Delplan for Vildbjerg Skole, SFO og Junior klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delplan for Vildbjerg Skole, SFO og Junior klub"

Transkript

1 Forord Indledning Formål Beredskabsplanens opbygning Opgaver Ansvar Gyldighedsområde Offentliggørelse og opbevaring af planen Ajourføring af planen Afprøvning af planen Oversigt for Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klubs ledelse og driften Alarmering Aktiveringsniveauer Afløsning Håndtering af informationer Information til Forvaltningens ledelse Intern information Ekstern information til pårørende Koordinering af handlinger og ressourcer Personale normal normering Kapacitet Alternative personale ressourcer Operative indsatsplaner... 8 Evakuering if. med brand... 9 Evakuering if. med anden ulykke... 9 Plan for håndtering af alvorlige trusler/terror Ekstraordinær indkvartering Bilag Bilag nr. 1: Telefonoversig.11 Bilag nr. 2: Kontaktperson Bilag nr. 3: Tegning over institution Bilag nr. 4: Pressehåndtering Bilag nr. 5: Evakueringsplan v. brand. 16 Bilag nr. 6: Retningslinjer v. vold..17 Side 1

2 Forord Denne delplan er gældende Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub og indgår som en del af Herning Kommunes samlede Helhedsorienterede Beredskabsplan. Denne delplan består af en generel beredskabsplan og delplan for de enkelte institutioner. Delplanen er opbygget efter Herning Kommunes gældende skabelon for en delplan. Underskrift af instittutionens leder Side 2

3 1.0 Indledning 1.1 Formål Delplanens hovedformål er - at angive retningslinjer for: At afværge eller begrænse de skadelige påvirkninger, der truer børn, unge og personale ved ulykker på Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub, eller ulykker i de nærmeste omgivelser. At forberede alle ansatte på deres opgaver, hvis beboere eller bygninger trues af brand, røg, gas eller andre ulykkesforhold. Orientere brand- og politimyndigheder om de forhold på Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub, der kan forudses at have betydning for myndighedernes indsats i en ulykkes situation. Orientere pårørende. At kunne modtage et ekstraordinært antal beboere fra en anden af kommunens institutioner, såfremt der her måtte være indtruffet en hændelse der påbyder en sådan situation. 1.2 Beredskabsplanens opbygning Planen er opbygget af en overordnet, generel del, samt en række delplaner, gældende for hver forvaltning. Ud over en række generelle forhold, består hver delplan af en eller flere indsatsplaner for en række specifikke hændelser. Til hver delplan kan der knytte sig instrukser, bilag, skabeloner m.v. På forvaltningsniveau består beredskabsplanen af generel plan og delplaner og overordnede indsatsplaner. Planen på afdelings/institutionsniveau består af delplanen med konkrete indsatsplaner i det omfang det vurderes nødvendigt. Kommunens Generelle Beredskabsplan Indledning 1 Aktivering af krisestaben 2 Informationshåndtering 3 Koordination 4 Krisekommunikation Oversigt over delplaner mv. Bilag til den generelle plan Delplan Økonomi, Personale og Borgerservice Delplan Social, sundhed og beskæftigelse Delplan Teknik og Miljø Indsatsplan 1 Delplan Børn og Unge Delplan By, Erhverv og Kultur Institutions plan 1 Institutions plan 2 Indsatsplan 2 Instrukser Skabeloner Formularer Lister Indsatsplan 3 Instrukser Skabeloner Formularer Lister Side 3

4 1.3 Opgaver Det er Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub opgave at: Drive en folkeskole for årgang for skoledistrektets børn At varetage fritidstilbud for børn i alderen 5-11 år for skoledistriktets børn. 1.4 Ansvar Lederen har ansvar for, at alle ansatte er bekendt med planen og ved, hvilke opgaver de forventes at varetage 1.5 Gyldighedsområde Delplanen gælder for alle ansatte ved Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub institution Offentliggørelse og opbevaring af planen Lederen skal sørge for at eventuelt bestyrelser og medarbejdere er orienteret om planen. Planen opbevares så den er tilgængelig på institutionens kontor. Planen offentliggøres på institutionens hjemmeside. 1.7 Ajourføring af planen Lederen er ansvarlig for at delplanen inkl. operative planer og bilag mv. mindst en gang årligt gennemgås og ajourføres. Rettelser sendes til Staben, Børn og Unge, der varetager at ajourføre kommunens samlede Helhedsorienterede Beredskabsplan på kommunens intranet. 1.8 Afprøvning af planen Delplanen inkl. de operative planer og bilag, skal være kendt af samtlige ansatte og skal indgå i introduktionen af nyansatte. Specielt vægt skal der lægges på: Alarmeringsopgaven Evakueringsopgaven Kendskab til forebyggende funktioner feks. røgdetektorer, automatiske dørlukker, sikring af flugtveje. Der vil blive afviklet øvelser i beredskabsplanen. 2.0 Oversigt for Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub Der skal grundlæggende tags højde for følgende forhold 1. Alarm Alarmering: Politi, redning, brand Førstehjælp til tilskadekomne Begrænsning af personskader 2. Organisering af beredskab Tilkald af assistance Samling af kriseberedskab Fordeling af opgaver og ansvar 3 Sikring af personer Nødbehandling af lettere tilskadekomne personer Sikring af nødvendig behandling Etablering af nødforanstaltninger for andre berørte personer 4. Information og kommunikation Side 4

5 Information af ansvarlige på området Information af berørte og pårørende Information af arbejdspladsen Presseinformation 5. Begrænsning af skader på bygninger og materiel Sikring af farlige stoffer Sikring af personfølsomme oplysninger Sikring af værdier 6. Etablering af psykologisk kriseberedskab Berørte personer Pårørende Personale Herning Kommunes tilbud 7. Reetablering af drift Etablering nøddrift Akut flytning af drift 2.1 Alarmering Alarmering af personalet sker ved hjælp af Bilag nr. 1 - Telefonoversigt 2.2 Aktiveringsniveauer Instutionslederen eller dennes stedfortræder, er bemyndiget til at rekvirere de nødvendige transportmidler, evt fra andre institutioner. Institutionslederne eller dennes stedfortræder, er bemyndiget til at iværksætte evakuering til andre institutioner, der har forpligtiget sig til at modtage evakuerede. 2.3 Afløsning I en ekstraordinær situation kan den normale arbejdstid blive suspenderet, og der kan blive tale om vagtperioder på 12 timer. Børn og Unge forvaltning orienteres efterfølgende. Side 5

6 3.0 Håndtering af informationer 3.1 Information til Forvaltningens ledelse Lederen skal snarest mulig give en orientering til Børn og Unges ledelse om situationen. 3.2 Intern information Lederen af institutionen giver hurtigst muligt en orientering til de ansatte. 3.3 Ekstern information til pårørende Der gives snarest muligt en orientering til pårørende se Bilag nr. 2 - Kontaktperson (Organisationsplan for CBL) Der henvises til delplanen for Børn og Unge. Side 6

7 4.0 Koordinering af handlinger og ressourcer 4.1 Personale normal normering I dagtimerne er der: 45 lærer og pædagoger i skoledelen 24 pædagoger og medhjælpere i SFO 3 skolens ledelse 2 SFO ledelsen 2 adminstrative medarbejdere 2 teknisk personale 4.2 Kapacitet På Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub kan om nødvendig indkvarteres. Der er følgende begrænsninger mht. indkvartering: - ikke mulighed for storkøkkenfaciliteter - Ingen madrasser/ tæpper - badefaciliteter kun i forbindelse med gymnastik 4.3 Alternative personale ressourcer Der er ikke lavet en aftale om, at ekstra personale kan tilgå. Side 7

8 5.0 Operative indsatsplaner Den enkelte institution skal selv vurdere hvilke indsatsplaner der er brug for og i det omfang der i forvejen er udarbejdet planer kan disse planer indgå i institutionsplanen. Intern beredskabsplan Plan nr. 1 Evakuering if. med brand Plan nr. 2 (Obligatorisk del af brandberedskabet) Evakuering if. med anden ulykke Plan nr. 3 Plan for håndtering af alvorlige trusler/terror Plan nr. 4 Ekstraordinær indkvartering Plan nr Bilag Den enkelte institution skal selv vurdere hvilke bilag der er brug for og i det omfang der i forvejen er udarbejdet oversigter kan disse indgå i institutionsplanen. Oversigt over børn/elever Se på Intra Oversigt over ansatte Se på Intra Telefonoversigt Bilag nr. 1 Kontaktpersoner Bilag nr. 2 Tegning over institution Bilag nr. 3 Pressehåndtering Bilag nr. 4 Evakueringsplan v. brand Bilag nr. 5 Retningslinier v. vold Bilag nr. 6 Side 8

9 Plan 1: Internt beredskabsplan for Vildbjerg Skole, SFO og junior klub Ved en akut opstående krise skal den medarbejder, der har mulighed for det, alarmere politiet på tlf:114. Ansvarsperson og ressourcepersonrollen varetages af: skoleledelsen, incl. SFO ledelsen, kontorpersonalet samt pedeller (pedellerne tænkes primært som ressourcepersoner). Administrativt personale. TR for skole og SFO, arbejdesmiljørep. i skole og SFO. Ovenstående medarbejdere skal være forberedt på, hvordan kriser og sikkerhedstrusler håndteres. Ansvarsperson(skolelederen): Koordinerende rolle, ifører sig gul vest. Opgave; Har ansvar for at informere politi på tlf. 114, forvaltning, samt alle medarbejdere på skolen. Samler oplysninger ind, fordeler opgaver, giver instrukser vedr. aflåsning af områder eller lokaler, hvis det skønnes nødvendigt. Kontaktperson til politiet når de kommer, bidrage til koordinering af indsatsen før og under redningspersonalets tilstedeværelse. Her aftales, hvem der skal informere de pårørende til kollegaer og forældre til eleverne. Ressourcepersonen: Udøvende rolle, ifører sig gul vest, udfører instrukser fra ansvarspersonen. Skolens sekretær tager en bærbar med sig. Her på kan de seneste lister findes. SFO personalet skal tage krydslister med ud. Den gule vest forefindes bag skranken på skolens kontor samt i skolepulten på stuen i SFO, afdeling 1, bygning 2. Der skelnes mellem to typer af krise, hvor handlingen er rettet mod henholdsvis evakuering og barrikadering Pressehåndtering: Skolelederen eller forvaltningen. Se også bilag nr. 4 Plan 2 +3: Evakuering: Brand, eksplosioner, div udslip, bombetrussel, ulykker i værksteder og labratorier Alarmprocedure, alarmen udløses af pedellerne, eller ved deres fravær af skolelederen. Alarmen er en vedvarende ringning af skoleklokken. Evakuerings planen for brand hænger i alle rum, og bruges til alle former for evakuering. Se også bilag nr. 5 Side 9

10 Plan 4: Barrikadering ; Terror, trusler. OBS, her må ikke bruges alarmering af skoleklokken Ved terror/skyderier: 1. Underret alle omkring dig 2. Tag vare på de børn, der er nærmest 3. Flygt ved første lejlighed - Brug din sunde fornuft - Løb hurtigt væk i lige linie - Løb evt. over volden bag Fantasifabrikken - Søg nærmeste hus med mennesker - Eleverne ringer til deres forældre Denne del af planen findes på PersonaleIntra 4. Hvis flugt ikke er muligt - Gå til nærmeste lokale og barrikader jer - Vær stille. Telefon på lydløs - Placer jer, så I ikke er synlige, hold jer borte fra døre og vinduer. - Lås og rul ned, hvis muligt - Alle afventer instrukser. Plan 5: Indkvartering i forbindelse med naturkatastrofer: Skolen kan overgå til døgninstitution. Alt personale skal i så fald blive på tjenestestedet og udføre pålagte opgaver. Indkvarteringssted: Hal og gymnastiksal bruges til at sove i. Skoletorvet bruges til beskæftigelse og bespisning. Mad tilberedes i skolekøkkenet. Hvis det er muligt, indgås aftaler med Vildbjerg Sports og Kultur center vedr. bespisning. Hygiejne og toiletforhold forefindes i forbindelse med de ovennævnte lokaler. OBS: I henhold til beredskabslovens 57 er alle offentlige ansatte forpligtiget til at udføre de opgaver indenfor redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Det kan betyde, at der i en beredskabssituation kan foretages omlægning og udvidelse af medarbejderens arbejdstid. Side 10

11 Bilag nr. 1 Telefonoversig og Kontaktperson Navn Funktion Telefon Mobiltelefon Bemærkning Erik Nielsen Tekn. servicechef Jan Blindkilde Tekn. servicemedarb Birthe Pedersen Sekretær Gitte Agergaard Sekretær Lisbeth Donnerborg Skoleleder Niels Kr. Andersen Viceinspektør Kathrine Falkenberg Pæd. afd. leder Susanne Lavrsen SFO leder Pia Furbo Souschef SFO Annie Andersen Afdelingleder SFO Mette Olsen TR skole Lars Roest Arbejdesmiljørep. skole Karina Sørensen TR SFO John Dufri Arbejdesmiljørep. SFO Ole Kragh Skolebestyrelsesformand Anika Karlsen Thor Skolebest. næstformand Falck Psyk. kriseberedskab Herning Sygehus Regionshospital Politi 114 Alamering 112 Lægevaft/skadestue Giftlinien Side 11

12 Bilag nr. 2 Kontaktpersoner: Navn Funktion Telefon Mobiltelefon Bemærkning Henrik Beyer Direktør for Børn og unge Pia Elgetti Dagtilbudschef Svend Nørgaard Centerchef/skolechef Direktør Center for Udvikling og Økonomi Sekretariat Økonomi Udvikling Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn og Forebyggelse Sekretariat Pædagogisk Udviklingsteam Børne- og Familierådgivningen Sundhedsplejen Knudmoseskolen UU - centeret PPR Tandplejen Dagtilbud Folkeskoler Specialinstitutioner Side 12

13 Bilag nr. 3 Vildbjerg skole 1. sal Kontor Lærerværelset Skoletorvet Teknik rum Håndarb. Billedkunst Søen Side 13

14 VILDBJERG SKOLE centerrum Søen centerrum Store hal Lille hal Skole torvet INDSKO- MELLEM- OVERBYG- NING Omklædning - toiletter centerrum Side 14

15 Bilag nr. 4 Side 15

16 Bilag nr. 5 VED BRAND! VEDVARENDE RINGNING BETYDER BRAND HURTIG BESKED TIL KONTOR OG PEDEL Legepladsen Sportspladsen v/ Bjerregårdsvej Parkingsplads v/indgang Samlingssted: Se skitse ovenfor Døre og vinduer lukkes Derefter sikrer man ved optælling, at alle elever er ude. Man skjal blive på opsamlingsstedet, indtil der gives andre instrukser Side 16

17 Bilag nr. 6 Retningslinier ved voldssituationer - Vildbjerg Skole 2010 Side 17

18 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre Instruktion hvis situationen opstår Procedure ved vold eller trusler om vold Forebyggelse af vold Indberetningsark til internbrug (bilag nr. 1) Definition af vold (bilag nr. 2) Vigtige telefonnumre: Alarmcentralen 112 (ambulance) / 114 (politi) Vildbjerg Skole/sekretær (Birthe Pedersen) Skolen: Lisbeth Donnerborg (Skoleleder) / Niels Kr. Andersen (Viceskoleleder) / Kathrine Falkenberg (Pæd. afd. leder) / Mette Y. Olsen (Tillidsrep.) / (privat) Lars Roest (Sikkerhedsrep.) / (privat) SFO: Susanne Lavrsen (Leder) / Pia Furbo (pædagogisk leder) Karina Nørgård Sørensen (Tillidsrep.) (privat) John Lundby Dufri (Sikkerhedsrep.) (privat) På Vildbjerg Skole har vi en politik som sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte, og som støtter medarbejderen, således at arbejdsevne og arbejdsglæde bevares. Side 18

19 Instruktion hvis situationen opstår Nedenstående retningslinjer omfatter alle medarbejdergrupper på Vildbjerg Skole. Hvis situationen med vold eller trusler om vold opstår: 1. Giv eleven ordre om at gå på kontoret. 2. Hvis eleven nægter, forlad selv stedet, og meddel forinden eleven, at du vender tilbage senere. 3. Gå aldrig i direkte konfrontation i en ophedet skærpet situation, hvor der måske også er andre elever som tilskuere. 4. Gå til skolens kontor og kontakt én fra skolens ledelse, evt. din TR eller SR og forklar hændelsesforløbet. 5. Hent derefter i fællesskab eleven ud af klassen og op på kontoret, hvis det er muligt 6. Forelæg din opfattelse af hændelsesforløbet for leder og elev, og hør på elevens udlægning af hændelsen. 7. Ledelsen underretter elevens forældre. 8. Det er ledelsen der fastsætter sanktionen. Det kan eksempelvis være: a. Eleven giver den berørte en undskyldning. b. Hjemsendelse for resten af dagen. c. Hjemsendelse i op til en uge. d. Overflytning til anden skole. e. Politianmeldelse. Det forventes, at skolens lærere bakker loyalt op om beslutningen. 9. Eleven og forældre forelægges beslutningen. 10. Personalet orienteres om forløb og sanktioner. Side 19

20 Procedure efter situationer med vold eller trusler om vold Råd til den voldsramte: Tilkald hjælp fra ledelsen/kolleger, hvis det er muligt Drøft altid episoden med dine kolleger og/eller team og ledelsen. Forlad aldrig skolen før du har haft en samtale om episoden med en af disse. Få en kollega eller en fra ledelsen til at køre dig til og fra evt. læge eller skadestue hvis det skønnes nødvendigt. Ledelsen / sikkerhedsrep. og tillidsrep. : Medarbejderen bør ikke sendes hjem, før lederen har sikret sig, at vedkommende ikke er alene. Den voldsramte kan tilbydes akut hjælp i form af samtale med psykolog. Samme dag overvejes foranstaltninger i forhold til voldsudøveren. Skolens ledelse sikrer, at den voldsramte får støtte og opbakning i tiden, der kommer herunder kollegastøtte og orientering til familien. Ledelsen sørger for, at forældrene til voldsudøveren bliver orienteret. Ledelsen orienterer det øvrige personale om hændelsen, de trufne foranstaltninger samt det videre sagsforløb. Ledelsen sørger for jævnlig kontakt med den voldsramte. Ledelsen hjælper den voldsramte med at få udfyldt indberetningsarket samme dag, som episoden har været (bilag nr.1) Ledelsen oplyser den voldsramte om muligheden for en politianmeldelse og yder videre støtte. Ledelsen hjælper evt. medarbejderen med at kontakte læge eller skadestue umiddelbart efter episoden Ledelsen kontakter sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsrepræsentanten anmelder skaden som arbejdsskade Sikkerhedsrepræsentanten undersøger alle voldstilfælde og vurderer, hvordan de kunne være undgået. De evt. forebyggende tiltag anføres på skadesanmeldelsen. Episoden følges op af lederen gennem samtaler med medarbejderen Kollegerne: Hjælp din voldsramte kollega lige efter hændelsen ved at: Skabe god ro og tryghed omkring den voldsramte. Lytte også selv om det samme bliver gentaget mange gange. Lade den voldsramte få afløb for sine følelser. Undlade på dette tidspunkt at give gode råd om, hvordan vedkommende burde have reageret. Undgå at bagatellisere. Side 20

21 Indberetningsark til intern brug Medarbejder der har været udsat for vold: Dato for situationen Bilag nr. 1. Arket findes i en elektronisk udgave på PersonaleIntra. Arket udfyldes sammen med en fra ledelsen Kort beskrivelse af situationen: Ved fysisk vold: Marker på tegning hvor du er blevet ramt Eventuel yderligere dokumentation: Ja Nej Foto af skadessted Lægeerklæring Andet: Hvis ja hvilken: Der opbevares en kopi af dette ark i medarbejderensog elevens mappe på kontoret Underskrift: Dato: Ledelsens underskrift: Dato: Side 21

22 Bilag nr. 2 Definition af vold: Ved vold forstås enhver form for fysiske eller psykiske overgreb mod en medarbejder. Psykisk vold forekommer i form af truende adfærd, chikane og trusler. Fysisk vold består i alle typer konkrete overgreb mod en medarbejder. Når en medarbejder føler sig truet af elever, forældre eller andre fysisk eller psykisk. Voldshandlingerne kan have form af: Alvorlig nedgørende og ærekrænkende adfærd. Voldsom aggression, herunder trusler mod familiemedlemmer. Overfald med det formål at forvolde skade på den anden person. Arbejdstilsynets definition: Aktivt påført fysisk vold, fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold omfatter episoder, hvor medarbejdere bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelser o.l. Er rettet direkte mod medarbejdere eller indirekte mod familiemedlemmer eller andre nærtstående personer. Vidne til chokerende hændelser. Straffelovens definition: Vold er fx slag, spark, nikning af skaller, kast med genstande, førergreb, benspænd og bid. Små puf og tjat, lette skub o. l. falder under bagatelgrænsen. Det at spytte på en person anses for ærekrænkende, men regnes ikke som vold. Mobning falder normalt uden for straffelovens bestemmelser. Der skal være tale om fortsæt. Hændeligt eller uagtsom vold er således ikke en straffelovsovertrædelse. Nødværge og nødret fra Bekendtgørelse af straffeloven 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning. Side 22

23 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Side 23

24 Egne notater: Side 24

25 Vi passer på hinanden Side 25

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER

ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER 2011/2012 1 ADGANGSKORT. Adgangskortet giver eleverne adgang til forskellige arrangementer og fester. VIGTIGT! Læreren skal skrive kortet under hver måned. Kortet

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning Forebyg konflikter og vold Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner Undervisning & Forskning Indhold 4 Hvad er konflikter og vold? 6 Trap konflikter ned 8 Det kan I gøre 10 Få alle med

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder.

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder. Ungehuset Strucksalle Strucksalle 84, 6270 Tønder Tlf.74929732 Vagttelefon: 21381824 Kontoret på Ungehuset Strucksalle kan på hverdage kontaktes mellem kl. 08.00-16.00. Direkte kontakt til ledelsen: Leder:

Læs mere