Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg"

Transkript

1 Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 11. juni Henrik Ekstrøm Jørgensen Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst Velkomst ved Jens Erik Sørensen Siden sidst har der været afholdt møder mellem KL og Danske Regioner. De har en fælles vision de vil prøve at kikke på de svenske erfaringer, hvor de blandt andet har fået flere folk til at bruge bussen, de har brugt Miljøet som argumentation til at lade bilen stå og bruge bussen og det er lykkedes. Udgifterne til busselskaberne stiger ikke som forventet fra 2008 til Stigningen bliver på 4,2% mod forventet 9,5% og fra 2009 til 2010 forventes et fald på 0,7%. KL har meldt ud at de ikke vil rører ved DUT. Trafikselskaberne forventer, at udgifterne til vognmændene vil stige med ca. 5 %. Jens Erik Sørensen redegjorde kort for processen omkring crossborderleasingen. Planen er, at Midttrafik når loven er vedtaget - tager en forhandling med hver enkelt vognmand, og i samarbejde med denne foretager en beregning af effekten for vognmanden. Metoden er omfattende men er valgt for at sikre den bedst mulige økonomistyring på området. Det er indtægterne der er hovedproblemet, idet indtægterne er reelt faldende. Vedrørende indtægterne er det meldt ud, at der må være en samlet stigning på indtægtssiden på 4,8 % og Midttrafik vil bruge op til loftet. Beskeden fra bestillerne var, at stigningen ikke skulle ske på de faste kunder. Det har været vanskeligt for Midttrafik at finde en model til indtægtssiden, idet det materiale vi har, ikke er godt nok til at lave den rigtige fordeling af indtægterne.

2 De fejl der er i skemaet vil blive rettet, ændringer vil blive rettet og så skal vi gå ud fra de samme budgettal. Det er et krav fra bestyrelsen, at der skal laves flere tællinger og analyser af rejsemønstre. Relevante bestillere inddrages i løsningen så vi i fællesskab kan finde den rigtige model og der vil blive indkaldt til møde snarest. Der er foreløbig kommet tilsagn fra følgende Rigmor fra Århus, Ole fra Horsens, Edith fra Herning, at de vil deltage i arbejdsgruppen vedrørende indtægtsfordelingsmodellen. Såfremt der er andre der ønsker at deltage vil jeg gerne have besked snarest. Pkt. 2 Strategiplan I strategiplanen for 2009 til 2011 er der forslag til konkrete mål indenfor 5 hovedindsatsområder og det er. Mere tilfredse kunder Mere tilfredse leverandører Mere tilfredse bestillere Et sammenhængende rutenet og Midttrafik bidrager til bedre miljø En forudsætning for at dette kan lykkes er en bedre organisation hvor blandt andet følgende forudsætninger skal indgå: Øget medarbejdertilfredshed Bedre ledelse Nedbringelse af sygefravær Mere effektiv økonomistyring og sagsbehandling og udnyttelse af IT Mere hensigtsmæssige arbejdsgange Lean og evt. outsourcing og Driftsstabilitet. Edith Blyning gav udtryk for at kommunerne ønsker mere nærhed med entreprenørerne og Lars Storm mente at det ville blive dyrt hvis kommunerne skulle udskifte de store gamle busser med nye og mindre. De gamle busser bliver i dag brugt i de mindre gamle kommuner. Vedrørende den manglende nærhed med entreprenørerne kunne Henning Nielsen, Midttrafik oplyse, at der vil blive afholdt mindst 4 årlige møder med bybuskommunerne. I møderne vil der være deltagelse fra entreprenørerne samt andre relevante personer (evt. politi, vejfolk m.m.). 2

3 Med hensyn til udskiftning af busser kunne Jan Ingebrigtsen meddele, at det var kommunerne der bestemte hvilke busser der skal bruges. Pkt. 3 Områdeplan - Herning Edith Blynning indledte med at fortælle om processen. Udgangspunktet er, at Herning kommune skal have bybusserne i udbud i Herning kommune vil gerne have moderniseret det nuværende rutenet så nettet bliver tilpasses fremtidens kollektive trafik. Processen startede i Der har været taget udgangspunkt i 3 modeller i forskellige niveauer. En skrabet model, en model svarende til nuværende niveau samt en model med en række forbedringer. Den 12. januar 2009 har der været temadrøftelse i udvalget og derefter i byrådet. Efterfølgende har de 3 modeller været drøftet i uddannelsesrådet, handicaprådet og ældrerådet m.m.. Der har været afholdt chaufførmøde hvor de 3 modeller også har været drøftet. Her ud over har været foretaget adskillige prøvekørsler. Udmeldingen fra byrådet har efterfølgende været, at der ikke er flere penge og arbejdsgruppen har derfor udarbejdet en model som er tilpasset Byrådets udmelding. I hele processen har Herning Kommune været i et tæt samarbejde med udbudsafdelingen og planlægningsafdelingen i Midttrafik her ud over har de regionale ruter været inddraget i planlægningen. Anders Rasmussen, Midttrafik havde så fået til opgave, at give en beskrivelse af formålet med et nyt bybusnet i Herning. Overordnet skal busserne kører med en høj frekvens. For kunderne er det vigtig, at man hyppigt kan komme med bybussen. Det giver større fleksibilitet. Der skal være en højere frekvens, hvor der er mange kunder. For kunderne er det også vigtig, at der er korte rejsetider. Derfor skal linjerne i grundsystemet rettes ud så der køres mere direkte og til de vigtigste funktioner. Det er også vigtigt, at der dannes et system der kan bygges videre på. Det vil sige, at der ikke nødvendigvis skal ændres på hele grundsystemet når der skal ske ændringer i bybusstystemet. Det er også vigtigt, at systemet er bygget sådan op, at der er så få busskifte som muligt. Systemet skal også kunne tilgodese, at man nemt kan rejse rundt i Herning. Det er derfor også vigtig, at der er gode korrespondancer i systemet og endelig skal det være et system der er let forståeligt. Ovenstående skulle gerne være med til give Herning kommune et bedre bybussystem og omlægningerne/forbedringerne forventes der en indtægtsfremgang på mellem 10 og 20 %. I dag har Herning kommune en dækningsprocent svarende til ca. 30 %, den skulle gerne hæves til mellem 45 0g 50 %. Det er besluttet, at gangafstanden i den indre by på skal være på ca. 400 m og i yderkanten på ca. 800 m. Det er f.eks her man skal vurderer, hvad er det man kan få igen- 3

4 nem. Kan en flytning af gangafstanden øge antallet af kunder eller vil de hellere gå lidt længere og så vide bussen at kommer snart. Der skal fortsat arbejdes med fremkommelighed for at flytte kunder fra privat biler og cykler over i bussen. Der har været et godt samarbejde mellem Herning Kommune og Midttrafik. Pkt. 5 Status på trafikpuljer Midttrafik har lavet et samarbejde med Jesper Andersen (JA rådgivning aps). Han er Midttrafiks konsulent og hans opgave er at skaffe midler fra de puljer der er til rådighed. Det drejer sig om 3 puljer: Trafikstyrelsen hvor der kan søges til følgende: - Passagerpuljen - Fremkommelighedspuljen DSB: - Bedre adgang til kollektiv transport (Stationspuljen) Færdselsstyrelsen Center for Grøn Transport - Forsøgspuljen Midttrafik har opsamlet forslag/ideer efter drøftelse med bl.a. Region Midt, 7 større bybuskommuner, udvalgte busselskaber og endelig med Midttrafik selv. Der har været afholdt møder med Trafikstyrelsen, der er udarbejdet projektlister, hovedprojekter samt lavet ansøgninger. Der er i dag ca projekter på en projektliste, og af dem er der udarbejdet enkelte ansøgninger til puljerne i Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen. Her kan bl.a. nævnes: - Pendlerbus mellem Silkeborg og Århus Nord - Program for udarbejdelse af helhedsplan for terminalområde på Banegårdspladsen i Herning - Busprioritering gennem signalanlæg - Etablering af busbaner på Randersvej i Århus - Busprioritering i kryds Vi afventer nu med spænding om Midttrafik/kommuner får tildelt midler til nogle af de fremsendte projekter. 4

5 Ango Winther mener at ansøgningen til Århus Rutebilstation skal droppes, idet kontrakten med Århus Rutebilstation ikke bliver forlænget. 6. Udbudsplaner udbudspolitik udbudskontrakter Jan Ingebrigtsen gennemgik hvordan det er gået indtil nu og hvor mange bestillere der har været igennem et udbud i Midttrafik. Indtil nu har 11 bestillere været igennem udbud i Midttrafik og i øjeblikket skubber vi en række udbud foran os. Som det ser ud nu er der 6 udbud i 2010 som omfatter køreplantimer og 120 kontraktbusser, 12 udbud i 2011 som omfatter køreplantimer og 230 kontraktbusser og endelig 1 udbud i 2012 som omfattende køreplantimer og 36 kontraktbusser. Det kan dog nå at ændre sig inden Af tildelingskriterier bruger Midttrafik den laveste pris. De seneste udbud er suppleret med incitamentsmodeller, det betyder at kontraktbetalingen gradueres efter den faktiske opfyldelse af en eller flere faktorer. Vi bruger fortsat Det økonomiske mest fordelagtige tilbud men kun hvis målsætninger ikke kan opnås med: Absolutte krav eller incitamenter. Fra Midttrafiks side arbejdes der med forskellige former for incitamentsmodeller og der vil komme flere fremover. Edith fra Herning Kommune undre sig over, at løbetiden på kontrakterne bliver længere og længere står der noget om kontrakternes længde. Rigmor fra Århus Kommune ville gerne vide hvor lang tid man kan forlænge kontrakterne. Jan svarede, at der ikke står noget om kontrakternes løbetid det aftales mellem Midttrafik og kommunen/regionen. Det er dog senere oplyst, at kontrakter over 12 år nok ikke ville kunne godkendes af konkurrencestyrelsen, med hensyn til forlængelse, er det der fremgår af kontrakten, men samlet må perioden heller ikke overstige 12 år. 7. Eventuelt Jonas Brokholm fra Holstebro ville gerne vide hvordan proceduren for ændringer i samarbejdsaftalen er. Har man ændringer til samarbejdsaftalen sender man bare forslaget frem, så kikker vi på det. 5

6 Karen Dalsgård spurgte til status på de regionale besparelser. Processen er sat i bero indtil videre. De er foreløbig fredet indtil januar 2010, idet man afventer de økonomiske forhandlinger mellem Regionen og Folketinget. Næste møde er aftalt til den 20. august 2009 fra 9.30 til Hotel Scandic, Silkeborg. 6

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Referat fra debatmøde. Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013.

Referat fra debatmøde. Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013. 1 Referat fra debatmøde Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013. 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER... 5 Chauffører... 5 Indretning og udstyr... 6 Prisen... 7 Kort- og billettyper... 8 MÅL:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget 2016 1 2 Busselskabets

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik KOLLEKTIV TRAFIK Flere passagerer MINDRE TRÆNGSEL BEDRE MILJØ Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Referat fra debatmøde. Nupark i Holstebro d. 30.4.2013

Referat fra debatmøde. Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 0 Referat fra debatmøde Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER... 4 Chauffører... 5 Bemanding af stationer... 5 Indretning af busser... 6 En fancy bus...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Mikael Carlsen, John Kristensen, Lise Terkildsen, Merete L. Nielsen, Henrik E. Jørgensen, Anders W.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning

1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning 07/01/2015 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 11. december 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen,

Læs mere