BETJENINGSVEJLEDNING TRADLØS REGN MALER nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING TRADLØS REGN MALER nr. 35980"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING TRADLØS REGN MALER nr FUNKTIONER Trådløs transmission af udendørs temperatur og nedbør via 433mHz. Distance omkring 30 meter i ret linie, ved normal opstilling vil sendesignalet kunne række imellem 10 til 30 meter afhængig af lokale forholde. med tendens for udendørs temperatur udviklingen Nedbørsmåling med alarm funktion Angivelse af nedbør, sidste time, sidste 24 timer samt angivelse af seneste nedbørsmåling med dato og tidspunkt Bargraf viser historikken for seneste 7 dage, uger eller måneder Indendørs termometer Maximum og minimum funktion for ude og inde temperatur Programmerbar alarm for maximum og minimum temperatur Ur med Dato Display kan hænge på væg eller stå på et bord Enkel installation - uden ledninger 2. Funktionsbeskrivelse 2.1 LCD display enheden A 1: Udendørs temperatur A2: Temperatur tendens indikator A3: TID A4 : Bygeaktivitet AS : Bargraf indikation af faldne regnmængde Betjeningsknapper B1 : History" Historik og op tasten B2 "SET/RAIN" SET/REGN tasten B3: "... SINCE" Siden og Ned taste B4 IN/OUT Temp- Inde/ude temperatur og søge tasten BS : "Alert" Alarm tasten på bagsiden B6 "Max/Min" Maximum og minimum temperatur på bagsiden B7 "RESET" enheden kan resettes Display kabinet C1 : Hul for ophængning C2: Batterihus C3 Stander (aftagelig) 2.2 Udendørs enhed (regnopsamler med temperaturføler) D1 : Batterihus

2 -..., 'M, 'I'~ ~~ - Af ~3.6~ A2 A3 :C-:36 A4 ==-~-~ AS Bf l~~~l~=?~i B2 ("..) IC] Ejl B4 C ] Jr.,ouo B3 BS v -I!! fij) ~ =(5 = = ~ - i pt.: ~'?r ~ ~ Cf B6 B7 Cl F rp.~ '- EJ S:; Dl 2

3 3. Igangsætning 3.1 Indsæt batterier Indsæt baterier (3 stk AA 1,5V Alkaline) i displayenheden, tilse at batterierne vender korrekt, ellers kan elektronikken tage skade og produktet ødelægges. BEMÆRK: (brug aldrig genopladelige batterier idet spændingen kun er på 1,2 Volt) 3.2 Indstillinger af UR og Kalender m.m. Start Indstillingsmenu indstillingsmenuen er aktiveret - når 24h blinker på displayet man kan starte indstillings / SET menu på flere måder 1. Menuen startes ved at batterier indsættes i displayet, 24h blinker - menuen er klar 2. eller - displayet viser tiden : tryk og hold SET tasten i 2 sekunder - 24h blinl+er 3. eller - displayet viser dato og måned: tryk og hold SET tasten i 2 sekunder - 24h blinker PAS pa - ved senere brug af SET menuen. Menuen må ikke forsøges startet, - når displayet viser tal for nedbør. - hvis SET tasten holdes nede - ved TOTAL regn - vil regnmåleren nulstilles, og alle regndata slettes. Når indstillingsmenuen er aktiv ( som ovenfor - og 24h blinker) kan følgende indstilles med tasterne op eller ned.. "..... rækkefølge i menuen er: 12/24 timers UR, Timer, Minutter, Arstal, Datoformat ( europa Dag/Måned eller Amerika Måned/Dag) Måned, Dato, mm eller (inch) tommer, celsius eller fahrenheit, alarm til eller fra. Step frem i menuen ved korte tryk på SET tasten 3.3. Opstart af udendørs sensor ( regnmåler og termometer i samme enhed) Aben Batteridæksel i bunden af regnopsamleren (01) med lige kærv skruetrækker Indsæt batterier ( 2 stk. AA alkaline LR6 ) tilse korrekt polaritet Display enheden vil automatisk skanne efter et 433mHz signal (efter tid og dato er indstillet) indenfor 1 minut vil et "parabol" symbol kortvarigt blinke, dette indikerer at der er modtaget et korrekt signal. Hvis modtagelsen af udendørs værdier ikke lykkes, vil displayet vise streger ved udendørs temperatur ( out temp ) Hvis signalet ikke modtages, tag batterierne ud igen og kontroller spændingen er denne under 1,4 volt - vil regnmåleren ikke kunne fungerer. Indsæt batterierne igen i regnopsamleren og vent ca. 1 minut. fremkommer udendørs temperaturen ikke, kan man prøve at lave en manuel søgning efter signal. Tryk og HOLD tasten Search i 3 sekunder Når signalet er korrekt modtaget - sættes batteridæksel på plads og regnopsamleren monteres på en plan flade - hævet fra jorden. 4. Betjening af knapper Knapper vil ikke fungerer, når displayet skanner efter radiosignalet fra sensoren Når knapper betjenes korrekt, vil der ved hvert tryk lyde et akustisk signal Displayet afbryder indstillings / Set menuen - hvis ingen tast berøres i 15 sekunder hvis tasterne ".. eller holdes nede under indstilling, foregår indstillingen i et hurtigt tempo. 3

4 4.1. Regnmåler Regn Alarm Når det begynder at regne, og regnmålerens vippeske herved bliver aktiveret, vil der lyde at akustisk signal i 2 minutter, og samtidig vil et symbol blinke " ~" dette ikon vil blinke i 30 sekunder efter regnen er ophørt Regnalarmen med akustisk signal - startes og stoppes under SET menu under sidste indstillings punkt AL ON eller OFF.,, ~" symbolet lyser fast - når alarmen er ON og dermed aktiv Visning af Dato og Tid Ved korte tryk på SET Rain tasten, kan man få visning for UR eller DATO Visning af Nedbør Ved korte tryk på SET Rain tasten, kan man skifte imellem visning af følgende TOTAL regn - viser regnmængde siden sidste nulstilling 1 H regn - viser nedbør for SENESTE time. - bliver opdateret for hver 10 minutter, d.v.s. at regn der er faldet for mere end 1 time siden ikke indgår i sammentællingen Dermed også indforstået at hvis regnen ophører, vil tallet for seneste time blive mindre og mindre. 24H regn - viser nedbør for de SENESTE 24 timer. - bliver opdateret for hver time d.v.s. at regn der er faldet for mere end 24 timer siden, ikke indgår i sammentællingen. Dermed også indforstået at hvis regnen ophører, vil tallet for de seneste 24 timer blive mindre og mindre. Regnmængde i seneste byge " ~" denne sammentælling nulstilles automatisk 30 minutter efter regnen er ophørt Tidspunkt og Dato for registreringen Hvis Ur, dato, og årstal er korrekt indstillet vil man kunne få vist tidspunkterne for nedbøren. Viser display for Regn TOTAL - tryk korte tryk på Since tasten. dette vil vise hvornår regnmængden sidst blev nulstillet Viser display for Regn "regnbyge" tryk korte tryk på Since tasten. dette vil vise tidspunktet for hvornår sidste nedbør faldt. PAS pa - når regnmåleren viser TOTAL regn. kan man slette alle regndata ved at trykke og holde SET tasten i 2 sekunder BAR graf indikation af nedbørsmålingerne Tryk kort på History tasten, for at skifte imellem visning af Daily (dag) regn, Weekly (uge) og Monthly (måned) - målingerne vises med grafiske søjler med en forholdsvis grov indikering ( milimeterangivelsen vises i venstre side) For en mere detaljeret angivelse af den enkelte periodes nedbør ( der vælges med history tasten - om visningen skal være måned - uge - eller dag) Vælg f.eks. weekly - for UGE tryk og hold igen "history" tasten nede i mere end 2 sekunder. nu vises søjlen længst til højre, ved O - altså indeværende uge - og den nøjagtige mængde nedbør vises som ciffre - tryk endnu engang (kortvarigt) på history tasten, og søjle -1 (sidste uge) vises - o.s.v. indtil -6 dage tilbage. på samme måde kan man vælge at få vist nedbør for 7 dage eller 7 måneder. 4

5 søjle O er altid indeværende man kan nulstille samtlige regndata, ved at trykke og holde "history" og "Sinee" tasten samtidig i 3 sekunder. 2 Termometer.2.1 Indendørs og Udendørs temperatur Tryk på tasten IN/OUT temp for at skifte imellem indendørs og udendørs temperatur 2.2 Temperatur tendens pile Temperatur tendens (til højre for temperaturvisning ) indikerer om temperaturer er stigende, faldende eller stabil.2.3 Maximum og Minimum funktion Tryk kortvarigt på MAX/MIN tasten ( på bagsiden af displayet) for at få vist maximum og minimum temperaturen for indendørs og udendørs, en efter en HOLD MAX/MIN tasten nede i 3 sekunder for at nulstille de registrerede målinger.2.4 Temperatur Alarm Der kan indstilles en alarm for en overskridelse af en bestemt temperatur, f.eks. kan indtastes Ograder for udendørs lav temperatur - og alarm vil lyde hvis temperaturen dermed falder til omkring eller under frysepunktet Tryk på "Alert" knappen ( på bagsiden af displayet ) for at sætte alarmen til eller fra. Der fremkommer et symbol med "pil op/pil ned" - til venstre for temperatur visningen er aktiv. Hold "Alert" knappen nede i 3 sekunder for at komme til alarm indstillings menuen, Først vises og blinker indendørs temperatur, Tryk nu på " " eller " "," tasterne for at vælge om alarmen skal gælde udendørs eller indendørs temperaturen ( in eller out), tryk igen kort på Alert knappen for at bekræfte, - nu blinker "pil op" for som indikerer at området er for højeste temperatur, hvis det er denne alarm man ønsker - trykkes der på tasterne " " eller" "," for at vælge den endelige værdi, tryk derefter igen på Alert tasten for at bekræfte, nu blinker "pil ned" som indikerer at området for LAV temperatur er valgt, ønsker man at lave en indstilling for LAV temperatur - indstilles denne værdi med tasterne " " eller" ", " Hvis temperaturen når den indstillede værdi eller overskrider den indstillede værdi, vil alarmen lyde i 5 sekunder - og temperaturen vil blinke i displayet, Alarmsignalet vil lyde hvert minut - så længe temperaturen er højereliavere end den indstillede værdi dog maximum 5 gange eller indtil der trykkes på "alarm" (Alert) tasten - og alarm temperaturen slukkes (displayet slukker for alarmsymbolerne) Bemærk Hvis temperaturen igen bevæger sig tilbage - indenfor alarm temperaturen vil temperaturen i displayet stoppe med at blinke. 1 Placering af Display Displayenheden kan monteres med den medfølgende bordstander, hvis man nsker at anbringe displayet på et bord, der findes også et ophængshul på bagsiden hvis an ønsker at hænge displayet på en væg. Før man anbringer displayet, er det en god ide at ste om signalet vil kunne passerer frit imellem de 2 enheder. det er umuligt at sige helt jagtigt hvor langt signalet kan række, idet det kan svinge imellem 5 og 100 meter. ( de 5

6 100 meter er dog kun hvis de 2 enheder kan se hinanden i en fri linie - uden forhindringer som vægge m.v. ) Ofte vil det være muligt at opretholde en forbindelse imellem de to enheder hvis afstanden holdes indenfor 10 til 25 meter Vær opmærksom på, at jo færre vægge, møbler, hylder, udvendig vegetation m.m. signalet skal sendes og modtages igennem, jo længere væk kan man anbringe enhederne fra hinanden. 5.2 Placering af Regnopsamler Regnopsamleren måler den faldne nedbørsmængde, og ved hjælp af den indbyggede temperaturføler, måles udendørstemperaturen. En egnet placering for denne enhed vil være foran en nordvendt facade eller gavl, i en afstand af ca. 1,5 til 2,5 meter afhængig af muren/væggens højde, og hvor langt tagudhænget rager ud. Endvidere skal området være nogenlunde frit for træer og anden vegetation. Dette vil være mest optimal for begge målinger, og solens påvirkning og opvarmning af regnopsamleren vil være begrænset til en meget kort periode. Det er lidt af en kompromisløsning at finde den bedst egnede placering. En montering direkte under tagudhænget ville medfører at der ingen nedbør kan måles. og omvendt en montering frit på en åben græsplæne vil give alt for høje temperaturmålinger når Solen er på, solens påvirkning af temperatursensoren i regnopsamleren, kan øge temperaturen fra 2 til over 5 grader over den faktiske temperatur i sommerhalvåret såvel som om vinteren. Hvis man har et redskabsskur eller andre lignende bygninger i haven, kunne en placering i nærheden af disse, også være en mulighed god placering på et skyggefuldt sted. Når Regnmålerens opsamler monteres, er det vigtigt at den sidder monteret helt vandret for at opnå en korrekt måling, hvis den er monteret lidt skævt, kan vandet løbe fra vippeskeen og dermed ikke kunne tælle. Stolpen eller monteringsstedet skal være "fast" og ikke kunne påvirkes af vinden, hvis regnmåleren svinger/ryster fra side til side vil den indbyggede vippeske utilsigtet kunne registrerer nedbør. Monteringshøjde bør være imellem 1 til2meter over jorden, en placering direkte på jorden vil medfører dårlig transmission af signalet og der opstår stor risiko for fejlmålinger. Husk jævnlig rengøring af tragt og vippeske for spindelvæv, insekter, jord og støv, dette kan i nogle tilfælde forhindre vippeskeen i at vippe frit fra side til side. Opsamleren skal være fastmonteret, må ikke kunne vælte. 6. Tekniske specifikationer Rækkevidde: Sendefrekvens Når signalet sendes i en lige linie igennem et åbent terræn uden forhindringer - er afstanden maximalt 100 meter ( enhederne kan se hinanden uden forhindringer) med en opstilling hvor der kun er en enkelt væg, og regnopsamleren er placeret vinkelt ret ud for modtageren kan afstanden være imellem 20 og 40 meter. ved 2 vægge ca 10 til 20 meter ved flere vægge og eventuelt signal sendes igennem glasruder vil afstanden være maksimum meter. 433 MHz Temperaturområde indendørs: - 10 C til + 50 C Temperaturområde udendørs: - 50 C til + 70 C 6

7 Opløsning 0,1 DC Nøjagtighed + / - 1 grad (maximalt 2 graders udsving) Måleinterval regn opdateres 30 sekunder efter vippeskeen er aktiveret temperatur udendørs - opdateres minimum hvert 120 sek. Strømforsyning Display enheden 3 stk. batteri 1,5 Volt Alkaline LR6 ( AA ) Udendørs sensor: 2 stk. batteri 1,5 Volt Alkaline LR6 (AA) Batteri leverid Display - normalt op til12 måneder Udendørs sensor - imellem 6 og 12 måneder hvis vintereren er meget kold - er batteriernes levetid kortere brug IKKE genopladelige batterier - Idet spændingen normalt kun er på 1,2 volt 7. Support og Reklamation Henvendelse vedr. support og reklamation - FØR regnmåleren indleveres til forhandler for eventuel reparation: Ved mistanke om eventuelle fejl ved Regnmåleren, og problemet ikke umiddelbart kan afhjælpes ved at udskifte til nye batterier, er De velkommen til at kontakte vor support afdeling, ved at sende en med spørgsmål, til imex.dk og her vil man kunne forvente et svar iløbet af ca. 8 dage. Derved undgår man besværet med at afmonterer regnmåleren mm. eventuelt på hverdage efter kl til Ved opsætningen af regnmåleren, bedes brugeren nøje tilse at de foreskrevne betingelser for korrekt opsætning bliver overholdt Importøren af denne trådløse regnmåler er ikke ansvarlig for fejlmålinger der kan opstå i forbindelse med ukorrekt montering af udendørs sensorer. Termosensor (indbygget i regnopsamleri, må for måleresultatets skyld, ikke monteres sål edes, at den vil kunne få direkte sollys, solens stråler vil opvarme enheden, hvilket giver upræcis angivelse af temperaturforholde, Regnopsamleren, målinger kan være påvirket af utilsigtede læforholde, og især hvis sensoren monteres på et tag, være udsat for vindens påvirkning, og hvis opsamleren ikke bliver monteret i fuldstændig vandret, vil målinger være unøjagtige, eller helt udeblive. 8. Garanti På produktet ydes 6 måneders garanti og yderligere 18 måneders reklamationsret for materiale og fabrikationsfejl, regnet fra købsdagen, og er kun gældende ved samtidig indsendelse af gyldig kassebon / kvittering. Der ydes ingen garanti eller reklamationsret i flg. tilfælde 1) produktet har lidt overlast, været udsat for kortslutning af fejlindsatte batterier, eller særl ig hårdhændet behandling, 2) hvis udendørs enheden har været væltet og derved er blevet udsat for vandindtrængen der kan skade elektronikken. For udendørs-sensor gælder, at enheden skal monteres efter anvisningen således en vandindtrængen i enhedens elekt!9niske dele ikke kan forekomme, og den afmålte vandmængde skal frit kunne ledes bort igennem konsollen s afløbsriller. 3) lækageskade fra defekte batterier, 4) vejrstations måleresultater, er alene afhængig af korrekt opsætning og betjening, og der kan derfor ikke gives garanti for korrekte måleresultater hvis betingelserne for opnåelse af disse, ved den enkelte sensors placering, ikke er tilstede. 7

8 Ved eventuel reklamation, indsendes regnmåleren FRANKO sammen med gyldig kvittering til Importøren Eventuel returnering af en vejrstation, der ikke fejler noget, men som er indsendt p.ga fejl der er opstået i.fbm forkert betjening, returneres kun mod, at modtageren (kunde) betaler for forsendelsesomkostninger. Derfor er et godt råd, check en ekstra gang batterierne, for erfaringer viser at selv helt nye batterier, kan være behæftet med fejl. Og foretag derefter igen en ny opstart af enhederne, check altid en ekstra gang spændingen på batterierne - selv nye batterier kan være fejlbehæftede og mangle strøm Når der er et symbol med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-Direktiv 2002/96/EC Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet Undgå placering på steder og arealer, der kan udsætte produktet for rystelser, stød/slag, vibrationer, da dette kan medføre skader på enheden. Undgå placering på steder hvor enheden kan blive udsat for pludselige ændringer i temperaturen, som f.eks i direkte sollys, steder der udsættes for ekstrem kulde eller steder hvor det konstant er meget fugtigt og enheden kan blive udsat for snavs, støv og insekter. Dette kan medføre at nøjagtigheden i målinger nedsættes væsentligt eller at de helt umuliggøres. Ved rengøring af LCD display eller vejrstationen iøvrigt, skal De kun bruge en blød klud, der er hårdt opvredet i varmt vand Undgå brug af rengøringsmidler, og læg aldrig enheden i vand. Foretag ikke selv reparationer eller ændringer på enhederne. Hvis De selv forsøger at reparere vejrstationen eller forelager ændringer, vil garantien bortfalde. Fjern straks alle batterier med lav spænding for at undgå lækager og andre ødelæggelser i enheden. Isæt kun nye batterier af den anbefalede type og størrelse. vender man batterierne med forkert polarisering, vil dette i løbet af få sekunder ødelægge produktet. Der ydes ingen garanti for produkter der holder op med at virke p.g.a. skader opstået af utætte batterier, irrede/ bortrustede batteriklemmer etc. Produktet er designet til privat brug, må ikke anvendes medicinsk eller til offentlige målinger. Produktet er konstrueret til at give en rimelig nøjagtig indikation af nedbør og temperatur, et korrekt måleresultat er betinget afhængig af den udvalgte placering. Specifikationer for produktet kan ændres uden øvrig forudgående varsel. Produktet er ikke legetøj, og skal holdes udenfor børns rækkevidde. Ingen dele af denne brugervejledning må kopieres eller anvendes til andre formål uden forudgående skriftelig accept af importøren. IMPORTØR: AGIMEX AJS, HAGEMANNSVEJ 7, 8600 SILKEBORG TRYKT: JULI

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere