Offentlige events og lign.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige events og lign."

Transkript

1 Ret&Rigtigt 12B Offentlige events og lign. Ophavsretlige tilladelser Relationer til offentlige myndigheder: Politi, redningstjeneste, brandvæsen, hygiejne. 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter 2012

2 Ophavsret Niels Erik Wille, lektor, cand.mag. Dette materiale er udarbejdet til brug for deltagerne i kurset Ret&Rigtigt, forår Det må frit downloades, arkiveres og udprintes af kursusdeltagerne til egen personlige brug. Det må ikke uden ophavsmandens tilladelse kopieres eller på anden måde anvendes til andre formål. E-post: Tlf

3 Oversigt Udgangspunkt: Offentlig eller privat? Ophavsretlige tilladelser (KODA mv.) Politi Brandvæsen og redningsberedskab Case: Diskotekbranden i Göteborg Hygiejne Toiletforhold, affald, servering Referencer 3

4 Udgangspunkt Arrangementer der foregår under private former eller for en lukket kreds, f.eks. medlemmerne af en forening, kræver normalt ikke tilladelse Men der kan stilles sikkerhedsmæssige krav til lokaler og andre faciliteter som stilles til rådighed for den slags arrangementer Offentlige arrangementer forudsætter derimod en række tilladelser hvilke afhænger af arrangementets art. 4

5 Hvad er offentligt? 5 Et arrangement er offentligt tilgængeligt når enhver i princippet har adgang til det. Det handler ikke om hvem der står for arrangementet, men hvem der har adgang. Der findes en række situationer som normalt regnes for ikke-offentlige, men som i ophavsretslovens forstand er det. Det gælder f.eks. musik i hoteller og restauranter, butikker, frisørsaloner m.v. Og musik til arbejdet i et fabrikslokale. Hvis en forening har en bred og uspecifik målgruppe (f.eks. beboerne i et bestemt område) og man kan blive medlem ved indgangen, vil deres arrangementer også blive regnet for offentlige.

6 Hvad er offentligt? Det er ikke afgørende hvor mange der faktisk deltager i arrangementet. Hvis et galleri holder reception med adgang for enhver, så vil man skulle have tilladelse til og afregne for musik der afspilles (fremføres) under receptionen, også selvom der ikke kommer en eneste gæst. Hvis receptionen kun er for konkret indbudte gæster er arrangementet derimod privat. Koncerter der er annonceret offentligt, vil også blive behandlet som offentlige selvom der ikke kommer en eneste tilhører. 6

7 7 Ophavsretlige tilladelser

8 KODA / Gramex 8 Offentlig fremførelse af musik forudsætter normalt forudgående tilladelse fra KODA (komponister og tekstforfattere) Hvis der anvendes allerede indspillet musik (herunder playback), forudsættes også tilladelse fra Gramex (udøvende kunstnere og producenter). Det er arrangørens ansvar at søge om tilladelse, at indberette den anvendte musik og at afregne vederlaget. Der skal indsendes ansøgning til KODA senest 8 dage før arrangementet. Det kan ske online. KODA klarer relationerne til Gramex.

9 KODA / Gramex KODAs (og Gramex') kategorisering af arrangementer og de priser der skal betales for tilladelsen, fremgår af <www.koda.dk/kunde>. 9 Bemærk: KODA overvåger aktiviteterne på musikscenen i bred forstand, bla. ved at læse omtaler af kommende arrangementer, og selvfølgelig ved hjælp af annonceringen. KODA kan standse et arrangement hvor der ikke er truffet de nødvendige aftaler! Det gælder uanset om musikken er den centrale aktivitet, eller der blot er tale om baggrundsmusik.

10 Undtagelser Offentlig fremførelse af musik kan i visse tilfælde ske uden tilladelse fra KODA/Gramex og uden vederlag. Det kan ske ved arrangementer hvor publikum har gratis adgang, hvor formålet ikke er kommercielt, og hvor musikken har en perifer placering ( baggrundsmusik ). Fremførelse af musik i undervisningen eller i forbindelse med en gudstjeneste er også fri. Men det omfatter ikke de såkaldte kirkekoncerter. 10

11 NCB KODA tager sig af den offentlige fremførelse af såvel levende musik som indspillet musik. Men hvis musikken skal indspilles, eller allerede indspillet musik overføres til et nyt medium, skal man henvende sig til NCB (Nordisk Copyright Bureau). NCB varetager de såkaldte mekaniske rettigheder eller retten til at overføre musikværker til indretninger der kan gengive dem. Ophavsmændene (komponister og tekstforfattere) kan have betinget sig at der ikke kan indgås aftaler om indspilning hvis formålet er ophavsmanden imod: f.eks. politik, reklame, porno mv. 11

12 Vigtigt! KODA / NCB repræsenterer kun komponister og tekstforfattere - ikke de udøvende musikere, sangere og andre optrædende. De udøvende får normalt deres betaling for selve deres optræden. Honorar og andre vilkår aftales direkte mellem arrangør og solister, orkester mv. Det sker at de optrædende får andel i eventuelle entré-indtægter ( spille på døren ). Men det er ikke det normale. Honoraret til de optrædende er ikke betaling for brugen af de værker der fremføres. Heller ikke hvis de selv har skrevet dem! 12

13 Andre rettigheder 13 Offentlig fremførelse af andre værkformer forudsætter ophavsmandens/rettighedshavernes forudgående tilladelse, herunder eventuel aftale om vederlag: Oplæsning, teaterforestilling, ballet, revy, variete, sceneshow osv. Men også film (herunder film på dvd og vhs). Ved sceneværker kan ophavsmanden være repræsenteret af et agentur, f.eks. et teaterforlag, Danske Dramatikeres Forbund eller KODA Dramatik. Filmværker håndteres typisk af producenten eller en organisation der repræsenterer producenterne.

14 Andre rettigheder 14 Brug af billeder, herunder fotografier, f.eks. i PRmateriale, forudsætter også ophavsmandens/rettighedshavere forudgående tilladelse. Samtidig afklares eventuelt honorar. Hvis billederne produceres til formålet, forhandles der normalt direkte med ophavsmanden. Hvis man ønsker at bruge allerede eksisterende billeder, kan der være tale om at forhandle med et agentur, f.eks. COPYDAN Billedkunst, eller et billedbureau, som ophavsmanden har overladt administrationen af sine rettigheder.

15 15 Politi

16 Politivedtægten (gl.) 48. Offentlige forlystelser, herunder koncerter, cirkusog varieteforestillinger, dans, afbrænding af fyrværkeri, karusselkørsel, præmiekortspil, forevisning af seværdigheder, skydning ved skydeboder, spil ved spilleautomater, boksekampe og væddeløb må ikke finde sted uden politiets tilladelse. Før tilladelse er meddelt, må bekendtgørelse om forlystelsens afholdelse ikke foretages Stk.2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til kirkekoncerter 16

17 Politivedtægten Det fremgår endvidere af justitsministeriets cirkulære nr. 16 af 4. februar 1988 med senere ændringer om offentlige forlystelser 2, stk. 1, at politiet skal godkende den plads, hvor forlystelserne anbringes. Der skal i den forbindelse særligt lægges vægt på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold. Herudover kan politiet i medfør af politivedtægtens 48 fastsætte nærmere vilkår for tilladelser, herunder bl.a. vilkår om, at indehaveren af en tilladelse skal overholde de anvisninger, som måtte blive givet af brandvæsenet m.v. 17

18 Nye regler Normalpolitivedtægten er i juni 2005 blevet erstattet af en bekendtgørelse som gælder for alle politikredse. Der kan fortsat være fastsat særlige politivedtægter lokalt. Der er i juni 2005 udstedt en særlig bekendtgørelse om offentlige forlystelser som erstatter den gamle politivedtægts

19 Offentlige forlystelser (2005) 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse kan politiet give tilladelse til offentlige forlystelser, herunder karruseller, gynger, skydeborde, vandrutsjebaner, elastikspring, hoppeborge og lignende oppustelige forlystelsesapparater, klatrevægge, lykkespil, behændighedsspil, koncerter mv. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forlystelser må ikke drives uden politiets tilladelse. Før tilladelse er meddelt, må forlystelsen ikke markedsføres ved annoncering, på plakater eller ved lignende offentlig meddelelse. 3. Politiet kan i tilladelsen fastsætte vilkår for opstilling og drift af forlystelsen. 19

20 Politiloven (2004) 20 Offentlige forsamlinger og opløb 7. Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig. Stk. 2. Politiet har ret til at overvære offentlige forsamlinger. Offentlige forsamlinger skal anmeldes til politiet i det omfang, det følger af regler fastsat i medfør af denne lovs 23. Stk. 3. Politiet kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et andet sted end det påtænkte, eller fastsætte andre vilkår for forsamlingens afholdelse, når der er begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen, eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

21 Politiloven Stk. 4. Politiet kan forbyde forsamlinger under åben himmel, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. Stk. 5. Er en forsamling under åben himmel til fare for den offentlige fred, kan politiet give påbud om, at forsamlingen skal opløses. 21

22 Politiloven 23. Justitsministeren fastsætter regler om sikring af den offentlige orden samt beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, forebyggelse af fare eller ulempe for færdslen, dyr på offentligt sted, offentlige anlæg, husnumre og opslag, erhvervsvirksomhed på veje, offentlige forlystelser, renholdelse af veje m.v. Stk. 2. De i medfør af stk. 1 fastsatte bestemmelser kan indeholde regler om, at politimesteren (politidirektøren) kan udstede midlertidige påbud eller forbud med henblik på at forebygge fare for den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. 22

23 Tilladelser fra Politiet Næringsbrev for virksomheder der serverer mad og drikke (herunder bestyrere af forsamlingshuse og lign.) Alkoholbevilling: Tilladelse til udskænkning af stærke drikke. Lejlighedstilladelser til servering af mad og drikke, herunder udskænkning af spiritus. (Restaurationsloven 22). (Frist ikke angivet minimum 3 dage før arrangementet.) 23

24 Tilladelser fra Politiet Offentligt lotteri og bortlodning Offentlig indsamling Offentlige forlystelser, herunder omrejsende Tivoli (Normal åbningstid ) Brug af fremmede staters flag Oversigt over tilladelser og procedurer findes på <http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/> 24

25 Tilladelser fra Politiet Offentlige møder i det fri, demonstrationer, optog og lign. kræver principielt ikke tilladelse, men en forudgående anmeldelse til politiet. Politiet kan anvise en anden lokalitet eller rute, eller helt forbyde arrangementet. Det forudsætter at der skal tages hensyn til den offentlige orden eller hensyn til deltagernes sikkerhed. 25

26 26 Hygiejne

27 Hygiejne Både ved indendørs og udendørs arrangementer skal det sikres at hygiejnen er i orden, herunder at der er adgang til de nødvendige toiletfaciliteter til publikum og toilet- og bade-faciliteter til personale (ansatte og frivillige). Der skal sørges for indsamling og bortskaffelse af affald. 27

28 Hygiejne I forbindelse med fremstilling og servering af mad og drikke skal levnedsmiddellovgivningen overholdes. Serveringsboder mv. er principielt omfattet af Levnedsmiddelkontrollen. Husk at indhente den nødvendige lejlighedstilladelse til servering mv. (Politiet). Der gælder særlige regler i forbindelse med salg af drikkevarer. Der er selvfølgelig regler for hvor gammel man skal være for at købe alkoholiske drikke. Men der er også regler for hvor gammel man skal være for at stå for salg og udskænkning. 28

29 29 Brand- og redningsberedskab

30 Brandsikkerhed mv. Brandsikkerhed, flugtveje, beredskabsplaner mv. hører under Beredskabsstyrelsen og administreres lokalt af Kommunalbestyrelsen ( redningsberedskabet ). Beredskabsstyrelsen hører under Indenrigsministeriet og er omfattet af Beredskabsloven. Udfyldende bestemmelser omfatter krav til indendørs arrangementer, udendørs arrangementer, brug af fyrværkeri m.v. 30

31 Brandsikkerhed mv. 31 Indendørs Alle faste forsamlingslokaler som kan rumme mere end 50 personer, skal anmeldes til den lokale kommune ( redningsberedskabet ) som skal sikre at lokalet opfylder kravene til brandsikkerhed, flugtveje, maksimalt antal pesoner mv. Der er særlige krav til lokaler som kan rumme mere end 150 personer. Kravene gælder uanset om der er offentlig adgang til lokalerne. Den dagligt ansvarlige leder skal sikre at udstyret er i orden, at forskrifter overholdes, og at der ikke lukkes flere ind i lokalet end der må.

32 Udendørs Brandsikkerhed mv. Beredskabsstyrelsen har også fastsat regler og retningslinjer for brandsikkerhed mv. ved udendørs arrangementer som tiltrækker et større publikum. Det omfatter musikarrangementer (og tilsvarende som bl.a. omfatter et siddende publikum), kræmmermarkeder, dyr-skuer og lign. Reglerne omfatter forsamlingstelte, salgsområder og campingområder uden for campingreglementet. Musikscener og lign. skal overholde bygningsreglementet og arbejdstilsynets forskrifter. 32

33 Brandsikkerhed mv. Elektriske installationer skal overholde stærkstrømsreglementet og gas-installationer gasreglementet. Der skal etableres (brand)vagt også når området ikke er i brug. Forud for arrangementet skal der indsendes ansøgning (til kommunalbestyrelsen) hvoraf det skal fremgå hvordan pladsen skal indrettes, og hvilke beredskabsplaner der udarbejdes, sammen med en risikovurdering. Man skal regne med en vis sagsbehandlingstid afhænger af kommunen og ansøgningens kompleksitet. Der kan i nogle tilfælde gå op til 6-9 måneder! 33

34 34 Case: Diskoteksbranden i Göteborg, 1998

35 Situationen Natten mellem den 29. og 30. oktober (Allehelgen / Halloween) afholder en gruppe unge en fest i den Makedoniske Forenings lokaler i på 2. sal i en tidligere industribygning. Bygningen er af mursten og beton og har højtsiddende vinduer (2,2 m over gulvet og 6 m over jorden) Det anvendte lokale består af et café-område på 7 x 6,8 m (47,6 m²) og og et danselokale på 9,2 x 16,13 m (148,4 m²), og har to relativt smalle flugtveje, en i hvert ende af området. Lokalet er godkendt til 100 personer (højst 150). 35

36 Flugtvej Flugtvej Toiletter er placeret i den smalle gang forneden i billedet med adgang fra de 2 trappegange. 36

37 Adgangsforhold: Indgang Flugtvej 37 Placering af borde ved indgangen til diskoteket

38 Festen Festen forberedes af en lille gruppe som bl.a. rydder lokalet for borde og stole som delvis placeres i trapperummet til den lille nødudgang. Ved hovedindgangen opstilles borde bl.a. som indgangsskranke og skranke til garderobe. Loftlys i danselokalet dæmpes med opsat karton. Der installeres en røgmaskine. Festen er annonceret ved flyers og mund-til-mundmetoden. De første ankommer ved 21-tiden. Der tages entré ved hovedindgangen. Det skønnes efterfølgende at der ved halvtolv-tiden var omkring 375 personer i lokalerne. Der var meget lidt alkohol eller narkotika indblandet i festen!! 38

39 Branden Branden starter omkring kl. 23 i trapperummet ved den mindste nødudgang. Døren indtil danselokalet er lukket. Der trænger efterhånden røg ind under døren, men det forveksles med røgmaskinen eller med brand i karton ved loftslyset. Det går efterhånden op for nogle deltagere at røgen kommer fra nødudgangen, og de åbner døren for at se hvad der sker. Døren efterlades åben, og ilden (og røgen!) breder sig hurtig ind i rummet. Den varme røg udbreder sig i starten mest under loftet. 39

40 Branden En DJ meddeler over højtalerne at det brænder. Musikken standses, men går efter kort tid igang igen. De 2 DJs meddeler igen at det brænder. De standser musikken og begynder at gå ud. De ringer samtidig til 112 på en mobiltelefon - Klokken er nu Der opstår stor forvirring og usikkerhed. Det at musikken går i gang igen, tolkes som at der ikke var noget om den første meddelelse om brand. Mange går mod ilden for at se om det virkelig brænder. Men efterhånden afløses usikkerheden af panik og stor trængsel ned gennem café-området. 40

41 Flugten Der opstår meget hurtigt en prop ved hovedudgangen. Nogle bliver trængt ud i garderoberummet og bliver fanget der. Flere prøver at komme ud gennem vinduet i rummet. Proppen i gangen og dørene blev forstærket af personer bagfra der prøvede at mase sig frem. Mange væltes og klemmes fast i døråbningen. Unge der allerede er kommet ud på trappen, prøver at trække fastklemte ud gennem døren. En del kravler op til vinduerne og springer ud. Og bliver skadet af faldet på 6 meter og den hårde belægning på fortov og gade. 41

42 Redning og slukning Alarmen gik på brandstationen kl De første brandbiler ankom kl De blev standset ved indkørslen til pladsen af unge som råbte og viftede med armene for at hindre påkørsel af de mange skadede som lå på jorden. Luerne slog ud af flere vinduer, og der var stadig mange ved vinduerne der tog springet eller råbte om hjælp. Ilden havde godt fat allerede på dette tidspunkt. 42

43 Redning og slukning Indsatsen var i starten koncentreret om at redde liv. Røgdykkere gik ind ad hovedtrappen, og der blev sat stiger op til vinduet i gangen og garderoberummet. Det lykkedes at redde yderligere personer ud, før man konstaterede at der ikke kunne reddes flere. Så gik slukningsarbejdet for alvor i gang og var afsluttet lidt over kl. 02. Da ilden var slukket, kunne man begynde at bære de omkomne ud. 43

44 44 Kl

45 45 Kl

46 46

47 47 Danselokalet set mod caféen

48 Redning og slukning Der omkom 63 personer ved branden. De fleste blev fundet i den smalle gang mellem café og udgangsdør og i garderoberummet. 2 døde på hospitalet. Alle døde af røgforgiftning (kulilte / kulmonoxid). En frygtelig detalje for redningsmandskabet var de mange mobiltelefoner der ringede i de omkomnes klæder og tasker: Opkald fra bekymrede venner og familje. 48

49 Redning og slukning Der var omkring 50 alvorligt skadede. De blev kørt til hospitaler rundt om i Göteborg. De lettere skadede og uskadte blev transporteret væk i busser. 49

50 Hvorfor? Ulykken fik et voldsomt omfang, og har givet anledning til eftertanke og skærpelse af regler. Men grundlæggende skyldes omfanget to ting: Bygningen og dens normale brugere havde ikke overholdt en række påbud fra brandmyndighederne. Der blev ikke udleveret de nødvendige instrukser til de uerfarne brugere. Festens arrangører manglede grundlæggende viden om brandsikkerhed og træning i at håndtere denne type ulykker. De var helt uvidende om de risici deres handlinger medførte. Og de havde ført ejerne af lokalerne (de ansvarlige for brandsikkerheden) bag lyset med hensyn til festens karakter og omfang. 50

51 Efterspil 51 Der opstod hurtigt et rygte om at branden var påsat af højreorienterede kræfter. Efterforskningen førte imidlertid til at 4 unge af iransk oprindelse blev anholdt og anklaget for at have påsat branden. De var formentlig blevet afvist ved indgangen. De blev alle fundet skyldige i mordbrand. En 19-årig som blev opfattet som hovedmanden, fik ni års fængsel. En 19-årig og en 21-årig fik hver 6 års fængsel. En 18-årig fik 3 års ungdomsfængsel. De nægtede sig skyldige under det meste af retsagen, men den 19-årige indrømmede dog tilsidst at han havde antændt en lille brand i trapperummet.

52 52 Referencer

53 Referencer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer. København: Justitsministeriet og Kulturministeriet. [2010.] 209 s. <Link til pdf-version> The Event Safety Guide. A guide to health, safety and welfare at music and similar events. London: HSE Books. 2nd ed s. Managing Crowds Safely. London: HSE Books. 2nd ed s. Sikkerhetshåndboken for afvikling af konserter og festivaler. Af Inga Moen Danielsen for Norsk Rockforbund. Oslo s. 53

54 Referencer Statens Haverikommission: Branden på Herkulesgatan i Göteborg, O län, oktober <Rapport i pdf-format> Andre ulykker: Statsadvokaten for Sjælland: Beretning om resultatet af efterforskningen af ulykken den 30. juni 2000 på Roskilde Festival. København, 11. juni s. Politimesteren i Aalborg: Redegørelse vedrørende Jean Michel Jarre-koncerten aero i Gl. Vrå Enge den 7. september Ålborg, 3. april s. 54

55 Referencer Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger. (Ordensbekendtgørelsen). <Link til Retsinformation> Justitsministeriets bekendtgørelse nr 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser. <Link til Retsinformation> Disse bekendtgørelser erstatter den hidtidige normalpolitivedtægt. Der kan fortsat udstedes lokale politivedtægter. 55

56 Referencer Lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets virksomhed ( Politiloven ) <Link til Retsinformation> 56

57 Referencer Politiet: Diverse tilladelser <http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/> Beredskabsstyrelsen: Brandsikkerhed ved indendørs arrangementer <Link til vejledningen> Brandsikkerhed ved udendørs arrangementer <Link til vejledningen> 57

58 58 Slut

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Indhold

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Indhold Bekendtgørelse 502 af 17. juni 2005 Indhold Afsnit 1: Tilladelse til afholdelse af offentlige forlystelser Side 3 Afsnit 2: Generelle betingelser Side 5 Afsnit 3: De enkelte forlystelser: Side 6 Lykkespil

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Vejledning om afholdelse af midlertidige arrangementer Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler...

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Sikkerhed i svømmeanlæg. Tilsynet med sikkerheden.

Sikkerhed i svømmeanlæg. Tilsynet med sikkerheden. Sikkerhed i svømmeanlæg Tilsynet med sikkerheden. Lovgrundlag Politiloven Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v.,

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Lolland Kommunes Arrangørguide

Lolland Kommunes Arrangørguide Lolland Kommunes Arrangørguide Indhold Kom godt i gang... 2 1. Tilladelse fra kommunen... 3 Offentlig vej, privat fællesvej eller privat vej... 3 2. Tilladelse fra Politiet... 3 Cykelløb... 4 Sikkerhedsplan...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed LBK nr 956 af 20/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1112-0004 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1722 af 27/12/2016

Læs mere

Afsluttende opgave til Kurset Ret & Rigtigt F10 (Ophavsret mv.)

Afsluttende opgave til Kurset Ret & Rigtigt F10 (Ophavsret mv.) Niels Erik Wille Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter Afsluttende opgave til Kurset Ret & Rigtigt F10 (Ophavsret mv.) Case: 2 installationer til udstilling

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet Guide for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Aarhus Festuge Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Aarhus C T 0 +45 8730 8300 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan også findes

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre Brandsikkerhed i teltlejre for spejdere og andre idébestemte børne- og ung doms or ga ni sa ti o ner Foto: Dansk Brand- og sik rings tek nisk Institut En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse om brandsyn

Bekendtgørelse om brandsyn BEK nr 1000 af 9/06/016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 014/034638 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer).

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer). Generelt I Faaborg-Midtfyn Kommune gives der tilladelse til mobile salgsenheder, der dækker over en mindre vogn, fx en ladcykel, kaffeknallert, Christiania Cykel og lign. på 2,5 m 2. Der må kun sælges

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler 1. Indledning I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer skal der, jfr. Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler kap. 6.4.1,

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE mellem STADEHOLDER og BONDENS MARKED PÅ ØSTERBRO 2013

SAMARBEJDSAFTALE mellem STADEHOLDER og BONDENS MARKED PÅ ØSTERBRO 2013 SAMARBEJDSAFTALE mellem STADEHOLDER og BONDENS MARKED PÅ ØSTERBRO 2013 I. FORMÅL Formålet med Bondens Marked i København er at: 1. etablere en markedsplads, hvor borgerne i København har adgang til friske

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER M.M. Kerteminde Kommune 1. udgave 6/2011 Denne folders

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

guide -- for aktører i byrummet

guide -- for aktører i byrummet guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf. +45 87 30 83 00 Fax +45 87 30 83 19 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan

Læs mere

Kapitel 1 Politivedtægtens anvendelsesområde mv.

Kapitel 1 Politivedtægtens anvendelsesområde mv. Vedtægt om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger Kapitel 1 Politivedtægtens

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER Hvis I skal sætte telte og scener op, kræver det ofte en tilladelse. Læs her, hvornår der skal søges tilladelse

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

Gaderegulativ for Rudkøbing by

Gaderegulativ for Rudkøbing by Gaderegulativ for Rudkøbing by Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing by 1. Kørebanen - må ikke benyttes til: Udstilling af varer Placering af reklameskilte og parasoller Opstilling

Læs mere

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Brand og Redning Brand og Redning Djursland informerer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange.

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Marts 2002 1. Indledning Den 25. juni 2001 trådte de Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder

Læs mere

TV TIL OFFENTLIG VISNING

TV TIL OFFENTLIG VISNING TV TIL OFFENTLIG VISNING HI Campus 27. november 2014 Richard Georg Engström INDHOLD 1. Tv til offentlig visning 2. Copydan Erhverv Virksomheden Aktiviteter Produkt- og priskoncept Aftaler og priser Tv-kanaler

Læs mere

Indledning. Regler på området

Indledning. Regler på området Beredskabsstyrelsen, FOB j. nr. 411-044/2001 Indledning Formålet med denne vejledning er at forklare, hvilke brandforebyggende krav der stilles til musikarrangementer og andre arrangementer, f.eks. arrangementer

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere