Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold Apparatoversigt Stik...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik..."

Transkript

1

2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold Apparatoversigt Stik Ibrugtagning Etablering af elektrisk forbindelse Indstilling af uret Synkronisering af uret Montering/udskiftning af ipod/iphone-holderen Betjening Tænd/sluk Valg af funktionstype Ændring af lydstyrken Placering af radioantennen

3 ipod-funktion Klargøring af opladeren ipod-isætning Lukning af skuffen Radiofunktion Vækkefunktion Kundeservice Førstehjælp ved fejlfunktioner Har du brug for yderligere hjælp? Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse Tekniske data Copyright 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Ophavsretten tilhører firmaet Medion. Varemærker: ipod er et registreret varemærke, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande. Anvendte varemærker tilhører de respektive ejere. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 4

4 Sikkerhedsanvisninger Læs denne betjeningsvejledning grundigt før ibrugtagning, og overhold frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Al anvendelse og betjening af dette apparat skal udføres som beskrevet i denne vejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre, skal denne betjeningsvejledning følge med. Korrekt anvendelse Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Opbevar apparatet og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er kvælningsfare. 5

5 Driftssikkerhed Placer aldrig genstande fyldt med væske, som f.eks. vaser, på apparatet eller i nærheden af det, og beskyt alle dele mod vandsprøjt og -stænk. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Apparatet er kun beregnet til privat brug og ikke til anvendelse i tungindustrien. Der kan opstå kondens i apparatet, hvis det flyttes fra et koldt sted til et varmt sted. Vent i nogle timer, inden apparatet tages i brug. 6

6 Strømforsyning Tilslut kun apparatet en let tilgængelig stikkontakt med AC 230 V ~ 50 Hz, som befinder sig i nærheden af arbejdsstedet. Sørg for, at stikkontakten er frit tilgængelig, så stikket uhindret kan trækkes ud. Efter brug og inden rengøring skal apparatets stik altid trækkes ud af stikkontakten. Træk altid lysnetledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket. Træk aldrig i ledningen. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, lysnetledningen eller apparatet, eller hvis der kommer væsker eller fremmedlegemer ind i apparatet. Lysnetadapter Brug kun den medfølgende lysnetadapter E-TEK Electronics Manufactory Ltd. Modelnummer: ZDD050150EU. Lysnetadapteren må kun anvendes i tørre rum. Lysnetadapteren må kun tilsluttes en godt tilgængelig stikkontakt 230 V ~ 50 Hz. I nødstilfælde skal apparatet straks kunne kobles fra lysnettet. 7

7 Opstillingssted/omgivelser Nye apparater kan i løbet af den første driftstime afgive en typisk, uundgåelig, men helt ufarlig røg, som aftager med tiden. For at modvirke røgudviklingen anbefaler vi, at du regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved udviklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under gældende grænseværdier. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at apparatet falder ned. Sørg for, at der er en minimumsafstand på 5 cm omkring apparatet ved opstillingen, for at sikre en tilstrækkelig ventilation. Ventilationen må ikke hindres ved at tildække apparatet med genstande, som f.eks. aviser, bordduge, forhæng osv. Sørg for, at apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Åbne brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) må ikke placeres på, eller i nærheden af apparatet. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Anvend kun enheden i boliger eller lignende rum. 8

8 Elektromagnetisk kompatibilitet Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, andre højttalere, mobiltelefoner, trådløse telefoner osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Anvend kun det medfølgende tilbehør. Reparation Kontakt vores servicecenter, hvis du har tekniske problemer med apparatet. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet. Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. I tilfælde af, at apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farlige situationer. 9

9 Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Sammen med den dockingstation, du har købt, har du modtaget følgende: Clockradio med dockingstation 3 adaptere til ipod Lysnetadapteren (ZDD050150EU) 3,5 mm audioforbindelseskabel (100 cm) Betjeningsvejledning og garantidokumenter En ipod/iphone medfølger ikke ved levering. 10

10 Apparatoversigt 11

11 1 SOURCE: Skift mellem funktionstilstandene Radio, CD, ipod, AUX 2 PLAY/PAUSE: Start/stop afspilning RECALL: Vælg radiostation STATION: Lagring af stationer 3 ALARM OFF: Deaktivering af alarm : Tænd apparatet/sæt det på standby 4 TUNING : ved ipod-funktion: næste titel, hurtig fremadspoling i radiofunktion: næste frekvens, søg station frem 5 TUNING : ved ipod-funktion: forrige titel, hurtig tilbagespoling i radiofunktion: forrige frekvens, kanalsøgning tilbage 6 SNOOZE/DIMMER: Gentagelse af vækningen/displaybelysning 7 Display 8 SET: Bekræftelse af valget/indstilling af klokkeslættet 9 ALARM1: Indstilling/aktivering/deaktivering af Alarm 1 ALARM2: Indstilling/aktivering/deaktivering af Alarm 2 10 VOLUME +: Øg lydstyrken 11 Frigørelsesknap for ipod-holder 12

12 12 VOLUME -: Reducerer lydstyrken 13 Fastgørelse af ipod-holder 14 Oplader til ipod, iphone Stik 1 DC IN: 5 V 1,5 A: Stik til lysnetadapteren 2 LINE IN: Audioindgang til eksterne apparater 3 FM-antenne til radiomodtagelse 13

13 Ibrugtagning Etablering af elektrisk forbindelse Apparatet fungerer op el-net med AC 230 V ~ 50 Hz. Husk, at anvende en korrekt installeret stikkontakt, der er egnet til apparatet. Forbind lysnetadapteren med apparatet. Sæt lysnetadapteren i en egnet stikkontakt. Klokkeslættet vises på displayet. Klokkeslættet 00:00 vises. Indstilling af uret Klokkeslættet kan ikke indstilles manuelt, mens en iphone eller en ipod er tilsluttet clockradioen. Sæt netstikket i en egnet stikkontakt. På displayet vises klokkeslættet (00:00). Tryk på knappen SET, indtil displayet viser 24 hr. Brug knapperne TUNING og TUNING til at vælge 24- eller 24-timers klokkeslætformat. Tryk igen på SET. Timevisningen blinker. 14

14 Brug knapperne TUNING ogtuning til at indstille den ønskede time. Tryk på SET. Minutvisningen blinker. Brug TUNING og TUNING til at indstille de ønskede minutter. Tryk igen på SET. Årsvisningen blinker. Brug knapperne TUNING ogtuning til at indstille det ønskede år. Tryk igen på SET. Månedsvisningen blinker. Brug knapperne TUNING ogtuning til at indstille den ønskede måned. Tryk igen på SET. Datoens dagsvisning blinker. Brug knapperne TUNING ogtuning til at indstille den ønskede dag. Når du har indstillet klokkeslættet, skifter apparatet efter et par sekunder tilbage til klokkeslættilstanden. Hvis der i ca. 4 sekunder ikke trykkes på en knap, vender apparatet tilbage til standbytilstand. Hvis alarmen er aktiveret, er det ikke muligt at indstille klokkeslættet. 15

15 Synkronisering af uret Clockradioen giver dig flere muligheder for at importere klokkeslættet fra en iphone/ipod. Den første mulighed for synkronisering er kun tilgængelig ved den første ibrugtagning: Afbryd clockradioens forbindelse til lysnettet, hvis det et nødvendigt. Sæt din iphone/ipod i ipod-holderen. Tilslut igen clockradioen til lysnettet. Din iphone/ipod overfører nu automatisk klokkeslættet til din clockradio. Den anden mulighed for synkronisering er altid tilgængelig. Hvis du allerede har taget clockradioen i brug, inden du har tilsluttet en ipod/iphone til den, skal du gøre følgende: Sæt din iphone/ipod i holderen. Tænd clockradioen. Tryk på knappen SET, og hold den nede i 3 sekunder. Din iphone/ipod overfører nu automatisk klokkeslættet til din clockradio. 16

16 Det manuelt gemte klokkeslæt overskrives ved synkroniseringen. Montering/udskiftning af ipod/iphone-holderen Apparatet leveres med en række ipod/iphone-holdere, som holder din ipod/iphone bedre på plads. Test, hvilken holder der egner sig bedst til din ipod/iphone. Nogle ipod/iphone-typer kræver ingen separat holder. Vælg den holder, der passer til din ipod/iphone. Sæt holderen i skuffen med udstansningen vendende nedad, og tryk den ned, indtil den går i hak. Når din ipod/iphone er sat i, oplades dens batteri. Hvis du ikke har sat en ipod/iphone i, skal du også fjerne holderen. Vær opmærksom på, at de medfølgende holdere kun er beregnet til dockingstationen. 17

17 Betjening Tænd/sluk Tryk på knappen ALARM OFF / på apparatet. På displayet vises kortvarigt ON. Tryk igen på knappen ALARM OFF / for at tænde apparatet igen fra standbytilstand. På displayet vises kortvarigt OFF. Når apparatet er slukket, kan du indstille displaybelysningen ved hjælp af knappen SNOOZE/DIMMER. Valg af funktionstype Med knappen SOURCE kan du vælge mellem funktionstyperne FM, ipod og AUX efter hinanden. Ændring af lydstyrken Med VOLUME og + kan du reducere eller øge lydstyrken ved alle funktionstyper. Den valgte lydstyrke vises på displayet i et par sekunder. 18

18 Placering af radioantennen Radioantennen er placeret på apparatets bagside. Antennen skal vikles fuldstændig ud for at sikre en god modtagelse. ipod-funktion Klargøring af opladeren Tryk på ipod-holderens fastgørelse, og klap opladeren ned, indtil holderfastgørelsen klikker på plads. ipod-isætning Kontroller, at din ipod passer i den monterede holder (se side 17). 19

19 Sæt din ipod i slotten til afspilleren. Tryk på knappen ALARM OFF/ for at tænde apparatet. Tryk på knappen SOURCE flere gange, indtil displayet viser. Du kan betjene din ipod som normalt. Du har desuden mulighed for at udføre nogle af ipod-funktionerne på dockingstationen. Afspilning Med knappen RECALL/ ǁ/STATION på apparatet kan du starte afspilningen af titler på din ipod. Hvis du vil afbryde afspilningen, skal du trykke på knappen igen. Hvis du trykker på knappen en gang til, fortsættes afspilningen. Titelvalg, hurtig tilbage-/fremadspoling Tryk på knappen TUNING for at gå til den næste titel. Tryk på TUNING for at gå til den forrige titel. Hold knappen TUNING nede for at spole hurtigt frem inden for en titel. Med TUNING kan du spole baglæns. 20

20 Lukning af skuffen Tryk på holderens fastgørelse, og klap ipod-holderen opad, indtil den klikker på plads. Radiofunktion Rul den tilsluttede antenne til FM-modtagelse helt ud. Tryk flere gange på knappen SOURCE, indtil FM og det aktuelle klokkeslæt vises på displayet. Brug TUNING og TUNING til at indstille den ønskede modtagelsesfrekvens. Hvis du trykker på TUNING eller TUNING i ca. 1 sekund, starter den automatiske søgning. Søgningen stopper, så snart en kanal med tilstrækkelig sendestyrke er fundet. 21

21 Gem/hent radiokanal Du kan gemme op til 6 radiokanaler. Indstil først apparatet til radiofunktion som beskrevet ovenfor, og indstil en radiokanal. Hold knappen RECALL/ ǁ/STATION nede for at skifte til programmeringsfunktionen. På displayet blinker P1. Brug TUNING og TUNING til at vælge den ønskede hukommelsesplads (P1-P6). Tryk igen på RECALL/ ǁ/STATION for at gemme kanalen. Gentag disse trin, hvis du vil gemme flere kanaler. Du kan hente de gemte kanaler igen ved at trykke på RECALL/ ǁ/STATION, indtil den ønskede hukommelsesplads er valgt. 22

22 AUX funktion Hvis du tilslutter et apparat til AUX IN-indgangen (f.eks. en MP3-afspiller, cdafspiller osv.), afspilles dette apparat via de integrerede højttalere. Tilslut dit eksterne apparat til 3,5 mm AUX IN-indgangen. Tryk på knappen SOURCE flere gange for at sætte clockradioen i AUXtilstand. I displayet vises AUX og det aktuelle klokkeslæt. Det er nu muligt at betjene det tilsluttede apparat på normal vis. Lyden afspilles via clockradioen. Med knapperne VOLUME +/- på clockradioen kan du regulere lydstyrken. 23

23 Vækkefunktion Apparatet har 2 vækketidspunkter, der kan aktiveres uafhængigt af hinanden. Indstilling af vækketidspunktet Sådan indstiller du vækketidspunktet: Brug i standbytilstand knappen ALARM1/ /ALARM2 til at vælge den ønskede alarmhukommelsesplads. Du kan vælge mellem: Alarm1 Alarm 2 Eller vælg Alarm 1 og 2 Tryk på knappen SET. Timevisningen begynder at blinke. Brug TUNING og TUNING til at indstille vækketidspunktets time, og tryk derefter på SET. Brug TUNING og TUNING til at indstille vækketidspunktets minutter, og tryk derefter på SET. 24

24 Brug TUNING og TUNING til at indstille de dage, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk derefter på SET. Følgende ugedagskombinationer kan indstilles: Mandag-fredag Lørdag-søndag Mandag-søndag Brug TUNING og TUNING til at vælge, hvilken funktionstype der skal være aktiv ved vækningen. Du kan vælge mellem Radio og ipod. Husk, at en radiokanal skal være valgt eller en ipod sat i på vækketidspunktet. Du kan også vælge at blive vækket med en alarmtone. Brug derefter TUNING og TUNING til at vælge. Tryk på SET. Brug VOLUME +/- til at indstille den lydstyrke, som du vil vækkes med, og tryk derefter på SET. Når indstillingerne er gennemført, skifter apparatet tilbage til standbytilstand. 25

25 Aktivering/deaktivering af vækketidspunkt Når vækketidspunktet er indstillet som beskrevet ovenfor, skal du aktivere Alarm 1 eller 2 på følgende måde: Tryk i standbytilstand på knappen ALARM1/ ALARM2 for at aktivere Alarm 1, eller tryk 2 gange på ALARM1/ ALARM2 for at aktivere Alarm 2. På displayet vises et klokkesymbol med for Alarm 1 eller for Alarm 2. Når du har aktiveret de to alarmer, vises på displayet. Tryk på knappen igen for at deaktivere alarmen permanent. Deaktivering af vækkegentagelse/alarm Når alarmtonen, musik fra radioen, musik fra ipod'en eller vækketonen høres, har du flere muligheder for at slukke for alarmen: Tryk på knappen ALARM OFF/ for at slå alarmen fra. Vækkesymbolet vises fortsat i displayet, og alarmen aktiveres igen den næste indstillede dag. Tryk på knappen SNOOZE/DIMMER for at slå alarmen fra i 10 minutter. Alarmen høres derefter igen. Denne procedure kan du gentage i 60 minutter. 26

26 Slumretimer - SLEEP I SLEEP -funktion arbejder apparatet først i Radio- eller ipod-funktion og slukker så efter en trinvis, valgt tid efter 10, 20, 30, 40, 50, 60 og 90 minutter. Start Radio-, Aux- eller ipod-funktionen som beskrevet. Tryk på knappen SNOOZE/DIMMER. På displayet blinker visningen OFF, og symbolet Zzz vises på displayet. Hvis du trykker en gang til, kan du indstille SLEEP -tiden til 10, 20,30, 40, 50, 60 eller 90 minutter. Den viste værdi svarer til det antal minutter, hvorefter apparatet skifter til standbytilstand. Tryk flere gange på knappen SNOOZE/DIMMER for at indstille en længere tid. Hvis du vil afbryde SLEEP-funktionen i utide, skal du trykke flere gange på SNOOZE/DIMMER, indtil displayet viser OFF. Apparatet slukker slumretimeren med det samme. 27

27 Kundeservice Førstehjælp ved fejlfunktioner Fejlfunktioner kan nogle gange have banale årsager, men de kan også være ret komplekse og kræve en grundig analyse. Ingen lyd Lydstyrken er indstillet for lavt. Lysnetadapteren er ikke sat korrekt i stikkontakten. Øg lydstyrken. Sæt lysnetadapteren korrekt i stikkontakten. Apparatet reagerer ikke på betjeningskommandoer. Elektrostatisk afladning. Afbryd forbindelsen til lysnettet, og opret forbindelsen igen via stikkontakten efter et par sekunder. Dårlig radiomodtagelse Utilstrækkeligt radiosignal. Forstyrrende påvirkninger fra andre elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, videooptagere, computere osv. Anvend FM-antennen i dens fulde længde, eller skift placering og retning. 28

28 Har du brug for yderligere hjælp? Hvis forslagene i de foregående afsnit ikke har kunnet løse dit problem, bedes du kontakte os. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du stiller de følgende oplysninger til rådighed: Hvilken ipod bruger du? Hvad vises der på displayet? Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet? Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du meddele os det. 29

29 Rengøring og vedligeholdelse FORSIGTIG! Inden du rengør apparatet, er det vigtigt, at du først fjerner lysnetstikket. Brug kun en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på apparatet. 30

30 Bortskaffelse Apparatet Når apparatet har nået slutningen af dets levetid, må det under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse. Emballage Dit apparat er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. 31

31 Tekniske data Hovedapparat Indgangsspænding: DC IN 5V ma Tilslutninger: 3,5 mm AUX-indgang Højttaler: 2 W effektivværdi Lysnetadapter Producent: E-TEK Electronics Manufactory Ltd Model: ZDD050150EU Indgang: AC IN V~50/60 Hz 0,5 A Udgang: DC OUT 5V ma Med forbehold for tekniske ændringer! 32

32

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8

Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8 Indholdsfortegnelse Apparatoversigt... 5 Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6 Sikkerhedsanvisninger... 8 Formålsbestemt anvendelse... 8 Sikker opstilling af apparatet...

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere