NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S"

Transkript

1 NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april 2011 under overskrifterne Investorer klemt i farlig gambling og Formuepleje øger risiko trods milliardtab. Det omhandlede selskab er det børsnoterede Formuepleje Penta A/S. Hovedsynspunkterne i Børsens artikler kan sammenfattes således: Formuepleje Penta A/S har øget risikoen gennem tårnhøj gearing. Dette er sket i modstrid med prospektet og anbefalinger fra flere eksperter. Den øgede gearing er sket i et forsøg på at indhente tab i Formuepleje Penta A/S under finanskrisen. Formuepleje Penta A/S er udover gearingen også kraftigt eksponeret med en høj aktieandel. I forhold til disse påstande gør Formuepleje A/S i Børsen den 1. april 2011 gældende at Bestyrelsen i 2009 reducerede risikoen på finansieringssiden ved at reducere anvendelsen af CHF fra 80% til 50% og i sommeren 2010 helt at fjerne valutarisikoen på finansieringssiden. Formuepleje A/S har bedt mig kommentere ovenstående og specifikt besvare følgende spørgsmål: Har Formuepleje Penta A/S siden finanskrisen samlet set øget, sænket eller holdt en uændret risiko? 1

2 SELSKABETS INVESTERINGSPOLITIK Formuepleje Penta A/S må ifølge vedtægterne 1 1. investere i aktier med en værdi på købstidspunktet svarer til 130% af egenkapitalen, 2. optage lån (gearing). Selskabets soliditet skal på låneoptagelsestidspunktet være mindst 20% svarende til en maksimal gearing på 400%. 3. anvende alle relevante finansielle instrumenter. Bestyrelsen har således ret vide rammer til at fastlægge investeringspolitikken. FORBEHOLD De fleste oplysninger og selskabsdata anvendt i dette notat er leveret af Formuepleje A/S. Markedsdata stammer fra Bloomberg og er leveret af Formuepleje A/S. Jeg vurderer at de leverede data er valide og at oplysningerne er korrekte. Flere steder har jeg for at reducere kompleksiteten anvendt forsimplende antagelser. Disse antagelser har efter min mening ikke konsekvenser for det overordnede billede og de generelle konklusioner. Jeg kan ikke foretage en juridisk vurdering af om Formuepleje Penta A/S overholder og/eller historisk har overholdt alle bestemmelser i vedtægter og børsprospekt. Jeg kan heller ikke vurdere om der er en modstrid mellem prospekt og vedtægter. Dog har jeg nedenfor vurderet at Formuepleje Penta A/S har overholdt de specielle punkter i vedtægterne, der angår investeringspolitikken. 2 Omkring et selskab som Formuepleje Penta A/S, der ledes med vide rammer for investeringspolitikken, vil der altid kunne opstå diskussioner om den førte investeringspolitik. Mit notat kan ikke læses som et bidrag til en sådan diskussion. Jeg har alene haft til opgave at vurdere selskabets risiko henover finanskrisen. 1 Formuepleje Penta A/S, vedtægter, 12. marts 2010 (1.2, 2.6.1, 2.6.2). 2 Som beskrevet i vedtægter af 12. marts

3 OPSUMMERING For så vidt angår bestemmelserne om investeringspolitik i vedtægterne er det min vurdering at disse er meget bredt formulerede og at den førte politik ligger indenfor rammerne. Hvad angår påstanden om at selskabet kraftigt har øget risikoen gennem gearing, så mener jeg ikke at der er baggrund for denne påstand. Gearingen er ikke systematisk forøget efter finanskrisen. Gearingen kom i efteråret 2008 kortvarigt op over 400%. Dette skete fordi bl.a. aktierne og i et vist omfang obligationerne - under finanskrisen faldt kraftigt i værdi. Når aktiverne falder i værdi stiger gearingen automatisk. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at investeringsrammerne ikke er overholdte. I vedtægterne forudsættes en maksimal gearing på 400% på investeringstidspunktet; men der er ikke noget krav om at gearingen skal nedbringes gennem salg af risikable aktiver. En sådan reduktion i gearing kunne efter min vurdering kun ske ved realisering af store tab på investeringerne. Den ringe markedslikviditet var i efteråret 2008 årsag til at aktier ikke kunne sælges uden at realisere væsentlige tab. Gearingen er kun en blandt flere parametre i vurderingen af selskabets risiko. Andre komponenter er risiko på aktiver og risiko på gæld. Det er min vurdering at selskabet henover den sidste del af finanskrisen (efter efteåret 2008) har reduceret den samlede risiko gennem en kraftig reduktion i eksponeringen over for valutarisici (CHF) og i mindre grad ved at reducere aktieandelen. Medio 2010 sås en kortvarig forøgelse af risikoen udløst af en forøget gearing. Den samlede risiko forblev dog betydeligt under niveauet fra første del af finanskrisen. Og den samlede risiko på selskabet er i dag til trods for gearingen på niveau med et ugearet aktieindeks. Endelig er det min vurdering at en forøget gearing af en aktie/obligationsportefølje og en samtidig reduktion af valutarisikoen er mindre spekulativ selv om den samlede risiko - målt på egenkapitalen - skulle være den samme. 3

4 DOKUMENTATION Når der her tales om risiko på egenkapitalen er det ligegyldigt om man mener hele selskabets egenkapital eller udregnet pr. aktie. Og med et vist forbehold må man også sige at det for aktionærerne er ligegyldigt om risikoen stammer fra aktivsiden eller gælden. Den samlede risiko består forsimplet af to komponenter hvoraf selskabet kun kontrollerer den ene. Den ene er markedsrisici, dvs. risikoen på de finansielle aktiver, her aktier og obligationer, som selskabet investerer i samt valutarisici ved finansiering i fremmed valuta. Den anden faktor er selskabets beslutninger om gearing, aktieandel og finansiering i fremmed valuta. Et regneeksempel Under forsimplende men robuste antagelser vil der gælde at målt på egenkapitalen kan risikoen udregnes (approksimativt) som RISIKOEgenkapital (1+L) RISIKOAktiver + L RISIKOGæld, hvor L er selskabets gearing (defineret som L = Gæld/Egenkapital) og RISIKOX er risikoen på X. Selskabets soliditet, S, er defineret som S=1/(1+L). Det ses at risikoen vokser med gearingen og at en forøgelse af gearingen på flere måder kan modvirkes via en reduktion i risikoen på aktiver og gæld. 3 Det skal bemærkes at alt er forudsat målt på regnskabsdata. Hvis der anvendes markedsværdier kan eksempelvis risikoen på selskabets aktier afvige fra ovenstående. Beregningen forudsætter også at gæld og aktiver ikke er korrelerede. Korrelation 3 Ovenstående approksimative formel bruges kun til illustrative formål. I beregningerne nedenfor er lavet en eksakt beregning. 4

5 mellem aktiver og gæld kan efter omstændighederne have en risikodæmpende eller risikoforøgende effekt. 4 Et taleksempel kan illustrere effekten af gearing, aktieandel og valutarisiko. Volatiliteten (årlig standard afvigelse) på aktier sættes til 18%, på obligationer til 3% og korrelationen mellem aktier og obligationer sættes til -8%. Disse tal svarer nogenlunde til gennemsnitsværdier i perioden 2006 til Volatiliteten på valuta (CHF/DKK) sættes i eksemplet til to forskellige værdier. I første eksempel til 10% (lidt over det historiske i perioden) og i andet eksempelt til 5% (lidt under det historiske gennemsnit i perioden). Endelig regnes med en gearing på 400% (soliditet 20%). Andel af gældsfinansiering i valuta Volatilitet på valuta 10% 5% 100% 103% 83% 75% 93% 78% 50% 83% 73% 25% 73% 68% 0% 63% 63% Tabel 1: Tabellen viser risiko (volatilitet) på egenkapital og aktiekurs ved ændringer i valutaeksponering. Der antages en gearing på 4 x egenkapitalen. Volatiliteter er målt i årlige standard afvigelser. Tabel 1 viser for dette eksempel risikoen målt på egenkapitalen (som årlige standard afvigelser) ved valutaeksponeringer faldende fra 100% til 0%. Ikke overraskende ses at risikoen falder med andelen af finansiering i valuta og at risikoen reduceres mest når volatiliten på CHF/DKK er høj i forhold til aktiers volatilitet. 4 Nedenfor undersøges den historiske korrelation mellem aktiver og valutakursen. Den historiske korrelation viser sig ikke at bidrage væsentligt til vurderingen af den samlede risiko. 5

6 Historiske volatiliteter og korrelationer i markedet Markedsrisici (her målt som volatiliteter og korrelationer) er uden for selskabets kontrol. Og sådanne momenter kan variere betragteligt over tid. Figur 2 viser udviklingen i volatiliteten på aktier, obligationer og valuta (CHF/DKK). Den betragtede periode er 1. kvartal 2007 til 4. kvartal Det vil sige den periode der normalt omtales som finanskrisen % 60.00% 50.00% 40.00% Aktier Obligationer CHF/DKK 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 29-Dec Jul-07 2-Feb Aug-08 8-Mar Sep Apr Oct-10 Figur 1: Figuren viser udviklingen over finanskrisen i volatiliteten på aktier (MSCI World), obligationer (Nykredit obligationsindeks) og CHF/DKK valutakursen. Beregnet som annualiserede standard afvigelser over rullende overlappende vinduer. Datoer refererer til begyndelsen af det rullende vindue. Kilde: Formuepleje A/S og Bloomberg. Alle volatiliteter svinger kraftigt over tid og der ses specielt i aktier en kraftig stigning i volatiliten i den kritiske del (efteråret 2008) af finanskrisen. En stigning der - isoleret set - modsvarede noget der ligner en 4-5 dobling af gearingen i et normalt 6

7 marked. Efter finanskrisen er alle volatiliteter faldet væsentligt tilbage. Dog er volatiliten i CHF/DKK på det seneste steget så den ved slutningen af perioden er på højde med volatiliteten i aktiemarkedet AKT-OBL AKT-CHF Dec Jul-07 2-Feb Aug-08 8-Mar Sep Apr Oct Figur 2: Figuren viser udviklingen i korrelationen mellem aktier (MSCI World) og obligationer (Nykredit obligationsindeks) og mellem aktier og CHF/DKK valutakursen. Korrelationer er beregnet over et rullende vindue. Datoer refererer til begyndelsen af det rullende vindue. Kilde: Formuepleje A/S og Bloomberg. En anden komponent i beregningen af risiko er korrelationer. Figur 2 viser overlappende rullende vinduer af korrelationer mellem aktier, obligationer og CHF/DKK valutakursen. Der ses ikke nogen væsentlig systematik i korrelationerne. Korrelationerne svinger omkring 0-niveauet med ca. +/ Sådanne estimerede korrelationer kan være behæftet med betydelig beregningsusikkerhed og udsvingene kan derfor ligeså godt være støj som sand korrelation. Da det gennemsnitlige niveau 7

8 for korrelationerne synes at være tæt på 0 er det fundet mest rigtigt at se bort fra korrelationer mellem aktiver og gæld. 5 Gearing, aktieandel, valutaeksponering og samlet risiko Selskabet kan ikke kontrollere markedsrisiko (dvs. udsving i aktie-, obligations- og valutakurser). De risikokomponenter selskabet kan kontrollere med sin investeringspolitik er gearing, aktieandel og eksponering over for valutarisici. Tabel 2 viser udviklingen i valutaeksponering for Formuepleje Penta A/S i den betragtede periode. Selskabet var i begyndelsen af perioden 100% gældsfinansieret i CHF. Fra marts 2009 påbegyndte selskabet en politik med en gradvis reduktion i valutaeksponering således at denne pr. 5. august 2010 var 0%. Dato GÆLDSANDEL CHF EUR/DKK 1. januar % 0% 20. marts % 40% 11. august % 55% 1. august % 50% 7. juni % 55% 15. juni % 60% 28. juli % 75% 5. august % 100% Tabel 2: Andel af fremmedfinansiering i CHF, DKK og EUR. Kilde: Formuepleje A/S Desuden var der i perioden fra 5. maj 2010 til 5. august 2010 købt yderligere risikoafdækning i form af optioner (beskyttelse mod appreciering af CHF/DKK). 6 Hvor meget risikoreduktion dette giver anledning til afhænger af volatiliteten på CHF kursen samt risikoen på aktiverne. 5 På basis af en konsekvensberegning (ikke dokumenteret her) vurderes det at antagelsen ingen betydning har for de kvalitative konklusioner. 6 Kilde Formuepleje A/S. 8

9 Som diskuteret ovenfor slår udsving i valutakursen direkte ind på egenkapitalen på en måde der afhænger af selskabets gearing og af risikoen på selskabets aktiver i forhold til risikoen på valutakursen. For at beregne (ex-ante) selskabets risiko på et givet tidspunkt er det derfor nødvendigt at indregne tidsvariationen i alle komponenter, dvs. markedsrisici, gearing, aktieandel og valutaeksponering. 600% 500% 400% AKTIEANDEL CHF ANDEL GEARING RISIKO EGENKAPITAL % % 80.00% 300% 60.00% 200% 40.00% 100% 20.00% 0% % Figur 3: Beregnet risiko (egenkapital), gearing, aktieandel og valuta andel (CHF) Formuepleje Penta A/S. Gearing og ratioer måles på venstre Y-akse, risiko på højre Y- akse. Kilde til data er Bloomberg og Formuepleje A/S. Figur 3 illustrerer en sådan beregning over finanskrisen Det ses at i den første del af finanskrisen bestemmes risikoen primært af gearingen. De to kurver følges tæt ad (bemærk dog at de to kurver måles på hver sin skala). Men i takt med at valutarisikoen reduceres falder risikoen mere end gearingen. Reduktionen i valutarisiko giver et klart bidrag. Men et mindre bidrag kommer også fra et fald i aktieandelen fra i 1. kvartal 2009 på 81% til 75% i 1. kvartal Der ses en stigning 9

10 i gearingen frem mod 4. kvartal Men gearingen falder igen fra foråret 2009 og med den samtidige reduktion i valutaeksponering falder den samlede risiko fra ca. 105% til ca. 22% omkring årsskiftet 2010/11. I figur 4 ses en anden beregning af selskabets risiko baseret på standardafvigelsen på ændringer i selskabets indre værdier. Denne beregning sammenholdes med risikoen på to markedsindeks (MSCI World og OMXC20). 90.0% 80.0% 70.0% Penta MSCI OMX C % 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 16-Feb Oct Jun Feb Oct Jun Feb-11 Figur 4: Risiko målt som annualiserede standardafvigelser over rullende overlappende vinduer. Datoer refererer til begyndelsen af det rullende vindue. Risikoen vises for Formuepleje Penta A/S (indre værdi), et aktieindeks (verden) og et aktieindeks for Danmark (OMXC20). Kilde: Bloomberg og Formuepleje A/S. Der ses et dramatisk skift henover finanskrisen i volatiliteten på aktiemarkederne målt på både MSCI indekset og OMXC20. Og med en kraftig gearing i selskabet omkring årsskiftet 2008/9 ses ikke overraskende en endnu højere volatilitet på Formuepleje Penta A/S. Efter toppen i efteråret 2008 falder volatiliteten på markederne. Og med den reducerede valutaeksponering (og fald i aktieandel) falder risikoen i Formuepleje 10

11 Penta A/S endnu kraftigere. Fra at være mere end dobbelt så stor er risikoen på selskabet nu i samme størrelsesorden som risikoen på et ugearet aktieindeks. Bemærk at beregningerne i figur 3 og 4 er væsensforskellige. Beregningerne bag figur 3 bygger på en simpel model for risikoen baseret på markedsdata, gearing og aktivsammensætning og markedsrisici. I figur 4 bruges direkte regnskabs- og markedsdata udglattet over et rullende vindue. Det betyder at beregningen i figur 4 i visse tilfælde må forventes at underestimere risikoen. Denne antagelse bekræftes ved at den maksimale volatilitet i figur 4 under finanskrisen i foråret 2008 er beregnet til ca. 82% (annualiseret standard afvigelse) mens den i figur 3 er estimeret til ca. 105%. I perioder med mere konstant volatilitet (begyndelsen og slutningen af perioden) er volatiliteterne i de to figurer i meget bedre overensstemmelse. 11

Risk based portefølje optimering

Risk based portefølje optimering HD Finansiering. Hovedopgave foråret 2014. Risk based portefølje optimering Forfatter: Daniel Sunke Vejleder: Martin Richter Institut for Finansiering Handelshøjskole i København 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt Afgangsprojekt, HD 2. del i Finansiering Aflevering 14. maj 2012

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Årsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk Reg.nr. (Finanstilsynet) 19002

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Forbrug, indkomst og formue

Forbrug, indkomst og formue 51 Forbrug, indkomst og formue Jens Bang-Andersen, Tina Saaby Hvolbøl, Paul Lassenius Kramp og Casper Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling Det private forbrug udgør en betydelig del af den indenlandske

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Risikopræmien på aktier

Risikopræmien på aktier 73 Risikopræmien på aktier Niki Saabye, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Emnet for denne artikel er risikopræmien på aktier defineret som aktiers forventede merafkast over den risikofrie rente.

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Finansmarkederne 12 Afkast- og risikoprofiler 14 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne

Læs mere