Borgmesterens Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens Afdeling"

Transkript

1 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 1 Borgmesterens Afdeling Ledelsessekretariatet: 1. Bemyndigelse til, at den tværmagistratslige koordineringsgruppe vedr. flygtninge og indvandrere yder støtte på op til kr. til mindre aktiviteter, der understøtter kommunens samlede flygtninge- og indvandrerpolitik, indenfor en årlig ramme på 1 mio.kr. (Byrådet 23/10-96) 2. Bemyndigelse til at administrere og fordele den økonomiske støtte til Fællesrådene (Byrådet 22/8-90). 3. Bemyndigelse til at træffe afgørelse vedr. ansøgninger om officielle modtagelser og receptioner, herunder hvem der i borgmesterens fravær står for arrangementet (Magistraten 25/3-02). Økonomisk Afdeling: 1. Generel bemyndigelse til at foretage låneomlægninger og indgå swap-forretninger (Byrådet 12/2-92). 2. Generel bemyndigelse til at foretage omlægninger mellem den langfristede gæld og likvide aktiver (Byrådet 17/12-97). 3. Bemyndigelse til i samarbejde med Magistratens 2. Afdeling at gensælge eventuelle tilbagetagne grunde til passende pris (Byrådet 28/4-04). 4. Bemyndigelse til optagelse af lån samt indgåelse af Portefølje Management- og rådgivningsaftaler (Byrådet 5/1-00). 5. Bemyndigelse om underskrivning af legatregnskaberne vedr. "Fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i Århus Kommune" og "Hans Madsilius Ellermann og hustrus legat" (Byrådet 12/6-02). 6. Bemyndigelse til Indkøbskommissionen til indgåelse af indkøbsaftaler, herunder fælles bindende indkøbsaftaler på relevante områder (Byrådet 22/10-03). 7. Bemyndigelse til i samarbejde med Magistratens 2. Afdeling at godkende køb og salg af arealer med en handelsvædi på op til kr. (Byrådet 22/5-02). Erhvervsafdelingen: 1. Tilskud fra Erhvervspuljen på op til kr. skal godkendes af Magistraten, mens tilskud på over kr. skal godkendes af Byrådet. (Byrådet 13/ ). 2. Bemyndigelse til køb af konsulentbistand på det erhvervspolitiske område indenfor en beløbsramme på kr. fra erhvervspuljen. Beløbsrammen, som kan anvendes til mindre projekter (maks kr.), disponeres af Erhvervsafdelingen efter godkendelse af stadsdirektøren (Byrådet 17/ ). Personaleafdelingen: 1. Bemyndigelse til i samarbejde med magistratsafdelingerne at indgå aftale om Ny løn for magistratsdirektører og forvaltningschefer i overenskomstperioden 1. april 2002 til 31. marts 2005 samt, at Magistraten efterfølgende orienteres om forhandlingsresultaterne. 2. Bemyndigelse til at foretage reguleringer i beløbene som følge af prisudviklingen

2 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 2 (Magistraten 17/1-00), bemyndigelsen er opretholdt ved revisionen af gaveregulativet (Magistraten 22/4-03). IT- og organisationsafdelingen: 1. Bemyndigelse til efter drøftelse i Direktørgruppen at træffe endelig beslutning om afholdelse af omkostninger til projekter, hvor de samlede omkostninger forventes at andrage op til kr IT- og Organisationsafdelingen er regnskabsansvarlig for disse projekter. Magistraten bemyndiges til at yde tilskud fra IT-puljen til øvrige projekter uden beløbsgrænse (Byrådet 4/6-03). Juridisk Afdeling: 1. Bemyndigelse til fastsættelse og opkrævning af præmie fra magistratsafdelingerne til kommunens interne forsikringsfond (Byrådet 11/06-03). 2. Bemyndigelse til at godkende behandlinger af personoplysninger samt efterfølgende orientering af byrådet (Byrådet 21/2-01).

3 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 3 Magistratens 1. Afdeling Børn og Unge-Afdelingen: 1. Bemyndigelse til, at provenuet fra igangværende huslejeforhandlinger på daginstitutionsområdet kan anvendes til renovering og modernisering (Byrådet 12/8-98). 2. Bemyndigelse til at træffe afgørelser i mindre sager vedr. åbningstid/pladstal, som kan holdes indenfor det samlede daginstitutionsbudget, når sagen ikke medfører en nettoaktivitetsudvidelse på daginstitutionsområdet (Byrådet, 1985). Familieafdelingen: 1. Bemyndigelse til at bevilge op til kr. til enkeltansøgere af 115-frivillighedsmidlerne (Byrådet 17/12-98). Arbejdsmarkedsafdelingen: 1. Bemyndigelse til Koordinationsudvalget til udmøntning af puljemidler indenfor Rammerne for indsats og udvikling af den forebyggende arbejdsmarkedsindsats.

4 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 4 Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen: 1. Godkendelse af byggeregnskaber for almene boliger og private andelsboliger (Byrådet 89). 2. Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af byggeri af almene boliger og private andelsboliger (Byrådet 5/3-92). 3. Godkendelse af lån med kommunal (re)garanti til almene boliger for nye lån til moderniseringer m.v. (Byrådet 12/7-96). 4. Bemyndigelse til at opkøbe boligejendomme på tvangsauktion inden for de på budgettet afsatte rådighedsbeløb i det omfang, det ud fra boligforsyningsmæssige overvejelser synes hensigtsmæssigt (Byrådet 5/10-89). 5. Bemyndigelse til godkendelse af kommunale lånegarantier til ustøttede andelsboliger (Magistraten 26/5-03). 6. Bemyndigelse til at indgå mindre lejemål til anlægsværdi på 5 mio. kr. pr. budgetår (Byrådet 9/8-95). 7. Bemyndigelse til at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse ifbm. anlægsprojekter der finansieres af KB-bevillinger (Byrådet 2/4-03). Stadsarkitektens Kontor: 1. Bemyndigelse til at træffe boligforbedringsbeslutninger efter lov om byfornyelse og boligforbedringer, når ejeren og et flertal af lejerne har anmodet herom, samt bemyndigelse til fastsættelse af den tidshorisont inden for hvilken tilbagebetaling af kontant tilskud kan komme på tale (Byrådet 25/8-04). 2. Bemyndigelse til at afgive tilsagn til kommunale lånegarantier på max. 50 mio. kr. pr. år inden for Århus Kommunes statslige aktivitetsramme til byfornyelse (Byrådet 17/10-94, justeret 20/6-01 og 25/8-04). Juridisk-Teknisk Kontor: 1. Bemyndigelse til at træffe afgørelse i byggesager (Byrådet 14/5-98, forlænget 3 år 14/11-01 og 8/9-04). 2. Bemyndigelse til i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at gensælge eventuelle tilbagetagne grunde til passende pris (Byrådet 28/4-04). 3. Bemyndigelse til at godkende byggeri m.v. i landsbyer (Byrådet 14/10-98). 4. Bemyndigelser i henhold til boligreguleringslovens kapitel 7 (Byrådet 10/12-81 og 12/5-97). 5. Bemyndigelse til sammen med Borgmesterens Afdeling inden for en beløbsramme på 5 mio.kr. at købe ejendomme ved tvangsauktioner i de tilfælde, hvor det ud fra et hensyn til kommunens samlede planlægningsmuligheder forekommer hensigtsmæssigt (Byrådet 5/10-89).

5 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 5 6. Bemyndigelse til Magistraten til at godkende køb og salg af arealer under m2 med en ejendomsvurdering på under 1 mio. kr. (Byrådet 22/5-02). 7. Bemyndigelse til i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at godkende køb og salg af arealer med en handelsvædi på op til kr. (Byrådet 22/5-02). 8. Bemyndigelse til at træffe afgørelse i sager om byggeri m.v. i landzone, når afgørelsen ikke fraviger retningslinierne væsentligt (Byrådet 6/11-02). Miljøkontoret: 1. Bemyndigelse til administration af miljøbeskyttelsesloven og kompetencefordelingsplan (Byrådet 23/7-74, 4/2-76 og 21/9-88). 2. Bemyndigelse til meddelelse af godkendelser i henhold til miljølovens kapitel 5 samt udledning af husspildevand (Byrådet 10/10-75). Naturforvaltningen: 1. Bemyndigelse til at regulere priserne for levering af jord til Hasle Skov (Byrådet 19/3-97). 3. Bemyndigelse til at indgå 5-årige driftsaftaler med forskellige arrangører, der lejer kommunale arealer til kommercielle arrangementer samt i samme forbindelse bemyndigelse til med passende mellemrum at forhøje lejetaksterne, hvis dette sker i forbindelse med budgetlægningen (Byrådet 9/6-96). Vejkontoret: 1. Kompetencefordelingsplan vedr. Taxinævnet (Byrådet 13/12-73).

6 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 6 Magistratens 3. Afdeling 1. Bemyndigelse til at underskrive påtegninger på lånedokumenter ifbm. afgivelse af kommunal garanti til beboerindskud. (Byrådet 93) 2. Bemyndigelse til at fordele 115-frivillingshedsmidler under kr. og samarbejde med frivillige organisationer på det sociale område (Byrådet 17/6-98 og 18/12-98). 3. Bemyndigelse til at godkende forlængelser af fristen for aflæggelse af anlægsregnskaber for ældreboligprojekter i de tilfælde, hvor det af hensyn til et projekts samlede økonomi er hensigtsmæssigt (Byrådet 13/6-2002). 4. Bemyndigelse til at acceptere tilbud om dækning fra Byggeskadefonden inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr. pr. sag med kontering som KB-bevilling og finansiering via oprettelse af særskilt konto i pengeinstitut under kommunens bankaftale (Byrådet 13/4-2000).

7 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 7 Magistratens 4. Afdeling Fritids- og Kulturforvaltningen: 1. Bemyndigelse til at meddele afslag og bevillinger på indtil kr. fra Kulturudviklingspuljen og Vækstlagspuljen efter indstilling fra Kunstrådet, samt fra Kulturarrangementspuljen (Byrådet 8/11-00). 2. Bemyndigelse til at meddele afslag og bevillinger fra Initiativpuljen (Byrådet 3/3-04). 3. Bemyndigelse til Magistratens 4. Afdeling og Udvalget for Skoler og Kultur til at tildele tilskud på under kr. til kulturinstitutioner (Byrådet 96). 4. Bemyndigelse til at udpege medlemmer til Billedkunstudvalget samt at godkende udvalgets indstilling om tildeling af kunstnerstipendier samt kunstnerværksteder (Byrådet 24/5-00). 5. Bemyndigelse til at fastlægge tilskud til fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven, fastlægge publikumstakster og åbningstider for idræts- og svømmeanlæg, fastlægge takster for udlån af kommunale lokale og anlæg og fastlægge brugernes betaling for div. mindre serviceydelser (Byrådet 96). 6. Bemyndigelse til at udpege medlemmer til Det Rådgivende Udvalg for Rytmisk Musik samt at godkende udvalgets indstillinger, herunder fordelingen af midler fra hhv. orkesterkontoen og spillestedskontoen (Byrådet 96). 7. Bemyndigelse til at godkende nærmere definerede typer af vedtægtsændringer for kulturelle institutioner o.lign (Byrådet 30/9-92). 8. Bemyndigelse til at godkende nyudpegning af Århus Kommunes medlemmer og suppleanter af Lokalradio- og TV-nævnet (Byrådet 11/8-93). 9. Bemyndigelse til at træffe afgørelser om fastsættelse af lokaletilskud indenfor budgettets rammer samt at meddele afslag og bevilling af ansøgninger ifbm. sæsontildeling af lokaler (Byrådet 5/12-90). 10. Bemyndigelse til afholdelse af store nationale og internationale idrætsbegivenheder i Århus (Magistraten 9/8-99). 11. Bemyndigelse til Rådmanden for Skoler og Kultur til at iværksætte alle øvrige beslutningsoplæg, som er indeholdt i Kulturhandlingsplanen, inden for de af Byrådet afsatte økonomiske rammer (Byrådet 3/3-04). 12. Bemyndigelse til at bevilge anlægsmidler til idrætsfaciliteter på op til kr. - konvertering af anlægsmidler til idrætsfaciliteter til en KB-bevilling (Byrådet 24/10-01). 13. Bemyndigelse til under visse betingelser at godkende foreningers lånoptagleser, forlængelse af lejekontrakter samt stille kommunal garanti for lån (Byrådet 24/09-03). Biblioteksvæsenet: 1. Kompetence til, at det enkelte bibliotek kan fastsætte et lokalt ordensreglement for benyttelse af biblioteket (Byrådet 9/9-98).

8 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 8 2. Bemyndigelse til at foretage materialevalg og mediesammensætning i overensstemmelse med lov om biblioteksvirksomhed, samt de bibliotekspolitiske mål og delmål (Byrådet 7/2-01). 3. Bemyndigelse til at fastlægge bibliotekernes åbningstider inden for de af Byrådet godkendte rammer (Byrådet 7/2-01). 4. Bemyndigelse til at indgå betjeningskontrakter med eller drive afdelinger for institutioner og virksomheder i overensstemmelse med Lov om biblioteksvirksomhed 6 (Byrådet 7/2-01). 5. Bemyndigelse til at indgå kontrakter med andre kommuner om varetagelse af den enkelte kommunes biblioteksdrift (Byrådet 7/2-01). 6. Bemyndigelse til at modtage indtægter fra statslige puljer, fonde, samarbejdsparter og indtægtsdækket virksomhed i henhold til lovgrundlaget (Byrådet 7/2-01). 7. Bemyndigelse til at indgå aftaler om egenindtægter og salg af ydelser efter bibliotekslovens 20, stk. 1 (Byrådet 7/2-01). 8. Bemyndigelse til at opkræve betaling fra andre kommuner i overensstemmelse med Lov om biblioteksvirksomhed 23 og bekendtgørelsens regler, når lånere fra disse kommuner låner materiale i Århus Kommunes Biblioteker (Byrådet 28/8-02). 9. Bemyndigelse til at kunne regulere standardtaksterne for erstatning for bortkommet materiale med kommunens generelle prisfremskrivning (Byrådet 17/12-03). 10. Bemyndigelse til at kunne ændre taksterne for fotokopiering og print i overensstemmelse med de leverandøraftaler, der indgås. (Byrådet 17/12-03). 11. Bemyndigelse til at foretage mindre indgribende ændringer af biblioteksreglementetet (Byrådet 17/12-03). 12. Bemyndigelse til at foretage mindre indgribende justeringer af Lokalbibliotekernes organisatoriske struktur (Byrådet 9/6-04). Skoleforvaltningen: 1. Bemyndigelse til at fastlægge skolernes ferieplan (Byrådet maj 1990). 2. Bemyndigelse til at give dispensation fra max. antal elever i klasserne (Byrådet dec. 1992). 3. Bemyndigelse til fastsættelse af rammer for klassedannelse (Byrådet dec. 1992). 4. Bemyndigelse til fastsættelse af rammer for modtagelsesklasseundervisning (Byrådet 5/3-1997). 5. Bemyndigelse til fastsættelse af rammer for modersmålsundervisning (Byrådet 4/12-02). 6. Bemyndigelse i forhold til fritagelse for medlemsskab af skolebestyrelsen (Byrådet 98).

9 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 9 7. Bemyndigelse i forhold til klager over afgørelser, der er truffet på den enkelte skole (Byrådet 90). 8. Bemyndigelse til at udpege organisationsrepræsentanter til ungdomsskolebestyrelserne (Byrådet 19/3-97). 9. Bemyndigelse til i særlige tilfælde at overskride en bevilling til bygningsmæssig genopretning efter bygningsanalysen med op til kr., samt bemyndigelse til at kunne overskride med et beløb inden for en ramme på 15% af den konkrete anlægsbevilling, dog max kr. Bemyndigelsen givet under forudsætning af, at projektets reelle indhold og karakter af bygningsmæssig genopretning ikke ændres, samt at de samlede afsatte rådighedsbeløb til genopretning overholdes (Byrådet 29/3-00). 10. Bemyndigelse til at fastlægge elevernes undervisningstimetal (Byrådet 96). 11. Bemyndigelse til at fastlægge regler for optagelse i skolefritidsordning (Byrådet 7/3-03). 12. Bemyndigelse til at godkende skolernes læseplaner (Byrådet, før 90). 13. Bemyndigelse i forhold til inddeling i skoledistrikter og skoledistriksændringer (Byrådet, før 90). 14. Bemyndigelse til at fastsætte rammer for socialpædagogisk bistand til førskolebørn (Byrådet).

10 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 10 Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker: 1. Bemyndigelse til tilsyn og kontrol med vandinstallationer i ÅK (Magistraten 23/5-72). 2. Bemyndigelse til at udstede vandindvindingstilladelser (før 1980). 3. Bemyndigelse til godkendelse af private vandværkers drifts- og anlægsbidrag (Byrådet 14/11-84). 4. Bemyndigelse til tilsyn med private vandværker (Byrådet 26/4-85). 5. Bemyndigelse til etablering af forbindelseslinier (nødforbindelser) til almene private vandværker i ÅK (Byrådet 25/4-89). 6. Bemyndigelse til at godkende fjernvarmeleverance til forbrugere lige uden for kraftvarmeområdet (Byrådet 6/12-89). 7. Bemyndigelse til at indarbejde mindre ændringer og ændringer som følger af lovgivningen i Bestemmelser for fjernvarmelevering og i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Byrådet, 91). 8. Bemyndigelse til at meddele dispensationer fra elvarmeforbud (Byrådet 28/9-94). 9. Bemyndigelse til at oprette kontrakter med andre forsyningsselskaber om at opkrævning foretages af ÅKV (Byrådet 25/1-95). 10. Bemyndigelse til at ÅKV i særlige tilfælde kan give dispensation fra forbuddet mod brug af sprøjtegifte på ÅK s arealer (Byrådet 26/11-97). 11. Bemyndigelse til at R5 kan udpeget ÅKV s repræsentanter i Vandplanudvalget i ÅK (Byrådet 26/11-97). 12. Bemyndigelse til at godkende naturgasforsyning til virksomheder, som har et varmebehov til procesenergi samt til gartnerier, som ikke hensigtsmæssigt kan tilsluttes jernvarmen (Byrådet 17/12-97). 13. Bemyndigelse til at justere taksterne i situationer, hvor afgiftsændringer entydigt kan relateres til en af ÅKV s ydelser (Byrådet 27/1-99). 14. Bemyndigelse til administrativt at overtage private vandværker (Byrådet 24/2-99). 15. Bemyndigelse til at ajourføre vandforsyningens tilslutningsbidrag i overensstemmelse med DVFs reguleringsindeks (Byrådet 5/1-00). 16. Bemyndigelse til at fastsætte og regulere takster for Ledningsinfo (Byrådet 7/6-00). 17. Bemyndigelse til at ajourføre administrative gebyrer (Byrådet 6/12-00). 18. Bemyndigelse til at fastlægge åbningstiderne på genbrugsstationerne (Byrådet 14/6-00).

11 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side Bemyndigelse til køb af industriel overskudsvarme (Byrådet 26/9-01). Århus Sporveje: 1. Bemyndigelse til at træffe afgørelse i ansøgninger om tilladelse til buskørsel (Byrådet 27/6-79). Skatteforvaltningen: 1. Bemyndigelse til 5 navngivne personer til at underskrive kautionsforpligtelser efter boligstøttelovens 59 (Byrådet).

12 Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 12 Generelle bemyndigelser for alle afdelinger: 1. Bemyndigelse til eftergivelse af dagbøder i tilfælde, hvor det samlede bygge- eller anlægsarbejde gennemføres rettidigt, og hvor overskridelsen af mellemtidsfrister ikke har medført ekstraudgifter for kommunen. 2. Bemyndigelse til at udlicitere opgaver, hvor et antal stillinger på under 6 personer overføres fra kommunen til en ekstern opgaveløser (Byrådet 3/10-97). 3. Bemyndigelse til en række navngivne embedsmænd at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom mv. (Byrådet 8/5-02).

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Delegationsplan Hillerød Kommune

Delegationsplan Hillerød Kommune Delegationsplan Hillerød Kommune Godkendt af yrådet den 26. juni 2010 Administrativt ændret 19. oktober 2010 Administrativt ændret 2. november 2010 Ændret efter bemyndigelse 30. marts 2011 Administrativt

Læs mere

Principper for ØkonomiStyring (PØS)

Principper for ØkonomiStyring (PØS) 2015 Principper for ØkonomiStyring (PØS) Acadre: 138413-14 Sag: 14/3163 Indholdsfortegnelse 1. OM PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING PØS EN...4 1.1 DET POLITISKE ANSVAR FOR ØKONOMISTYRING...4 1.2 ÆNDRINGER...4

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere