan f. eks. se hvornår man igen kan tappes, blodtype, Hb ved sidste tapning (kun af KI udvalgte oplysninger) Web-booking kun gyldig ved udfyldelse af obligatoriske felter, udvalgt af KI. b. Donor skal kunne give tilladelse til transportkoordinator* på sit ansættelsessted om at være firmadonor* c. Kobling til kalender, ud fra eks. tidspunkt, blodtype og lagerstatus, lokationsbestemt tappekapacitet. 5. utomatisk inaktivering ved gentagne udeblivelser besked til donor a. rugerdefinerbare standardbreve, afhængig af antal udeblivelser. (brev, mail) 6. estille transport til donor a. Snitflade til kørselsordning ex taxa eller Falck specificeres yderligere b. Returmail system fra kørselsordning Side 31

32 Use case nr.: D2-3.1 Navn: Fremmøde af donor Formål: at sikre at kun donorer, der opfylder donorkriterierne, godkendes til tapning/blodprøvetagning Start: Donor ankommer til tappested fslutning: Donor bliver godkendt til tapning, eller afvist, jvf. donorkriterierne nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Spørgeskema med signatur fra donor a. rugerstyret opdatering af spørgeskema b. Donor kan identificeres elektronisk ved udfyldning af elektronisk spørgeskema. c. Mulighed for papirudgave i situationer hvor elektronisk udgave ikke er mulig. 2. Faglig person godkender spørgeskema, jvf. donorkriterier. a) Som en del af godkendelsen, kan det være nødvendigt at ændre donors indtastninger. b) Det kan være nødvendigt at afvise og evt. sætte donor i karantæne. Dette registreres i donorjournal. d. Mulighed for scanning af spørgeskema, således oplysninger er tilgængelig i KIIT a. Link til medicinhåndbogen C b. Snitflade til FMK (Fælles Medicin Kort) Skal kunne til - og fravælges, da dette kræver tilladelse fra donor c. Der kan vælges en eller flere karantænekoder*, til den aktuelle tapning d. Der kan oprettes nye, og redigeres i gældende karantænekoder C Side 32

33 3. Valg af komponentkoder* Se nærmere beskrivelse i tekstforløb. 4. utomatisk bestilling af standard analyseprogram ved registreret fremmøde automatisk datakommunikation med analyseapparatur (tovejs kommunikation) fvigelse: Udover standardanalyseprogram har de enkelte adresser forskellige analyser, eks. vævstypebestemmelse, der ønskes automatisk tildelt 5. Udskrift af tappeformular a. utomatisk tildeling af komponentkoder (produktkode/formål), ud fra aktuel lagerstatus, med mulighed for manuel ændring b. Komponentkoder skal kunne ændres ny tappeformular a. Lokale tilføjelser til standardanalyseprogrammet, herunder vævstyper b. lle rekvirerede analyser, også lokalt tilføjede f.eks. HTLV, screen, skal automatisk udskrives på tappeformularen. a. Ved hvert fremmøde tildeles donor et unikt tappenummer. Dette gælder også for kandidatdonorer samt donorer der genindtræder i donorkorpset b. rugerstyret redigering af tappeformular c. Lokationsbestemte tappeformularer d. Tappeformular kan genudskrives Side 33

34 Use case nr.: D3-4.1 Navn: Tapning af donor Formål: Tapning af fuldblod Start: Donor er klar til tapning fslutning: Donor er tappet nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Praktisk tapning af donor a)donor id kontrolleres b)div. utensilier inkl. blodpose scannes c)nalyseglas + blodpose mrk. med tappenummer Vippevægt til blodpose scannes d)donor tappes e)kontrol af donor id, mærkning af analyseglas + blodpose, foretages og registreres af anden personale efter tapning. a. lle oplysninger om personale, utensilier, apparatur og komponenter skal logges b. Overskridelse af foruddefineret tappetid, vægt osv. giver anledning til alarm/spærring for anvendelse af fuldblodet fvigelse: Pt. udføres denne proces forskelligt, på de forskellige adresser. Nogle steder sker denne skanning til Optilink, andre steder direkte til de nuværende blodbanks it-systemer. Side 34

35 2.utomatisk opdatering af værdier fra hæmatologi-udstyr fvigelse: fhængigt af hvilket blodpose fabrikat den enkelte adresse anvender, udtages blodprøve til 3. Hb-bestemmelse hhv. før og efter tapning. Der er forskel på Hb værdi før og efter tapning, derfor skal der også være forskel i grænseværdier. a. Systemet skal give advis, hvis Hb falder udenfor foruddefinerede grænser b. Lokal tilpasning af grænseværdier 3. Scanning af blodprodukt efter tapning automatisk overførsel til fraktioneringslager eller kassation ved afbrudt tapning a. Kassationskoder skal entydig angive årsag til kassation Side 35

36 Use case nr.: D4-5.1 Navn: Fraktionering af fuldblod Formål: Fremstilling af blodkomponenter ud fra fuldblod Start: lodposer med fuldblod ankommer til fraktioneringsadresse fslutning: Fuldblod er fraktioneret til de forskellige blodkomponenter nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Elektronisk modtagelse af blodportioner til a. Direkte kobling til oplysninger om personale, fraktionering inkl. registrering af tidspunkt og temperatur fra blodbanker/mobiltapninger der ikke udfører fraktionering utensilier, apparatur og komponenter i forbindelse med alle arbejdsprocesser. 2. Centrifugering af fuldblod a. Opkobling af centrifuger til KIIT, mhp. opsamling af data (f.eks. centrifuge-id, tidsregistrering, procedure). 3. Fraktionering af fuldblod a. Direkte kobling af oplysninger vedrørende fraktionering (f.eks. apparatur-id, tidsregistrering, komponentvægt) til KIIT samt udskrivning af labels. la. med nettovægt på relevante komponenter. b. Mulighed for ændring af komponentkode 4. Indfrysning af plasma komponenter a. Opkobling af indfryser (f.eks. apparatur-id, tidsregistrering) til KIIT, mhp. opsamling af data. 5. Trombocyt-fremstilling: a) Scanning af komponenter (uffy Coats) b) Udskrivning a. lokering v. 0-uforlig og overskredet holdbarhed Side 36

37 Påsætning af etiketter Kontrol c) Fremstilling af komponenten jf. instruktioner 6. Evt. kassation af blodkomponenter b. dvis v. RhD uoverensstemmelse c. Direkte kobling til oplysninger om personale, utensilier, apparatur og komponenter i forbindelse med alle arbejdsprocesser. a. Kassationskode skal entydig angive årsag til kassation b. Manuel registrering af kassation 7. Opdeling af blodkomponent i splitkomponenter Udskrift af etiketter til blodpose 8. Registrering af endelig blodkomponent overførsel til karantænelager c. utomatisk kassation af blodkomponenter, på baggrund af opsamlede data fra tappe- og produktionsudstyr a. IST 128 kontrol af endelig blodkomponent Side 37

38 Use case nr.: D5-9.1 Navn: Specialkomponenter* Formål: t fremstille specialkomponenter Start: ehov (lager el. patient) for specialkomponenter fslutning: Specialkomponenterne er fremstillet nsvarlig gruppe KI: Faglig/kvalitets grupperne Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Søgning af specialkomponent udfra brugerdefinerede kriterier; f.eks. komponent, blodtype og alder -> reservationsliste, med de blodkomponenter der skal indgå, udskrives a. KIIT foreslår de blodkomponenter, der skal indgå. Manuel ændring af foreslåede blodkomponenter i forhold til den automatisk generede reservationsliste 2. Fysisk fremfinding af komponenter til fremstilling af specialkomponent, på baggrund af reservationsliste 3. Scanning af de fremfundne komponenter a. lokering af uanvendelige komponenter; f.eks. 0-uforlig og holdbarhed 4.- Udskrivning - Påsætning af etikette - Kontrol 5. Specialkomponenten fremstilles (jf. instruktioner) a. Jf. IST-koder b. Nettovægt skal fremgå på specialkomponent a. lle oplysninger om personale, utensilier, apparatur, og komponenter skal logges Side 38

39 6. Overførsel til frigivet lager eller karantænelager v. scanning af den færdigfremstillede specialkomponent Side 39

40 Use case nr.: D6-7.1 Navn: Registrering af blodkomponenter, fra karantænelager* til brugslager* Formål: Sikre at kun blodkomponenter med acceptable analyseresultater, frigives til brugslager Start: Donorblod er fraktioneret og alle analyser er udført fslutning: lodkomponenter, hvor analyseresultater er accepterede, er frigivet nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S U I 1. lodkomponenter på karantænelager scannes inden overførsel til brugslager a. dvis hvis ikke alle analyser er accepterede/udført. 2. Mulighed for liste over blodkomponenter på karantænelager, med angivelse af årsag. b. Der skal kunne dannes og printes en liste over såvel frigivne som fortsat karantænerede komponenter a. Karantæneliste skal kunne genereres på baggrund af tappedato på en given dato eller et datointerval Side 40

41 Use case nr.: D Navn: Donorprøver til analyser Formål: t sikre, at alle rekvirerede analyse udføres, og at analyseresultaterne får de rette konsekvenser for blodkomponenter og donorjournal/oplysninger Start: Der skal udføres en række analyser, før blodkomponenterne må frigives fslutning: lodkomponenterne frigives eller kasseres nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. nalyser på donorprøver er allerede rekvireret i KIIT og kommunikeres automatisk til relevant analyseapparatur 2. lle analyseresultater kommunikeres automatisk fra apparatur til KIIT. fvigelse: nalyser udføres ind i mellem manuelt og analyseresultater indsættes da også manuelt, i KIIT a. nalyseresultater fra tidligere tapninger skal kunne ses, de må ikke overskrives b. Ved manuel indsættelse af analyseresultater, skal der være mulighed for blind/dobbeltindtastning, hvor relevant. c. Der ønskes en generisk snitflade med mulighed for brugerdefinerbar sammenkædning af analyseresultater med analysekonklusioner i KIIT (mhp. opsætning af nyt apparatur, analyser eller ændrede parametre) d. Det skal fremgå i KIIT at analyser er udført/indsat manuelt incl. mulighed for at se oplysninger om indtaster Side 41

42 3. dvis ved afvigende analyseresultater, med angivelse af afvigelsen a. Der skal være mulighed for at få information mht. til afvigelser i forhold til grænseværdier og diskrepans i forhold til registrerede data i KIIT (F.eks ikke- konkluderbar type, kontroltypeuoverenstemmelse, gråzoneresultater, positive smittemarkører) 4. Udskrift af liste over analyser, der mangler at blive udført/konkluderet 5. Vurdering og godkendelse af analyseresultater foregår i KIIT a. KIIT foretager, hvor det er muligt, automatisk konkludering og godkendelse af analyseresultater 6. Rekvirering af supplerende analyser ved afvigende resultater b. KIIT skal registrere, hvis der er foretaget en manuel vurdering og ændring af analyseresultatet a. Supplering foregår automatisk, hvor det er relevant, udfra profilerbare kriterier C 7. Når alle rekvirerede analyser er besvaret og overholder gældende krav for frigivelse, sker der en elektronisk frigivelse i KIIT, som er en forudsætning for overførsel til brugslager jf. D Se endvidere tekst til donorforløb 8. fvigende analyseresultater, der ikke overholder gældende algoritmer, forårsager a. Det skal være muligt at ændre konsekvensen af et afvigende analyseresultat Side 42

43 kassation og samtidig udskrift af liste med de pågældende komponenter. 9. Scanning af kasseret komponent i forbindelse med fysisk kassation. 10. nalyseresultater forårsager opdatering af donoroplysninger (efter gældende algoritme). a. ngivelse af kassationskode obligatorisk Side 43

44 Use case nr.: D Navn: Lagerstyring Formål: Håndtering af blodkomponenter på baggrund af aktuel lagerstatus Start: Rekvirering af lageroversigt fslutning: opdateret lager nsvarlig gruppe KI: Faglig gruppe Leverandør Delopgave: Kundens ønsker og bemærkninger: P S D U 1. Generering og udskrift til skærm eller papir af lageroversigt ud fra forskellige a. Lagerstatus skal altid være tidstro opdateret parametre: Optælling af enkeltkomponenter/komponentgrupper og blodtyper Oversigt over egne lagre, andre lagre, alle lagre, transportlager Fraktioneringslager/karantænelager ldersfordeling på lager Oversigt over difference mellem ønsket lager/aktuel lager fordelt på parametre Oversigt over reserverede blodkomponenter Uddatering b. Mulighed for definerbare komponentgrupper c. Mulighed for at definere minimumslager og ønsket lager, fordelt på komponentgruppe på hvert brugslager Side 44

45 2. Fysisk uddatering På planlagte tidspunkter skal systemet kunne uddatere blodkomponenter, der ikke er blevet anvendt inden komponentens udløb. 3. Lageroverførsel: a) søgning b) reservation c) modtagelse 4. Fremfinding af blodkomponent til fremstilling af specialprodukt ændring af komponentkode automatisk overførsel til fraktioneringslager Se D a. Uddatering skal kunne planlægges til et brugerdefineret dagligt tidspunkt b. Uddaterede komponenter må ikke kunne udleveres og kun anvendes til kvalitetskontrol. c. Uddatering skal kunne ske på en kombination af brugerdefinerede parametre. Parametrene skal kunne differentieres i forhold til komponentkoder. d. Elektronisk kontrol af kassation/uddatering ved scanning af de enkelte komponenter a. Søgning på forskellige parametre, samtidigt: F.eks. blodtype, vævstype, fænotype, alder, komponenttype b. Søgning og reservation skal kunne foregå på eget og andres lagre c. Elektronisk kontrol af lageroverførsel med scanning af de enkelte komponenter a. Søgning skal kunne ske på forskellige parametre, samtidigt: f.eks. lodtype, fænotype, komponent, alder 5. Resultater fra overvågning (bakteriedyrkning) af trombocytpools checkes. a. Positive resultater skal medføre blokering af alle involverede tappenumre Side 45

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Varens vej. Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1

Varens vej. Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 Varens vej Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 1 healthcare ASSET TRACKING Om projektet HAT-projektet (Healthcare Asset Tracking) har til formål at teste og tilpasse en intelligent

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning. Kravspecifikationen beskriver opgaver, processer og

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 -

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 - Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen November 2008-1 - Indhold 1. Baggrund og sammenfatning...3 2. Status på EPJ i Danmark og internationalt...5

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.5 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.4 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.1 Oktober 2008 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 3.1 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Sæt kryds RSI / NSI Regional Lokal x Syddansk Sundhedsinnovation (?)

Projektbeskrivelse. Sæt kryds RSI / NSI Regional Lokal x Syddansk Sundhedsinnovation (?) RSD It-Projektmodel Projektbeskrivelse Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter,

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsinformatik 17. marts 2011 Denne rapport

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere