Referat Økonomiudvalget tirsdag den 14. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 14. februar 2012"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 14. februar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Lena Holm Jensen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering Lukket - ØU - Orientering ØU - Forslag til ændring af Økonomiudvalgets mødetid ØU - Anlægsoverførsler fra 2011 til ØU - Finansieringsmuligheder for fremtidigt rådhus i Lejre ØU - Forslag til nye vedtægter for Zealand Business Connection ØU - Forlængelse af Skjoldungelandet ØU - Post Doc projekt, Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre ØU - Udsendelse af høringsmateriale vedrørende sager med handicapaspekt BU - Kommunalisering af den selvejende Institution Kr. Såby Børnehave JA - Tilsyn med rådighedsregler SSÆ - Ansøgning af velfærdsteknologiske hjælpemidler til Bøgebakken TM - Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal til endelig godkendelse TM - Nemmere annoncering Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer samt dispensation fra lukketid Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling Lukket - ØU - Uansøgt afsked Lukket - ØU - Drøftelse af evt. køb af ejendom...35

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Dagsordenen blev godkendt. Afbud: Flemming Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: A: Rykning af pantebrev Lejre Kommune har et pantebrev fra år 2000 på kr. i en ejendom. Ejeren af ejendommen har søgt om at pantebrevet rykker for et nyt lån, hvor der bliver et nettoprovenu til ejeren. Pantebrevets bestemmelser er, at det er rente- og afdragsfrit, har normal oprykningsret, og skal respekterer omprioriteringer, hvis der ikke er noget nettoprovenu til ejeren af ejendommen. Pantebrevet er lavet i forbindelse med ombygning af boligen til indretning for et handicappet barn. Ombygningen er finansieret af det offentlige. Det er af koncerndirektionen godkendt, at pantebrevet rykker for en omprioritering, hvor der opstår et provenu til ejeren. Tilladelsen er givet for at undgå, at barnet skal flytte til en anden bolig. En ny bolig vil skulle indrettes til det handicappede barn. Pantebrevet vil ligge indenfor 80 % af ejendomsværdien. B: Finansiering af Østbo II Lejre Kommune har den 28. december 2011 hjemtaget lån på kr. til finansiering af 6 almene boliger. Kommunalbestyrelsen har godkendt finansieringen ved godkendelse af skema B den 26. april Vilkårene for lånet er fastsat ved lov, og der kan ikke vælges alternativer. Boligerne er ibrugtaget i december C: Optagelse af lån til finansiering af låneberettigede udgifter i 2011 Den 28. november 2011 godkendt kommunalbestyrelsen optagelse af et lån på 31,5 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter afholdt i Det blev besluttet, at der skulle indgås en renteswapaftale, der omlagde lånet fra variabel rente til fast rente. Der blev indikeret et renteniveau på ca. 2,55 p.a. Der er den 2. december indgået en renteswapaftale med KommuneKredit, der fastlåser renten på 2,55 % p.a. for hele lånets løbetid på 25 år. D: Optagelse af obligationslån Den 25. oktober 2011 godkendt kommunalbestyrelsen at kommunens 6 3% og 4% obligationslån blev førtidsindfriet, og erstattet af lån med variabel rente, der via en renteswap omlægges til fast rente. Den 26. november 2011 blev indgået en renteswap med KommuneKredit der fastlåser renten på 2,83 p.a. i perioden 29. juni 2012 til 30. juni 2031, hvor lånet udløber. Obligationslånet indfries pr. 29. juni 2012 til kurs 100. E: Valutaværn mod stigende CHF Den 29. august 2011 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle indgås en aftale med Deutsche Bank om valutaværn mod den stigende CHF. Lejre Kommune havde 5 lån i CHF. Der er indgået en aftale med banken den 25. november I forbindelse med indgåelse af aftalen, er de 5 lån blevet sammenlagt til et lån og omlagt til DDK ved en kurs på 601,78. Afdragsprofilen er ikke ændret. F: S/I Hvalsø ældreboliger IV, Birkely, bortfald af beslutningsgrundlag Økonomiudvalget behandlede den 13. december 2011 bestyrelsen for Den Selvejende Institution, Ældreboliger Hvalsø Kommune IV, ansøgning om alternativ anvendelse af lokaler på Hvalsø Ældrecenter, Bøgely/Birkely. Det blev godkendt, at lokalerne anvendes til lægeklinik eller andet erhvervsmæssigt formål. Ministeriet for By, bolig og Landskab har ved mail af 27. januar 2012 udtalt, at der ikke er lovgrundlag for, at en selvejende ældreorganisation som S/I Hvalsø Ældreboliger IV kan have en siddeaktivitet. Det betyder, at den løsning som boligselskabet har arbejdet med, udlejning til lægehus, ikke kan gennemføres indenfor lovens rammer. Grundlaget for bestyrelsens ansøgning og derfor økonomiudvalgets godkendelse er ikke til stede.

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 S/I Hvalsø ældreboliger IV er via forretningsfører Boligselskabet Sjælland anmodet om at komme med en ny løsning. G. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Økonomi Ledelsesinformation: Ledelsesinformation - december 2011 Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport januar 2012 Økonomi Budgetopfølgning Specialiseret socialområde: Kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Orienteringen taget til orientering. Afbud: Flemming Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 3. Lukket - ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Beslutning Økonomiudvalget den : Der udarbejdes udbudsbetingelser for salg af grunde, som behandles på Økonomiudvalgets møde i april 2012, hvor der lægges vægt på nytænkning i proces og udbudsform. Afbud: Flemming Jensen (V)

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 4. ØU - Forslag til ændring af Økonomiudvalgets mødetid Sagsnr.: 11/18784 Resumé: Økonomiudvalget godkendte den 25. oktober 2011 sin mødeplan for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget drøfter forslaget til ændret mødetidspunkt. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalgets møder afholdes fra kl , og fra 1. september 2012 fra kl og hvis dagsordenen ikke er afsluttet inden kl. 20, så genoptages mødet den følgende onsdag kl Afbud: Flemming Jensen (V) Sagsfremstilling: Økonomiudvalgets møder starter kl Der har igennem den seneste tid været tendens til at møderne har trukket ud, hvilket er uhensigtsmæssig i forhold til den kvalitet, der derved kan opstå i forbindelse med behandlingen af de sidste sager på dagsordenen. Borgmesteren foreslår derfor, at Økonomiudvalgets møder fremover er fra kl kl Hvis mødet ikke er færdigt inden for denne tidsramme, genoptages mødet næste morgen kl kl med uændret dagsorden. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 5. ØU - Anlægsoverførsler fra 2011 til 2012 Sagsnr.: 12/1712 Resumé: Kommunalbestyrelsen har givet principiel tilsagn til, at uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg kan overføres med mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Denne sag indeholder forslag til overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb samt den tilknyttede låneadgang m.v. fra regnskabsår 2011 til budget I alt foreslås overført uforbrugt rådighedsbeløb på 49,2 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. endnu ikke er frigivet. Yderligere foreslås overførsel af låneadgang på i alt 14,7 mio. kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 49,2 mio. kr. til budget Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, 2. at der gives tillægsbevilling til lånoptagelse på i alt 14,7 mio. kr. til budget Beløbet tilgår kassebeholdningen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling, samt koncerndirektionens supplerende indstilling af 16. februar 2012 blev tiltrådt. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Uafsluttede anlæg ved udgangen af 2011, udgør for størstepartens vedkommende anlæg som vedrører projekter omkring bygninger, veje og tilsvarende tekniske anlæg. En mindre del vedrører andre typer projekter, f.eks. investeringer i teknologi/it. På byggemodningsområdet foreslås der overført netto 4,2 mio. kr. På ældreboligområdet som skal lånefinansieret foreslås der overført netto 1,9 mio. kr. På øvrige projekter under ældreområdet foreslås der overført netto 7,3 mio. kr. Derudover er der forslag til overførsler på henholdsvis dagtilbudsområdet med netto 2,7 mio. kr. og på skoleområdet med netto 3,8 mio. kr., hvor udmøntning afventer planerne på de respektive områder.

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 Hvert år i januar måned behandler Kommunalbestyrelsen en prioriteret oversigt på områderne for energiprojekter og bygningsvedligeholdelse. En prioriteret oversigt som Center for Ejendomsdrift udarbejder. På området for energiprojekter foreslås der overført 6,3 mio. kr. og på området for bygningsvedligeholdelse foreslås der overført 3,8 mio. kr. Oversigt over igangsatte og disponerede projekter på de to områder vil foreligge på mødet. På området for samling af rådhuse foreslås overført 3,9 mio. kr. I modsætning til tidligere år var der i budget 2011 ikke budgetlagt med salgsindtægter fra salg af grunde og kommunens ejendomme. Bevillingerne hertil bliver først ansøgt ved salg, hvorfor der ikke forekommer væsentlige overførsler på dette område. Ud over overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, søges samtidig om overførsel af låneadgang for projekter som i 2011 var forudsat lånefinansieret. Det er på energiområdet samt ældreboliger lånefinansiering er muligt. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 49,2 mio. kr. fra 2011 til 2012 skal finansieres af kassebeholdningen. Overføres den foreslåede låneadgang samt kvalitetsfondsmidler på i alt 14,7 mio. kr., tilføres dette kassebeholdningen. Der vil således ske et nettokassetræk på 34,5 mio. kr., der alt andet lige modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2011, hvilket vil indgå i sag om regnskab 2011, som forelægges til politisk behandling i april Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 Anlægsoverførsler.xls 2. Bilag 2 Lånoverførsler.xls 3. Bilag 3 Notat Anlægsredegørelse regnskabsafslutning Bilag 4 Anlægsredegørelser pr Notat vedr. Status energi og ejd vedl.

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 6. ØU - Finansieringsmuligheder for fremtidigt rådhus i Lejre Sagsnr.: 12/539 Resumé: Administrationen har undersøgt finansieringsbehov og -muligheder for henholdsvis at udvide rådhuset i Hvalsø eller bygge nyt rådhus. Administrationen har ligeledes skitseret fire alternative forslag ved en bevarelse af administrationen på rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Tilføjet d. 3. februar 2012: Økonomiudvalget afholder temadag den 10. februar 2012 fra kl , hvor udvalget sammen med administrationen gennemgår de forskellige rådhusmuligheder. Administrationen kommer med oplæg som danner baggrund for drøftelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationen samles på de to rådhuse i Allerslev og Hvalsø med ombygninger og energirenoveringer til følge, 2. at der arbejdes videre med scenarie 2 i alternativ 4, 3. at administrationen bemyndiges til at udarbejde et konkret forslag med angivelse af finansieringsbehov. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til fornyet behandling den 14. februar Jan Vedel Heine (I) anbefaler direktionens indstilling. Beslutning Økonomiudvalget den : Der blev omdelt notat af 14. februar 2012 om rådhusprojekt forskellen på renovering og renovering/modernisering samt økonomioversigt ved udvidelse af rådhuset i Hvalsø og renovering af rådhuset i Hvalsø og rådhuset i Allerslev. Økonomiudvalget anbefaler, at det principgodkendes, at administrationen samles på to rådhuse med udbygning på rådhuset i Hvalsø samt renovering incl. indeklima af rådhusene i Hvalsø og Allerslev (scenarie 2 alternativ 4) samt energiinvesteringer med en forventet tilbagebetalingstid på maksimalt 25 år. Det anbefales, at der bevilges en projekteringsbevilling på 1 mio. kr., der finansieres af bevilling til rådhusrenovering i budget Der fremlægges et projektforslag til politisk behandling i september Grethe Saaby (C) anbefaler, at der opføres ét nyt rådhus. Afbud:

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen fra et flertal i Økonomiudvalget tiltrådt. Grethe Saabye (C) og Bjørn Lykke Sørensen (C ) kan ikke tiltræde indstillingen, da man principielt finder, at administrationen bør samles på ét rådhus i Hvalsø, i henhold til Ernest & Youngs opstilling af 10. januar 2012 side 8, af finansieringsmuligheder vedrørende nyt rådhus. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Med baggrund i beslutningen i Økonomiudvalget den 25. oktober 2011 har administrationen søgt at afdække finansieringsbehov og -muligheder for at udvide (ombygge) rådhuset i Hvalsø (alternativ 2 i notat Den fremtidige rådhusplacering - vurdering af alternativer vedlagt dagsordenen den 25. oktober). Administrationen har samtidig undersøgt muligheden for at bygge helt nyt rådhus i Hvalsø. Til at afdække finansieringsbehov og -muligheder har administrationen fået assistance fra ekstern rådgiver. Rådgiver redegør i notat Finansiel vurdering (se bilag) for sin vurdering af Lejre Kommunes mulige finansieringskilder til et rådhusprojekt ved brug af samarbejdsmodeller i regi af Offentlig Privat Partnerskab (OPP) / Offentlig Privat Samarbejde (OPS). Redegørelsen er baseret på et meget overordnet finansieringsbehov ud fra opstillede kriterier og nøgletal (antal medarbejdere, nødvendigt kontorareal, bygge- og renoveringspriser etc.). Notatet indeholder således ikke en totaløkonomisk betragtning (vedligehold, drift og forbrug). Rådgiver redegør endvidere i sit notat for en markedsmæssig vurdering af mulige samarbejdspartnere for henholdsvis en udvidelse af rådhuset i Hvalsø og byggeri af nyt rådhus i Hvalsø i forhold til forskellige offentligprivate samarbejdsformer. Administrationen har ligeledes med baggrund i beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2011 udarbejdet forskellige skitseforslag ved en fortsat anvendelse af de to rådhuse i Hvalsø og Allerslev (alternativ 4 i notat Den fremtidige rådhusplacering - vurdering af alternativer vedlagt dagsordenen den 25. oktober). Administrationen har udarbejdet fire forskellige forslag (Se bilag; Alternativ 4 - scenarie 1, Alternativ 4 - scenarie 2, Alternativ 4 - scenarie 3a og Alternativ 4 - scenarie 3b). De fire scenarier viser forskellige løsningsmodeller ved en fortsat anvendelse af de to omtalte rådhuse. Fælles for alle fire modeller er, at de tager udgangspunkt i 260 medarbejdere, en nødvendig udvidelse af et af de to rådhuse, en opdatering af en række bygnings- og arbejdsmiljømæssige forhold på rådhusene og forslag til udvidelse af parkeringsareal. Udtalelser: Udtalelse fra RLU (Rådhuslokaludvalget) blev udsendt fredag den 20. januar Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ekstern rådgivers beregning (kriterier, nøgletal etc.) og vurdering af samarbejdsmodeller er plausibel. Administrationen vurderer, at et OPP/OPS projekt er muligt, men har ikke undersøgt hvilken af de i rådgivers notat nævnte

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 10 modeller, der vil passe bedst for Lejre Kommune. Administrationen peger på, at et OPP/OPS projekt stiller store krav til ekstern rådgivning i form af juridisk og økonomisk ekspertise forud for igangsætningen af projektet. Omkostningerne hertil modsvares til en vis grad af de sparede omkostninger på teknisk rådgivningsbistand forud for, under og efter et traditionelt anlægsprojekt med kommunen som bygherre. Administrationen vurderer også, at hvert af de fire alternative scenarier med bevarelse af rådhusene i Allerslev og Hvalsø er forsvarlige løsninger. Administrationen understreger dog samtidig, at en større renovering af de to bygninger vil være nødvendig, hvis der skal skabes et fremtidssikret - og endda nutidssvarende - kontormiljø. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Vedrørende nyt eller udvidet rådhus i Hvalsø i OPP/OPS er de forskellige finansieringsscenarier afdækket i rådgivers notat. Ved en bevarelse og ombygning af de to rådhuse i Allerslev og Hvalsø, som skitseret i forslagene, spænder finansieringsbehovene mellem mio. kr. Det understreges, at der er tale om meget grove overslagspriser. Derudover kan der energirenoveres for mellem 2-4 mio. kr. Energirenovering kan i de fleste tilfælde lånefinansieres. Den 27. juni 2011 blev der frigivet 4,128 mio. kr. til samling af administrationen på to rådhuse. Af disse 4,128 mio. kr. er der disponeret 1,3 mio. kr. til den nuværende midlertidige løsning og en ombygning af Materielgården. Der resterer således 2,828 mio. kr. på anlægsbevillingen til samling af administrationen. Der bemærkes, at der ikke er afsat midler på investeringsoversigten til finansiering af nyt eller ombyggede rådhuse i forhold til de i denne sag beskrevne forslag. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Finansiel vurdering - final v2.pdf 2. Alt 4_scenarie 1_RH og RA med Allerslev gl. skole.pdf 3. Alt 4_scenarie 2_RA og RH med nyt indgangsparti.pdf 4. Alt 4_scenarie 3a_RH og RA med flere pavilloner.pdf 5. Alt 4_scenarie 3b_RH og RA med ny tilbygning.pdf 6. Udtalelse fra RLU.doc 7. Oplæg til rådhusprojekt - Scenarie 2.pdf 8. Alternativ 4_scenarie 2_finansieringsbehov og -muligheder_renovering og modernisering.pdf 9. Notat - Rådhusprojekt_Oplæg til forskellige løsninger på scenarie 2.docx

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Forslag til nye vedtægter for Zealand Business Connection Sagsnr.: 11/23602 Resumé: Vedtægterne for Zealand Business Connection (ZBC) blev sidst ændret i maj Med vedtagelsen af den nye organisation og etableringen af et repræsentantskab, skal vedtægterne ændres, så der tages højde for dette. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Bestyrelsens forslag til nye vedtægter og dermed den fremtidige organisationsstruktur for ZBC godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Bestyrelsen for ZBC har besluttet at ændre organisationen, herunder at etablere et repræsentantskab. Derfor skal vedtægterne, som sidst blev ændret i maj 2010 justeres, så der tages højde for disse ændringer. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter og fremtidig organisationsstruktur for ZBC er vedlagt som bilag. De nye vedtægter skal endelig godkendes i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i foråret. Den nye organisation og de nye vedtægter skal danne rammen om ZBC s fremtidige udvikling. Som det fremgår af såvel vedtægter som organisationsstruktur, er der med den nye struktur taget højde for Høje Taastrups eller eventuelle andre kommuners fremtidige medlemskab af ZBC. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 12 Bilag: 1. Bilag 1 - forslag til nye vedtægter for foreningen ZBC 2. Bilag 2 - forslag til fremtidig organisationsstruktur for ZBC

15 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Forlængelse af Skjoldungelandet Sagsnr.: 10/22974 Resumé: Bestyrelsen for Skjoldungelandet anmoder i brev af 3. februar 2012 med tilhørende bilag Roskilde og Lejre Kommuner om godkendelse af, at perioden for projekt Skjoldungelandet forlænges med 11 måneder frem til udgangen af Den ekstra tid er nødvendig for at den samlede projektportefølje kan nås gennemført. Bestyrelsen anbefaler samtidigt en budgetrevision, hvorved det samlede tilskudsbudget holdes, men budgettet for de enkelte delprojekter tilrettes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Lejre Kommune i 2012 bevilger tilskud til projektlederlønnen på op til kr som resterende egetbidrag for den samlede næsten fireårige projektperiode, 2. at beløbet finansieres af driftsbevilling: udviklingspulje på kr. til Nationalpark (budget 2012). Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedets Feriefond, der har bevilget støttetilsagn på samlet 9,49 millioner kroner, har administrativt meddelt, at man ser velvilligt på en sådan periodeforlængelse under den forudsætning, at det samlede støttetilsagnsbeløb ikke forøges, og at kommunernes egetbidrag for projektlederlønnen også i den forlængede periode udgør samlet 30 %. Den projekt- og budgetrevision, som anbefales af Skjoldungelandets bestyrelse, ses at opfylde disse krav. Skjoldungelandets bestyrelse foreslår, at Feriefonden ansøges om forlængelse af projektperioden med 11 måneder indenfor rammen af det samlede støttetilsagn og med en vis justering af delbudgetterne for de enkelte delprojekter.

16 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 14 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Lejre Kommunes udgift i 2012 til medfinansiering af projektlederens løn finansieres af driftsbevilling: udviklingspulje på kr. til Nationalpark (budget 2012) Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Referat Bestyrelsesmøde nr. 8. den 26. januar 2012.doc 2. Brev om projekt- og budgetrevision 3. Projektrevision januar Detaljeret budgetskema

17 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Post Doc projekt, Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre Sagsnr.: 12/1759 Resumé: Fra Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre foreligger ansøgning om tilskud til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter. Administrationen anbefaler, at der ydes et begrænset tilskud under forudsætning af, at Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre tilvejebringer den resterende, lokale medfinansiering, og at mindst halvdelen af den lokale finansiering betales af lokale producenter og virksomheder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at der ydes tilskud på kr. for 2012 under forudsætning af, at Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre tilvejebringer den resterende, lokale medfinansiering, og at mindst halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs kr. pr. år betales af lokale producenter og virksomheder, og 2. at der ydes tilskud på kr. for 2013 under tilsvarende forudsætninger og med forbehold for, at der afsættes et beløb i budget 2013 til dækning af tilskuddet. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Grethe Saabye kan ikke anbefale indstillingen, idet det anbefales at der gives en underskudsgaranti på kr. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Et flertal af A, B, F, Fokus og I tiltræder indstillingen fra et flertal i Økonomiudvalget, idet det er en forudsætning for at yde tilskuddet, at tilskuddet kan gives inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Der indhentes en udtalelse fra Statsforvaltningen. Venstre og Konservative kan ikke tiltræde Økonomiudvalgets flertalsindstilling, idet V og C mener det er støtte til en kommerciel forening. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling:

18 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 16 Fra Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre foreligger ansøgning om tilskud til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter med udgangspunkt i Detailsalg, markedssalg, herunder samarbejde med gårdbutikker Salg til indkøbsforeninger, bofællesskaber. Leverance til fødevarefællesskaber i København og Lejre Foodservice samarbejde. Afsætning enten direkte til institutioner eller via foodservice sektoren. Post Doc projektet er 2-årigt og foregår i samarbejde med Aalborg Universitet, København. Ansøgning fra Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre er vedlagt som bilag. Det samlede budget for projektet er kr., hvoraf halvdelen finansieres af Aalborg Universitet og halvdelen skal finansieres lokalt. Der søges om delvis medfinansiering af den lokale andel, f.eks kr. pr. år eller fuld medfinansiering på kr. pr. år med forventning om, at en del heraf kan betales fra Region Sjællands Grøn Vækst-program (200 mio. kr. puljen). Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at et engagement fra lokale virksomheder og producenter - herunder også økonomisk - er vigtigt, for at Post Doc projektet kan blive en succes og skabe grundlag og nye veje for afsætning af lokale økologiske produkter og dermed fremme ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune. Derfor vil det ikke være hensigtsmæssigt, at hele projektet eller en stor del af projektet finansieres af offentlige midler. På denne baggrund anbefaler administrationen, at Lejre Kommune yder et begrænset tilskud, f.eks kr. pr. år til projektet under forudsætning af, at Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre tilvejebringer den resterende, lokale medfinansiering, og at mindst halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs kr. pr. år betales af lokale producenter og virksomheder. Tilskuddet begrundes i projektets udviklingsorienterede perspektiv og dets understøttelse af ideerne og tankerne bag Lejre Kommune som Økologisk Kommune. Der vil være mulighed for, at Lejre Kommune i 2012 søger om tilskud til projektet fra 200 mio. kr. puljen, men projektet indgår ikke i den programansøgning, som kommunerne i Regions Sjælland sammen med Region Sjælland i sommeren 2011 indsendte til puljen, og tilskud fra 200 mio. kr. puljen vil derfor under alle omstændigheder kun kunne komme på tale i det omfang, at projekter som indgik i programansøgningen ikke realiseres. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Med vedtagelsen af budget 2012 blev der for 2012 afsat en pulje på kr. til bæredygtige tiltag. Det fremgår af budgetaftalen, at midlerne primært skal understøtte økologisamarbejdet, som Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte før sommerferien. Tilskud på kr. i 2012 vil kunne finansieres af den afsatte pulje, mens tilskud på kr. for 2013 forudsætter, at beløbet afsættes i budget Beslutningskompetence:

19 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 17 Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning 2. Bilag til ansøgning, projektbeskrivelse 3. Bilag til ansøgning, jobopslag

20 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Udsendelse af høringsmateriale vedrørende sager med handicapaspekt Sagsnr.: 12/959 Resumé: Sagen omhandler stillingtagen til forslag fra Handicaprådet om at sætte DH Lejre på udsendelseslisten i sager, der sendes til høring i Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at DH Lejre sættes på udsendelseslisten til høringsmateriale, hvor Handicaprådet er høringspart, 2. at ordningen evalueres inden udgangen af indeværende valgperiode. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget til fornyet behandling, hvor også handicaprådets indstilling indhentes. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Handicaprådet drøftede på sit møde den 27. september 2011 Danske Handicaporganisationers lokalafdeling DH Lejres status som høringspart i sager med handicapaspekt. Handicaprådet mener ikke, at den nuværende ordning, hvor DH Lejre indgiver supplerende kommentarer til Handicaprådets høringssvar, fungerer optimalt. Handicaprådet indstiller derfor til Kommunalbestyrelsen, at DH Lejre sættes på udsendelseslisten ved høringer, hvor Handicaprådet og Ældrerådet er høringspart. Ordningen foreslås som et forsøg, der løber frem til midten af 2013, hvorefter ordningen evalueres, således at der kan foreligge en beslutning inden udløbet af indeværende valgperiode. Handicaprådet anbefaler endvidere, at Lejre Kommune i forbindelse med høringer informerer bedre om muligheden for at indsende ligeværdige høringssvar på linje med de formelle høringsparter. Udskrift af punkt 10 "DH Lejre som høringspart" fra referat fra Handicaprådets møde den 27. september 2011 er vedlagt som bilag. Udtalelser:

21 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 19 Handicaprådet mener, at der godt kan være forskel i høringssvar fra hhv. Handicaprådet og DH Lejre. Baggrunden er, at DH Lejre direkte repræsenterer brugerne, og at DH Lejre har en faglig indsigt, som kan kvalificere brugernes synspunkter. Handicaprådets rolle er mere overordnet, hvilket også afspejler rådets høringssvar [Uddrag fra punkt 10 "DH Lejre som høringspart" fra referat fra Handicaprådets møde den 27. september 2011]. Administrationens vurdering: Administrationen finder, at ordningen smidigt kan indarbejdes i den administrative praksis omkring udsendelse af høringsmateriale til Handicaprådet. Administrationen anbefaler, at ordningen evalueres på Handicaprådets møde i september 2013 med efterfølgende politisk behandling i oktober Administrationen vurderer, at ordningen betyder, at enhver - enkeltperson, forening mv. - som fremover ønsker at komme på udsendelseslisten, bør optages på listen, såfremt personen, foreningen mv. meddeler dette til kommunen. Dette for at give lige adgang. Administrationen finder det vigtigt at bemærke, at ordningen ikke betyder, at DH Lejre gøres til formel høringspart på linje med Handicaprådet. Administrationen anbefaler, at kommunens formelle høringsparter fortsat bør fremgå af lovgivningen og ellers besluttes løbende i forbindelse med de konkrete sager. DH Lejre får med ordningen til gengæld direkte besked om høringer med handicapaspekt og kan gøre brug af muligheden til selvstændigt at kommentere sager på linje med alle andre enkeltpersoner, foreninger, organisationer og virksomheder mv. (Undtaget er sager med egentlige forvaltningsafgørelser, der giver sagens parter ret til partshøring efter Forvaltningsloven). Administrationen mener, at det er vigtigt, at DHs medlemmer af Handicaprådet fortsat kan rådføre sig i DH Lejres bagland og vil agere som repræsenterer herfor, og at DH Lejre fortsat vil understøtte sine medlemmer af Handicaprådet i udførelsen af hvervet, uagtet at DH Lejre måtte indgive selvstændige høringssvar, da det ellers vil betyde en svækkelse af Handicaprådet som formelt nedsat organ. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Referat fra møde i Handicaprådet den 27. september punkt 10 (pp 5-6)

22 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side BU - Kommunalisering af den selvejende Institution Kr. Såby Børnehave Sagsnr.: 12/1150 Resumé: Bestyrelsen ved den selvejende institution Såby Børnehave har den 17. januar 2012 anmodet om kommunalisering. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at anmodningen om kommunalisering af Kr. Såby Børnehave imødekommes. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Bestyrelsen i den selvejende institution Såby Børnehave, har fremsendt en underskrevet erklæring af den 17. januar 2012, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen anmoder om at den selvejende institution Kr. Såby Børnehave, kommunaliseres pr.1. marts Følgende forhold gør sig gældende, ved overgang til kommunal drevet institution: Institutionens aktiver (bygninger, løsøre, beholdninger m.v.) overdrages vederlagsfrit til Lejre Kommune, mod at kommunen overtager institutionens forpligtigelser. Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse ved kommunalisering af børnehaven, da der er tale om en forsættende aktivitet. Efter virksomhedsoverdragelsesloven, overtager kommunen personalet på uændrede ansættelsesvilkår. Driftsoverenskomsten skal opsiges med forkortet varsel, efter aftale med institutionens bestyrelse. Forældrebestyrelsen beskriver, at den nuværende situation ikke er holdbar, med baggrund i en presset normering, og dårlig økonomi. Derudover fratræder Børnehavens leder for at gå på efterløn 1. marts Forældrebestyrelsen beskriver, at

23 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 21 kommunaliseringen giver mulighed for en sammenlægning med Fuglemarkens børnehave, som er en kommunal børnehave i Kr. Såby. Administrationens vurdering: Administrationen har været i dialog med Forældrebestyrelsen i Børnehaven Fuglemarken, som ligeledes er positiv overfor en virksomhedssammenlægning af de to institutioner. Begge bestyrelser har tilkendegivet, at de vil indgå i en dialog om sammenlægning af de to institutioner, til gavn for børn, forældre og medarbejdere i de to institutioner. Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at Kr. Såby Børnehave kommunaliseres, og at der efterfølges indledes et samarbejde med de to bestyrelser i Fuglemarken og Kr. Såby om en sammenlægning af de to Børnehaver. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Institutionens aktiver (bygninger, løsøre, beholdninger m.v.) overdrages vederlagsfrit til Lejre Kommune, mod at kommunen overtager institutionens forpligtigelser. Forældrene i Saaby Børnehave besluttede i 2010, at de ønskede Lejre Kommunes frokostmåltid til børnehavens børn. Frokostmåltidet trådte i kraft pr. 1. august Saaby Børnehaves køkkenfaciliteter blev i den forbindelse renoveret, så køkkenet kunne godkendes til at producere frokostmåltidet. Anlægsudgiften til renoveringen er kr., som er betalt af Lejre Kommune. Lejre Kommunes udlæg incl. moms er kr. I henhold til den indgåede driftsoverenskomst mellem Lejre Kommune og den selvejende Såby Børnehave, skal udgifter som kommunen udreder til ekstraordinær vedligeholdelse samt til ekstraordinære anskaffelser af inventar, betragtes som lån, der skal sikres ved pant i ejendom eller, hvis dette ikke er muligt, ved gældsbrev underskrevet af institutionens samlede bestyrelse. Udgift til tinglysning af pantebrev på kr. er kr. Administrationen vurderer, på baggrund af 10,14 og 15 i driftsoverenskomsten med den selvejende institution Kr. Såby Børnehave, at kommunen kan overtage Børnehaven. Kommunaliseringen forventes ikke at medføre yderligere økonomiske konsekvenser, da institutionens drift allerede indgår i Lejre kommunes regnskaber. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Anmodning om kommunalisering af Kr. Såby Børnehave 2. Driftsaftale med den selvejende institution Saaby Børnehave

24 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side JA - Tilsyn med rådighedsregler Sagsnr.: 11/1615 Resumé: Beskæftigelsesministeriet har gennemført stikprøvekontrol i Lejre Kommune vedrørende rådighedsreglerne for jobsøgende. I forbindelse med Lejreborgeres tilknytning til Jobcenteret er administrationen forpligtet til at foretage fradrag (sanktionere) i ydelserne i henhold til rådighedsreglerne på området. Jobsøgende borgere, der udebliver fra tilbud, jobsamtaler eller ikke har bekræftet jobansøgning, sanktioneres i henhold til de gældende regler på området. Beskæftigelsesministeriet har for 3. kvartal 2010 foretaget stikprøver på ovenstående område i Lejre Kommune. Afrapporteringen skal behandles på en Kommunalbestyrelsesmøde i henhold til Beskæftigelsesministeriets anvisninger, med henblik på en tilbagemelding til Beskæftigelsesministeriet om eventuelle ændrede procedurer vedrørende Lejre Kommunes administration af fradrag i ydelserne. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at arbejdsgange for sanktioner udarbejdes i samarbejde med Lejre Kommunes revision, 2. at redegørelse for arbejdsgange for sanktioner fremsendes til Beskæftigelsesministeriet. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefalet. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Job & Arbejdsmarked anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Der blev udtrukket 25 CPR-numre til brug for kontrollen. De negative hændelser på CPRnumrene førte til en kontrol af 34 behandlede sager.

25 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 23 Stikprøvekontrollen viste, at der i 10 ud af de 34 sager var truffet en forkert afgørelse af Lejre Kommune. Det har betydet en fejlprocent på 29 procent som Beskæftigelsesministeriet finder uacceptabelt. I de resterende 71 procent af sagerne, har Beskæftigelsesministeriet været enig i Kommunens afgørelser. Ved gennemgangen er der fundet en gennemgående fejl i 9 sager, som skyldes fejlagtig anvendelse af fradrag i kontanthjælpen. Der har fra administrationens side været sanktioneret i forhold til antal ugedage, og ikke forholdsmæssigt til antal månedsdage. Der har således været sanktioneret for fem (arbejdsdage) og ikke for syv kalenderdage. I en sag er der konstateret manglende sanktionering i borgerens kontanthjælp i forhold til udeblivelse fra et tilbud. Administrationens vurdering: Administrationen har gennemgået rapporten fra Beskæftigelsesministeriet, og har konstateret én gennemgående fejl i de 9 fejlbehæftede sager ud af 34. I forbindelse med nye regler på området, har der ikke været indarbejdet procedurer for brugen af de nye regler. Opgaven er overgået til et nyt team, og der har i forbindelse med oplæringen ikke været fokus på udregningen af fradraget i forhold til månedsdage, frem for antal arbejdsdage. For de 9 sager er fejlen således den samme, og dette er nu rettet. Der er konstateret én sag med fejl vedrørende manglende fradrag i ydelsen på en borger. Denne sag er rettet, og der er hjemtaget refusion i henhold til forskrifterne på området. Sagen har været sendt til beskæftigelsesministeriet til godkendelse, og Beskæftigelsesministeriet har ikke har fundet anledning til ydereligere bemærkninger i sagen, men lukket den som korrekt sagsbehandlet. I forbindelse med rapporten er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af ydelsesenheden og jobcenteret, der skal udarbejde procedure for området med sanktionering. Dette for at sikre ensartet oplæring og anvendelse af reglerne på området. Arbejdsgangsbeskrivelserne vil blive drøftet med Lejre Kommunes revision for fremtidig sikring af opgaveløsningen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Fejlen har medført udgift til kommunen, da borgerne skulle have været trukket for 2 dage yderligere. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Samlet afrapportering - Rådighedstilsyn

26 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side SSÆ - Ansøgning af velfærdsteknologiske hjælpemidler til Bøgebakken Sagsnr.: 12/1072 Resumé: I denne sag ansøges om frigivelse af et økonomisk rådighedsbeløb til indkøb af velfærdsteknologi svarende til kr. Målrettet videreførelse af projekt Velfærdsteknologiske løsninger omfattende implementering af en række teknologiske hjælpemidler på Plejecenteret Bøgebakken. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der frigives et rådighedsbeløb til indkøb og igangsætning af ny velfærdsteknologi på 0,5 mio. kr. i 2012 på Plejecenteret Bøgebakken 2. at centerchef for Center for Velfærd & Omsorg bemyndiges til at disponere beløbet på konkrete aktivitet Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales, med følgende ændringer: 1. At der meddeles anlægsbevilling til indkøb og igangsætning af ny velfærdsteknologi på 0,5 mio. kr. på Plejecenteret Bøgebakken 2. At anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til anvendt borgernær teknologi 3. At centerchef for Center for Velfærd & Omsorg bemyndiges til at disponere beløbet på konkrete aktiviteter. Afbud: Martin Stokholm (A) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Social, Sundhed og Ældre anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Rettelse til protokollering på Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den 6. februar Martin Stokholm (A) var tilstede under punktets behandling på Udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Indstillingen tiltrådt. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Baggrund

27 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 25 Center for Velfærd og Omsorg har indhentet erfaringer fra andre kommuner særligt Roskilde Kommune. Der er opnået gode erfaringer på Kastaniehaven med brugen af velfærdsteknologi. Erfaringer der både betød bedre arbejdsmiljø og bedre livskvalitet for borgerne, men også en effektiviseringsgevinst på ca. 1 mio. kr. I forbindelse med implementering af velfærdsteknologiske løsninger har fokus dels været på arbejdskraftbesparende teknologi og dels på brugerdreven innovation. De seneste projekter handler om, hvordan teknologi kan understøtte opgaveløsningen og øge kvaliteten for borgeren. Arbejdsgruppe i CVO regi CVO har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder netop med implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Arbejdsgruppen består af en ledelsesrepræsentant, repræsentant fra Ældrerådet og Handicaprådet, teknologiagent fra Visitation & Bestiller, en medarbejder for hvert plejecenter og 2 medarbejdere fra Frit Valg. Efterfølgende er gruppen udvidet med en repræsentant fra rehabiliteringsprojektet og en medarbejder fra Social Behandling. Velfærdsteknologigruppen vil fremover fungere som udviklingsgruppe relateret til den overordnede styregruppe for Aktiv og sund hele livet, der har reference til ledergruppen. Der er tilknyttet en udviklingskonsulent, der skal være den overordnede projektleder der facilitere processen. Gruppen præsenterer en uddybende rapport på udvalgsmødet i marts, hvor der er forslag til andre velfærdsteknologiske aktiviteter for 2012 og tænker bredt i kommunen. Derfor stilles der forslag om, hvordan der fremadrettet arbejdes med den videre udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger i Lejre Kommune. Derfor ansøges der hermed om midler til indkøb af teknologi til Pilotprojekt Velfærdsteknologi på Plejecenteret Bøgebakken. Formålet er at fremskynde og forstærke anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgerne, medarbejderne og kommunen. Målsætninger: a) Borgerne skal anvende velfærdsteknologi og blive mere selvhjulpne b) Medarbejderne skal være parate og selv efterspørge velfærdsteknologi c) Velfærdsteknologi skal effektivisere arbejdsgange og frigøre arbejdskraft til andre opgaver d) Velfærdsteknologi skal resultere i anvendelse af færre økonomiske ressourcer dokumenteret ved en Velfærdsteknologivurdering. Se vedlagt bilag. Forudsætninger for en vellykket implementering Hvis implementeringen af nye teknologier skal være succesfuld, skal teknologierne indgå som et naturligt hjælpemiddel i dagligdagen. Det kan være en stor opgave at tage de nye teknologier til sig og skrotte gamle vaner. Derfor er det nødvendigt at have en god plan for hvordan implementeringen skal forløbe. Planlægningsarbejdet handler om at sikre nogle gode organisatoriske og kompetencemæssige rammer og at sikre, - at gennemførelsen af projektet fastholdes som en løbende proces. Projektet gennemføres trinvis på samme måde som rehabiliteringsprojektet. På Plejecenteret Bøgebakken er Lokaludvalget positive for implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Der er nedsat en arbejdsgruppe med en bred

28 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 26 repræsentantgruppe af medarbejdere. Der finder et informationsmøde sted den 7. februar. Økonomi & produkter Der er pr. 1. marts 2012 under forudsætning af godkendelse af ansøgningen om anlægsbevilling, disponeret med indkøb af ny velfærdsteknologi på et samlet beløb svarende til kr. på Bøgebakken og Frit Valg. De 7 produkter der er udvalg et følgende: Robotstøvsuger. Der indledes et samarbejde med en lokal leverandør fra Lejre Kommune, der har samarbejdet med flere kommune ex. Odsherred, Næstved Kommuner etc. Robot-gulvvask, samme leverandør som ovenstående Parosæl 2 stk. (Koster ca kr. stk. med oplæring og kursus etc.) Toilet med løftefunktion vurderes af sagsbehandlende terapeuter fra Visitation & Bestiller i samarbejde med terapeuter fra Rehabiliteringsprojektet og medarbejdere tæt på borgeren pris afhænger af løsningen Personløfter med 1 person multiløfter Toilet med automatisk bidetfunktion Flekmadras fra leverandør Meyland, hvor Bøgebakken i samarbejde med leverandøren vil afprøve produktet før indkøb nyt produkt. Det sidste produkt løftepude er et miniprojekt, der afprøves i Frit Valg i samarbejde med leverandøren. Der er arrangeret fremvisning i slutningen af januar Produktet koster ml kr. Formålet med projektet er, at reducerer udgifterne på bevillingsbudgettet nødkald, hvor Lejre Kommune betaler for denne serviceopgave hos brandvæsenet, effektivisere arbejdsgange, mindske risiko for arbejdsskader og ikke mindst bedre servicen for borgeren. Der udarbejdes en velfærdsteknologi vurdering, der samles i en rapport, der fremlægges på udvalgsmøde i slutningen af efteråret Administrationens vurdering: Indkøb og afprøvning af teknologiske velfærdløsninger i samarbejde med borgere og medarbejdere i mindre målestok, her på et plejecenter, er en god måde at få sikret accept og tillid til brugen af disse løsninger. Der følges op på udviklingen for velfærdsteknologi og man er opmærksom på hvilke nye metoder og teknologier, der med fordel kan anvendes på området i Lejre Kommune. På samme måde er der en stor opmærksomhed på, hvilke centrale puljer det vil være relevant at ansøge om økonomisk støtte fra, til gennemførelse af projekter inden for velfærdsteknologi.

29 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 27 Administrationen vil fremadrettet ansøge om yderligere økonomiske midler fra og ressourcer til forankring af projektet i driften og videreførelse af indsatsen vedr. velfærdsteknologi til de øvrige plejecentre, Plejecenteret Ammershøjparken og Hvalsø Ældrecenter. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Administrationen ansøger om et beløb svarende til kr. af de anlægsmidler, der er afsat til teknologiske projekter. Dette projekt omhandler implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Administration af projektet, kursus og kompetenceudvikling finansieres af Center for Velfærd & Omsorgs eget budget. Der udarbejdes en velfærdsteknologi vurdering der samles i en rapport, der fremlægges på udvalgsmødet i slutningen af efteråret Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

30 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal til endelig godkendelse Sagsnr.: 11/5779 Resumé: Forslag til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø har været i fornyet høring, og er nu klar til endelig vedtagelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø godkendes endeligt. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Forslag til lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø var i offentlig høring fra den 6. september til den 1. november I høringsperioden kom der nogle bemærkninger fra naboerne, som administrationen vurderede delvist burde imødekommes med nogle ændringer i lokalplanforslaget. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede derfor at sende lokalplanforslaget i kortvarig fornyet høring hos de berørte parter med nedenstående ændringer: er ændret til: "Opstilling af container og udendørs oplag er ikke tilladt." er ændret til: "Der skal opsættes en støjmur i en højde på 1,80 meter ind mod naboejendommene, matrikel 7p, 7e, 7b og 32c, alle Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Støjmurens højde måles fra omgivende naturligt terræn i skel - se Kortbilag 3 Terrænkort. Støjmuren skal opføres i røde teglsten. Støjmuren skal desuden opføres i skel, således at siden ind mod naboerne er placeret i skel, mens selve muren står inde på lokalplanområdet. Såfremt der er behov for en støttemur, skal denne udformes som en integreret del af støjmuren."

31 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side er ændret til: "Parkeringsanlægget må ikke tages i brug før den fornødne støjmur er etableret". Desuden er der som Bilag 3 indsat et terrænkort. Ændringerne var i kortvarig fornyet høring fra den 14. december til den 3. januar 2012, og der er ikke indkommet nogle bemærkninger til det ændrede forslag. Udtalelser: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det fornyede forslag til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 forsøger at imødekomme alle parter bedst muligt, og derfor bør godkendes endeligt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Forslag til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal - som udsendt til fornyet høring 2. Telefonnotat om støjmur uge

32 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Nemmere annoncering Sagsnr.: 11/24229 Resumé: Udvalget for Teknik & Miljø bedes tage stilling til, om Lejre Kommune fortsat skal annoncere på plan- og miljøområdet i lokale dagblade og aviser i forlængelse af Gensidighedsaftalen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at diverse planer, strategier og borgermøder hvor inddragelse af offentligheden er nødvendig fortsat skal annonceres i lokale dagblade og aviser med henvisning til yderligere information på Lejre Kommunes hjemmesider, 2. at konkrete afgørelser, som knytter sig til en enkelt ejendom, herunder en privatperson eller virksomhed udelukkende annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales. Afbud: Flemming Jensen (V) Sagsfremstilling: Gensidighedsaftalen for 2012 Gensidighedsaftalen for 2012 omhandler de initiativer, som regeringen har taget for at frigøre ressourcer i kommunerne. Gensidighedsaftalen indebærer en forpligtelse for kommunerne, til at omprioritere for i alt 5 mia. kr. til borgernær service i perioden Et af de statslige initiativer under Miljøministeriet, som er relevante for Center for Byg & Miljø, er initiativet om nemmere annoncering på plan- og miljøområdet. Nemmere annoncering: Kommunerne har på plan- og miljøområdet i en lang række tilfælde været pålagt at offentliggøre oplysning om ansøger, forslag, afgørelser, planer og lokale regulativer m.v. gennem annoncering i lokale aviser og dagblade. Krav om annoncering i lokale dagblade og aviser på plan- og miljøområdet forenkles i den udstrækning EU lovgivningen m.v. giver mulighed herfor med Folketingets vedtagelse af Lov 1273 af om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang. Efter den vedtagne lov om digital annoncering mv., kan kommunerne vælge udelukkende at annoncere planer og afgørelse digitalt. Det gælder afgørelser og planer efter

33 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 31 miljøbeskyttelsesloven, planloven, jordforureningsloven, lov om kemikalier, lov om miljø og genteknologi, miljøskadeloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven, vandforsyningsloven, råstofloven, lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, jagtloven, lov om beskyttelse af havmiljøet, vandløbsloven, nationalparkloven, lov om beskyttelse af de ydre kroge i Tøndermarsken, naturbeskyttelsesloven og skovloven. Annoncer Annonceringen i Center for Byg & Miljø kan inddeles i to kategorier: Annoncering af konkrete afgørelser som knytter sig til en enkelt ejendom, herunder privatperson eller virksomhed, og annoncering af diverse planer og strategier, som vedrører en bredere kreds af borgere, og hvor inddragelse af offentligheden er nødvendig. Konkrete afgørelser udgøres bl.a. af landzonetilladelser, miljøgodkendelser, tillæg til miljøgodkendelser på virksomheder, godkendelser og anmeldelser efter husdyrgodkendelsesloven og VVM tilladelser. Planer og strategier udgøres bl.a. af kommuneplaner, lokalplanforslag, forslag og tillæg til spildevandsplaner, sektorplaner, vandhandleplaner og indkaldelse til borgermøder. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at diverse planer, strategier og borgermøder, hvor inddragelse af offentligheden er nødvendig, fortsat skal annonceres i lokale dagblade og aviser med henvisning til yderligere information på Lejre Kommunes hjemmeside, hvorimod mere konkrete afgørelser, som knytter sig til en enkelt ejendom, herunder en privatperson eller virksomhed udelukkende annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Lejre Kommunes reduktion i bloktilskud udgør som følge af gensidighedsaftalen kr. pr. år, og budgettet for annoncer er reduceret med et tilsvarende beløb. Byg & Plan samt Natur & Miljø har til sammenligning i år 2011 tilsammen brugt ca kr. på annoncering. Det er administrationens vurdering, at man ved ovennævnte tiltag vil kunne forvente en besparelse på annoncering til lokale dagblade og aviser på ca kr.. Der forventes således fremtidigt anvendt ca til annoncering på plan- og miljøområdet. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

34 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer samt dispensation fra lukketid Sagsnr.: 12/2248 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Flemming Jensen (V)

35 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling Sagsnr.: 12/2242 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Flemming Jensen (V)

36 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Uansøgt afsked Sagsnr.: 12/2986 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Flemming Jensen (V)

37 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Drøftelse af evt. køb af ejendom Sagsnr.: 12/2651 Beslutning Økonomiudvalget den : Grethe Saabye oplyste, at hendes mands firma har medvirket omkring et afsluttet planprojekt på nabogrunden. Økonomiudvalget besluttede på det foreliggende grundlag, at Grethe Saabye ikke er inhabil i sagen. Borgmesteren bemyndiges til at optage forhandling med Lasse Hansen om erhvervelse af arealet inden for en af Økonomiudvalget tilkendegivet økonomisk ramme og øvrige vilkår. Jan Vedel Heine (I) kan ikke tilslutte sig flertallets beslutning. Afbud: Flemming Jensen (V)

38 Bilag: 5.1. Bilag 1 Anlægsoverførsler.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12937/12

39 :33 Side 1 af 3 sagsnr. 12/1712 Anlægsoverførsler fra 2011 til 2012 Forbrug 2011 Opr. vedt. Tillægsbevilling Korr. vedt. Restkorrigeret Overføres Afsluttet Bemærkninger pr Budget Budget 2011 årsbudget 2011 kr. kr. kr. 1 Lejre Kommune * Koncerndirektion * SALG DELAREAL MATR.NR. 40 OG 68 TORKILDSTRUP BY x PULJE TIL IT-INVESTERINGER Digitaliseringspulje, KB DIGITALISERINGSPULJE ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) Rådgivning (SCA) * FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER x IT administrationen Koncernsekretariatet (KS) * TILBAGEKØB AF GRUND TJØRNEVANGEN Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg GRUNDSALG MARGRETHESMINDE, OSTED Salg af erhvervsgrunde i Kr. Såby SALG AF HOVEDVEJEN 124 C SALG AF ENEBÆRHAVEN x SALG AF LANGETOFTEN x SALG AF HERSLEV BYGADE x SALG AF POPPELVEJ x SALG AF KARLEBYVEJ x SALG AF HOVEDVEJEN 10 A, GLIM SALG AF LANGETOFTEN SALG AF HYLDEBJERG x 2 Center for Veje & Trafik (CVT) * BYGGEMODNING ERHVERVSGRUNDE LANDEVEJEN, KIRKE SÅBY ERHVERSGRUNDE I KR. SÅBY BYGGEMODNING, ERHVERSOMRÅDE, MATR. 7.BT, KR. SÅBY Ejendomsstaben (CE) * PULJE TIL HANDICAPFORBEDRINGER PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Bygningsvedl x ENERGISPARENDE FORANST FASE x Bygningsvedl KB Energibesp. foranst KB Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.) ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE KØB AF PAVILLONER (ALLERSLEV)

40 :33 Side 2 af 3 sagsnr. 12/1712 Anlægsoverførsler fra 2011 til 2012 Forbrug 2011 Opr. vedt. Tillægsbevilling Korr. vedt. Restkorrigeret Overføres Afsluttet Bemærkninger pr Budget Budget 2011 årsbudget Vej & Park - Anlæg & Vedligehold * VESTVEJEN, GEVNINGE SARBJERG BYGGEMODNING SARBJERG - UDSTYKNING SARBJERG 2006 SALVIEHAVEN OG FÆRDIG-GØRELSE AMMERSHØJ SYD, HOVEDETAPE 1, ST. KARLEBY BYGGEMODNING AF "TJØRNEVANGEN" ST. KARLEBY AMMERSHØJ SYD, HOVEDETAPE 2, ST. KARLEBY Byggemodning Osted Flintevænget Alfavejen (byggemodning Margrethe- minde) Byggemodning Margretheminde etape A2(Flintedalen), matr. 8 C ASFALT OG SLIDLAG ASFALT OG SLIDLAG Byudviklingsprojekt kroplads Hvalsø TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP TRAFIKSIKKERHEDSPLAN OG SKOLEVEJS- UNDERSØGELSE x Infrastrukturplan x Div.trafiksikkerhedsproj (KB ) x Vejtilslutning Horseager - Ny Ring- stedvej Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst Cykelsti Lejre - Øm Byvejen i Osted - trafiksanering x Voldgiftssag cykelsti Osted - Hvalsø CYKEL- OG GANGSTIER Trafiksikkerhedsplan 2010 (KB ) PROJEKT HVALSØ (KB ) STIPASSAGE VED HULE MØLLE (KISSERUP-VEJ) SKJOLDUNGELANDET LYDANLÆG KULTURHUSET Bolig & Erhverv (CBM) * Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord RESTAURERING AF LEDREBORG Å RESTAURERING AF LEDREBORG Å DIGITALISERING AF BYGGESAGSARKIV x 3 Administration (SCA) * ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER SKOLE IT Bygningsændringer A-klasser Kr. Son-nerup skole Renovering af lokaler til heldagsklasser - KB TILBAGEKØB AF SKOLER/INSTITUTIONER Installering af Smartboard Trællerupskolen x SKOLEBYGGERI ALLERSLEV, IGANGSÆTNINGOG PLANLÆGNING PULJE TIL FRITIDSKOMMUNEN LÅSESYSTEM NY DAGINSTITUTION, VESTVEJEN Center for Kultur & Fritid (CKF) * Fjordstiprojekt LEGEPLADSANLÆGSPULJE SKATERBANE Osted Skole * RENOVERING OSTED SKOLE x SMARTBOARDS OSTED SKOLE x

41 :33 Side 3 af 3 sagsnr. 12/1712 Anlægsoverførsler fra 2011 til 2012 Forbrug 2011 Opr. vedt. Tillægsbevilling Korr. vedt. Restkorrigeret Overføres Afsluttet Bemærkninger pr Budget Budget 2011 årsbudget Sekretariat (CD) * TANDKLINIK I HVALSØ KØKKENER I DAGINSTITUTIONER Konsulentbistand dagtilbudskøkkener Renovering køkken Såby børnehave Hårde hvidevarer Lærkereden SØHUS - INVENTAR INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER RENOVERING SOLSIKKEN/MYRETUEN Dagplejen * LEGESTUER I DAGPLEJEN LEGESTUER Social Behandling (CSF) * Ældreboliger Osted ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIGER BØGEBAKKENPROJEKT ÆLDREBOLIGER I OSTED plejeboliger på Bøgebakken Pleje-og Sundhedscenter RENOVERING AF BADEVÆRELSER PÅ EBBE- MOSEN Etablering af 6 bolig ifm bofælles- skabet Østbo Renovering af vejbelægning på Ærøvej x SERVICEAREAL LEJRE Indretning af Osteds plejecenters hovedbygning til udlejning RENOV. AF GL. DEMENSBOLIGER I HVALSØ BØGEBAKKEN, OPF. AF 30 PLEJEBOLIGER UDVIDELSE AF BØGEBAKKEN RENOVERING/VEDLIGEHOLD. GRØNNEHAVE Center for Velfærd & Omsorg (CVO) * ETABLERING AF SYGEPLEJEKLINIK ELEKTRONISKE NØGLER TIL HJEMMEPLEJEN RENOVERING HVALSØ ÆLDRECENTER 1. SA RENOV. AMMERSHØJPARKEN, KUNST M.M INVENTAR TIL AKTIVITETSCENTRENE Sekretariat & Sundhed * MOTIONSCENTER NØDAGER x Etabl. af kontor m.v. i Solvangs lokaler GRAND TOTAL

42 Bilag: 5.2. Bilag 2 Lånoverførsler.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12942/12

43 12/1712 Bilag 2: Låneoverførsel Overførsel af lånadgang og kvalitetsfondmidler fra 2010 til kr. Energi Ældreboliger Bøgebakken Ældreboliger Osted Overførte lån i alt Kvalitetsfondsmidler til overførte projekter (halv finansiering) 0 Overført finansiering i alt

44 /jc 12/1712

45 Bilag: 5.3. Bilag 3 Notat Anlægsredegørelse regnskabsafslutning 2011 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12860/12

46 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Linda Damgaard Servicecenter Allerslev D E Anlægsredegørelse regnskabsafslutning 2011 Dato: 2. februar 2012 J.nr.: 12/1712 Dette notat er den forklarende del af den samlede anlægsredegørelse for Notatet suppleres af et bilag hvor den økonomiske status for 2011 for hvert enkelt anlæg fremgår, og hvor status og redegørelse for hvert enkelt projekt fremgår. Indeværende notat opsummerer økonomien på anlægssiden. Enkelte anlæg vil blive fremhævet i projektet. Dette drejer sig om anlæg der er særlig store eller problematiske. Derudover omtales anlæg der stammer fra driftsmidler samt almene ældreboliger specifikt. For nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg, henvises til den økonomiske oversigt, hvor den bevillingsansvarliges redegørelse over status på projektet fremgår. Samlet overblik over anlæg 2011 I 2011 har der totalt været et rådighedsbeløb til anlæg på 308,8 mio. kr. heraf er de 300,3 mio. kr. frigivne og 8,5 mio. kr. ikke frigivne midler. Af det samlede rådighedsbeløb stammer de 50,1 mio., kr. fra investeringsoversigten for budget mio. kr. er anvendt til anlægget tilbagekøb af skoler/daginstitutioner. Der er overført rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 for i alt: 67 mio. kr.

47 Drift til anlæg En række institutioner som havde planlagt at anvende en del af deres driftsbudget til større investeringer/indkøb fik overført dette mindreforbrug på driften i 2010 til et anlæg i Der blev overført i alt 1,93 mio. kr. Enkelte af disse anlæg er ikke afsluttet endnu. I 2011 har Solvang søgt og fået overført 870tkr. af deres driftsmidler fra årets budget til anlæg. Der er endnu ikke anvendt nogle af disse midler. Almene ældreboliger Af det samlede rådighedsbeløb vedrører de 35,8 mio. kr. anlæg til støttet boligbyggeri. Heraf er de 33,8 mio. kr. anvendt i 2011 og der overføres 1,9 mio. kr. til Der er et enkelt anlæg der er afsluttet. " Renovering af Vejbelægning på Ærøvej". De resterende midler fra dette projekt skal tilbageføres til beboernes opsparing, i alt 69,6tkr. Lejre kommune har to verserende voldgiftssager der vedrører anlægsprojekter af almene ældreboliger. Den ene vedrører Bøgebakken Etape I, hvor der udestår enkelte mangler ved boligerne samt et varmtvandsbassin. Den anden voldgiftssag vedrører ældreboligerne i Osted. Kommunens jurist samt ekstern advokat er på sagen. Økonomien vedrørende Almene ældreboliger skal adskilles fra kommunens økonomi. Dvs. at økonomien ikke skal indgå i kommunens likviditet. Salg af grunde og ejendomme Lejre kommune haft indtægter ved salg af grunde, arealer og ejendomme for i alt 2 mio. kr. Derudover har kommunen tilbagekøbt grunde og haft udgifter ifm. salg for i alt 0,66 mio. kr. Side 2 af 3

48 Afholdte udgifter Der er i 2011 afholdt anlægsudgifter for i alt kr. Af de 258,9 mio. kr. der er afholdt i 2011 er de 182 mio. kr. anvendt til tilbagekøb af skoler/daginstitutioner. Støttede boliger Afholdt udgifter i 2011 for i alt 33,8 mio. kr. Heraf 24,7 mio. kr. til byggeriet af Bøgebakken, etape II, og 7,7 mio. kr. til opførelse af bofællesskabet Østbo. Begge projekter forventes afsluttet i Drift til anlæg Af de driftsmidler fra 2010 der blev overført til anlæg i 2011 er anvendt 1,01 mio.kr. Overførsler. Der ønskes overført 49,7 mio. kr. til 2012 og tilbageført 202tkr. til kassen. Af de 49,7 mio. kr. overføres de 500tkr. i en separat UTM-sag i februar. Jf. bilag 4 Anlægsredegørelse pr Drift til anlæg Af de uforbrugte midlet der søges overført til 2012 vedrører de 900tkr. midler fra anlæg der er overført fra drift Derudover har overføres der 870tkr. fra anlægget til renovering af Solvangslokaler (der stammer fra driftsmidler 2011). Almene ældreboliger Af de uforbrugte midler vedrører de 1,9 mio. kr. almene ældreboliger. Disse overføres til 2012 Side 3 af 3

49 Bilag: 5.4. Bilag 4 Anlægsredegørelser pr Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12861/12

50 Lånefinansieret Lånefinansieret U / I U / I (Frigivet beløb) (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 (ikke frigivet) 2011 Samlet forbrug 2011 Samlet forbrug 2011 overførsel 2012 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen tilbageførsel til kassen Bevillings-ansvarlig Ansvarlig fagperson 1 Bygherre-rådgiver Redegørelse Sagsnr. 12/1712 Omkostningssted og projektnavn Total U I Hele kr. Omkostningssted og projektnavn Pulje til IT-investeringer IT-investeringer anvendes til anskaffelse diverse IT-systemer, der medfører en U Lotte Mikkelsen Dig.forum 0 effektivisering eller medvirker til digitalisering af en opgave Digitaliseringspulje, KB Nej I U Mikkel Solgaard Bojsen-Møller Lotte Mikkelsen Digitaliseringspuljen Anvendt borgernær teknologi Fællesudgifter og - indtægter IT-administration , , Byggemodning Erhvervsgrunde Kr. Såby Pulje til handicapforbedringer Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Bygningsvedl Nej Energisparende foranst Fase 2 Ja Bygningsvedl KB Energibesp.foranst KB Såbyhallen-Sikkerhed (loft m.v) Nej Ja Nej I Der er iværksat projekter for i alt kr i 2011, men hovedparten af regningerne vil først foreligge i 2012, når projekterne afsluttes. De resterende kr. ønskes overført til 2012, så de sammen med budgettet for 2012 kan bidrage til finansieringen af især de to nye projekter: ny hjemmeside og nyt løn- og U Mikkel Solgaard Bojsen-Møller 0 0 økonomisystem (i alt ca, 3,5 mio.kr.) samt øvrige ønsker fra organisationen ( kr). På baggrund af projekternes fremdrift og implementeringsstatus forventes det faktiske forbrug i 2011 at blive ca 0,75 mio. kr. Der er dog flere regninger, der forventes fremsendt januar-februar, når projekterne leveres I " Bedre tid til Borgeren"Regeringen har besluttet, at ABT-fonden skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi i forbindelse med finansloven for Regeringen vil arbejde for større udbredelse af velafprøvede løsninger, som har dokumenteret effekt. Løsningerne skal bidrage til højere effektivitet i en tid, hvor færre skal forsørge flere. Konkret har regeringen planer om at udarbejde en U Gete Bjerring Pia munck Lundgreen 0 digitaliseringsreform for de store velfærdsområder, hvilket regeringen mener for alvor vil sætte skub på udbredelsen af velfærdsteknologi. Reformen vil bl.a. blive finansieret af fondens indeværende midler. På den baggrund har samtlige ansøgere i ABT-fondens igangværende ansøgningsrunder fået afslag, også for vores fælles projekt Bedre Tid til Borgeren. Idet finansieringen blev givet med I dette projekt for øjet, kan dette anlæg lukkes og pengene tilbageføres. U Der er tale om servicearealtildskud fra staten. Det anbefales at midlerne I tilbageføres til kassen. U Lotte Mikkelsen 0 0 I U Henrik Bech Hjortbøll Helle Lagerstes Jørgensen 0 Der udestår formel overdragelse af grønne arealer til grundejerforeningen. Der udestår desuden afklaring og udførsel af vej- og stitilslutninger til udstykningen. I Forventet afslutning er ultimo Der udarbejdes en Tilgængelighedsguide i foråret Tilgængelighedsguiden U Christian Østeraas Knud Nielsen 0 lægger op til en række tiltag, som Handicaprådet prioriterer. Der udarbejdes i den forbindelse en frigivelsessag. et bør overføres til I U Christian Østeraas Thomas Lund Jensen 0 Afsluttet I U Christian Østeraas Lisbeth Jacobsen 0 Projektet er afsluttet. Det blev billigere end forventet, da Sæby-Gershøj skole blev I udtaget af projektet pga. udmelding om lukning. U I Christian Østeraas 0 Thomas Lund Jensen Der er igangsat en lang række vedligeholdelsestiltag i 2011, hvoraf flere ikke er afsluttet (faktureret). Der har været afsat (prioriteret) et større beløb til den potentielle udbedring af PCB på Hvalø skole i Denne post er 0 planlægningsmæssigt overført til 2012, hvorfor der er disponeret andre vedligeholdelsesaktiviteter sent i Flere aktiviteter løber ind over årsskiftet Hele den ikke forbrugte søges overført til 2012 Der er accepteret tilbud for 8,9 mio kr. Opgaverne løses frem til april Sidste U Christian Østeraas Lisbeth Jcobsen 0 udbud (for de resterende 1,1 mio kr.) gennemføres i januar Hele den uforbrugte anlægsbevillig søges overført til I U Thure Dan Petersen Thure Dan Petersen 0 Såby hallen har netop indleveret handleplan og denne inkluderer anlægsmidlerne I

51 Lånefinansieret U / I (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Bevillings-ansvarlig Ansvarlig fagperson 2 Bygherre-rådgiver Redegørelse Sagsnr. 12/1712 Omkostningssted Såbyhallen-Sikkerhed og (loft projektnavn m.v) Anlæg ved samling af Rådhuse Køb af pavillioner (Allerslev) Vestvejen, Gevninge ,002718, Sarbjerg udstykning , , Ammershøj Syd , , Margrethesminde udstykning , Asfalt og slidlag Byudvikingsprojekt kropladsen Hvalsø Trafiksikkerhed incl. renovering af bump Trafiksikkerhedsplan og skolevejsundersøgelse Infrastrukturpaln Div.trafiksikkerhedsproj.2009 (KB ) Vejtilslutning Horseager - Ny ringstedvej Cykelsti Kr. Sonnerup Cykelsti Lejre-Øm Byvejen osted - trafiksanering Voldgiftssag cykelsti Osted - Hvalsø Cykel- og gangstier Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej U Christian Østeraas 0 Thomas Lund Jensen I U Christian Østeraas 0 Thomas Lund Jensen I Af det frigivne beløb er 1,3 mio. tildelt den midlertidige samling af administrationen. Det vurderes, at budgettet holder og at der muligvis kan tilbageføres et mindre beløb til kassen. Dette kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt Indtægten skyldes at udgiften vedr. 2011, som blev bogført via mellemregningskonto ikke blev så højt som først antaget, derfor denne indtægt i Anlægget lukkes. Indtægtsbevilling givet ifm. FR tidligere i 2011+M20 Området er overdraget til grundejerforeningen. Der udestår alene enkelte U Henrik Bech Hjortbøll Henrik Bech Hjortbøll 0 afsluttende beplantningsarbejder hvilket forventes udført inden udgangen af 2012 I Etableringen af Horseagers forlængelse, og herunder færdiggørelse af vejanlæg i U Henrik Bech Hjortbøll Helle Lagersted Jørgensen Salviehaven er afsluttet ultimo Der udestår overdragelse af veje og grønne 0 arealer til grundejerforeninger og dermed potentielle anlægsarbejder i den forbindelse. Forventet afslutning er ultimo 2013 I Der udestår overdragelse af veje og grønne arealer til grundejerforeninger og U Henrik Bech Hjortbøll Kim Hansen 0 dermed potentielle anlægsarbejder i den forbindelse. Forventet afslutning er ultimo 2013 I Færdiggørelse af veje og fortove udestår, da der ikke er solgt det antal grunde der U Henrik Bech Hjortbøll Helle Lagersted Jørgensen 0 skal til for at igangsætte de nævnte anlægsarbejder. Forventet afslutningstidspunkt kan derfor ikke oplyses I Asfaltslidlagsarbejder er afsluttet og er udført som planlagt. Det estimerede beløb til U Henrik Bech Hjortbøll Helle Lagersted Jørgensen 0 overførsel til 2012 anvendes til løbende ufgiftet til opdatering og vedligeholdelse af vejdatabasen Rosy, og herunder tilstandsregistrering af veje I Projektet er endelig afsluttet i 2011, idet tvist omhandlende gæsteprincoippet mellem U Henrik Bech Hjortbøll Henrik Bech Hjortbøll 0 Lejre Kommune og DONG er afsluttet til gunst for Lejre Kommune. Anlægget lukkes. I U I Henrik Bech Hjortbøll 0 Helle Lagersted Jørgensen Alle de planlagte Trafiksikkerhedprojekter er realiseret, dog på nær forbedrede parkeringsforhold mm. ved Hvalsø Apotek, hvor det ikke har været muligt at finde 0 et økonomisk overkommeligt løsningsforslag. Det estimerede beløb til overførsel til 2012 anvendes til løbende ufgifter til trafiktællinger og deltagelse i trafiksikkerhedskampagne Arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen er afsluttet i Anlægskontoen kan lukkes U Henrik Bech Hjortbøll Henrik Bech Hjortbøll 0 ned. Merforbrug dækkes delvis af og I U Henrik Bech Hjortbøll Henrik Bech Hjortbøll 0 Arbejdet med Infrastrukturplanen er afsluttet i Anlægskontoen kan lukkes I ned. Restbeløb bruges til at dække merforbrug på U Henrik Bech Hjortbøll Henrik Bech Hjortbøll 0 Anlægsprojekterne er afsluttet i Anlægskontoen kan lukkes ned. Restbeløb I bruges til at dække merforbrug på Anlægsarbejdet er forløbet planmæssigt og stort set afsluttet ultimo Der U Henrik Bech Hjortbøll Kim Hansen 0 udestår enkelte arbejder til udførsel i 1. halvår 2012, hvorefter anlæggekontoen I kan lukkes ned. Anlægsarbejdet er stort set afsluttet ultimo Der udestår dog enkelte arbejder U Henrik Bech Hjortbøll Kim Hansen 0 som forventes udført i 1. halvår Lukkes økonomisk sammen med I Anlægsarbejdet er stort set afsluttet ultimo Der udestår dog enkelte arbejder U Henrik Bech Hjortbøll Kim Hansen 0 som forventes udført i 1. halvår Lukkes økonomisk sammen med I U Henrik Bech Hjortbøll Kim Hansen 0 Anlægsarbejdet er afsluttet ultimo 2011 I Såby hallen har netop indleveret handleplan og denne inkluderer anlægsmidlerne U Christian Østeraas 0 0 Da afgørelsen var kendt, blev der søgt og frigivet bevilling til afholdelse af udgifter til I advokat. Bevilling kan lukkes. Oprindelig pulje på 1,0 mio. kr. De er frigivet til etablering af stiunderføring ved Hule Mølle i.f.m. Banedanmarks sporudvidelse, anlæg Arbejdet U Henrik Bech Hjortbøll Helle Lagersted Jørgensen/Birgitte Nordby 0 forventes afsluttet i 2. halvår Der er endnu ikke taget politisk stilling til anvendelse af de resterende beløb på kr Det sker formentlig i februar I (de 500tkr. overføres i seperat udvalgssag februar, sagen blev udsat)

52 Lånefinansieret U / I (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Bevillings-ansvarlig Ansvarlig fagperson 3 Bygherre-rådgiver Redegørelse Sagsnr. 12/1712 Omkostningssted og projektnavn Trafiksikkerhedsplan 2010 (KB ) Nej Projekt Hvalsø (KB ) Nej Stipassage ved Hule Mølle (Kisserup-vej) Skjoldungelandet Nej U Henrik Bech Hjortbøll I Helle Lagersted Jørgensen Trafiksikkerhedsprojkter er i planlægningsfasen, hvilket forløbet planmæssigt. Det 0 forventes at alle projekter er afsluttet inden udgangen af 2012 U Henrik Bech Hjortbøll Niels Rolf Jacobsen 0 Planlægningsarbejdet er i gangværende og forventes afsluttet medio 2012 I U Henrik Bech Hjortbøll I Helle Lagersted Jørgensen/ Birgitte Nordby De er frigivet til etablering af stiunderføring ved Hule Mølle i.f.m. 0 Banedanmarks sporudvidelse. Arbejdet forventes afsluttet i 2. halvår U Peter Østerbye Birgitte Nordby Inden for projektområdet er der foretaget naturpleje på Særløse Overdrev, i Gøderup Mose og 7 høje i en gruppe i Oren Skov er plejet. Adgangen til naturværdierne er forbedret med spang, stenter og broer ved Bølle Sø, Særløse Overdrev og i Lejre Ådal. Skjoldungestien fra Roskilde til Hvalsø er gennemført og 0 afmærket med pæle og piktogrammer. Projektet har erhvervet midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til at fortsætte endnu et år frem til foråret I januar 2012 tages der stilling til anvendelsen af de resterende midler Lydanlæg Kulturhuset Restaurering af Ledreborg Å Restaurering af Ledreborg Å Digitalisering af byggesagsarkiv Ændring og forbedring af skolelokaler og faglokaler Igangsætning af anlægsinvesteringer jf. lånepulje Skole It , Bygningsændringer A-klasser Kr. Sonnerupskole + Renovering af lokaler til heldagsklasser Tilbagekøb af skoler/ daginstitutioner Installation af Smartboards Trællerupskolen Skolebyggeri Allerslev Skole, igangsætninge og planlægning Pulje til fritidskommunens låsesystem Ny daginstitution Vestvejen Fjordstiprojektet Legepladsanlægspulje Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej I U Thure Dan Petersen 0 0 I U Peter Østerbye 0 Projektet er gennemført. Der mangler tilpasninger samt gennemførelse af effektundersøgelser. Restbeløbet er reserveret til dette formål. Effektundersøgelser, 0 som er et krav i forhold til støtten fra den Europæiske Fiskerifond, som har givet tilskud til projektet, skal gennemføres i I U Peter Østerbye 0 Projektet er gennemført. Der mangler tilpasninger samt gennemførelse af effektundersøgelser. Restbeløbet er reserveret til dette formål. Effektundersøgelser, 0 som er et krav i forhold til støtten fra den Europæiske Fiskerifond, som har givet tilskud til projektet, skal gennemføres i I Byggesagsarkivet er digitaliseret, og projektet er færdigt. Anlægget lukkes. Der har U Peter Østerbye 0 0 været løbende ibrugtagning svarende til hvornår, de enkelte sager var I færdigbehandlet digitalt. U Helle Dydensborg 0 0 Anlægget fungerer som en finansieringskonto. Oprindelig bevilling på 3,9 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. frigivet til skolebyggeri Allerslev skole, igangsætning af byggeprogram I U Helle Dydensborg 0 Thomas Lund Jensen Afsluttes I Projektet nærmer sig sin afslutning, og forløber i det store hele planmæssigt. U Helle Dydensborg Niels Grann 0 Projektet forventes afsluttet i Q og færdig faktureret i Q I U Helle Dydensborg 0 0 Mangler af regning af 1. årseftersyn I U Richard Oddershedde 0 Tilbagekøb af skoler foretaget 1. halvdel af Anlæg afsluttet og lukkes. I U Helle Dydensborg 0 0 Trællerup skolen har fået overført kr fra deres drift til anlægsprojekt til køb I af Smartboards. Projektet er færdig. U Helle Dydensborg 0 Louise Marqvertsen Til udarbejdelse af modeller - er udført. Resterende + ny bevilling til udarbejdelse I af hovedprojekt U Thure Dan Petersen 0 Thomas Lund Jensen Fase 1 afsluttet og fase 2 skal snart i udbud I U Dennis Danielsen 0 Louise B. Marqvertsen Afventer 5 års gennemgangens resultater med hensyn til revnede ruder. Ønskes I overført Fjordstien er næsten færdiggjort. Dog mangler endnu en strækning fra Gershøj til U Peter Østerbye Birgitte Nordby 0 kommunegrænsen mod Frederikssund. De resterende midler skal bidrage til færdiggørelse af Fjordstien i 2012 eller I U Dennis Danielsen 0 0 Der er søgt og bevilget midler til legepladsprojekter på 16 legepladser. Næsten I alle projekterne er færdige De ejendomsmæssige forundersøgelser er færdige. De tekniske forundersøgelser U Peter Østerbye 0 0 forventes afsluttet i udgangen af februar måned Projektforslag, med de udarbejdede bilag, forventes forelagt UTM inden sommerferien I

53 Lånefinansieret U / I (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Bevillings-ansvarlig Ansvarlig fagperson 4 Bygherre-rådgiver Redegørelse Sagsnr. 12/1712 Omkostningssted og projektnavn Skaterbane , Renovering Osted Skole+ Smartboards (drift 2010 til anlæg 2011) Tandklinik i Hvalsø Køkkener Daginstitutioner Konsulentbistand køkkener daginstitutioner Renovering køkken Såby børnehave Hårde Hvidevarer Lærkereden Søhus Inventar Integ.institutionervuggestuepladser Renovering Solsikken/ Myretuen (drift 2010 til anlæg 2011) Legestuer i dagplejen Legestuer , , Ældreboliger Osted Bøgebakken Etape I Bøgebakken etape II Renovering af badeværelser på Ebbemosen Etablering af 6 boliger ifm bofællesskabet Østbo Renovering af vejbelægning på Ærøvej Serviceareal Lejre Indretning af Osted plejecentres hovedbygning til udlejning Renov. af gl. demensboliger i Hvalsø Bøgebakken opf. af 30 plejeboliger, Udvidelse af Bøgebakken Renovering/vedligehold Grønnehave Etablering af sygeplejeklinik (drift 2010 til anlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej 2011) Nej U Thure Dan Petersen 0 Thomas Lund Jensen Opførelsen i gang. I Mindreforbrug i 2010, blev overført som anlæg i 2011 til brug for indkøb af U Helle Dydensborg Karin Dreisig 0 smartboards beløbet er brugt. Projektet kan lukkes. I U Dennis Danielsen/Helle I Dydensborg Janne Laugersen Louise B. Marqvertsen Ønsker om udbygning af Kr. Hyllinge tandklinik estimeres til 4 mio. kr. hvor den afsatte 1 mio. kr. ikke rækker. Center for Skoletilbud arbejder på alternative løsninger, og ønsker beløbet overført til brug i U Dennis Danielsen 0 0 Puljen bruges som finansieringspulje til arbejder med køkkener i dagsinstitutioner som følge af tilbud om mad til børnehavebørn i dagsinstitutionerne. Rest beløb I afventer dagtilbudsplanen U Dennis Danielsen Janne Laugersen Louise B. Marqvertsen Afventer dagtilbudsplanen I U Dennis Danielsen Janne Laugersen Louise B. Marqvertsen I Projektet er afsluttet. Projektet ses økonomisk sammen med projekt , og mindreforrbuget her bruges til at dække merforbrug på U I Dennis Danielsen 0 Janne Laugersen Louise B. Marqvertsen Projektet er afsluttet. Projektet ses økonomisk sammen med projekt , således at mindreforrbuget på dækker merforbruget på dette sted. Samlet er der tale om et mindreforbrug på kr. som ønskes overført til at indgå i pulje til køkkener daginstitutioner. U Dennis Danielsen 0 0 Driftsmidler 2010 der er overført til anlæg Forventes anvendt i I U Dennis Danielsen 0 Louise B. Marqvertsen Afventer dagtilbudsplan - anbefales overført I U Dennis Danielsen 0 0 De afholdte udgifter er anvendt til legeplads. I U Dennis Danielsen 0 Louise B. Marqvertsen Pågår, gennemgang med indrapportering i Rambyg - overføres I U Dennis Danielsen 0 Louise B. Marqvertsen Evt. til ny legestue i Ejby. Afventer dagtilbudsplan. Overføres. I U Gete Bjerring 0 Thomas Lund Jensen Voldgiftssag 1 års eftersyn igang I U Gete Bjerring 0 Thomas Lund Jensen I U Gete Bjerring 0 Thomas Lund Jensen I Bøgebakken etape I: Udestår voldgiftssag om varmtvandsbassin samt enkle mangler på boligerne. Bøgebakken etape II: Byggeriet går planmæssigt og forventes at kunne afsluttes i 2012 U Gete Bjerring 0 Knud Nielsen Renovering af badeværelserne er næsten færdige. Forventes afsluttet i I U Gete Bjerring 0 Knud Nielsen Almene boliger - Aktuel udført arbejde vurderes til 97% Forventes afsluttet i 2012 I U Afsluttet. NB pengene tilbageføres ikke til kassen, men til beboernes opsparing I U Gete Bjerring 0 0 Der er en verserende voldgiftssag om varmtvandsbassin. Lukkes når voldgiftssag I er afsluttet. U Gete Bjerring 0 Thomas Lund Jensen/ Knud Lukkes Nielsen når verserende sag voldgiftssag er afsluttet I Beløbet er afsat til kommunens andel af ombygning af de 8 ældreboliger tilhørende S/I Hvalsø Ældreboliger IV til plejeboliger ejet af kommunen. Det blev afsat for flere år siden og er overført år efter år. U Gete Bjerring 0 0 Projektet er aldrig blevet gennemført. Kommunen betaler husleje for de 8 boliger. Beløbet ønskes overført til Det er kun et spørgsmål om tid hvornår der kommer en udgift af mindst den størrelsesorden. I U Gete Bjerring 0 Thomas Lund Jensen Forventes afsluttet i 2012 I U Gete Bjerring 0 Bevillingen stammer fra investeringsoversigten 2010, hvor halvdelen af beløbet 0 blev indefrosset. Der er behov for renovering af Grønnehave, og derfor ønskes bevillingen overført til I pr er der forbrugt kr det resterende beløb på ønskes U Gete Bjerring Mrkussen Aase Sørensen 0 overført til anvendelse i budgetår Der udestå en evaluering for at se om der inventar vi mangler for at kunne bruge lokalerne optimalt.

54 Lånefinansieret U / I (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Bevillings-ansvarlig Ansvarlig fagperson 5 Bygherre-rådgiver Redegørelse Sagsnr. 12/1712 Omkostningssted Etablering af og projektnavn sygeplejeklinik (drift 2010 til anlæg 2011) Nej Elektroniske nøgler til hjemmeplejen (drift 2010 til anlæg 2011) Nej Renovering Hvalsø Ældrecenter 1. sal (drift 2010 til anlæg 2011) Renov. Ammershøjparken, kunst mm. (drift Inventar til anlæg til 2011) aktivitetscentrene (drift 2010 til anlæg 2011) Motionscenter Nødager (drift 2010 til anlæg 2011) Etabl. af kontor m.v. Solvangs lokaler SALG Nej Nej Nej Nej Nej I U Gete Bjerring Markussen Aase Sørensen 0 Projketet forventes opstartet i januar/februar Anlægsbeløbet ønskes overført til 2012 I Renoveringen er ikke helt afsluttet og der mangler at indkomme regninger fra køb U Gete Bjerring Markussen Aase Sørensen 0 af inventar, malerarbejde toiletter, el-arbejde m.m. det resterende beløb ønskes overført til brug til færdiggørelse af anlægsarbejdet i 2012 I U Anlægget er fremkommet af et driftoverskud i Beløbet ønskes overført til I Anlægget er fremkommet af et driftoverskud i 2010 som ønskes anvendt til inventar U Gete Bjerring Markussen Aase Sørensen 0 til aktivitetscentrene. Det resterende beløb ønskes anvendt i 2012 I U Esben Frederiksen Evy Johnson Zickan Kristensen I pr er der forbrugt kr det resterende beløb på ønskes overført til anvendelse i budgetår Der udestå en evaluering for at se om der inventar vi mangler for at kunne bruge lokalerne optimalt. Anlægsarbejdet er færdigt. Overførsel af drift 2010 til anlæg Investering i motionsrum på Nødager. Dækning af udstyr og renovering af lokalet. U Til brug for etablering af kontor og mødelokaler på Solvang er kr I omplaceret fra drift til anlæg i FR Tilbagekøb af grund Tjørnevangen Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg Grundsalg Margrethesminde, Osted Salg af erhervsgrunde i Kr. Såby Salg Delareal Matr.nr. 40 og 68 Torkildstrup By Salg af Hovedvejen 124C Salg af Enebærhaven Salg af Langetoften 4 Nej U I Nej U Nej Nej Nej Nej Nej Nej Salg af Herslev Bygade 14 Nej Salg af Poppelvej Salg af Karlebyvej Salg af Hovedgaden 10A, Glim Salg af Langetoften Salg af Hyldebjerg 74 Nej Nej Nej Nej Nej I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I

55 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Pulje til IT-investeringer U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) IT-investeringer anvendes til anskaffelse diverse IT-systemer, der medfører en effektivisering eller medvirker til digitalisering af en opgave. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Dig.forum Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Lotte Mikkelsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Digitaliseringspulje, KB U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Lotte Mikkelsen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Lotte Mikkelsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Digitaliseringspuljen U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der er iværksat projekter for i alt kr i 2011, men hovedparten af regningerne vil først foreligge i 2012, når projekterne afsluttes. De resterende kr. ønskes overført til 2012, så de sammen med budgettet for 2012 kan bidrage til finansieringen af især de to nye projekter: ny hjemmeside og nyt løn- og økonomisystem (i alt ca, 3,5 mio.kr.) samt øvrige ønsker fra organisationen ( kr). På baggrund af projekternes fremdrift og implementeringsstatus forventes det faktiske forbrug i 2011 at blive ca 0,75 mio. kr. Der er dog flere regninger, der forventes fremsendt januar-februar, når projekterne leveres. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Mikkel Solgaard Bojsen-Møller Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Anvendt borgernær teknologi U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) " Bedre tid til Borgeren"Regeringen har besluttet, at ABT-fonden skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi i forbindelse med finansloven for Regeringen vil arbejde for større udbredelse af velafprøvede løsninger, som har dokumenteret effekt. Løsningerne skal bidrage til højere effektivitet i en tid, hvor færre skal forsørge flere. Konkret har regeringen planer om at udarbejde en digitaliseringsreform for de store velfærdsområder, hvilket regeringen mener for alvor vil sætte skub på udbredelsen af velfærdsteknologi. Reformen vil bl.a. blive finansieret af fondens indeværende midler. På den baggrund har samtlige ansøgere i ABT-fondens igangværende ansøgningsrunder fået afslag, også for vores fælles projekt Bedre Tid til Borgeren. Idet finansieringen blev givet med dette projekt for øjet, kan dette anlæg lukkes og pengene tilbageføres. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Pia munck Lundgreen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen

56 Fællesudgifter og - indtægter U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der er tale om servicearealtildskud fra staten. Det anbefales at midlerne tilbageføres til kassen. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson:? Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen IT-administration 2009 U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Lotte Mikkelsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen , , Byggemodning Erhvervsgrunde Kr. Såby U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der udestår formel overdragelse af grønne arealer til grundejerforeningen. Der udestår desuden afklaring og udførsel af vej- og stitilslutninger til udstykningen. Forventet afslutning er ultimo Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Helle Lagerstes Jørgensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Pulje til handicapforbedringer U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der udarbejdes en Tilgængelighedsguide i foråret Tilgængelighedsguiden lægger op til en række tiltag, som Handicaprådet prioriterer. Der udarbejdes i den forbindelse en frigivelsessag. et bør overføres til Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Knud Nielsen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Christian Østeraas Omkostningssted og projektnavn Bygningsvedl (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen U I

57 Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Afsluttet Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Thomas Lund Jensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Christian Østeraas Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Energisparende foranst.2010 Fase 2 U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Projektet er afsluttet. Det blev billigere end forventet, da Sæby-Gershøj skole blev udtaget af projektet pga. udmelding om lukning. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Lisbeth Jacobsen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Christian Østeraas Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Bygningsvedl KB U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der er igangsat en lang række vedligeholdelsestiltag i 2011, hvoraf flere ikke er afsluttet (faktureret). Der har været afsat (prioriteret) et større beløb til den potentielle udbedring af PCB på Hvalø skole i Denne post er planlægningsmæssigt overført til 2012, hvorfor der er disponeret andre vedligeholdelsesaktiviteter sent i Flere aktiviteter løber ind over årsskiftet Hele den ikke forbrugte søges overført til 2012 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Thomas Lund Jensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Christian Østeraas Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Energibesp.foranst.2011-KB U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der er accepteret tilbud for 8,9 mio kr. Opgaverne løses frem til april Sidste udbud (for de resterende 1,1 mio kr.) gennemføres i januar Hele den uforbrugte anlægsbevillig søges overført til Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds X Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Lisbeth Jcobsen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Christian Østeraas Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Såbyhallen-Sikkerhed (loft m.v) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Bevillingen hører under Center for Kultur & Fritid. Center for Ejendomsdrift er ikke bekendt med, at der er planlagte aktiviteter, men vurderer, at rådighedsbeløbet bør overføres til Thure: Såby hallen har netop indleveret handleplan og denne inkluderer anlægsmidlerne.

58 Bevillingen hører under Center for Kultur & Fritid. Center for Ejendomsdrift er ikke bekendt med, at der er planlagte aktiviteter, men vurderer, at rådighedsbeløbet bør overføres til Thure: Såby hallen har netop indleveret handleplan og denne inkluderer anlægsmidlerne. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Thure Dan Petersen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Thure Dan Petersen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Anlæg ved samling af Rådhuse U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Af det frigivne beløb er 1,3 mio. tildelt den midlertidige samling af administrationen. Det vurderes, at budgettet holder og at der muligvis kan tilbageføres et mindre beløb til kassen. Dette kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Christian Østeraas Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Køb af pavillioner (Allerslev) U (21.364) (21.364) 0 0 I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) "indtægten" skyldes at udgiften vedr. 2011, som blev bogført via mellemregningskonto ikke blev så højt som først antaget, derfor denne indtægt i Anlægget lukkes. Indtægtsbevilling givet ifm. FR tidligere i 2011 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Christian Østeraas Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Vestvejen, Gevninge U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Området er overdraget til grundejerforeningen. Der udestår alene enkelte afsluttende beplantningsarbejder hvilket forventes udført inden udgangen af Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Henrik Bech Hjortbøll Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen ,002718, Sarbjerg udstykning U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Etableringen af Horseagers forlængelse, og herunder færdiggørelse af vejanlæg i Salviehaven er afsluttet ultimo Der udestår overdragelse af veje og grønne arealer til grundejerforeninger og dermed potentielle anlægsarbejder i den forbindelse. Forventet afslutning er ultimo 2013.

59 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Helle Lagersted Jørgensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen , , Ammershøj Syd U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Der udestår overdragelse af veje og grønne arealer til grundejerforeninger og dermed potentielle anlægsarbejder i den forbindelse. Forventet afslutning er ultimo 2013 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Kim Hansen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen , , Margrethesminde udstykning U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Færdiggørelse af veje og fortove udestår, da der ikke er solgt det antal grunde der skal til for at igangsætte de nævnte anlægsarbejder. Forventet afslutningstidspunkt kan derfor ikke oplyses. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Helle Lagersted Jørgensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen , Asfalt og slidlag 2011 U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Asfaltslidlagsarbejder er afsluttet og er udført som planlagt. Det estimerede beløb til overførsel til 2012 anvendes til løbende ufgiftet til opdatering og vedligeholdelse af vejdatabasen Rosy, og herunder tilstandsregistrering af veje. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Helle Lagersted Jørgensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Byudvikingsprojekt kropladsen Hvalsø U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Projektet er endelig afsluttet i 2011, idet tvist omhandlende gæsteprincippet mellem Lejre Kommune og DONG er afsluttet til gunst for Lejre Kommune. Anlægget lukkes. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt:

60 Ansvarligfagperson: Henrik Bech Hjortbøll Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Trafiksikkerhed incl. renovering af bump U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Alle de planlagte Trafiksikkerhedprojekter er realiseret, dog på nær forbedrede parkeringsforhold mm. ved Hvalsø Apotek, hvor det ikke har været muligt at finde et økonomisk overkommeligt løsningsforslag. Det estimerede beløb til overførsel til 2012 anvendes til løbende ufgifter til trafiktællinger og deltagelse i trafiksikkerhedskampagne. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Helle Lagersted Jørgensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Trafiksikkerhedsplan og skolevejsundersøgelse U (44.172) I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen er afsluttet i Anlægskontoen kan lukkes ned. Merforbrug dækkes delvis af og Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Henrik Bech Hjortbøll Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Infrastrukturpaln U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Arbejdet med Infrastrukturplanen er afsluttet i Anlægskontoen kan lukkes ned. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Henrik Bech Hjortbøll Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Div.trafiksikkerhedsproj.2009 (KB ) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægsprojekterne er afsluttet i Anlægskontoen kan lukkes ned. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Henrik Bech Hjortbøll Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Vejtilsutning Horseager - Ny ringstedvej

61 U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægsarbejdet er forløbet planmæssigt og stort set afsluttet ultimo Der udestår enkelte arbejder til udførsel i 1. halvår 2012, hvorefter anlæggekontoen kan lukkes ned. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Kim Hansen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Cykelsti Kr. Sonnerup U ( ) 0 I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægsarbejdet er stort set afsluttet ultimo Der udestår dog enkelte arbejder som forventes udført i 1. halvår Projektet skal økonomisk lukkes sammen med Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: dec Ansvarligfagperson: Kim Hansen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Cykelsti Lejre-Øm U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægsarbejdet er stort set afsluttet ultimo Der udestår dog enkelte arbejder som forventes udført i 1. halvår Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: nov Ansvarligfagperson: Kim Hansen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Byvejen osted - trafiksanering U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det lanmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægsarbejdet er afsluttet ultimo Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: sept Ansvarligfagperson: Kim Hansen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Voldgiftssag cykelsti Osted - Hvalsø U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Da afgørelsen var kendt, blev der søgt og frigivet bevilling til afholdelse af udgifter til advokat. Bevilling kan lukkes.

62 Da afgørelsen var kendt, blev der søgt og frigivet bevilling til afholdelse af udgifter til advokat. Bevilling kan lukkes. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Christian Østeraas Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Cykel- og gangstier U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Oprindelig pulje på 1,0 mio. kr. De er frigivet til etablering af stiunderføring ved Hule Mølle i.f.m. Banedanmarks sporudvidelse, anlæg Arbejdet forventes afsluttet i 2. halvår Der er endnu ikke taget politisk stilling til anvendelse af de resterende beløb på kr Det sker formentlig i februar (de 500tkr. overføres i seperat udvalgssag februar) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Helle Lagersted Jørgensen/Birgitte Nordby Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Trafiksikkerhedsplan 2010 (KB ) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Trafiksikkerhedsprojkter er i planlægningsfasen, hvilket forløbet planmæssigt. Det forventes at alle projekter er afsluttet inden udgangen af Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Helle Lagersted Jørgensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Projekt Hvalsø (KB ) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Planlægningsarbejdet er i gangværende og forventes afsluttet medio Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Niels Rolf Jacobsen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Stipassage ved Hule Mølle (Kisserup-vej) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) De er frigivet til etablering af stiunderføring ved Hule Mølle i.f.m. Banedanmarks sporudvidelse. Arbejdet forventes afsluttet i 2. halvår 2012.

63 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Helle Lagersted Jørgensen/Birgitte Nordby Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Henrik Bech Hjortbøll Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Skjoldungelandet U I ( ) ( ) ( ) (24.582) Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) IInden for projektområdet er der foretaget naturpleje på Særløse Overdrev, i Gøderup Mose og 7 høje i en gruppe i Oren Skov er plejet. Adgangen til naturværdierne er forbedret med spang, stenter og broer ved Bølle Sø, Særløse Overdrev og i Lejre Ådal. Skjoldungestien fra Roskilde til Hvalsø er gennemført og afmærket med pæle og piktogrammer. Projektet har erhvervet midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til at fortsætte endnu et år frem til foråret I januar 2012 tages der stilling til anvendelsen af de resterende midler. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Birgitte Nordby Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Peter Østerbye Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) Forbrug pr nov Faktisk forbrug ultimo 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Lydanlæg Kulturhuset U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Thure Dan Petersen (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Restaurering af Ledreborg Å U ( ) ( ) ( ) I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Projektet er gennemført. Der mangler tilpasninger samt gennemførelse af effektundersøgelser. Restbeløbet er reserveret til dette formål. Effektundersøgelser, som er et krav i forhold til støtten fra den Europæiske Fiskerifonr, som har givet tilskud til projektet, skal gennemføres i Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Peter Østerbye (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Restaurering af Ledreborg Å U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Projektet er gennemført. Der mangler tilpasninger samt gennemførelse af effektundersøgelser. Restbeløbet er reserveret til dette formål. Effektundersøgelser, som er et krav i forhold til støtten fra den Europæiske Fiskerifonr, som har givet tilskud til projektet, skal gennemføres i

64 Projektet er gennemført. Der mangler tilpasninger samt gennemførelse af effektundersøgelser. Restbeløbet er reserveret til dette formål. Effektundersøgelser, som er et krav i forhold til støtten fra den Europæiske Fiskerifonr, som har givet tilskud til projektet, skal gennemføres i Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Peter Østerbye (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Digitalisering af byggesagsarkiv U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Byggesagsarkivet er digitaliseret, og projektet er færdigt. Der har været løbende ibrugtagning svarende til hvornår, de enkelte sager var færdigbehandlet digitalt. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Peter Østerbye Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Ændring og forbedring af skolelokaler og faglokaler U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægget fungerer som en finansieringskonto. Oprindelig bevilling på 3,9 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. frigivet til skolebyggeri Allerslev skole, igangsætning af byggeprogram. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Helle Dydensborg Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Igangsætning af anlægsinvesteringer jf. lånepulje 09 U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Afsluttes Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Helle Dydensborg (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Skole It U I

65 Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Projektet nærmer sig sin afslutning, og forløber i det store hele planmæssigt. Projektet forventes afsluttet i Q og færdig faktureret i Q Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds delvis ca 50% Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Niels Grann Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Helle Dydensborg Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen , Bygningsændringer A-klasser Kr. Sonnerupskole + Renovering af lokaler til heldagsklasser U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Mangler af regning af 1. årseftersyn Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Helle Dydensborg (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Tilbagekøb af skoler/daginstitutioner U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Tilbagekøb af skoler foretaget 1. halvdel af Anlæg afsluttet og lukkes. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarlig fagperson: Richard Oddershedde Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Installation af Smartboards Trællerupskolen U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Trællerup skolen har fået overført kr fra deres drift til anlægsprojekt til køb af Smartboards. Projektet er færdig. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Helle Dydensborg (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen

66 Skolebyggeri Allerslev Skole, igangsætninge og planlægning U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Til udarbejdelse af modeller - er udført. Resterende + ny bevilling til udarbejdelse af hovedprojekt. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Helle Dydensborg (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Pulje til fritidskommunens låsesystem U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Fase 1 afsluttet og fase 2 skal snart i udbud Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Thure Dan Petersen (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Ny daginstitution Vestvejen U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Afventer 5 års gennemgangens resultater med hensyn til revnede ruder. Ønskes overført. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise B. Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Fjordstiprojektet U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Fjordstien er næsten færdiggjort. Dog mangler endnu en strækning fra Gershøj til kommunegrænsen mod Frederikssund. De resterende midler skal bidrage til færdiggørelse af Fjordstien i 2012 eller 2013 men vil næppe slå til Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Birgitte Nordby Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Peter Østerbye

67 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Legepladsanlægspulje U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der er søgt og bevilget midler til legepladsprojekter på 16 legepladser. Næsten alle projekterne er færdige Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord U I ( ) Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) De ejendomsmæssige forundersøgelser er færdige. De tekniske forundersøgelser forventes afsluttet i udgangen af februar måned Projektforslag, med de udarbejdede bilag, forventes forelagt UTM inden sommerferien Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Peter Østerbye Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Skaterbane U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der er søgt byggetilladelse til opførelse af skaterbane Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Thure Dan Petersen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen , Renovering Osted Skole+ Smartboards (drift 2010 til anlæg 2011) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlæg færdigt. Afsluttes. Mindreforbrug i 2010, blev overført som anlæg i 2011 til brug for indkøb af smartboards.beløbet er brugt. Projektet kan lukkes. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Karin Dreisig Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Helle Dydensborg

68 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Tandklinik i Hvalsø U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Ønsker om udbygning af Kr. Hyllinge tandklinik. De kr ,- er ikke nok. Center for Ejendomsdrift afventer Center for Skoletilbuds udspil omkring finansering af de estimerede kr ,- Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Janne Laugersen Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise B. Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen/Helle Dydensborg Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Køkkener Daginstitutioner U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Puljen bruges som finansieringspulje til arbejder med køkkener i dagsinstitutioner som følge af tilbud om mad til børnehavebørn i dagsinstitutionerne. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Konsulentbistand køkkener daginstitutioner U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Afventer dagtilbudsplanen Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Janne Laugersen Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise B. Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Renovering køkken Såby børnehave U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Projektet er afsluttet.. Projektet ses økonomisk sammen med projekt , og mindreforrbuget her bruges til at dække merforrbug på Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Janne Laugersen Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise B. Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen

69 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Hårde Hvidevarer Lærkereden U (9.746) 0 I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Projektet er afsluttet. Projektet ses økonomisk sammen med projekt , således at mindreforrbuget på dækker merforrbuget på dette sted. Samlet er der tale om et mindreforbrug på 8.168,- Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Janne Laugersen Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise B. Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Søhus Inventar U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Driftsmidler 2010 der er ovrført til anlæg Forventes anvendt i Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Integ.institutioner-vuggestuepladser U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Afventer dagtilbudsplan - anbefales overført Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise B. Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Renovering Solsikken/Myretuen U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) De afholdte udgifter er anvendt til legeplads. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen

70 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Legestuer i dagplejen U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Pågår, gennemgang med indrapportering i Rambyg - overføres Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise B. Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Legestuer U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Evt. til ny legestue i Ejby. Afventer dagtilbudsplan. Overføres. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Louise B. Marqvertsen Bevillingsansvarlig: Dennis Danielsen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen , , Ældreboliger Osted U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Voldgiftssag 1 års eftersyn igang Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Bøgebakken Etape I U ( ) ( ) 0 I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Bøgebakken etape I: Udestår voldgiftssag om varmtvandsbassin. samt enkle mangler på boligerne. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring

71 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Bøgebakken Etape II U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Bøgebakken etape II: Byggeriet går planmæssigt og forventes at kunne afsluttes i 2012 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Renovering af badeværelser på Ebbemosen U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) renovering af badeværelserne er næsten færdige. Forventes afsluttet i Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Knud Nielsen Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Etablering af 6 boliger ifm bofællesskabet Østbo U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Almene boliger - Aktuel udført arbejde vurderes til 97%. Forventes afsluttet i 2012 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Knud Nielsen Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Renovering af vejbelægning på Ærøvej U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Afsluttet. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver :

72 Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Serviceareal Lejre U ( ) ( ) 0 I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Der er en verserende voldgiftssag om varmtvandsbassin. lukkes når voldgiftssag er afsluttet. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Indretning af Osted Plejecenters hovedbygning U ( ) ( ) I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Lukkes når verserende sag voldgiftssag er afsluttet Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen/ Knud Nielsen Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Renov. af gl. demensboliger i Hvalsø U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Beløbet er afsat til kommunens andel af ombygning af de 8 ældreboliger tilhørende S/I Hvalsø Ældreboliger IV til plejeboliger ejet af kommunen. Det blev afsat for flere år siden og er overført år efter år. Projektet er aldrig blevet gennemført. Kommunen betaler husleje for de 8 boliger. Beløbet skal overføres til Det er kun et spørgsmål om tid hvornår der kommer en udgift af mindst den størrelsesorden. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Bøgebakken opf. af 30 plejeboliger, Udvidelse afbøgebakken U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Forventes afsluttet i 2012 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds x Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Thomas Lund Jensen Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring

73 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Renovering/vedligehold Grønnehave (drift 2010 til anlæg 2011) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) bevillingen stmmer fra investeringsoversigten 2010, hvor halvdelen af beløbet blev indefrosset. Der er behov for renovaring af Grønnehave, og derfor ønskes bevillingen overført til Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Etablering af sygeplejeklinik (drift 2010 til anlæg 2011) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) pr er der forbrugt kr det resterende beløb på ønskes overført til anvendelse i budgetår Der skal laves en samlet evaluering for at se om der inventar vi mangler for at kunne bruge lokalerne optimalt. Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: 101/09/2011 Ansvarligfagperson: Aase Sørensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Mrkussen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Elektroniske nøgler til hjemmeplejen (drift 2010 til anlæg 2011) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Projketet forventes opstartet i januar/februar Anlægsbeløbet ønskes overført til 2012 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Aase Sørensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Markussen (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Renovering Hvalsø Ældrecenter 1. sal (drift 2010 til anlæg 2011) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Renoveringen er ikke helt afsluttet og der mangler at indkomme regninger fra køb af inventar, malerarbejde toiletter, el-arbejde m.m. det resterende beløb ønskes overført til brug til færdiggørlse af anlægsarbejdet i Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej

74 Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Aase Sørensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Markussen Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Renov. Ammershøjparken, kunst mm. (drift 2010 til anlæg 2011) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægget er fremkommet af et driftoverskud i Beløbet ønskes overført til Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 tilbageførsel til kassen Inventar til aktivitetscentrene (drift 2010 til anlæg 2011) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægget er fremkommet af et driftoverskud i 2010 som ønskes anvendt til inventar til aktivitetscentrene. Det resterende beløb ønsked anvendt i Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Aase Sørensen Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig: Gete Bjerring Markussen (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Motionscenter Nødager (drift 2010 til anlæg 2011) U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Anlægsarbejdet er færdigt. Overførsel af drift 2010 til anlæg Investering i motionsrum på Nødager. Dækning af udstyr og renovaring af lokale Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Evy Johnson Ansvarlig bygherrerådgiver : Zickan Kristensen Bevillingsansvarlig: Esben Frederiksen (ikke frigivet) Forbrug pr. samlet overførsel tilbageførsel Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) nov forbrug til kassen Etabl. af kontor m.v. Solvangs lokaler U I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Til brug for etablering af kontor og mødelokaler på Solvang er kr omplaceret fra drift til anlæg i FR

75 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Nej Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson: Ansvarlig bygherrerådgiver : Bevillingsansvarlig:

76 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Tilbagekøb af grund Tjørnevangen 4 U ( ) I 0 Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Grundsalg Margrethesminde, Osted U (13.656) I ( ) Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af erhervsgrunde i Kr. Såby U (11.484) I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.)

77 Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg Delareal Matr.nr. 40 og 68 Torkildstrup By U 0 0 I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af Hovedvejen 124C U (62.870) I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig:

78 Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af Enebærhaven 5 U 0 0 I (403) Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af Langetoften 4 U 0 0 I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af Herslev Bygade 14 U (4.800) I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.)

79 Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af Poppelvej 7 U I (45) Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af Karlebyvej 107 U I (249) Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt:

80 Ansvarligfagperson (altid): Bevillingsansvarlig: Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af Hovedgaden 10A, Glim U (40.062) I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel Salg af Langetoften 23 U (38.684) I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig: Omkostningssted og projektnavn Salg af Hyldebjerg 74 (Frigivet beløb) (ikke frigivet) 2011 Forbrug pr. 30 nov samlet forbrug 2011 overførsel 2012 U

81 I Kort anlægsredegørelse (beskrivelse af hvor i anlægsprocessen projektet er, går det planmæssigt? forventet afslutning mm.) Er anlægget lånefinansieret: sæt kryds Skal anlægget aktiveres i anlægsarkivet: Ja, det hele Ja, delvis Ibrugtagningstidspunkt: Ansvarligfagperson (altid): Ansvarlig bygherrerådgiver (hvis relevant): Bevillingsansvarlig:

82 tilbageførsel til kassen 0 0 Nej tilbageførsel til kassen 0 0 Nej tilbageførsel til kassen 0 0

83 Nej tilbageførsel til kassen 0 (27.105) Nej tilbageførsel til kassen 0 0 Nej

84 tilbageførsel til kassen 0 0 Nej tilbageførsel til kassen 0 0 Nej tilbageførsel til kassen 0 0

85 Nej tilbageførsel til kassen 0 0 Nej tilbageførsel til kassen 0 0 Nej

86 tilbageførsel til kassen 0 0 Nej tilbageførsel til kassen 0 0 Nej tilbageførsel til kassen 0

87 0 Nej

88 Bilag: 5.5. Notat vedr. Status energi og ejd vedl. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16194/12

89 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Thomas Lund Jensen Center for Ejendomsdrift D E Dato: 9. februar 2012 J.nr.: Status Ejendomsvedligeholdelse og Energitiltag 2011 Nedenstående energi- og ejendomsvedligeholdelsesprojekter viser, hvad der resterer fra anlægsbevillingen til forebyggende ejendomsvedligeholdelse samt energiforbedringstiltag for budget Der er planlagt projekter for begge bevillingers samlede beløb. En hel del af projekterne er igangsat (disponeret), hvor kun en mindre del afventer færdiggørelse af andre større projekter, før de igangsættes (disponeres). Center for Ejendomsdrift vil fremlægge anlægsregnskab med udførlig angivelse af gennemførte tiltag på både energi- og vedligeholdelsesprojekter, når disse er afsluttet, forventeligt med udgangen af 1. kvartal Ejendomsvedligeholdelse: Tværgående projekter Oliepejlingsanlæg Service ventilation på skoler Skoler Allerslev Skole, rep. af tag og tagisolering Bramsnæsvigskolen, rep. af tag, tagnedløb og tagrender Hvalsø Skole, rep. tagrender, nedløb, PCB og ventilation Kirke Såby Skole, rep. af tag og tagudhæng Osted Skole, rep. tagrender og taghætter Trællerup Skole, rep. tag, ovenlys, isolering, ventilationsanlæg og murværk.

90 Specialskolen Bramsnæsvig, rep. kloak SFOer Linden SFO, rep. kloak Såby SFO, rep. tagrender Kr. Hyllinge SFO, rep. af tag Børnehaver Søpavillonen, rep. af tag Fuglereden, rep. af tag Haller Bramsnæsvig Hallen, rep. af tag, vinduer, ol. Lejre Hallen rep. af tag Osted Hallen, rep. nedløb Trællerup Hallen, rep. murværk og belysning Kirke Hyllinge Hallen, rep. tag ol. Lejeboliger Lejrevej 17, akt. Center øst, rep. tag Aktivitetscenter Østergaard, rep. tagrender og efter vandskade Alfarvejen 39-47, rep. tag og vinduespartier. Bygaden 29, nedrivning Rosenvænget 3, nyt køkken Kultur Sæby Arkiv, rep. tag og kloak Lejre lokalarkiv, rep. tag Materielgårde Materielgården i Hvalsø, rep. af tag Energiforbedringstiltag: Emner på flere forskellige ejendomme: Side 2 af 3

91 Fortsat udskiftning af kedler Fortsat udskiftning af toiletter og armaturer Etablering af nye trykstyrede pumper Etablering af sommerstop/el-vandvarmere Etablering af varmestyring Side 3 af 3

92 Bilag: 6.1. Finansiel vurdering - final v2.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5073/12

93 Vurdering af finansieringsmuligheder Nyt rådhus i Lejre Kommune

94 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar Baggrund for vurderingen Lejre Kommune har ønsket at undersøge muligheden for at samle sine rådhusfunktioner på ét rådhus, der kan rumme 260 medarbejdere. I den forbindelse overvejes det at anvende en Offentlig-privat partnerskab (OPP) eller Offentlig-privat samarbejde (OPS) model som ramme for organisering og finansiering af bygningens design, etablering, drift og vedligehold. Herved opnås der størst mulig sikkerhed for de reelle langsigtede totalomkostninger ved den løsningsmulighed, der måtte blive valgt. I en OPS-model tager et privat leverandørkonsortium (som typisk består af en entreprenør og en driftsleverandør) reelt det økonomiske ansvar for, at rådhuset står til rådighed for kommunen indenfor det kontraktligt aftalte grundlag. Konsortiet finansierer byggeriet i den kritiske byggefase, og kommunen finansierer og køber rådhuset ved ibrugtagningen af dette. Herefter stiller konsortiet en betydelig økonomisk garanti for sin evne til at overholde de aftalte funktionskrav i hele driftsperioden, der som oftest vil være på 25 år. I driftsperioden betales et fast årligt beløb for drift og vedligehold af bygningerne. I en OPP-model står det private konsortium tillige for finansieringen af byggeriet i brugsfasen, således at den løbende betaling for drift og vedligehold tillige indeholder et beløb, der går til ernter og afdrag på byggelånene. Med den gældende lånebekendtgørelse og de forhøjede låneomkostninger, finanskrisen har givet de private markedsdeltagere er OPS-modellen reelt set det bedste alternativ ikke mindst når der er tale om en bygning, der rummer en ren kommunal kerneopgave. Nedenfor beskrives en række forskellige finansieringskilder. Notatet tager udgangspunkt i seneste lånebekendtgørelse fra 15. december 2011, Ernst & Youngs erfaringer samt de oplysninger, vi har modtaget fra Lejre Kommune. Vi har således ikke verificeret de oplysninger, vi har modtaget fra kommunen og det ligger også udenfor notatets afgrænsning at efterprøve af oplysningernes og eventuelle forklaringers nøjagtighed. Notatet skal derfor ses som et generisk notat, der med udgangspunkt i det konkrete behov for en rådhussammenlægning og dette projekts overordnede karakteristika belyser finansieringsmuligheder mv. En konkret gennemgang af rådhusprojektet i form af en egentlig businesscase vil kræve en nærmere analyse, der som nævnt ligger uden for dette notats afgrænsning. Notatet indeholder først og fremmest en kort introduktion til Offentlig-private samarbejdsmodeller, som er et centralt begreb i det følgende afsnit om mulige finansieringskilder. Vurderingerne vil herudover tage udgangspunkt forskellige rådhusprojekter bestående af nybyggeri, tilbygninger og renoveringer, men rummer som sådan ikke konkrete projektforslag. Disse projekter reflekteres i forhold til en række overvejelser om finansieringsmuligheder og et overordnet skøn over, hvad der skal finansieres, og hvad en sådan finansiering i et Ernst & Youngs perspektiv forudsætter. Notat afsluttes med en opsummering af de mulige finansieringsmuligheder for rådhusprojekterne og en perspektivering i forhold til hvilke markedsmuligheder, der skønnes at være for de skitserede løsninger. Ernst & Young 1

95 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar Relevante offentlig-private samarbejdsformer Nedenfor beskrives de tre forskellige modeller af offentlig-privat samarbejde, som kan være relevante i forbindelse med samling af kommunens rådhuse: Offentlig-privat anlæg (OPA) [Indeholder ingen aftale om drift og vedligehold] Minimerer de kommunale risici frem til at rådhuset overtages. Design, projektering og anlæg af rådhuset udbydes samlet inden for rammerne af en totalentreprisemodel, hvor entreprenøren varetager hele opgaven. I forhold til den traditionelle model flytter modellen en stor del af den offentlige bestillers koordinationsopgaver i forhold til projektering og anlæg over til en privat leverandør. Anlægget overdrages til og betales af den offentlige bestiller, når det kan tages i brug. Drift og vedligeholdelse udføres efterfølgende i offentligt regi eller udliciteres til en privat leverandør. Der vil i denne model formentlig kun kunne indgås en forholdsvis kort aftale om drift og vedligehold, og der er ingen indbyggede incitamenter til at sammentænke rådhuset med de efterfølgende drifts- og vedligeholdsopgaver. Samlet udbud med privat byggefinansiering [Kort til mellemlang aftale om drift og vedligehold] Sikrer en samlet økonomisk optimering af opførelse og den efterfølgende drift og vedligehold af rådhuset og modellen flytter en række risici i forbindelse med etablering af rådhuset til leverandøren. Risici relateret til rådhuset som bygning kan tilmed flyttes ind i en del af drifts- og vedligeholdelsesfasen. Design, projektering, anlæg, vedligeholdelse og drift af rådhuset udbydes samlet for at sikre leverandørerne vælger løsninger, der samlet set er økonomisk hensigtsmæssige i projektet, der dækker hele rådhusets levetid, men aftalerne om anlæg og drift og vedligehold indgås med henholdsvis entreprenør og driftsoperatør. I denne model vil rådhuset blive overdraget til kommunen ved ibrugtagning, og der er en begrænset overførsel af risiko til driftsoperatøren, som betales med en fast, månedlig beløb svarende til de gennemsnitlige udgifter til drift og vedligehold gennem hele kontraktens løbetid. En driftsaftale indgået gennem et samlet udbud kan formentlig løbe op til 14 år med mulighed for 3 års forlængelse. Offentlig-privat samarbejde (OPS) [Mellemlang til lang aftale om drift og vedligehold] Modellen fokuserer på at sikre risikoafdækning i alle faser af rådhusprojektet. Modellen er kendetegnet ved, at alle elementer, dvs. design, projektering, anlæg, drift, vedligeholdelse samt bæring af den reelle økonomiske risiko, håndteres samlet af den samme private leverandør. Betalingsforløbet er sammensat af en engangsbetaling for selve rådhuset ved ibrugtagning og derefter et fast beløb til dækning af udgifterne til drift og vedligeholdelse. Fokus er på risikodeling, hvor den private part varetager alle de risici, som det økonomisk giver mening de varetager. Erfaringsmæssigt omfatter dette alle væsentlige risici. En OPS aftale løber typisk år. Figuren nedenfor illustrerer, de elementer der indgår i den enkelte model. Privat vedligehold Privat bygningsdrift Privat garantistillelse Privat vedligehold Privat bygningsdrift Drift Offentligt ejerskab Offentligt ejerskab Offentligt ejerskab Privat byggefinansiering Privat byggefinansiering Privat byggefinansiering Privat anlæg Privat projektering Privat anlæg Privat projektering Privat anlæg Privat projektering Anlæg Privat design Privat design Privat design Offentlig-privat Anlæg (OPA) Samlet udbud Offentlig-privat Samarbejde (OPS) Ernst & Young 2

96 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar 2012 Herudover eksisterer den traditionelle Offentlig-privat partnerskabs (OPP) model, som stort set kun adskiller sig fra OPS modellen ved, at den private part ejer og belåner rådhuset indtil aftalen afslutning (25-30 år). Kommunen betaler leverandøren et ekstra årligt beløb til dækning af renter og afdrag. Den private finansiering frigør dog ikke kommunens forpligtelse til at skulle fremskaffe finansiering af rådhuset, idet lånebekendtgørelsen tilsiger, at der skal ske en deponering svarende til rådhusets anlægspris. Ernst & Young 3

97 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar Finansieringsbehov Skønnene over finansieringsbehovet tager udgangspunkt i det eksisterende rådhus i Hvalsø på m2. og ser på mulighederne for enten at lave en traditionel tilbygning til denne, et let tilbygning (en bygning som er lavet i lettere materialer og som har en kortere levetid end en normal bygning) eller et helt nyt rådhus. A. Nyt rådhus: Nyt rådhus på ca til etm administration mv. med ca etm kælder, baseret på et bruttoareal på etm pr. medarbejder og 10 % kælder. Byggeomkostning inklusive kommunens interne omkostninger til rådgivning mv. er skønnet til kr. per etm. Samlet opførelsesomkostning ca mio. kr. Pladsforbrug svarer til fx Allerød og Frederikshavns nye rådhuse, som har et bruttoareal på 25 etm per medarbejder og 10% kælderareal. B. Tilbygning: Fastholdelse af stand og indretning af eksisterende rådhus i Hvalsø med et erhvervsareal på m2. og kælder på 763 m2. Tilbygning til 135 medarbejdere svarende til etm. (baseret på et bruttoareal på etm. pr. medarbejder). Der er ikke forudsat behov for yderligere kælderfaciliteter. Tilbygningsomkostning inklusive kommunens egne omkostninger til rådgivning mv. er skønnet til kr. per etm. Samlet opførelsesomkostning ca mio. kr. C. Renovering og tilbygning: Renovering af eksisterende rådhus i Hvalsø med et erhvervsareal på m2. og kælder på 763 m2. Tilbygningsbehovet til 135 medarbejdere svarende til etm. (baseret på et bruttoareal på etm. pr. medarbejder). Der er ikke forudsat behov for yderligere kælderfaciliteter. Renoveringsomkostning inklusive kommunens egne omkostninger til rådgivning mv. er fastsat til kr. for hver af de eksisterende etm. Omkostninger til tilbygning inklusive kommunens egne omkostninger til rådgivning mv. er skønnet til kr. per etm. Samlet opførelsesomkostning ca mio. kr. D. Renovering og lettilbygning: Renovering af eksisterende rådhus som i model B. Tilbygningsbehovet er etm. som i model B. Renoveringsomkostning inklusive kommunens interne omkostninger til rådgivning mv. er fortsat kr. per etm. Tilbygningsomkostning i letbyggeri er inklusive kommunens interne omkostninger til rådgivning mv. er fastsat til kr. per etm. Samlet opførelsesomkostning ca mio. kr. De opstillede prisskøn og skøn over m2 behov er et udtryk for, at kommunen kan vælge mere eller mindre rummelige og dyre løsninger. Oplysningen om byggepriser på nybyggeri bygger på en dialog med to af de største entreprenører indenfor kontorejendomme, som oplyser, at et sådant byggeri under den nuværende konjunktur vil kunne opføres for mellem ca og ca kr. per etm. Renoveringsomkostninger og omkostninger til tilbygninger er baseret på erfaringstal fra eksempelvis tekniske gennemgange af rådhuse i andre kommuner. Omkostninger til renoveringer kan muligvis udskydes en periode alt efter den nuværende stand - hvilket kan være en fordel set ud fra et finansieringssynspunkt. Det vil dog være relevant at overveje hvor medarbejderne i forbindelse med en renovering skal lokaliseres. Det skal bemærkes, at de opgivne vurderinger af anlægsomkostninger pr. m2 omfatter ude arealer, inventar og en vist omfang af parkeringsfaciliteter. Det er ikke vurderet om de inkluderede parkeringsfaciliteter i givet fald vil kunne dække det merbehov for parkeringsfaciliteter som udbygning af et rådhus vil medføre. I det efterfølgende gennemgås mulige finansieringskilder, og det vurderes i hvilket omfang, de forskellige modeller kan finansieres. Ernst & Young 4

98 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar Finansieringskilder I dette afsnit gennemgås de forskellige finansieringskilder. Gennemgangen rummer en generisk betragtning om mulighederne baseret på de konkrete finansieringskilder. 4.1 Træk på kassen En kommune kan for så vidt der er mulighed for det tilvejebringe en del af finansieringen ved træk på kassen. Dette forudsætter dog, at kommunen har mulighed for at udskyde eksisterende planlagte opgaver anlægsopgaver eller at spare yderligere indenfor de eksisterende rammer. Umiddelbart bør evt. midler, der er afsat til renovering/istandsættelse af de eksisterende rådhuse, kunne indgå i det samlede finansieringsløsning, med mindre vedligeholdsefterslæbet er af en sådan karakter, at bygningerne ved udskudt vedligehold mister værdi, og det samlede finansieringsbehov derved reelt forøges. Det er ikke oplyst, i hvilket omfang Lejre Kommune har mulighed for at finansiere dele af rådhuset ved træk på kassen. I forhold til de konkrete projekter vil det være muligt at anvende midler fra 2012 og Det kan endvidere undersøges/overvejes, om det reelt vil være en mulighed at indgå én 1årig lejekontrakt ved ibrugtagning af en del af ejendommen, inden belåning og deponeringer skal være på plads, så der reelt etableres mulighed for tillige at kunne anvende midler fra kassen i Låneoptagelse indenfor kommunens låneramme Kommunerne er underlagt en låneramme som fastsætter hvor stor låneoptagelse kommunen maksimalt må have. For så vidt angår alle tre rådhusprojekter er disse omfattet af reglerne de kommunale låneregler. Såfremt kommunen har ubenyttede låneadgange på sin nuværende låneramme, vil den udisponerede låneramme kunne allokeres til finansiering af rådhuset. Det er ikke oplyst, hvilken ledig låneramme, kommunen måtte have. I forhold til de konkrete projekter vil det være muligt at lade midler fra 2012 og 2013, samt muligvis også i 2014 indgå. 4.3 Energirenoveringsadgange Lånebekendtgørelsen giver automatisk adgang til at lånefinansiere visse typer af energirenoveringsudgifter. Disse låneadgange vil i sagens natur indgå i finansieringen og vil have relevans i forbindelse med en eventuel renoveringsdel i projektet. En overførsel af sådanne låneadgange knyttet til de eksisterende rådhuse til et nybygget rådhus vil kræve en dispensation fra lånebekendtgørelsen. Lejre Kommune har oplyst, at det ikke vurderes muligt at overføre energirenoveringsadgange til brug for en ny bygning, uanset om de eksisterende bygninger efterfølgende nedrives eller sælges. Lejre Kommune har skønnet, at der på de tre rådhuse samlet er mulighed for at få adgang til 6 mio. kr. i Energirenoveringsadgange. Dette virker, baseret på Ernst & Youngs erfaringer fra lignende sager, at være lavt sat. I forhold til det blivende rådhus i Hvalsø er adgangen skønsmæssigt sat til 4 mio. kr. 4.4 Opnå adgang til mellemfinansiering, som følge af forventede salgsindtægter af rådhusbygninger Der er mulighed for i en tidsmæssigt afgrænset periode at opnå en midlertidig låneadgang baseret på forventede salgsindtægter af bygninger, som skal sælges i forbindelse med et konkret byggeprojekt. Lejre Kommune har fået vurderet de nuværende bygninger til en salgsværdi på samlet set ca. 35 mio. kr. Salgsprisen er baseret på, at Lejre kommune fortsat lejer bygningerne i en 5årig periode. I forhold til de skitserede muligheder for at samle rådhusfunktionerne vil alle rådhuse i en periode på optil 2 år forventeligt skulle anvendes i mere eller mindre omfang. Salgsprisen må derfor skønnes at være lidt lavere end forudsat og er derfor fastsat til 30 mio. kr. Vi skal gøre opmærksom på, at en sådan konstruktion muligvis vil kunne opfattes som et sale & lease back arrangement og derfor vil skulle afklares i deponeringsmæssig sammenhæng under alle omstændigheder vil selve lejedelen af aftalen Ernst & Young 5

99 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar 2012 skulle afklares, så den ikke udløser et krav om deponering, der vil kunne fastfryse salgsprovenuet i lejeperioden. Det må endvidere forudsættes, at såfremt plangrundlaget for grundene tilpasses, således at grundstykkerne vil være interessante for en privat developer eller boligselskab, som kunne se en interesse i at udnytte arealet til f.eks. bolig (almindeligt, pleje- eller ungdomsboliger), erhverv eller andre formål, vil en salgspris forventeligt være højere. Det er skønsmæssigt forudsat, at prisen i dette tilfælde vil være gennemsnitligt kr. pr. m2 grund, svarende til en samlet salgspris på knap 45 mio. kr. Herfra skal fratrækkes udgifter til nedrivning, som skønsmæssigt er fastsat til ca. 5 mio. kr. Herved kan opnås en samlet salgsgevinst i størrelsesordenen 40 mio. kr. Denne omlægning må dog forudsættes at være mere tidskrævende end et salg og er reelt realiserbart på 3-5årigt sigte. I sagens natur vil konjunkturerne spille en rolle for både pris om omsætningshastighed ved et sådant salg. 4.5 Adgang til statslige puljemidler I Finansloven for 2011 og 2012 eksisterer der en række puljemidler, der er øremærket til offentligprivate samarbejder. Puljerne rummer ikke konkrete midler, men omfatter en ret for kommunerne til at øge deres lånerammer for de konkrete offentlig-private projekter. Puljen kan således alene søges såfremt der sigtes mod en offentlig-privat løsning. Det må ligeledes forudsættes, at der vil være en pulje i 2013, som ligeledes vil kunne søges anvendt til finansieringen. I 2012 er der fortsat midler til rådighed i puljen. Omfanget af resterende midler kendes ikke, men Det kan dog oplyses, at et rådhusprojekt til 175 mio. kr. fik en puljeadgang på ca. 22 mio. kr. svarende til ca. 12,5 % af lånebehovet og at dette ligger på linje med Ernst & Youngs øvrige erfaringer. Denne adgang gælder både OPP, OPS og samlet udbud. Ernst & Young er ikke bekendt med hvor stor en andel af 2012 puljen, som er til rådighed. 4.6 Anvende privat finansiering Som led i et OPP projekt er det muligt at basere finansieringen på privat kapital. Privat finansiering i et OPP projekt sidestilles i lånebekendtgørelsen med kommunal låntagning, hvorfor der stilles krav til at kommunen skal deponere et beløb svarende til den private kapital. Et sådant deponi kan konverteres til en låneadgang, hvorved privat finansiering i praksis sidestilles med kommunal finansiering. I den forbindelse er det relevant at tage i betragtning, at privat finansiering gennem nogen tid har været betydeligt dyrere end offentlig finansiering. Sammenlignet med et 25årigt fastforrentet kommunalt lån, som pt. har en rente på ca. 2,5% p.a., så vil den private finansiering bære et rentetillæg, som i praksis vil gøre denne låneadgang omtrent dobbelt så dyr, som den kommunale lånoptagelse. Privat finansiering er derfor pt. Mest interessant, hvis den private aktør er villig til at bære særlige risici eller påtage sig en betydelig kommerciel rolle eller risiko, som typisk ikke eksisterer i projekter, der sigter mod at løse rene kommunale kerneopgaver 4.7 Modeller for betaling af anlægget i en OPS model I OPS projekter er der typisk en sammenhæng mellem ibrugtagningstidspunktet og det tidspunkt hvor kommunen betaler for byggeriet (betaling ved indflytning). Denne model er hensigtsmæssig, idet den sikrer, at den private part har et meget stærkt incitament til at færdiggøre byggeriet til tiden og i den aftalte kvalitet. Modellen betyder dog også, at leverandøren binder en betydelig kapital i byggeriet og derfor indregner en kapitalomkostning i byggeprisen. Denne model er anvendt i Gribskov Kommune i forbindelse med en ny skole og svømmeanlæg. Såfremt kommunen er villig til at betale byggeriet i rater kan leverandøren reducere sine kapitalomkostninger og derved prisen. Denne model er desuden hensigtsmæssig i forhold til en finansiering, hvor betalingerne tages af kassen, da betalingerne kan foretages i de forskellige betalingsår, anlægsopgaven typisk løber over. Besparelsen udgør skønsmæssigt ca. 2 % af byggeprisen. Denne model er anvendt i Frederikshavn Kommune i forbindelse med en ny byskole som OPS. En ratebetalingsmodel kan indrettes så den reelt ikke påfører kommunen nogen risiko. Det sikres ved, at der etableres en nøje sammenhæng mellem betingelserne for at frigive fremdriftsbetalingerne og Ernst & Young 6

100 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar 2012 de i OPS-kontrakten etablerede vilkår ved et eventuelt hæveopgør. Det er med andre ord op til en konkret vurdering, hvordan en eventuel model sammensættes, så den bliver så optimal som mulig.. I nærværende projektskøn vil denne model kunne lede til en besparelse på ca. 1-2 mio. kr. Ernst & Young 7

101 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar Opsummering af muligheder og vurdering af markedsmuligheder Dette notat belyser mulighederne for at samle sine rådhusfunktioner i Lejre Kommune på ét rådhus, der kan rumme 260 medarbejdere. I notatet er gennemgået en række forskellige organiserings- og finansieringsmodeller indenfor OPP/OPS-modellerne. Dette afsnit opsummerer de skitserede muligheder for at etablere et samlet rådhus indenfor en OPP/OPS model. Notatet tager udgangspunkt i fire forskellige tilgang til at etablere rådhuset. Etablere et nyt rådhus og sælge de eksisterende Lave en tilbygning til rådhuset i Hvalsø Renovere rådhuset i Hvalsø og lave en tilbygning Renovere rådhuset i Hvalsø og lave en lettilbygning I nedenstående tabel er opsummeret de forskellige tilgange til finansiering af et samlet rådhus i Lejre Kommune. Nyt rådhus (OPS) Tilbygning til rådhus (samlet udbud) Renovering og tilbygning til rådhus (samlet udbud) Renovering og lettilbygning til rådhus (samlet udbud) byggepris mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. salgspris eksisterende rådhuse Estimat over adgang til statslige puljemidler mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Ca. 10 mio. kr mio. kr mio. kr. Energirenoveringsadgange mio. kr. 4 mio. kr. rabat som følge af løbende betalinger Realistisk behov for låneramme eller træk på kassen Ca. 2 mio. kr. Ca. 1 mio. kr. Ca. 2 mio. kr. Ca. 2 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Absolut minimumsbehov* Ca. 30 mio. kr. Ca. 20 mio. kr. Ca. 45 mio. kr. Ca. 35 mio. kr. * Det absolutte minimumsbehov er baseret på lavest mulige byggeskøn, højeste mulige salgspriser og størst mulige adgange til puljemidler. Betragtningen skal ikke ses som et urealistisk tilgang, men forudsætter stram styring og mådeholdenhed. Opstillingen viser, at Lejre Kommune mindst skal fremskaffe mio. kr. i finansiering ved træk på kassen eller lånerammen/ved deponering over de næste 2-3 år, alt efter hvilken model der er valgt. 5.1 Verifikation af antagelser og forudsætninger Gennemgangen ovenfor er baseret på en række indledende forudsætninger og skøn om anlægsøkonomi og finansiering. Det vil være relevant at få lavet en egentlig afprøvning af disse, inden et projekt igangsættes og et udbud gennemføres. Såfremt dette tilrettelægges på en hensigtsmæssig måde, vil det være muligt at få en forholdsvis solid verifikation af det samlede finansieringsbehov. Desuden vil det - ved de skitserede udbudsformer - kunne sikres, at sikkerheden om opførelsesomkostningerne og den fremtidige driftsøkonomi i projektet inden der indgås en egentlig aftale med en leverandør. En nøje tilrettelagt proces vil samlet set kunne gennemføres i 2012 og det vil skønsmæssigt være realistisk at gennemføre selve byggeopgaven i 2013, hvorved et rådhus vil kunne være til rådighed omkring eller relativt kort efter årsskiftet 2013/2014. Ernst & Young 8

102 Vurdering af finansieringsmuligheder nyt rådhus i Lejre Kommune 10. januar Vurdering af markedsmæssigt potentiale I det følgende gives en indledende vurdering af, om det vil være markedsmæssig interesse for at deltage som leverandører i de skitserede projekter: Nyt rådhus: Det er Ernst & Youngs vurdering, at et nyt rådhus i Lejre med en etableringspris på mio. kr. vil være fordelagtigt at gennemføre som OPS, samt at et sådant udbud vil kunne tiltrække begge de to mest erfarne OPS-konsortier. Vi forventer endvidere, at der vil være interesse fra mellemstore entreprenører og serviceleverandører samt måske nogle mere lokalt forankrede entreprenører og driftsoperatører. De store landsdækkende konsortier har betydelig ekspertise i at deltage i denne type aftaler, men gennem en grundigt tilrettelagt udbudsproces vil det være muligt at skabe attraktive konkurrencevilkår for et bredere udsnit af leverandørkonsortier, herunder gennem at udarbejde udbudsmaterialet på en måde, så det giver de lavest mulige komme i gang barrierer for nye markedsdeltagere. Tilbygning: Det er Ernst & Youngs vurdering, at en tilbygning af denne karakter vil kunne tiltrække regionale og større lokale entreprenører og driftsoperatører. Opgaven vurderes at være i underkanten af, hvad der skal til for at et projekt er OPP/OPS-egnet, men at det i stedet bør overvejes at anvende udbudsformen samlet udbud, da denne udbudsform er mere operationel og gennemskuelig for entreprenørerne og lettere at håndtere for kommunen. Omvendt giver udbudsformen ikke helt de samme fordele for kommunen. Det er Ernst & Youngs vurdering, at dette udbud vil kunne give attraktive bud på en lang drifts- og vedligeholdelseskontrakt med en betydelig risikooverførsel på tilbygningsdelen, mens drift og vedligehold af den eksisterende bygning nok vil kunne håndteres i samme udbud, men baseret på mere traditionelle vilkår - naturligvis afhængigt af den eksisterende bygnings reelle tilstand. Renovering og tilbygning: Det er Ernst & Youngs vurdering, at en tilbygning af denne karakter kombineret med en totalrenovering af den eksisterende ejendom vil medføre bud fra regionale og større lokale entreprenører og serviceleverandører. Det er dog også muligt at udbuddet vil tiltrække de store nationale entreprenører og serviceleverandører. Opgaven vil være OPP og OPS egnet, men det bør overvejes at anvende udbudsformen samlet udbud, da denne udbudsform er mere operationel og gennemskuelig for entreprenørerne og lettere at håndtere for kommunen. Det er Ernst & Youngs vurdering, at dette udbud vil kunne give en lang drifts- og vedligeholdelseskontrakt med en reel risikooverførsel på tilbygningen og for renoveringsopgaverne, men det forventes ikke muligt at overføre risikoen for de dele af de eksisterende bygninger, der ikke påvirkes af renoveringen. Renovering og lettilbygning: Det er Ernst & Youngs vurdering, at en tilbygning af denne karakter kombineret med en totalrenovering af den eksisterende ejendom vil medføre bud fra regionale og store lokale entreprenører og serviceleverandører. Opgaven vurderes at være OPS egnet, men det bør undersøges nærmere, hvis scenariet ønskes yderligere belyst. Alternativet er at anvende udbudsformen samlet udbud, da denne udbudsform er mere operationel og gennemskuelig for entreprenørerne og lettere at håndtere for kommunen. Det er Ernst & Youngs vurdering, at dette udbud vil kunne give en lang drifts- og vedligeholdelseskontrakt med en reel risikooverførsel på tilbygningen og for renoveringsopgaverne, mens det næppe vil være muligt at overføre risici relateret til de bygningsdele, der ikke påvirkes af renoveringen. Ernst & Young 9

103 Bilag: 6.2. Alt 4_scenarie 1_RH og RA med Allerslev gl. skole.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4298/12

104 Alternativ 4 - Samling af administrationen på to rådhuse Scenarie 1 Opgave: Fortsat benyttelse af RH og RA med inddragelse af en del af Allerslev Gamle Skole(AGS). De eksisterende pavilloner på RA bibeholdes. De eksisterende pavilloner på RH nedrives, når Udbetaling Danmark flytter ud. Forudsætninger: Det samlede antal medarbejder på max. 260 personer skal fordeles med 118 pers. på RA + 22 pers. på AGS(kapacitet til 32) og de resterende 120 pers. på RH. Den omhandlende del af AGS anvendes i dag til en mindre del af SFO og til børnehave. Det forudsættes at disse funktioner ophører. Løsning: AGS RA Overdækket pergola Allerslev Gl. Skole Indvendig ombygning og indretning til kontorer og to nye mødelokaler til pers. inden for den eksisterende bygningsramme Forbedring af arbejdsmiljø - Etablering af ny indvendig belysning - Forbedring af eksisterende ventilationssystem - Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Udvendig og indvendig renovering - Gamle gulvtæpper erstattes af nye - Maling af alle indvendige væg- og loftsflader, paneler og andet træværk Ny parkering før 88 pladser nu 122 pladser Energioptimering - Nye vinduer - Efterisolering - Opsætning af solcelleanlæg på tag Andet - Etablering og indretning af 3 nye møderum i indgangspartiet - Nyt elektronisk nøgle- og alarmsystem - Udvidelse af eksisterende P-plads fra 88 p-pladser til 122 p-pladser RH Forbedring af arbejdsmiljø - Etablering af ny indvendig belysning - Forbedring af eksisterende ventilationssystem - Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Plan 1. sal Udvendig og indvendig renovering - Indretning af det eksisterende indgangsparti ved borgerservice - Etablering af to nye toiletter ved eksisterende toiletter i den nordlige fløj Andet - Etablering af enkelte tomands-kontorer ved at nedlægge enkeltmandskontorer - Det vurderes, at der ikke kan etableres yderligere møderum på RH indenfor den eksisterende bygningsmasse. Der er i dag to store møderum på RH. Økonomi Det vurderes, at ovennævnte løsning kan gennemføres inden for en ramme på 18 mill. kr. Stueplan

105 Bilag: 6.3. Alt 4_scenarie 2_RA og RH med nyt indgangsparti.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4299/12

106 t Alternativ 4 - Samling af administrationen på to rådhuse Scenarie 2 Opgave: Fortsat benyttelse af RH og RA med udvidelse af Hvalsø Rådhus med en ny fløj indeholdende borgerservice og jobcenter. De eksisterende pavilloner på RA bibeholdes. De eksisterende pavilloner på RH nedrives, når Udbetaling Danmark flytter ud. Forudsætninger: Det samlede antal medarbejder på 260 personer skal fordeles med 118 pers. på RA og de resterende 142 pers. på RH, med henholdsvis 32 pers. i den nye fløj og 110 pers. i den eksisterende fløj. Løsning: RA Forbedring af arbejdsmiljø - Etablering af ny indvendig belysning - Forbedring af eksisterende ventilationssystem - Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Udvendig og indvendig renovering - Gamle gulvtæpper erstattes af nye - Maling af alle indvendige væg- og loftsflader, paneler og andet træværk Energioptimering - Nye vinduer - Efterisolering - Opsætning af solcelleanlæg på tag Andet - Etablering og indretning af 3 nye møderum i indgangspartiet - Nyt alarmsystem - Udvidelse af eksisterende P-plads fra 88 p-pladser til 122 p-pladser RH Nybyggeri - Opførelse af en ny fløj mod øst indeholdende borgerservice samt jobcenter med tilhørende arbejdsstationer. Forbedring af arbejdsmiljø - Etablering af ny indvendig belysning - Forbedring af eksisterende ventilationssystem - Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Udvendig og indvendig renovering - Nedrivning af det eksisterende vindfang samt indgangsparti til det eksisterende borgerservice - Etablering af to nye toiletter ved eksisterende toiletter i den nordlige fløj Andet - Ombygning og indretning af det eksisterende borgerservice til seks nye møderum - Udvidelse af eksisterende parkering med 20 p-pladser. Økonomi Det vurderes, at ovennævnte løsning kan gennemføres inden for en ramme på 20 mill. kr.

107 Bilag: 6.4. Alt 4_scenarie 3a_RH og RA med flere pavilloner.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4300/12

108 t Alternativ 4 - Samling af administrationen på to rådhuse Scenarie 3a Opgave: Fortsat benyttelse af RH og RA med udvidelse af Allerslev Rådhus med seks nye pavilloner. De eksisterende pavilloner på RA bibeholdes. De eksisterende pavilloner på RH nedrives, når Udbetaling Danmark flytter ud. Nye pavilloner Seks nye pavilloner Forudsætninger: Det samlede antal medarbejder på 260 personer skal fordeles med 140 pers. på RA og de resterende 120 pers. på RH. Løsning: RA Nybyggeri - Opførelse af seks nye pavilloner i forlængelse af de eksisterende pavilloner indeholdende 22 arbejdsstationer og 1 nyt møderum Forbedring af arbejdsmiljø - Etablering af ny indvendig belysning - Forbedring af eksisterende ventilationssystem - Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Udvendig og indvendig renovering - Gamle gulvtæpper erstattes af nye - Maling af alle indvendige væg- og loftsflader, paneler og andet træværk Ny parkering før 88 pladser nu 122 pladser Energioptimering - Nye vinduer - Efterisolering - Opsætning af solcelleanlæg på tag Andet - Nyt elektronisk nøgle- og alarmsystem. - Udvidelse af eksisterende P-plads fra 88 p-pladser til 122 p-pladser RH Forbedring af arbejdsmiljø - Etablering af ny indvendig belysning - Forbedring af eksisterende ventilationssystem - Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Udvendig og indvendig renovering - Indretning af det eksisterende indgangsparti ved borgerservice - Etablering af to nye toiletter ved eksisterende toiletter i den nordlige fløj Andet - Etablering af enkelte tomands-kontorer ved at nedlægge enkeltmandskontorer. - Det vurderes, at der ikke kan etableres yderligere møderum på RH indenfor den eksisterende bygningsmasse. Der er i dag to store møderum på RH. Økonomi Det vurderes, at ovennævnte løsning kan gennemføres inden for en ramme på 12 mill. kr.

109 Bilag: 6.5. Alt 4_scenarie 3b_RH og RA med ny tilbygning.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4297/12

110 t Alternativ 4 - Samling af administrationen på to rådhuse Scenarie 3b Opgave: Fortsat benyttelse af RH og RA med udvidelse af Allerslev Rådhus med en ny fløj indeholdende administration. De eksisterende pavilloner på RA nedrives. De eksisterende pavilloner på RH nedrives, når Udbetaling Danmark flytter ud. Ny tilbygning Forudsætninger: Det samlede antal medarbejder på 260 personer skal fordeles med 160 pers. på RA og de resterende 100 pers. på RH. Løsning: RA Nybyggeri - Opførelse af en ny fløj med plads til 42 administrative medarbejdere og indeholdende nye toiletter herunder handicaptoiletter, fire store møderum samt garageanlæg med plads til fire biler. Forbedring af arbejdsmiljø - Etablering af ny indvendig belysning - Forbedring af eksisterende ventilationssystem - Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Udvendig og indvendig renovering - Gamle gulvtæpper erstattes af nye - Maling af alle indvendige væg- og loftsflader, paneler og andet træværk Energioptimering - Nye vinduer - Efterisolering - Opsætning af solcelleanlæg på tag Andet - Nyt elektronisk nøgle- og alarmsystem - Udvidelse af eksisterende P-plads fra 88 p-pladser til 122 p-pladser RH Forbedring af arbejdsmiljø - Etablering af ny indvendig belysning - Forbedring af eksisterende ventilationssystem - Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Udvendig og indvendig renovering - Etablering af to nye toiletter ved eksisterende toiletter i den nordlige fløj Andet - Indretning af det eksisterende indgangsparti ved borgerservice - Etablering og indretning af nye møderum i overflødige kontorer Økonomi Det vurderes, at ovennævnte løsning kan gennemføres inden for en ramme på 32 mill. kr. Ny parkering før 88 pladser nu 122 pladser

111 Bilag: 6.6. Udtalelse fra RLU.doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8717/12

112 Udtalelse fra Rådhusenes lokaludvalg Rådhusenes Lokaludvalg har den 19. januar 2012 drøftet sagen om finansieringsmuligheder for fremtidigt rådhus. Direktionen redegjorde for sagen og for indstillingen af samling af de administrative medarbejdere på to rådhuse i Hvalsø og Allerslev (Alternativ 4 - scenarie 2), hvor rådhuset i Hvalsø udbygges og pavillonerne nedrives, samt at der foretages en forbedring af arbejdsmiljøforholdene, indvendig og udvendig renovering samt energioptimering. RLU havde gerne set, at alle rådhusmedarbejdere kunne samles på ét rådhus og gerne nybygget rådhus, men RLU har også forståelse for, at der på grund af meget betydelige finansieringskrav indstilles, at medarbejderne samles på 2 udbyggede og renoverede rådhuse, således at Social og Familiecenteret kan flytte til Hvalsø. RLU noterer sig med tilfredshed, at der med det foreslåede projekt sker en forbedring af arbejdsmiljøforholdene, indvendig og udvendig renovering samt energioptimering. Det er der i allerhøjeste grad behov for, og gerne så hurtigt som muligt. Med det foreslåede projekt på 20 mio. kr. er det vores opfattelse, at der vil kunne ske en markant forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. RLU vil opfatte dette som et positivt og anerkendende politisk signal til medarbejderne på rådhusene, som vil medvirke til at udvikle gode og attraktive arbejdspladser på rådhusene. Medarbejderne medvirker gerne ved det fortsatte planlægningsarbejde for gode og fleksible arbejdspladser. RLU kan på dette grundlag støtte direktionens anbefaling af samling af de administrative medarbejdere på to rådhuse i Hvalsø og Allerslev (Alternativ 4 - scenarie 2), hvor rådhuset i Hvalsø udbygges og pavillonerne nedrives, samt at der foretages en forbedring af arbejdsmiljøforholdene, indvendig og udvendig renovering samt energioptimering. Med venlig hilsen Torben Gaarskær formand Per Sander næstformand

113 Bilag: 6.7. Oplæg til rådhusprojekt - Scenarie 2.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16208/12

114

115 Bilag: 6.8. Alternativ 4_scenarie 2_finansieringsbehov og - muligheder_renovering og modernisering.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16212/12

116 Udvidelse af Rådhuset i Hvalsø og renovering af Rådhuset i Hvalsø og Rådhuset i Allerslev RENOVERING OG MODERNISERING Alle priser er estimerede priser i DKK ex. moms RH RA RH RA RH RA RH RA Tilbygning på RH: Renovering af RH og RA: Energitiltag Renovering Energitiltag Renovering Energitiltag Renovering Energitiltag Renovering 10 års TBT 15 års TBT 20 års TBT 25 års TBT 1 Henh. nyt og udskiftning ventilationsanlæg Ny indvending belysning Udskiftning og rep. af varmesystem Nye gulvbelægninger Malerarbejde indvendige vægge Nye lofter Nye vinduer Efterisolering, facader Efterisolering, tag Opsætning af solceller Etablering af nye/flere møderum, kontorer, toiletter Henh. rep. og instal. af alarm- og nøglesystem Udvidelse af parkeringsareal Nedlæggelse af eksisterende vindfang Nyt inventar, skriveborge, stole, kantinemøbler etc Køb leaset pavilloner Uforudsete 15% Rådgiver 10% Samlet finansieringsbehov: "Et rådhus, der har gennemgået en renovering og modernisering er kendetegnet ved teknisk, funktionelt og visuelt at fremstå tidssvarende og moderne. Teknisk set f.eks. ved udskiftning af hele ventilations- og varmeanlæggene fremfor reparation. Funktionelt f.eks. ved ny belysning, der er tilpasset de enkelte rums funktioner. Der kan etableres nye mødelokaler og ske en ændring i de eksisterende lokaleinddelinger og indretninger på en innovativ og unik måde. Visuelt ved et ensartet og gennemført materiale- og farvevalg, lige fra farven på de indvendige overflader til møblering af de enkelte rum. RENOVERING Alle priser er estimerede priser i DKK ex. moms RH RA RH RA RH RA RH RA Tilbygning på RH: Renovering af RH og RA: Energitiltag Renovering Energitiltag Renovering Energitiltag Renovering Energitiltag Renovering 10 års TBT 15 års TBT 20 års TBT 25 års TBT 1 Forbedring af eksisterende ventilationsanlæg Ny indvending belysning Forbedring af eksisterende varmeinstallationer Delvis nye gulvbelægninger Delvis malerarbejde indvendige vægge Nye lofter Nye vinduer, partielt Efterisolering, facader Efterisolering, tag Opsætning af solceller Etablering af enkelte/flere møderum og to toiletter Delvist nyt nøgle- og alarmsystem Nedlæggelse af eksisterende vindfang Udvidelse af parkeringsareal Nyt inventar, skriveborde, stole, kantinemøbler etc Køb leaset pavilloner Uforudsete 15% Rådgiver 10% Samlet finansieringsbehov: "Et renoveret rådhus er kendetegnet ved teknisk, funktionelt og visuelt at fremstå som det oprindeligt er opført, med delvise udskiftninger og moderniseringer udvalgte steder. Eksempelvis vil der ske reparation af de eksisterende tekniske installationer efter behov, ligesom der kan ske udskiftning af enkelte vinduer. Der kan etableres nye mødelokaler og ske en ændring i de eksisterende lokaleinddelinger og indretninger med udgangspunkt i de eksisterende forhold og rammer, herunder farve- og materialevalg. Rådhusene vil overordnet og visuelt fremstå delvist moderniseret, ligesom indvendige overflader og inventar vil bestå af både nyt og gammelt." NOTE: TBT = Tilbagebetalingstid. Energiprojekter kan jf. Lånebekendtgørelsen lånefinansieres. KB har besluttet, at energiprojekter med en TBT på op til 10 år skal gennemføres. Der er i denne sammenhæng indlagt estimater over tiltag, som kan gennemføres som energitiltag og dermed kan lånefinansieres over henh år. 25 år er lånets maksimale løbetid. NOTE: Alle ovenstående priser er estimerede og forholdet mellem energiprojekter og renovering er kun retningsgivende og må ikke tages som udtryk for valide fordelinger.

117 Bilag: 6.9. Notat - Rådhusprojekt_Oplæg til forskellige løsninger på scenarie 2.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16216/12

118 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Christian Østeraas Center for Ejendomsdrift D E Dato: 14. februar 2012 J.nr.: Rådhusprojekt - forskellen på renovering og renovering og modernisering Projektgruppen til samling af administrationen har arbejdet videre med oplæg til Økonomiudvalget baseret på direktiv fra temamødet d. 10. februar Projektgruppen har med udgangspunkt i alternativ 4, scenarie 2 (bilag Scenarie 2 ) udarbejdet en oversigt (bilag Alternativ 4_scenarie 2_finansieringsbehov og - muligheder_renovering og modernisering ), der viser henholdsvis: - en renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev og - en renovering samt modernisering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev. Uanset niveauet af renovering/modernisering er der estimeret med en pris på et nyt indgangsparti til Rådhuset i Hvalsø. Forskellen på de to niveauer er forsøgt illustreret ved nedenstående beskrivelse: Renovering og modernisering: "Et rådhus, der har gennemgået en renovering og modernisering er kendetegnet ved teknisk, funktionelt og visuelt at fremstå tidssvarende og moderne. Teknisk set f.eks. ved udskiftning af hele ventilations- og varmeanlæggene fremfor reparation. Funktionelt f.eks. ved ny belysning, der er tilpasset de enkelte rums funktioner. Der kan etableres nye mødelokaler og ske en ændring i de eksisterende lokaleinddelinger og indretninger på en innovativ og unik måde. Visuelt ved et ensartet og gennemført materiale- og farvevalg, lige fra farven på de indvendige overflader til møblering af de enkelte rum. Renovering: "Et renoveret rådhus er kendetegnet ved teknisk, funktionelt og visuelt at fremstå som det oprindeligt er opført, med delvise udskiftninger og moderniseringer udvalgte steder. Eksempelvis vil der ske reparation af de eksisterende tekniske installationer efter behov, ligesom der kan ske udskiftning af enkelte vinduer. Der

119 kan etableres nye mødelokaler og ske en ændring i de eksisterende lokaleinddelinger og indretninger med udgangspunkt i de eksisterende forhold og rammer, herunder farve- og materialevalg. Rådhusene vil overordnet og visuelt fremstå delvist moderniseret, ligesom indvendige overflader og inventar vil bestå af både nyt og gammelt." Finansieringsoversigt Projektgruppen har opstillet estimat for finansieringsbehov for de to niveauer af renovering. Med udgangspunkt i en 10 års tilbagebetalingstid (TBT) har projektgruppen forsøgt at opstille finansieringsforskelle ved at øge TBT til henholdsvis 15, 20 og 25 år. Ved at øge TBT kan bygningsmæssige tiltag, der ellers ville skulle gennemføres som almindelige vedligeholdelsestiltag i den normale kommunale anlægs- eller driftsramme, kunne lånefinansieres under henvisning til Lånebekendtgørelsen. Lånebekendtgørelsen er forholdsvis eksplicit omkring de tiltag, der er omfattet af bekendtgørelsen. Det er vanskeligt at være helt konkret om muligheden for de enkelte bygningsmæssige tiltag i forbindelse med en renovering og/eller ombygning, da dette kræver en nærmere sammenligning af finansieringsudgiften sammenholdt med en forventede/beregnede energibesparelse for hvert enkelt tiltag. Vedhæftede oversigt er derfor et bedste bud lige nu og må ikke tages som pålydende. Side 2 af 2

120 Bilag: 7.1. Bilag 1 - forslag til nye vedtægter for foreningen ZBC Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13359/12

121 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ZEALAND BUSINESS CONNECTION

122 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Zealand Business Connection Foreningen er stiftet den 3. december 2009 og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål er: - at udvikle, koordinere og markedsføre turisme og erhvervsfremme aktiviteter i området omfattet af Foreningens medlemmer, - at markedsføre områdets muligheder indenfor turisme og erhverv, - at fremme samarbejdet indenfor turisme og erhvervsfremme mellem Foreningens medlemmer og turismens og erhvervslivets interessenter, - at udføre konsulent- og rådgivningsopgaver for medlemmerne og øvrige interessenter, - at drive erhvervsfremme- og turistkontor 3. MEDLEMMER 3.01 Som medlem, kan med bestyrelsens godkendelse, optages kommuner på Sjælland, der kan tilslutte sig Foreningens formål og aktiviteter, og som vil yde en aktiv indsats for gennemførelsen af Foreningens formål Medlemmer betaler et differentieret medlemsbidrag, som for det følgende medlemsår fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen Udmeldelse kan ske med 9 måneders skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår. 4. GENERALFORSAMLING 4.01 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har én stemme Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1 medlem skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter, at krav herom er fremsat Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen Emner der ønskes behandlet på en generalforsamling skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse. 2

123 4.06 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Bestyrelsen udpeger dirigenten Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Medlemsbidrag for det følgende år. 4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten. 5. BESTYRELSE 5.01 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af borgmesteren for hver af medlemskommunerne samt de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges direkte af repræsentantskabet, mens bestyrelsen selv konstituerer sig med en formand i lige år for en periode på 2 år. De af kommunerne udpegede medlemmer kan ikke konstitueres som formand Bestyrelsen kan efter behov nedsætte og/eller nedlægge udvalg og arbejdsgrupper. De konstituerer sig selv og refererer til bestyrelsen. Medlemmer i udvalg udpeges for maksimalt et år ad gangen. Der kan til sådanne udvalg eller arbejdsgrupper udpeges personer, der ikke er medlem af bestyrelse eller repræsentantskabet 5.03 Bestyrelsen skal ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af foreningens virksomhed Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog minimum 4 møder om året. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet Direktionen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Samme ret har direktionen Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted. 3

124 5.11 Et bestyrelsesmedlem, eller direktionen, må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem Foreningen og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Foreningens Bestyrelsen kan meddele prokura Bestyrelsen skal tage stilling til, om Foreningens midler til enhver tid er forsvarlige i forhold til Foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan i denne forbindelse træffe aftale om optagelse af lån i anerkendte penge- eller realkreditinstitutter. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Foreningens forhold tilfredsstillende måde. 6. REPRÆSENTANTSKAB 6.01 Repræsentantskabet vælger iht nedenstående bestemmelser medlemmer til bestyrelsen og skal desuden på to årlige møder være forum for debat og drøftelser mellem kommuner, erhverv og organisationer til fremme af foreningens formål Repræsentantskabet skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Repræsentantskabet består af medlemmer, som udpeges af foreningens kommuner, foreningens partnere indenfor erhverv, handel, turisme, uddannelse og forskning. Udpegningen af repræsentanterne sker efter følgende bestemmelser: Medlemskommuner kan hver udpege op til 4 repræsentanter plus den til enhver tid siddende borgmester Uddannelsespartnerne kan udpege op til 2 repræsentanter i lige og 2 i ulige år Turisme- og kulturpartnere kan udpege op til 3 repræsentanter i lige og 3 i ulige år Detailhandelsforeninger kan hver udpege op til 3 medlemmer 1 repræsentant ulige år og 2 repræsentanter i lige år Erhvervs- og arbejdsgiverforeninger kan hver udpege op til 3 medlemmer 1 repræsentant i ulige og 2 repræsentanter i lige år Lønmodtagerorganisationer kan hver udpege op til 3 medlemmer 1 repræsentant i ulige og 2 repræsentanter i lige år Personligt udpegede repræsentanter bestyrelsen kan udpege op til 4 medlemmer af Repræsentantskabet 2 i lige og 2 i ulige år Udpegningen sker for 2 år ad gangen, dog udpeges repræsentanterne for medlemskommunerne for 4 år (følger den kommunale valgperiode) Bestyrelsen godkender alle udpegningsberettigede organisationer De anførte organisationer har kun udpegningsret, såfremt de er partnere i foreningen på udpegningstidspunktet og i valgperioden Udpegning skal ske så betids, at de pågældende kan deltage i repræsentantskabsmødet i foråret. 7. REPRÆSENTANTSKABSMØDE 7.01 Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel. I indgivelsen skal angives, hvilke anliggender, der skal behandles på repræsentantskabsmødet. 4

125 7.02 Repræsentantskabet afholder ordinært møde i foråret og i efteråret og i øvrigt, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af repræsentantskabet forlanger det Forårsmødet skal afholdes maj måned. Efterårsmødet skal afholdes i november måned Ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt Dagsordenen for de ordinære repræsentantskabsmøder skal omfatte: a) Valg af dirigent b) Bestyrelsens orientering om selskabets virksomhed i det forløbne halvår. c) Indkomne forslag/emner til drøftelse. f) Valg af bestyrelsesmedlemmer (kun forårsmødet) g) Eventuelt Senest otte dage før et repræsentantskabsmøde skal dagsordenen og de forslag/emner, der skal forelægges på repræsentantskabsmødet være tilgængelige for repræsentantskabsmedlemmerne på selskabets hjemmeside Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Fuldmagt kan ikke anvendes Repræsentantskabet vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning Over repræsentantskabets møder føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen skal senest fire uger efter repræsentantskabsmødet være tilgængelig for repræsentantskabsmedlemmerne på selskabets hjemmeside Alle beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal Al kommunikation fra foreningen til repræsentantskabsmedlemmer og/eller bestyrelse vedrørende mødeindkaldelser, regnskaber, referater m.v. kan foregå elektronisk per og via foreningens hjemmeside. 8. VALG TIL BESTYRELSEN 8.01 På forårsmødet vælger repræsentantskabet af sin midte maksimalt syv medlemmer til foreningens bestyrelse, men eksklusiv de til enhver tid siddende borgmestre i medlemskommunerne, som er fødte medlemmer af bestyrelsen Repræsentantskabet skal ved valg af bestyrelsen sikre en sammensætning, som angivet herunder: En næstformand, som samtidig er formand for repræsentantskabet (lige år) - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, så der til enhver tid er følgende interessenter repræsenteret: uddannelsesinstitutioner turisme- og kulturinstitutioner detailhandel erhverv og industri Udover ovenstående 5 medlemmer, kan repræsentantskabet, på bestyrelsens anbefaling, vælge op til 2 ekstra medlemmer til bestyrelsen Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, bortset fra de til enhver tid siddende borgmestrene, som har fast sæde i bestyrelsen, samt suppleanter, der vælges for et år ad gangen Hvert repræsentantskabsmedlem skal sætte lige så mange krydser som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Der kan kun sættes ét kryds ved hver kandidat. 5

126 8.05 Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer. Hvis flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Såfremt der herefter er stemmelighed, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater Hvert år vælger repræsentantskabet to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanter vælges for en periode af et år. De to kandidater, der opnår flest stemmer efter de valgte bestyrelsesmedlemmer, er valgt til suppleanter Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere er medlem af repræsentantskabet, udtræder vedkommende straks af bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, indtræder den suppleant, som fik flest stemmer ved seneste valg, for resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode. For fødte medlemmer indtræder det fødte medlems efterfølger 9. TEGNING OG HÆFTELSE 9.01 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med en direktør, eller i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen hæftelse for de Foreningen påhvilende forpligtelser. 10. ÅRSRAPPORT Foreningens regnskabsår er kalenderåret Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge af Foreningens status som forening. 11. REVISION Den i 8.02 nævnte årsrapport skal revideres af Foreningens revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 4.07, litra UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Foreningens midler Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Foreningen Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må 6

127 overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i nævnte kreds er ikke tilladt. 13. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter eller om Foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer Bestyrelsen kan på en generalforsamling med samme majoritet som ved ændring af vedtægter beslutte at opløse foreningen Samtidig med opløsningen skal der træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler, hvilken afgørelse træffes med simpelt flertal. Anvendelsen skal ske indenfor rammerne af foreningens formål Bestyrelsen vælger en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet for selskabets bestyrelse og direktion. Selskabslovens regler om likvidation finder anvendelse med de fornødne tillempninger. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling februar Dirigent: 7

128 Bilag: 7.2. Bilag 2 - forslag til fremtidig organisationsstruktur for ZBC Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13362/12

129 Forslag til ny organiseringsmodel Zealand Business Connection

130 Forslag til ny organiseringsmodel Uddannelsespartnere Zealand Business Connection Bestyrelse (9-12 medlemmer) Roskilde Kommune Turisme- og kulturpartnere (6) (4) ZBC Repræsentantskab?? medlemmer (4+1) (4+1) (4+1) Lejre Kommune Høje Taastrup Kommune Høje Taastrup Høje??? Taastrup??? Roskilde Handel (??) (3) (3) (3) (3) (3) Erhvervsforum Roskilde DI Roskilde-Lejre Ros Torv (3) (3) (3) LO Roskilde-Lejre Roskilde BHI Forening Lejre Erhvervsfor. Lejre Erhverv

131 Repræsentantskabet for ZBC Repræsentantskabets formål er dels at skabe synergi og diskussioner på tværs af organisationer, brancher, institutioner og kommuner og dels at vælge ZBCs bestyrelse Repræsentantskabet mødes 2 gange årligt forår og efterår, samt når bestyrelsen eller 1/3 af repræsentantskabet finder det nødvendigt. Repræsentantskabet vælger ZBC bestyrelse, bortset fra borgmestrene, som er fødte medlemmer af bestyrelsen. Repræsentantskabet kan udvides efter behov, hvis der kommer flere relevante organisationer eller kommuner.

132 Medlemmer af repræsentantskabet Medlemskommunernes repræsentanter udpeges for 4 år (følger valgperioden) Øvrige repræsentanter udpeges for en periode af 2 år Medlemskommunerne kan udpege op til 4 repræsentanter plus den til enhver tid siddende borgmester Erhvervs-, handels og arbejdsgiver/lønmodtagerorganisationer kan udpege en repræsentant i ulige år og to i lige år Turisme - og kulturpartnere kan udpege 3 medlemmer hvert år. Uddannelsespartnere kan udpege 2 medlemmer hvert år.

133 Valg af bestyrelse til ZBC Borgmestrene er fødte medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand i lige år for en periode på 2 år Borgmestrene kan ikke konstitueres som formænd Repræsentantskabet vælger en formand (lige år), som samtidig er næstformand i bestyrelsen for en periode af 2 år, Formand og næstformand skal være hjemhørende i forskellige kommuner Desuden vælger repræsentantskabet 5 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år, så der til enhver tid er følgende interessenter repræsenteret Videns - og uddannelsesinstitutionerne Turisme- og kulturinstitutioner Detailhandel Erhverv og industri Herudover kan repræsentantskabet, på bestyrelsens anbefaling, vælge op til 2 ekstra medlemmer til bestyrelsen.

134 Bilag: 8.1. Referat Bestyrelsesmøde nr. 8. den 26. januar 2012.doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13736/12

135 BESTYRELSESMØDE NR. 8 Torsdag d. 26. januar 2012 kl. 08:30 09:30 Roskilde Rådhus, mødelokale 1A DAGSORDEN med R E F E R A T Bestyrelsen: Mette Touborg, Lejre Kommune, formand Birgit Pedersen, Roskilde Kommune, næstformand, afbud Joy Mogensen, Roskilde Kommune Jens K. Jensen, Lejre Kommune Flemming Jensen, formand for nationalparkprojektets styregruppe Torben Gaarskaer, Lejre Kommune Henrik Kolind, Roskilde Kommune Iben Bækkelund Jagd, Roskilde Museum Flemming O. Torp, Friluftsrådets bestyrelse, afbud Sekretær: Poul Bjerager Christiansen DAGSORDEN 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Tilrettet budget og tidsplan m.m. 8.3 Eventuelt

136 8.1 Godkendelse af dagsordenen Beslutning: Godkendt 8.2 Tilpasset budget og tidsplan Sagen blev behandlet under bestyrelsens punkt 7.3 med følgende sagsfremstilling og bestyrelsens beslutning: Citat: Sagen forelægges bestyrelsen idet kun bestyrelsen kan søge Feriefonden om forlængelse af Skjoldungelandprojektet, og idet en forlængelse forudsætter, at de to kommunalbestyrelser ønsker at bidrage til projektet i yderligere et år. Projektlederen har med passende mellemrum orienteret Arbejdsmarkedets Feriefond om projektets fremdrift. På et nyligt møde i Arbejdsmarkedets Feriefond har fonden oplyst, at det slet ikke er unormalt, at udviklingsprojekter som Skjoldungelandet tager længere tid at implementere end antaget i planlægningsfasen. Hertil kommer, at Skjoldungelandet er Feriefondens hidtil mest komplekse projekt med usædvanligt mange delprojekter og netværkspartnere. Feriefonden har således administrativt tilkendegivet, at man på baggrund af en kortfattet ansøgning herom formentlig er villig til at forlænge projektperioden med et års tid, og at der formentlig kan foretages en projekt- og budgettilpasning, så længe projektet holdes indenfor det bevilgede totalbeløb. Tillægsansøgninger kan eventuelt komme på tale på et senere tidspunkt. Med et års forlængelse er det projektlederens opfattelse, at alle de bevilgede midler fra Feriefonden vil kunne forbruges i overensstemmelse med det samlede projekts mål, forudsat en vis justering af budgetfordelingen mellem nogle af delprojekterne. Særligt vil der skulle flyttes midler til et års yderligere projektlederløn, hvilket muliggøres da enkelte af projekterne bør eller kan udgå, ligesom visse projekter har vist sig billigere end først antaget. Projektlederen foreslår i forbindelse med forlængelsen en delvis revision af løn- og ansættelsesvilkårene. Bilag: Administrativt notat om Årsplan 2012 Bilag: Oversigtsskema for delprojekterne med foreslået revideret budget Det foreslås, At det reviderede budgetskema lægges til grund for Bestyrelsens ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond om projekt- og budgetrevision samt forlængelse af projektperioden med 1 år frem til 31. januar 2013, Skjoldungelandet, Bestyrelsesmøde nr. 8, 26. januar

137 At bestyrelsen anbefaler de to kommuner, at projektet forlænges og at begge kommuner derved anmodes om at bidrage med et løntilskud på ca kr. til den forlængede projektperiode. Beslutning: - At der udarbejdes et budgetrevisionsskema med aktuelle projektbevillinger og bogførte udgifter samt faktisk disponerede midler - At projektlederen udarbejder revideret projektoplæg for en forlænget projektperiode inden for den af Feriefonden godkendte udgiftsramme i form af nyt budgetskema samt tilhørende kortfattede beskrivelser af de projekttilpasninger, som AFF ansøges om - At bestyrelsen i januar forelægges det reviderede projektoplæg - At formanden for bestyrelsen og projektlederen undersøger Arbejdsmarkedets Feriefonds stillingtagen til forlængelse af projektperioden på baggrund af det reviderede projektoplæg - At det reviderede projektoplæg forelægges til politisk behandling i januar At der indsendes ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond om forlængelse af projektperioden efter politisk godkendelse af projektoplægget senest 31. januar At der fremsendes ansøgning til Roskilde byråd og Lejre kommunalbestyrelse om et forhøjet tilskud til finansiering af projektlederens løn i 2012, hvor udgiftsforholdet mellem Roskilde kommune, Lejre kommune og Arbejdsmarkedets Feriefond fortsat er 1/6-1/6-4/6, der indarbejdes i den anbefaling, Bestyrelsen sender til de to kommuner. - At kommunernes bidrag reguleres i forhold til den af Feriefonden godkendte projektperiode - At projektlederens ansættelse forlænges på ændrede lønvilkår med udgangspunkt i et maksimalt lønrammetillæg på kr. på årsbasis. Citat slut Siden sidste bestyrelsesmøde har projektlederen haft fornyet kontakt med de udførende netværkspartnere. Foranlediget heraf er faktisk forbrug og disponerede midler er blevet tilbagemeldt. Endvidere har der været fornyede drøftelser om det forventede og ønskelige restforbrug. På denne baggrund har projektlederen kunnet sammenfatte et nyt notat om den ønskede projektrevisionen med tilhørende ønskede budgetrevision. Som de ses af disse to bilag overholdes det samlede beløb for støttetilsagnet fra Feriefonden, og Skjoldungelandets målsætninger er fortsat gældende. På given foranledning har der også været fornyet kontakt til Arbejdsmarkedets Feriefond, som på mail har genbekræftet den tidligere mundtlige udmelding, nemlig at projektperioden kan forlænges et år forudsat at målene i delprojekterne overholdes, at det samlede budget ikke forøges og at egetbidraget til projektlederlønnen i den forlængede periode holdes på 30 %. Bilag: Projektrevision pr. januar 2012 (notat) Budgetrevision pr. januar 2012 (økonomiskema) Skjoldungelandet, Bestyrelsesmøde nr. 8, 26. januar

138 Det foreslås, At de Projektrevision pr. januar 2012 samt Budgetrevision pr. januar 2012 anbefales overfor Lejre og Roskilde kommuner samt Feriefonden i henhold til den køreplanplan, der fremgår af referatet fra sidste møde. Beslutning: Bestyrelsen besluttede at anbefale en forlængelse af projektperioden indtil 31. december Bestyrelsen tilskriver netværkspartnerne om den forventede forlængelse af projektperioden. I brevet betones vigtigheden af stram projektstyring, således at de fysiske projekter så vidt muligt er færdiggjort i marken inden sommeren 2012, og alle projekter er færdiggjort og afrapporteret inden udgangen af Bestyrelsen planlægger at besigtige de fysiske projekter i forbindelse med næste bestyrelsesmøde, som afholdes ca. 1. juni Der planlægges orienterende opfølgningsmøder mellem formand, næstformand og projektleder med en kadence på ca. 6 uger for den resterende projektperiode. For Lerbjergtårn-projektet vurderes fundingsituationen, tidsaspektet og projektets gennemførelse senest 1. juli. Der fremsendes revideret projektoplæg til Roskilde Byråd og Lejre Kommunalbestyrelse med henblik på politisk behandling i februar Det reviderede projektoplæg godkendes af formanden inden fremsendelsen. Med kommunalbestyrelsernes godkendelse i februar 2012 søges Feriefonden om forlængelse af projektet og dermed projektlederansættelsen frem til udgangen af Bestyrelsen ønsker at kunne give en bonus til projektlederen ved ansættelsesophør indenfor en ramme af kr. ud fra en samlet vurdering i bestyrelsen af projektafviklingen og interessevaretagelsen i forhold til nationalparkprojektet. 8.3 Eventuelt Mulighed for at drøfte lobbyarbejdet vedr. nationalparken samt Frederikssunds Kommunes henvendelse om deltagelse i nationalparken. Beslutning: Ingen bemærkninger. Skjoldungelandet, Bestyrelsesmøde nr. 8, 26. januar

139 Skjoldungelandet, Bestyrelsesmøde nr. 8, 26. januar

140 Bilag: 8.2. Brev om projekt- og budgetrevision Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13742/12

141 3. februar 2012 Til Lejre Kommunalbestyrelse hhv. Roskilde Byråd Forlængelse af Skjoldungelandet Skjoldungelandets bestyrelse har på møde d. 26. januar 2012 besluttet at anmode Roskilde og Lejre Kommuner om godkendelse af, at Arbejdsmarkedets Feriefond ansøges om, at projektperioden for Skjoldungelandet forlænges med 11 måneder frem til 31. december Den ekstra tid er nødvendig for at den samlede projektportefølje kan nås gennemført. Bestyrelsen anbefaler samtidigt en budgetrevision, hvorved det samlede tilskudsbudget holdes, medens delbudgetterne for de enkelte delprojekter tilrettes. Arbejdsmarkedets Feriefond, der har bevilget støttetilsagn på samlet 9,49 millioner kroner for en treårig projektperiode, har administrativt meddelt, at man ser velvilligt på en sådan projektforlængelse under den forudsætning, at det samlede støttetilsagnsbeløb ikke forøges, og at kommunernes egenbidrag for projektlederlønnen også i den forlængede periode udgør samlet 30 %. Den projekt- og budgetrevision, som hermed anbefales af Skjoldungelandets bestyrelse, opfylder disse krav. Notat om projektrevisionen samt økonomioversigt om budgetrevisionen vedlægges. Særligt om projektlederlønnen kan det oplyses, at bestyrelsen i budgetrevisionen lægger til grund, at der i den forløbne projektperiode er sket en mindre almindelig lønudvikling som medtages i revisionen, ligesom der medtages muligheden for at kunne give en bonus ved ansættelsesophør indenfor en ramme af kr. efter en samlet vurdering i bestyrelsen af projektafviklingen og interessevaretagelsen i forhold til nationalparkprojektet. For god ordens skyld bemærkes, at Lejre og Roskilde Kommuner tidligere har indbetalt lidt forskellige a contobeløb til projektlederlønnen til Roskilde Museum, der administrerer Skjoldungelandet, hvorfor der bliver tale om lidt forskellige resterende beløb for de to kommuner. Skjoldungelandets bestyrelse foreslår, At Feriefonden ansøges om forlængelse af projektperioden med 11 måneder indenfor rammen af det samlede støttetilsagn og med en vis justering af delbudgetterne for de enkelte delprojekter, Skjoldungelandet - på vej mod Nationalpark Roskilde-Lejre Roskilde Museum, Munkebro 2, 4000 Roskilde tlf.:

142 At Roskilde Kommune i 2012 bevilger tilskud til projektlederlønnen på op til kr som resterende egetbidrag for den samlede næsten fireårige projektperiode. Hhv.: At Lejre Kommune i 2012 bevilger tilskud til projektlederlønnen på op til kr som resterende egetbidrag for den samlede næsten fireårige projektperiode. Med venlig hilsen Mette Touborg Formand for bestyrelsen / Poul Bjerager Sekretær, projektleder Vedlagt: Projektrevision januar 2012, tilrettet efter Skjoldungelandets bestyrelselsesmøde d. 26. januar 2012 Budgetrevision januar 2012, tilrettet efter Skjoldungelandets bestyrelselsesmøde d. 26. januar 2012 c.c. Lejre hhv. Roskilde Kommune 2

143 Bilag: 8.3. Projektrevision januar 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13745/12

144 Projektrevision, januar 2012 Nedenfor gives en kort status på Skjoldungelandets delprojekter. Status skal ses som supplement til de oprindelige og egentlige beskrivelser af de enkelte delprojekter som godkendt af Arbejdsmarkedets Feriefond og af Skjoldungelandets bestyrelse. Status er udarbejdet som led i Skjoldungelandets ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond om en vis forlængelse af projektperioden. Skjoldungelandet anser det for hensigtsmæssigt at forlænge med 11 måneder frem til udgangen af 2012 for at muliggøre gennemførelsen af alle delprojekterne (på nær ét) og dermed fastholdelse af de generelle målsætninger. Delmålene og det konkrete projektindhold ønskes tilpasset for nogle af projekterne. Disse justeringer er udtryk for, at projektplanlægningen, ikke helt uventet, har afdækket, hvordan mål og indhold bør realiseres for at få det bedste resultat. Som hovedregel er disse ændringer udtryk for forbedringer i forhold til de oprindelige tanker. Attraktionsprojekterne har vist sig mindre omkostningstunge at realisere, samme tendens gør sig gældende med faciliteterne, hvorimod den borgerrettede formidlingsindsats økonomisk og ressourcemæssigt vægter tungere. Attraktioner 1.1 Særløse og Hejede Overdrev Det planlagte arbejde er gennemført og alene en kontrolgennemgang resterer. 1.2 Ledreborg Å fra Avnssø til Gammel Lejre Den påtænkte renovering af åforløbet kan gennemføres på en kortere og billigere strækning end først planlagt, idet Skjoldungestien oprindeligt var tænkt at følge åen på en længere strækning end det nu er tilfældet. Alternative strækninger har været undersøgt, men de vil blive for omfattende og dyre at gennemføre. 1.3 Fiskedamme Lodsejeren Ledreborg Slot er blevet uinteresseret i dette projekt, som også viste sig væsentlig dyrere end først antaget, hvortil kommer at projektet viser sig at kunne blive miljømæssigt diskutabelt. Projektet ønskes derfor at udgå til fordel for anden prioritering. 1.4 Oldtidshøje Det skovtekniske arbejde med skovrydningen ved Syvhøje og Dømmeshøj er udført. Der resterer en mindre opfølgende runde samt konkret skiltning og formidling af de markante oldtidshøje. 1.5 Talerstolen i Herthadalen Monumentet Herthas Alter er renoveret og indviet ved et stort folkemøde på stedet, som har gennemgået en vis oprydning og frisering. Der resterer alene en konkret skiltning samt en supplerende bredere formidling af stedet og monumentet. Skjoldungelandet - på vej mod Nationalpark Roskilde-Lejre Roskilde Museum, Munkebro 2, 4000 Roskilde tlf.:

145 1.6 Tidligere sø i Boserup Skov Efter foretagne fuldskala tests i 2009/10 er skovningen af søområdet gennemført på nær efteroprydning. Søen vil igen være en realitet i løbet af vinteren og foråret Derefter resterer alene en konkret skiltning samt en bred formidling af projektet samt den synlige og forventede naturudvikling. 1.7 Stævningsskov i Boserup Stævningsskoven er i drift, og der resterer alene bygningen af illustrerende fletgærde m.v. samt yderligere formidling af stævningsskoven som kulturskov. 1.8 Stilleområde i Boserup Stilleskoven er etableret såvel administrativt (aktivitetsregulering) som fysisk (rydninger, natursiddepladser m.v.). Der resterer alene en diskret skiltning om området og en større formidling af stilleskoven og dens natur. Faciliteter 2.1 Udsigtstårn på Lerbjerg Der har været ført forhandlinger mellem TDC og Skjoldungelandet. Tårnet kan ikke overdrages vederlagsfrit. Prisen er ca. 1,1 millioner kroner mod at TDC bevarer udlejningsretten og indtægterne fra andre teleoperatører i en ca. 12årig periode. Herefter overgår lejeindtægterne til den nye ejer, som vil kunne være enten Lejre Kommune, Nationalparkfonden, eller anden instans. Med hjælp fra arkitektfirma Kvorning er der udarbejdet et illustrerende projektmateriale til brug ved fondsansøgninger. Efter sonderinger i diverse fonde forbereder projektlederen nu fornyede ansøgninger til en række andre fonde om midler til køb af tårnet. I ansøgningerne kan medtages nogle tillægsprojekter, som fondene eventuelt kan vælge også at støtte, blandt andet en stabil trækronesti - også for handicappede - med udgangspunkt fra et etagedæk i tårnet, samt formidlingstiltag. Der arbejdes ikke videre med de byggetekniske løsninger før det vides, om der er midler til tårnets erhvervelse, hvilket må og skal være undersøgt og helst afklaret i begyndelsen af Hvis der bevilges midler fra ekstern fond i begyndelsen af 2012 burde det fortsat være muligt at nå at forbruge hele bevillingen fra Feriefonden i den resterende projektperiode, omend indvielse nok ført vil ske derefter. Det kan måske vurderes nøjere, om projektet kræver lokalplan. 2.3 Skjoldungestier Den nye lange rute af Skjoldungestien fra Hvalsø til Roskilde er anlagt og indviet. For de resterende projektmidler foretages en skilte- og formidlingsmæssig koordinering med den gamle Skjoldungesti, og resterende forgrenende stiforløb etableres i samarbejde med kommunerne i det omfang, pengene og tiden rækker. En tekst- og fotobaseret turguide skal udarbejdes som supplement til vandrekortet, som skal genoptrykkes i en justeret version. Der er planlagt en yderligere, samlet og koordineret formidling af stierne i 2012 i samarbejde med alle Skjoldungelandets netværkspartnere. 2.4 Mobile faciliteter Faciliteter til formidling i området er indkøbt og i drift som planlagt, men der synes hele tiden at vise sig nye behov for diverse mobile faciliteter, hvilket den koordinerede formidlingsindsats i 2012 vil forstærke. 2.6 Sti til naturen Stien er etableret. I praksis fungerer den som en forgrening af Skjoldungestierne som omtalt ovenfor. Der resterer dog et par forbedringer og udbygninger i form af spange over åer og trædesten over særligt fugtige strækninger. Der skal foretages en kontrol af skiltningen. 2

146 2.8 Trafikomlægning i Boserup Skov Projektet er gennemført som planlagt, hvorved bilkørsel alene er mulig for ærindekørsel ad én kort skovvej frem til Boserupgård. Der er hertil benyttet en anden skovvej end oprindeligt påtænkt, hvilket har gjort projektet både bedre og billigere. For resterende midler anlægges et mountainbike tracé i skovens vestlige del for at minimere interessekonflikter mellem fodgængere og mountainbikere. Indvielse i forsommeren Slusehuset ved Kattingeværk Et færdigt projekt foreligger. Håndværkspriser er under indhentning. Indvielse forventes i foråret Handicapsti til Kattinge Vig Et færdigt projekt foreligger. Entreprenørpriser er indhentet. Indvielse forventes i det sene forår Formidling 3.1 Koordinator Projektleder foreslås ligesom projektet forlænget med 11 måneder frem til udgangen af Forlængelsen vurderes nødvendig, for at den resterende projektportefølje kan gennemføres med tilhørende formidling og dermed maksimal værdi af Skjoldungeprojekterne for befolkningen. Bestyrelsen har samtidigt besluttet, at man ønsker at kunne give projektlederen en resultat- og fastholdelsesløn indenfor en ramme af kroner efter en samlet vurdering i bestyrelsen. 3.2 Projektkontor Projektkontoret er nyligt flyttet med Roskilde Museum til dets nye lokaler. Det ønskede ekstra år vil give tilsvarende ekstra driftsudgifter. Projektforlængelsen kan ikke gennemføres uden drift af projektkontor. 3.3 Website Opgraderinger er gennemført og den nye aktuelle version af hjemmesiden blev besøgt af borgere i forbindelse med nationalpark debatkampagnen. Resterende midler bruges på fortsat opgradering og finpudsning af hjemmesidens faciliteter med henblik på yderligere målretning af formidling og borgerinformationsservice, herunder ved integrerede web- og mobilservices. Med Friluftsrådets bevilling af formidlingskoordinatorstillingen (se p. 3.5) vil disse løsninger være i funktion i mange år frem. 3.4 Bog Ud i Naturen - Ind i Kulturen Projektet er efter aftale med Feriefonden gennemført i form af det omfattende nationalparkmagasin som blev omdelt til husstande. 3.5 Ture, fortællerkorps Under dette projekt er der etableret et funktionssammensat FormidlerForum. Med 100% finansiering fra Friluftsrådet er der ansat en formidlingskoordinator. Forum og koordinator står for gennemførelsen af projekt 3.5 og projekt 3.3 og støtter op også om andre Skjoldungelandprojekter og nationalparkformidlingen. 3.6 Folkestue på Lejre Museum Projektet er gennemført og stuen er velfungerende. 3.7 Udvidede åbningstider på Lejre Museum Projektet er implementeret til stor glæde for museets gæster. 3.8a Rekonstruktion af Lejre Skibssætningen Den fysiske rejsning af skibssætningen i Sagnlandet Lejre blev påbegyndt i 2011 efter længere tids forberedelse og planlægning. Skjoldungelandets projektbidrag er dermed forbrugt. Sagnlandet Lejre 3

147 konstaterer, at projektet bliver dyrere end antaget og anmoder derfor om en budgettilpasning så pengene passer. 3.8b Skibssætning undersøgelser De ønskede magnetometriske undersøgelser ved den gamle skibssætning er gennemført og vurderet af arkæologerne. Inden der kan konkluderes endeligt på fundene vil arkæologerne supplere med en bestemt prøvegravning. 3.9 Lille Vikingeskib Bygningen af skibet er i fuld gang. Skibet er opbordet og det store sejl er vævet og syet. Skjoldungelandets projektbidrag er forbrugt på de gennemførte arbejder. Søsætning kan først nås i efterårsferien 2012, hvilket ikke giver megen mulighed for borger-afprøvning af selve skibet i år. Med den foreslåede mindre budgettilpasning vil der blive yderligere formidling af skibet i form af borgersejladser med søsterskibet Kraka Fyr i sommermånederne, forklaringer om ligheder og forskelle i den nye fortolkning af skibet, samt støtte til søsætningsarrangementet, som altid plejer at samle mange borgere Sæsonåbne marker Efter anmodning fra landbruget er dette projekt neddroslet og den påtænkte formidling af og adgang til landbrugets natur og jorder vil sker nu på anden vis, herunder ved guidede ture med landmænd som turledere Kunsten ud i landskabet Gennemført. Kampagnerne i både 2010 og 2011 har været en stor publikumsucces. Enkelte mindre projekter ønskes gennemført i Byen, kronen på landskabet Det oprindelige projekts formål bliver tilgodeset på anden vis af især Roskilde Museums aktiviteter og formidling. Det vurderes nu tilstrækkeligt at afsættes et mindre beløb til formidling af en række af byens store fortællinger ved et antal borgerarrangementer Ny skiltning Gennemføres i Der laves eksempler på kobling til hjemmeside og mobile tjenester Ny kortfolder Folderen har tidsmæssigt måttet vige for andre prioriteringer. Gennemføres i et nyt koncept i 2012, eventuelt i form af flere lokale foldere. Arbejdet er i gang Trekking Projektet har tidsmæssigt måttet vige for andre prioriteringer. Det gennemføres i koordineret samspil med de tilgrænsende projekter om stier (2.3) og turfoldere (3.15) Kirkerne som varder Projektet er gennemført, og folderne er distribueret til kirkerne. Reference: Økonomioversigt dateret 11. januar 2012 med forbrug og forslag til budgetrevision. Det bemærkes, at økonomioversigten alene relaterer sig til Feriefondens Støttetilsagnsbeløb. Status på egenbidragene i form af værdi af arbejdstid samt konkrete tilskud er ikke medtaget i oversigten. Egenbidragene vil totalt opfylde fordelingen som forudsat ved ansøgning og støttetilsagn. Dette notat er tilrettet efter Skjoldungelandets bestyrelses møde d. 26. januar

148 Bilag: 8.4. Detaljeret budgetskema Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14173/12

149 Skjoldungelandet bevilget bogført + disp. rest forventet restforbrug budgetændring nyt budget Budgetrevision jan ATTRAKTIONER 1.1 overdrev ledreborg å fiskedamme oldtidshøje frejas sal sø i boserup stævningsskov stilleområde FACILITETER 2.1 Lerbjergtårnet skjoldungestier mobile faciliteter sti til naturen trafik i boserup slusehus handicapsti FORMIDLING 3.1 koordinator projektkontor website bog ture, fortællerkorps folkestue udvidede åbningstider skibssætning lille vikingeskib sæsonåbne marker kunsten ud i landskabet byen, kronen på værket ny skiltning ny folder til biler og cykler trekking kirkevarter bevilget bogført og disponeret forventet rest forslag til nyt budget Tilrettet efter Skjoldungelandets bestyrelsesmøde d. 26. januar 2012 ØKONOMIOVERSIGTEN ER OPGJORT I FORHOLD TIL FERIEFONDENS BEVILGEDE BELØB, OG OMFATTER IKKE EGENBIDRAG, JF. BEMÆRKNINGERNE I NOTATET OM BUDGETREVISION, JAN

150 Skjoldungelandet bevilget ROMU bogført partnere bogført disponeret bogført + disp. rest forventet restforbrug Budgetrevision jan ATTRAKTIONER 1.1 overdrev ledreborg å fiskedamme oldtidshøje frejas sal sø i boserup stævningsskov stilleområde FACILITETER 2.1 Lerbjergtårnet skjoldungestier mobile faciliteter sti til naturen trafik i boserup slusehus handicapsti FORMIDLING 3.1 koordinator projektkontor website bog ture, fortællerkorps folkestue udvidede åbningstider skibssætning lille vikingeskib sæsonåbne marker kunsten ud i landskabet byen, kronen på værket ny skiltning ny folder til biler og cykler trekking kirkevarter bevilget bogført og disponeret forventet rest forslag til nyt budget Tilrettet efter Skjoldungelandets bestyrelsesmøde d. 26. januar 2012 ØKONOMIOVERSIGTEN ER OPGJORT I FORHOLD TIL FERIEFONDENS BEVILGEDE BELØB, OG OMFATTER IKKE EGENBIDRAG, JF. BEMÆRKNINGERNE I NOTATET OM BUDGETREVISION, JAN

151 budgetændring nyt budget

152 Bilag: 9.1. Ansøgning Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9630/12

153 From:Peter Østerbye To:Peter Østerbye Subject:VS: Michael Svane - Fra: Sendt: 14. december :46 Til: Mette Touborg (Borgmester - F) Emne: Michael Svane - Kære Mette Jeg har et godt tilbud, (som dyne Larsen kunne have sagt det) som jeg vil høre, om du kunne se Lejre Kommune være med til at financiere. Jeg har fortalt dig lidt om tankerne tidligere, og du sagde, at jeg skulle vende tilbage med et konkret forslag. Som sagt så gjort. Vedhæftet er projektbeskrivelsen og et stillingsopslag som er på vej. De beskriver hvad det er vi vil. I projektbeskrivelsen er der budget så du kan se hvordan financieringen er sat sammen. Projektet er et afsætningsfremmne og formidlingsprojekt med udgangspunkt i den økologiske matrixbedrift i Lejre i samarbejde med AAU. Matrixbedriften er repræsenteret ved interrim foreningen Økologisk Jordbrug i Lejre som det fremgår af projektbeskrivelsen. Jeg kan forstå at GUDP projektet sammen med Københavns Madhus, Økologisk Landsforening og AAU ikke blev bevilget. Det er ikke mindst derfor, at jeg foreslår dig at blive medinvestor i det nye Lejre baserede projekt. Der er to muligheder, som jeg ser det. 1. Lejre kommune påtager sig en del af medfinancieringen, f.eks ,- kr pr. år. 2. Lejre kommune påtager sig den fulde medfinanciering på ,- kr pr. år med forventning om at lægge dette projekt ind i "Region Sjællands Grøn Vækst-program", (200 mill. kr puljen) som medfinancierer efter krone til krone princippet. Det vil gøre ansøgningen til Region Sjælland "tungere", d.v.s. øge chancerne for succes, samtidig med at det modtagne beløb af tilsvarende størrelse vil kunne blive anvendt til andre gode ting i Lejres økokommune sammenhæng.

154 Du må meget gerne ringe hvis der er spørgsmål. Prof. Niels Heine Kristensen fra AAU og undertegnede kommer gerne forbi så vi kan belyse sagen yderligere. Kærlig hilsen Michael Svane

155 Beskrivelse af Post doc projekt. Samarbejdsaftale mellem AAU,FINe og Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre 1 Ny afsætningsmetodik for økologiske landbrugsprodukter. Der mangler viden om hvordan afsætning og et stærkere samarbejde mellem primærproducenter med et lokalt udgangspunkt kan integreres med hinanden. Alt for ofte bliver forskning og udvikling enten skilt fra hinanden, eller fokus bliver på enten afsætningen, forarbejdning eller på samarbejde på primær siden. Analysen af hvor åbningerne er på det eksisterende marked vil blive suppleret af analyser af hvordan nye modeller på afsætningssiden kan være med til at generere helt nye typer af efterspørgsel. De modeller som der vil blive arbejdet med tager deres afsæt i Italien og Spanien, men også fra USA. Den viden som projektet ønsker at producere er helt afhængig af at der pågår en faktuel udvikling som muliggør en sådan produktion af viden. Som det fremgår af baggrundsmaterialet på de efterfølgende sider, så er det tilfældet. Den kontekst af viden og de aktørnetværk som er i bevægelse er repræsenteret ved. Organisatorisk forandring i form af etablering af en økologisk matrixbedrift i Lejre området. Lokalt kommunalt ejerskab gennem Lejre Øko-kommune aktiviteterne. Regional vækst gennem en øget fokus på efterspørgslen fra den offentlige sektor både til Lejre, Roskilde og København. En gunstige markedssituation som mere generelt skaber baggrunden for en efterspørgsels drevet udvikling i det økologiske fødevaremarked. Metodisk læner denne form for videns produktion sig op af aktionsforsknings,- og interventionsforsknings traditioner. Traditioner som AAU har en lang erfaring indenfor. Projektet har potentiale til at bidrage væsentligt til denne type forskning. Teoretisk fordi projektet bidrager til ny public management og markedsforståelser. Metodisk, fordi aktiviteterne, med både den bredde og dybde der ligger bag, giver et aktionsforskningsperspektiv som er lovende i forhold til at producere den ønskede viden. Projektet skal arbejde med nye metoder for udvikling af afsætning med udgangspunkt følgende tre niveauer. Detailsalg, markedssalg herunder samarbejde mellem gårdbutikker. Salg til indkøbsforeninger, bofællesskaber. Leverance til fødevarefællesskaber i København og i Leje. Foodservice samarbejde. Afsætning enten direkte til institutioner eller via foodservice sektoren. Aktuelt er de to første niveauer i rivende udvikling, men hvis niveau tre, etablering af leverandøraftaler på food service sektor vilkår, skal vokse, så er der brug for at tænke nyt, herunder tænke i nye modeller. Udvikling af nye metoder i afsætning på foodservice niveau er vigtigt af tre årsager. Områdets store godser (Ledreborg, Ryegaard, Vallø) lægger først om når der er skabt tillid til at deres store volumen kan afsættes. 1 Vedtægter fremgår af Bilag 2. 1

156 Den effekt som samarbejdspartnerne i Lejre arbejder på lykkes først når alle tre niveauer er i spil samtidig. Fokus på handlemuligheder indenfor Indkøbs,- leverandøraftaler i relation til først og fremmest Roskilde/Lejre kommuner, men også Københavns Madhus, er så stor og så komplekse problemstillinger, at der er brug for forskningsbaseret ophæng. Publikations,- undervisnings og formidlingsaktivitet. Post.doc forløbet skal resultere i. 1. En videnskabelig artikel om året. 2. Deltagelse i planlagte formidlingsaktiviteter knyttet til den økologiske fødevare festival på Roskilde Dyrskue. 3. Vejledning af en Ph.D. i Design af Fødevareudstillinger. En stilling som formodentlig slås op i et samarbejde mellem AAU, Roskilde Dyrskue, Madkulturen og Roskilde Kommune. Forhandlinger forventes afsluttet ultimo Januar Tidsplan. Projektet er på 27 mdr. Start: 1. feb 2012 Slut: 1 maj 2014 Budget. Se bilag 1 2

157 Baggrund Lejre som lokal tilpasset strategi Gennem de sidste to år er der arbejdet med etableringen af en egentlig økologisk matrixbedrift i Lejre. Fra åbningskonferencen 2010 på Ledreborg gods 2, over offentligt møde på Lyngby Landbrugsskole 2011, med i alt 46 deltagende landmænd, til nu en producentforening. Udviklingen af matrixbedriften ledes af VfL. Der udarbejdes i denne sammenhæng et varekatalog baseret på medlemmernes produkter. Et varekatalog som dette projekt tager sit udgangspunkt i. Parallelt med producent samarbejdets etablering, er Lejre kommune & DN 3, gået sammen om projekt Økologisk Kommune. Et tre årligt udviklingsprojekt, fra 1 sept til ultimo Øko-kommune projektet løber under hele forløbet af indeværende projekt. Øko-kommune projektets målsætning er at hæve den økologiske overlægger for Lejre kommune og borgere/forbrugere i samarbejde med ØLF og L&F samt rådgivere fra VfL og Gefion. Det ambitiøse udviklingsarbejde blev søsat i de landsdækkende medier 4 d.28 september Formålet er at øge hastigheden på omlægningen af landbrugsjorden, øge offentligt forbrug af økologiske fødevarer og generelt i forhold til forbrugere, øget fokus på miljøansvarlighed i indkøb og adfærd. Udviklingen i Lejre understøttes af væksten i afsætningen af økologiske landbrugsprodukter i andre sektorer. Den lokale og nære verden indgår i en kontekst af global økonomi. Drivkræfterne i denne globale kontekst vil kort blive præsenteret. Motivationen til at arbejde med nye lokale afsætnings muligheder, har rod i de åbninger som er på vej, men uden den trækkraft som den globale økonomis repræsenterer, vil succes næppe være mulig. Regionale fødevare projektaktiviteter I Roskilde regionen er der et væld af aktiviteter som generelt understøtter udviklingen af ovennævnte aktiviteter i Lejre. De nævnes fordi der her, skabes viden, netværk og aktiviteter som er med til at muliggøre indeværende post.doc projekt. Herom senere i projektbeskrivelsen. Det drejer sig om følgende regionale projektaktiviteter. Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland. Et projekt til samlet 37 mill. Kr. som arbejder med Innovation, oplevelser, og kompetenceudvikling med henblik på at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst og udvikling i hele fødevareerhvervets værdikæde i Region Sjælland. Konkret er målsætninger at; 1. Skabe afsætning regionalt, nationalt og internationalt 2. Sikre et generelt kompetanceløft i hvert enkelt le3d i værdikæden 3. Øge erhvervets innovationsevne og innovationernes succesrate 4. Skabe øget værdi og beskæftigelse i Regionens fødevarevirksomheder Regional Madkultur i Øresund. Et tre årigt Interreg IVA landdistrikts projekt på Slagteriskolen i Roskilde. Projektets mål er; 2 Afrapportering fra Open Space konferensen på Ledreborg Gods 3 DN s annoncerig af Lejre samarbejdet interview med Borgmester Mette Touborg 4 DR s annoncering af Lejre samarbejdet 3

158 1. At synliggøre den lokale madkultur især i yderområderne af Skåne, Sjælland, Lolland-Falster og Møn 2. Fremme udvikling af regionale fødevarer 3. At skabe erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af grænser 4. At gøre kompetenceudvikling og produktudvikling tilgængelig for virksomheder 5. Udvikle events og kendskab til lokale produkter i erhvervsuddannelserne 6. At synliggøre de lokale fødevarevirksomheder 7. At tiltrække flere kunder, gæster, turister til landdistrikterne Madkulturen som national vidensinstitution. Aktivitetsområder er endnu ikke fastlagt, men følgende ligger fast. 1. Visionen: Madkulturens vision er at styrke madkulturen i Danmark.Madkulturen vil løfte diskussionen om bedre fødevarekvalitet og maddannelse til et politisk, folkeligt og konkret niveau. 2. Missionen:Madkulturens mission er at være et innovativt kraftcenter, der sætter dagsordenen og samler tværfaglige kompetencer i en målrettet indsats for at styrke madkulturen i Danmark. Madkulturen vil højne kvaliteten af den mad, vi spiser i det offentlige rum og hjemme ved spisebordet samt fremme udviklingen og afsætningen af kvalitetsfødevarer. 3. Brandløftet: Madkulturens løfte til omverdenen er: Bedre mad til alle. Brandløftet fortæller, hvorfor Madkulturen er sat i verden nemlig at gøre bedre fødevarer, sunde måltider og gode smagsoplevelser tilgængelige for alle uanset alder, indkomst, social baggrund og geografisk placering. Roskilde Dyrskue og den nye Roskilde Tekniske Skole (Fusionerer med Slagteriskolen) rummer ligeledes en lang række aktiviteter som er værdifulde samarbejdspartnere for Post.doc projektet mål. Generelt om markedssituationen for økologiske fødevarer Økologien erobrer fortsat markedsandele Markedet Salget af økologiske varer stiger i Danmark. Vi er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel. Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, mel, pasta samt visse typer frugt & grøntsager, som danskerne i stor stil køber som økologiske. Der bliver solgt flere og flere økologiske varer i Danmark. Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel, ligesom vi er den nation i verden, der per indbygger bruger flest penge på økologi. Samlet set udgjorde salget af økologiske føde- og drikkevarer i detailhandlen ifølge Danmarks Statistik 7,2 pct. i 2010 mod 4 pct. i Øget fokus på miljø og sundhed i befolkningen koblet med den økologiske sektors fokusering på produktudvikling og branding har været med til at øge danskernes interesse for at købe økologisk. Den markante stigning i omsætningen for økologiske fødevarer i butikkerne og den voksende markedsandel afspejler sig dog ikke i en tilsvarende stigning i den danske produktionen af 4

159 økologiske råvarer. Årsagen er, at importen er stigende. Det er mange grunde hertil, som ikke vil blive uddybet her yderligere her. Økologien eksporteres og hjælper på betalingsballancen Nye øko-eksporttal fra Danmarks Statistik cementerer økologiens succes. Danmarks øko-eksport er tredoblet til 857 mio.kr. fra 2006 til 2010, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Især salget af frugt og grønt, æg og mejeriprodukter i Tyskland driver den danske øko-eksport fremad. Det er meget positivt, at økologieksporten fortsætter den flotte udvikling gennem de sidste år, hvor finanskrisen har haft sit tag i Europa. Det er især det tyske marked, der har trukket læsset, blandt andet for mejerierne Med regeringens nye økologi-initiativer forventes den flotte udvikling i 2011 at fortsætte ind i Særligt udviklingen inden for bær, frugt og grøntproduktionen styrkes. Økologien hjælpes på vej i erhvervspolitikken Den ny regeringen har en målsætning om mindst en fordobling af det økologiske areal i Danmark i Målet bakkes op af en handlingsplan Der er samlet set afsat 456 mio. kr. over de næste to år til at fremme økologien. Heraf går 250 mio. kr. til at videreføre eksisterende initiativer som fx omlægningsstøtte, information og markedsføring, økologiforskning og udvikling af biogasløsninger. De resterende 206 mio. kr. er nye midler, der går til en række initiativer, hvoraf nogle allerede har været på vej under den tidligere regering, og nogle er nye initiativer, som den nuværende regering har fået på plads sammen med Enhedslisten. Det drejer sig om: 40 mio. kr. Investeringer i økologiske bedrifter 28 mio. kr. Omstilling af offentlige køkkener til økologi 10 mio. kr. Eksportindsats 10 mio. kr. Investeringer i forarbejdning af økologiske råvarer 5 mio. kr. under Fonden for Økologisk Landbrug til fremme af klima, natur, dyrevelfærd 5 mio. kr. Etableringsstøtte til frugttræer og bærbuske 5 mio. kr. Økologisk sortsudvikling og - afprøvning Økologien er et nyt vækstlokomotiv Økologien stiller krav om ny viden. Ny viden omsættes i form af teknologier som virker tilbage på produktionen. FØJO programmerne har gennem et årti produceret F&U som har været med til at løfte økologien til det nuværende niveau. Med udgangspunkt i Videnssyntesens anbefalinger blev ICROFS programmet skabt, og i forlængelser heraf CORE Organic programmet. Fokus på fødevaresystemer og en global økonomi er nye tiltag. Vækst, robusthed og troværdighed blev kodeordene i det nye Organic RDD program under GUDP. DD delen blev forsøgt styrket. På teknologisiden søges økologien styrket disse år ved en satsning på økologisk biogas. I takt med at udfasningsplanens tids terminer rykker tættere på, skal der satses på nye teknologier. Klima og miljø dagsordener presser på for nye tekniske løsninger. Landbrugssektoren presser på for at være med til de nye bæredygtige løsninger. Meget vil afhænge af resultatet af de igangværende energiforhandlinger. Biogasløsningen er vigtig for næringsstoftilførslen på Sjælland, og dermed også for succesmulighederne for den økologiske matrixbedrift i Lejre. Bilag 1 5

160 Budget - Post Doc projekt (Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre) Finansiering Budget Total Lejre AAU 50% 50% **Lønninger: Postdoc Overhead, 20% I alt Betalingsfrister: Tilskud der betales februar Tilskud der betales februar Tilskud der betales februar I alt ** Lønninger er baseret på følgende satser incl. soc.omk. og pension: 12 mdr. a kr ,- 12 mdr. a kr ,- 3 mdr. a kr ,- Bilag 2. Vedtægter for Foreningen Økologisk Jordbrug i Lejre. 6

161 1 Navn Producentforeningens navn er Økologisk jordbrug i Lejre. Herefter benævnt Foreningen. Foreningens hjemsted: Lejre Kommune. Hesselbjerggaard, Buesøvej 12 Kattinge 4000 Roskilde Tel el ; 2 Formål Foreningens formål er: at formidle generel information om økologisk jordbrugsproduktion at producere information om økologisk jordbrug som understøtter formidlingsaktiviteterne blandt producentforeningens medlemmer at sikre de bestemmelser der gælder for økologisk jordbrugsproduktion overholdes og udvikles mod fremtidens landbrug. 3 Medlemmer Foreningens medlemmer er foreløbigt følgende producenter 1. Hesselbjerggaard. Buesøvej 12 Kattinge 4000 Roskilde. V. Gdr. Birgitte Ravn Olesen 2. Hjørnegaard I/S. Hjørnegårdsvej 1 St. Karleby Kirke Hyllinge. V. Gdr. Per Thommassen (Formand) 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Det er generalforsamlingens opgave at analysere, diskutere og udstikke hovedlinier for foreningens virksomhed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af August måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret ved generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning om hvem der i øvrigt skal indbydes til generalforsamlingen. Bestyrelsen beslutter generalforsamlingens dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Manglende godkendelse medfører at beslutningen bortfalder. 7

162 Bortset fra vedtægtsændringer, træffes alle beslutninger ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer. Blanke stemmesedler medregnes ikke. Afstemning sker ved håndsoprækning. Ethvert medlem kan dog begære skriftlig afstemning. Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. 5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning i bestyrelsen, eller hvis en femtedel af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom. Når der er fremsat ønske om en ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen pligtig at afholde generalforsamlingen senest 1 måned efter, at anmodningen, med angivelse af forslag, der ønskes behandlet, er indsendt til bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling behandles kun de forslag, der har givet årsag til indkaldelsen. 6 Hæftelse Foreningen hæfter alene med dennes formue. 7 Bestyrelsen Bestyrelsen sammensættes af 2 personer. For medlemmer er valgperioden 2 år. Det første år vælges 2 bestyrelses-medlemmer dog kun for 1 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleanter er på valg hvert år. Der vælges 2, 1 er på valg hvert år. Bestyrelsen fastlægger foreningens holdning i principielle spørgsmål. Bestyrelsen behandler og tager beslutning i alle sager vedrørende foreningen. Bestyrelsen fastsætter honorarer og lønninger og foretager bevillinger til foreningens arbejde. Tegningsberettiget er to medlemmer af bestyrelsen hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan etablere et forretningsudvalg, der består af formand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede. Afgørelser i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemninger i bestyrelsen skal være skriftlige, hvis blot et medlem forlanger det. Såfremt bestyrelsen beslutter at nedsætte et forretningsudvalg udarbejder bestyrelsen en forretningsorden for dette udvalg. 8 Foreningens daglige virksomhed Formanden varetager foreningens interesser, og foranlediger at de løbende forretninger bliver besørget. Han påser at protokoller og regnskaber er i behørig orden og sørger for, at alle af generalforsamlingen og bestyrelsen trufne beslutninger bringes til udførelse på bedste måde. 8

163 Han indkalder til møderne, leder forhandlingerne samt orienterer fra bestyrelsen om foreningens virksomhed og andre spørgsmål som kan være af interesse for foreningen. Bestyrelsesmøde skal afholdes efter behov, dog min. 2 gange årligt. Næstformanden overtager i formandens fravær alle dennes forretninger og pligter. Han bistår endvidere formanden i alt hvad der angår foreningens virksomhed og interesser. Kassereren har ansvaret for, at der føres kartotek over foreningens medlemmer og disses bidrag. Kassereren drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Kassereren drager endvidere omsorg for, at regnskabet bliver revideret samt forelægger det på den ordinære generalforsamling. 9 Kontingent Kontingent til foreningen foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsam-lingen. Ved såvel indmeldelse som udmeldelse af foreningen betales fuld kontingent i indmeldelses- og udmeldelsesåret. 10 Foreningens midler Der føres bogholderi over foreningens løbende indtægter og udgifter samt aktiver og passiver. Bortset fra nødvendig kontant beholdning, anbringes foreningens midler i penge-institut. 11 Regnskab / revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. 12 Organisationens opløsning Bestemmelse om organisationens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, der er indvarslet med dette formål og kan kun træffes, hvis mindst ½-delen af de stemmeberettigede er repræsenteret. Beslutning om ophævelse forudsætter endvidere, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer går ind herfor. Er der ikke mødt ½-delen af de stemmeberettigede, sammenkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning uanset antal fremmødte stemmeberettigede. I øvrigt er proceduren den samme som ved den første generalforsamling. Den sidste generalforsamling nedsætter et likvidationsudvalg, der sammen med den sidst fungerende bestyrelse afvikler foreningens aktiver og passiver. Foreningens formue tilfalder ved opløsning medlemmerne. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 2011 Kattinge d Formand Gdr. Per Thomasen 9

164 Position no.. Job vacancy at AAU Copenhagen, Department of Planning. 27 month postdoc opportunity at the University of Aalborg Copenhagen in the field of Regional development of strategies for conversion to organic agriculture and farmer-consumer partnerships The research group Foodscapes, Innovation & Networks (FINe) at AAU Copenhagen has started a regional development program for organic and sustainable food. This project is targeted the cooperation with actors in the municipality of Lejre, and it is a part of an extended cooperation between the municipalities and regions on Sealand and AAU Copenhagen. AAU Copenhagen has a strategy of being one of the leading research institutes in sustainable and culinary food production. This position as Postdoc in regional development of strategies and methods for improving growth of organic agriculture and farmer-consumer partnerships is targeted cooperation with Lejre. The overall aim of the project is to facilitate the development of locally embedded organizations that can help overcome barriers on the market, in the distribution and in the institutional frameworks. The development of matrix farming systems will be an integrated part of this postdoc research. The Postdoc will be part of an active and internationally recognised multidisciplinary research team at AAU Copenhagen and will be collaborating with the affiliated phdstudents, postdocs and senior members on the following key tasks: Conducting research, teaching and supervision Publication of research results in peer reviewed journals Contributing to developing and elaborating the research agenda on local food networks Preparing (inter)national research proposals The postdoc will also be connected to the new master program in Integrated Food Studies, to the PhD courses and summer schools that FINe offers at AAU Copenhagen as teacher and supervisor. Profile: For this Postdoc project we are recruiting a full-time post-doctoral candidate with a degree in one of the social sciences, science technology studies or technical sciences with a strong interest in questions related to food and technology in society. The successful candidate will have a good track record of academic publications, will demonstrate a motivation to work in a multi-disciplinary team in an academic environment and will preferably have experiences from professional work with similar projects. They will be enthusiastic with good communication skills and with strong written and spoken English. The postdoc position will be offered to a qualified candidate as soon as possible, preferably starting 1. February 2012 For more information contact research secretary Dortea Koldborg Jensen or professor Niels Heine Kristensen, See for more information on the research group. Deadline: To apply for this position, please fill in the application form including your resume and list of publication, through the link below, before 30. December 2011 Qualification requirements:

165 Appointment to Postdoc presupposes scientific qualifications at PhD level or similar scientific qualifications. The research potential of each applicant will be emphasized in the overall assessment. Appointment as a Postdoc cannot exceed a period of four years in total at Aalborg University (appointment at Postdoc level cannot exceed a period of eight years in total in Denmark, however max. six years at Assistant Professor level - which includes Postdoc- at the same institution). The application must contain the following: A motivated text wherein the reasons for applying, qualifications in relation to the position, and intentions and visions for the position are stated A current curriculum vitae Education (copies of documentation for degrees obtained) Scientific qualifications. A complete list of publications must be attached with an indication of the works the applicant wishes to be considered. You may attach up to 5 publications Dissemination qualifications, including participation on committees or boards, participation in organisations and the like Teaching qualifications Additional qualifications in relation to the position References/recommendations Personal data. Agreement Appointment and salary according to the agreement between the Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional Associations (AC) on Academics in the State (with the Ministry of Finance Circular of June 13, 2007 on the employment structure at Danish Universities).

166 Bilag: 9.2. Bilag til ansøgning, projektbeskrivelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9636/12

167 Beskrivelse af Post doc projekt. Samarbejdsaftale mellem AAU,FINe og Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre 1 Ny afsætningsmetodik for økologiske landbrugsprodukter. Der mangler viden om hvordan afsætning og et stærkere samarbejde mellem primærproducenter med et lokalt udgangspunkt kan integreres med hinanden. Alt for ofte bliver forskning og udvikling enten skilt fra hinanden, eller fokus bliver på enten afsætningen, forarbejdning eller på samarbejde på primær siden. Analysen af hvor åbningerne er på det eksisterende marked vil blive suppleret af analyser af hvordan nye modeller på afsætningssiden kan være med til at generere helt nye typer af efterspørgsel. De modeller som der vil blive arbejdet med tager deres afsæt i Italien og Spanien, men også fra USA. Den viden som projektet ønsker at producere er helt afhængig af at der pågår en faktuel udvikling som muliggør en sådan produktion af viden. Som det fremgår af baggrundsmaterialet på de efterfølgende sider, så er det tilfældet. Den kontekst af viden og de aktørnetværk som er i bevægelse er repræsenteret ved. Organisatorisk forandring i form af etablering af en økologisk matrixbedrift i Lejre området. Lokalt kommunalt ejerskab gennem Lejre Øko-kommune aktiviteterne. Regional vækst gennem en øget fokus på efterspørgslen fra den offentlige sektor både til Lejre, Roskilde og København. En gunstige markedssituation som mere generelt skaber baggrunden for en efterspørgsels drevet udvikling i det økologiske fødevaremarked. Metodisk læner denne form for videns produktion sig op af aktionsforsknings,- og interventionsforsknings traditioner. Traditioner som AAU har en lang erfaring indenfor. Projektet har potentiale til at bidrage væsentligt til denne type forskning. Teoretisk fordi projektet bidrager til ny public management og markedsforståelser. Metodisk, fordi aktiviteterne, med både den bredde og dybde der ligger bag, giver et aktionsforskningsperspektiv som er lovende i forhold til at producere den ønskede viden. Projektet skal arbejde med nye metoder for udvikling af afsætning med udgangspunkt følgende tre niveauer. Detailsalg, markedssalg herunder samarbejde mellem gårdbutikker. Salg til indkøbsforeninger, bofællesskaber. Leverance til fødevarefællesskaber i København og i Leje. Foodservice samarbejde. Afsætning enten direkte til institutioner eller via foodservice sektoren. Aktuelt er de to første niveauer i rivende udvikling, men hvis niveau tre, etablering af leverandøraftaler på food service sektor vilkår, skal vokse, så er der brug for at tænke nyt, herunder tænke i nye modeller. Udvikling af nye metoder i afsætning på foodservice niveau er vigtigt af tre årsager. Områdets store godser (Ledreborg, Ryegaard, Vallø) lægger først om når der er skabt tillid til at deres store volumen kan afsættes. 1 Vedtægter fremgår af Bilag 2. 1

168 Den effekt som samarbejdspartnerne i Lejre arbejder på lykkes først når alle tre niveauer er i spil samtidig. Fokus på handlemuligheder indenfor Indkøbs,- leverandøraftaler i relation til først og fremmest Roskilde/Lejre kommuner, men også Københavns Madhus, er så stor og så komplekse problemstillinger, at der er brug for forskningsbaseret ophæng. Publikations,- undervisnings og formidlingsaktivitet. Post.doc forløbet skal resultere i. 1. En videnskabelig artikel om året. 2. Deltagelse i planlagte formidlingsaktiviteter knyttet til den økologiske fødevare festival på Roskilde Dyrskue. 3. Vejledning af en Ph.D. i Design af Fødevareudstillinger. En stilling som formodentlig slås op i et samarbejde mellem AAU, Roskilde Dyrskue, Madkulturen og Roskilde Kommune. Forhandlinger forventes afsluttet ultimo Januar Tidsplan. Projektet er på 27 mdr. Start: 1. feb 2012 Slut: 1 maj 2014 Budget. Se bilag 1 2

169 Baggrund Lejre som lokal tilpasset strategi Gennem de sidste to år er der arbejdet med etableringen af en egentlig økologisk matrixbedrift i Lejre. Fra åbningskonferencen 2010 på Ledreborg gods 2, over offentligt møde på Lyngby Landbrugsskole 2011, med i alt 46 deltagende landmænd, til nu en producentforening. Udviklingen af matrixbedriften ledes af VfL. Der udarbejdes i denne sammenhæng et varekatalog baseret på medlemmernes produkter. Et varekatalog som dette projekt tager sit udgangspunkt i. Parallelt med producent samarbejdets etablering, er Lejre kommune & DN 3, gået sammen om projekt Økologisk Kommune. Et tre årligt udviklingsprojekt, fra 1 sept til ultimo Øko-kommune projektet løber under hele forløbet af indeværende projekt. Øko-kommune projektets målsætning er at hæve den økologiske overlægger for Lejre kommune og borgere/forbrugere i samarbejde med ØLF og L&F samt rådgivere fra VfL og Gefion. Det ambitiøse udviklingsarbejde blev søsat i de landsdækkende medier 4 d.28 september Formålet er at øge hastigheden på omlægningen af landbrugsjorden, øge offentligt forbrug af økologiske fødevarer og generelt i forhold til forbrugere, øget fokus på miljøansvarlighed i indkøb og adfærd. Udviklingen i Lejre understøttes af væksten i afsætningen af økologiske landbrugsprodukter i andre sektorer. Den lokale og nære verden indgår i en kontekst af global økonomi. Drivkræfterne i denne globale kontekst vil kort blive præsenteret. Motivationen til at arbejde med nye lokale afsætnings muligheder, har rod i de åbninger som er på vej, men uden den trækkraft som den globale økonomis repræsenterer, vil succes næppe være mulig. Regionale fødevare projektaktiviteter I Roskilde regionen er der et væld af aktiviteter som generelt understøtter udviklingen af ovennævnte aktiviteter i Lejre. De nævnes fordi der her, skabes viden, netværk og aktiviteter som er med til at muliggøre indeværende post.doc projekt. Herom senere i projektbeskrivelsen. Det drejer sig om følgende regionale projektaktiviteter. Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland. Et projekt til samlet 37 mill. Kr. som arbejder med Innovation, oplevelser, og kompetenceudvikling med henblik på at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst og udvikling i hele fødevareerhvervets værdikæde i Region Sjælland. Konkret er målsætninger at; 1. Skabe afsætning regionalt, nationalt og internationalt 2. Sikre et generelt kompetanceløft i hvert enkelt le3d i værdikæden 3. Øge erhvervets innovationsevne og innovationernes succesrate 4. Skabe øget værdi og beskæftigelse i Regionens fødevarevirksomheder Regional Madkultur i Øresund. Et tre årigt Interreg IVA landdistrikts projekt på Slagteriskolen i Roskilde. Projektets mål er; 2 Afrapportering fra Open Space konferensen på Ledreborg Gods 3 DN s annoncerig af Lejre samarbejdet interview med Borgmester Mette Touborg 4 DR s annoncering af Lejre samarbejdet 3

170 1. At synliggøre den lokale madkultur især i yderområderne af Skåne, Sjælland, Lolland-Falster og Møn 2. Fremme udvikling af regionale fødevarer 3. At skabe erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af grænser 4. At gøre kompetenceudvikling og produktudvikling tilgængelig for virksomheder 5. Udvikle events og kendskab til lokale produkter i erhvervsuddannelserne 6. At synliggøre de lokale fødevarevirksomheder 7. At tiltrække flere kunder, gæster, turister til landdistrikterne Madkulturen som national vidensinstitution. Aktivitetsområder er endnu ikke fastlagt, men følgende ligger fast. 1. Visionen: Madkulturens vision er at styrke madkulturen i Danmark.Madkulturen vil løfte diskussionen om bedre fødevarekvalitet og maddannelse til et politisk, folkeligt og konkret niveau. 2. Missionen:Madkulturens mission er at være et innovativt kraftcenter, der sætter dagsordenen og samler tværfaglige kompetencer i en målrettet indsats for at styrke madkulturen i Danmark. Madkulturen vil højne kvaliteten af den mad, vi spiser i det offentlige rum og hjemme ved spisebordet samt fremme udviklingen og afsætningen af kvalitetsfødevarer. 3. Brandløftet: Madkulturens løfte til omverdenen er: Bedre mad til alle. Brandløftet fortæller, hvorfor Madkulturen er sat i verden nemlig at gøre bedre fødevarer, sunde måltider og gode smagsoplevelser tilgængelige for alle uanset alder, indkomst, social baggrund og geografisk placering. Roskilde Dyrskue og den nye Roskilde Tekniske Skole (Fusionerer med Slagteriskolen) rummer ligeledes en lang række aktiviteter som er værdifulde samarbejdspartnere for Post.doc projektet mål. Generelt om markedssituationen for økologiske fødevarer Økologien erobrer fortsat markedsandele Markedet Salget af økologiske varer stiger i Danmark. Vi er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel. Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, mel, pasta samt visse typer frugt & grøntsager, som danskerne i stor stil køber som økologiske. Der bliver solgt flere og flere økologiske varer i Danmark. Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel, ligesom vi er den nation i verden, der per indbygger bruger flest penge på økologi. Samlet set udgjorde salget af økologiske føde- og drikkevarer i detailhandlen ifølge Danmarks Statistik 7,2 pct. i 2010 mod 4 pct. i Øget fokus på miljø og sundhed i befolkningen koblet med den økologiske sektors fokusering på produktudvikling og branding har været med til at øge danskernes interesse for at købe økologisk. Den markante stigning i omsætningen for økologiske fødevarer i butikkerne og den voksende markedsandel afspejler sig dog ikke i en tilsvarende stigning i den danske produktionen af 4

171 økologiske råvarer. Årsagen er, at importen er stigende. Det er mange grunde hertil, som ikke vil blive uddybet her yderligere her. Økologien eksporteres og hjælper på betalingsballancen Nye øko-eksporttal fra Danmarks Statistik cementerer økologiens succes. Danmarks øko-eksport er tredoblet til 857 mio.kr. fra 2006 til 2010, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Især salget af frugt og grønt, æg og mejeriprodukter i Tyskland driver den danske øko-eksport fremad. Det er meget positivt, at økologieksporten fortsætter den flotte udvikling gennem de sidste år, hvor finanskrisen har haft sit tag i Europa. Det er især det tyske marked, der har trukket læsset, blandt andet for mejerierne Med regeringens nye økologi-initiativer forventes den flotte udvikling i 2011 at fortsætte ind i Særligt udviklingen inden for bær, frugt og grøntproduktionen styrkes. Økologien hjælpes på vej i erhvervspolitikken Den ny regeringen har en målsætning om mindst en fordobling af det økologiske areal i Danmark i Målet bakkes op af en handlingsplan Der er samlet set afsat 456 mio. kr. over de næste to år til at fremme økologien. Heraf går 250 mio. kr. til at videreføre eksisterende initiativer som fx omlægningsstøtte, information og markedsføring, økologiforskning og udvikling af biogasløsninger. De resterende 206 mio. kr. er nye midler, der går til en række initiativer, hvoraf nogle allerede har været på vej under den tidligere regering, og nogle er nye initiativer, som den nuværende regering har fået på plads sammen med Enhedslisten. Det drejer sig om: 40 mio. kr. Investeringer i økologiske bedrifter 28 mio. kr. Omstilling af offentlige køkkener til økologi 10 mio. kr. Eksportindsats 10 mio. kr. Investeringer i forarbejdning af økologiske råvarer 5 mio. kr. under Fonden for Økologisk Landbrug til fremme af klima, natur, dyrevelfærd 5 mio. kr. Etableringsstøtte til frugttræer og bærbuske 5 mio. kr. Økologisk sortsudvikling og - afprøvning Økologien er et nyt vækstlokomotiv Økologien stiller krav om ny viden. Ny viden omsættes i form af teknologier som virker tilbage på produktionen. FØJO programmerne har gennem et årti produceret F&U som har været med til at løfte økologien til det nuværende niveau. Med udgangspunkt i Videnssyntesens anbefalinger blev ICROFS programmet skabt, og i forlængelser heraf CORE Organic programmet. Fokus på fødevaresystemer og en global økonomi er nye tiltag. Vækst, robusthed og troværdighed blev kodeordene i det nye Organic RDD program under GUDP. DD delen blev forsøgt styrket. På teknologisiden søges økologien styrket disse år ved en satsning på økologisk biogas. I takt med at udfasningsplanens tids terminer rykker tættere på, skal der satses på nye teknologier. Klima og miljø dagsordener presser på for nye tekniske løsninger. Landbrugssektoren presser på for at være med til de nye bæredygtige løsninger. Meget vil afhænge af resultatet af de igangværende energiforhandlinger. Biogasløsningen er vigtig for næringsstoftilførslen på Sjælland, og dermed også for succesmulighederne for den økologiske matrixbedrift i Lejre. Bilag 1 5

172 Budget - Post Doc projekt (Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre) Finansiering Budget Total Lejre AAU 50% 50% **Lønninger: Postdoc Overhead, 20% I alt Betalingsfrister: Tilskud der betales februar Tilskud der betales februar Tilskud der betales februar I alt ** Lønninger er baseret på følgende satser incl. soc.omk. og pension: 12 mdr. a kr ,- 12 mdr. a kr ,- 3 mdr. a kr ,- Bilag 2. Vedtægter for Foreningen Økologisk Jordbrug i Lejre. 6

173 1 Navn Producentforeningens navn er Økologisk jordbrug i Lejre. Herefter benævnt Foreningen. Foreningens hjemsted: Lejre Kommune. Hesselbjerggaard, Buesøvej 12 Kattinge 4000 Roskilde Tel el ; 2 Formål Foreningens formål er: at formidle generel information om økologisk jordbrugsproduktion at producere information om økologisk jordbrug som understøtter formidlingsaktiviteterne blandt producentforeningens medlemmer at sikre de bestemmelser der gælder for økologisk jordbrugsproduktion overholdes og udvikles mod fremtidens landbrug. 3 Medlemmer Foreningens medlemmer er foreløbigt følgende producenter 1. Hesselbjerggaard. Buesøvej 12 Kattinge 4000 Roskilde. V. Gdr. Birgitte Ravn Olesen 2. Hjørnegaard I/S. Hjørnegårdsvej 1 St. Karleby Kirke Hyllinge. V. Gdr. Per Thommassen (Formand) 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Det er generalforsamlingens opgave at analysere, diskutere og udstikke hovedlinier for foreningens virksomhed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af August måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret ved generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning om hvem der i øvrigt skal indbydes til generalforsamlingen. Bestyrelsen beslutter generalforsamlingens dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Manglende godkendelse medfører at beslutningen bortfalder. 7

174 Bortset fra vedtægtsændringer, træffes alle beslutninger ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer. Blanke stemmesedler medregnes ikke. Afstemning sker ved håndsoprækning. Ethvert medlem kan dog begære skriftlig afstemning. Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. 5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning i bestyrelsen, eller hvis en femtedel af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom. Når der er fremsat ønske om en ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen pligtig at afholde generalforsamlingen senest 1 måned efter, at anmodningen, med angivelse af forslag, der ønskes behandlet, er indsendt til bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling behandles kun de forslag, der har givet årsag til indkaldelsen. 6 Hæftelse Foreningen hæfter alene med dennes formue. 7 Bestyrelsen Bestyrelsen sammensættes af 2 personer. For medlemmer er valgperioden 2 år. Det første år vælges 2 bestyrelses-medlemmer dog kun for 1 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleanter er på valg hvert år. Der vælges 2, 1 er på valg hvert år. Bestyrelsen fastlægger foreningens holdning i principielle spørgsmål. Bestyrelsen behandler og tager beslutning i alle sager vedrørende foreningen. Bestyrelsen fastsætter honorarer og lønninger og foretager bevillinger til foreningens arbejde. Tegningsberettiget er to medlemmer af bestyrelsen hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan etablere et forretningsudvalg, der består af formand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede. Afgørelser i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemninger i bestyrelsen skal være skriftlige, hvis blot et medlem forlanger det. Såfremt bestyrelsen beslutter at nedsætte et forretningsudvalg udarbejder bestyrelsen en forretningsorden for dette udvalg. 8 Foreningens daglige virksomhed Formanden varetager foreningens interesser, og foranlediger at de løbende forretninger bliver besørget. Han påser at protokoller og regnskaber er i behørig orden og sørger for, at alle af generalforsamlingen og bestyrelsen trufne beslutninger bringes til udførelse på bedste måde. 8

175 Han indkalder til møderne, leder forhandlingerne samt orienterer fra bestyrelsen om foreningens virksomhed og andre spørgsmål som kan være af interesse for foreningen. Bestyrelsesmøde skal afholdes efter behov, dog min. 2 gange årligt. Næstformanden overtager i formandens fravær alle dennes forretninger og pligter. Han bistår endvidere formanden i alt hvad der angår foreningens virksomhed og interesser. Kassereren har ansvaret for, at der føres kartotek over foreningens medlemmer og disses bidrag. Kassereren drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Kassereren drager endvidere omsorg for, at regnskabet bliver revideret samt forelægger det på den ordinære generalforsamling. 9 Kontingent Kontingent til foreningen foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsam-lingen. Ved såvel indmeldelse som udmeldelse af foreningen betales fuld kontingent i indmeldelses- og udmeldelsesåret. 10 Foreningens midler Der føres bogholderi over foreningens løbende indtægter og udgifter samt aktiver og passiver. Bortset fra nødvendig kontant beholdning, anbringes foreningens midler i penge-institut. 11 Regnskab / revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. 12 Organisationens opløsning Bestemmelse om organisationens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, der er indvarslet med dette formål og kan kun træffes, hvis mindst ½-delen af de stemmeberettigede er repræsenteret. Beslutning om ophævelse forudsætter endvidere, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer går ind herfor. Er der ikke mødt ½-delen af de stemmeberettigede, sammenkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning uanset antal fremmødte stemmeberettigede. I øvrigt er proceduren den samme som ved den første generalforsamling. Den sidste generalforsamling nedsætter et likvidationsudvalg, der sammen med den sidst fungerende bestyrelse afvikler foreningens aktiver og passiver. Foreningens formue tilfalder ved opløsning medlemmerne. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 2011 Kattinge d Formand Gdr. Per Thomasen 9

176 Bilag: 9.3. Bilag til ansøgning, jobopslag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9638/12

177 Position no.. Job vacancy at AAU Copenhagen, Department of Planning. 27 month postdoc opportunity at the University of Aalborg Copenhagen in the field of Regional development of strategies for conversion to organic agriculture and farmer-consumer partnerships The research group Foodscapes, Innovation & Networks (FINe) at AAU Copenhagen has started a regional development program for organic and sustainable food. This project is targeted the cooperation with actors in the municipality of Lejre, and it is a part of an extended cooperation between the municipalities and regions on Sealand and AAU Copenhagen. AAU Copenhagen has a strategy of being one of the leading research institutes in sustainable and culinary food production. This position as Postdoc in regional development of strategies and methods for improving growth of organic agriculture and farmer-consumer partnerships is targeted cooperation with Lejre. The overall aim of the project is to facilitate the development of locally embedded organizations that can help overcome barriers on the market, in the distribution and in the institutional frameworks. The development of matrix farming systems will be an integrated part of this postdoc research. The Postdoc will be part of an active and internationally recognised multidisciplinary research team at AAU Copenhagen and will be collaborating with the affiliated phdstudents, postdocs and senior members on the following key tasks: Conducting research, teaching and supervision Publication of research results in peer reviewed journals Contributing to developing and elaborating the research agenda on local food networks Preparing (inter)national research proposals The postdoc will also be connected to the new master program in Integrated Food Studies, to the PhD courses and summer schools that FINe offers at AAU Copenhagen as teacher and supervisor. Profile: For this Postdoc project we are recruiting a full-time post-doctoral candidate with a degree in one of the social sciences, science technology studies or technical sciences with a strong interest in questions related to food and technology in society. The successful candidate will have a good track record of academic publications, will demonstrate a motivation to work in a multi-disciplinary team in an academic environment and will preferably have experiences from professional work with similar projects. They will be enthusiastic with good communication skills and with strong written and spoken English. The postdoc position will be offered to a qualified candidate as soon as possible, preferably starting 1. February 2012 For more information contact research secretary Dortea Koldborg Jensen or professor Niels Heine Kristensen, See for more information on the research group. Deadline: To apply for this position, please fill in the application form including your resume and list of publication, through the link below, before 30. December 2011 Qualification requirements:

178 Appointment to Postdoc presupposes scientific qualifications at PhD level or similar scientific qualifications. The research potential of each applicant will be emphasized in the overall assessment. Appointment as a Postdoc cannot exceed a period of four years in total at Aalborg University (appointment at Postdoc level cannot exceed a period of eight years in total in Denmark, however max. six years at Assistant Professor level - which includes Postdoc- at the same institution). The application must contain the following: A motivated text wherein the reasons for applying, qualifications in relation to the position, and intentions and visions for the position are stated A current curriculum vitae Education (copies of documentation for degrees obtained) Scientific qualifications. A complete list of publications must be attached with an indication of the works the applicant wishes to be considered. You may attach up to 5 publications Dissemination qualifications, including participation on committees or boards, participation in organisations and the like Teaching qualifications Additional qualifications in relation to the position References/recommendations Personal data. Agreement Appointment and salary according to the agreement between the Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional Associations (AC) on Academics in the State (with the Ministry of Finance Circular of June 13, 2007 on the employment structure at Danish Universities).

179 Bilag: Referat fra møde i Handicaprådet den 27. september punkt 10 (pp 5-6) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5919/12

180 Referat - Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune 27. september 2011 instanser bør være en del af redegørelsen, f.eks. samarbejdet med sygehusene. 9. Høringer om kvalitetsstandarder - principiel drøftelse Handicaprådet skal drøfte en principiel tilgang til brugen af kvalitetsstandarder og borgernes behov for information og retssikkerhed. Der tages udgangspunkt i følgende spørgsmål: 1) Skal der etableres en dialog med henblik på at fastlægge en generel standardskabelon for informationen i kvalitetsstandarderne på handicapområdet, så borgerne også oplever, at standarderne som udgangspunkt imødekommer deres behov for korrekt vejledning og retssikkerhed? Hvem bør deltage i denne dialog? Kan kommunens borgerrådgiver inddrages til formidling af forslag om forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening? 2) Kunne der være behov for, at der sammen med høring af kvalitetsstandarder og den politiske godkendelse vedlægges en oversigt eller redegørelse for de tilbud og/eller kvalitetsmål, som Kommunalbestyrelsen anvender som generel, vejledende standard, så Handicaprådet og Kommunalbestyrelsen får mulighed for at forholde sig hertil? Dette praktiseres i andre kommuner. Beslutning: Handicaprådet mener, at en lang række af de bemærkninger, der kommer fra rådet ved hver høring af kvalitetsstandarder, er selvfølgeligheder. Hvis kommunen i stedet lavede en standardskabelon, så kunne disse bemærkninger undgås. Rådet anbefaler, at administrationen udarbejder en skabelon på baggrund af Handicaprådets hidtidige bemærkninger. Leif V. Nielsen slog fast, at standarderne er vejledende. Leif V. Nielsen og Flemming Damgaard Larsen tager punktet med til Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. 10. DH-Lejre som høringspart Handicaprådet skal drøfte DH-Lejres status som høringspart, herunder samspillet med Handicaprådet og handlemulighederne for medlemmerne af Handicaprådet i forhold til høringssvar. Side 5 af 7

181 Referat - Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune 27. september 2011 Beslutning: Handicaprådet mener, at der godt kan være forskel i høringssvar fra hhv. Handicaprådet og DH-Lejre. Baggrunden er, at DH-Lejre direkte repræsenterer brugerne, og at DH-Lejre har en faglig indsigt, som kan kvalificere brugernes synspunkter. Handicaprådets rolle er mere overordnet, hvilket også afspejler rådets høringssvar. Handicaprådet mener ikke, at den nuværende ordning, hvor DH-Lejre indgiver supplerende kommentarer til Handicaprådets høringssvar, fungerer optimalt. Handicaprådet anbefaler, at Lejre Kommune i forbindelse med høringer informerer bedre om muligheden for at indsende ligeværdige høringssvar på linje med de formelle høringsparter. Handicaprådet indstiller til Kommunalbestyrelsen, at DH-Lejre sættes på udsendelseslisten ved høringer, hvor Handicaprådet og Ældrerådet er høringspart. Ordningen foreslås som et forsøg, der løber frem til midten af 2013, hvorefter ordningen evalueres, således at der kan foreligge en beslutning inden udløbet af indeværende valgperiode. 11. Status på Handicaprådets budget Handicaprådets budget for 2011 er kr. Der er pr. 20. september 2011 forbrugt kr., primært diæter. Der er endnu ikke disponeret midler til Handicapprisen i Beslutning: Ingen bemærkninger. 12. Høringer siden sidste møde Følgende har været i høring i Handicaprådet siden mødet den 14. juni Sociale rammeaftaler for 2012 Kvalitetsstandarder vedrørende Servicelovens 95 & 96, 97, 100, 103 og 104 Beslutning: Ingen bemærkninger. 13. Eventuelt Beslutning: Flemming Damgaard Larsen orienterede, at Lise Jensen udtræder som suppleant til Handicaprådet. Side 6 af 7

182 Bilag: Anmodning om kommunalisering af Kr. Såby Børnehave Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8627/12

183

184 Bilag: Driftsaftale med den selvejende institution Saaby Børnehave Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63244/10

185

186

187

188 Bilag: Samlet afrapportering - Rådighedstilsyn Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

189

190

191

192

193

194 Bilag: Forslag til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal - som udsendt til fornyet høring Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4715/12

195 Forslag til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø Fornyet høring

196 Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, og om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre i de eksisterende forhold, må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre, at kommunalbestyrelsen foretager en planlægningsmæssig vurdering af projektet og samtidig sikre offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, f.eks. for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning Dispensation 2 En lokalplan må naturligvis ikke være i strid med kommuneplanen eller anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. En lokalplan kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

197 Indholdsfortegnelse Side Redegørelse...5 Lokalplanens område og zonestatus...5 Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanens indhold...6 Forholdet til anden planlægning og lovgivning...7 Lejre Kommuneplan Zoneforhold...7 Museumsloven...7 Støj... 7 Forurening...7 Natur... 7 Regnvand...7 Trafik... 7 Deklarationer/ servitutter...7 Miljøvurdering af planer og programmer...7 Lokalplanens bestemmelser Formål Område, zonestatus og bonusvirkning Anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Anlæg og belysning Bebyggelsens omfang, placering og udformning samt bevaring af bebyggelse Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagning Servitutter og bestemmelser i eksisterende lokalplaner Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger...10 Vedtagelsespåtegning...11 Kortbilag 1. Lokalplanens afgrænsning...12 Kortbilag 2. Situationsplan

198 Godkendt af Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring: 29. august 2011 Offentlig høring: 6. september til 1. november december 2011 til 3. januar 2012 Fornyet høring: Endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen: Offentligt bekendtgjort 4

199 Redegørelse Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet er på m² og omfatter matrikel 7o og 7v, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af SuperBrugsen og det eksisterende parkeringsareal, mod syd af parcelhuse og mod øst af Hovedgaden. Matrikel 7o og 7v, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø er indeholdt i Lokalplan 76, og må jævnfør 3.2 i Lokalplan 76 kun anvendes til boligformål, offentlige formål og kulturelle formål samt fællesfaciliteter for områdets beboere. Området er beliggende i byzone, og forbliver i byzone efter lokalplanens vedtagelse. Lokalplanområde Lokalplanens baggrund og formål 5 Baggrunden for lokalplanen er, at der i forbindelse med realiseringen af Søarkadeprojektet herunder den nye dagligvarebutik på Søvejsparkeringen skal der etableres ca. 113 parkeringspladser eller indbetales et beløb til parkeringsfonden. Ved at etablere nogle af parkeringspladserne i nærområdet, skal der således indbetales et

200 mindre beløb til parkeringsfonden. Formålet med lokalplanen er at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i nærområdet. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at etablere ca parkeringspladser på matrikel 7o og 7v, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø i tilknytning til den eksisterende parkeringsplads på nabomatriklen 7x, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Hele lokalplanområdet, m², udlægges som parkeringsareal. Placeringen sikrer mulighed for et godt sammenhængende parkeringsareal. 6

201 Forholdet til anden planlægning og lovgivning Lejre Kommuneplan 2009 Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.C1, som udlægger området til centerområde: Butiksgade blandet med boliger. Inden for området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse, butikker, kontorer, håndværk og værksteder i tilknytning til en butik, hoteller, restauranter, klinikker, liberale erhverv, institutioner, bibliotek og kommunal administration samt lignende formål. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver i byzone ved lokalplanens vedtagelse. Museumsloven Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Roskilde Museum skal kontaktes straks ved eventuelle arkæologiske fund. Støj Der opsættes støjhegn ind mod de eksisterende parcelhusgrunde. Forurening Der er ikke registreret jordforurening indenfor lokalplanområdet. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet indenfor lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Natur Områdets anvendelse vil ikke påvirke Natura 2000 eller bilag IV arter. Regnvand Regnvandet fra parkeringsarealet skal passere en olieudskiller inden det ledes videre til regnvandsledningen. Trafik Ind- og udkørsel til lokalplanområdet skal ske via matrikel 7x, Kirke Hvalsø By.. Deklarationer/ servitutter Planlovens 18 medfører, at private tilstandsservitutter, hvis indhold er uforeneligt med en senere gennemført planlægning, falder bort som følge af planen. Hvis servitut og lokalplan ikke kan opfyldes samtidigt, anses servitutten for at være fortrængt af lokalplanen. Det kaldes indholdsmæssig uforenelighed. Lokalplanen er omfattet af følgende servitutter: På matrikel nr. 7o, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø: Servitut af om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. På matrikel nr. 7v, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø: Servitut af om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Ingen af disse servitutter er uforenelige med lokalplanen. Miljøvurdering af planer og programmer 7 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det,

202 om en plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. Konklusion af den indledende screening: Lejre Kommune har foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet og vurderer på den baggrund, at etableringen af parkeringspladsen ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet i området. Derfor skal der ikke gennemføres en miljøvurdering af Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44. 8

203 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål Lokalplanens formål er: 1.1 at muliggøre, at matrikel 7o og 7v, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø kan indgå som supplerende parkering til parkeringen på nabomatriklen: Matrikel 7x, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø og til aflastning af Søvejsparkeringen. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet omfatter matrikel 7o og 7v, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr Matrikel 7o og 7v, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø er beliggende i byzone, og forbliver i byzone efter lokalplanlægningen. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til parkeringspladser. 4 Udstykning 4.1 Inden for lokalplanområdet kan der ikke udstykkes yderligere. 5 Veje og stier 5.1 Adgang til lokalplanområdet sker via matrikel 7x, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 6 Parkering 6.1 Der skal anlægges minimum 60 parkeringspladser. 7 Anlæg og belysning 7.1 Ledningsanlæg o. lign. skal fremføres som jordkabler. 7.2 Indenfor lokalplanområdet kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning. 8 Bebyggelsens omfang, placering og udformning samt bevaring af bebyggelse 8.1 Lokalplanområdet må ikke bebygges. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Lokalplanområdet må ikke bebygges.

204 10 Ubebyggede arealer 10.1 Lokalplanområdets parkeringsanlæg befæstes med kørefast underlag som asfalt eller belægningssten Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og være pæne og velholdte Parkeringsbåse skal være tydeligt markeret Parkeringsområdet skal oplyses af Københavnerarmaturer med en mastehøjde på maksimalt 4 meter, og må ikke være til gene for naboerne Opstilling af containere og udendørs oplag er ikke tilladt Der skal opsættes støjmur i en højde på 1,80 meter ind mod naboejendommene, matrikel 7p, 7e, 7b og 32c, alle Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Støjmurens højde måles fra omgivende naturligt terræn - se Kortbilag 3. Støjmuren skal opføres i røde teglsten. Støjmuren skal desuden opføres i skel, således at siden ind mod naboerne er placeret i skel, mens selve muren står inden på lokalplanområdet. Såfremt der er behov for en støttemur, skal denne udformes som en integreret del af støjmuren. 11 Betingelser for ibrugtagning 11.1 Parkeringsanlægget må ikke tages i brug før den i 10.4 nævnte belysning er tilsluttet Parkeringsanlægget må ikke tages i brug før den i 10.6 nævnte støjmur er etableret. 12 Servitutter og bestemmelser i eksisterende lokalplaner 12.1 Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte ophæves for nærværende lokalplanområde. 13 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 13.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 14 Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, jf. Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

205 14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Vedtagelsespåtegning Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 er vedtaget som forslag den 29.august I henhold til 27 i planloven er Lokalplan LK 26 på Hovedgaden 42 og 44 for et parkeringsareal vedtaget endeligt den. Lyndby den Mette Touborg borgmester 11 / Torben Gaarskær kommunaldirektør

206 Kortbilag 1. Lokalplanens afgrænsning 12

207 Kortbilag 2. Situationsplan 13

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Line Jacobsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalget s møde Mødedato: Tirsdag den 17. december 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Peter Sørensen (A) (Formand), Charlotte

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Forslag til Lokalplan LK

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere