Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i Samarbejdsrådet, der er nedsat ved partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side, med hensyn til vedtagelsen af Samarbejdsrådets og Samarbejdsudvalgets forretningsordener og nedsættelsen af specialiserede underudvalg samt vedtagelsen af deres mandat DA DA

2 BEGRUNDELSE (1) Den 21. december 2011 vedtog Rådet sin afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (i det følgende benævnt "aftalen") 1. (2) Den 11. maj 2012 undertegnede Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa- Kommissionen Catherine Ashton og Republikken Iraks udenrigsminister Hoshyar Zebari aftalen. (3) Aftalen markerer den første aftalemæssige forbindelse nogen sinde mellem EU og Irak. Den skaber en retlig ramme for en række spørgsmål, der går fra regelmæssig politisk dialog til handelsforbindelser og lovgivningsmæssigt samarbejde samt udviklingssamarbejde. (4) Formålet med aftalen, der indgås for en periode på ti år (med mulighed for forlængelse), er at skabe et solidt grundlag for styrkelse af båndene mellem Irak og EU. Den har navnlig til formål at øge den politiske dialog om bilaterale, regionale og globale spørgsmål for derved at forbedre handelsordningerne mellem Irak og EU, støtte Iraks egen vigtige reform og dets udviklingsbestræbelser og fremme landets integration i den bredere internationale økonomi. I aftalen understreges det, at EU er fast besluttet på at spille en væsentlig rolle i Iraks overgang, og aftalen vil blive det vigtigste redskab for EU's støtte til Irak og for en yderligere styrkelse af forbindelserne mellem EU og Irak (5) I henhold til artikel 3 i Rådets afgørelse af 21. december 2011 om undertegnelse af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen, anvendes artikel 2 (Menneskerettighedsklausul) og afsnit II (Handel og investering), III (Samarbejdsområder) og V (Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser) midlertidigt fra den 1. august 2012 i den udstrækning, de vedrører spørgsmål, som henhører under EU's kompetence. (6) I afsnit V om institutionelle bestemmelser oprettes der et samarbejdsråd på ministerplan, som skal føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen, jf. artikel 111 i aftalen. Samarbejdsudvalget oprettes ved artikel 112, stk. 1, i aftalen. I overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, bistås Samarbejdsrådet i varetagelsen af dets opgaver af Samarbejdsudvalget og kan beslutte at nedsætte andre specialiserede underudvalg eller arbejdsgrupper til at bistå det i varetagelsen af dets opgaver, og det fastlægger sådanne udvalgs eller arbejdsgruppers sammensætning og funktionsmåde. (7) Med henblik på at supplere den institutionelle ramme og muliggøre drøftelser på ekspertplan om centrale områder, som falder ind under den midlertidige anvendelse af aftalen, foreslås det, at der nedsættes tre underudvalg med følgende ansvarsområder: 1) Underudvalget vedrørende Menneskerettigheder og Demokrati, 2) Underudvalget vedrørende Handel og dermed forbundne spørgsmål og 3) 1 EUT L 204 af DA 2 DA

3 Underudvalget vedrørende Energi og dermed forbundne spørgsmål. Der kan senere nedsættes yderligere underudvalg efter aftale mellem parterne. (8) Møderne i underudvalgene vil gøre det muligt for EU at styrke samspillet med de irakiske myndigheder og give lejlighed til i detaljer at drøfte Iraks udvikling på de specifikke områder og prioriteter for samarbejdet mellem EU og Irak samt for EU's bistand til Irak. Irak har udtrykt stor interesse for at påbegynde arbejdet i de tre underudvalg snarest muligt. (9) Både EU og Irak har givet tilsagn om en hurtig og effektiv gennemførelse af aftalen. Formålet med dette forslag er derfor at sikre, at den institutionelle ramme om aftalen fastlægges snarest muligt, idet det er aftalen, at de første møder i underudvalgene skal finde sted senest i begyndelsen af 2013 efterfulgt af møder i Samarbejdsudvalget og Samarbejdsrådet. For at kunne gå frem i denne rækkefølge foreslås det, at Samarbejdsrådet som sin første handling vedtager sine afgørelser om 1) vedtagelse af Samarbejdsrådets og Samarbejdsudvalgets forretningsordener og 2) nedsættelse af de specialiserede underudvalg og vedtagelse af deres mandat. Disse afgørelser bør endvidere vedtages ved skriftlig procedure i overensstemmelse med artikel 10 i Samarbejdsrådets forretningsorden. DA 3 DA

4 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i Samarbejdsrådet, der er nedsat ved partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side, med hensyn til vedtagelsen af Samarbejdsrådets og Samarbejdsudvalgets forretningsordener og nedsættelsen af specialiserede underudvalg samt vedtagelsen af deres mandat RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 218, stk. 9, under henvisning til artikel 3 i Rådets afgørelse af 21. december 2011 om undertegnelse af og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i partnerskabs- og samarbejdsaftalen (i det følgende benævnt "aftalen") mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side 2, navnlig artikel 111, stk. 3, og artikel 112, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med artikel 117 anvendes visse dele af aftalen midlertidigt fra den 1. august (2) For at bidrage til den effektive gennemførelse af aftalen bør dens institutionelle ramme fastlægges snarest muligt. (3) Ifølge aftalens artikel 111, stk. 3, fastsætter Samarbejdsrådet selv sin forretningsorden. (4) I henhold til artikel 112 i aftalen bistås Samarbejdsrådet i varetagelsen af dets opgaver af et samarbejdsudvalg og kan beslutte at nedsætte andre specialiserede underudvalg eller arbejdsgrupper til at bistå det i varetagelsen af dets opgaver, og det fastlægger sådanne udvalgs eller arbejdsgruppers sammensætning og funktionsmåde TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Eneste artikel 1. Den holdning, som Unionen skal indtage i Samarbejdsrådet, der er nedsat ved artikel 111 i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 2 EUT L xxxx. DA 4 DA

5 medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side, fastlægges hermed med hensyn til: vedtagelsen af Samarbejdsrådets og Samarbejdsudvalgets forretningsordener nedsættelsen af specialiserede underudvalg og vedtagelsen af deres mandat på de betingelser, der er fastsat i udkastet til Samarbejdsrådets afgørelser, jf. bilaget til nærværende afgørelse. 2. Mindre ændringer af udkastet til afgørelser kan vedtages af Unionens repræsentanter i Samarbejdsrådet, uden at Rådet træffer yderligere afgørelse. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand DA 5 DA

6 BILAG I AFGØRELSE Nr. 1/2013 TRUFFET AF SAMARBEJDSRÅDET EU-IRAK den 2013 om vedtagelse af Samarbejdsrådets og Samarbejdsudvalgets forretningsordener SAMARBEJDSRÅDET EU-IRAK HAR under henvisning til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (i det følgende benævnt "aftalen"), særlig artikel 111, og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med artikel 117 anvendes visse dele af aftalen midlertidigt fra den 1. august (2) For at bidrage til den effektive gennemførelse af aftalen bør dens institutionelle ramme fastlægges snarest muligt. (3) Det er Samarbejdsrådet, der skal vedtage de nødvendige foranstaltninger hertil; ifølge artikel 111, stk. 3, i aftalen fastsætter Samarbejdsrådet selv sin forretningsorden. For at Samarbejdsudvalget kan blive operationelt så hurtigt som muligt, fastsætter Samarbejdsrådet også Samarbejdsudvalgets forretningsorden. (4) Ifølge artikel 10 i Samarbejdsrådets forretningsorden kan Samarbejdsrådet vedtage afgørelser ved skriftlig procedure. (5) Det er nødvendigt at vedtage denne afgørelse fra Samarbejdsrådet ved skriftlig procedure TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Eneste artikel Samarbejdsrådets og Samarbejdsudvalgets forretningsordener, som findes i henholdsvis tillæg A og B, vedtages hermed. Udfærdiget i., xxxx. På Samarbejdsrådets vegne Formand DA 6 DA

7 TILLÆG A TIL BILAG I Samarbejdsrådets forretningsorden Artikel 1 Formandskab Formandskabet for Samarbejdsrådet udøves på skift for 12 måneder ad gangen af henholdsvis af formanden for Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater og af Iraks udenrigsminister. Første periode begynder på datoen for afholdelsen af Samarbejdsrådets første møde og slutter den 31. december samme år. Artikel 2 Møder Samarbejdsrådet træder sammen på ministerplan én gang om året. Der kan efter anmodning fra en af parterne afholdes særlige møder i Samarbejdsrådet, hvis parterne er enige herom. Medmindre parterne aftaler andet, holdes Samarbejdsrådets møder på det sædvanlige sted for Rådet for Den Europæiske Unions samlinger på en dato, som parterne er enige om. Samarbejdsrådets sekretærer indkalder efter aftale med formanden til møderne i Samarbejdsrådet. Artikel 3 Repræsentation Medlemmerne af samarbejdsrådet kan lade sig repræsentere, hvis de er forhindret i at deltage i et møde. Et medlem skal, hvis han ønsker at lade sig repræsentere, meddele formanden navnet på den, der skal repræsentere ham, inden det møde, hvor han lader sig repræsentere. Den, der repræsenterer et medlem af Samarbejdsrådet, udøver alle dette medlems rettigheder. Artikel 4 Delegationer Medlemmerne af Samarbejdsrådet kan ledsages af embedsmænd. Inden hvert møde underrettes formanden om den planlagte sammensætning af parternes delegationer. En repræsentant for Den Europæiske Investeringsbank deltager som observatør i Samarbejdsrådets møder, når der er spørgsmål på dagsordenen, som vedrører Banken. DA 7 DA

8 Når det er hensigtsmæssigt, kan personer i deres egenskab af eksperter eller repræsentanter for andre organer efter fælles aftale blive indbudt til at deltage i Samarbejdsrådets møder som observatører eller for at orientere om et bestemt emne. Artikel 5 Sekretariat En repræsentant for Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og en repræsentant for Iraks mission ved Den Europæiske Union fungerer sammen som sekretærer for Samarbejdsrådet. Artikel 6 Korrespondance Korrespondance til Samarbejdsrådet sendes til formanden for Samarbejdsrådet på adressen for Rådet for Den Europæiske Union. De to sekretærer sørger for, at den viderebringes til Samarbejdsrådets formand og om nødvendigt rundsendes til de øvrige medlemmer af Samarbejdsrådet. Rundsendt korrespondance sendes også til Kommissionens Generalsekretariat, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes faste repræsentationer og Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union samt til Iraks mission ved Den Europæiske Union. Meddelelser fra Samarbejdsrådets formand sendes af de to sekretærer til adressaterne og rundsendes om nødvendigt til de øvrige medlemmer af Samarbejdsrådet på de adresser, der er anført i stk. 2. Artikel 7 Offentlighed Medmindre andet vedtages, er Samarbejdsrådets møder ikke offentlige. Artikel 8 Dagsorden for møderne 1. Formanden opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes via Samarbejdsrådets sekretærer til de adressater, der er omhandlet i artikel 6, senest 15 dage inden mødet. Den foreløbige dagsorden skal indeholde de emner, som formanden senest 21 dage før mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen; dog optages emner ikke på den foreløbige dagsorden, hvis den fornødne dokumentation ikke er fremsendt til sekretærerne inden udsendelsen af den foreløbige dagsorden. Dagsordenen vedtages af Samarbejdsrådet ved hvert mødes begyndelse. Et punkt, som ikke er opført på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis de to parter er enige herom. DA 8 DA

9 2. Formanden kan efter aftale med de to parter afkorte de i stk. 1 nævnte tidsfrister for at tage hensyn til særlige omstændigheder i en sag. Artikel 9 Protokoller De to sekretærer udarbejder sammen et udkast til protokol for hvert møde. Mødereferatet indeholder i almindelighed for hvert punkt på dagsordenen oplysning om: den dokumentation, der er forelagt Samarbejdsrådet de erklæringer, som et medlem af Samarbejdsrådet har anmodet om at få optaget i protokollen de fremsatte henstillinger, vedtagne erklæringer og dragne konklusioner. Udkastet til protokol forelægges Samarbejdsrådet til godkendelse. Den godkendte protokol underskrives af formanden og de to sekretærer. Protokollen arkiveres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, der fungerer som depositar for aftalens dokumenter. Der sendes en bekræftet genpart til hver af de i artikel 6 anførte adressater. Artikel 10 Rådslagninger og afstemninger 1. Samarbejdsrådet vedtager afgørelser og fremsætter henstillinger ved fælles overenskomst mellem parterne. De tilfælde, hvor Samarbejdsrådet kan vedtage afgørelser, er anført i selve aftalen. Samarbejdsrådet kan vedtage afgørelser eller fremsætte henstillinger ved skriftlig procedure, hvis begge parter er enige herom. Når Samarbejdsrådet beslutter at anvende skriftlig procedure, kan der fastsættes en frist ved fælles overenskomst mellem parterne, efter hvis udløb formanden for Samarbejdsrådet på grundlag af en redegørelse fra de to sekretærer kan meddele, om parterne er nået til enighed. 2. Samarbejdsrådets afgørelser og henstillinger i henhold til artikel 111 i aftalen benævnes henholdsvis "afgørelse" og "henstilling" efterfulgt af et løbenummer, datoen for vedtagelsen og en beskrivelse af emnet. Samarbejdsrådets afgørelser og henstillinger underskrives af formanden, og ægtheden bekræftes af de to sekretærer. Afgørelser og henstillinger sendes til hver af de i artikel 6 anførte adressater. Hver af parterne kan beslutte at offentliggøre Samarbejdsrådets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidender. Artikel 11 DA 9 DA

10 Sprog Samarbejdsrådets officielle sprog er de to parters officielle sprog. Medmindre der træffes anden afgørelse, vil Samarbejdsrådet basere sine forhandlinger på dokumenter, der er udarbejdet på disse sprog. Artikel 12 Udgifter Den Europæiske Union og Irak afholder hver især de udgifter til personale, rejser og ophold, de har som følge af deres deltagelse i Samarbejdsrådets møder, samt udgifter til postforsendelser og telekommunikation. Udgifter til tolkning ved møderne og til oversættelse og reproduktion af dokumenter afholdes af Den Europæiske Union bortset fra udgifter til tolkning eller oversættelse til eller fra Iraks officielle sprog, som afholdes af Irak. Andre udgifter i forbindelse med afholdelsen af møder afholdes af den part, der er vært for mødet. Artikel 13 Samarbejdsudvalget 1. I henhold til artikel 112 i aftalen oprettes der et samarbejdsudvalg med henblik på at bistå Samarbejdsrådet med dets opgaver. Udvalget består af repræsentanter for Den Europæiske Union på den ene side og af repræsentanter for Iraks regering på den anden side, normalt på højtstående embedsmandsplan. 2. Samarbejdsudvalget forbereder Samarbejdsrådets møder og forhandlinger, gennemfører om nødvendigt Samarbejdsrådets afgørelser og henstillinger og sørger i almindelighed for, at der er kontinuitet i forholdet, og at aftalen fungerer korrekt. Det behandler ethvert spørgsmål, som det får forelagt af Samarbejdsrådet, samt ethvert andet spørgsmål, som måtte opstå under den daglige gennemførelse af aftalen. Det forelægger forslag eller udkast til afgørelser eller henstillinger, der skal vedtages i Samarbejdsrådet. Samarbejdsrådet kan uddelegere enhver af sine beføjelser til Samarbejdsudvalget. 3. I de tilfælde, hvor der i aftalen henvises til en forpligtelse til eller mulighed for konsultation, eller hvor parterne ved fælles overenskomst beslutter at konsultere hinanden, kan en sådan konsultation finde sted i Samarbejdsudvalget. Konsultationen kan fortsætte i Samarbejdsrådet, hvis parterne er enige herom. DA 10 DA

11 TILLÆG B TIL BILAG I Samarbejdsudvalgets forretningsorden Artikel 1 Formandskab Formandskabet for Samarbejdsudvalget udøves på skift for 12 måneder ad gangen af henholdsvis en repræsentant for Den Europæiske Union og af en repræsentant for Iraks regering. Første periode begynder på datoen for afholdelsen af Samarbejdsrådets første møde og slutter den 31. december samme år. Artikel 2 Møder Samarbejdsudvalget holder møde efter aftale mellem parterne, når omstændighederne kræver det, dog mindst én gang om året. De enkelte møder i Samarbejdsudvalget holdes på et tidspunkt og et sted, som de to parter er enige om. Det er formanden, der indkalder til møderne i Samarbejdsudvalget. Der indkaldes til det årlige møde i Samarbejdsudvalget inden det årlige møde i Samarbejdsrådet. Det bør indkaldes i så god tid, at Samarbejdsudvalget kan forberede det næste møde i Samarbejdsrådet. Artikel 3 Delegationer Inden hvert møde underrettes formanden om den planlagte sammensætning af parternes delegationer. Artikel 4 Sekretariat En repræsentant for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og en repræsentant for Iraks regering fungerer sammen som sekretærer for Samarbejdsudvalget. Alle meddelelser til og fra formanden for Samarbejdsudvalget i henhold til denne afgørelse fremsendes til sekretærerne for Samarbejdsudvalget og til sekretærerne og formanden for Samarbejdsrådet. Artikel 5 Offentlighed Medmindre andet vedtages, er Samarbejdsudvalgets møder ikke offentlige. Artikel 6 Dagsorden for møderne DA 11 DA

12 1. Formanden opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde. Samarbejdsudvalgets sekretærer sender den til de adressater, der er anført i artikel 4, senest 15 dage inden mødet. Den foreløbige dagsorden skal omfatte de emner, som formanden senest 21 dage inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen; dog optages emner ikke på den foreløbige dagsorden, hvis den fornødne dokumentation ikke er fremsendt til sekretærerne inden udsendelsen af den foreløbige dagsorden. Samarbejdsudvalget kan anmode eksperter om at deltage i møderne med henblik på at orientere om særlige emner. Dagsordenen vedtages af Samarbejdsudvalget ved hvert mødes begyndelse. Et punkt, som ikke er opført på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis de to parter er enige herom. 2. Formanden kan efter aftale med de to parter afkorte de i stk. 1 nævnte frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder i en sag. Artikel 7 Protokoller Der udarbejdes en protokol for hvert møde, som bygger på formandens opsummering af de konklusioner, Samarbejdsudvalget er nået frem til. Når Samarbejdsudvalget har godkendt protokollen, undertegnes den af formanden og de to sekretærer og arkiveres derpå af begge parter. En genpart af protokollen sendes til hver af de i artikel 4 anførte adressater. Artikel 8 Rådslagninger og afstemninger I de særlige tilfælde, hvor Samarbejdsrådet i henhold til artikel 13, stk. 2, i Samarbejdsrådets forretningsorden bemyndiger Samarbejdsudvalget til at vedtage visse afgørelser eller henstillinger, benævnes disse henholdsvis "afgørelse" og "henstilling" efterfulgt af et løbenummer, datoen for vedtagelsen og en angivelse af emnet. Samarbejdsudvalgets afgørelser og henstillinger vedtages ved fælles overenskomst mellem parterne. Samarbejdsudvalget kan vedtage afgørelser eller fremsætte henstillinger ved skriftlig procedure, hvis begge parter er enige herom. Når Samarbejdsudvalget beslutter at anvende skriftlig procedure, kan der fastsættes en frist ved fælles overenskomst mellem parterne, efter hvis udløb formanden for Samarbejdsudvalget på grundlag af en redegørelse fra de to sekretærer kan meddele, om parterne er nået til enighed. Samarbejdsudvalgets afgørelser og henstillinger undertegnes af formanden, ægtheden bekræftes af de to sekretærer, og de sendes til de adressater, der er anført i artikel 4 i denne forretningsorden. Hver af parterne kan beslutte at offentliggøre Samarbejdsudvalgets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidender. Artikel 9 Udgifter DA 12 DA

13 Den Europæiske Union og Irak afholder hver især de udgifter til personale, rejser og ophold, de har som følge af deres deltagelse i Samarbejdsudvalgets møder, samt udgifter til postforsendelser og telekommunikation. Udgifter til tolkning ved møderne og til oversættelse og reproduktion af dokumenter afholdes af Den Europæiske Union bortset fra udgifter til tolkning eller oversættelse til eller fra Iraks officielle sprog, som afholdes af Irak. Andre udgifter i forbindelse med afholdelsen af møder afholdes af den part, der er vært for mødet. Artikel 10 Underudvalg og særlige arbejdsgrupper I overensstemmelse med artikel 13 i Samarbejdsrådets forretningsorden kan Samarbejdsudvalget beslutte at nedsætte underudvalg eller særlige arbejdsgrupper, der arbejder under Samarbejdsudvalget, og som aflægger rapport til dette udvalg efter hvert af deres møder. Samarbejdsudvalget kan beslutte at opløse de nedsatte underudvalg eller arbejdsgrupper, at fastsætte eller ændre deres mandat eller at nedsætte yderligere underudvalg eller arbejdsgrupper til at bistå det i udførelsen af dets opgaver. Disse underudvalg og arbejdsgrupper har ingen besluttende myndighed. DA 13 DA

14 BILAG II AFGØRELSE Nr. 2/2013 TRUFFET AF SAMARBEJDSRÅDET EU-IRAK den om nedsættelse af specialiserede underudvalg og vedtagelse af deres mandat SAMARBEJDSRÅDET EU-IRAK HAR under henvisning til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (i det følgende benævnt "aftalen"), særlig artikel 112, og ud fra følgende betragtninger: 1) I overensstemmelse med artikel 117 anvendes visse dele af aftalen midlertidigt fra den 1. august ) For at bidrage til den effektive gennemførelse af aftalen bør dens institutionelle ramme fastlægges snarest muligt. 3) I henhold til artikel 112 i aftalen bistås Samarbejdsrådet i varetagelsen af dets opgaver af et samarbejdsudvalg og kan beslutte at nedsætte andre specialiserede underudvalg eller arbejdsgrupper til at bistå det i varetagelsen af dets opgaver, og det fastlægger sådanne udvalgs eller arbejdsgruppers sammensætning og funktionsmåde. 4) For at muliggøre drøftelser på ekspertplan om de centrale områder, som falder ind under den midlertidige anvendelse af aftalen, bør der nedsættes tre underudvalg. Efter nærmere aftale mellem parterne kan såvel listen over underudvalg som anvendelsesområdet for de enkelte underudvalg ændres. 5) Ifølge artikel 10 i Samarbejdsrådets forretningsorden kan Samarbejdsrådet vedtage afgørelser ved skriftlig procedure. 6) For at underudvalgene kan blive operationelle rettidigt, er det nødvendigt at vedtage denne afgørelse fra Samarbejdsrådet ved skriftlig procedure TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Eneste artikel De underudvalg, der er anført i tillæg A, nedsættes herved. Underudvalgenes mandat som omhandlet i tillæg B vedtages herved. Udfærdiget i På vegne af Samarbejdsrådet EU-Irak DA 14 DA

15 Tillæg A til BILAG II Samarbejdsrådet EU-Irak Nedsatte underudvalg 1) Underudvalget vedrørende Menneskerettigheder og Demokrati 2) Underudvalget vedrørende Handel og dermed forbundne spørgsmål 3) Underudvalget vedrørende Energi og dermed forbundne spørgsmål. DA 15 DA

16 Tillæg B til BILAG II Mandat for de underudvalg, der er nedsat i tillæg A, inden for rammerne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstaterne på den ene side og Republikken Irak på den anden side Artikel 1 Hvert underudvalg kan på sine møder behandle gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen på ethvert eller alle de områder, som den dækker. Underudvalgene kan også drøfte emner eller specifikke projekter i tilknytning til det relevante bilaterale samarbejdsområde. Enkeltsager kan også tages op på foranledning af en af parterne. Artikel 2 Underudvalgene arbejder under Samarbejdsudvalget. De rapporterer til Samarbejdsudvalget og sender det deres konklusioner efter hvert møde. Artikel 3 Underudvalgene er sammensat af repræsentanter for parterne. Efter aftale mellem parterne kan underudvalgene indbyde eksperter til at deltage i deres møder og kan i givet fald høre dem om specifikke punkter på underudvalgets dagsorden. Artikel 4 Formandskabet for underudvalgene udøves på skift mellem parterne efter Samarbejdsudvalgets regler om skiftende formandskab af en repræsentant for Den Europæiske Union på den ene side og af en repræsentant for Iraks regering på den anden side. Artikel 5 En repræsentant for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og en repræsentant for Iraks regering fungerer sammen som faste sekretærer for underudvalgene. Alle meddelelser vedrørende det specialiserede underudvalg sendes til de to faste sekretærer. Artikel 6 Underudvalgene træder sammen, når omstændighederne kræver det, og parterne er enige herom, efter skriftlig anmodning fra en af parterne, dog mindst én gang om året. Tid og sted for hvert møde fastsættes af parterne i fællesskab. Efter modtagelse af en anmodning fra en af parterne om møde i underudvalget svarer den anden parts faste sekretær inden en frist på 15 arbejdsdage. DA 16 DA

17 I særligt hastende tilfælde kan underudvalget efter aftale med de to parter indkaldes med kortere frist. Den part, der varetager formandskabet, informeres forud for hvert møde om den planlagte sammensætning af begge parters delegationer. De to faste sekretærer indkalder i fællesskab til underudvalgets møder efter aftale med sekretærerne for Samarbejdsudvalget. Artikel 7 Punkter til optagelse på dagsordenen indgives til de faste sekretærer mindst 15 arbejdsdage forud for det pågældende møde i underudvalget. Al relevant dokumentation indgives til de faste sekretærer mindst ti arbejdsdage forud for mødet. Der opstilles på grundlag af ovennævnte punkter en foreløbig dagsorden, som med den tilgængelige dokumentation fremsendes til Samarbejdsudvalgets sekretærer og medlemsstaternes faste repræsentationer senest fem arbejdsdage før underudvalgets møde. Under særlige omstændigheder kan der med begge de faste sekretærers skriftlige samtykke tilføjes punkter på dagsordenen med kort varsel. Artikel 8 Medmindre andet vedtages, er underudvalgets møder ikke offentlige. Artikel 9 Der udarbejdes en protokol for hvert møde. Der sendes en kopi af protokollen og konklusionerne fra hvert møde i underudvalget til sekretærerne for Samarbejdsudvalget. Der sendes også kopier til medlemsstaternes faste repræsentationer. DA 17 DA

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0324 (NLE) 14372/16 COEST 299 PHYTOSAN 36 VETER 123 WTO 324 UD 235 ENFOCUSTOM 188 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions og Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2013 COM(2013) 86 final 2013/0053 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til forretningsordenerne for ØPA-Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2017 COM(2017) 663 final 2017/0298 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, som

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0072 (NLE) 8190/17 UD 104 MED 26 COMER 52 FORSLAG fra: modtaget: 6. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER L 82/56 FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 024/203

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0175 (NLE) 9373/18 FORSLAG fra: modtaget: 25. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: WTO 138 SERVICES 44 FDI

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2019 COM(2019) 207 final 2019/0100 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0305 (NLE) 7081/16 MIGR 55 COEST 69 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0085 (NLE) 9579/19 ACP 66 WTO 148 RELEX 530 COASI 82 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0177 (NLE) 11634/17 FORSLAG fra: modtaget: 27. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 90 WTO 177 RELEX

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2018 COM(2018) 832 final 2018/0422 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0172 (NLE) 11633/17 FORSLAG fra: modtaget: 27. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 89 WTO 176 RELEX

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 COM(2018) 138 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0040 (NLE) 6396/16 COEST 48 UD 33 WTO 40 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2013/0356(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2018 COM(2018) 510 final Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2018 (OR. en) 6829/03 DCL 1 CID 6 UD 20 USA 18 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. februar 2003 ny status: Vedr.: ST6829/03 /EU RESTRICTED Offentlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2018 (OR. en) 6829/1/03 REV 1 DCL 1 CID 6 UD 20 USA 18 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. marts 2003 ny status: Vedr.: ST6829/1/03 REV 1 /EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2012 COM(2012) 293 final 2012/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0108(COD) 10432/19 TRANS 388 CODEC 1242 CH 35 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: 9362/19 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på det 25. møde i OTIF's revisionsudvalg

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001 FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for I/S NORDFORBRÆNDING 6. december 2001 Side 1 Indhold Bestyrelsens konstituering... 3 Bestyrelsens møder... 3 Udsendelse af dagsorden... 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på den 12. generalforsamling i OTIF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 58/4 Den Europæiske Unions Tidende 24.2.2011 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI AFGØRELSE AF DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 290 final 2018/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union af en protokol om ændring af aftalen om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx J. nr. 00.22.02A30 Sags nr. 2017/08143 009 Side 1 af 7 Valg af formand og næstformand 1 stk. 1. Det første møde i udvalgets funktionsperiode

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I P7_TA(2012)0342 Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere