Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen."

Transkript

1 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 7000 Frederica Indklagede: DSB CVR nr.: Klagen vedrører: Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: Den 22. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 16. april Sagens omstændigheder: Klageren, der lider af leddegigt, rejste den 20. marts 2013 med sin kone, der er invalid, og datter fra Københavns Lufthavn til Fredericia. Klageren havde allerede den 11. februar 2013 bestilt billetter og pladsreservation. Togets planmæssige afgang fra Københavns Lufthavn var kl. 18:39 med ankomst til Fredericia kl. 21:06. Pladsreservationen gjaldt vogn 14, plads 34, 35 og 37. Forud for togrejsen havde klageren og hans familie haft en 17-timers rejse fra San Francisco, USA. Toget, som ankom til stationen, bestod af to vogne - men ingen af dem var vogn 14. Derudover var de eksisterende vogne fyldt med passagerer, og da klageren på stationen henvendte sig til togføreren, meddelte denne ifølge klageren, at hun var græsk-katolsk ligeglad med dem, og at de bare kunne blive stående og vente på vogn 14. Klageren og hans familie fik ved hjælp af andre passagerer plads på toget, og måtte derefter stå op hele vejen til Fyn. Ifølge klageren var hele togturen præget af et alt for stort antal passagerer, der spærrede alle gange og nødudgangene, og hvor bl.a. hans egen datter måtte stå på trappen med ryggen presset op mod døren. Ifølge klageren fik han på togets sidste strækning på Sjælland kontakt til en togfører, der meddelte, at vogn 14 var til reparation. Han forklarede yderligere, at grunden til, at klageren havde kun-

2 2 net købe billet til vognen, var, at klageren havde købt sin billet på et så tidligt tidspunkt, hvor DSB havde regnet med, at de havde vognen, men at dette alene var klagerens problem. Klageren fremsatte den 22. marts 2013 krav til DSB om refundering af 85 % af billetprisen, hele prisen for pladsreservationerne, kompensation for alvorlige gener, en undskyldning for togførerens dårlige opførsel ved indstigningen samt en redegørelse fra DSBs sikkerhedschef. Klageren modtog den 3. april 2013 et brev fra DSB Kundeservice, som forklarede, at det ikke havde været muligt at indsætte et andet togsæt den pågældende dag, og idet DSBs pladsreserveringssystem og materialedisponeringssystem ikke taler sammen, kan der forekomme reservationer til togsæt, der ikke bliver anvendt i driften som planlagt. DSB kundeservice afviste klagerens krav om refundering og vedlagde i stedet 3 gæstebilletter som kompensation. Afslutningsvis afviste DSB, at det skulle være sikkerhedsmæssigt uforsvarligt med stående passagerer i toget, men at beslutningen om antal af passagerer hvilede på togpersonalets vurdering. I brev af 11. april 2013 skrev klageren atter til DSB Kundeservice og gjorde gældende, at den pågældende ydelse, han havde købt, - togrejsen - ikke levede op til hans forventninger, og hvis han inden købet eller op til rejsen havde vidst, hvorledes rejsen ville foregå, havde han valgt en anden løsning. Endvidere oplyste klageren, at han havde indgivet en klage over sikkerheden til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen svarede den 15. april 2013 bl.a.: Klagerens billetter:

3 3 PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker 85 % af billetprisen og udgift til pladsbilletter refunderet og har til støtte herfor gjort gældende, at efter 17 timers perfekt gennemført rejse fra San Francisco USA, mødte de et DSB, som de har svært ved at forstå kan eksistere, at den 11.februar 2013 bestilte han en togrejse. Den 14. februar 2013 kl. 15:26 blev billet og pladsreservation købt og afhentet. Pladsreservationen lød på vogn 14 plads 35, 34 og 37, at den 20.marts 2013 ved afgangen fra Kastrup Lufthavn var der ét togsæt bestående af vogn 21 og vogn 22. Der var mange rejsende, som strømmede til de to vogne. Klageren og familie blev stående i forventning om, at vogn 14 og andre vogne ville blive koblet til. Det skete ikke, at da han ikke kunne finde togføreren, gik han frem til lokoføreren for at få information. Med fingersprog henviste han ham til togføreren ved at pege bagud i togets retning. Da de fleste passagerer havde presset sig ind i det overfyldte tog, fandt han togføreren. Han fremviste sin reservation og bad om anvisning på at få den købte rejse. Fuld forståelig var togføreren dybt frustreret og stresset over situationen; men desværre også uforskammet med total mangel på service. Hun råbte og skabte sig over, at de endnu ikke havde presset sig ind i toget med al bagagen. De kunne dog ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, da toget var overfyldt, selv på trappen ved indgang til toget stod folk. Han bad derfor togføreren om en løsning på problemet. Hun meddelte, at de var kunde nr. 45, der klagede og at hun var "Græsk katolsk" ligeglad med dem. Da han fortsatte med at bede om en løsning, blev hun konstruktiv: " bliv stående her og vent på vogn 14", at hans datter der var med på rejsen ikke mente, at det var en løsning, og da venlige medpassagerer pressede sig sammen og hjalp med at få bagagen ind, kunne togføreren fløjte til afgang. Togføreren havde dog stort besvær med mase sig igennem til sit rum. De så hende ikke siden på

4 4 rejsen, at de havde håbet, at mange passagerer ville stå af på København H, men desværre kom der endnu flere ind. De måtte således stå op, sammenpresset på den største del af rejsen. Først da de nåede Fyn, blev der siddepladser til dem. at han har leddegigt og endnu smerter i sine fødder efter den utålelige rejse, og hans kone er invalid. Ikke en af DSBs personale gjorde sig den ulejlighed at undersøge, om der var passagerer med særlige behov, at først på den sidste strækning over Sjælland, var der blevet så meget plads i gangene, at en togfører kunne komme gennem toget og billettere. Han spurgte, om han kunne forklare, hvor vogn 14 var. Han svarede: "Ja, - den er da til reparation (det lød som om det var en planlagt reparation). På spørgsmålet om hvordan det kunne ske, når han i god tid havde købt en reservation til vogn 14, svarede togføreren, at det var klagerens eget problem, at han havde købt sin billet for tidligt. På det tidspunkt hvor billetten blev solgt, troede DSB, at de havde vogn 14. Under alle omstændigheder var det ikke hans eller DSBs problem - men klagerens, at det er klagerens klare opfattelse, at turen blev gennemført på en sikkerhedsmæssig uforsvarlig og ulovlig måde, p.gr.a. det eksorbitante høje passagerantal. Han overværede en samtale mellem to uniformerede DSB personer, der vurderede, at der var over 250 personer i vogn 21 og vogn 22. Ved en af stationerne på Sjælland kørte toget for langt, og var derfor nødt til at bakke for at komme tilbage til perronen. Måske grundet overvægten der inertimommentet snød lokoføreren, at i købsøjeblikket den 14. februar 2013, havde han en ganske bestemt forventning til den ydelse han købte. Forventningen var baseret på erfaringer fra tidligere køb af tilsvarende ydelser samt viden om, at DSB gennemfører tusindvis af denne type ydelser. Han havde således en berettigede og realistisk forventning til ydelsen, at havde han i købsøjeblikket kendt den ydelse, som DSB senere ville levere, ville han ikke have gennemført købet, men fundet en anden løsning. Havde han mellem købsøjeblikket og leveringen fået kendskab til den ydelse, som DSB ville levere, ville han have annulleret købet og fundet en anden løsning, at den ydelse, DSB leverede, lå langt fra købsforventningen, og har en værdi på maks. 15 % af listeprisen. Det er argumentet for, at han forlanger at få 85 % af købsprisen refunderet. Det svarer til, at man køber en ny bil og får leveret en brugt. I det tilfælde forventer man også at få en dekort, at af indlysende årsager skal købet af pladsreservationerne refunderes; idet der hverken blev leveret vogn eller plads, at han i dag ærgrer sig over, at han efter den lange rejsetid var så træt, at han ikke kunne tænke klart. Han skulle naturligvis have fulgt togførerens råd om at vente til vogn 14 kom, og når han så konstaterede, at den ikke kom, have taget en taxa til Fredericia på DSBs regning under henvisning til den grove misligholdelse af købsaftalen, at han har set sig nødsaget til at indberette transporten til Trafikstyrelsen, men dette kunne være undgået, hvis DSB havde indsat busser i stedet for vogn 14 og evt. andre manglende vogne. DSB har optimeret egen driftsøkonomi på bekostning af medarbejdere, passagerer og trafiksikkerhed,

5 5 at DSB har givet ham medhold i sagens substans. Der er solgt en rejse, der ikke kunne gennemføres til en ikke-eksisterende vogn og pladser, at han søgte hjælp hos DSBs personale uden at kunne få det. Det har DSB erkendt og rettet procedure, at Trafikstyrelsen har givet ham medhold i manglende sikkerhed og indskærpet dette over for DSB, at som monopolvirksomhed på det købte produkt påhviler der DSB skærpede krav i forhold til kunden, hvorfor han ikke finder, at DSB både kan være udøvende og dømmende i denne sag; DSB har erkendt købets misligholdelse, og idømt sig selv en undskyldning og en kompensation på 3 enkelt billetter, samt at han ikke har ikke stillet krav om gæstebilletter og har heller ikke brug for dem. Indklagede: Afviser klagerens krav og har til støtte herfor gjort gældende, at klageren den 20. marts 2013 rejste fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Fredericia med InterCitytog med afgang fra Københavns Lufthavn, Kastrup klokken 18: 39 og ankomst til Fredericia klokken 21:06. Klageren havde billet til vogn 14, men da denne ikke var tilkoblet toget på grund af materieltekniske problemer, fik klageren for det første ikke de reserverede pladser, og for det andet var toget efter klagerens oplysning mere end profuldt. Det sidste forhold har ført til en særskilt klage til Trafikstyrelsen, fordi klageren har fundet, at der forelå sikkerhedsmæssig ulovlig og uforsvarlig situation. DSB finder derfor, at dette forhold ligger uden for denne klagesag, at DSB allerede har beklaget og undskyldt de forhold, klageren mødte på sin rejse og orienteret om, at der vil blive fulgt op internt. Dette krav er altså imødekommet. Klageren er også blevet orienteret om, at der ikke efter DSB s opfattelse har været tale om en tilsidesættelse af sikkerhedsmæssige hensyn. Det er DSB kundecenter, der svarer på henvendelser fra kunder, uanset hvem henvendelsen er rettet til, at klager har betalt 781 kr. for sin rejse incl. pladsbillet. DSB har udleveret 3 gæstebilletter, der frit kan bruges til rejser i Danmark af klageren eller dennes familie. Set i lyset af, at klageren faktisk gennemførte sin rejse, finder DSB, at klageren allerede har fået en passende godtgørelse. Klageren kunne også uden meromkostninger have benyttet det efterfølgende tog, der ville være i Fredericia 30 minutter senere. Pladsbilletterne kunne have været ombyttet til dette tog, at DSB ikke er i tvivl om, at der har været tale om en meget ubehagelig tur for klageren og dennes familie. Det undskylder og beklager DSB. Klageren skulle have haft et tilbud om at benytte den følgende afgang til Fredericia med ankomst 30 minutter senere. Det kunne utvivlsomt have givet en mere komfortabel rejse. Det skete desværre ikke. DSB er enig i, at pladsforholdene ikke var tilfredsstillende ved klagerens rejse og har undskyldt det passerede. Kulancemæssigt har DSB sendt klageren 3 gæstebilletter og for god ordens skyld skal det understreges, at de ikke gælder på navn og frit kan benyttes eksempelvis også af familie, der ikke har rejst på 65-billet. Men klageren har fået ydelsen, rejsen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Fredericia og har selv valgt at benytte det overfyldte tog, uanset at der var et alternativ, der ville have medført en mindre forsinkelse i ankomsten til Fredericia i forhold til det planlagte,

6 6 at DSB ikke finder, at der er nogen sammenhæng mellem klagerens krav om godtgørelse og Trafikstyrelsens indskærpelse. Det er udelukkende en sag mellem Trafikstyrelsen og DSB og kan ikke føre til, at DSB bliver erstatningspligtig over for klageren, samt at Trafikstyrelsens svar til klageren omtaler to forhold, kørselssikkerheden og evakueringsforhold. Togets tekniske udformning tillader, at der medtages langt flere passagerer, end der på nogen måde vil være muligt at skaffe plads til. Der har derfor heller ikke efter Trafikstyrelsens opfattelse været nogen kørselssikkerhedsmæssig risiko forbundet med kørslen med de mange passagerer i toget fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Fredericia. Kravene til evakuering drøfter DSB fortsat med Trafikstyrelsen, også i lyset af de nyeste men endnu ikke gældende krav på dette område. Det har været på dagsorden på et møde mellem DSB og Trafikstyrelsen den 1. maj i år, altså efter Trafikstyrelsens brev til klageren. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: DSBs forretningsbetingelser: Fra DSB.dk

7 7 Vedrørende tilbagebetaling af ikke anvendte billetter: Den konkrete sag: Det følger af DSBs forretningsbetingelser og hjemmeside, at man ved bestilling af en pladsbillet er sikret en siddeplads, og hvis man rejser flere sammen, er man sikret at kunne sidde sammen. DSB havde efter formuleringen af disse bestemmelser garanteret klageren og hans familie, at de havde siddepladser i kraft af pladsreservationen, og de havde som følge heraf krav på refusion af udgifterne til pladsbilletterne, da det viste sig, at vogn 14, som de havde pladsbilletter til, ikke var en del af togstammen. Denne udgift skal DSB derfor godtgøre dem. Spørgsmålet er herefter, og klageren og hans familie også har krav på hel eller delvis refusion af billetprisen for den togrejse, som de trods de manglende pladsbilletter alligevel gennemførte. Ved vurderingen heraf lægger ankenævnet til grund, at det var åbenlyst, at klageren havde leddegigt, og at ægtefællen var invalid, og at det derfor var vigtigt for klagerens og hans familie, at de kunne sidde ned under hele togturen. Det var derfor udtryk for en meget dårlig service, at DSBs personale ikke oplyste klageren om muligheden for at vente på næste togafgang 30 minutter senere og søge at ombytte pladsbilletterne, således at de var sikret en siddeplads. Efter det af klageren oplyste må det lægges til grund, at klageren i givet fald ville have valgt togafgangen 30 minutter senere, hvis han havde fået en sådan oplysning. Ankenævnet har ved sin vurdering endvidere lagt vægt på, at der ikke foreligger oplysning om, at reparationen af vogn 14 skyldtes et akut opstået problem. Risikoen for, at pladsbilletten ikke kunne anvendes, påhviler derfor DSB og ikke klageren. Det ændrer ikke herved, om DSB på tidspunktet for klagerens køb af pladsreservationerne kunne have forudset problemets opståen eller ej.

8 8 Selvom klageren og dennes familie modtog den primære ydelse - at blive transporteret fra Københavns Lufthavn til Fredericia - og pladsreservation i den sammenhæng må betegnes som en biydelse, finder ankenævnet, at DSB ved sin dårlige service over for netop denne klager, der som følge af de helbredsmæssige forhold havde et særligt behov for siddeplads har pådraget sig et ansvar, som tillige bør afspejle sig i en reduktion af den billetpris, som klageren måtte betale for selve transportydelsen. Ankenævnet finder efter en samlet vurdering, at DSB ud over refusionen af klagerens udgift til pladsreservationerne tillige skal betale klageren 50 % af billetprisen. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: DSB skal betale et beløb til klageren svarende til prisen for pladsreservationerne og halvdelen af klagerens udgifter til billet for selve transportydelsen. DSB skal endvidere i medfør af lov om forbrugerklager 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale kr. inkl. moms, jf. vedtægterne 18, stk. 2, jf. bilag A og 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private klagenævn. Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at indklagede har modtaget ankenævnets opkrævning. Hvis indklagede ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekretariat skriftligt inden 30 dage efter afgørelsens dato. Indklagedes navn vil herefter blive offentliggjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, med mindre indklagede har anlagt sag ved domstolene om de forhold, som klagen har omfattet. Da klageren har fået medhold i klagen tilbagebetales klagegebyret, jf. vedtægterne 26, stk. 4. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 23. september Tine Vuust Nævnsformand

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget.

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0186 Klageren: XX 8000 Århus Indklagede: DSBFirst Klagen vedrører: Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0117 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0284 Klageren: XX Indklagede: Sydtrafik Klagen vedrører: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0099 Klageren: XX på vegne YY 4180 Sorø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af billet bestilt via mobilapplikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af billet bestilt via mobilapplikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0413 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0173 Klageren: Århus Retshjælp på vegne XX 2100 København Ø Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere