Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk"

Transkript

1 Vedtægter for Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. Indholdsfortegnelse. 1. Navn, selskabsform og hjemsted... side 1 2. Formål og forsyningsområde... side 1 3. Andelshavere/Varmeaftagere... side 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar side 2 5. Udtrædelsesvilkår... side 3 6. Generalforsamling... side 3 7. Bestyrelse... side 5 8. Selskabets ledelse... side 6 9. Regnskab og revision... side Selskabets opløsning... side Ikrafttræden... side 8 1. Navn, selskabsform og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er "Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a.". 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.3 Selskabets hjemsted er Horsens kommune. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål er, at anlægge og drive et fjernvarmeværk, samt distribuere varme til forsyning af andelshavernes ejendomme med varme, til rumopvarmning og tilberedning af varmt brugsvand. 2.2 Selskabet kan forestå tekniske- og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder. 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af bestyrelsen, under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning

2 3. Andelshavere/Varmeaftagere. 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler, tilhørende selskabet. 3. Ejer en bygning på lejet grund. 4. En andelsboligforening, boligselskab eller ejerlejlighedsforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler, tilhørende selskabet. 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor selskabets forsyningsområde, er berettiget til at blive optaget som andelshaver. 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme fra selskabet. Dette kan f. eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere og forpagtere. 3.4 Levering til varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. 3.5 Andelshavere og varmeaftagere skal respektere selskabets gældende vedtægter, samt øvrige udleverede vilkår for levering af varme, der måtte være gældende, herunder,- Almindelige- og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme, principskitser og takstblad. 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f. eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og levering af varme. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar. 4.1 I forhold til trediemand hæfter andelshaveren alene med den indbetalte tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. 4.2 Den indbetalte tilslutningsafgift kan ikke gøres til genstand for arrest eller udpantning for nogen forpligtelser, som andelshaveren har påtaget sig. 4.3 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffer i henhold til Gasog Varmeprisudvalgets godkendte retningslinier. 2

3 5. Udtrædelsesvilkår. 5.1 Andelshaveres udtræden af selskabet kan finde sted med mindst 6 måneders skriftlig udmeldelse, til udløbet af en måned. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Udmeldelse har først virkning, når de i 5.2 nævnte afgifter er betalt. 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til opgørelse på udtrædelsestidspunktet. b. Eventuelt skyldige afgifter. c. Dækning af selskabets udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, samt nedtagning af måler og varmeveksler, tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger, på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Såfremt den udtrædende andelshaver, eller offentlige myndigheder, ikke kræver disse ledninger fjernet på afbrydelsestidspunktet, overgår de til den udtrædende andelshavers ejendom. 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale, ret til at lade ledningsnettet til andre andelshavere blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven på ejendommen medfører væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 6. Generalforsamling. 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned i Horsens kommune. 3

4 6.3 Ordinær- og ekstraordinær generalforsamling, samt dagsorden herfor, er rettidigt indvarslet ved bekendtgørelse i mindst et lokalt blad, med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel. Skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden, samt årsregnskabet, udsendes til registrerede andelshavere og varmeaftagere senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Forslag fra andelshavere og varmeaftagere. 5. Valg til bestyrelsen. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver, eller dennes ægtefælle, én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i 3.1, og som har et bruttorumfang på indtil m 3. For hver yderligere påbegyndt m 3 bruttorumfang, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 3 stemmer pr. ejendom. 6.6 For andelsboligforeninger, boligselskaber, ejerlejlighedsforeninger, erhvervs- og udlejningsejendomme udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagere. 6.7 Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagere, er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, under forudsætning af, at selskabet senest den 1. oktober modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. Delvis uddelegering af stemmeretten kan ikke finde sted. 6.8 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan have mere end 1 fuldmagt. Fuldmagt skal afleveres til bestyrelsen, eller til en af bestyrelsen bemyndiget person, inden generalforsamlingen påbegyndes. 6.9 For Horsens kommunes ejendomme kan stemmeretten udøves samlet, af en person med skriftlig bemyndigelse fra Horsens Byråd En forudsætning for stemmeretten er, at der pr. 31. oktober ikke henstår uberigtigede restancer. 4

5 6.11 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når en af de fremmødte andelshavere/varmeaftagere anmoder derom, eller når dirigenten beslutter det Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere Ændringer i selskabets vedtægter skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede andelshavere er fremmødt, og hvor mindst 2 /3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede andelshavere fremmødt, men 2 /3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne, indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter generalforsamlingen, hvor vedtægtsændringerne blev forelagt. Vedtægtsændringerne kan da vedtages med simpel stemmeflertal af andelshavere, uden hensyn til det fremmødte antal andelshavere Selskabets bestyrelse er bemyndiget til, at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer Forslag fra andelshavere og varmeaftagere, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftlig til selskabet senest den 1. oktober. Indsendte forslag skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning Det reviderede regnskab, samt eventuelle forslag, skal være fremlagt på selskabets kontor senest 1 uge før generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1 /3 af de stemmeberettigede andelshavere fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig ønske herom. 7. Bestyrelse. 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af gruppe 1 og gruppe Gruppe 1, der består af andelshavere og varmeaftagere, der i medfør af 6.6 og 6.7 er delegeret stemmeretten, vælger 4 medlemmer til selskabets bestyrelse, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være andelshavere. 5

6 7.3 Bestyrelsesmedlemmer fra gruppe 1, vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.4 Gruppe 2, består af Horsens kommunes ejendomme, hvor Horsens Byråd udpeger 1 medlem til selskabets bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem udpeget af Horsens Byråd kan når som helst udskiftes af byrådet. 7.5 Såfremt Horsens Byråd ikke udpeger et medlem til selskabets bestyrelse, er gruppe 1 berettiget til at vælge det manglende bestyrelsesmedlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 7.6 Såfremt Horsens Byråd vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne i medfør af 6.7, udgår gruppe 2, hvorefter gruppe 1 vælger 5 medlemmer til selskabets bestyrelse, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være andelshavere. Delvis uddelegering af stemmeretten kan ikke finde sted. 7.7 Gruppe 1, vælger 2 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf mindst 1 suppleant skal være andelshaver. 7.8 Suppleanterne vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.9 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f. eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling 7.10 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet institutioner, selskaber eller lignende, som er andelshaver/varmeaftager og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlspørgsmål om valgbarhed. 8. Selskabets ledelse. 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 8.2 Efter indkaldelse af en suppleant, konstituerer bestyrelsen sig påny. 8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 6

7 8.4 Dersom alene 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt til indvarslet møde, kræves enighed blandt de fremmødte, forinden beslutning kan træffes. 8.5 Bestyrelsesmøder refereres i en protokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer, på næste møde. Et mindretals, respektive direktørens, motiverede indstilling kan forlanges tilført protokollen. 8.6 Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktør og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v. 8.7 Bestyrelsen er bemyndiget til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom, samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til, at optage lån til anlægskapitalen, efter generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen er bemyndiget til, at oprette kassekreditter svarende til 15 % af det foregående regnskabsårs omsætning incl. moms. 8.8 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, der fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget. 8.9 Selskabet forpligtes ved underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 9. Regnskab og revision. 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. 9.3 Revisoren vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 10. Selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og iøvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. 7

8 10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes tilslutningsafgift Eventuelt overskud herefter skal anvendes i overensstemmelse med Ikrafttræden Alle tidligere for selskabet gældende vedtægter er hermed trådt ud af kraft De nødvendige overgangsbestemmelser for ikrafttræden af disse vedtægter fastsættes af bestyrelsen. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. februar Niels P. Mikkelsen Formand Poul Stie Hansen Næstformand Arne R. Thomsen Karsten Svenningsen Per Christiansen J. Møller Jensen Dirigent 8

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR. ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted.

V E D T Æ G T E R FOR. ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. V E D T Æ G T E R FOR ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er: CVR.: 34 91 68 10 ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Stadionvej 11, Ulsted DK 9370 HALS Tlf. 98 25 43 30 www.ulstedvarme.dk

Læs mere

Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis

Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... s 3 2 Formål og forsyningsområde... s 3 3 Andelshavere / varmeaftagere...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Asaa Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er: Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Nordby Fjernvarme A.m.b.a.

Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Nordby Fjernvarme A.m.b.a. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordby Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Fanø Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse. Vedtægter Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. ADM0243E3210D esdhscan 18 11 2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 4 2 Formål og forsyningsområde 4 3 Andelshavere/varmeaftagere

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ry Kommune 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere