Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri."

Transkript

1 Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet Ikast TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11. juni 2007 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at tage en sag vedrørende Ikast-Brande Kommunes definition af fælleslokaler og fælles boligareal i forbindelse med et ældreboligbyggeri op til behandling. Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008) tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at de i sagen omhandlede bygningsarealer i Rolighedsparken, efter almenboliglovens regler, må karakteriseres som fælles boligareal og ikke som fælleslokaler. Det bevirker, at arealerne skal medregnes til de enkelte boligers areal med den virkning, at den enkelte boligs areal bliver større, end hvis arealerne var karakteriseret som fælleslokaler. Dette har generelt betydning i forhold til almenboliglovens 109. I den konkrete sag, er der dog efter det oplyste ingen af boligerne, der er så store, at de, selvom de tillægges en del af fællesboligarealet, når et areal på 110 m2. ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /189 SAGSBEHANDLER: STRAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR w ww.statsforvaltning.dk TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Boligernes areal har endvidere betydning i forhold til beregning af boligydelse. At de enkelte boligers areal bliver større, bevirker en nedsat boligstøtte til den enkelte beboer og dermed en forøgelse af nettohuslejen. Ikast Byråds beslutning af 27. april 2004 om at godkende områder med bo/leve miljøer som fælleshus, og denne

2 beslutnings anvendelse som grundlag for beregning af beboeres boligydelse er dermed i strid med lovgivningen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: I forbindelse med ombygningen af et plejecenter i daværende Ikast Kommune anmodede kommunen ved brev af 17. februar 2003 Erhvervs- og Boligstyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt de m2, der etableres som bo/levemiljøer, kan defineres som fælleslokale i henhold til 109 i almenboligloven (lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007 med senere ændringer). Erhvervs- og Boligstyrelsen udtalte i brev af 21. marts 2003 til Ikast Kommune følgende: Det fremgår af 114 i almenboligloven, at arealet i almene ældreboliger, som ejes af en kommune, ikke må overstige 110 m2. En del af boligernes areal kan indrettes som fælles boligareal for flere boliger. Af Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om offentligt støttet byggeri, april 1998, fremgår følgende af afsnit 1.4 Arealgrænser mv.: Begrebet det støtteberettigede areal er afskaffet. Boligarealet for de enkelte boliger opgøres nu som bruttoetageareal, der beregnes efter regler fastsat i henhold til lov om bygnings- og boligregistrering (jf. BBR instruksen). Boligarealet omfatter således såvel det egentlige boligareal som fælles boligareal. Areal til deciderede fælleslokaler indgår derimod ikke, jf. også nedenfor. Der er mulighed for at indrette en del af boligarealet som fællesboligareal. Fællesboligarealet skal give beboerne mulighed for i fællesskab at foretage aktiviteter, som for den enkelte kunne være foregået inde i boligen. Fællesboligarealerne fordeles med lige store andele på de boligenheder, som har ret til at benytte de nævnte arealer, og de indgår således i beregningen af de nedenfor omtalte maximumgrænser for den enkelte boligs størrelse. Fællesboligarealer skal opfylde byggelovgivningens krav til beboelsesbygninger. Ved fælleslokaler forstås som hidtil et fælleshus for beboerne i den pågældende afdeling/bebyggelse. Ombygningen af ældrecenteret Rolighedsparken blev igangsat primo Der blev, til erstatning for de hidti- SIDE 2

3 dige ældreboliger i bygningen, ved ombygningen etableret en række renoverede og nye ældreboliger med et egentligt boligareal på mellem 75 og 85 m2. Hver enkelt bolig indeholder enten tekøkken eller køkken, samt bad og toilet. Der blev endvidere bl.a. etableret fælleskøkkener, vaskerum og personalerum i bygningen, men adskilt fra de enkelte boliger. Disse faciliteter kan dels bruges af beboerne, dels af personalet. Endeligt blev der etableret forbindelsesgange til det nærliggende plejecenter. Den 27. april 2004 besluttede Ikast Byråd at godkende, at de m2, der i ældrecenteret blev etableret som bo/levemiljøer i form af fælleskøkkener, skulle betragtes som fælleslokale og altså ikke medregnes i beregningen af det boligareal, som efter almenboligloven normalt ikke må overstige 110 m2. Der blev i forbindelse med byrådsbehandlingen den 27. april 2004 foretaget en vurdering af de økonomiske og retlige konsekvenser for Ikast Kommune af denne beslutning. Af byrådsreferatet fremgår følgende: Sagsresumé: I forbindelse med ombygning af Rolighedsparken er det besluttet, at der i hver "afdeling" af Rolighedsparken bliver etableret et bo/levemiljø. Dette betyder, at fællesboligarealet bliver væsentligt større end i andre kommunale byggerier, og dermed får den økonomiske konsekvens for den enkelte beboer, at boligstøtten bliver reduceret - udelukkende som følge af for mange kvadratmeter. Sagsbeskrivelse: Da Ikast Kommune både er bygherre samt godkendelsesmyndighed i denne byggesag, er der taget kontakt til 3 eksterne rådgivere med henblik på at få andelen af fællesboligarealer nedsat. Der er fra et flertal af rådgiverne peget på en løsning, hvor bo/levemiljøerne bliver betegnet som fælleshus. Det fremgår af Håndbog om støtte byggeri fra Erhvervs - og boligstyrelsen: " Ved fælleshus forstås som hidtil et fælleshus for beboerne i den pågældende afdeling/bebyggelse. Dette er også lokaler, hvor beboerne har mulighed for at foretage fælles aktiviteter. Der er således tre arealbetegnelser, det egentlige boligareal, andel af fælles boligareal og fælleshus. De dele af boligarealet, som kan lægges ud til fælleshus behøver at være fysisk adskilt fra boligerne. Når et lokale betegnes som fælleshus indgår det ikke i BBR beregningen og det kan ikke tillægges boligernes areal. Det betyder også, at dette areal ikke kan medtages, når lejen pr. kvadratmeter skal beregnes." Anlægsudgifter og den efterfølgende drift betales af beboerne som en del af huslejen. SIDE 3

4 Godkendelse af begrebet fælleshus vil betyde en mindre husleje på mellem kr. pr. måned, således at huslejen fastsættes til kr. - afhængig af boligstørrelsen. Økonomiske konsekvenser for Ikast Kommune ved godkendelse af begrebet fælleshus: a) Anskaffelsessum Finansieringen af anskaffelsessummen ændres ikke. Den samlede anskaffelsessum inklusiv etableringen af fælleshusene finansieres med 7 % kommunalt indskud, 2 % beboerindskud samt 91 % belåning, som tilbagebetales af beboerne. Da den samlede anskaffelsessum ikke ændres i forhold til den oprindelige godkendelse, vil der ikke være økonomiske konsekvenser. b) Løbende drift af fælleshusene Den løbende drift af områder skal betales via huslejen som fællesomkostninger. Hvis arealerne forblev som fælles boligareal skulle beboerne ligeledes betale driftsomkostninger via huslejen. Så der vil ikke være økonomiske konsekvenser for den fremtidige finansiering af driften. c) Huslejens størrelse Som følge af, at færre kvadratmeter medregnes til det samlede boligareal, vil boligydelsen blive større, og dermed vil nettohuslejen blive ca kr. mindre pr. måned. I byggeprojektet er indregnet de fremtidige årlige driftsomkostninger, herunder udgiften til boligydelsen. Der er regnet med fuld boligydelse til alle lejligheder. Hvis begrebet fælleshus ikke godkendes, vil det betyde at udgiften til boligydelsen årligt ville kunne nedsættes med kr. Heraf skal der fratrækkes 75 % statsrefusion, så nettobesparelsen bliver på kr. årligt. Byrådets beslutning blev truffet under forudsætning af godkendelse fra tilsynsmyndigheden. Efterfølgende sendte kommunen et brev af 12. maj 2004 til Statsamtet Århus, hvori problemstillingerne blev beskrevet, og kommunen udtrykte sin tvivl om det retlige grundlag for sin beslutning. Da Ikast Kommune i sagen stod som både bygherre og godkendelsesmyndighed efter almenboliglovens støttebestemmelser, havde kommunen rådført sig med tre rådgivere, hvoraf to havde erklæret den af byrådet ønskede løsning lovlig, mens en havde haft den modsatte opfattelse. I henvendelsen til statsamtet forholdt kommunen sig ikke til Erhvervs- og Boligstyrelsens udtalelse af 21. marts 2003, der ikke omtales i kommunens brev. Statsamtet Århus afviste i brev af 26. maj 2004 at afgive en udtalelse og henviste til habilitetsmæssige årsager. Fore- SIDE 4

5 spørgslen videresendtes derfor af statsamtet til Erhvervsog Boligstyrelsen. Erhvervs- og Boligstyrelsen udtalte i brev af 15. juni 2004 til Ikast Kommune følgende: Det fremgår videre af Byrådets brev, at fællesboligarealerne er etableret som dels en forbindelsesgang fra de beskyttede boliger til plejecenteret, dels som bo/levemiljøer. Bo/levemiljøerne er tænkt som samlingspunkt for beboerne og disses pårørende. På grundlag af det af Ikast Byråd i brevet af 12. maj 2004 oplyste, er det Erhvervs- og Boligstyrelsens opfattelse, at de beskrevne bo/levemiljøer ikke kan betragtes som fælleslokaler, men at de skal betragtes som fællesboligareal med den konsekvens, at de skal medregnes til den enkelte boligs areal. Erhvervs- og Boligstyrelsen er således ikke enig i den af Ikast Byråd trufne beslutning. Styrelsen skal derfor anmode Ikast Byråd om at oplyse, hvorvidt Byrådet på denne baggrund fastholder sin beslutning. Ved breve af 15. juni 2004, 29. oktober 2004, 14. februar 2005 og 16. august 2005 anmodede Socialministeriet Ikast Byråd om at oplyse, om byrådet fastholdt sin beslutning om at betragte bo/levemiljøerne som fælleslokaler. I breve af 17. februar 2005 og 13. december 2006 til Socialministeriet fastholdt Ikast Kommune sin beslutning. Ved brev af 11. juni 2007 anmodede Socialministeriet Statsforvaltningen Midtjylland om at tage sagen op til behandling. Socialministeriet oplyste bl.a. følgende i sit brev: Ministeriet skal gøre opmærksom på, at ministeriet alene har truffet en principiel afgørelse vedrørende definitionen af fælleslokaler og fællesareal i forhold til leve-bomiljøer. Der er således ikke taget stilling til, hvordan selve byggeriets areal fordeler sig i forhold til boligareal, fællesboligareal og fælleslokaler. Statsforvaltningen anmodede ved brev af 14. juni 2007 Ikast-Brande Kommune om en udtalelse til sagen. Ikast-Brande Kommune fastholdt i brev af 13. juli 2007 til statsforvaltningen Ikast Kommunes beslutning. Statsforvaltningen besigtigede den 1. april 2008 plejecenteret Rolighedsparken i Ikast, og fik mulighed for at se de lokaler (leve-bomiljøer), som kommunen har defineret som fælleslokaler, og som i praksis kaldes fælleskøkke- SIDE 5

6 ner, og statsforvaltningen fik en mundtlig orientering af repræsentanter for kommunens ledelse. Lokalerne består af et køkken, spiseborde og en mindre stue med sofa/lænestole og TV. Statsforvaltningen fik oplyst, at nogle beboere får serveret deres måltider i fælleskøkkenerne, mens andre spiser i deres egne boliger. Der er i alle boligerne enten køkken eller tekøkken. Der er stor forskel på, hvor meget beboerne benytter fælleskøkkenerne, nogle benytter dem meget lidt, andre spiser alle deres måltider der og ser fx tv eller lægger puslespil. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i styrelsesloven. De i sagen omhandlede ældreboliger omfattes af almenboligloven (lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007 med senere ændringer). Opførelse eller ombygning af sådanne boliger finansieres i henhold til lovens kapitel 9 ved kommunalt garanterede realkreditlån (84%), kommunal grundkapital, udbetalt som lån fra Landsbyggefonden (14%) og beboerindskud (2%). Loven opstiller en række forudsætninger for, at boliger kan betegnes og finansieres som almene. Således er det fx et krav ifølge 108, stk. 1, at byggeriet tilrettelægges efter rationelle, produktivitetsfremmende byggemetoder og søges gennemført for den lavest mulige pris under hensyntagen til kvaliteten. Boligerne skal være uden luksuspræg, men udstyret og indrettet således, at de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af den pågældende art. Ifølge 110, stk. 1-2, skal almene ældreboliger med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken. Boligarealet er ved lovens 109, stk. 1 (tidligere 114), begrænset til normalt højst 110 m2 pr. bolig. En del af boligernes areal kan indrettes som fælles boligareal for flere boliger; sådanne fælles boligarealer fordeles beregningsmæssigt på de enkelte boliger og indgår altså ved opgørelsen af den enkelte boligs areal. Lovens arealgrænser er uddybet i kapitel 5 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., (støttebekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 med senere ændringer). Denne bekendtgørelses 16, stk. 1, har følgende ordlyd: Boligarealet for almene familieboliger og almene ældreboliger kan inklusive eventuelle fælleslokaler udgøre indtil 110 m² i gennemsnit pr. bolig,.... Stk. 2 lyder: Den enkelte boligs areal kan ikke overstige 110 m². SIDE 6

7 På grundlag af disse bestemmelser samt vejledning om offentligt støttet byggeri (Bolig- og Byministeriets vejledning nr. 56 af 2. april 1998) definerer statsforvaltningen arealbegreberne således: Det egentlige boligareal er de lokaler, som alene tilhører og benyttes af beboeren. Populært udtrykt: de lokaler, hvortil beboeren kan låse døren for andre. Fælles boligareal er sådanne lokaler, som (alene) beboerne af de tilhørende boliger samt medarbejderne på stedet kan benytte. Fælles boligareal skal give beboerne mulighed for i fællesskab at foretage aktiviteter, som for den enkelte kunne være foregået inde i boligen. Fælles boligarealer er karakteriseret ved, at de er etableret med det formål, at beboerne her kan lægge aktiviteter, som andre vil udføre i deres egen bolig. Det kan typisk være aktiviteter som madlavning, spisning, tøjvask, socialt samvær i form af spil, tv-kiggeri, pc-brug mv. Fælleshus eller fælleslokaler er lokaler, der har til formål at stå til rådighed for beboerne og eventuelt andre i tilfælde, der adskiller sig fra hverdagen, fx til fester, kurser eller ældrerådsmøder. Statsforvaltningen lægger til grund, at arealgrænsen på, normalt, 110 m2 for den enkelte bolig vedrører summen af det egentlige boligareal og det fælles boligareal. Arealgrænsen for boligerne i gennemsnit på, ligeledes, 110 m2 vedrører summen af det egentlige boligareal, det fælles boligareal og fælleshus eller fælleslokaler som defineret ovenfor. Ikast-Brande Kommune har over for statsforvaltningen oplyst, at boligernes areal har betydning ved beregning af boligstøtte til beboerne og dermed for deres nettohusleje. Kommunen har således oplyst, at hvis leve/bomiljøerne betragtes som fælles boligareal og ikke som fælleslokaler, således som Ikast Byråd i sin tid besluttede, vil det bevirke en nedsat boligstøtte til den enkelte beboer og dermed en forøgelse af nettohuslejen for den enkelte på kr. pr. måned. For kommunen vil konsekvensen være mindre udgifter til boligstøtte, hvoraf staten dog refunderer 75%. På grundlag af statsforvaltningens besigtigelse den 1. april 2008 af Rolighedsparken samt de fra kommunen modtagne oplysninger, finder statsforvaltningen, at de omhandlede lokaler, leve/bomiljøer i alt væsentligt anvendes af Rolighedsparkens beboere til aktiviteter, som for den enkelte alternativt kunne være foregået inde i den egentlige bolig. Det drejer sig om aktiviteter som madlav- SIDE 7

8 ning, spisning, tøjvask, socialt samvær i form af spil, tvkiggeri mv. Statsforvaltningen har intet grundlag for at betvivle hensigtsmæssigheden i anvendelsen af lokalerne til de formål, de anvendes til. Men som reglerne er om finansiering af og støtte til almene boliger og deres beboere, finder statsforvaltningen ikke fornøden hjemmel for den klassificering af lokalerne, Ikast Byråd i sin tid besluttede. Statsforvaltningen finder ikke, at det faktum, at de enkelte boliger er udformet på en måde, så disse aktiviteter tillige kunne være foregået i den enkelte bolig, kan føre til et andet resultat. For så vidt angår opgørelsen af boligarealet for den enkelte bolig henleder statsforvaltningen kommunens opmærksomhed på det i vejledningen anførte om, at fællesboligarealerne fordeles med lige store andele på de boligenheder, som har ret til at benytte de nævnte arealer. Statsforvaltningen skal anmode byrådet om at oplyse, hvorledes det vil bringe Rolighedsparkens status og den løbende administration i overensstemmelse med gældende ret som beskrevet i denne udtalelse. Statsforvaltningen anmoder om svar snarest muligt, og beder sig orienteret hvis byrådets svar ikke kan forventes at foreligge inden 3 måneder. Kopi af dette brev er sendt til Velfærdsministeriet. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Torben Sørensen direktør SIDE 8

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 14. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr.

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere