lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d."

Transkript

1 rl lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d. " å Hellebækvej Klarup -T f Fax CVR Referat af ordinær generalforsamling i Klarup Vandværk l/s og Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Hallens Cafeteria den kl Valg af dirigent o Advokat Lars Munch Andersen blev valgt o Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt o Per Futtrup mente, at indkaldelsen var mangelfuld, men dirigenten fastholdt lovligheden. 2. Beretning for 2009 for l/s Klarup og OmegnsVandværk - Formand Erik Skjøtt beretter: l/s Klarup og omegns vandværk er ikke mere. Velkommen til Klarup Vandværk a. m.b.a.s' generalforsamling. Som bekendt afholdtes der to ekstra ordinære generalforsamlinger i september måned, hvor det blev vedtaget at, omdanne selskabsformen til et a.m.b.a. Der er 1459 medlemmer iværket, og i alt 1801 forbrugere. Vandets hårdhedsgrad er 12. Nitrat indholdet er 2,5 mgll. Vandforbruget er faldet for første gang i 21 år. Siden 1988 (Det var dengang der blev opsat målere) er vandforbruget ellers steget støt fra år til år. I 2008 brugte vi km (kubikmeter). I 2009 har vi brugt km. og det er 6000 km lavere, og det på trods af flere forbrugere. Vandspildet udg ør kun 7,4o/o a 2009 blev der tilsluttet 23 nye forbrugere på Kærhavegårdvej, og en forbruger i den gamle bydel (gammel Klarup), som havde sin egen boring. Der var et stort brud på hovedledningen på Banestien ved Nørremarksvej, og kun nogle få mindre brud på ledningsnettet 2009 blev 1237 målere udskiftet, og i den forbindelse blev der nedsat en del målerbrønde. Der har også været brug for generatoren et par gange, når der har været nedbrud på transformatoren ved Vestergaardstien. Vi har fået installeret en Amtech ultralyds afkalker, så selv om hårdhedsgraden stadig er 12, har vandet karakter som blødt vand. Det påstås, at en husstand skulle kunne spare ca kroner om året, på sæbe, afspændingsmidler, afkalkning, køb af nye el-artikler og ikke mindst på kaffe. I beretningen for 2008 fortalte vi om de problemer, der var med tryktransmitterne. Vi har for en uge siden endelig fået svar fra Danfoss. Problemerne skyldtes at transmitterne var tilstoppede med kalk. Da de to nuværende transmittere har siddet

2 & Klarup Vandværk a.m.b.a. " å Hellebækve; Klarup -Tlf Fax CVR længe, har vi forventet at alarmen snart gik. At det ikke er sket skyldes ultralydbehandlingen med Amtech-udstyret, som har løst problemet. Der har været afholdt 1 1 ordinære møder,3 generalforsamlinger, ligeledes har Bruno og Erik deltaget i F V D s årlige generalforsamling i Rebild. Der har været en del møder i kommunalt regi. Den 25 maj fejrede vi vandværkets 75 års jubilæum. Frem mødet var meget skuffende. Erik Skjøtt er genvalgt til det kommunale vandplan udvalg samt FVD Region Nords vandråd. Som det vil fremgå af regnskabet, har vi et stort underskud på årsregnskabet, og det skyldes naturligvis det store arbejde med at udskifte vandmålere. Halvdelen af underskuddet kan dog henføres til tilbagebetalingen af faste afgifter til andelsboliger og lejeboliger. Tilbagebetalingen skyldes at andelsboligforeningen Adalen indklagede værket tilforbruger rådet. Afgørelsen gik værket imod. Bestyrelsen valgte at tilbagebetale til alle, hvor der er flere enheder på en hovedmåler. Takstbladet blev ændret i 2008 for at imødegå enhver tvivl. Der har været en del henvendelser angående lavt vandtryk. Alle er kommet fra boligejere i huse, der er bygget itresserne. Deres problem er, at de har et Ye" jernrørs stik, der med tiden er tilstoppet. Der er i de fleste tilfælde også tale om for små rør i huset. Vandværket kan kun anbefale, at man starter med at udskifte stikket, og tager det med i deres overvejelse ved en ombygning / renovering. Vedtægter regulativ og takstblade ligger fremme her i aften, og de kan afhentes hos kasseren. Vi vil benytte lejligheden til at takke vore håndværkere for samarbejdet, og den store indsats de har gjort. tak 3. o Kommentar: Per Futtrup mente ikke, at ultralydsbehandling af vand havde den lovede effekt og spurgte om bestyrelsen har undersøgt dette tilstrækkeligt. o Svar: alle i bestyrelsen har konstateret, at vi har mindre kalkproblemer, bedre gennemstrømning til haner som tidligere var meget la4gsomt løbende. Som oplyst i beretningen er kalken også aftaget i de tryktransmittere, som i lang tid voldte problemer. Det blev ydermere oplyst, at prisen for ultralydsbehandling er ca. 178 kr. pr. husstand. o Per Futtrup kommenterede, at det er en ubudgetteret udgift, og foreslog yderligere diskussion heraf under gennemgangen af regnskab o Bestyrelsen vil på baggrund af kommentarene følge op på at undersøge effekten af ultralydsbehandlingen. o Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at beretningen blev godkendt Regnskab 2009 For l/s Klarup og Omegns Vandværk til godkendelse o Regnskabet blev udleveret til alle tilstedeværende og blev gennemgået af revisor Jesper Ovesen, BDO. Det blev ydermere oplyst, at regnskabet kan hentes på hjemmesiden. f

3 7 F f KIa ru p Va ndværk a.m.b.a. Hellebækvej Klarup -T f Fax CVR o Bestyrelsen oplyste, at Ultralydsbehandling ikke var budgetteret, ligesom udbetaling til boligforening. Bestyrelsen redegjorde ydermere for hvorledes disse udgifter er bogført i regnskabet o Det blev kommenteret, at udgifter til vedligehold for andet år i træk var underbudgetteret, og forespurgt om vi ikke burde afsætte flere penge til vedligehold i budgettet. o Bestyrelsen svarede at det er svært, at forudse vedligehold og samtidig skyldes udgifterne til vedligehold generelt også, at vandværket betaler en større del af installationen end strengt taget nødvendigt - f.eks ved etablering af udvendig målerbrønd. o Der blev forespurgt hvorfor der er så store afuigelser mellem budget og regnskab på posterne "Vandplanbidrag, Aben Land Bidrag og Grundvandsbeskyttelse". (S.12 i regnskabet) o Bestyrelsen svarede, at de tre udgiftsposter skal ses samlet og at afuigelsen er væsentlig mindre, når man gør det. o Det blev oplyst at posten "Nedtagning af tekniske anlæg" er de udgifter vandværket fik ved salg af Sofieholm - herunder ikke mindst at taget på bygningen skulle løftes af for at fjerne den gamle vandbeholder. o Bestyrelsen oplyste endvidere, at udgifterne til ledningsregistrering, er nogle udgifter vandværket har til at forbedre dokumentation af vores ledninger, ventiler m.v. Det indbærer bl.a. at andre end formanden ved, hvordan vi skal lukke ventiler, når der skal laves reparationer ved brud på ledningsnettet. o Et medlem kritiserede bestyrelsen, fordi der var en samlet afuigelse på en million kroner mellem budget og regnskab. Bestyrelsen er enig i kritikken, men bemærkede at de største afuigelser ikke kunne forudses. o Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt Budget 2010 til godkendelse o Budgettet blev gennemgået af kasserer Erik Jensen o Der blev spurgt hvad ændringen i den budgetterede udgift til Vandindvinding på kr. i 2010 mod sidste år skyldes. o Bestyrelsen svarede at det er en teknisk ændring i regnskabet, hvor vitidligere kun opførte et nettobeløb, så opfører vi fremover indtægter og udgifter hver for sig. o Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning at budgettet var godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Michael F. Pedersen og Bruno Pallesen - som er villige til genvalg o De blev genvalgt uden modkandidater Valg af bestyrelses suppleanter Susanne Jusjong, 1. suppleant Tina Pedersen, 2. suppleant o Begge genvalgt isamme rækkefølge Valg af revisor og suppleant o Gunver Folmand (Revisor) og Søren Høgh genvalgt som revisorsuppleant. Indkomne forslag Vedtægtsændringer - fremsendt af Per Fuftrup o Dirigenten konstaterede, at fremmødet ikke var tilstrækkeligt til at forslagene til vedtægtsændringer kunne vedtages på denne generalforsamling. Den endelige vedtagelse kræver enten en ekstraordinær generalforsamling eller de kan vedtages på næste års generalforsamling. Begge gange kræves at mindst to tredjedele stemmer for forslagene. o Per Futtrup redegjorde for hvorfor han har fremlagt forslagene. Han fremhævede som væsentligt forslaget om antal personer som kan indkalde til ekstraordinær

4 ^fr a 1U* Klarup Vandværk a.m.b.a. ".B Hellebækvej Klarup -T f Fax CVR genralforsamling. Dernæst ønskede Per ensretning iforhold til FVD-standard vedtægter og han ønskede at flerne vedtægter som han vurdere også styres af det kommunalt udfærdigede regulativ for Klarup Vandværk a.m.b.a. Per Futtrup bekræftede til dirigenten, at forslagene skal ses som enkeltforslag, og at det kun er de forslag som opnår fornødent flertal på denne generalforsamling, som kan vedtages på den kommende generalforsamling. Forslaget ifuld ordlængde blev uddelt på generalforsamlingen, og findes også på hjemmesiden. I det følgende refereres diskussionerne ud fra den paragraf der ønskes ændret. Det konkrete forslag er skrevet med fremhævet tekst. Forslag vedr. $3. I vedtægternes $3 Medlemmer foreslås: "den pågældende ejerforening" ændret til "ejerne af den enkelte ejerlejligheder" Per Futtrup anbefalede forslaget, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD's standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nejtilforslaget, fordi der i Klarup er ejendomme med flere lejligheder, som kun afregner en måler til vandværket. Forslaget vil således medf øre at vandværket skal installere en række nye målere og disse "nye medlemmer" vil blive opkrævet tilslutningsafgift samt en anden målerafgift end de betaler idag.. Flere medlemmer havde uddybende spørgsmåltil betalingsformerne, og alle blev besvaret. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste, at der var krav om 213 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter Forslag vedr. $ 5 ' Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt, sidste afsnit "Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Betaler lejeren ikke forfaldne ydelser for vand mv. til Klarup Vandværk a.m.b.a. senest efter rykker brev opkræves ydelsen hos ejeren" forslås slettet. Per Futtrup anbefalede også dette forslag fordi paragraffen derved bliver sam menfaldende med regu lativets og FVD's standardvedtægters formuleri ng. Bestyrelsen anbefalede et nejtil ændringen, fordi bestyrelsen mente, at de anviste formuleringer i regulativet handler om tekniske installationer og ikke økonomi. Konsekvensen af ændringen vil efter bestyrelsens mening være, at hvis en lejer fraflytter en lejlighed uden at betale for vandforsyning, så kommer vandværkets øvrige medlemmer til at dække tabet. Beholdes den oprindelige formulering er det udlejer, som må dække den ubetalte regning. Et medlem ønskede bestyrelsens forslag fastholdt, fordi han gerne vil have et enkelt sted at læse, hvor en regning skal sendes hen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 213 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter Forslag vedr. $ 7 I I Levering til ikke medlemmer foreslås slettet. Som konsekvens af ovenstående slettes ligeledes følgende tekst i $9: "køber i henhold til $7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret". Per Futtrup mente, at grunden til, at vedtægterne sondrer mellem "medlemmer" og "købere af vand" er, at offentlige institutioner ikke kan være medlem i en

5 a a Kla ru p Va ndværk it.i,'b.?. Helebækvej 3o - izzo Xlrrup -T1f Fax CVR forening med solidarisk hæftelse. Da Klarup Vandværk blev et a'm'b'a' blev kravet om soliåarisk hæftelse flernet, og derfor kan det offentlige godt være medlem. r Bestyrelsen anbefalede et nej til ændringen. Selv om -det er korrekt' at det offentlige godt kan være medlemmer eftår overgang til a'm'b'a', så er der stadig boligfoiening"r, tot af sine vedtægter er forhindret i medlemskab' Samme tornåto gælder et andet vandværk med behov for at købe vand' Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 213 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter - Forslag vedr. $ 8. -Ledninger over privat grund foreslås slettet. per Futtrup anneiateoe 6gså dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regu lativets og FVD's standardvedtægters formulering', Bestyretsen ånbefalede el nejtilforsi-aget, fordi en flernelse vilgive en dårligere beskyftelse af et medlem i desituationår, hvor en vandledning føres over privat grund. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning' og oplyste at der var krav om 2t3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget' Herefter, Forslag vedr. $ 9. lndskrånkninger i vandleverancen foreslås slettet, per Futtrup anb-efalede også dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaloenoe med re!ulativets og fvo's standardvedtægters formulering'. Bestyrelsen anbefalede, åt stemme nejtilforslaget da en f,ernelse svækker bestyrelsentoåtri"tt"r f.et<s. i forbindelse med havevanding' Regulativet indeholder sal;ås ingen muligheder for at kræve en bod ved overtrædelse. Dirigenten konstaterede, at dår ikke vår ønske om hemmelig afstemning' og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget' Herefter Forslag vedr. $ 10. Nuværende placering af 7. generalforsamlingspunkt "Behandling af indkomne ' forslag" ændres til Punkt 5' per Futtrup anbefaiede dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med FVD's standardvedtægters formulering ' Bestyrelsen mente ikke det betyder noget hvorled-es rækkefølgende af punkterne står i uåotægterne. Der er aigumenter for placering både som punkt 5 og Punkt 7.. Dirigenten oplyste, at en dirigent altid har mulighed for at suspendere behandling åt uovargte dags-ordenpunkter og behandle et senere punkt først under en generalforsamling' Dirigenten fonstatåreoe efter afståmning ved håndsoprækning, at forslaget har tititiæffetigt flertal og [an endeligt vedtåges på en kommende generalforsamling' Forslag vedr. $ 10. Generalfoisamling foreslås ændring af, hvor-mange med-letm-er' der skal til for at kunne kræve ekstraordinæi generalforsamling ' 25% af med emmerne(ca.360)ændresti 30med emmer.(fors ag1)

6 I fr' rr' tr6p VandVærk t.rrr.h.e. II.. K '2 / lh' tlf r. ( [ Hettebækvej 30 - glzo xl"rrp -T f Fax cvr ' Per Futtrup anbefalede ændringen for at vedtægterne bliver sammenfaldende med FVD's standardvedtægter'. Formand og Kasset"t ""åi åt medlem foreslog, at vi ændrer vedtægterne til at 50 medlemmer ran indkalde til ekstraordinær generalforsamling' (ændringsforslag 1), e"riy'i"i;; i;;-r"tte et ændringsforslag, s_om indebærer at"l$o/o af medlemmerne kan indkalde t'i ekstraordinær generelforsamling' Ændringsforslag 2). Oirigåni; loniatårede, at forsamlingen under debatten udtrykte meget forskeilige hotdninger, og b"rlutt"de åt fors,lagene skulle:tlt:: ljl skriftlig afstemning, såfremt "" riato."påfning ikke gav et tyd.eligt resultat' Dirigenten henviste til at de 3 forslag hver for sig var ænd-ringsjoislag,.og.dg.tfot skulle opnå 2/3 flertat. Forstagene oråv iat til afsi'emning med det mest indgribende først". Forslag 1: Dirigenten ronstateiår ved håndloprækning, at der ingen muligheder u ^, iorit g-flertå t, hvorfor forsla get ikke blev g odkendt'. ' AnAl'ingstoÅlag f : Oirigånien'vurderede, * "n håndsoprækning ikke var tilstrækketig, og satte *niiing.torslag 1 til skriftlig afstemning. Ændringsforslag 1 blev vedtaget med 25 rltå"t for 69 4 imod. Dirigenten konstaterede' at forslget kan-vedtages på en kommende generalforsamling.. oiriåå"niån ronrt"t"i"o.i,lirtirrårne at æidringsforslag 2trakforslaget tilbage' o 9. Eventuelt o Intet o Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen' Referatet bekræftes hermed: 3' /o Undersk Navn: Lars Munch Andersen

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter.

Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter. Referat. 1 Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a., afholdt tirsdag den 28. maj 2013, kl. 19:00 ordinær generalforsamling, på Korsagergård 121, Vallensbæk. Til stede var: Formand Børge Ravn, (BR), kasserer

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere