Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse"

Transkript

1 Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 4. marts 2011 Bemærkninger til udkastet til en ny bekendtgørelse I medfør af 4, stk. 2, 14, 15, stk. 2, 16, 18, stk. 3, og 33, stk. 2, nr. 2, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, fastsættes: I medfør af 4, stk. 2, 14, 15, stk. 2, 16, 18, stk. 3, 33, stk. 2, nr. 2, og 45 i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, fastsættes: Kapitel 1 Redningsberedskabets opgaver 1. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Kapitel 1 Redningsberedskabets opgaver 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet varetages forsvarligt. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Stk. 4. Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres af kommunen selv eller ved, at kommunalbestyrelsen indgår aftale herom med en anden kommunalbestyrelse, et privat redningsvæsen, et frivilligt brandværn eller Beredskabsstyrelsen, jf. beredskabslovens 13, stk. 1. Aftalen skal fremgå af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab, jf. 2. Uændret Stk. 4 svarer til den nuværende 3 med den ændring, der følger af ændringen i beredskabslovens 13, stk. 1, ved lov nr af 19. december 2008, hvorefter brandslukningsaftaler ikke længere skal godkendes i Beredskabsstyrelsen. 1

2 2. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, jf. dog kapitel Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab. Planen skal indeholde en risikoprofil, der sammenfatter resultatet af en identifikation af de lokale risici og analyser af udvalgte scenarier. Planen skal endvidere indeholde en beskrivelse af serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder en beskrivelse af redningsberedskabets forebyggende og afhjælpende aktiviteter, organisation og dimensionering. Kapitel 2 Planlægningsprocessen 2 indeholder elementer fra den nuværende 2 og 4, stk. 1. Ændret kapitelopdeling, idet det nuværende kapitel 1 Redningsberedskabets opgaver foreslås splittet op i Kapitel 1 Redningsberedskabets opgaver, hvor opgaverne beskrives helt overordnet og Kapitel 2 Planlægningsprocessen, hvor en række mere praktiske forhold omkring processen beskrives. 3. Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres af kommunen selv eller ved, at kommunalbestyrelsen indgår aftale herom med en anden kommunalbestyrelse, Beredskabsstyrelsen, et privat redningsvæsen eller et frivilligt brandværn. Stk. 2. Aftaler der i henhold til stk. 1 indgås med en anden kommunalbestyrelse, et privat redningsvæsen eller et frivilligt brandværn, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen, jf. beredskabslovens 13, stk Planen for den risikobaserede dimensionering, jf. 2, skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, herunder på grund af væsentlige ændringer i risikoprofilen eller i serviceniveauet, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Stk. 2. Ved udarbejdelse og vedtagelse af planen eller revisioner heraf, jf. stk. 1, skal den i 4 og 5 beskrevne procedure følges. Proceduren skal udgøre et sammenhængende forløb inden for samme valgperiode. 3, stk. 1, bygger på revisionsdelen af den nuværende 4, stk. 3, men indeholder som noget nyt en uddybende beskrivelse af, hvad der forstås ved ordene når udviklingen gør det nødvendigt.. 3, stk. 2 er ny og tilsigter at præcisere forløbet. 4. Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og 4. Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering eller revision heraf, jf. 2 og 3, 4, stk. 1, svarer med nogle redaktionelle ændringer til den første del af den nuværende 4, 2

3 materiel, jf. 2, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens 25. Stk. 2. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens 12, skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om der i forslaget til plan, jf. beredskabslovens 25, er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, jf. 2. Beredskabsstyrelsen kan indhente supplerende oplysninger fra kommunalbestyrelsen til brug for udtalelsen. Stk. 3. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. beredskabslovens 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Stk. 4. Planen for det kommunale redningsberedskab skal umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse indsendes til Beredskabsstyrelsens orientering. indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse efter behandling i beredskabskommissionen. Stk. 2. Beredskabsstyrelsen skal navnlig påse, om der er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets aktiviteter, organisation og dimensionering, så redningsberedskabet kan yde en forsvarlig indsats. Beredskabsstyrelsen kan indhente supplerende oplysninger fra kommunalbestyrelsen til brug for udtalelsen. 5. Forslaget til plan for den risikobaserede dimensionering eller revision heraf behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Beredskabsstyrelsens udtalelse, jf. 4, skal indgå som en del af grundlaget for denne behandling. Stk. 2. Planen for den risikobaserede dimensionering skal umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. stk. 2. Det bemærkes, at det, Beredskabsstyrelsen skal udtale sig om, er et konkret udkast til plan for den risikobaserede dimensionering og ikke en foreløbig indstilling. 4,stk. 2, svarer med nogle redaktionelle ændringer til den anden del af den nuværende 4, stk. 2. 5, stk. 1, svarer til dele af den nuværende 4, stk. 3, idet revisionsbestemmelsen er henført til 3. Det præciseres som noget nyt, at Beredskabsstyrelsens udtalelse skal være en del af grundlaget for kommunalbestyrelsens behandling og vedtagelse af planen for den risikobaserede dimensionering. 3

4 Kapitel 2 Førsteudrykningen 5. Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. Kapitel 3 Udrykningen 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter sammensætningen af udrykningen, som skal afpasses efter den konkrete alarmmelding, således at det sikres, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. Udrykningen kan bestå af en eller flere udrykningsenheder, jf. 7. Stk. 2. Til objekter eller hændelsestyper, for hvilke der er udarbejdet særlige møde- og alarmeringsplaner, jf. 10, stk. 4, sammensættes og bemandes udrykningen i overensstemmelse med disse planer. Ændret terminologi, idet førsteudrykningen er erstattet af udrykningen. 6 svarer til den nuværende 5, men er udbygget og præciseret og ny terminologi er anvendt. Stk. 2 er ny og tilsigter at kæde mulighederne for at udarbejde møde- og alarmeringsplaner sammen med udrykningens sammensætning for at sikre den hurtigst mulige hjælp i stedet for at afvente den konkrete vurdering og tilkald efter 10, stk Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab. 7. Udrykningsenheden skal som minimum være bemandet med en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det brandmandskab, der er nødvendigt for at betjene materiellet. Uændret, bortset fra terminologi 7. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. 8. Udrykningen skal afgå snarest efter redningsberedskabets modtagelse af alarmen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter kravene til udrykningskøretøjernes afgangstid samt responstiden til kommunens forskellige geografiske områder som led i serviceniveauet. 8 er ændret i forhold til den nuværende 7, idet det konkrete krav til afgangstiden på 5 minutter er ændret til et krav om, at udrykningen afgår snarest efter redningsberedskabets modtagelse af alarmen. Allerede efter de nugældende regler er responstiden (udrykningstiden) et væsentligt element i beskrivelsen af det serviceniveau, som vedtages af kommunalbestyrelsen. 8, stk. 2, er indføjet som en ny bestemmelse for at understrege kommunalbestyrelsens forpligtelse til at fastlægge både afgangstider og responstider i planen for den risikobaserede di- 4

5 mensionering. Afgangs- og responstiderne kan eventuelt differentieres under hensyntagen til alarmmeldingens indhold. Kapitel 3 Den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested Kapitel 4 Den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested og assistance fra andre redningsberedskaber 8. Den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet varetages efter kommunalbestyrelsens bestemmelse af en indsatsleder eller en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en indsatsleder, udøver denne sin kommando gennem holdlederne for det fremmødte mandskab. Stk. 2. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en holdleder, jf. stk. 1, skal denne tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov herfor. Stk. 3. Den tekniske ledelse af indsatsen, jf. stk. 1 og 2, varetages af en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, medmindre kommunalbestyrelsen har indgået aftale med andre om den tekniske ledelse af indsatsen, jf. beredskabslovens 13, stk Den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet varetages efter kommunalbestyrelsens bestemmelse af en indsatsleder eller en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Den pågældende skal være ansat af kommunalbestyrelsen, medmindre kommunalbestyrelsen har indgået aftale med andre om at varetage den tekniske ledelse af indsatsen, jf. beredskabslovens 13, stk. 1. Stk. 2. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en holdleder, jf. stk. 1, skal denne tilkalde en indsatsleder, når det skønnes, at der er behov herfor. Stk. 3. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en indsatsleder, udøver denne sin kommando gennem holdlederne. nogle redaktionelle æn- Uændret i realiteten dringer. 9. Lederen af den tekniske indsats skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller et privat redningsvæsen, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang, jf. beredskabslovens 18, stk Lederen af den tekniske indsats skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, Beredskabsstyrelsen eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang, jf. beredskabslovens 18, stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. stk er en sammenskrivning af bestemmelserne i de nuværende 9 og 10. Dette svarer til beredskabslovens 18. Bestemmelsen i den nuværende 10, stk. 3, er udeladt, da den ikke har nogen reel betydning, og omfanget af betalingsforpligtelsen for assistanceydelser er præciseret, så den svarer til bestemmelsen i den tidligere brandlovs 24, stk. 3. 5

6 Stk. 3. En kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af andre, jf. stk. 1, skal afholde de merudgifter, der er direkte forbundet med udrykningen, herunder udgifter for skader på materiel mv., medmindre der er indgået en anden aftale herom. Stk. 4. Til objekter eller hændelsestyper, der indebærer en særlig risiko, kan der på forhånd efter aftale med andre redningsberedskaber udarbejdes særlige møde- og alarmeringsplaner. Disse møde- og alarmeringsplaner skal fremgå af planen for den risikobaserede dimensionering, jf. 2, ligesom det skal fremgå, at der er tale om aftaler indgået i henhold til nærværende bestemmelse. Den nye 10, stk. 4, er indsat for at beskrive karakteren af møde- og alarmeringsplaner og undgå forveksling af denne form for aftaler med de generelle aftaler efter 1, stk. 4. Ved brug af møde- og alarmeringsplaner sikres den hurtigst mulige hjælp i tilfælde, hvor der på forhånd kan forudses et sandsynligt assistancebehov. 10. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning stille personel og materiel fra redningsberedskabet i kommunen til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. 9. Stk. 2. En kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune, jf. stk. 1, skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom. Stk. 3. Beredskabsstyrelsen træffer afgørelse i tilfælde af uenighed om, hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med bistand efter stk. 1. Kapitel 4 Øvrige bestemmelser Kapitel 5 Øvrige bestemmelser 11. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange menne- 11. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange menne- Uændret 6

7 sker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning samt at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af den særskilte vandforsyning, jf. beredskabslovens 33, stk. 2, nr. 2. sker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning samt at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af den særskilte vandforsyning, jf. beredskabslovens 33, stk. 2, nr Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at lederen af den tekniske indsats, holdlederen og mandskabet har de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer, og at der afholdes øvelser med redningsberedskabet efter regler, som fastsættes af Beredskabsstyrelsen. Indholdet af denne bestemmelse vurderes at være dækket af ordlyden af udkastets 9, stk. 1, og de forpligtelser, der allerede hviler på kommunalbestyrelsen efter personelbekendtgørelsen. Den generelle forpligtelse til at uddanne indsatsledere og brandmandskab samt at afholde øvelser findes og hører naturligt hjemme i personelbekendtgørelsen. 13. Kommunalbestyrelsen skal indsende oplysninger om redningsberedskabets virksomhed til Beredskabsstyrelsen, som kan fastsætte bestemmelser herom. Kapitel 6 Kommunernes indberetninger om redningsberedskabet 12. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om redningsberedskabet og redningsberedskabets udrykninger til Beredskabsstyrelsen. Stk. 2. Beredskabsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om indberetningerne, herunder om indholdet af indberetningerne og indberetningsmetoden. Kun redaktionelle ændringer. Beredskabsstyrelsen vil udstede nærmere retningslinjer for indberetningsmetoden og det nærmere indhold af indberetningerne, herunder hvilke indberetninger, der er obligatoriske, og hvilke, der er valgfri. Disse retningslinjer vil i alt væsentligt svare til bestemmelserne i det nugældende ODIN-cirkulære. Kapitel 5 Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 11. december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. ophæves den 30. ju- Kapitel 7 Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den... Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab ophæves. 7

8 ni Stk. 3. I overgangsperioden 1. september juni 2008 har bekendtgørelse nr af 11. december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. virkning for den enkelte kommune indtil det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har indsendt planen for det kommunale redningsberedskab til Beredskabsstyrelsen i henhold til 4, stk. 4. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal indsende det første forslag til plan for det kommunale redningsberedskab til Beredskabsstyrelsen i henhold til 4, stk. 2, senest den 31. august Når planen er vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal den, jf. 4, stk. 4, indsendes til Beredskabsstyrelsen senest den 30. juni Stk. 3. Cirkulære nr. 8 af 21. januar 2005 om elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktiviteter ophæves i forbindelse med udstedelse af bestemmelser i henhold til 12, stk. 2. 8

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab 660 af 10/06 2009. Beredskabsloven Beredskabsloven Nr. 1054 af 23. december 1992 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 660 af 10. juni 2009 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013 Retningslinjer for indsatsledelse November 2013 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-74-0 B

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere