Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik"

Transkript

1 Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik er et tværgående speciale, der består af en klinisk del og en laboratoriemæssig del som er integreret. Specialet beskæftiger sig klinisk og laboratoriediagnostisk med kromosomsygdomme, kromosomabnormiteter, monogene- og multifaktorielt nedarvede sygdomme, misdannelses-syndromer og misdannelsessekvenser. Den laboratoriediagnostiske del omfatter som følge heraf klassiske cytogenetiske, molekylær cytogenetiske, metaboliske og molekylær genetiske undersøgelser, herunder DNA-analyser. Specialet fungerer i et tæt samarbejde med stort set alle andre kliniske specialer, og varetager foruden de direkte patientkontakter også den lægefaglige rådgivning vedr. genetiske udredninger, resultatfortolkninger, profylakse mv. til andre specialer. Specialet modtager patienter fra såvel primærsektoren som sygehusafdelinger til klinisk genetisk udredning og genetisk diagnostik, risikovurdering, prognosefastlæggelse, information og individuel genetisk rådgivning. Der findes i Danmark fem klinisk genetiske centre, der alle fungerer på et fagligt ligeværdigt og et højt specialiseret niveau. To af centene er beliggende i København på hhv. Rigshospitalet og John F. Kennedy Instituttet (Socialministeriet), og tre af centrene er beliggende vest for Storebælt på hhv. Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus og Århus Sygehus. Dimensionering. På landsplan er der i alt 18 speciallæger i klinisk genetik. Der er i specialet normeret 13 overlægestillinger, heraf 4 professorater og 3 afdelingslægestillinger. Herudover råder specialet på landsplan over 7 uddannelsesstillinger, der alternerer mellem introduktionsstillinger, undervisningsstillinger og 1. reservelægestillinger. ØST VEST Institutioner Klassificerede stillinger *) Sundhedsstyrelsen forslag til dimensionering Hoveduddannelsesforløb Introduktionsstillinger Rigshospitalet 4 John F. Kennedy 3 2,5 4-5 Odense Universitetshospital 3 Vejle Sygehus 4 1,5 3 Århus Sygehus 3 2,0 3-4 DK i alt 17 6, *) De forskellige uddannelsesstillinger (-i, -u og -R) alternere med hinanden og antallet af klassificerede stillinger er derfor større end normeringen.

2 2 Hidtil er der i på landsplan uddannet gennemsnitlig 1,67 speciallæge årligt, heraf 0,67 i Region Øst og 1,00 i Vestdanmark (Region Nord og Syd). De nuværende ansættelser er planlagt med følgende terminer: ÅR Gennemsnit pr år Region Øst ,67 Vestdanmark ,00 I alt ,67 Ansættelserne er synkroniseret, så der på samme dato sker en gensidig bytning af stillinger (herunder charge). Denne synkronisering er nødvendigt af hensyn til den maksimale udnyttelse af de stillingsressourcer, der er til rådighed. Sundhedsstyrelsens forslag på 6 hoveduddannelsesforløb årligt betyder i forhold til i dag en firedobling af antallet af hoveduddannelsesforløb Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i Klinisk Genetik har nedsat en arbejdsgruppe, der har set på Sundhedsstyrelsens forslag til dimensionering og fordeling af stillinger. På baggrund af arbejdsgruppens indstilling foreslår udvalget følgende: ØST VEST Institutioner Forslag til dimensionering fra Det Landsdækkende Udvalgs i Klinisk Genetik Hoveduddannelsesforløb Introduktionsstillinger Rigshospitalet John F. Kennedy 2 3 Odense Universitetshospital Vejle Sygehus 2 3 Århus Sygehus 2 3 DK i alt 6 9 Med hensyn til afdelingernes nuværende normeringer er det et problem at få plads til at læger i de nuværende speciallægeforløb kan færdiggøre deres sidste år af speciallægeuddannelsen og det er også et problem med plads til overlægemodning i specialet. Da der ikke er overskydende stillinger til formålet i den eksisterende stillingsmasse, tilbageholdes 1. opslag i den nye uddannelsesordning så længe der er behov for stillinger til at afvikling af påbegyndte uddannelser og overlægemodning.

3 3 Hidtidige uddannelsesforløb. Jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 3. juli 1996: 72 måneder efter turnus: 36 mdr. klinisk uddannelse (erstatter samtidig introduktionsstilling i klinisk genetik) o 12 mdr. generel klinisk uddannelse (heraf mindst 6 mdr. i gynækologi/obstetrik, intern medicin, neurologi eller pædiatri) o 24 mdr. ved klinisk genetisk afdeling med genetisk rådgivning 36 mdr. klinisk genetisk laboratorieuddannelse ved mindst to institutioner med klinisk genetisk laboratoriefunktion, heraf højest 24 mdr. ved samme institution. Heraf skal mindst o 12 mdr. finde sted ved et cytogenetisk laboratorium og o 12 mdr. finde sted ved et molekylærgenetisk laboratorium Fremtidige uddannelsesforløb Efter den nye uddannelsesbekendtgørelse: 12 mdr. introduktionsstilling 48 mdr. hoveduddannelse, fordelt på to ansættelsessteder indenfor specialet, hver af mindst 12 mdr. varighed. Da alle fem centre er højt specialiserede enheder (HSE) og fagligt ligeværdige, og da der ikke findes funktionsbærende enheder (FBE) i specialet, vil hoveduddannelsen alene foregå på HSE. Udvalget foreslår på den baggrund, at hoveduddannelsen overordnet forløber således: 18 mdr. klinisk genetisk afdeling I (forankring) 6 mdr. pædiatri 12 mdr. klinisk genetisk afdeling II 12 mdr. klinisk genetisk afdeling I (forankring) Denne fordeling er begrundet i uddannelsesforløbes forankring med start og afslutning i samme afdeling. Fokuserede kliniske ophold: Udvalget foreslår et obligatorisk fokuseret ophold af 2 ugers varighed mhp. ultralyd-/ prænatal diagnostik i obstetrisk ambulatorium. Herudover to fokuserede ophold på anden relevant afdeling af 1-2 ugers varighed. De fokuserede ophold fordeles jævnt og forholdsmæssigt under ansættelse på de klinisk genetiske afdelinger Forskningstræning: Forskningstræning foregår under ophold på stamafdelingen. Den teoretiske uddannelse: Iflg. Bekendtgørelsen om speciallægeuddannelsen og Målbeskrivelsen for Klinisk genetik. Kurserne fordeles jævnt.

4 4 Uddannelsesgivende afdelinger Udvalget indstiller, at alle fem klinisk genetiske centre indgår i speciallægeuddannelsen: Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Klinisk Genetisk Afdeling John F. Kennedy Instituttet Odense Universitetshospital (OUH), KKA, Klinisk Genetik Vejle Sygehus Århus Sygehus (Nørrebrogade) Forslag til fremtidige uddannelsesforløb. Udvalget indstiller følgende fordeling af hoveduddannelsesforløbene Sygehus Antal hoveduddannelsesforløb årligt Antal årsværk til hoveduddannelsesforløb *) Antal introduktionsstillinger (= årsværk) Antal årsværk til speciallægeuddannelsen i alt Rigshospitalet 1 3,5 1,5 5,0 John F. Kennedy Inst. 1 3,5 1,5 5,0 Odense Uni.hosp. 1 3,5 1,5 5,0 Vejle Sygehus 1 3,5 1,5 5,0 Århus Sygehus 2 7,0 3,0 10,0 I alt 6 21,0 9,0 30,0 *) Idet der anvendes 0,5 årsværk pr. forløb til 6 mdr, ophold i en pædiatrisk afdeling. I Region Nord er dette ophold på Skejby Sygehus, pædiatrisk afdeling A../. Med hensyn til de enkelte hoveduddannelsesforløb henvises til bilag 1. Det er udvalgets hensigt, at hoveduddannelsesforløbene i klinisk genetik opslås to gange årligt til besættelse pr. 1. marts og 1. september, første gang i Terminerne fordeler sig med starttidspunkterne således: ØST VEST Institutioner Terminer: ansættelse pr. 1. opslag År Rigshospitalet 1. september 2005 John F. Kennedy 1. marts 2006 Odense Universitetshospital 1.september 2005 Vejle Sygehus 1. marts 2005 Århus Sygehus 1. september 2005 Århus Sygehus 1. marts 2005 hvor forløbene i Region Øst (Rigshospitalet og John F. Kennedy Instituttet) alternerer med hinanden og forløbene i Vestdanmark (Vejle, Odense og Århus) alternerer med hinanden. Som nævnt på side 2, tilbageholdes 1. opslag i den nye uddannelsesordning så længe der er behov for stillinger til at afvikling af påbegyndte uddannelser og overlægemodning

5 Forslagets implementering og normeringskonsekvenser. Ved fuld gennemført omlægning er normeringskonsekvenserne for de enkelte afdelinger: Sygehus Aktuelle antal klassificerede stillinger *) 5 Aktuelle normering, antal stillinger Antal årsværk til ny speciallæge-uddannelsen Difference (- = yderligere stillingsbehov i fht. aktuelle antal stillinger) i alt (i, u, R) (r+r1) (jf. ovenstående) Rigshospitalet John F. Kennedy Inst Odense Uni.hosp Vejle Sygehus Århus Sygehus I alt *) For hver af de fem afdelinger gælder, at de forskellige uddannelsesstillinger (-i, -u og -R) alternere med hinanden (indenfor den samme normering) hvorfor antallet af klassificerede stillinger er noget større end normeringen. Dvs. den samme normering bruges på skift til forskellige formål. Sammenfatning. Udvalgets medlemmer afgiver indstillingen i enighed. Udvalget gør opmærksom på, at der i alle fem centre er en stor mangel på stillinger i forhold til Sundhedsstyrelsens dimensionering af uddannelsesstillinger i specialet. Udvalget har ikke yderligere bemærkninger til indstillingen. Udvalgets medlemmer. Prof., overlæge, dr.med. Steen Kølvraa, Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus (formand). Klinikchef, prof., dr. med. Flemming Skovby, Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet. Overlæge dr. med. Jytte Bieber Nielsen, John F. Kennedy Instituttet. Overlæge Kirsten Rasmussen, Afdeling KKA, Klinisk Genetisk, Odense Universitetshospital. Specialechef, prof. Gert Bruun Petersen, Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus. 1. reservelæge Susanne E. Boonen, Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet. Overlæge, ph.d. Jens Fedder, Fertilitetsklinikken Brædstrup Sygehus (PUF-lektor). Fuldmægtig Carsten Larsen, Den Lægelige Videreuddannelse - Region Øst. Fuldmægtig Peter Hansen-Damm, Den Lægelige Videreuddannelse - Region Nord. Afdelingslæge Erik Krogh Jensen, Den Lægelige Videreuddannelse - Region Syd (sekretariat). Sekretariatfunktionen varetages af Region Syd.

6 6 Hoveduddannelsesforløb: Klinisk genetik Bilag 1. Hoveduddannelsesforløb/forankring /3 1/9 1/3 1/9 1/3 1/9 1/3 1/9 1/3 1/9 1/3 1/9 1/3 1/9 1/3 1/9 1/3 1/9 1/3 1/9 Blok 2013 Århus Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik I 1 1A 1B 1C 1D 1E Vejle-Give Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik I 2 2A 2B 2C 2D 2E John F. Kennedy Instituttet Genetik I 3 ikke i drift 3C 3E 3B 3D Århus Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik I 4 4A 4B 4C 4D 4E Odense Universitetshospital, KKA, Klinisk Genetik Genetik I 5 H:S Rigshospitalet, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik I 6 5A 5C 5E 5B 5D 6A 6C 6E 6B 6D Skejby Sygehus, Pædiatrisk Afdeling Klinisk afd. 1/4 1A 4A 1B 4B 1C 4C 1D 4D 1E 4E Odense Universitetshospital, Pædiatrisk Afdeling H Klinisk afd. 1/5 2A 5A 2B 5B 2C 5C 2D 5D 2E 5E KAS Glostrup, Pædiatrisk Afdeling Klinisk afd. 3/6 6A 3B 6B 3C 6C 3D 6D 3E 6E Vejle-Give Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik II 1 1A 1B 1C 1D 1E Århus Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik II 2 2A 2B 2C 2D 2E H:S Rigshospitalet, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik II 3 3B 3C 3D 3E Odense Universitetshospital, KKA, Klinisk Genetik Genetik II 4 4A 4B 4C 4D 4E Århus Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik II 5 5A 5B 5C 5D 5E John F. Kennedy Instituttet Genetik II 6 6A 6B 6C 6D 6E Århus Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik I 1 Vejle-Give Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik I 2 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 1E 2E John F. Kennedy Instituttet Genetik I 3 3B 3C 3D 3E Århus Sygehus, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik I 4 4A 4B 4C 4D 4E Odense Universitetshospital, KKA, Klinisk Genetik Genetik I 5 5A 5B 5C 5D 5E H:S Rigshospitalet, Klinisk Genetisk Afdeling Genetik I 6 6A 6B 6C 6D 6E Hoveduddannelsesforløb i alt 48 mdr. 18 mdr. klinisk genetik, afd. I (stamafdeling) 6 mdr. pædiatri 12 mdr. klinisk geneti, afd. II 12 mdr. klinisk genetik, afd. I (stamafdeling)

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2 Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 Prram Århus 2 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Region Midtjylland 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet.

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark

Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark December 2009 Forsidefoto Fotografi optaget af Kaj Hinke, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. mandag den 24. november 2008 i Domus Medica. www.neuro.dk

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. mandag den 24. november 2008 i Domus Medica. www.neuro.dk Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling mandag den 24. november 2008 i Domus Medica www.neuro.dk Indhold Dagsorden 3 Formandens beretning 5 Beretninger fra udvalg og delegerede Rådgivende i forbindelse

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 1998 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 1998 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 5 1.3. DPS's struktur 6 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Årsrapport Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelse Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 8

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 8 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 8 Ansættelsessteder: N: Neonatalklinikken GN, Rigshospitalet, 6 mdr. H1: Børneafdelingen, Herlev Hospital, 12 mdr. H2: BørneUngeKlinikken,

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Uddannelsesprram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Beskrivelse af uddannelsen: Århus, Afd. Skejby, Pædiatrisk Afd. Odense Universitetshospital, Afd.

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere