Offentlige events og lign.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige events og lign."

Transkript

1 Ret&Rigtigt 12B Offentlige events og lign. Ophavsretlige tilladelser Relationer til offentlige myndigheder: Politi, redningstjeneste, brandvæsen, hygiejne. 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter 2012

2 Ophavsret Niels Erik Wille, lektor, cand.mag. Dette materiale er udarbejdet til brug for deltagerne i kurset Ret&Rigtigt, forår Det må frit downloades, arkiveres og udprintes af kursusdeltagerne til egen personlige brug. Det må ikke uden ophavsmandens tilladelse kopieres eller på anden måde anvendes til andre formål. E-post: Tlf

3 Oversigt Udgangspunkt: Offentlig eller privat? Ophavsretlige tilladelser (KODA mv.) Politi Brandvæsen og redningsberedskab Case: Diskotekbranden i Göteborg Hygiejne Toiletforhold, affald, servering Referencer 3

4 Udgangspunkt Arrangementer der foregår under private former eller for en lukket kreds, f.eks. medlemmerne af en forening, kræver normalt ikke tilladelse Men der kan stilles sikkerhedsmæssige krav til lokaler og andre faciliteter som stilles til rådighed for den slags arrangementer Offentlige arrangementer forudsætter derimod en række tilladelser hvilke afhænger af arrangementets art. 4

5 Hvad er offentligt? 5 Et arrangement er offentligt tilgængeligt når enhver i princippet har adgang til det. Det handler ikke om hvem der står for arrangementet, men hvem der har adgang. Der findes en række situationer som normalt regnes for ikke-offentlige, men som i ophavsretslovens forstand er det. Det gælder f.eks. musik i hoteller og restauranter, butikker, frisørsaloner m.v. Og musik til arbejdet i et fabrikslokale. Hvis en forening har en bred og uspecifik målgruppe (f.eks. beboerne i et bestemt område) og man kan blive medlem ved indgangen, vil deres arrangementer også blive regnet for offentlige.

6 Hvad er offentligt? Det er ikke afgørende hvor mange der faktisk deltager i arrangementet. Hvis et galleri holder reception med adgang for enhver, så vil man skulle have tilladelse til og afregne for musik der afspilles (fremføres) under receptionen, også selvom der ikke kommer en eneste gæst. Hvis receptionen kun er for konkret indbudte gæster er arrangementet derimod privat. Koncerter der er annonceret offentligt, vil også blive behandlet som offentlige selvom der ikke kommer en eneste tilhører. 6

7 7 Ophavsretlige tilladelser

8 KODA / Gramex 8 Offentlig fremførelse af musik forudsætter normalt forudgående tilladelse fra KODA (komponister og tekstforfattere) Hvis der anvendes allerede indspillet musik (herunder playback), forudsættes også tilladelse fra Gramex (udøvende kunstnere og producenter). Det er arrangørens ansvar at søge om tilladelse, at indberette den anvendte musik og at afregne vederlaget. Der skal indsendes ansøgning til KODA senest 8 dage før arrangementet. Det kan ske online. KODA klarer relationerne til Gramex.

9 KODA / Gramex KODAs (og Gramex') kategorisering af arrangementer og de priser der skal betales for tilladelsen, fremgår af <www.koda.dk/kunde>. 9 Bemærk: KODA overvåger aktiviteterne på musikscenen i bred forstand, bla. ved at læse omtaler af kommende arrangementer, og selvfølgelig ved hjælp af annonceringen. KODA kan standse et arrangement hvor der ikke er truffet de nødvendige aftaler! Det gælder uanset om musikken er den centrale aktivitet, eller der blot er tale om baggrundsmusik.

10 Undtagelser Offentlig fremførelse af musik kan i visse tilfælde ske uden tilladelse fra KODA/Gramex og uden vederlag. Det kan ske ved arrangementer hvor publikum har gratis adgang, hvor formålet ikke er kommercielt, og hvor musikken har en perifer placering ( baggrundsmusik ). Fremførelse af musik i undervisningen eller i forbindelse med en gudstjeneste er også fri. Men det omfatter ikke de såkaldte kirkekoncerter. 10

11 NCB KODA tager sig af den offentlige fremførelse af såvel levende musik som indspillet musik. Men hvis musikken skal indspilles, eller allerede indspillet musik overføres til et nyt medium, skal man henvende sig til NCB (Nordisk Copyright Bureau). NCB varetager de såkaldte mekaniske rettigheder eller retten til at overføre musikværker til indretninger der kan gengive dem. Ophavsmændene (komponister og tekstforfattere) kan have betinget sig at der ikke kan indgås aftaler om indspilning hvis formålet er ophavsmanden imod: f.eks. politik, reklame, porno mv. 11

12 Vigtigt! KODA / NCB repræsenterer kun komponister og tekstforfattere - ikke de udøvende musikere, sangere og andre optrædende. De udøvende får normalt deres betaling for selve deres optræden. Honorar og andre vilkår aftales direkte mellem arrangør og solister, orkester mv. Det sker at de optrædende får andel i eventuelle entré-indtægter ( spille på døren ). Men det er ikke det normale. Honoraret til de optrædende er ikke betaling for brugen af de værker der fremføres. Heller ikke hvis de selv har skrevet dem! 12

13 Andre rettigheder 13 Offentlig fremførelse af andre værkformer forudsætter ophavsmandens/rettighedshavernes forudgående tilladelse, herunder eventuel aftale om vederlag: Oplæsning, teaterforestilling, ballet, revy, variete, sceneshow osv. Men også film (herunder film på dvd og vhs). Ved sceneværker kan ophavsmanden være repræsenteret af et agentur, f.eks. et teaterforlag, Danske Dramatikeres Forbund eller KODA Dramatik. Filmværker håndteres typisk af producenten eller en organisation der repræsenterer producenterne.

14 Andre rettigheder 14 Brug af billeder, herunder fotografier, f.eks. i PRmateriale, forudsætter også ophavsmandens/rettighedshavere forudgående tilladelse. Samtidig afklares eventuelt honorar. Hvis billederne produceres til formålet, forhandles der normalt direkte med ophavsmanden. Hvis man ønsker at bruge allerede eksisterende billeder, kan der være tale om at forhandle med et agentur, f.eks. COPYDAN Billedkunst, eller et billedbureau, som ophavsmanden har overladt administrationen af sine rettigheder.

15 15 Politi

16 Politivedtægten (gl.) 48. Offentlige forlystelser, herunder koncerter, cirkusog varieteforestillinger, dans, afbrænding af fyrværkeri, karusselkørsel, præmiekortspil, forevisning af seværdigheder, skydning ved skydeboder, spil ved spilleautomater, boksekampe og væddeløb må ikke finde sted uden politiets tilladelse. Før tilladelse er meddelt, må bekendtgørelse om forlystelsens afholdelse ikke foretages Stk.2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til kirkekoncerter 16

17 Politivedtægten Det fremgår endvidere af justitsministeriets cirkulære nr. 16 af 4. februar 1988 med senere ændringer om offentlige forlystelser 2, stk. 1, at politiet skal godkende den plads, hvor forlystelserne anbringes. Der skal i den forbindelse særligt lægges vægt på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold. Herudover kan politiet i medfør af politivedtægtens 48 fastsætte nærmere vilkår for tilladelser, herunder bl.a. vilkår om, at indehaveren af en tilladelse skal overholde de anvisninger, som måtte blive givet af brandvæsenet m.v. 17

18 Nye regler Normalpolitivedtægten er i juni 2005 blevet erstattet af en bekendtgørelse som gælder for alle politikredse. Der kan fortsat være fastsat særlige politivedtægter lokalt. Der er i juni 2005 udstedt en særlig bekendtgørelse om offentlige forlystelser som erstatter den gamle politivedtægts

19 Offentlige forlystelser (2005) 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse kan politiet give tilladelse til offentlige forlystelser, herunder karruseller, gynger, skydeborde, vandrutsjebaner, elastikspring, hoppeborge og lignende oppustelige forlystelsesapparater, klatrevægge, lykkespil, behændighedsspil, koncerter mv. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forlystelser må ikke drives uden politiets tilladelse. Før tilladelse er meddelt, må forlystelsen ikke markedsføres ved annoncering, på plakater eller ved lignende offentlig meddelelse. 3. Politiet kan i tilladelsen fastsætte vilkår for opstilling og drift af forlystelsen. 19

20 Politiloven (2004) 20 Offentlige forsamlinger og opløb 7. Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig. Stk. 2. Politiet har ret til at overvære offentlige forsamlinger. Offentlige forsamlinger skal anmeldes til politiet i det omfang, det følger af regler fastsat i medfør af denne lovs 23. Stk. 3. Politiet kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et andet sted end det påtænkte, eller fastsætte andre vilkår for forsamlingens afholdelse, når der er begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen, eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

21 Politiloven Stk. 4. Politiet kan forbyde forsamlinger under åben himmel, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. Stk. 5. Er en forsamling under åben himmel til fare for den offentlige fred, kan politiet give påbud om, at forsamlingen skal opløses. 21

22 Politiloven 23. Justitsministeren fastsætter regler om sikring af den offentlige orden samt beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, forebyggelse af fare eller ulempe for færdslen, dyr på offentligt sted, offentlige anlæg, husnumre og opslag, erhvervsvirksomhed på veje, offentlige forlystelser, renholdelse af veje m.v. Stk. 2. De i medfør af stk. 1 fastsatte bestemmelser kan indeholde regler om, at politimesteren (politidirektøren) kan udstede midlertidige påbud eller forbud med henblik på at forebygge fare for den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. 22

23 Tilladelser fra Politiet Næringsbrev for virksomheder der serverer mad og drikke (herunder bestyrere af forsamlingshuse og lign.) Alkoholbevilling: Tilladelse til udskænkning af stærke drikke. Lejlighedstilladelser til servering af mad og drikke, herunder udskænkning af spiritus. (Restaurationsloven 22). (Frist ikke angivet minimum 3 dage før arrangementet.) 23

24 Tilladelser fra Politiet Offentligt lotteri og bortlodning Offentlig indsamling Offentlige forlystelser, herunder omrejsende Tivoli (Normal åbningstid ) Brug af fremmede staters flag Oversigt over tilladelser og procedurer findes på <http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/> 24

25 Tilladelser fra Politiet Offentlige møder i det fri, demonstrationer, optog og lign. kræver principielt ikke tilladelse, men en forudgående anmeldelse til politiet. Politiet kan anvise en anden lokalitet eller rute, eller helt forbyde arrangementet. Det forudsætter at der skal tages hensyn til den offentlige orden eller hensyn til deltagernes sikkerhed. 25

26 26 Hygiejne

27 Hygiejne Både ved indendørs og udendørs arrangementer skal det sikres at hygiejnen er i orden, herunder at der er adgang til de nødvendige toiletfaciliteter til publikum og toilet- og bade-faciliteter til personale (ansatte og frivillige). Der skal sørges for indsamling og bortskaffelse af affald. 27

28 Hygiejne I forbindelse med fremstilling og servering af mad og drikke skal levnedsmiddellovgivningen overholdes. Serveringsboder mv. er principielt omfattet af Levnedsmiddelkontrollen. Husk at indhente den nødvendige lejlighedstilladelse til servering mv. (Politiet). Der gælder særlige regler i forbindelse med salg af drikkevarer. Der er selvfølgelig regler for hvor gammel man skal være for at købe alkoholiske drikke. Men der er også regler for hvor gammel man skal være for at stå for salg og udskænkning. 28

29 29 Brand- og redningsberedskab

30 Brandsikkerhed mv. Brandsikkerhed, flugtveje, beredskabsplaner mv. hører under Beredskabsstyrelsen og administreres lokalt af Kommunalbestyrelsen ( redningsberedskabet ). Beredskabsstyrelsen hører under Indenrigsministeriet og er omfattet af Beredskabsloven. Udfyldende bestemmelser omfatter krav til indendørs arrangementer, udendørs arrangementer, brug af fyrværkeri m.v. 30

31 Brandsikkerhed mv. 31 Indendørs Alle faste forsamlingslokaler som kan rumme mere end 50 personer, skal anmeldes til den lokale kommune ( redningsberedskabet ) som skal sikre at lokalet opfylder kravene til brandsikkerhed, flugtveje, maksimalt antal pesoner mv. Der er særlige krav til lokaler som kan rumme mere end 150 personer. Kravene gælder uanset om der er offentlig adgang til lokalerne. Den dagligt ansvarlige leder skal sikre at udstyret er i orden, at forskrifter overholdes, og at der ikke lukkes flere ind i lokalet end der må.

32 Udendørs Brandsikkerhed mv. Beredskabsstyrelsen har også fastsat regler og retningslinjer for brandsikkerhed mv. ved udendørs arrangementer som tiltrækker et større publikum. Det omfatter musikarrangementer (og tilsvarende som bl.a. omfatter et siddende publikum), kræmmermarkeder, dyr-skuer og lign. Reglerne omfatter forsamlingstelte, salgsområder og campingområder uden for campingreglementet. Musikscener og lign. skal overholde bygningsreglementet og arbejdstilsynets forskrifter. 32

33 Brandsikkerhed mv. Elektriske installationer skal overholde stærkstrømsreglementet og gas-installationer gasreglementet. Der skal etableres (brand)vagt også når området ikke er i brug. Forud for arrangementet skal der indsendes ansøgning (til kommunalbestyrelsen) hvoraf det skal fremgå hvordan pladsen skal indrettes, og hvilke beredskabsplaner der udarbejdes, sammen med en risikovurdering. Man skal regne med en vis sagsbehandlingstid afhænger af kommunen og ansøgningens kompleksitet. Der kan i nogle tilfælde gå op til 6-9 måneder! 33

34 34 Case: Diskoteksbranden i Göteborg, 1998

35 Situationen Natten mellem den 29. og 30. oktober (Allehelgen / Halloween) afholder en gruppe unge en fest i den Makedoniske Forenings lokaler i på 2. sal i en tidligere industribygning. Bygningen er af mursten og beton og har højtsiddende vinduer (2,2 m over gulvet og 6 m over jorden) Det anvendte lokale består af et café-område på 7 x 6,8 m (47,6 m²) og og et danselokale på 9,2 x 16,13 m (148,4 m²), og har to relativt smalle flugtveje, en i hvert ende af området. Lokalet er godkendt til 100 personer (højst 150). 35

36 Flugtvej Flugtvej Toiletter er placeret i den smalle gang forneden i billedet med adgang fra de 2 trappegange. 36

37 Adgangsforhold: Indgang Flugtvej 37 Placering af borde ved indgangen til diskoteket

38 Festen Festen forberedes af en lille gruppe som bl.a. rydder lokalet for borde og stole som delvis placeres i trapperummet til den lille nødudgang. Ved hovedindgangen opstilles borde bl.a. som indgangsskranke og skranke til garderobe. Loftlys i danselokalet dæmpes med opsat karton. Der installeres en røgmaskine. Festen er annonceret ved flyers og mund-til-mundmetoden. De første ankommer ved 21-tiden. Der tages entré ved hovedindgangen. Det skønnes efterfølgende at der ved halvtolv-tiden var omkring 375 personer i lokalerne. Der var meget lidt alkohol eller narkotika indblandet i festen!! 38

39 Branden Branden starter omkring kl. 23 i trapperummet ved den mindste nødudgang. Døren indtil danselokalet er lukket. Der trænger efterhånden røg ind under døren, men det forveksles med røgmaskinen eller med brand i karton ved loftslyset. Det går efterhånden op for nogle deltagere at røgen kommer fra nødudgangen, og de åbner døren for at se hvad der sker. Døren efterlades åben, og ilden (og røgen!) breder sig hurtig ind i rummet. Den varme røg udbreder sig i starten mest under loftet. 39

40 Branden En DJ meddeler over højtalerne at det brænder. Musikken standses, men går efter kort tid igang igen. De 2 DJs meddeler igen at det brænder. De standser musikken og begynder at gå ud. De ringer samtidig til 112 på en mobiltelefon - Klokken er nu Der opstår stor forvirring og usikkerhed. Det at musikken går i gang igen, tolkes som at der ikke var noget om den første meddelelse om brand. Mange går mod ilden for at se om det virkelig brænder. Men efterhånden afløses usikkerheden af panik og stor trængsel ned gennem café-området. 40

41 Flugten Der opstår meget hurtigt en prop ved hovedudgangen. Nogle bliver trængt ud i garderoberummet og bliver fanget der. Flere prøver at komme ud gennem vinduet i rummet. Proppen i gangen og dørene blev forstærket af personer bagfra der prøvede at mase sig frem. Mange væltes og klemmes fast i døråbningen. Unge der allerede er kommet ud på trappen, prøver at trække fastklemte ud gennem døren. En del kravler op til vinduerne og springer ud. Og bliver skadet af faldet på 6 meter og den hårde belægning på fortov og gade. 41

42 Redning og slukning Alarmen gik på brandstationen kl De første brandbiler ankom kl De blev standset ved indkørslen til pladsen af unge som råbte og viftede med armene for at hindre påkørsel af de mange skadede som lå på jorden. Luerne slog ud af flere vinduer, og der var stadig mange ved vinduerne der tog springet eller råbte om hjælp. Ilden havde godt fat allerede på dette tidspunkt. 42

43 Redning og slukning Indsatsen var i starten koncentreret om at redde liv. Røgdykkere gik ind ad hovedtrappen, og der blev sat stiger op til vinduet i gangen og garderoberummet. Det lykkedes at redde yderligere personer ud, før man konstaterede at der ikke kunne reddes flere. Så gik slukningsarbejdet for alvor i gang og var afsluttet lidt over kl. 02. Da ilden var slukket, kunne man begynde at bære de omkomne ud. 43

44 44 Kl

45 45 Kl

46 46

47 47 Danselokalet set mod caféen

48 Redning og slukning Der omkom 63 personer ved branden. De fleste blev fundet i den smalle gang mellem café og udgangsdør og i garderoberummet. 2 døde på hospitalet. Alle døde af røgforgiftning (kulilte / kulmonoxid). En frygtelig detalje for redningsmandskabet var de mange mobiltelefoner der ringede i de omkomnes klæder og tasker: Opkald fra bekymrede venner og familje. 48

49 Redning og slukning Der var omkring 50 alvorligt skadede. De blev kørt til hospitaler rundt om i Göteborg. De lettere skadede og uskadte blev transporteret væk i busser. 49

50 Hvorfor? Ulykken fik et voldsomt omfang, og har givet anledning til eftertanke og skærpelse af regler. Men grundlæggende skyldes omfanget to ting: Bygningen og dens normale brugere havde ikke overholdt en række påbud fra brandmyndighederne. Der blev ikke udleveret de nødvendige instrukser til de uerfarne brugere. Festens arrangører manglede grundlæggende viden om brandsikkerhed og træning i at håndtere denne type ulykker. De var helt uvidende om de risici deres handlinger medførte. Og de havde ført ejerne af lokalerne (de ansvarlige for brandsikkerheden) bag lyset med hensyn til festens karakter og omfang. 50

51 Efterspil 51 Der opstod hurtigt et rygte om at branden var påsat af højreorienterede kræfter. Efterforskningen førte imidlertid til at 4 unge af iransk oprindelse blev anholdt og anklaget for at have påsat branden. De var formentlig blevet afvist ved indgangen. De blev alle fundet skyldige i mordbrand. En 19-årig som blev opfattet som hovedmanden, fik ni års fængsel. En 19-årig og en 21-årig fik hver 6 års fængsel. En 18-årig fik 3 års ungdomsfængsel. De nægtede sig skyldige under det meste af retsagen, men den 19-årige indrømmede dog tilsidst at han havde antændt en lille brand i trapperummet.

52 52 Referencer

53 Referencer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer. København: Justitsministeriet og Kulturministeriet. [2010.] 209 s. <Link til pdf-version> The Event Safety Guide. A guide to health, safety and welfare at music and similar events. London: HSE Books. 2nd ed s. Managing Crowds Safely. London: HSE Books. 2nd ed s. Sikkerhetshåndboken for afvikling af konserter og festivaler. Af Inga Moen Danielsen for Norsk Rockforbund. Oslo s. 53

54 Referencer Statens Haverikommission: Branden på Herkulesgatan i Göteborg, O län, oktober <Rapport i pdf-format> Andre ulykker: Statsadvokaten for Sjælland: Beretning om resultatet af efterforskningen af ulykken den 30. juni 2000 på Roskilde Festival. København, 11. juni s. Politimesteren i Aalborg: Redegørelse vedrørende Jean Michel Jarre-koncerten aero i Gl. Vrå Enge den 7. september Ålborg, 3. april s. 54

55 Referencer Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger. (Ordensbekendtgørelsen). <Link til Retsinformation> Justitsministeriets bekendtgørelse nr 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser. <Link til Retsinformation> Disse bekendtgørelser erstatter den hidtidige normalpolitivedtægt. Der kan fortsat udstedes lokale politivedtægter. 55

56 Referencer Lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets virksomhed ( Politiloven ) <Link til Retsinformation> 56

57 Referencer Politiet: Diverse tilladelser <http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/> Beredskabsstyrelsen: Brandsikkerhed ved indendørs arrangementer <Link til vejledningen> Brandsikkerhed ved udendørs arrangementer <Link til vejledningen> 57

58 58 Slut

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: KP2 forsidefoto: rockphoto, roskilde

Læs mere

Rapport afgivet af den af regeringen nedsatte arbejdsgruppe vedr. sikkerheden ved musikfestivaler

Rapport afgivet af den af regeringen nedsatte arbejdsgruppe vedr. sikkerheden ved musikfestivaler Rapport afgivet af den af regeringen nedsatte arbejdsgruppe vedr. sikkerheden ved musikfestivaler INDLEDNING... 5 ULYKKEN I ROSKILDE (BASERET PÅ ROSKILDE POLITIS FORELØBIGE REDEGØRELSE AF 14. JULI 2000)...

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere