Stereoradio til undermontering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stereoradio til undermontering"

Transkript

1 Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning Korrekt anvendelse Pakkens indhold Sikkerhedsanvisninger Visse personer må ikke bruge enheden Sikker montering af enheden Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig Reparer aldrig selv I tilfælde af funktionsfejl Sikker håndtering af batterier Oversigt over enheden Set forfra Set nedefra Display Ibrugtagning og anvendelse Backup-batterier Montering (hængende) Placering (stående) Grundlæggende indstillinger Tænd/sluk enheden Manuel indstilling af klokkeslættet Radiofunktion Indstilling af displayets lysstyrke (nedtoning) Alarmfunktion Indstilling af alarmtiden Slut på alarmtiden SNOOZE-funktion (afbrydelse af alarmen) Timer-funktioner Sleep-timerfunktion Nedtællingsfunktion Rengøring Bortskaffelse Tekniske data DK 1 af 14

3 1. Om denne brugsanvisning 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! OBS! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! Punktliste Handlinger, der skal udføres 2 af 14

4 2. Korrekt anvendelse Enheden bruges til gengivelse af radiosignaler. Brug ikke enheden til andre formål. Brug ikke enheden udendørs. Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du må ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader. Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med den enhed, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Køkkenradio Beslag og monteringsmaterialer Denne brugsanvisning og garantikort DK 3 af 14

5 3. Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du bruger enheden første gang, og følg frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Denne enhed bør kun anvendes og behandles på den måde, der er beskrevet i brugsanvisningen. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted, så du har den til rådighed senere. Vedlæg denne brugsanvisning, hvis du overdrager enheden til en anden Visse personer må ikke bruge enheden Opbevar enheden og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. Denne enhed kan bruges af børn fra en alder på 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring/viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af enheden og har forstået de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og er under opsyn. Børn på under 8 på skal holdes væk fra enheden og lysnetledningen. FARE! Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning! 3.2. Sikker montering af enheden Enheden skal placeres under en vandret monteringsplade. Monter aldrig enheden over kogeplader eller andre varme- eller dampkilder (f.eks. en elkedel osv.). Lad heller ikke netledningen hænge over en kogeplade eller en anden varmekilde. Ved monteringen skal du også sørge for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket til, så der altid er sikret tilstrækkelig ventilation enheden ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater) enheden ikke udsættes for direkte sollys 4 af 14

6 enheden ikke kommer i kontakt med fugt, vand eller sprøjtende vand, og at der ikke placeres genstande fyldt med vand som f.eks. vaser, på enheden enheden ikke udsættes for vandsprøjt eller vandstænk enheden ikke står i nærheden af magnetfelter (f.eks. et fjernsyn eller andre højttalere) enheden ikke står i nærheden af brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) lysnetledningen ikke er under trækspænding eller bliver bøjet. DK 3.3. Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig Tilslut kun enheden til en let tilgængelig stikkontakt (230 V AC, 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. Hvis enheden hurtigt skal kobles fra lysnettet, skal stikkontakten være frit tilgængelig. I tordenvejr og hvis du ikke vil bruge enheden i længere tid, skal du koble den fra lysnettet. Fjern lysnetadapteren fra stikkontakten, når enheden ikke bruges, eller brug en master-/slave-stikdåse for at undgå, at der bruges strøm, når enheden er slukket Reparer aldrig selv Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis enheden eller ledningen bliver beskadiget. I tilfælde af beskadigelse af enhedens tilslutningsledning, skal den udskiftes via producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at forhindre farlige situationer. Åbn under ingen omstændigheder enhedens kabinet. Hvis du rører ved spændingsførende dele eller ændrer den elektriske eller mekaniske konstruktion, udsætter du dig selv for fare, og det kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt. FARE! Forsøg ikke selv at åbne og/eller reparere enheden. Der er fare for elektrisk stød! Kontakt et specialværksted. Ved forstyrrelser bør du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. 5 af 14

7 3.5. I tilfælde af funktionsfejl Hvis enheden viser tegn på funktionsfejl, kan det skyldes en elektrostatisk afladning. I så fald skal du fjerne netstikket og tage batterierne ud. Sæt derefter batterierne i igen, og tilslut igen enheden til lysnettet. På denne måde nulstilles enheden Sikker håndtering af batterier Du kan sætte to 1,5 V AAA-batterier (type R03/LR03) (medfølger ikke) i enheden, så klokkeslættet ikke går tabt ved strømsvigt. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forholdsregler: Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis nogen sluger et batteri, skal du omgående søge lægehjælp. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i enheden og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt. Som udgangspunkt bør du kun indsætte nye batterier. Anvend aldrig gamle og nye batterier sammen. Bland ikke forskellige batterityper. Vær opmærksom på polariteten (+/ ), når du sætter batterierne i. Udskift kun batterierne med batterier af samme eller tilsvarende type. Forsøg aldrig at genoplade batterier. Der er eksplosionsfare! FORSIGTIG! Ved forkert udskiftning af batterierne er der eksplosionsfare! Opbevar batterierne på et køligt og tørt sted. Direkte kraftig varme kan beskadige batterierne, eller batterisyren kan lække. Udsæt derfor ikke enheden eller batterierne for kraftige varmekilder som f.eks. sollys, ild eller lignende. Kortslut ikke batterierne. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Tag straks opbrugte batterier ud af enheden. Rengør kontakterne, inden du lægger nye batterier i. Der er ætsningsfare på grund af batterisyre! Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterisyre skal du med det samme vaske de ramte steder af med rigeligt rent vand og omgående søge læge. Fjern desuden tomme batterier fra enheden. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid. 6 af 14

8 4. Oversigt over enheden 4.1. Set forfra DK ) Power/Alarm OFF 2) TUNING/MIN/HR 3) TUNING/MIN/HR 4) TIMER 5) LYDSTYRKEKNAP 6) SNOOZE/SLEEP/DIMMER 7) DISPLAY 8) ALARM2/M+ 9) ALARM1/M- 10) CLOCK SET/MEM 4.2. Set nedefra 2 1 1) Udklappelig fod 2) Dæksel for backup-batterier 7 af 14

9 4.3. Display ) Klokkeslæt/radiofrekvens/lydstyrke 2) Alarmouputputtilstand: Alarm 1 Radiofunktion Alarm 1 Alarmtone Alarm 2 Radiofunktion Alarm 2 Alarmtone 3) SNOOZE (visning ved aktiveret alarmafbrydelse/snooze) 4) SLEEP (visning ved aktiveret sleep-timer) 5) ST (stereomodtagelse) 6) TIMER (visning ved aktiveret timer) 7) VOL (visning under indstilling af lydstyrken) 8) PM (visning i 12-timer klokkeslætformat, mellem klokken 12 middag og klokken 23.59) 9) FM (frekvensbånd) 8 af 14

10 5. Ibrugtagning og anvendelse 5.1. Backup-batterier For at uret kan fortsætte med at gå i baggrunden, når du kobler enheden fra lysnettet, kan du sætte to 1,5 V AAA-batterier (type R03/LR03) i (medfølger ikke). Træk netstikket ud. Fjern batterirummets dæksel på undersiden af enheden. Sæt batterierne i, og luk batterirummet. Sæt igen strømstikket i en stikkontakt med 230 V AC, 50 Hz. Indstil uret når batterierne er sat i, så klokkeslættet gemmes i hukommelsen, hvis strømmen afbrydes. Ved hjælp af backup-batterierne gemmes også alarmindstillingerne og de gemte radiokanaler. BEMÆRK Hvis enheden bruges i længere tid uden netspænding (f.eks. efter et strømsvigt), kan uret afvige med flere minutter fra den faktiske tid. Kontroller derfor den indstillede tid efter hver strømafbrydelse, og korriger den i om nødvendigt Installation af batterierne Du skal bruge to 1,5 V AAA-batterier (type R03/LR03). Åbn dækslet til batterirummet ved at trække det af i pilens retning. Læg de to batterier i batterirummet med polerne +/- vendende korrekt. Sæt dækslet på plads igen. OBS! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batterierne. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende type. DK 9 af 14

11 5.2. Montering (hængende) Køkkenradioen er beregnet til at fastgøres på undersiden af et hængende skab eller en hyldeplade. Du skal bruge 4 skruer til fastgørelsen. Skruernes størrelse og længde skal passe til monteringspladen og beslaget. Vælg en placering i nærheden af en stikkontakt. Tegn borehullerne ved hjælp af beslaget. Bor på de tegnede steder på hyldepladens underside 4 passende huller til fastgørelse af skruerne. Skru beslaget direkte på skabet eller hylden. Sæt nu enheden på beslaget, og skub forsigtigt enheden bagud, indtil den klikker på plads. OBS! Monter aldrig enheden over kogeplader eller andre varme- eller dampkilder. Lad heller ikke netledningen hænge over en varmekilde Placering (stående) Foruden monteringen på et skab/en hylde kan du også stille enheden på et bord eller et skab uden at fastgøre den permanent. 6. Grundlæggende indstillinger 6.1. Tænd/sluk enheden Tryk på knappen Power/Alarm OFF for at tænde afspilleren. Tryk igen på knappen Power/Alarm OFF for at slukke enheden Manuel indstilling af klokkeslættet Tryk på knappen CLOCK SET/MEM. Vælg nu, om enheden skal vise 12-timers format eller 24 timers format. BEMÆRK I 12 timers format angiver "PM" på displayet, at klokken er mellem 12 middag og (f.eks. er klokken = PM 3:00). I tidsrummet mellem midnat og om formiddagen vises det normale klokkeslæt. Vælg indstillingen 12 eller 24 ved at trykke på knappen TUNING/MIN/HR eller TUNING/MIN/HR, og bekræft indstillingen ved at trykke på CLOCK SET/ MEM igen. Timeindikatoren begynder at blinke. Tryk på knappen TUNING/MIN/HR for at stille klokkeslættet en time frem. Tryk på knappen TUNING/MIN/HR for at stille klokkeslættet en time tilbage. 10 af 14

12 Tryk på knappen TUNING/MIN/HR eller TUNING/MIN/HR og hold den nede for at rulle hurtigt gennem visningerne. Bekræft den indstillede time ved at trykke på CLOCK SET/MEM. Minutindikatoren begynder at blinke. Tryk på knappen TUNING/MIN/HR for at stille klokkeslættet et minut frem. Tryk på knappen TUNING/MIN/HR for at stille klokkeslættet et minut tilbage. Tryk på knappen TUNING/MIN/HR eller TUNING/MIN/HR og hold den nede for at rulle hurtigt gennem visningerne. Tryk på knappen CLOCK SET/MEM IGEN FOR AT GEMME INDSTILLINGEN Radiofunktion Vikl den tilsluttede antenne til FM-modtagelse helt ud. Tænd enheden Manuel kanalsøgning Tryk på knappen TUNING/MIN/HR for at justere den modtagne frekvens ét trin opad. Tryk på knappen TUNING/MIN/HR for at justere den modtagne frekvens ét trin nedad. Tryk på knappen TUNING/MIN/HR eller TUNING/MIN/HR og hold den nede for at gå til den næste tilknyttede radiofrekvens. Hvis du vil gemme den indstillede radiofrekvens, skal du trykke på knappen CLOCK SET/MEM og holde den nede, indtil den næste ledige hukommelsesplads (f.eks. P01) vises. Tryk igen på knappen CLOCK SET/MEM for at gemme kanalen. Du har adgang til 20 kanalhukommelsespladser Hentning af gemte kanaler Med knappen ALARM1/M- eller ALARM2/M+ kan du skifte mellem de på forhånd gemte radiokanaler. BEMÆRK Indstil eventuelt FM-antennen igen, indtil modtagelsen er optimal. DK Lydstyrke Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen. Drej i urets retning for at øge lydstyrken. Drej knappen mod urets retning for at reducere lydstyrken. 11 af 14

13 6.4. Indstilling af displayets lysstyrke (nedtoning) Tryk én gang på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER for at vælge en høj displaylysstyrke. Tryk igen på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER for at vælge en lav displaylysstyrke. BEMÆRK Enheden har en automatisk funktion til nedtoning af displayet, således at displayets lysstyrke automatisk reduceres mellem klokken og Alarmfunktion Enheden har to alarmtider (AL1 og AL2), som indstilles uafhængigt af hinanden Indstilling af alarmtiden Tryk og hold i slukket tilstand knappen ALARM1/M- for at programmere Alarm 1 eller ALARM2/M+ for at programmere Alarm 2. Med knapperne TUNING/MIN/HR og TUNING/MIN/HR kan du nu indstille timen for det ønskede alarmtidspunkt: Bekræft timen ved at trykke på knappen ALARM1/M- HHV. ALARM2/M+. Med knapperne TUNING/MIN/HR og TUNING/MIN/HR kan du nu indstille minutterne for det ønskede alarmtidspunkt: Tryk igen på knappen ALARM1/M- eller ALARM2/M+, og vælg, om enheden skal starte i radiotilstand på alarmtidspunktet, eller om der i stedet skal startes en signaltone. Det tilsvarende symbol vises på displayet Slut på alarmtiden Når det indstillede vækningstidspunkt nås, tændes radioen, eller der høres en signaltone. Tryk på knappen POWER/ALARM OFF for at stoppe alarmen SNOOZE-funktion (afbrydelse af alarmen) Når du hører vækkesignalet, skal du trykke på knappen SNOOZE/SLEEP/DIM- MER på enheden for at afbryde vækningen. Alarmen stoppes i første omgang fra og gentages efter 9 minutter. Slumrefunktionen afsluttes automatisk efter en time Slukning af alarmen Vælg ved at trykke på AL1 eller AL2 den alarm, som du vil afbryde endegyldigt. Tryk på AL1 eller AL2, flere gange, indtil det pågældende alarmsymbol slukkes. 12 af 14

14 8. Timer-funktioner 8.1. Sleep-timerfunktion Med sleep-timeren kan radioen tændes i et bestemt tidsrum (mellem 10 og maks. 120 minutter), hvorefter den slukkes automatisk. Når sleep-timeren er aktiveret, vises symbolet SLEEP på displayet. Tryk i radiofunktion på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER. På displayet vises 120 svarende til den resterende tid på 120 minutter. Tryk flere gange på knappen, og vælg den resterende tid, inden radioen skal slukkes. Hvis du vil afslutte sleep-timeren, skal du trykke på knappen SNOOZE/SLEEP/ DIMMER, indtil OFF vises på displayet, eller slukke radioen ved at trykke på knappen Power/Alarm OFF: 8.2. Nedtællingsfunktion Enheden har en timerfunktion, som du kan bruge til at gemme en nedtælling. Når et indstillet stykke tid er gået (maks. 180 minutter), høres en signaltone. Når timeren er aktiveret, vises TIMER i displayet Indstilling af timertiden Tryk på knappen TIMER for at indstille timeren. Med knappernetuning/min/hr og TUNING/MIN/HR kan du indstille alarmtiden. På displayet vises den forløbne tid (mellem 1 minut og 180 minutter). Tryk igen på knappen TIMER, når tiden er indstillet. Timeren starter. Hvis du trykker på knappen TIMER, mens tiden løber, stopper timeren, og " TI- MER" blinker på displayet. BEMÆRK Hvis du vil slå den aktiverede timer fra, inden timertiden er forløbet, skal du trykke på knappen TIMER og trykke flere gange på knappen TU- NING/MIN/HR for at indstille timeren til OFF. DK 13 af 14

15 9. Rengøring Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- og rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på maskinen. 10. Bortskaffelse Emballage Din enhed ligger i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er lavet af råmaterialer og kan genbruges eller bringes tilbage til genanvendelseskredsløbet. Enheden Når enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf det på en miljøvenlig måde via en genbrugsstation. Forhør dig hos den lokale forvaltning om genbrugsstationernes placering. Batterier Batterier skal bortskaffes korrekt. Til dette formål findes der passende indsamlingsbeholdere i forretninger, der sælger batterier, samt på de kommunale genbrugspladser. Du kan få flere oplysninger hos dit lokale renovationsselskab eller hos din kommunalforvaltning. 11. Tekniske data Strømforsyning Indgang Backup-batteri: Radio Udgangseffekt: FM-bånd: 230 V ~ 50 Hz, 3,5 W 2 x 1,5 V AAA (type R03/LR03) (medfølger ikke ved levering) 2x 0,5 watt effektivværdi 87,5 108 MHz Denne enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EU-direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF (forordning 1275/2008). Med forbehold for tekniske ændringer! 14 af 14

16 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) PL Medion Service Center Infolinia konsumenta (z telefonów stacjonarnych i komórkowych): 022/ /06/13

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8

Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8 Indholdsfortegnelse Apparatoversigt... 5 Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6 Sikkerhedsanvisninger... 8 Formålsbestemt anvendelse... 8 Sikker opstilling af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

7 Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES.

Læs mere