A/B Istedgade CVR-nr Årsregnskab 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax A/B Istedgade CVR-nr Årsregnskab 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 A/B Istedgade Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 10 Note, nøgleoplysninger 17 Note, værdiansættelse af andele 22 Likviditetsoversigt for året

3 A/B Istedgade Foreningsoplysninger Forening A/B Istedgade Istedgade København V Bestyrelse Jesper Jørgensen, formand Thea-Gade Rasmussen Sune Jens Christiansen Karl Melchior Administrator Advokat Carsten Kirstein Nikolaj Plads 26, København K Telefon: Telefax: Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på foreningens generalforsamling, den 4. maj 2015 Dirigent

4 A/B Istedgade Administrator- og bestyrelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for A/B Istedgade Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr , samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 17. april 2015 Administrator Advokat Carsten Kirstein Bestyrelse Jesper Jørgensen Thea-Gade Rasmussen Sune Jens Christiansen formand Karl Melchior

5 A/B Istedgade Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i A/B Istedgade Vi har revideret årsregnskabet for A/B Istedgade for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboliglovens 6 stk. 2, samt foreningens vedtægter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, samt foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision. København, den 17. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Eigil Hansen statsautoriseret revisor

6 A/B Istedgade Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, 6 stk. 2 og 8, bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. andelsboligforeningsloven 6, stk. 8, samt at give de efter andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender, obligationsrenter samt urealiserede og realiserede kursavancer på værdipapirer. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, kurstab og låneomkostninger fra optagelse og omprioritering af lån (prioritetsgæld) samt renter af bankgæld og øvrig gæld. Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed.

7 A/B Istedgade Anvendt regnskabspraksis Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af et beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesarbejder på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger mv.). Balancen Ejendommen Foreningens ejendom (grund og bygning) optages til foreningens anskaffelsessum med tillæg af forbedringsudgifter. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Foreningens øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunket, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: Driftsmateriel, inventar mv år Værdipapirer Andre værdipapirer omfatter obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Overført resultat mv." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende overførsel af årets resultat.

8 A/B Istedgade Anvendt regnskabspraksis Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende indregnes prioritetsgælden til dagsværdien på balancedagen Lån med fuld ydelsesstøtte efter lov om byfornyelse indregnes ikke i balancen, men noteoplyses under noten for prioritetsgæld i overensstemmelse med andelsboligforeningsloven. Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap) værdiansættes til kostpris på aftaletidspunktet, svarende til 0 Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på balancedagen. Årets regulering af dagsværdien føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er opgjort af leverandøren af aftalen. Renteswappen indregnes i tilknytning til prioritetsgælden, da den anses for en integreret del af belåningen på foreningens ejendom. Værdien af renteswappen indgår i beregningen af andelsværdien. Øvrige gældsposter Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelse til udskudt skat Det er foreningens hensigt, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattepligtige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. Øvrige noter Nøgletal De i note 17 anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi. Andelsværdi Bestyrelsens opgørelse af maksimal andelsværdi fremgår af note 18. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligloven samt vedtægternes paragraf 15, stk. 2. Vedtægterne bestemmer desuden i paragraf 15, stk. 2, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

9 A/B Istedgade Resultatopgørelse for 2014 Ikke Ikke revideret revideret Realiseret Realiseret budget budget Note t. t Boligafgift, medlemmer Lejeindtægter Øvrige indtægter Indtægter ( ) Skatter og afgifter 2 ( ) (686) (718) ( ) Forsikringer ( ) (105) (105) ( ) Renholdelse og belysning mv. 3 ( ) (235) (264) (59.698) Gårdlavsbidrag (66.460) (60) (67) ( ) Vedligeholdelse 4 ( ) (185) (185) ( ) Administration mv. 5 ( ) (289) (269) (15.288) Afskrivninger, porttelefonanlæg (15.288) (15) (15) ( ) Omkostninger ( ) (1.575) (1.623) Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter ( ) Finansielle omkostninger 7 ( ) (2.121) (891) ( ) Resultat før skat Skat af årets resultat ( ) Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført til "Overført resultat mv.": Betalte prioritetsafdrag ( ) Overført restandel til årets resultat ( )

10 A/B Istedgade Balance pr Note Ejendommen matr.nr. 657 Udenbys Vester Kvarter Værdipapirer Anlægsaktiver Varmeregnskab Mellemregning, andelshavere internet Periodiserede renter, obligationer Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 A/B Istedgade Balance pr Note Andelskapital Overført resultat mv Egenkapital Prioritetsgæld og renteswap Varmeregnskab Vandregnskab Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt husleje Forudbetalt boligafgift Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 16 Nøgletal 17 Beregning af andelsværdi (max.) 18

12 A/B Istedgade Noter Ikke Ikke revideret revideret Realiseret Realiseret budget budget t. t. 1. Lejeindtægter Lejeindtægt Skatter og afgifter Ejendomsskatter Renholdelse af fortov Renovation mv (1.135) Refusion af vandafgift, gårdlaug Renholdelse og belysning mv Vicevært, løn Feriepenge inkl. regulering hensættelse Sociale ydelser Trappevask og vinduespolering Hovedrengøring, trapper Rengøringsartikler Elforbrug Ejendommens vand- og varmeforbrug Vedligeholdelse Graffiti, abonnement Maler Murer Snedker og tømrer Glarmester Vinduesvedligeholdelse VVS Kloakarbejder Varmecentral Varmemålere Elinstallatør Låseservice Ventilator Diverse materialer

13 A/B Istedgade Noter Ikke Ikke revideret revideret Realiseret Realiseret budget budget t. t. 5. Administration mv Administration Advokat Revision og regnskabsmæssig assistance Resthonorar Gebyrer, bank, giro, dataløn mv Påkravsgebyrer Opkrævningsgebyrer, boligafgift mv Varme- og vandregnskab Møder og generalforsamling Kontorhold inkl. porto Telefon og internet ABF, kontingent Gaver Arbejdsmiddage Diverse Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteindtægter, obligationer Kursavance, obligationer Kursregulering, obligationer

14 A/B Istedgade Noter Ikke Ikke revideret revideret Realiseret Realiseret budget budget t. t. 7. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter Renteudgift, Cibor6 lån, Nykredit Bank Renteswap, rente Kurstab, låneomlægning Låneomkostninger Kursregulering, obligationer Renteudgifter, bank/øvrige Afdrag

15 A/B Istedgade Noter Ejendommen matr.nr. 657 Udenbys Vester Kvarter Anskaffelsessum primo Porttelefonanlæg, anskaffet oktober 2006 Saldo Afskrivning, 10% p.a. af (15.288) (15.288) Ejendommen, bogført værdi i alt Ejendomsværdi pr Heraf grundværdi Nominel Kursværdi Kursværdi beholdning Værdipapirer 3,0% Nykredit (Tk) SDO Obligationerne er indlagt i værdipapirdepot (sikkerhedsdepot) nr i Nykredit Bank Vandregnskab Vandforbrug Indbetalt a conto fra beboere ( ) ( ) Årsopgørelse (42.826) (42.501)

16 A/B Istedgade Noter Varmeregnskab Varmeforbrug EMO-ordning Indbetalt a conto fra beboere ( ) ( ) Årsopgørelse (45.004) (25.356) 12. Likvide beholdninger Kassebeholdning, kasserer Nordea, pengemarkedskonto, kontonr Nykredit, andelsboligkredit, konto Andels- Overført indskud resultat mv. I alt 13. Egenkapital Egenkapital før andre reserver Saldo Årets regulering til markedsværdi , renteswap ( ) ( ) Betalte prioritetsafdrag Overført af årets resultat

17 A/B Istedgade Noter 14. Prioritetsrenter/Prioritetsgæld og renteswap Ud- Hovedstol Renter Restgæld Kursværdi løb Nykredit, 3% a Nykredit, 3% b Nykredit, anlægslån, var. rt. c Rentesikring (renteswap), markedsværdi d a og b) Kontante byfornyelseslån. Konvertible. Effektiv rentesats 3,0960 pct. p.a. Delvist offentligt støttet lån. c) Anlægslån. Variabel rente. CIBOR 6, opr Inkonvertibelt. Rente fastsættes 1. januar og 1. juli. Rente for 2. halvår 2014 = 1,30 pct. p.a. d) Der er indgået aftale om renteswap med Nykredit Bank A/S. Aftalen, som udløber 30. juni 2032, vedrører foreningens anlægslån med variabel rente. Renteswapaftalen indebærer, at renten er fastlåst til 5% p.a. Der er i forbindelse med byfornyelsessagen yderligere tinglyst lån i Nykredit med en hovedstol på i alt Restgælden udgør pr. 31. december (Lånet er 100% støttet af det offentlige) Opdeling af lån Langfristet del Kortfristet del (næste års afdrag)

18 A/B Istedgade Noter Skyldige omkostninger Skyldig vand, årsafregning Renovationsafgift, regulering Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Feriepengeforpligtelse Revision og regnskabsmæssig assistance Skyldig el Skyldig gårdlaugbidrag Eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for engagement med Nordea er deponeret ejerpantebrev, nom , med pant i ejendommen matr.nr. 657 Udenbys Vester Kvarter. Til sikkerhed for engagement med Nykredit er deponeret ejerpantebrev, nom , med pant i ejendommen matr.nr. 657 Udenbys Vester Kvarter. Til sikkerhed for engagement med Nykredit er deponeret realkreditpantebrev, nom , med pant i ejendommen matr.nr. 657 Udenbys Vester Kvarter. Aftale om rentesikring (renteswap) Leverandøren af aftalen (Nykredit) kan i henhold til aftalen om rentesikring kræve, at foreningen stiller yderligere sikkerhed. Til sikkerhed for betaling af hovedstol, renter mv. til Nykredit er indestående i værdipapirdepot nr stillet til sikkerhed. I øvrigt Der er salgs- og pantsætningsforbud i ejendommen matr. nr. 657 Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Istedgade 66-84, København. Ejendomsavancebeskatning I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået efter den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet det er foreningens hensigt, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Det er derfor ikke sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning.

19 A/B Istedgade Note, nøgleoplysninger 17. Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I A/B Istedgade anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Lovkrævede nøgleoplysninger I bilag 1 til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 er opregnet en række nøgleoplysninger om foreningens økonomi, der skal optages som noter til årsregnskabet. Nøgleoplysningerne er beregnet på baggrund af oplysningerne i årsregnskabet, herunder bestyrelsens forslag til værdiansættelse af andelene. Nøgleoplysningerne følger her: BBR Areal, Boligtype Antal m 2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele Andelskvadratmeter i alt B3 Boliglejemål 1 96 B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garager mv. B6 I alt Sæt kryds Boligernes areal (BBR) Boligernes areal (anden kilde) Det oprindelige indskud Andet C1 Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien? X C2 C3 Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: X År D1 Foreningens stiftelsesår: 1985 D2 Ejendommens opførelsesår: 1885

20 A/B Istedgade Udkast af 7. marts 2014 Note, nøgleoplysninger 17. Nøgletal, fortsat E1 E2 Sæt kryds Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for andelen? Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse, der er i foreningen: Ja Nej X F1 Sæt kryds Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffelses- Valuar- Offentlig prisen vurdering vurdering X F2 Forklaring på udregning Ejendomsværdi (F2) divideret Anvendt værdi pr med m 2 ultimo året i alt (B6) pr. m 2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip F3 Forklaring på udregning Andre reserver (F3) divideret Anvendt værdi pr med m 2 ultimo året i alt (B6) pr. m 2 Generalforsamlingsbestemte reserver 0 0 Forklaring på udregning Andre reserver (F3) divideret med ejendomsværdi (F2) ganget med 100 % F4 Reserver i pct. af ejendomsværdi 0%

21 A/B Istedgade Udkast af 7. marts 2014 Note, nøgleoplysninger 17. Nøgletal, fortsat Sæt kryds Ja Nej G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? X G2 G3 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser mv. (Lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? Er der tinglyst tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? X X Forklaring på udregning Ultimomånedens indtægt (uden fradrag for tomgang, tab mv.) ganget med 12 og divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) Kr. pr. andelsm 2 pr. år H1 H2 H3 Boligafgift (bolig og erhverv) Erhvervslejeindtægt Boliglejeindtægt x 12 / x 12 / x 12 / J Forklaring på udregning Årets overskud (før afdrag), gns. pr. andelskvadratmeter (sidste 3 år) Årets resultat divideret med med det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) Forrige år pr. andels-m 2 Sidste år pr. andels-m 2 I år pr. andels-m (187) 451

22 A/B Istedgade Udkast af 7. marts 2014 Note, nøgleoplysninger 17. Nøgletal, fortsat Gns. pr. andels-m2 Forklaring på udregning K1 Andelsværdi Andelsværdi på balancedagen (note 18) divideret det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) K2 Gæld - omsætningsaktiver (Gældsforpligtelser jf. balancen minus omsætningsaktiver jf. balancen) divideret det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) K3 Teknisk andelsværdi K1 plus K2 Forklaring på udregning Vedligehold (hhv. løbende og genopretning og renovering) jf. resultatopgørelsen divideret med det samlede areal ultimo året (B6) Forrige år pr. m 2 Sidste år pr. m 2 I år pr. m2 M1 M2 Vedligeholdelse, løbende (gns. pr. kvm.) Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. pr. kvm.) M3 Vedligeholdelse i alt ( pr. kvm.) Forklaring på udregning Regnskabsmæssig værdi af ejendommen (jf. balancen) - gældsforpligtelser i alt (jf. balancen) divideret med den regnskabsmæssige værdi af ejendommen (jf. balancen) ganget med 100 % P Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) (0,70)

23 A/B Istedgade Udkast af 7. marts 2014 Note, nøgleoplysninger 17. Nøgletal, fortsat Forklaring på udregning Årets afdrag divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) Forrige år pr. andels-m 2 Sidste år pr. andels-m 2 I år pr. andels-m2 R Årets afdrag pr. andelskvadratmeter (sidste 3 år) Supplerende nøgletal i øvrigt Ud over de lovkrævede nøgleoplysninger ovenfor er der beregnet følgende nøgletal pr. statusdagen, der medvirker til at skabe det fornødne overblik over foreningens økonomiske forhold: Kr. pr. m 2 Kr. pr. andelsm 2 total Offentlig ejendomsvurdering Valuarvurdering - - Anskaffelsessum (kostpris) Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi - - Kr. pr. m 2 Boligafgift i gennemsnit pr. andelsboligkvadratmeter 609 Boligafgift i gennemsnit pr. erhvervsandelkvadratmeter - Boliglejeindtægt i gennemsnit pr. udlejede boligkvadratmeter 636 Erhvervslejeindtægt i gennemsnit pr. udlejede erhvervslejekvadratmeter Omkostninger mv. i pct. af (omkostninger + finansielle poster netto + afdrag): I pct. Vedligeholdelsesomkostninger 5 Øvrige omkostninger 51 Finansielle poster,netto 4 Afdrag Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter 78

24 A/B Istedgade Note, værdiansættelse af andele 18. Beregning af andelsværdi Under henvisning til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at salg af andele er underlagt prismaksimeringsbestemmelserne. Den maksimale værdi opgøres på grundlag af den værdi ejendommen værdiansættes til i andelsværdiberegningen. Ifølge lovens 5, stk. 2 kan ejendommens værdi fastsættes til følgende værdier i andelsværdiberegningen: Litra a, anskaffelsessummen Litra b, handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurdering) Litra c, seneste offentlige vurdering Opmærksomheden henledes på, at andelsværdien påvirkes af ændringer i ejendommens værdiansættelse. Over tid sker der ændringer i ejendommens værdiansættelse, som vil have væsentlig indflydelse på andelsværdien, såvel i opadgående som nedadgående retning. Beregning efter litra a, anskaffelsessummen Der er ikke foretaget beregning efter litra a, anskaffelsessum Beregning efter litra b, handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurdering) Der er ikke foretaget beregning efter litra b, handelsværdi som udlejningsejendom Beregning efter litra c, seneste offentlige vurdering Egenkapital ifølge årsregnskabet Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Regulering, ejendommens værdi: Ejendommens bogførte værdi ( ) Ejendomsværdi, anskaffelsessum, individuelle altaner ( ) Regulering, prioritetsgæld: Prioritetsgæld, bogført restgæld Prioritetsgæld, kursværdi af restgæld ( ) ( ) Maksimal reguleret egenkapital

25 A/B Istedgade Note, værdiansættelse af andele 18. Beregning af andelsværdi, fortsat Maksimal reguleret egenkapital medfører, at værdien pr. andelskrone opgøres således: Reguleret egenkapital Andelskapital Værdi pr. andelskrone 343,60 362,21 eller Maksimal reguleret egenkapital medfører, at værdien pr. kvadratmeter opgøres således: Reguleret egenkapital Kvadratmeter 5.145, ,80 Værdi af egenkapitalen pr. kvadratmeter , ,45 I henhold til foreningens vedtægter er andelsværdien gældende fra datoen for generalforsamlingen til en efterfølgende generalforsamling. Dog skal værdien i henhold til domspraksis nedsættes, såfremt ejendommen medregnes til den seneste offentlige vurdering og der fremkommer en ny offentlig vurdering, der medfører, at andelskronens værdi ikke kan opretholdes. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at værdien pr. andelskrone fastsættes til 340,35

26 A/B Istedgade Note, værdiansættelse af andele 18. Beregning af andelsværdi, fortsat På den ordinære generalforsamling den blev værdien pr. andelskrone fastsat til 362,21 Maksimal Vedtaget værdi pr. værdi pr. Nominel andel pr. andel pr. Antal Størrelse andel Adresse boliger m2 Istedgade: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Samlet for 61 andele , Ejendommens beboere fordeler sig i antal således pr Andelshavere 61 Boliglejemål 1 Erhvervslejemål 4 66

27 A/B Istedgade Likviditetsoversigt for året 2015 Ikke revideret budget 2015 t. Budgetteret resultat for Prioritetsafdrag (1.168) Afskrivninger, porttelefon Indbetalinger Andre tilgodehavender 14 Varmeregnskab 39 Internetregnskab 13 Udbetalinger Skyldige omkostninger, forskydning (17) Vandregnskab (43) Forudbetalt boligafgift (9) Årets likviditetsforskydning Likvide midler pr , jf. årsregnskabets note Forventede likvide midler pr Foreningen råder over en trækningsret på foreningens konto i Nordea. Denne trækningsret udgør p.t t. Ud over de opgjorte likvide beholdninger, har foreningens en værdipapirbeholdning, hvor kursværdien pr udgør t. \TDI\

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk

AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Voldgade 107 DK 1552 København V Amager: Amogerbrogade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår CYRN LOPS BRANDT S t a t s a u t o r i s e r e d e revisorer A/S Andelsboligforeningen Stubmøllegården Årsrapport for 2011/12 26. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer Å/S Ved Vesterport

Læs mere

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere