Borgmesterens Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens Afdeling"

Transkript

1 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 1 Borgmesterens Afdeling Ledelsessekretariatet: 1. Bemyndigelse til, at den tværmagistratslige koordineringsgruppe vedr. flygtninge og indvandrere yder støtte på op til kr. til mindre aktiviteter, der understøtter kommunens samlede flygtninge- og indvandrerpolitik, indenfor en årlig ramme på 1 mio.kr. (Byrådet 23/10-96) 2. Bemyndigelse til at administrere og fordele den økonomiske støtte til Fællesrådene (Byrådet 22/8-90). 3. Bemyndigelse til at træffe afgørelse vedr. ansøgninger om officielle modtagelser og receptioner, herunder hvem der i borgmesterens fravær står for arrangementet (Magistraten 25/3-02). Økonomisk Afdeling: 1. Generel bemyndigelse til at foretage låneomlægninger og indgå swap-forretninger (Byrådet 12/2-92). 2. Generel bemyndigelse til at foretage omlægninger mellem den langfristede gæld og likvide aktiver (Byrådet 17/12-97). 3. Bemyndigelse til i samarbejde med Magistratens 2. Afdeling at gensælge eventuelle tilbagetagne grunde til passende pris (Byrådet 28/4-04). 4. Bemyndigelse til optagelse af lån samt indgåelse af Portefølje Management- og rådgivningsaftaler (Byrådet 5/1-00). 5. Bemyndigelse om underskrivning af legatregnskaberne vedr. "Fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i Århus Kommune" og "Hans Madsilius Ellermann og hustrus legat" (Byrådet 12/6-02). 6. Bemyndigelse til Indkøbskommissionen til indgåelse af indkøbsaftaler, herunder fælles bindende indkøbsaftaler på relevante områder (Byrådet 22/10-03). 7. Bemyndigelse til i samarbejde med Magistratens 2. Afdeling at godkende køb og salg af arealer med en handelsvædi på op til kr. (Byrådet 22/5-02). Erhvervsafdelingen: 1. Tilskud fra Erhvervspuljen på op til kr. skal godkendes af Magistraten, mens tilskud på over kr. skal godkendes af Byrådet. (Byrådet 13/ ). 2. Bemyndigelse til køb af konsulentbistand på det erhvervspolitiske område indenfor en beløbsramme på kr. fra erhvervspuljen. Beløbsrammen, som kan anvendes til mindre projekter (maks kr.), disponeres af Erhvervsafdelingen efter godkendelse af stadsdirektøren (Byrådet 17/ ). Personaleafdelingen: 1. Bemyndigelse til i samarbejde med magistratsafdelingerne at indgå aftale om Ny løn for magistratsdirektører og forvaltningschefer i overenskomstperioden 1. april 2002 til 31. marts 2005 samt, at Magistraten efterfølgende orienteres om forhandlingsresultaterne. 2. Bemyndigelse til at foretage reguleringer i beløbene som følge af prisudviklingen

2 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 2 (Magistraten 17/1-00), bemyndigelsen er opretholdt ved revisionen af gaveregulativet (Magistraten 22/4-03). IT- og organisationsafdelingen: 1. Bemyndigelse til efter drøftelse i Direktørgruppen at træffe endelig beslutning om afholdelse af omkostninger til projekter, hvor de samlede omkostninger forventes at andrage op til kr IT- og Organisationsafdelingen er regnskabsansvarlig for disse projekter. Magistraten bemyndiges til at yde tilskud fra IT-puljen til øvrige projekter uden beløbsgrænse (Byrådet 4/6-03). Juridisk Afdeling: 1. Bemyndigelse til fastsættelse og opkrævning af præmie fra magistratsafdelingerne til kommunens interne forsikringsfond (Byrådet 11/06-03). 2. Bemyndigelse til at godkende behandlinger af personoplysninger samt efterfølgende orientering af byrådet (Byrådet 21/2-01).

3 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 3 Magistratens 1. Afdeling Børn og Unge-Afdelingen: 1. Bemyndigelse til, at provenuet fra igangværende huslejeforhandlinger på daginstitutionsområdet kan anvendes til renovering og modernisering (Byrådet 12/8-98). 2. Bemyndigelse til at træffe afgørelser i mindre sager vedr. åbningstid/pladstal, som kan holdes indenfor det samlede daginstitutionsbudget, når sagen ikke medfører en nettoaktivitetsudvidelse på daginstitutionsområdet (Byrådet, 1985). Familieafdelingen: 1. Bemyndigelse til at bevilge op til kr. til enkeltansøgere af 115-frivillighedsmidlerne (Byrådet 17/12-98). Arbejdsmarkedsafdelingen: 1. Bemyndigelse til Koordinationsudvalget til udmøntning af puljemidler indenfor Rammerne for indsats og udvikling af den forebyggende arbejdsmarkedsindsats.

4 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 4 Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen: 1. Godkendelse af byggeregnskaber for almene boliger og private andelsboliger (Byrådet 89). 2. Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af byggeri af almene boliger og private andelsboliger (Byrådet 5/3-92). 3. Godkendelse af lån med kommunal (re)garanti til almene boliger for nye lån til moderniseringer m.v. (Byrådet 12/7-96). 4. Bemyndigelse til at opkøbe boligejendomme på tvangsauktion inden for de på budgettet afsatte rådighedsbeløb i det omfang, det ud fra boligforsyningsmæssige overvejelser synes hensigtsmæssigt (Byrådet 5/10-89). 5. Bemyndigelse til godkendelse af kommunale lånegarantier til ustøttede andelsboliger (Magistraten 26/5-03). 6. Bemyndigelse til at indgå mindre lejemål til anlægsværdi på 5 mio. kr. pr. budgetår (Byrådet 9/8-95). 7. Bemyndigelse til at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse ifbm. anlægsprojekter der finansieres af KB-bevillinger (Byrådet 2/4-03). Stadsarkitektens Kontor: 1. Bemyndigelse til at træffe boligforbedringsbeslutninger efter lov om byfornyelse og boligforbedringer, når ejeren og et flertal af lejerne har anmodet herom, samt bemyndigelse til fastsættelse af den tidshorisont inden for hvilken tilbagebetaling af kontant tilskud kan komme på tale (Byrådet 25/8-04). 2. Bemyndigelse til at afgive tilsagn til kommunale lånegarantier på max. 50 mio. kr. pr. år inden for Århus Kommunes statslige aktivitetsramme til byfornyelse (Byrådet 17/10-94, justeret 20/6-01 og 25/8-04). Juridisk-Teknisk Kontor: 1. Bemyndigelse til at træffe afgørelse i byggesager (Byrådet 14/5-98, forlænget 3 år 14/11-01 og 8/9-04). 2. Bemyndigelse til i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at gensælge eventuelle tilbagetagne grunde til passende pris (Byrådet 28/4-04). 3. Bemyndigelse til at godkende byggeri m.v. i landsbyer (Byrådet 14/10-98). 4. Bemyndigelser i henhold til boligreguleringslovens kapitel 7 (Byrådet 10/12-81 og 12/5-97). 5. Bemyndigelse til sammen med Borgmesterens Afdeling inden for en beløbsramme på 5 mio.kr. at købe ejendomme ved tvangsauktioner i de tilfælde, hvor det ud fra et hensyn til kommunens samlede planlægningsmuligheder forekommer hensigtsmæssigt (Byrådet 5/10-89).

5 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 5 6. Bemyndigelse til Magistraten til at godkende køb og salg af arealer under m2 med en ejendomsvurdering på under 1 mio. kr. (Byrådet 22/5-02). 7. Bemyndigelse til i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at godkende køb og salg af arealer med en handelsvædi på op til kr. (Byrådet 22/5-02). 8. Bemyndigelse til at træffe afgørelse i sager om byggeri m.v. i landzone, når afgørelsen ikke fraviger retningslinierne væsentligt (Byrådet 6/11-02). Miljøkontoret: 1. Bemyndigelse til administration af miljøbeskyttelsesloven og kompetencefordelingsplan (Byrådet 23/7-74, 4/2-76 og 21/9-88). 2. Bemyndigelse til meddelelse af godkendelser i henhold til miljølovens kapitel 5 samt udledning af husspildevand (Byrådet 10/10-75). Naturforvaltningen: 1. Bemyndigelse til at regulere priserne for levering af jord til Hasle Skov (Byrådet 19/3-97). 3. Bemyndigelse til at indgå 5-årige driftsaftaler med forskellige arrangører, der lejer kommunale arealer til kommercielle arrangementer samt i samme forbindelse bemyndigelse til med passende mellemrum at forhøje lejetaksterne, hvis dette sker i forbindelse med budgetlægningen (Byrådet 9/6-96). Vejkontoret: 1. Kompetencefordelingsplan vedr. Taxinævnet (Byrådet 13/12-73).

6 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 6 Magistratens 3. Afdeling 1. Bemyndigelse til at underskrive påtegninger på lånedokumenter ifbm. afgivelse af kommunal garanti til beboerindskud. (Byrådet 93) 2. Bemyndigelse til at fordele 115-frivillingshedsmidler under kr. og samarbejde med frivillige organisationer på det sociale område (Byrådet 17/6-98 og 18/12-98). 3. Bemyndigelse til at godkende forlængelser af fristen for aflæggelse af anlægsregnskaber for ældreboligprojekter i de tilfælde, hvor det af hensyn til et projekts samlede økonomi er hensigtsmæssigt (Byrådet 13/6-2002). 4. Bemyndigelse til at acceptere tilbud om dækning fra Byggeskadefonden inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr. pr. sag med kontering som KB-bevilling og finansiering via oprettelse af særskilt konto i pengeinstitut under kommunens bankaftale (Byrådet 13/4-2000).

7 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 7 Magistratens 4. Afdeling Fritids- og Kulturforvaltningen: 1. Bemyndigelse til at meddele afslag og bevillinger på indtil kr. fra Kulturudviklingspuljen og Vækstlagspuljen efter indstilling fra Kunstrådet, samt fra Kulturarrangementspuljen (Byrådet 8/11-00). 2. Bemyndigelse til at meddele afslag og bevillinger fra Initiativpuljen (Byrådet 3/3-04). 3. Bemyndigelse til Magistratens 4. Afdeling og Udvalget for Skoler og Kultur til at tildele tilskud på under kr. til kulturinstitutioner (Byrådet 96). 4. Bemyndigelse til at udpege medlemmer til Billedkunstudvalget samt at godkende udvalgets indstilling om tildeling af kunstnerstipendier samt kunstnerværksteder (Byrådet 24/5-00). 5. Bemyndigelse til at fastlægge tilskud til fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven, fastlægge publikumstakster og åbningstider for idræts- og svømmeanlæg, fastlægge takster for udlån af kommunale lokale og anlæg og fastlægge brugernes betaling for div. mindre serviceydelser (Byrådet 96). 6. Bemyndigelse til at udpege medlemmer til Det Rådgivende Udvalg for Rytmisk Musik samt at godkende udvalgets indstillinger, herunder fordelingen af midler fra hhv. orkesterkontoen og spillestedskontoen (Byrådet 96). 7. Bemyndigelse til at godkende nærmere definerede typer af vedtægtsændringer for kulturelle institutioner o.lign (Byrådet 30/9-92). 8. Bemyndigelse til at godkende nyudpegning af Århus Kommunes medlemmer og suppleanter af Lokalradio- og TV-nævnet (Byrådet 11/8-93). 9. Bemyndigelse til at træffe afgørelser om fastsættelse af lokaletilskud indenfor budgettets rammer samt at meddele afslag og bevilling af ansøgninger ifbm. sæsontildeling af lokaler (Byrådet 5/12-90). 10. Bemyndigelse til afholdelse af store nationale og internationale idrætsbegivenheder i Århus (Magistraten 9/8-99). 11. Bemyndigelse til Rådmanden for Skoler og Kultur til at iværksætte alle øvrige beslutningsoplæg, som er indeholdt i Kulturhandlingsplanen, inden for de af Byrådet afsatte økonomiske rammer (Byrådet 3/3-04). 12. Bemyndigelse til at bevilge anlægsmidler til idrætsfaciliteter på op til kr. - konvertering af anlægsmidler til idrætsfaciliteter til en KB-bevilling (Byrådet 24/10-01). 13. Bemyndigelse til under visse betingelser at godkende foreningers lånoptagleser, forlængelse af lejekontrakter samt stille kommunal garanti for lån (Byrådet 24/09-03). Biblioteksvæsenet: 1. Kompetence til, at det enkelte bibliotek kan fastsætte et lokalt ordensreglement for benyttelse af biblioteket (Byrådet 9/9-98).

8 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 8 2. Bemyndigelse til at foretage materialevalg og mediesammensætning i overensstemmelse med lov om biblioteksvirksomhed, samt de bibliotekspolitiske mål og delmål (Byrådet 7/2-01). 3. Bemyndigelse til at fastlægge bibliotekernes åbningstider inden for de af Byrådet godkendte rammer (Byrådet 7/2-01). 4. Bemyndigelse til at indgå betjeningskontrakter med eller drive afdelinger for institutioner og virksomheder i overensstemmelse med Lov om biblioteksvirksomhed 6 (Byrådet 7/2-01). 5. Bemyndigelse til at indgå kontrakter med andre kommuner om varetagelse af den enkelte kommunes biblioteksdrift (Byrådet 7/2-01). 6. Bemyndigelse til at modtage indtægter fra statslige puljer, fonde, samarbejdsparter og indtægtsdækket virksomhed i henhold til lovgrundlaget (Byrådet 7/2-01). 7. Bemyndigelse til at indgå aftaler om egenindtægter og salg af ydelser efter bibliotekslovens 20, stk. 1 (Byrådet 7/2-01). 8. Bemyndigelse til at opkræve betaling fra andre kommuner i overensstemmelse med Lov om biblioteksvirksomhed 23 og bekendtgørelsens regler, når lånere fra disse kommuner låner materiale i Århus Kommunes Biblioteker (Byrådet 28/8-02). 9. Bemyndigelse til at kunne regulere standardtaksterne for erstatning for bortkommet materiale med kommunens generelle prisfremskrivning (Byrådet 17/12-03). 10. Bemyndigelse til at kunne ændre taksterne for fotokopiering og print i overensstemmelse med de leverandøraftaler, der indgås. (Byrådet 17/12-03). 11. Bemyndigelse til at foretage mindre indgribende ændringer af biblioteksreglementetet (Byrådet 17/12-03). 12. Bemyndigelse til at foretage mindre indgribende justeringer af Lokalbibliotekernes organisatoriske struktur (Byrådet 9/6-04). Skoleforvaltningen: 1. Bemyndigelse til at fastlægge skolernes ferieplan (Byrådet maj 1990). 2. Bemyndigelse til at give dispensation fra max. antal elever i klasserne (Byrådet dec. 1992). 3. Bemyndigelse til fastsættelse af rammer for klassedannelse (Byrådet dec. 1992). 4. Bemyndigelse til fastsættelse af rammer for modtagelsesklasseundervisning (Byrådet 5/3-1997). 5. Bemyndigelse til fastsættelse af rammer for modersmålsundervisning (Byrådet 4/12-02). 6. Bemyndigelse i forhold til fritagelse for medlemsskab af skolebestyrelsen (Byrådet 98).

9 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 9 7. Bemyndigelse i forhold til klager over afgørelser, der er truffet på den enkelte skole (Byrådet 90). 8. Bemyndigelse til at udpege organisationsrepræsentanter til ungdomsskolebestyrelserne (Byrådet 19/3-97). 9. Bemyndigelse til i særlige tilfælde at overskride en bevilling til bygningsmæssig genopretning efter bygningsanalysen med op til kr., samt bemyndigelse til at kunne overskride med et beløb inden for en ramme på 15% af den konkrete anlægsbevilling, dog max kr. Bemyndigelsen givet under forudsætning af, at projektets reelle indhold og karakter af bygningsmæssig genopretning ikke ændres, samt at de samlede afsatte rådighedsbeløb til genopretning overholdes (Byrådet 29/3-00). 10. Bemyndigelse til at fastlægge elevernes undervisningstimetal (Byrådet 96). 11. Bemyndigelse til at fastlægge regler for optagelse i skolefritidsordning (Byrådet 7/3-03). 12. Bemyndigelse til at godkende skolernes læseplaner (Byrådet, før 90). 13. Bemyndigelse i forhold til inddeling i skoledistrikter og skoledistriksændringer (Byrådet, før 90). 14. Bemyndigelse til at fastsætte rammer for socialpædagogisk bistand til førskolebørn (Byrådet).

10 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 10 Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker: 1. Bemyndigelse til tilsyn og kontrol med vandinstallationer i ÅK (Magistraten 23/5-72). 2. Bemyndigelse til at udstede vandindvindingstilladelser (før 1980). 3. Bemyndigelse til godkendelse af private vandværkers drifts- og anlægsbidrag (Byrådet 14/11-84). 4. Bemyndigelse til tilsyn med private vandværker (Byrådet 26/4-85). 5. Bemyndigelse til etablering af forbindelseslinier (nødforbindelser) til almene private vandværker i ÅK (Byrådet 25/4-89). 6. Bemyndigelse til at godkende fjernvarmeleverance til forbrugere lige uden for kraftvarmeområdet (Byrådet 6/12-89). 7. Bemyndigelse til at indarbejde mindre ændringer og ændringer som følger af lovgivningen i Bestemmelser for fjernvarmelevering og i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Byrådet, 91). 8. Bemyndigelse til at meddele dispensationer fra elvarmeforbud (Byrådet 28/9-94). 9. Bemyndigelse til at oprette kontrakter med andre forsyningsselskaber om at opkrævning foretages af ÅKV (Byrådet 25/1-95). 10. Bemyndigelse til at ÅKV i særlige tilfælde kan give dispensation fra forbuddet mod brug af sprøjtegifte på ÅK s arealer (Byrådet 26/11-97). 11. Bemyndigelse til at R5 kan udpeget ÅKV s repræsentanter i Vandplanudvalget i ÅK (Byrådet 26/11-97). 12. Bemyndigelse til at godkende naturgasforsyning til virksomheder, som har et varmebehov til procesenergi samt til gartnerier, som ikke hensigtsmæssigt kan tilsluttes jernvarmen (Byrådet 17/12-97). 13. Bemyndigelse til at justere taksterne i situationer, hvor afgiftsændringer entydigt kan relateres til en af ÅKV s ydelser (Byrådet 27/1-99). 14. Bemyndigelse til administrativt at overtage private vandværker (Byrådet 24/2-99). 15. Bemyndigelse til at ajourføre vandforsyningens tilslutningsbidrag i overensstemmelse med DVFs reguleringsindeks (Byrådet 5/1-00). 16. Bemyndigelse til at fastsætte og regulere takster for Ledningsinfo (Byrådet 7/6-00). 17. Bemyndigelse til at ajourføre administrative gebyrer (Byrådet 6/12-00). 18. Bemyndigelse til at fastlægge åbningstiderne på genbrugsstationerne (Byrådet 14/6-00).

11 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side Bemyndigelse til køb af industriel overskudsvarme (Byrådet 26/9-01). Århus Sporveje: 1. Bemyndigelse til at træffe afgørelse i ansøgninger om tilladelse til buskørsel (Byrådet 27/6-79). Skatteforvaltningen: 1. Bemyndigelse til 5 navngivne personer til at underskrive kautionsforpligtelser efter boligstøttelovens 59 (Byrådet).

12 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 12 Generelle bemyndigelser for alle afdelinger: 1. Bemyndigelse til eftergivelse af dagbøder i tilfælde, hvor det samlede bygge- eller anlægsarbejde gennemføres rettidigt, og hvor overskridelsen af mellemtidsfrister ikke har medført ekstraudgifter for kommunen. 2. Bemyndigelse til at udlicitere opgaver, hvor et antal stillinger på under 6 personer overføres fra kommunen til en ekstern opgaveløser (Byrådet 3/10-97). 3. Bemyndigelse til en række navngivne embedsmænd at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom mv. (Byrådet 8/5-02).

Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune. Borgmesterens Afdeling Opdateret d. 2. december 2014

Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune. Borgmesterens Afdeling Opdateret d. 2. december 2014 Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune ens Afdeling Opdateret d. 2. december 2014 1 Baggrund Byrådet besluttede d. 26. juni 2013 aftalen om styring, struktur og samarbejdskultur. Det er en

Læs mere

Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune. Borgmesterens Afdeling Udkast 14. januar 2014

Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune. Borgmesterens Afdeling Udkast 14. januar 2014 Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune ens Afdeling Udkast 14. januar 2014 1 Baggrund Byrådet besluttede d. 26. juni 2013 aftalen om styring, struktur og samarbejdskultur. Det er en del af

Læs mere

AAK ØKONOMI BYRÅDET MAGISTRATEN UDVALG BYRÅDSBESLUTTEDE PROCEDUREKRAV

AAK ØKONOMI BYRÅDET MAGISTRATEN UDVALG BYRÅDSBESLUTTEDE PROCEDUREKRAV AAK ØKONOMI Budget (herunder takster) Takstændringer i løbet af budgetåret Halvårsregnskab Regnskab Revision af regnskab *** Anlægsregnskaber **** Anlægsbevillinger Tillægsbevillinger ***** Kapitalbevillinger

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ. Budgetrammer (finansiel orientering) B I kasse- og

A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ. Budgetrammer (finansiel orientering) B I kasse- og 23. maj 2012 Dok.nr.: 2012/0054603-10 Delegationsplan for Magistraten Juridisk Afdeling det følgende angives såvel beskrivelse af gældende praksis på Magistratens område som forslag til fremtidig delegation.

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Puljen til tilskud til naturfagsrenovering I dette notat beskrives proces

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. AffaldVarme Aarhus. Den 27. juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. AffaldVarme Aarhus. Den 27. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. juni 2012 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fjernvarme Det Nye Universitetshospital 1. Resume Region Midtjylland har

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24.

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. april 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Den 2. november 2005 vedtog Århus Byråd at de

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 1 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 2 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale - Fase 1 Mellem Den erhvervsdrivende fond Den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur Rådhuset 81 Århus C Tlf. 894 2384 Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. november 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 2385 Jour. nr.:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere