Realkreditten i tal 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkreditten i tal 2002"

Transkript

1 Realkreditten i tal 2002

2 ISSN X Realkreditten i tal 2002

3 Realkreditten i tal 2002 ISSN X

4 Realkreditrådet Realkreditrådet blev oprettet den 3. marts 1972 og er brancheorganisation for realkreditinstitutter i Danmark. Realkreditrådet overtog i 1972 branchesamarbejdet fra tre foreninger - Kreditforeningernes Stående Fællesudvalg, Hypotekforeningernes Stående Fællesudvalg og Fællessekretariatet for de Obligationsudstedende Fonde og Finansieringsinstitutter - hvoraf den ældste forening, Kreditforeningernes Stående Fællesudvalg, blev oprettet i Realkreditrådet ledes af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer, som udpeges af Realkreditrådets medlemsinstitutter for en 2-årig periode, og som i et vist omfang afspejler medlemsinstitutternes størrelse. Følgende institutter har i år 2002 været medlem af Realkreditrådet: BRFkredit a/s DLR Kredit A/S FIH Realkredit A/S LR Realkredit A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Nykredit A/S Realkredit Danmark A/S Totalkredit A/S BRFkredit, der er organiseret inden for rammerne af en fond, koncentrerer sit udlån til ejerboliger, herunder fritidshuse, alment og privat boligbyggeri til udlejning, kontor- og forretningsejendomme samt visse industriejendomme. DLR Kredit yder lån til landbrugs-, gartneri- og skovbrugsejendomme mv. samt til private beboelsesejendomme til udlejning, private andelsboliger, alment boligbyggeri og kontor- og forretningsejendomme. LR Realkredit, er en fond med en række pengeinstitutter som garanter og yder i overvejende grad lån til større byggeprojekter, fortrinsvis offentligt støttet byggeri. Nordea Kredit, der henhører under Nordea Koncernen, yder lån til alle ejendomskategorier med undtagelse af visse former for offentligt støttet byggeri. Nykredit, der gennem årene er dannet via fusioner med andre institutter, baseret på foreninger af låntagere, yder lån til alle ejendomskategorier. Realkredit Danmark, der ligeledes er dannet via fusioner med andre institutter, er en del af Danske Bank Koncernen og yder lån til alle ejendomskategorier. Totalkredit, der oprindelig hed Provinsbankernes Reallånefond, yder lån til ejerboliger, herunder fritidshuse. Samtlige institutter yder lån i hele landet, og enkelte af institutterne har udnyttet muligheden for også at yde lån i udlandet. Lige siden Realkreditrådet blev oprettet i 1972 har medlemsantallet varieret i takt med ændringer i rammerne for institutternes virke og de markedsmæssige forhold. Samtlige institutter yder lån i hele landet, og enkelte institutter har udnyttet muligheden for at yde lån i udlandet. Realkreditloven henhører ressortmæssigt under økonomi- og erhvervsministeren. Finanstilsynet, der ressortmæssigt ligeledes henhører under økonomi- og erhvervsministeren, varetager tilsynet med alle institutter. FIH Realkredit, der er datterselskab af Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, koncentrerer sin aktivitet inden for industri og håndværk mv. 3

5 Indhold Forord...5 Udlånsaktivitet...6 Ejendomsmarkedet...13 Obligationsmarkedet...16 Regnskaber...21 Statistik over udlånsvirksomhed mv Regnskaber mv...53 Ejendomsprisstatistik...59 Historisk oversigt...65 EU-oversigt...71 Bilag Definitioner...75 Signaturforklaring Nul... - Mindre end ½ af den anvendte enhed... 0,0 Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.... Oplysninger foreligger ikke... Foreløbige eller anslåede tal... * Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. 4

6 Forord Realkreditrådet offentliggør hvert år i april måned i forbindelse med Rådets årsmøde en beretning om Rådets virke i det forgangne år. Herudover udgiver Rådet et særskilt hæfte Realkreditten i tal indeholdende statistisk materiale, der belyser medlemsinstitutternes virksomhed. Hæftet indeholder herudover afsnit om ejendomsmarkedet, udlånsaktivitet, regnskaber og obligationsmarkedet. De statistiske oplysninger omfatter som hovedregel de seneste 3 år vedrørende Realkreditrådets medlemmer. Endvidere indeholder hæftet oplysninger om realkreditinstitutternes udlån fordelt på obligationsrestgæld. Dette begreb belyser markedsandelene ud fra den samlede lånemasse. 5

7 Ejendomsmarkedet Aktiviteten på ejendomsmarkedet var moderat i 2002, og prisstigningstakten for ejerboliger var aftagende efter mange års stigninger. Det samlede påbegyndte nybyggeri var lavere end i 2001, og det påbegyndte byggeri af produktionsejendomme aftog mest. Ejendomsstatistik Realkreditrådets ejendomsprisstatistik offentliggøres kvartalsvis og er baseret på handler, hvor der udbetales ejerskiftelån, hvilket gælder for ca. 90 pct. af alle frie handler for parcel- og rækkehuse, og ca. 80 pct. for ejerlejligheder. I de resterende handler finansieres ejerskiftet ved overtagelse af eksisterende gæld eller ved kontant betaling. Statistikken kan hentes på i sit fulde omfang, og indeholder data opdelt på ejendomskategorier og en række geografiske niveauer; fra priser og omsætning på landsplan ned til de enkelte kommuner. Prisudviklingen for ejerboliger Realkreditrådets ejendomsprisstatistik viser at prisstigningstakten for parcel- og rækkehuse var aftagende i 2002, jf. figur 1. Priserne steg således gennemsnitligt med 2,4 pct., mod 6,7 pct. i For ejerlejligheder er priserne i 2002 steget med 8,3 pct. mod 13,4 pct. i Den gennemsnitlige prisudvikling dækker over betydelige geografiske variationer, hvor specielt hovedstadsområdet har oplevet stigningstakter højere end i resten af landet. Figur 1. Kvadratmeterpriser for ejerlejligheder og parcel- og rækkehuse Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Kilde: Realkreditrådet Opgørelsen af antal handler i Realkreditrådets ejendomsprisstatistik kan benyttes som en indikator for det totale antal handler på ejendomsmarkedet. Ifølge denne statistik er antal handler af parcelog rækkehuse i 2002 faldet med ca. 5 pct. i forhold til For ejerlejligheder steg omsætningen med ca. 3 pct. i forhold til

8 Ejendomsprisudviklingen regionalt Der er væsentlige geografiske forskelle i prisudviklingen for ejerboliger. Prisniveauet og prisstigningerne er således markant højere i hovedstadsområdet, og Frederiksborg og Roskilde amter. Som følge af den generelle opbremsning af udviklingen i ejendomspriserne er prisstigningstakten dog aftaget i alle områder af landet, og i nogle områder er priserne ligefrem faldet. Tabel 1. Gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse Kvadratmeterpriser Pct. ændring Hovedstadsområdet1) ,8 5,3 Frederiksborg Amt ,3 4,5 Roskilde Amt ,3 4,1 Vestsjællands Amt ,0 5,8 Storstrøms Amt ,0 4,3 Bornholms Amt ,3 3,4 Fyns Amt ,5 2,5 Sønderjyllands Amt ,1-2,1 Ribe Amt ,1-2,3 Vejle Amt ,6-0,3 Ringkøbing Amt ,1 1,8 Århus Amt ,3-0,5 Viborg Amt ,4 0,6 Nordjyllands Amt ,8-1,5 Hele landet ,1 2,4 Kilde: Realkreditrådet 1) Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt Byggeaktiviteten Byggeaktiviteten er en væsentlig faktor for udviklingen i realkreditudlånet. Byggeaktiviteten de senere år har været relativ stabil, jf. figur 2. Det samlede påbegyndte etageareal udgjorde i 2002 godt 8 mio. m 2 mod knap 9 mio. m 2 i Heraf er det påbegyndte byggeri af produktions- og administrationsbygninger faldet fra knap 5 mio. m 2 i 2001 til ca. 4,3 mio. m 2 i 2002, mens det begyndte byggeri af beboelsesbygninger og øvrige bygninger er stort set uændret i 2002 på henholdsvis 2,3 og 1,4 mio. m 2 7

9 Figur 2. Påbegyndt antal etagekvadratmeter 1000 kvm Produktion, administration mv Beboelsesbygninger Øvrige bygninger Kilde: Danmarks Statistik Boligbestand Tilgangen i boligbestanden ligger stadig på et lavt niveau, og i nogle områder er der fald i forhold til sidste år. Antallet af parcelog rækkehuse er således kun steget med knap i 2002 mod knap i 2001, svarende til en stigning i bestanden i 2002 på 0,6 pct. Ved en uændret byggeaktivitet vil det dermed tage op imod 150 år at udskifte hele boligmassen. Antallet af parcelog rækkehuse udgjorde ultimo Bestanden af ejerlejligheder er steget til i 2002 svarende til stigning på 1,4 pct. Siden 1994 er ejerboligbestanden i hele landet vokset med 6,4 pct., mens stigningen i hovedstadsområdet har været knap 3 pct. En del af forklaringen på de kraftige prisstigninger på ejerboliger i hovedstadsområdet kan givetvis findes i denne lave nettotilvækst af ejerboliger, da dette presser priserne på de eksisterende boliger. Den største procentvise stigning i boligbestanden er sket i Nordjyllands og Frederiksborg Amt, hvor bestanden af ejerboliger er steget med ca. 7 pct. fra 1994 til

10 Udlånsaktiviteten Realkreditinstitutterne oplevede igen i 2002 stor udlånsaktivitet, med mange konverteringer som følge af det historisk lave renteniveau. Bruttoudlånet udgjorde 332 mia. kr., nettoudlånet 85 mia. kr. og obligationsrestgælden ultimo mia. kr. Rentetilpasningslånene var fortsat populære og udgjorde 45 pct. af det samlede bruttoudlån. Det samlede udlån og obligationsrestgælden Obligationsrestgælden steg i 2002 med 7 pct. fra 1228 til 1317 mia. kr. Stigningen i obligationsrestgælden fortsætter dermed tendensen fra Stigningen i 2002 er sket for samtlige ejendomskategorier undtagen industri og håndværk. Den største stigning er forekommet for private udlejningsejendomme med godt 12 pct. Restgælden for ejerboliger og fritidshuse, der er realkreditinstitutternes største forretningsområde, er steget til 776 mia. kr. svarende til en tilvækst på knap 8 pct. Figur 3. Penge- og realkreditinstitutters indenlandske udestående lån 1400 Mia. kr Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anm.: Udestående lån for realkreditinstitutterne er opgjort som bogført kontantsaldo, inkl. løbetidsopskrivning, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med obligationsrestgældsopgørelsen Kilde: Danmarks Nationalbank Udlån Realkreditinstitutternes bruttoudlån udgjorde i mia., hvilket er en lille nedgang i forhold til 2001, hvor udlånet beløb sig til 335 mia. kr. Nettoudlånet, der er bruttoudlånet fratrukket overførelser og indfrielser, er i samme periode steget fra 74 mia. kr. til 85 mia. kr. I lighed med 2001 har der været en betydelig konverteringsaktivitet i Udlånsaktiviteten i 2002 varierede betragteligt over året. Således var der størst aktivitet i årets 2 sidste kvartaler, hvor bruttoudlånet udgjorde henholdsvis 99 og 90 mia. kr. mod 78 og 65 mia. kr. i årets første kvartaler. Den betydelige stigning i udlånsaktiviteten henover året skal ses i lyset af renteudviklingen, hvor såvel den lange som korte rente imod slutningen af året udviste betydelige fald. Rentefaldet åbnede mulighed for at låntagerne med fordel kunne konvertere til såvel fastforrentede lån som rentetilpasningslån og derved tilpasse rentebetalingen til de ændrede renteniveauer i markedet. 9

11 Tabel 2. Udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- udlån udlån udlån udlån udlån udlån Bolig støttet byggeri 16,8 0,6 14,3 0,9 8,7-0,8 privat udlejning 12,9 5,7 20,0 6,7 23,7 9,5 ejerboliger 110,5 34,5 215,4 48,5 219,4 54,8 Erhvervsejendomme Landbrug 24,0 5,8 46,3 9,0 44,0 13,8 industri og håndværk 5,0 0,4 10,0 1,7 7,6 0,1 kontor og forretning 12,4 1,8 23,6 5,0 24,4 6,9 Andre ejendomme 2,2 0,7 5,0 2,4 4,2 0,8 Bruttoudlån i alt 183,8 334,6 331,9 Overførsler 1) -48,2-138,1 122,6 Ekstraordinære indfrielser 2) -51,9-85,2 83,4 Nettonyudlån 83,7 111,3 125,8 Ordinære afdrag 3) -34,0-37,1 40,7 Nettoudlån 49,6 74,2 85,1 1) Overførsler omfatter lån, der indfries i forbindelse med udbetaling af et nyt lån i samme institut 2) Ekstraordinære indfrielser omfatter lån, der indfries uden, at der optages et nyt lån i samme institut 3) Ordinære afdrag omfatter de afdrag der i henhold til amortisationen af lånet skal betales Kilde: Realkreditrådet At konverteringsaktiviteten i 2002 lå på et relativt højt niveau illustreres af at overførsler og ekstraordinære indfrielser udgjorde 206 mia. kr. svarende til op imod 20 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlånsmasse. Overførelser og indfrielser var lidt lavere i 2002 end i 2001, hvor de udgjorde 223 mia. kr. Dette skal dog ses i lyset af, at der i 4. kvartal 2001 blev registreret det højeste udlån fra danske realkreditinstitutter nogensinde. Der blev således alene i dette kvartal ydet 151 mia. kr. i bruttoudlån og overført og indfriet lån for godt 117 mia. kr. Nettoudlånet udgjorde i 2002 godt 85 mia. kr., og er det højeste nettoudlån realkreditinstitutterne har haft på et enkelt år. Nettoudlånet for 2001 udgjorde godt 74 mia. kr. Stigningen i nettoudlånet i forhold til 2001 er forekommet for samtlige ejendomskategorier undtaget industri og håndværksejendomme og støttet byggeri til beboelse. De største beløbsmæssige stigninger tegner ejerboliger, fritidshuse og landbrugsejendomme sig for. 10

12 Figur 4. Realkreditinstitutternes brutto- og nettoudlån Mia. kr Bruttoudlån Nettoudlån Kilde: Realkreditrådet Udlån fordelt geografisk Realkreditinstitutternes udlån fordelt geografisk viser, som forventet, at den største andel af udlånet bliver ydet i hovedstadsområdet (København og Frederiksberg kommuner og Københavns amt), efterfulgt af Århus amt og Frederiksborg amt. Således blev 21 pct. af udlånet ydet i hovedstadsområdet og 12 pct. i Århus amt i Dog er udlånet, relativt set, faldet i hovedstadsområdet, da andele af det samlede udlån udgjorde 22 pct. i Den relativt største stigning i udlånet er forekommet i Nordjyllands amt, hvor andelen er steget fra 9 pct. til 10 pct. af det samlede udlån. For nettoudlånet er der ligeledes sket markante fald for såvel Københavnsområdet som Århus området, mens der er sket en betydelig stigning for eksempelvis Fyn. Udviklingen i udlånet følger dermed ikke ejendomsprisudviklingen, jf. kapitel om ejendomsmarkedet. Således har de største procentvise stigning i ejendomspriserne fundet sted i hovedstadsområdet, hvor der samtidig er sket den største procentuelle tilbagegang i udlånet fra 2001 til

13 Tabel 3. Realkreditinstitutternes udlån opdelt på amter Mia. kr Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Nettoudlån udlån udlån udlån udlån udlån Færøerne og Grønland 0,1-0,2 0,1 0,0 0,2-0,2 Hovedstadsområdet 1) 40,8 12,1 75,9 20,2 70,7 19,9 Frederiksborg Amt 16,4 5,5 31,6 7,1 30,1 8,2 Roskilde Amt 9,7 2,5 18,2 4,0 18,6 4,6 Vestsjællands Amt 10,7 2,8 19,2 4,5 20,1 5,2 Storstrøms Amt 8,7 2,0 15,5 3,0 16,4 4,5 Bornholms Amt 1,1 0,1 1,9 0,3 2,0 0,4 Fyns Amt 14,5 3,8 22,3 4,6 25,6 6,2 Sønderjyllands Amt 7,1 1,6 12,5 2,8 13,5 3,5 Ribe Amt 6,7 1,4 13,2 2,7 13,2 2,9 Vejle Amt 12,7 3,8 22,8 4,8 21,5 5,4 Ringkøbing Amt 8,4 2,1 16,4 3,0 15,6 3,7 Århus Amt 22,1 5,7 40,3 7,8 38,7 9,1 Viborg Amt 7,7 2,1 14,8 3,0 13,6 3,5 Nordjyllands Amt 17,0 4,4 29,8 6,5 31,9 8,2 I alt 183,8 49,6 334,6 74,2 331,9 85,1 1) København og Frederiksberg kommuner og Københavns amt. Kilde: Realkreditrådet Landdistrikter På baggrund af en forespørgselsdebat i folketinget om at styrke landsbyer og landdistrikter er det blevet pålagt økonomiministeren at redegøre for kreditgivningen i landdistrikterne. Realkreditrådet har på denne baggrund i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet udformet principperne for en sådan redegørelse. Det er aftalt, at den afgives en gang årligt i forbindelse med Realkreditrådets årsberetning, omfattende realkreditinstitutternes brutto- og nettonyudlån fordelt på by og landdistrikter, samt på de ejendomskategorier der i øvrigt anvendes i Realkreditrådets offentliggjorte statistik. Det er ligeledes aftalt, at den anvendte afgrænsning følger retningslinier angivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Denne afgrænsning definerer gruppen af landkommuner, hvis største by pr. 1. januar 1994 havde mindre end 3000 indbyggere. Herved indgår 109 kommuner i gruppen af landkommuner. Af tabel 4 og 5 fremgår at der sket en svag stigning i udlånet til landområder fra 2001 til Således udgjorde udlånet til landområder 16,2 pct. af det samlede udlån i 2002 mod 15,4 pct. i såvel 2001 som

14 Tabel 4. Bruttoudlån fordelt på by- og landdistrikt samt ejendomskategorier Mio. kr By Land By Land By Land Bolig støttet byggeri privat udlejning ejerbolig og fritidshuse Erhvervsejendomme landbrug mv industri og håndværk mv kontor og forretning Andre ejendomme ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål m.fl ubebyggede grunde I alt Procentvis fordeling 84,6 15,4 84,6 15,4 83,8 16,2 Anm.: Fordelingen på by- og landdistrikt er foretaget i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets opdeling. Udlån til Grønland og Færøerne er ikke medtaget Kilde: Realkreditrådet For nettonyudlånet, der er bruttoudlånet fratrukket overførsler og indfrielser, er der ligeledes sket en svag stigning for andelen af udlånet der ydes til landområder. Således er 16,3 pct. af udlånet ydet til landkommuner mod 15,3 pct. i Tabel 5. Nettonyudlån fordelt på by- og landdistrikt og ejendomskategorier Mio. kr Bolig By Land By Land By Land støttet byggeri privat udlejning ejerbolig og fritidshuse Erhvervsejendomme landbrug mv industri og håndværk mv kontor og forretning Andre ejendomme ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål m.fl ubebyggede grunde I alt Procentvis fordeling 84,0 16,0 84,7 15,3 83,7 16,3 Anm.: Fordelingen på by- og landdistrikt er foretaget i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets opdeling Udlån til Grønland og Færøerne er ikke medtaget Kilde: Realkreditrådet 13

15 Rentetilpasningslån Rentetilpasningslånenes andel af det samlede udlån har været faldende fra 2001 til 2002 og andelen af udlånet er reduceret fra 167 mia. kr. i 2001 til 148 mia. kr. i 2002, jf. nedenstående tabel. Dette svarer til en nedgang i andelen af det samlede bruttoudlån fra ca. 50 pct. i 2001 til ca. 45 pct. i Overførelser af rentetilpasningslån er steget og dette skyldes givetvis at en større andel af udlånsmassen er rentetilpasningslån, hvorved der i forbindelse med ejerskifte o. lign i højere grad vil ske overførelser af lånetypen. Tabel 6. Realkreditinstitutternes udlån i form af rentetilpasningslån Mia. kr Bolig Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- udlån udlån udlån udlån udlån udlån støttet byggeri 11,7 11,5 11,3 10,5 6,1 4,4 privat udlejning 4,0 3,3 9,3 7,4 10,9 8,0 ejerboliger og fritidshuse 18,5 14,2 98,6 89,1 93,4 71,1 Landbrug mv. 7,1 5,8 25,9 22,0 20,7 14,5 Industri og håndvæ rk mv. 2,2 1,6 6,6 4,8 3,5 2,2 Kontor og forretning 3,7 2,6 12,4 10,6 12,8 9,7 Andre ejendomme 0,5 0,4 2,7 2,6 1,5 1,2 Bruttoudlån i alt 47,7 166,8 148,8 heraf euro 6,7 44,9 32,9 Indfrielser -6,8-16,3-30,3 Ordinære afdrag 1) -1,5-3,5-7,4 Nettoudlån 39,4 146,9 111,2 heraf euro 6,5 43,5 24,4 1) Ordinære afdrag omfatter de afdrag der i henhold til amortisationen af lånet skal betales Kilde: Realkreditrådet Reduktionen i udlånet ydet som rentetilpasningslån fordeler sig ikke jævnt mellem ejendomskategorier og der er således sket en tilbagegang for såvel landbrug som industri og håndværk, mens eksempelvis kontor og forretning og private udlejningsejendomme ligger på samme niveau som Tilbagegangen har været størst for rentetilpasningslån i euro, der i 2001 udgjorde godt 13 pct. af det samlede udlån, mens andelen i 2002 er reduceret til 10 pct.. Tilbagegangen for udlån ydet i euro er sket for samtlige ejendomskategorier. Baggrunden for reduktionen i andelen af udlånet ydet som rentetilpasningslån i euro skal formentlig søges i den relativt begrænsede renteforskel ved disse lån i forhold til lån optaget i kr. Således er rentespændet i forhold til euroområdet på et meget lavt niveau, jf. afsnit om renteudviklingen. 14

16 Tabel 7. Rentetilpasningslånenes andel af det samlede udlån på ejendomskategorier Andel af bruttoudlånet ydet Andel af bruttoudlånet ydet Bruttoudlån som rentetilpasningslån i pct. som rentetilpasningslån i pct. Mia. kr. Total DKK Euro Total DKK Euro Støttet byggeri til beboelse 14,3 8,7 78,8 78,8 0,0 70,4 70,2 0,2 Private udlejningsejendomme 20,0 23,7 46,3 33,4 13,0 46,3 34,7 11,6 Ejerboliger og fritidshuse 215,4 219,4 45,8 38,7 7,1 42,6 37,3 5,3 Landbrug 46,3 44,0 56,0 13,5 42,5 46,9 15,1 31,8 Industri og håndværk 10,0 7,6 65,9 45,3 20,5 45,9 31,9 14,0 Kontor og forretninger 23,6 24,4 52,5 36,7 15,8 52,5 39,7 12,8 Andre 5,0 4,2 54,3 24,0 30,3 35,0 24,8 10,1 I alt 334,6 331,9 49,8 36,4 13,4 44,8 34,9 9,9 Kilde: Realkreditrådet Hvis man betragter rentetilpasningslånenes andel af det samlede udlån opdelt på regioner ses en betydelig variation i hvorvidt rentetilpasningslånene har haft succes. Således blev godt 49 pct. af alle lån i Vejle Amt ydet som rentetilpasningslån, mens det tilsvarende tal for Sønderjyllands Amt kun var knap 37 pct., jf. tabel 8. Der er ligeledes betydelige forskelle i anvendelse i rentetilpasningslån i euro. Således blev 6 pct. af udlånet ydet som rentetilpasningslån i euro i Roskilde Amt, mens det tilsvarende tal for Viborg Amt var på knap 20 pct. En af årsagerne til det betydeligt højere udlån i Viborg amt i forhold til Roskilde Amt kan være, at en stor del af udlånet ydet som rentetilpasningslån i euro ydes til landbrugsområdet. Tabel 8. Rentetilpasningslåns andel af det samlede udlån fordelt geografisk Andel af bruttoudlånet ydet Andel af bruttoudlånet ydet Bruttoudlån som rentetilpasningslån i pct. som rentetilpasningslån i pct. Mia. kr. Total DKK Euro Total DKK Euro Færøerne og Grønland 0,1 0,2 4,4 4,4 0,0 0,8 0,8 0,0 Hovedstadsområdet 1) 75,9 70,7 52,6 42,8 9,8 48,5 40,9 7,6 Frederiksborg Amt 31,6 30,1 50,1 40,3 9,7 47,3 39,8 7,5 Roskilde Amt 18,2 18,6 44,6 37,2 7,4 45,8 39,8 6,0 Vestsjællands Amt 19,2 20,1 40,7 29,9 10,9 42,8 33,6 9,2 Storstrøms Amt 15,5 16,4 41,7 26,8 14,9 38,5 30,3 8,3 Bornholms Amt 1,9 2,0 41,9 27,9 14,0 48,0 39,0 9,0 Fyns Amt 22,3 25,6 48,3 33,9 14,4 45,5 33,7 11,8 Sønderjyllands Amt 12,5 13,5 48,3 29,9 18,4 36,7 24,2 12,5 Ribe Amt 13,2 13,2 50,5 34,8 15,7 47,7 35,1 12,6 Vejle Amt 22,8 21,5 54,4 38,6 15,8 49,1 38,7 10,5 Ringkøbing Amt 16,4 15,6 49,6 33,3 16,3 40,6 25,9 14,7 Århus Amt 40,3 38,7 51,8 39,5 12,3 45,6 36,9 8,7 Viborg Amt 14,8 13,6 56,3 29,3 27,0 45,9 26,1 19,8 Nordjyllands Amt 29,8 31,9 48,9 30,3 18,6 38,0 26,2 11,9 I alt 334,6 331,9 49,8 36,4 13,4 44,8 34,9 9,9 1) København og Frederiksberg kommuner og Københavns amt Kilde: Realkreditrådet 15

17 Udlån fordelt på realkreditinstitutter Realkreditrådet offentliggør kvartalsvis en pressemeddelelse om udlånsaktiviteten i realkreditsektoren. Foruden en opgørelse over den samlede, kvartalsvise aktivitet brutto- og nettoudlån fordelt på ejendomskategorier indeholder pressemeddelelsen også en opgørelse af udlånet fordelt på institutter. Denne opgørelse over markedsandele omfatter bruttoudlån og obligationsrestgæld. Bruttoudlånet belyser den aktuelle udvikling, mens obligationsrestgælden angiver fordelingen af den samlede udestående lånemasse. Realkreditinstitutternes markedsandele er angivet i tabel 9. Tabel 9 Markedsandele for realkreditinstitutter Procentvis andel BRFkredit DLR Kredit FIH LR Nordea Nykredit Realkredit Totalkredit Realkredit Realk redit Kredit Danmark Bruttoudlån Bolig støttet byggeri 21,1 16,9-0, ,3 10,2 0,1 0,4 37,9 35,2 35,6 37,2 - - privat udlejning 25,6 19,3-4,3 0,2 0, ,9 3,9 36,6 39,1 33,7 33,3 - - ejerboliger og fritidshuse 8,9 8,6 0,3 0, ,9 21,8 19, ,4 19,0 22,6 Landbrug mv. 0,2 0,3 24,4 29, ,5 47,8 43,9 15,5 15,3 - - Industri og håndværk mv. 2,3 0,9 0,2 0,3 3,8 2, ,2 47,9 59,9 42,9 28,2 - - Kontor og forretning 14,5 14,5 0,6 5,3 2,8 2, ,3 4,3 41,3 39,3 37,6 34,2 - - Bruttoudlån i alt 9,5 8,7 3,6 4,9 0,3 0,2 0,3 0,3 11,9 11,4 29,1 27,1 33,0 32,4 12,2 14,9 Obligationsrestgæld Bolig støttet byggeri 19,4 19, ,9 1,5-0,1 36,2 36,2 43,5 43,1 - - privat udlejning 17,5 18,4-1,1 0,1 0,1 0,5 0,4 3 3,2 43,5 42,5 35,3 34,3 - - ejerboliger og fritidshuse 9,6 9,2 0,2 0, ,7 12,4 24,7 23, ,9 14,8 17 Landbrug mv. 0,5 0,4 29,4 29, ,8 8,6 46,9 46,1 15,4 15,5 - - Industri og håndværk mv. 3,6 2,7 0,1 0,1 5,6 5, ,2 4,1 54,8 56,2 32,7 31,6 - - Kontor og forretning 14,7 14 0,3 1,7 3,3 3,1 0,1 0,1 2,9 3,2 40,9 40,5 37,8 37,5 - - Obligationsrestgæld ult. 10,6 10,2 3,4 3,7 0,4 0,4 0,2 0,3 8,1 8,8 32,2 31,1 36,5 35,6 8,5 9,9 Kilde: Realkreditrådet 16

18 Obligationsmarkedet Omsætningen af obligationer i 2002 udgjorde mia. kr., hvilket er en stigning på knap 7 pct. i forhold til 2001 og samtidig et brud på de senere års faldende tendens. Omsætningen af realkreditobligationer udgjorde mia. kr. i 2002 svarende til en stigning på godt 16 pct. i forhold til 2001 og er dermed fortsættelse af de senere års kraftigt stigende omsætning. Det internationale kreditvurderingsinstitut Moody s offentliggjorde i maj 2002 en meget positiv rapport om det danske realkreditsystem. I rapporten blev bl.a. fremhævet den høje grad af investorsikkerhed, der er forbundet med investering i danske realkreditobligationer. Investeringsbanken Lehman Brothers offentliggjorde i november 2002 etableringen af et selvstændigt internationalt indeks for danske realkreditobligationer. Obligationsomsætning Den nominelle omsætning af obligationer på Københavns Fondsbørs beløb sig i 2002 til mia. kr., svarende til en stigning på knap 7 pct. i forhold til Hermed er der tale om et brud på den faldende tendens, der er set de senere år. Den gennemsnitlige daglige omsætning målt på kursværdien udgjorde 23,5 mia. kr. i Omsætningen af realkreditobligationer beløb sig nominelt til mia. kr. i 2002, hvilket er en stigning på godt 16 pct. i forhold til Sammenholdt med stigningstakten på 21 pct. fra 2000 til 2001 fortsætter den kraftige stigning i omsætningen af realkreditobligationer. Den samlede aktivitet i obligationsmarkedet den almindelige obligationshandel tillagt den repobaserede handel udgjorde mia. kr. i 2002, hvilket er stort set uforandret i forhold til Obligationsudstedelse Fra 2001 til 2002 steg den samlede cirkulerende obligationsmængde med knap 7 pct., og udgjorde godt mia. kr. ved udgangen af 2002, jf. tabel 10. Realkreditobligationerne udviste en cirkulerende mængde på mia. kr. i 2002, hvilket er en stigning på 9 pct. i forhold til Realkreditobligationerne udgør i forhold til den samlede cirkulerende obligationsmængde en andel på 67 pct. Statsobligationerne udgjorde knap 28 pct. af den cirkulerende obligationsmængde i 2002, svarende til en værdi på 654 mia. kr. Der er tale om en uforandret andel i den cirkulerende mængde statsobligationer i forhold til

19 Tabel 10. Tilgang af obligationer og cirkulerende obligationsmasse Realkredit- Stats- Andre I alt Mia. kr. obligationer papirer obligationer 1) Cirkulerende mængde 2) Nettotilgang 3) 4) Anm.: Tabellen er baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik, hvor tabellen tidligere har været baseret på opgørelser fra Danmarks Nationalbank og Realkreditrådet. Der kan derfor forekomme afvigelser i tabellen i forhold til tidligere år 1) Der er ikke i den cirkulerende mængde taget højde for de obligationer, der udløber i januar i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån i december måned samt for de obligationer, der indfries i januar i forbindelse med konverteringer i 4. kvartal. Tages der højde herfor, vil den cirkulerende mængde være mia. kr. lavere i ) Omfatter obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond, KommuneKredit, mv. 3) Den cirkulerende mængde og nettotilgang er opgjort i nominel værdi, ultimo året 4) Nettotilgangen er defineret som bruttotilgang af obligationer fratrukket udtrækninger og anden afgang af obligationer Kilde: Danmarks Statistik Placering af obligationer Finansielle institutioner, forsikrings- og pensionsselskaber og den offentlige sektor ligger inde med den overvejende del af danske obligationer. Tilsammen udgør disse investorgruppers beholdninger 70 pct. af de danske obligationer ultimo 2002, jf. tabel 11. Disse grupper har i 2002 samlet øget deres andel med 3 procentpoint. Investorfordelingen for realkreditobligationer er karakteriseret af samme billede, idet alle tre investorgrupper sammenlagt har øget deres andele med 2 procentpoint, hvorefter de har en samlet beholdning på 73 pct. af realkreditobligationer. De finansielle institutioner har øget deres andele af realkreditobligationer, som er steget fra 39 pct. i 2001 til 42 pct. ultimo Udenlandske investorer havde ultimo 2002 en samlet beholdning af danske obligationer på 16 pct., hvilket er på samme niveau som året før. For realkreditobligationer udgjorde udlandets beholdning i pct., mens udlandets beholdning af statsobligationer udgjorde 32 pct. Udlandets andel af danske statsobligationer er dermed stadig markant større end andelen af realkreditobligationer. 18

20 Tabel 11. Placering af cirkulerende obligationsmasse - ultimo 2002 Cirkulerende obligations- Realkredit- Statspapirer Andre I alt masse obligationer obligationer 1) I mia. kr Fordeling i pct. Finansielle institutioner 2) Forsikring og pension Offentlige sektor 3) Andre erhverv Husholdningssektor Udland Uoplyst Anm.: Tabellen omfatter obligationer noteret på Københavns Fondsbørs og registreret i Værdipapircentralen. 1) Omfatter erhvervsobligationer og obligationer fra KommuneKredit, Danmarks Skibskreditfond mv. 2) Inkl. Danmarks Nationalbank 3) Inkl. den statslige og kommunale sektor samt ATP, LD, Den Sociale Pensionsfond mv. Kilde: Danmarks Statistik Likviditet Markedet for danske realkreditobligationer er kendetegnet af et kernemarked, hvor der er en omfattende handel i de store likvide obligationsserier, der siden 1993 generelt er set i forbindelse med den høje udlåns- og konverteringsaktivitet. Ser man på realkreditinstitutterne under ét, er obligationsserierne 6 pct. 2029, 6 pct. 2032, 7 pct. 2032, 6 pct. 2026, 6 pct Rating Det internationale kreditvurderingsinstitut Moody s offentliggjorde i maj 2002 en meget positiv rapport om det danske realkreditsystem. I rapporten blev fremhævet den høje grad af investorsikkerhed, der er forbundet med investering i danske realkreditobligationer. Moody s lagde i sin vurdering vægt på realkreditobligationernes markante betydning for det danske finansielle system, den samlede regulering herunder balanceprincippet samt den sikkerhed, som det med cirkulerende mængder på henholdsvis 152, 125, 66, 64 og 49 mia. kr. ultimo 2002, også i international sammenhæng meget store. Det gælder ligeledes den cirkulerende mængde af korte inkonverterbare stående obligationer i serien 4 pct. 2003, der er en af de obligationer der benyttes til finansiering af rentetilpasningslån. Her udgjorde den cirkulerende mængde ultimo mia. kr. danske realkreditsystem har udvist i mere end 200 år. Denne vurdering afspejles i danske realkreditobligationers generelt høje rating i niveauet AAA AA2. På et stadig mere internationalt kapitalmarked er rating blevet en væsentlig faktor, når investorer vurderer investeringsalternativer. I den forbindelse er det glædeligt at kunne konstatere, at udenlandske investorer set over en længere periode har øget deres ejerandel i danske realkreditobligationer. Investeringsbanken Lehman Brothers offentliggjorde i november 2002 etableringen 19

21 af et selvstændigt internationalt indeks for danske realkreditobligationer. Det forventes endvidere, at danske realkreditobligationer i løbet af 2003 også vil komme til at Renteudviklingen Den økonomiske afmatning i verdensøkonomien fortsatte i I et forsøg på at sætte gang i økonomien sænkede Den amerikanske Centralbank og Den europæiske Centralbank i flere omgange i 2002 sine officielle rentesatser. Den europæiske Centralbanks rentesænkninger blev i betydeligt omfang efterfulgt af Danmarks indgå i Lehman Brothers aggregerede indeks. Dette initiativ forventes at ville bidrage positivt til afsætningen af realkreditobligationer til udenlandske investorer Nationalbanks rentesænkninger. Dette medførte i marts 2003 den laveste danske diskonto siden 1933, og et historisk lavt rente-niveau. I lighed med 2001 har det faldende renteniveau i 2002 medført stor konverteringsaktivitet, da låntagere med fordel har kunnet omlægge til lavere forrentede traditionelle lån eller til rentetilpasningslån. Figur 5. Byggerenten renten på korte og lange realkreditobligationer pct Lang rente- samlet vægt Kort rente- samlet vægt Kilde: Realkreditrådet Anm.: De to effektive rentegennemsnit beregnes som en sammenvejning af de aktuelt anvendte obligationsserier for henholdsvis lange og korte realkreditobligationer. Sammenvejningen er baseret på nyudstedte realkreditobligationer og gennemsnittet af de effektive renter. Som obligationer benyttes henholdsvis 30-årige, fastforrentede, konverterbare obligationer (den lange rente) og 1- og 2-årige inkonverterbare, stående obligationer, der ligger bag ydelse af rentetilpasningslån (den korte rente). De to gennemsnitlige effektive renter findes ved, at den effektive rente på hver obligationsserie sammenvejes med forholdet mellem nyudstedelser i obligationsserien og den samlede nyudstedelse. Ved udgangen af 2002 udgjorde spændet mellem Stat 7 pct og Realkredit 6 pct ,1 procentpoint. At der ultimo 2002 stadig er tale om et relativt stor spænd kan forklares med det generelle rentefald, der er oplevet gennem Et udvidet spænd er således naturligt i en periode med generelt rentefald, idet den effektive rente på realkreditobligationer også indeholder prisen på konverteringsretten. Som følge af et rentefald stiger også den merrente, som investorerne kræver i kompensation for udstedernes konverteringsret. Det lange rentespænd til Tyskland målt på 10-årige statsobligationer var ved udgangen af ,27 procentpoint og befinder sig derved fortsat på et historisk lavt niveau. 20

22 Regnskaber Realkreditinstitutternes regnskaber udviste for 2002 et overskud på 4,9 mia. kr., hvilket er en lille nedgang i forhold til 2001, hvor overskuddet var på 5,0 mia. kr. Den gennemsnitlige solvensprocent udgjorde 11,7 pct. ultimo Dette svarer til en overdækning på mere end 25 mia. kr. i forhold til lovkravet på 8 pct. Institutternes regnskaber Realkreditinstitutternes regnskaber for 2002 udviste i lighed med de tidligere år et overskud. Overskuddet i 2002 blev på 4,9 mia. kr., hvilket er på samme niveau som de foregående år, hvor overskuddet var på henholdsvis 4,6 mia. kr. og 5,0 mia. kr. Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 0,5 mia. kr. i 2002 sammenholdt med 2001, hvilket skal ses i sammenhæng med den fortsat høje konverteringsaktivitet i Kursreguleringer er steget, og der har en mindre nettoafgang fra posten tab og nedskrivninger på udlån. De lave tabsniveauer er en væsentlig årsag til de pæne overskud. Tabel 12. Uddrag af realkreditinstitutters regnskaber Mia. kr Nettorente og gebyrindtægter 9,2 10,4 10,9 Kursregulering 0,7 0,1 0,3 Resultat af finansielle poster 10,0 10,6 11,3 Administrationsudgifter mv. -3,9-3,9-4,3 Tab og nedskrivninger 0,4-0,1-0,1 Ordinært resultat 6,5 6,6 7,0 Skat -1,9-1,6-2,0 Resultat efter skat 4,6 5,0 4,9 Egenkapitalforrentning (pct.) 6,3 6,3 5,9 Kilde: Realkreditinstitutternes regnskaber Tab Realkreditinstitutternes tab og forskydninger i nedskrivninger til imødegåelse af forventede og sandsynlige tab udgjorde i 2002, i lighed med 2001, knap 0,1 mia. kr. I 2000 var der derimod tale om en nettotilbageførsel på 0,4 mia. kr. I tabel 13 er tab og forskydninger i nedskrivninger opgjort i forhold til obligationsrestgælden fordelt på ejendomskategorier. Som det fremgår af tabellen har tilbageførsler af nedskrivninger for landbrug og andre ejendomme været større end det realiserede tab. For øvrige ejendomskategorier har der været tale om nettotab. Samlet set udgjorde tabet 83,2 mio. kr. svarende til 0,01 pct. af obligationsrestgælden i

23 Tabel 13. Tab og nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier Mio. kr. Procent af obligationsrestgæld Bolig udlejningsejendomme -12,3-65,7 12,3-0,01-0,03 0,00 ejerboliger -109,7 108,3 86,5-0,02 0,02 0,01 Erhvervsejendomme landbrug -25,6 11,5-21,7-0,02 0,01-0,01 industri- og håndværk -105,2-5,2 105,5-0,28-0,01 0,27 kontor- og forretning -26,9 5,3 16,8-0,03 0,01 0,02 Andre ejendomme -100,9 17,2-116,2-0,55 0,08-0,53 I alt -380,7 71,4 83,2-0,03 0,01 0,01 Anm: Minus angiver at der tale om en indtægt Kilde: Realkreditrådet Kapitaldækning Den ansvarlige kapital i et realkreditinstitut skal ifølge realkreditloven udgøre mindst 8 pct. af de risikovægtede aktiver. Ved udgangen af 2002 udgjorde solvensprocenten 11,7 pct., hvilket er på niveau med Solvensprocenten ligger fortsat betydeligt over de lovmæssigt påkrævede 8 pct. Overdækningen udgør således mere end 25 mia. kr. Tabel 14. Realkreditinstitutternes solvens Mia. kr. (ultimo) Ansvarlig kapital 79,7 80,3 86,9 Kernekapital efter fradrag 72,7 77,7 82,9 Supplerende kapital 8,3 3,7 5,0 Fradrag for kapitalandele 1) -1,2-1,0-0,9 Risikovægtede aktiver 639,3 696,3 743,2 Solvensprocent 2) 12,5 11,5 11,7 Anm: Med virkning fra 1. oktober 2000 trådte en ny kapitaldækningsbekendtgørelse i kraft. Ultimo 2000 var der mulighed for at opgøre solvensprocenten efter hidtil gældende regler eller efter nye regler. I den beregnede solvensprocent ultimo 2000 er anvendt det enkelte instituts opgørelse af solvensprocenten uanset, at instituttet har benyttet muligheden for at anvende forskellige regler for opgørelse. 1) Ejerandele over 10 pct. i andre kreditinstitutter. 2) Solvensprocenten angiver realkreditinstitutternes soliditet og beregnes som forholdet mellem den ansvarlige kapital og de risikovægtede aktiver. Kilde: Realkreditrådet Restanceprocent og overtagne ejendomme Realkreditinstitutternes restancer opgøres 3 måneder efter sidste rettidige betalingsdag for terminsydelsen, og giver dermed et billede af låntagernes evne til at betale rettidigt. Ultimo 2002 udgjorde restanceprocenten 0,25 svarende til at ydelser for ca. 35 mio. kr. ikke er blevet betalt til tiden. Niveauet for restanceprocenten har be- 22

24 fundet sig på samme lave niveau i en årrække, jf. figur 5, som følge af den sunde danske økonomi og en positiv udvikling på markedet for ejerboliger. Beholdningen af ejendomme overtaget af realkreditinstitutterne, dvs. ejendomme der ikke har været mulige at afhænde til anden side i forbindelse med manglende betaling, har været stabilt de sidste par år på lige under 200. Figur 6. Realkreditinstitutternes overtagne ejerboliger og restanceprocent ,0 Overtagne ejerboliger, antal Overtagne ejerboliger Restanceprocent 2,5 2,0 1,5 1,0 Restanceprocent , Kilde: Realkreditrådet 0,0 23

25 24

26 Statistik over udlånsvirksomhed mv. Udlån Fordelt efter ejendomsarter: Bruttoudlån...27 Overførsler...28 Ekstraordinære indfrielser...29 Ordinære afdrag...30 Nettoudlån...31 Bruttoudlån som rentetilpasningslån...32 Overførsler som rentetilpasningslån...33 Ekstraordinære indfrielser som rentetilpasningslån...34 Ordinære afdrag som rentetilpasningslån...35 Nettoudlån som rentetilpasningslån...36 Bruttoudlån som eurolån...37 Overførsler som eurolån...38 Ekstraordinære indfrielser som eurolån...39 Ordinære afdrag som eurolån...40 Nettoudlån som eurolån...41 Bruttoudlån som rentetilpasningslån i kr...42 Overførsler som rentetilpasningslån i kr...43 Ekstraordinære indfrielser som rentetilpasningslån i kr..44 Ordinære afdrag som rentetilpasningslån i kr...45 Nettoudlån som rentetilpasningslån i kr...46 Bruttoudlån opgjort månedsvis...47 Nettoudlån opgjort månedsvis...48 Fordelt efter låneformer og afdragstid: Bruttoudlån mio. kr...49 Bruttoudlån antal...50 Obligationer Tilgang og cirkulerende obligationsmasse

27 26

28

29 Realkreditinstitutternes overførsler fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt , , ,6 a. Udlejningsejendomme i alt , , ,4 Almennyttige lejligheder , ,5 988,1 Ungdomsboliger ,8 59,4 21,3 Ældreboliger ,1 31,4 58,3 Andelsboliger , , ,2 Andet udlejningsbyggeri , , ,5 b. Ejerboliger i alt , , ,3 Parcel- og rækkehuse , , ,3 Ejerlejligheder , , ,7 Fritidshuse , , ,3 II. Erhvervsejendomme i alt , , ,4 a. Landbrug , , ,6 b. Industri- og håndværksejendomme 1.113, , ,4 c. Kontor- og forretningsejendomme , , ,4 III. Andre ejendomme , , ,0 IV. I alt , , ,0 28

30 Realkreditinstitutternes ekstraordinære indfrielser fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt , , ,4 a. Udlejningsejendomme i alt , , ,8 Almennyttige lejligheder ,0 623,2 426,0 Ungdomsboliger. 3,8 2,1 65,1 Ældreboliger ,6 66,1 105,0 Andelsboliger ,1 343,5 453,4 Andet udlejningsbyggeri , , ,2 b. Ejerboliger i alt , , ,7 Parcel- og rækkehuse , , ,7 Ejerlejligheder , , ,9 Fritidshuse , , ,0 II. Erhvervsejendomme i alt , , ,6 a. Landbrug , , ,7 b. Industri- og håndværksejendomme , , ,4 c. Kontor- og forretningsejendomme 3.645, , ,5 III. Andre ejendomme ,6 588,3 830,9 IV. Indfrielser i alt , , ,9 29

31 Realkreditinstitutternes ordinære afdrag fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt , , ,0 a. Udlejningsejendomme i alt , , ,2 Almennyttige lejligheder , , ,5 Ungdomsboliger ,2 339,5 353,3 Ældreboliger ,1 540,1 581,4 Andelsboliger , , ,3 Andet udlejningsbyggeri , , ,5 b. Ejerboliger i alt , , ,8 Parcel- og rækkehuse , , ,4 Ejerlejligheder , , ,1 Fritidshuse ,5 984, ,3 II. Erhvervsejendomme i alt , , ,5 a. Landbrug , , ,9 b. Industri- og håndværksejendomme 1.995, , ,2 c. Kontor- og forretningsejendomme , , ,4 III. Andre ejendomme ,3 653,1 788,9 VI. Afdrag i alt , , ,3 30

32 Realkreditinstitutternes nettoudlån fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt , , ,2 a. Udlejningsejendomme i alt , , ,1 Almennyttige lejligheder -440,1 417, ,6 Ungdomsboliger ,3-99,9 17,1 Ældreboliger ,7 843,4 886,9 Andelsboliger , , ,5 Andet udlejningsbyggeri , , ,3 b. Ejerboliger i alt , , ,1 Parcel- og rækkehuse , , ,9 Ejerlejligheder , , ,1 Fritidshuse , , ,1 II. Erhvervsejendomme i alt , , ,3 a. Landbrug , , ,9 b. Industri- og håndværksejendomme.. 441, ,1 84,1 c. Kontor- og forretningsejendomme 1.802, , ,3 III. Andre ejendomme , ,0 842,1 VI. Samlet nettoudlån , , ,6 31

33

34 Realkreditinstitutternes overførsler som rentetilpasningslån fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt , , ,1 a. Udlejningsejendomme i alt ,2 898, ,0 Almennyttige lejligheder ,3 12,9 378,5 Ungdomsboliger... 0,0 0,6 0,2 Ældreboliger.... 0,0 31,4 47,4 Andelsboliger ,9 183,4 203,5 Andet udlejningsbyggeri ,0 670, ,3 b. Ejerboliger i alt , , ,1 Parcel- og rækkehuse , , ,0 Ejerlejligheder ,4 464, ,4 Fritidshuse ,5 71,4 253,8 II. Erhvervsejendomme i alt , , ,3 a. Landbrug , , ,0 b. Industri- og håndværksejendomme ,0 964,9 275,4 c. Kontor- og forretningsejendomme ,0 648, ,9 III. Andre ejendomme ,7 100,9 119,6 IV. I alt , , ,9 33

35 Realkreditinstitutternes ekstraordinære indfrielser som rentetilpasningslån fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt , , ,3 a. Udlejningsejendomme i alt ,2 943, ,2 Almennyttige lejligheder... 0,1 85,6 251,3 Ungdomsboliger. 0,0 0,1 43,4 Ældreboliger.... 0,5 19,4 79,3 Andelsboliger ,1 28,6 26,1 Andet udlejningsbyggeri ,5 809,9 958,1 b. Ejerboliger i alt , , ,1 Parcel- og rækkehuse , , ,3 Ejerlejligheder ,9 365, ,9 Fritidshuse ,7 87,2 252,9 II. Erhvervsejendomme i alt , , ,3 a. Landbrug , , ,5 b. Industri- og håndværksejendomme.. 106,6 298,2 365,8 c. Kontor- og forretningsejendomme ,9 703,7 881,0 III. Andre ejendomme ,7 10,8 37,7 VI. Indfrielser i alt , , ,3 34

36 Realkreditinstitutternes ordinære afdrag som rentetilpasningslån fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt , , ,0 a. Udlejningsejendomme i alt ,3 824, ,4 Almennyttige lejligheder ,0 581,0 785,6 Ungdomsboliger ,9 4,2 10,6 Ældreboliger ,1 29,0 61,4 Andelsboliger... 7,6 17,8 42,3 Andet udlejningsbyggeri ,8 192,1 316,6 b. Ejerboliger i alt , , ,6 Parcel- og rækkehuse , , ,2 Ejerlejligheder... 55,3 108,8 343,6 Fritidshuse ,1 53,8 147,8 II. Erhvervsejendomme i alt , , ,2 a. Landbrug ,9 463,6 931,6 b. Industri- og håndværksejendomme... 65,8 541,8 673,4 c. Kontor- og forretningsejendomme. 343,3 415,7 867,2 III. Andre ejendomme ,6 28,5 85,3 VI. Afdrag i alt , , ,5 35

37 Realkreditinstitutternes nettoudlån som rentetilpasningslån fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt , , ,1 a. Udlejningsejendomme i alt , , ,9 Almennyttige lejligheder , , ,4 Ungdomsboliger ,7 170,1 334,7 Ældreboliger , , ,2 Andelsboliger , , ,1 Andet udlejningsbyggeri , , ,5 b. Ejerboliger i alt , , ,2 Parcel- og rækkehuse , , ,1 Ejerlejligheder , , ,0 Fritidshuse , , ,1 II. Erhvervsejendomme i alt , , ,5 a. Landbrug , , ,3 b. Industri- og håndværksejendomme , , ,4 c. Kontor- og forretningsejendomme 2.617, , ,8 III. Andre ejendomme , , ,3 IV. Samlet nettoudlån , , ,9 36

38

39 Realkreditinstitutternes overførsler som eurolån fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt... 41,2 255, ,1 a. Udlejningsejendomme i alt ,1 117,5 600,8 Almennyttige lejligheder ,0 Ungdomsboliger ,0 Ældreboliger ,0 Andelsboliger ,1 28,0 Andet udlejningsbyggeri.. 11,1 104,3 572,8 b. Ejerboliger i alt ,1 138, ,3 Parcel- og rækkehuse.. 25,6 122,0 843,1 Ejerlejligheder ,3 13,1 160,4 Fritidshuse ,2 3,0 38,8 II. Erhvervsejendomme i alt... 65,8 565, ,5 a. Landbrug ,2 451, ,9 b. Industri- og håndværksejendomme. 2,4 17,7 100,6 c. Kontor- og forretningsejendomme... 7,1 95,8 341,0 III. Andre ejendomme ,3 0,4 IV. I alt ,0 820, ,0 38

40 Realkreditinstitutternes ekstraordinære indfrielser som eurolån fordelt efter ejendomsarter Mio. kr I. Ejendomme til beboelse i alt ,7 356, ,4 a. Udlejningsejendomme i alt ,1 154,3 239,1 Almennyttige lejligheder Ungdomsboliger Ældreboliger Andelsboliger... -2,6-0,0 Andet udlejningsbyggeri ,6 154,3 239,1 b. Ejerboliger i alt... 76,6 202, ,3 Parcel- og rækkehuse... 52,1 173,8 933,4 Ejerlejligheder ,7 17,8 179,6 Fritidshuse.... 2,8 10,7 56,3 II. Erhvervsejendomme i alt ,4 654, ,9 a. Landbrug ,1 445, ,6 b. Industri- og håndværksejendomme... 16,4 71,3 144,2 c. Kontor- og forretningsejendomme. 57,9 137,6 210,1 III. Andre ejendomme ,2 12,8 VI. Indfrielser i alt , , ,2 39

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Finansiel lovgivning Kapitaldækning og regnskab Forbrugerforhold Værdipapirmarkedet

realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Finansiel lovgivning Kapitaldækning og regnskab Forbrugerforhold Værdipapirmarkedet realkreditten 05 realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Ejerboligmarkedet 8 Realkreditinstitutternes udlån 12 Kundeundersøgelse 15 Obligationer 17 Regnskab og solvens 19 Finansiel lovgivning

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

06 N I 20 TE IT D E R K L A E R

06 N I 20 TE IT D E R K L A E R REALKREDITTEN I 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE REALKREDITRÅDET... 03 BESTYRELSE OG SEKRETARIAT... 04 FORMANDENS UDTALELSE... 05 MARKEDSUDVIKLING... 07 EJERBOLIGMARKEDET... 08 REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN...

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010.

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010. Juni 2011 Større boligudbud 70.968 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juni 2011. Udbuddet er fordelt på 47.183 parcel- og rækkehuse, 11.295 ejerlejligheder og 12.490 fritidshuse.

Læs mere

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse.

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse. Marts 2011 Stadig større boligudbud end sidste år 61.946 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af marts 2011. Udbuddet er fordelt på 41.666 parcel- og rækkehuse, 9.783 ejerlejligheder

Læs mere

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010.

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010. Juli 2011 Større boligudbud 71.485 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juli 2011. Udbuddet er fordelt på 47.357 parcel- og rækkehuse, 11.532 ejerlejligheder og 12.596 fritidshuse.

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Februar 2013 Månedsstigning i antallet af ejerboliger til salg Ved udgangen af februar 2013 var der på landsplan 57.782 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 39.749 parcel- og rækkehuse,

Læs mere

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse.

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse. September 2011 Boligudbud lavere end i august, men stadig større end samme tidspunkt sidste år 69.883 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af september 2011. Udbuddet er fordelt

Læs mere

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af februar 2016 var der på landsplan 53.978 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.084 parcel- og rækkehuse, 6.659 ejerlejligheder

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Ved udgangen af oktober 2016 var der på landsplan 57.578 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.109 parcel- og rækkehuse, 7.244

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005.

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005. Maj 2007 Stort og voksende udbud på ejerboligmarkedet Realkreditrådets boligudbudsstatistik er opgjort ved udgangen af maj 2007. Der er i hele landet 30.251 parcelog rækkehuse, 15.444 ejerlejligheder og

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. November 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af november 2014 var der på landsplan 58.774 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.175 parcel- og rækkehuse, 7.017 ejerlejligheder

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

R E A L K R E D I T T E N I

R E A L K R E D I T T E N I REALKREDITTEN I 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMANDENS UDTALELSE 3 Nye produkter 3 Hvad bruges pengene til? 3 Stor interesse for realkreditlån 4 Effektivisering og produktudvikling 4 MARKEDSUDVIKLING 5 Ejerboligmarkedet

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010.

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010. Februar 2010 Lille stigning i boligudbuddet i februar 54.286 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af februar 2010. Udbuddet fordelte sig med 37.064 parcel- og rækkehuse, 8.747

Læs mere