Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold Apparatoversigt Stik...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik..."

Transkript

1

2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold Apparatoversigt Stik Ibrugtagning Etablering af elektrisk forbindelse Indstilling af uret Synkronisering af uret Montering/udskiftning af ipod/iphone-holderen Betjening Tænd/sluk Valg af funktionstype Ændring af lydstyrken Placering af radioantennen

3 ipod-funktion Klargøring af opladeren ipod-isætning Lukning af skuffen Radiofunktion Vækkefunktion Kundeservice Førstehjælp ved fejlfunktioner Har du brug for yderligere hjælp? Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse Tekniske data Copyright 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Ophavsretten tilhører firmaet Medion. Varemærker: ipod er et registreret varemærke, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande. Anvendte varemærker tilhører de respektive ejere. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 4

4 Sikkerhedsanvisninger Læs denne betjeningsvejledning grundigt før ibrugtagning, og overhold frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Al anvendelse og betjening af dette apparat skal udføres som beskrevet i denne vejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre, skal denne betjeningsvejledning følge med. Korrekt anvendelse Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Opbevar apparatet og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er kvælningsfare. 5

5 Driftssikkerhed Placer aldrig genstande fyldt med væske, som f.eks. vaser, på apparatet eller i nærheden af det, og beskyt alle dele mod vandsprøjt og -stænk. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Apparatet er kun beregnet til privat brug og ikke til anvendelse i tungindustrien. Der kan opstå kondens i apparatet, hvis det flyttes fra et koldt sted til et varmt sted. Vent i nogle timer, inden apparatet tages i brug. 6

6 Strømforsyning Tilslut kun apparatet en let tilgængelig stikkontakt med AC 230 V ~ 50 Hz, som befinder sig i nærheden af arbejdsstedet. Sørg for, at stikkontakten er frit tilgængelig, så stikket uhindret kan trækkes ud. Efter brug og inden rengøring skal apparatets stik altid trækkes ud af stikkontakten. Træk altid lysnetledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket. Træk aldrig i ledningen. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, lysnetledningen eller apparatet, eller hvis der kommer væsker eller fremmedlegemer ind i apparatet. Lysnetadapter Brug kun den medfølgende lysnetadapter E-TEK Electronics Manufactory Ltd. Modelnummer: ZDD050150EU. Lysnetadapteren må kun anvendes i tørre rum. Lysnetadapteren må kun tilsluttes en godt tilgængelig stikkontakt 230 V ~ 50 Hz. I nødstilfælde skal apparatet straks kunne kobles fra lysnettet. 7

7 Opstillingssted/omgivelser Nye apparater kan i løbet af den første driftstime afgive en typisk, uundgåelig, men helt ufarlig røg, som aftager med tiden. For at modvirke røgudviklingen anbefaler vi, at du regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved udviklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under gældende grænseværdier. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at apparatet falder ned. Sørg for, at der er en minimumsafstand på 5 cm omkring apparatet ved opstillingen, for at sikre en tilstrækkelig ventilation. Ventilationen må ikke hindres ved at tildække apparatet med genstande, som f.eks. aviser, bordduge, forhæng osv. Sørg for, at apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Åbne brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) må ikke placeres på, eller i nærheden af apparatet. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Anvend kun enheden i boliger eller lignende rum. 8

8 Elektromagnetisk kompatibilitet Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, andre højttalere, mobiltelefoner, trådløse telefoner osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Anvend kun det medfølgende tilbehør. Reparation Kontakt vores servicecenter, hvis du har tekniske problemer med apparatet. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet. Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. I tilfælde af, at apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farlige situationer. 9

9 Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Sammen med den dockingstation, du har købt, har du modtaget følgende: Clockradio med dockingstation 3 adaptere til ipod Lysnetadapteren (ZDD050150EU) 3,5 mm audioforbindelseskabel (100 cm) Betjeningsvejledning og garantidokumenter En ipod/iphone medfølger ikke ved levering. 10

10 Apparatoversigt 11

11 1 SOURCE: Skift mellem funktionstilstandene Radio, CD, ipod, AUX 2 PLAY/PAUSE: Start/stop afspilning RECALL: Vælg radiostation STATION: Lagring af stationer 3 ALARM OFF: Deaktivering af alarm : Tænd apparatet/sæt det på standby 4 TUNING : ved ipod-funktion: næste titel, hurtig fremadspoling i radiofunktion: næste frekvens, søg station frem 5 TUNING : ved ipod-funktion: forrige titel, hurtig tilbagespoling i radiofunktion: forrige frekvens, kanalsøgning tilbage 6 SNOOZE/DIMMER: Gentagelse af vækningen/displaybelysning 7 Display 8 SET: Bekræftelse af valget/indstilling af klokkeslættet 9 ALARM1: Indstilling/aktivering/deaktivering af Alarm 1 ALARM2: Indstilling/aktivering/deaktivering af Alarm 2 10 VOLUME +: Øg lydstyrken 11 Frigørelsesknap for ipod-holder 12

12 12 VOLUME -: Reducerer lydstyrken 13 Fastgørelse af ipod-holder 14 Oplader til ipod, iphone Stik 1 DC IN: 5 V 1,5 A: Stik til lysnetadapteren 2 LINE IN: Audioindgang til eksterne apparater 3 FM-antenne til radiomodtagelse 13

13 Ibrugtagning Etablering af elektrisk forbindelse Apparatet fungerer op el-net med AC 230 V ~ 50 Hz. Husk, at anvende en korrekt installeret stikkontakt, der er egnet til apparatet. Forbind lysnetadapteren med apparatet. Sæt lysnetadapteren i en egnet stikkontakt. Klokkeslættet vises på displayet. Klokkeslættet 00:00 vises. Indstilling af uret Klokkeslættet kan ikke indstilles manuelt, mens en iphone eller en ipod er tilsluttet clockradioen. Sæt netstikket i en egnet stikkontakt. På displayet vises klokkeslættet (00:00). Tryk på knappen SET, indtil displayet viser 24 hr. Brug knapperne TUNING og TUNING til at vælge 24- eller 24-timers klokkeslætformat. Tryk igen på SET. Timevisningen blinker. 14

14 Brug knapperne TUNING ogtuning til at indstille den ønskede time. Tryk på SET. Minutvisningen blinker. Brug TUNING og TUNING til at indstille de ønskede minutter. Tryk igen på SET. Årsvisningen blinker. Brug knapperne TUNING ogtuning til at indstille det ønskede år. Tryk igen på SET. Månedsvisningen blinker. Brug knapperne TUNING ogtuning til at indstille den ønskede måned. Tryk igen på SET. Datoens dagsvisning blinker. Brug knapperne TUNING ogtuning til at indstille den ønskede dag. Når du har indstillet klokkeslættet, skifter apparatet efter et par sekunder tilbage til klokkeslættilstanden. Hvis der i ca. 4 sekunder ikke trykkes på en knap, vender apparatet tilbage til standbytilstand. Hvis alarmen er aktiveret, er det ikke muligt at indstille klokkeslættet. 15

15 Synkronisering af uret Clockradioen giver dig flere muligheder for at importere klokkeslættet fra en iphone/ipod. Den første mulighed for synkronisering er kun tilgængelig ved den første ibrugtagning: Afbryd clockradioens forbindelse til lysnettet, hvis det et nødvendigt. Sæt din iphone/ipod i ipod-holderen. Tilslut igen clockradioen til lysnettet. Din iphone/ipod overfører nu automatisk klokkeslættet til din clockradio. Den anden mulighed for synkronisering er altid tilgængelig. Hvis du allerede har taget clockradioen i brug, inden du har tilsluttet en ipod/iphone til den, skal du gøre følgende: Sæt din iphone/ipod i holderen. Tænd clockradioen. Tryk på knappen SET, og hold den nede i 3 sekunder. Din iphone/ipod overfører nu automatisk klokkeslættet til din clockradio. 16

16 Det manuelt gemte klokkeslæt overskrives ved synkroniseringen. Montering/udskiftning af ipod/iphone-holderen Apparatet leveres med en række ipod/iphone-holdere, som holder din ipod/iphone bedre på plads. Test, hvilken holder der egner sig bedst til din ipod/iphone. Nogle ipod/iphone-typer kræver ingen separat holder. Vælg den holder, der passer til din ipod/iphone. Sæt holderen i skuffen med udstansningen vendende nedad, og tryk den ned, indtil den går i hak. Når din ipod/iphone er sat i, oplades dens batteri. Hvis du ikke har sat en ipod/iphone i, skal du også fjerne holderen. Vær opmærksom på, at de medfølgende holdere kun er beregnet til dockingstationen. 17

17 Betjening Tænd/sluk Tryk på knappen ALARM OFF / på apparatet. På displayet vises kortvarigt ON. Tryk igen på knappen ALARM OFF / for at tænde apparatet igen fra standbytilstand. På displayet vises kortvarigt OFF. Når apparatet er slukket, kan du indstille displaybelysningen ved hjælp af knappen SNOOZE/DIMMER. Valg af funktionstype Med knappen SOURCE kan du vælge mellem funktionstyperne FM, ipod og AUX efter hinanden. Ændring af lydstyrken Med VOLUME og + kan du reducere eller øge lydstyrken ved alle funktionstyper. Den valgte lydstyrke vises på displayet i et par sekunder. 18

18 Placering af radioantennen Radioantennen er placeret på apparatets bagside. Antennen skal vikles fuldstændig ud for at sikre en god modtagelse. ipod-funktion Klargøring af opladeren Tryk på ipod-holderens fastgørelse, og klap opladeren ned, indtil holderfastgørelsen klikker på plads. ipod-isætning Kontroller, at din ipod passer i den monterede holder (se side 17). 19

19 Sæt din ipod i slotten til afspilleren. Tryk på knappen ALARM OFF/ for at tænde apparatet. Tryk på knappen SOURCE flere gange, indtil displayet viser. Du kan betjene din ipod som normalt. Du har desuden mulighed for at udføre nogle af ipod-funktionerne på dockingstationen. Afspilning Med knappen RECALL/ ǁ/STATION på apparatet kan du starte afspilningen af titler på din ipod. Hvis du vil afbryde afspilningen, skal du trykke på knappen igen. Hvis du trykker på knappen en gang til, fortsættes afspilningen. Titelvalg, hurtig tilbage-/fremadspoling Tryk på knappen TUNING for at gå til den næste titel. Tryk på TUNING for at gå til den forrige titel. Hold knappen TUNING nede for at spole hurtigt frem inden for en titel. Med TUNING kan du spole baglæns. 20

20 Lukning af skuffen Tryk på holderens fastgørelse, og klap ipod-holderen opad, indtil den klikker på plads. Radiofunktion Rul den tilsluttede antenne til FM-modtagelse helt ud. Tryk flere gange på knappen SOURCE, indtil FM og det aktuelle klokkeslæt vises på displayet. Brug TUNING og TUNING til at indstille den ønskede modtagelsesfrekvens. Hvis du trykker på TUNING eller TUNING i ca. 1 sekund, starter den automatiske søgning. Søgningen stopper, så snart en kanal med tilstrækkelig sendestyrke er fundet. 21

21 Gem/hent radiokanal Du kan gemme op til 6 radiokanaler. Indstil først apparatet til radiofunktion som beskrevet ovenfor, og indstil en radiokanal. Hold knappen RECALL/ ǁ/STATION nede for at skifte til programmeringsfunktionen. På displayet blinker P1. Brug TUNING og TUNING til at vælge den ønskede hukommelsesplads (P1-P6). Tryk igen på RECALL/ ǁ/STATION for at gemme kanalen. Gentag disse trin, hvis du vil gemme flere kanaler. Du kan hente de gemte kanaler igen ved at trykke på RECALL/ ǁ/STATION, indtil den ønskede hukommelsesplads er valgt. 22

22 AUX funktion Hvis du tilslutter et apparat til AUX IN-indgangen (f.eks. en MP3-afspiller, cdafspiller osv.), afspilles dette apparat via de integrerede højttalere. Tilslut dit eksterne apparat til 3,5 mm AUX IN-indgangen. Tryk på knappen SOURCE flere gange for at sætte clockradioen i AUXtilstand. I displayet vises AUX og det aktuelle klokkeslæt. Det er nu muligt at betjene det tilsluttede apparat på normal vis. Lyden afspilles via clockradioen. Med knapperne VOLUME +/- på clockradioen kan du regulere lydstyrken. 23

23 Vækkefunktion Apparatet har 2 vækketidspunkter, der kan aktiveres uafhængigt af hinanden. Indstilling af vækketidspunktet Sådan indstiller du vækketidspunktet: Brug i standbytilstand knappen ALARM1/ /ALARM2 til at vælge den ønskede alarmhukommelsesplads. Du kan vælge mellem: Alarm1 Alarm 2 Eller vælg Alarm 1 og 2 Tryk på knappen SET. Timevisningen begynder at blinke. Brug TUNING og TUNING til at indstille vækketidspunktets time, og tryk derefter på SET. Brug TUNING og TUNING til at indstille vækketidspunktets minutter, og tryk derefter på SET. 24

24 Brug TUNING og TUNING til at indstille de dage, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk derefter på SET. Følgende ugedagskombinationer kan indstilles: Mandag-fredag Lørdag-søndag Mandag-søndag Brug TUNING og TUNING til at vælge, hvilken funktionstype der skal være aktiv ved vækningen. Du kan vælge mellem Radio og ipod. Husk, at en radiokanal skal være valgt eller en ipod sat i på vækketidspunktet. Du kan også vælge at blive vækket med en alarmtone. Brug derefter TUNING og TUNING til at vælge. Tryk på SET. Brug VOLUME +/- til at indstille den lydstyrke, som du vil vækkes med, og tryk derefter på SET. Når indstillingerne er gennemført, skifter apparatet tilbage til standbytilstand. 25

25 Aktivering/deaktivering af vækketidspunkt Når vækketidspunktet er indstillet som beskrevet ovenfor, skal du aktivere Alarm 1 eller 2 på følgende måde: Tryk i standbytilstand på knappen ALARM1/ ALARM2 for at aktivere Alarm 1, eller tryk 2 gange på ALARM1/ ALARM2 for at aktivere Alarm 2. På displayet vises et klokkesymbol med for Alarm 1 eller for Alarm 2. Når du har aktiveret de to alarmer, vises på displayet. Tryk på knappen igen for at deaktivere alarmen permanent. Deaktivering af vækkegentagelse/alarm Når alarmtonen, musik fra radioen, musik fra ipod'en eller vækketonen høres, har du flere muligheder for at slukke for alarmen: Tryk på knappen ALARM OFF/ for at slå alarmen fra. Vækkesymbolet vises fortsat i displayet, og alarmen aktiveres igen den næste indstillede dag. Tryk på knappen SNOOZE/DIMMER for at slå alarmen fra i 10 minutter. Alarmen høres derefter igen. Denne procedure kan du gentage i 60 minutter. 26

26 Slumretimer - SLEEP I SLEEP -funktion arbejder apparatet først i Radio- eller ipod-funktion og slukker så efter en trinvis, valgt tid efter 10, 20, 30, 40, 50, 60 og 90 minutter. Start Radio-, Aux- eller ipod-funktionen som beskrevet. Tryk på knappen SNOOZE/DIMMER. På displayet blinker visningen OFF, og symbolet Zzz vises på displayet. Hvis du trykker en gang til, kan du indstille SLEEP -tiden til 10, 20,30, 40, 50, 60 eller 90 minutter. Den viste værdi svarer til det antal minutter, hvorefter apparatet skifter til standbytilstand. Tryk flere gange på knappen SNOOZE/DIMMER for at indstille en længere tid. Hvis du vil afbryde SLEEP-funktionen i utide, skal du trykke flere gange på SNOOZE/DIMMER, indtil displayet viser OFF. Apparatet slukker slumretimeren med det samme. 27

27 Kundeservice Førstehjælp ved fejlfunktioner Fejlfunktioner kan nogle gange have banale årsager, men de kan også være ret komplekse og kræve en grundig analyse. Ingen lyd Lydstyrken er indstillet for lavt. Lysnetadapteren er ikke sat korrekt i stikkontakten. Øg lydstyrken. Sæt lysnetadapteren korrekt i stikkontakten. Apparatet reagerer ikke på betjeningskommandoer. Elektrostatisk afladning. Afbryd forbindelsen til lysnettet, og opret forbindelsen igen via stikkontakten efter et par sekunder. Dårlig radiomodtagelse Utilstrækkeligt radiosignal. Forstyrrende påvirkninger fra andre elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, videooptagere, computere osv. Anvend FM-antennen i dens fulde længde, eller skift placering og retning. 28

28 Har du brug for yderligere hjælp? Hvis forslagene i de foregående afsnit ikke har kunnet løse dit problem, bedes du kontakte os. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du stiller de følgende oplysninger til rådighed: Hvilken ipod bruger du? Hvad vises der på displayet? Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet? Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du meddele os det. 29

29 Rengøring og vedligeholdelse FORSIGTIG! Inden du rengør apparatet, er det vigtigt, at du først fjerner lysnetstikket. Brug kun en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på apparatet. 30

30 Bortskaffelse Apparatet Når apparatet har nået slutningen af dets levetid, må det under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse. Emballage Dit apparat er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. 31

31 Tekniske data Hovedapparat Indgangsspænding: DC IN 5V ma Tilslutninger: 3,5 mm AUX-indgang Højttaler: 2 W effektivværdi Lysnetadapter Producent: E-TEK Electronics Manufactory Ltd Model: ZDD050150EU Indgang: AC IN V~50/60 Hz 0,5 A Udgang: DC OUT 5V ma Med forbehold for tekniske ændringer! 32

32

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Bærbar Sound-Station med docking til iphone/ipod/ipad MEDION LIFE P65024 (MD 83368)

Bærbar Sound-Station med docking til iphone/ipod/ipad MEDION LIFE P65024 (MD 83368) Bærbar Sound-Station med docking til iphone/ipod/ipad MEDION LIFE P65024 (MD 83368) Betjeningsvejledning Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Sikker

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000)

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Betjeningsvejledning Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Indhold 1. Om denne brugsanvisning 3 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning. Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815)

Betjeningsvejledning. Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815) Betjeningsvejledning Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Pakkens indhold...

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse...

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse... Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedshenvisninger............. 4 Med et enkelt blik.................. 7 Anvendelse....................... 8 Påsætning

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter...

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter... Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj!... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for at nettilslutningen er let tilgængelig... 3 Reparér aldrig selv apparatet...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09 81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April 2008 9:21 09 INHOLDSFORTEGNELSE Betjeningselementer....................... 4 Sender................................ 4 Infrarød

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Trådløse hovedtelefoner

Trådløse hovedtelefoner Trådløse hovedtelefoner MEDION LIFE E69288 (MD 84299) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ3275D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ3275D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3275D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Risiko for slugning af batterier

Læs mere

Tekstkonventioner. Disse anvisninger indeholder yderligere oplysninger som f.eks. særlige anvisninger for erhvervsmæssig brug af enheden.

Tekstkonventioner. Disse anvisninger indeholder yderligere oplysninger som f.eks. særlige anvisninger for erhvervsmæssig brug af enheden. Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af MEDION projektionsurradioen MD 82472, der i det følgende blot omtales som "enheden". Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 4 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

Danske: ASB12I. Sikkerhed. o o o

Danske: ASB12I. Sikkerhed. o o o Danske: ASB12I o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Piktogrammer i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Betjening

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere