Delplan for Vildbjerg Skole, SFO og Junior klub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delplan for Vildbjerg Skole, SFO og Junior klub"

Transkript

1 Forord Indledning Formål Beredskabsplanens opbygning Opgaver Ansvar Gyldighedsområde Offentliggørelse og opbevaring af planen Ajourføring af planen Afprøvning af planen Oversigt for Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klubs ledelse og driften Alarmering Aktiveringsniveauer Afløsning Håndtering af informationer Information til Forvaltningens ledelse Intern information Ekstern information til pårørende Koordinering af handlinger og ressourcer Personale normal normering Kapacitet Alternative personale ressourcer Operative indsatsplaner... 8 Evakuering if. med brand... 9 Evakuering if. med anden ulykke... 9 Plan for håndtering af alvorlige trusler/terror Ekstraordinær indkvartering Bilag Bilag nr. 1: Telefonoversig.11 Bilag nr. 2: Kontaktperson Bilag nr. 3: Tegning over institution Bilag nr. 4: Pressehåndtering Bilag nr. 5: Evakueringsplan v. brand. 16 Bilag nr. 6: Retningslinjer v. vold..17 Side 1

2 Forord Denne delplan er gældende Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub og indgår som en del af Herning Kommunes samlede Helhedsorienterede Beredskabsplan. Denne delplan består af en generel beredskabsplan og delplan for de enkelte institutioner. Delplanen er opbygget efter Herning Kommunes gældende skabelon for en delplan. Underskrift af instittutionens leder Side 2

3 1.0 Indledning 1.1 Formål Delplanens hovedformål er - at angive retningslinjer for: At afværge eller begrænse de skadelige påvirkninger, der truer børn, unge og personale ved ulykker på Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub, eller ulykker i de nærmeste omgivelser. At forberede alle ansatte på deres opgaver, hvis beboere eller bygninger trues af brand, røg, gas eller andre ulykkesforhold. Orientere brand- og politimyndigheder om de forhold på Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub, der kan forudses at have betydning for myndighedernes indsats i en ulykkes situation. Orientere pårørende. At kunne modtage et ekstraordinært antal beboere fra en anden af kommunens institutioner, såfremt der her måtte være indtruffet en hændelse der påbyder en sådan situation. 1.2 Beredskabsplanens opbygning Planen er opbygget af en overordnet, generel del, samt en række delplaner, gældende for hver forvaltning. Ud over en række generelle forhold, består hver delplan af en eller flere indsatsplaner for en række specifikke hændelser. Til hver delplan kan der knytte sig instrukser, bilag, skabeloner m.v. På forvaltningsniveau består beredskabsplanen af generel plan og delplaner og overordnede indsatsplaner. Planen på afdelings/institutionsniveau består af delplanen med konkrete indsatsplaner i det omfang det vurderes nødvendigt. Kommunens Generelle Beredskabsplan Indledning 1 Aktivering af krisestaben 2 Informationshåndtering 3 Koordination 4 Krisekommunikation Oversigt over delplaner mv. Bilag til den generelle plan Delplan Økonomi, Personale og Borgerservice Delplan Social, sundhed og beskæftigelse Delplan Teknik og Miljø Indsatsplan 1 Delplan Børn og Unge Delplan By, Erhverv og Kultur Institutions plan 1 Institutions plan 2 Indsatsplan 2 Instrukser Skabeloner Formularer Lister Indsatsplan 3 Instrukser Skabeloner Formularer Lister Side 3

4 1.3 Opgaver Det er Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub opgave at: Drive en folkeskole for årgang for skoledistrektets børn At varetage fritidstilbud for børn i alderen 5-11 år for skoledistriktets børn. 1.4 Ansvar Lederen har ansvar for, at alle ansatte er bekendt med planen og ved, hvilke opgaver de forventes at varetage 1.5 Gyldighedsområde Delplanen gælder for alle ansatte ved Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub institution Offentliggørelse og opbevaring af planen Lederen skal sørge for at eventuelt bestyrelser og medarbejdere er orienteret om planen. Planen opbevares så den er tilgængelig på institutionens kontor. Planen offentliggøres på institutionens hjemmeside. 1.7 Ajourføring af planen Lederen er ansvarlig for at delplanen inkl. operative planer og bilag mv. mindst en gang årligt gennemgås og ajourføres. Rettelser sendes til Staben, Børn og Unge, der varetager at ajourføre kommunens samlede Helhedsorienterede Beredskabsplan på kommunens intranet. 1.8 Afprøvning af planen Delplanen inkl. de operative planer og bilag, skal være kendt af samtlige ansatte og skal indgå i introduktionen af nyansatte. Specielt vægt skal der lægges på: Alarmeringsopgaven Evakueringsopgaven Kendskab til forebyggende funktioner feks. røgdetektorer, automatiske dørlukker, sikring af flugtveje. Der vil blive afviklet øvelser i beredskabsplanen. 2.0 Oversigt for Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub Der skal grundlæggende tags højde for følgende forhold 1. Alarm Alarmering: Politi, redning, brand Førstehjælp til tilskadekomne Begrænsning af personskader 2. Organisering af beredskab Tilkald af assistance Samling af kriseberedskab Fordeling af opgaver og ansvar 3 Sikring af personer Nødbehandling af lettere tilskadekomne personer Sikring af nødvendig behandling Etablering af nødforanstaltninger for andre berørte personer 4. Information og kommunikation Side 4

5 Information af ansvarlige på området Information af berørte og pårørende Information af arbejdspladsen Presseinformation 5. Begrænsning af skader på bygninger og materiel Sikring af farlige stoffer Sikring af personfølsomme oplysninger Sikring af værdier 6. Etablering af psykologisk kriseberedskab Berørte personer Pårørende Personale Herning Kommunes tilbud 7. Reetablering af drift Etablering nøddrift Akut flytning af drift 2.1 Alarmering Alarmering af personalet sker ved hjælp af Bilag nr. 1 - Telefonoversigt 2.2 Aktiveringsniveauer Instutionslederen eller dennes stedfortræder, er bemyndiget til at rekvirere de nødvendige transportmidler, evt fra andre institutioner. Institutionslederne eller dennes stedfortræder, er bemyndiget til at iværksætte evakuering til andre institutioner, der har forpligtiget sig til at modtage evakuerede. 2.3 Afløsning I en ekstraordinær situation kan den normale arbejdstid blive suspenderet, og der kan blive tale om vagtperioder på 12 timer. Børn og Unge forvaltning orienteres efterfølgende. Side 5

6 3.0 Håndtering af informationer 3.1 Information til Forvaltningens ledelse Lederen skal snarest mulig give en orientering til Børn og Unges ledelse om situationen. 3.2 Intern information Lederen af institutionen giver hurtigst muligt en orientering til de ansatte. 3.3 Ekstern information til pårørende Der gives snarest muligt en orientering til pårørende se Bilag nr. 2 - Kontaktperson (Organisationsplan for CBL) Der henvises til delplanen for Børn og Unge. Side 6

7 4.0 Koordinering af handlinger og ressourcer 4.1 Personale normal normering I dagtimerne er der: 45 lærer og pædagoger i skoledelen 24 pædagoger og medhjælpere i SFO 3 skolens ledelse 2 SFO ledelsen 2 adminstrative medarbejdere 2 teknisk personale 4.2 Kapacitet På Vildbjerg Skole, SFO og Junior Klub kan om nødvendig indkvarteres. Der er følgende begrænsninger mht. indkvartering: - ikke mulighed for storkøkkenfaciliteter - Ingen madrasser/ tæpper - badefaciliteter kun i forbindelse med gymnastik 4.3 Alternative personale ressourcer Der er ikke lavet en aftale om, at ekstra personale kan tilgå. Side 7

8 5.0 Operative indsatsplaner Den enkelte institution skal selv vurdere hvilke indsatsplaner der er brug for og i det omfang der i forvejen er udarbejdet planer kan disse planer indgå i institutionsplanen. Intern beredskabsplan Plan nr. 1 Evakuering if. med brand Plan nr. 2 (Obligatorisk del af brandberedskabet) Evakuering if. med anden ulykke Plan nr. 3 Plan for håndtering af alvorlige trusler/terror Plan nr. 4 Ekstraordinær indkvartering Plan nr Bilag Den enkelte institution skal selv vurdere hvilke bilag der er brug for og i det omfang der i forvejen er udarbejdet oversigter kan disse indgå i institutionsplanen. Oversigt over børn/elever Se på Intra Oversigt over ansatte Se på Intra Telefonoversigt Bilag nr. 1 Kontaktpersoner Bilag nr. 2 Tegning over institution Bilag nr. 3 Pressehåndtering Bilag nr. 4 Evakueringsplan v. brand Bilag nr. 5 Retningslinier v. vold Bilag nr. 6 Side 8

9 Plan 1: Internt beredskabsplan for Vildbjerg Skole, SFO og junior klub Ved en akut opstående krise skal den medarbejder, der har mulighed for det, alarmere politiet på tlf:114. Ansvarsperson og ressourcepersonrollen varetages af: skoleledelsen, incl. SFO ledelsen, kontorpersonalet samt pedeller (pedellerne tænkes primært som ressourcepersoner). Administrativt personale. TR for skole og SFO, arbejdesmiljørep. i skole og SFO. Ovenstående medarbejdere skal være forberedt på, hvordan kriser og sikkerhedstrusler håndteres. Ansvarsperson(skolelederen): Koordinerende rolle, ifører sig gul vest. Opgave; Har ansvar for at informere politi på tlf. 114, forvaltning, samt alle medarbejdere på skolen. Samler oplysninger ind, fordeler opgaver, giver instrukser vedr. aflåsning af områder eller lokaler, hvis det skønnes nødvendigt. Kontaktperson til politiet når de kommer, bidrage til koordinering af indsatsen før og under redningspersonalets tilstedeværelse. Her aftales, hvem der skal informere de pårørende til kollegaer og forældre til eleverne. Ressourcepersonen: Udøvende rolle, ifører sig gul vest, udfører instrukser fra ansvarspersonen. Skolens sekretær tager en bærbar med sig. Her på kan de seneste lister findes. SFO personalet skal tage krydslister med ud. Den gule vest forefindes bag skranken på skolens kontor samt i skolepulten på stuen i SFO, afdeling 1, bygning 2. Der skelnes mellem to typer af krise, hvor handlingen er rettet mod henholdsvis evakuering og barrikadering Pressehåndtering: Skolelederen eller forvaltningen. Se også bilag nr. 4 Plan 2 +3: Evakuering: Brand, eksplosioner, div udslip, bombetrussel, ulykker i værksteder og labratorier Alarmprocedure, alarmen udløses af pedellerne, eller ved deres fravær af skolelederen. Alarmen er en vedvarende ringning af skoleklokken. Evakuerings planen for brand hænger i alle rum, og bruges til alle former for evakuering. Se også bilag nr. 5 Side 9

10 Plan 4: Barrikadering ; Terror, trusler. OBS, her må ikke bruges alarmering af skoleklokken Ved terror/skyderier: 1. Underret alle omkring dig 2. Tag vare på de børn, der er nærmest 3. Flygt ved første lejlighed - Brug din sunde fornuft - Løb hurtigt væk i lige linie - Løb evt. over volden bag Fantasifabrikken - Søg nærmeste hus med mennesker - Eleverne ringer til deres forældre Denne del af planen findes på PersonaleIntra 4. Hvis flugt ikke er muligt - Gå til nærmeste lokale og barrikader jer - Vær stille. Telefon på lydløs - Placer jer, så I ikke er synlige, hold jer borte fra døre og vinduer. - Lås og rul ned, hvis muligt - Alle afventer instrukser. Plan 5: Indkvartering i forbindelse med naturkatastrofer: Skolen kan overgå til døgninstitution. Alt personale skal i så fald blive på tjenestestedet og udføre pålagte opgaver. Indkvarteringssted: Hal og gymnastiksal bruges til at sove i. Skoletorvet bruges til beskæftigelse og bespisning. Mad tilberedes i skolekøkkenet. Hvis det er muligt, indgås aftaler med Vildbjerg Sports og Kultur center vedr. bespisning. Hygiejne og toiletforhold forefindes i forbindelse med de ovennævnte lokaler. OBS: I henhold til beredskabslovens 57 er alle offentlige ansatte forpligtiget til at udføre de opgaver indenfor redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Det kan betyde, at der i en beredskabssituation kan foretages omlægning og udvidelse af medarbejderens arbejdstid. Side 10

11 Bilag nr. 1 Telefonoversig og Kontaktperson Navn Funktion Telefon Mobiltelefon Bemærkning Erik Nielsen Tekn. servicechef Jan Blindkilde Tekn. servicemedarb Birthe Pedersen Sekretær Gitte Agergaard Sekretær Lisbeth Donnerborg Skoleleder Niels Kr. Andersen Viceinspektør Kathrine Falkenberg Pæd. afd. leder Susanne Lavrsen SFO leder Pia Furbo Souschef SFO Annie Andersen Afdelingleder SFO Mette Olsen TR skole Lars Roest Arbejdesmiljørep. skole Karina Sørensen TR SFO John Dufri Arbejdesmiljørep. SFO Ole Kragh Skolebestyrelsesformand Anika Karlsen Thor Skolebest. næstformand Falck Psyk. kriseberedskab Herning Sygehus Regionshospital Politi 114 Alamering 112 Lægevaft/skadestue Giftlinien Side 11

12 Bilag nr. 2 Kontaktpersoner: Navn Funktion Telefon Mobiltelefon Bemærkning Henrik Beyer Direktør for Børn og unge Pia Elgetti Dagtilbudschef Svend Nørgaard Centerchef/skolechef Direktør Center for Udvikling og Økonomi Sekretariat Økonomi Udvikling Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn og Forebyggelse Sekretariat Pædagogisk Udviklingsteam Børne- og Familierådgivningen Sundhedsplejen Knudmoseskolen UU - centeret PPR Tandplejen Dagtilbud Folkeskoler Specialinstitutioner Side 12

13 Bilag nr. 3 Vildbjerg skole 1. sal Kontor Lærerværelset Skoletorvet Teknik rum Håndarb. Billedkunst Søen Side 13

14 VILDBJERG SKOLE centerrum Søen centerrum Store hal Lille hal Skole torvet INDSKO- MELLEM- OVERBYG- NING Omklædning - toiletter centerrum Side 14

15 Bilag nr. 4 Side 15

16 Bilag nr. 5 VED BRAND! VEDVARENDE RINGNING BETYDER BRAND HURTIG BESKED TIL KONTOR OG PEDEL Legepladsen Sportspladsen v/ Bjerregårdsvej Parkingsplads v/indgang Samlingssted: Se skitse ovenfor Døre og vinduer lukkes Derefter sikrer man ved optælling, at alle elever er ude. Man skjal blive på opsamlingsstedet, indtil der gives andre instrukser Side 16

17 Bilag nr. 6 Retningslinier ved voldssituationer - Vildbjerg Skole 2010 Side 17

18 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre Instruktion hvis situationen opstår Procedure ved vold eller trusler om vold Forebyggelse af vold Indberetningsark til internbrug (bilag nr. 1) Definition af vold (bilag nr. 2) Vigtige telefonnumre: Alarmcentralen 112 (ambulance) / 114 (politi) Vildbjerg Skole/sekretær (Birthe Pedersen) Skolen: Lisbeth Donnerborg (Skoleleder) / Niels Kr. Andersen (Viceskoleleder) / Kathrine Falkenberg (Pæd. afd. leder) / Mette Y. Olsen (Tillidsrep.) / (privat) Lars Roest (Sikkerhedsrep.) / (privat) SFO: Susanne Lavrsen (Leder) / Pia Furbo (pædagogisk leder) Karina Nørgård Sørensen (Tillidsrep.) (privat) John Lundby Dufri (Sikkerhedsrep.) (privat) På Vildbjerg Skole har vi en politik som sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte, og som støtter medarbejderen, således at arbejdsevne og arbejdsglæde bevares. Side 18

19 Instruktion hvis situationen opstår Nedenstående retningslinjer omfatter alle medarbejdergrupper på Vildbjerg Skole. Hvis situationen med vold eller trusler om vold opstår: 1. Giv eleven ordre om at gå på kontoret. 2. Hvis eleven nægter, forlad selv stedet, og meddel forinden eleven, at du vender tilbage senere. 3. Gå aldrig i direkte konfrontation i en ophedet skærpet situation, hvor der måske også er andre elever som tilskuere. 4. Gå til skolens kontor og kontakt én fra skolens ledelse, evt. din TR eller SR og forklar hændelsesforløbet. 5. Hent derefter i fællesskab eleven ud af klassen og op på kontoret, hvis det er muligt 6. Forelæg din opfattelse af hændelsesforløbet for leder og elev, og hør på elevens udlægning af hændelsen. 7. Ledelsen underretter elevens forældre. 8. Det er ledelsen der fastsætter sanktionen. Det kan eksempelvis være: a. Eleven giver den berørte en undskyldning. b. Hjemsendelse for resten af dagen. c. Hjemsendelse i op til en uge. d. Overflytning til anden skole. e. Politianmeldelse. Det forventes, at skolens lærere bakker loyalt op om beslutningen. 9. Eleven og forældre forelægges beslutningen. 10. Personalet orienteres om forløb og sanktioner. Side 19

20 Procedure efter situationer med vold eller trusler om vold Råd til den voldsramte: Tilkald hjælp fra ledelsen/kolleger, hvis det er muligt Drøft altid episoden med dine kolleger og/eller team og ledelsen. Forlad aldrig skolen før du har haft en samtale om episoden med en af disse. Få en kollega eller en fra ledelsen til at køre dig til og fra evt. læge eller skadestue hvis det skønnes nødvendigt. Ledelsen / sikkerhedsrep. og tillidsrep. : Medarbejderen bør ikke sendes hjem, før lederen har sikret sig, at vedkommende ikke er alene. Den voldsramte kan tilbydes akut hjælp i form af samtale med psykolog. Samme dag overvejes foranstaltninger i forhold til voldsudøveren. Skolens ledelse sikrer, at den voldsramte får støtte og opbakning i tiden, der kommer herunder kollegastøtte og orientering til familien. Ledelsen sørger for, at forældrene til voldsudøveren bliver orienteret. Ledelsen orienterer det øvrige personale om hændelsen, de trufne foranstaltninger samt det videre sagsforløb. Ledelsen sørger for jævnlig kontakt med den voldsramte. Ledelsen hjælper den voldsramte med at få udfyldt indberetningsarket samme dag, som episoden har været (bilag nr.1) Ledelsen oplyser den voldsramte om muligheden for en politianmeldelse og yder videre støtte. Ledelsen hjælper evt. medarbejderen med at kontakte læge eller skadestue umiddelbart efter episoden Ledelsen kontakter sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsrepræsentanten anmelder skaden som arbejdsskade Sikkerhedsrepræsentanten undersøger alle voldstilfælde og vurderer, hvordan de kunne være undgået. De evt. forebyggende tiltag anføres på skadesanmeldelsen. Episoden følges op af lederen gennem samtaler med medarbejderen Kollegerne: Hjælp din voldsramte kollega lige efter hændelsen ved at: Skabe god ro og tryghed omkring den voldsramte. Lytte også selv om det samme bliver gentaget mange gange. Lade den voldsramte få afløb for sine følelser. Undlade på dette tidspunkt at give gode råd om, hvordan vedkommende burde have reageret. Undgå at bagatellisere. Side 20

21 Indberetningsark til intern brug Medarbejder der har været udsat for vold: Dato for situationen Bilag nr. 1. Arket findes i en elektronisk udgave på PersonaleIntra. Arket udfyldes sammen med en fra ledelsen Kort beskrivelse af situationen: Ved fysisk vold: Marker på tegning hvor du er blevet ramt Eventuel yderligere dokumentation: Ja Nej Foto af skadessted Lægeerklæring Andet: Hvis ja hvilken: Der opbevares en kopi af dette ark i medarbejderensog elevens mappe på kontoret Underskrift: Dato: Ledelsens underskrift: Dato: Side 21

22 Bilag nr. 2 Definition af vold: Ved vold forstås enhver form for fysiske eller psykiske overgreb mod en medarbejder. Psykisk vold forekommer i form af truende adfærd, chikane og trusler. Fysisk vold består i alle typer konkrete overgreb mod en medarbejder. Når en medarbejder føler sig truet af elever, forældre eller andre fysisk eller psykisk. Voldshandlingerne kan have form af: Alvorlig nedgørende og ærekrænkende adfærd. Voldsom aggression, herunder trusler mod familiemedlemmer. Overfald med det formål at forvolde skade på den anden person. Arbejdstilsynets definition: Aktivt påført fysisk vold, fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold omfatter episoder, hvor medarbejdere bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelser o.l. Er rettet direkte mod medarbejdere eller indirekte mod familiemedlemmer eller andre nærtstående personer. Vidne til chokerende hændelser. Straffelovens definition: Vold er fx slag, spark, nikning af skaller, kast med genstande, førergreb, benspænd og bid. Små puf og tjat, lette skub o. l. falder under bagatelgrænsen. Det at spytte på en person anses for ærekrænkende, men regnes ikke som vold. Mobning falder normalt uden for straffelovens bestemmelser. Der skal være tale om fortsæt. Hændeligt eller uagtsom vold er således ikke en straffelovsovertrædelse. Nødværge og nødret fra Bekendtgørelse af straffeloven 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning. Side 22

23 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Side 23

24 Egne notater: Side 24

25 Vi passer på hinanden Side 25

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Delplan for Stenslunds administrationsbygning

Delplan for Stenslunds administrationsbygning Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Side 1 Forord Denne delplan er gældende for Stenslund administartionsbygning.og indgår som en del af Odder kommunes samlede Helhedsorienteret Beredskabsplan.

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Delplan for T XXXX Institution

Delplan for T XXXX Institution Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opgaver... 3 1.3 Ansvar... 3 1.4 Gyldighedsområde... 3 1.5 Ajourføring af planen... 3 1.6 Afprøvning af planen... 3 2.0 Aktivering

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

BEREDSSKABSPLAN. Delplan for Børneliv

BEREDSSKABSPLAN. Delplan for Børneliv Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.7 Ajourføring af planen... 4 1.8 Afprøvning af planen... 4 2.0 Aktivering

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Odder Kommunes Træningscenter OKTC

Odder Kommunes Træningscenter OKTC Odder Kommunes Træningscenter OKTC Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Opgaver... 4 Ansvar... 4 Gyldighedsområde... 4 Ajourføring af planen... 4 Afprøvning af planen... 4

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

BEREDSSKABSPLAN. Delplan for Børneliv

BEREDSSKABSPLAN. Delplan for Børneliv Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.7 Ajourføring af planen... 4 1.8 Afprøvning af planen...

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

Stop farligt arbejde

Stop farligt arbejde Stop farligt arbejde Vores virkelighed 5 drab på 4 år 33 %(66 % psykiatri)har inden for de seneste 12 måneder oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads. For alle lønmodtagere er tallet 8,4 %. 25

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Skolen er forpligtet på at sikre elevers ret til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt miljø beskrevet i Undervisningsmiljøloven 1 stk 1. Det er ledelsen, der

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL

BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL 25. september 2009. BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL KRISEGRUPPE: Teknisk Serviceleder Allan Poulsen, 72534063 / 51200950 Viceskoleinspektør Inge Lise Bruun Abildgaard,

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab Denne vejledning samler de vigtigste ting, som I skal omkring i jeres arbejde med det lokale

Læs mere

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole Formålet med voldspolitikken er - at skabe tryghed og trivsel for ansatte VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole - at beskytte ansatte mod voldssituationer - at have fokus på forebyggelse af voldssituationer

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere