Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015"

Transkript

1 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal jeg møde om morgenen? Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg? Hvad, hvem, hvornår..

2 Generelle regler... 3 Specifikt om STX... 6 Typer af prøver... 6 Eksamensbeviset... 7 Specifikt for årgangene... 8 Specifikt om HF Typer af prøver Eksamensbeviset Specifikt for årgangene

3 Generelle regler 1. Mød til tiden (der findes ingen gangbare undskyldninger for at komme for sent) En prøve er i gang, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med eksamensspørgsmålet. Ved skriftlige prøver, skal eksaminanderne møde 30 min før prøvestart, hvilket er yderst vigtigt for eksaminander, der benytter egen pc. Eksaminanden er selv ansvarlig for funktionsdygtigheden af den medbragte pc. Eksaminanden skal som udgangspunkt medbringe både pc og tilhørende printer. Hvis eleven ikke medbringer printer, skal eleven medbringe eget USB-stik, hvorpå filen indlæses og medbringes til udprintningspc en i eksamenslokalet. Eleverne kan ikke låne USB-stik af hinanden eller af skolen. For at forebygge snyd skal eleven benytte eget USB-stik. Dette gælder også ved prøver med digital aflevering som sikring ved ITsvigt. Ved mundtlige prøver skal eksaminanderne også møde 30 min før prøvestart, i flg. rækkefølgelisten. Kommer du for sent, eller udebliver du fra en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven. Det er rektor, der afgør, om du kan deltage eller ej. Giver han lov til deltagelse, får du ikke forlænget din prøvetid. 2. Skolen kan tilbyde prøvetidsforlængelse til eksaminander med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse eksaminander skal i god tid før prøvens afholdelse henvende sig til skolens administration. Der kræves normalt ekspertdokumentation for at udløse ekstra forberedelses- og/eller prøvetid. 3. Det er tilladt at anvende hjælpemidler til en prøve. De enkelte fag kan have begrænsninger i brugen af hjælpemidler, og eksaminanden er forpligtet til at holde sig orienteret om eventuelle begrænsninger, enten ved at spørge en faglærer eller ved at orientere sig på undervisningsministeriets hjemmeside, jf. 3

4 4. Eksaminander til gruppeforberedelse kan kommunikere i forberedelsestiden. Men det er ikke tilladt at anvende elektronisk kommunikation, hverken i forberedelsestiden eller ved prøveafholdelsen. Med elektronisk kommunikation menes brug af internet og mobiltelefon. (Dette gælder dog ikke ved prøver med 24 timers forberedelse). Mobiltelefonen skal være slukket det er ikke nok at sætte den på lydløs. Når en eksaminand fremlægger et gruppefremstillet produkt ved en individuel prøve, må de øvrige gruppemedlemmer ikke være til stede i lokalet, før de selv er eksamineret. 5. Snyd ved eksamen har konsekvenser Hvis en eksaminand gribes i at snyde ved eksamen, dvs. skaffe sig selv eller give en anden uretmæssig hjælp, bliver eksaminanden bortvist fra den pågældende prøve. Prøven vil da tidligst kunne aflægges ved næstfølgende eksamenstermin. (jan/dec eller maj/juni). Du skal ved aflevering af store skriftlige opgaver og ved skriftlig eksamen med din underskrift bekræfte, at opgaven er udformet uden uretsmæssig hjælp. 6. Fejl og mangler Hvis skolen bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler ved en prøve kan skolen tilbyde omprøve eller ombedømmelse. Ombedømmelse eller omprøve kan ikke resultere i en lavere karakter. 7. Eksaminanden kan klage over forhold ved prøven. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal være stilet til skolens rektor. Klagen skal indgives senest 2 uger efter at prøvens bedømmelse er bekendtgjort. Klagen skal nøje følge de fastlagte procedurer for klageindgivelse. Klage over skriftlig bedømmelse kan medføre et tilbud om ombedømmelse. Tages imod tilbuddet, skal man være opmærksom på, at en ombedømmelse kan medføre en lavere karakter. Se kapitel 10 i https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= for nærmere detaljer om klagereglerne. 4

5 8. Eksaminanden har ejendomsret til de produkter der evt udfærdiges ved en praktisk prøve. Hvis eksaminanden ikke benytter ejendomsretten indenfor 2 måneder efter prøvens bedømmelse, tilfalder ejendomsretten til produktet skolen. 9. Sygdom Ved akut sygdom fremskaffes lægeerklæring, og skolen tilstræber herefter, at du kan komme op til den aktuelle prøve hurtigst muligt. 5

6 Specifikt om STX Typer af prøver Der skelnes mellem tre forskellige prøvetyper: 1) Årsprøver Årsprøver er prøveeksamener og tæller ikke med på eksamensbeviset. De indgår dog i vurderingsgrundlaget for oprykning til næste skoleår, og der er mødepligt. Ved sygdom og andre former for ufrivilligt forfald arrangeres sygeårsprøve. Der er skriftlige årsprøver i fag, der kan afsluttes med skriftlig eksamen. Disse ligger i eksamensperioden skoleåret før faget afsluttes. Dette gælder også for fag, man har valgt som valgfag i 3.g. Prøven har typisk samme længde som eksamen. Der er mundtlige årsprøver efter 1.g og 2.g én hvert år. Skolens ledelse udvælger, hvilke fag man skal til årsprøve i. De er typisk lidt kortere end den endelige eksamen, men har som oftest samme prøveform. 2) Terminsprøver Terminsprøver er prøveeksamener og tæller ikke med på eksamensbeviset. De indgår dog i vurderingsgrundlaget for årskaraktererne, og der er mødepligt. Ved sygdom og andre former for ufrivilligt forfald arrangeres sygeterminsprøve. Der er skriftlige terminsprøver i fag, der kan afsluttes med skriftlig eksamen. Disse ligger i foråret i samme år som faget afsluttes. Prøven har samme længde som eksamen. Der er ingen mundtlige terminsprøver. 3) Eksamener Eksamener ligger i eksamensperioden efter afslutning af undervisningen, og resultatet påføres eksamensbeviset. Man skal ikke til prøve i alle fag, men derimod i en række fag efter et udtræk, der foretages af ministeriet. Udtrækket gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Der gælder følgende regler: I løbet af de tre år skal der aflægges i alt 8 prøver udover SRP Mindst to prøver skal normalt være aflagt ved udgangen af 2.g Man skal til mindst 3 skriftlige prøver og mindst 3 mundtlige prøver Man skal altid til eksamen i AT I A-niveau-fag med både skriftlig og mundtlig eksamen skal man altid op i enten den skriftlige eller den mundtlige prøve og muligvis i begge to. Hvis du i 3.g vælger at have 5 A-fag i alt, medfører det en ekstra eksamen, så du i alt skal aflægge 9 prøver udover SRP. Tilsvarende skal du aflægge 10 prøver udover SRP, hvis du i 3.g vælger at have 6 A-fag i alt. 6

7 Eksamensbeviset På eksamensbeviset listes alle opnåede års- og eksamenskarakterer, og der udregnes et vægtet gennemsnit, der er det foreløbige eksamensresultat. Her gælder følgende: Årskarakterer i afsluttede fag optræder altid på eksamensbeviset også selvom faget udtrækkes til eksamen. Eksamenskarakterer optræder kun i de fag, der faktisk udtrækkes til eksamen. NV og AP står på eksamensbeviset, men de tæller ikke med i gennemsnittet. Det vægtede gennemsnit udregnes, idet et A-fag har vægt 2, et B-fag har vægt 1,5 og et C-fag har vægt 1. AT-optræder med vægt 1,5, mens SRP optræder med vægt 2. Hvis du har et ekstra A-fag (dvs. 5 i alt), bliver dit foreløbige eksamensresultat ganget med 1,03 i forhold til optaget på videregående uddannelser. Har du to ekstra (dvs. 6 i alt), ganges der med 1,06. Se nærmere detaljer i 40 i https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Afprøv eventuelt udregningsprogrammet på 7

8 Specifikt for årgangene 1.g Årsprøver: Skriftlig årsprøve i engelsk og/eller matematik, hvis du går på en studieretning, hvor faget er på B-niveau. Én mundtlig årsprøve. Terminsprøver: Ingen Eksamener: Typisk har du 0 eller 1 mundtlig eksamen. Offentliggørelse: Prøver der afholdes før 29. maj offentliggøres den 13. maj. Resten af prøveplanen offentliggøres den 20. maj. Første mulige prøvedag er den 21. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 24. juni. Offentliggørelse sker på forsiden af Lectio. 2.g Årsprøver Skriftlig årsprøve i fag du følger i 3.g, hvis fagene har mulighed for skriftlig eksamen. Mundtlig årsprøve i AT. Terminsprøver Skriftlig terminsprøve i engelsk og/eller matematik, hvis du afslutter faget efter 2.g. Eksamener Typisk 1-2 eksamener. Offentliggørelse Skriftlige prøver samt mundtlige der afholdes før 29. maj offentliggøres den 13. maj. Resten af prøveplanen offentliggøres den 20. maj. Første mulige prøvedag er den 21. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 24. juni. Offentliggørelse sker på forsiden af Lectio. 8

9 3.g Årsprøver Ingen Terminsprøver Skriftlig terminsprøve i fag hvor der er mulighed for skriftlig eksamen. Eksamener Det samlede antal prøver efter 3.g skal (udover SRP) være 8. Ved at fratrække tidligere eksamener fra 1.g og 2.g i fag du ikke har valgt at opgradere, kender du antallet. Der gælder følgende regler: Mindst 3 skriftlige og mindst 3 mundtlige prøver Man skal altid til eksamen i AT vær opmærksom på at din synopsis skal indeholde alle påkrævede punkter og at din studierapport skal være til stede ved eksamen ellers kan du ikke aflægge prøven I A-fag med både skriftlig og mundtlig eksamen skal man altid op i enten den skriftlige eller den mundtlige prøve og muligvis i begge to Både skriftlige og mundtlige eksamener er i udtræk Offentliggørelse Skriftlige prøver samt mundtlige der afholdes før 29. maj offentliggøres den 13. maj. Resten af prøveplanen offentliggøres den 20. maj. Første mulige prøvedag er den 21. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 24. juni. Offentliggørelse sker på forsiden af Lectio. Vær opmærksom på at eksamensperioden ikke indeholder decideret læseferie. Med den forholdsvist korte eksamensperiode in mente, kan det i 3.g sandsynligvis ikke undgås, at der for en del elever ligger eksamener to dage i træk - dette gælder i særlig grad, hvis man er på særlige vilkår. 9

10 Specifikt om HF Typer af prøver Der skelnes mellem tre forskellige prøvetyper: 1) Årsprøver Årsprøver er skriftlige prøveeksamener og tæller ikke med på eksamensbeviset. De indgår dog i vurderingsgrundlaget for oprykning til næste skoleår, og der er mødepligt. Ved sygdom og andre former for ufrivilligt forfald arrangeres sygeårsprøve. Der er årsprøver i fag, der kan afsluttes med skriftlig eksamen. Disse ligger i eksamensperioden skoleåret før faget afsluttes. Prøven har typisk samme længde som eksamen. 2) Terminsprøver Terminsprøver er skriftlige prøveeksamener og tæller ikke med på eksamensbeviset. Der er mødepligt, og ved sygdom og andre former for ufrivilligt forfald arrangeres sygeterminsprøve. Der er terminsprøver i fag, der afsluttes med skriftlig eksamen. Disse ligger i foråret i samme år som faget afsluttes. Prøven har samme længde som den endelige eksamen. 3) Eksamener Eksamener ligger i eksamensperioden efter afslutning af undervisningen, og resultatet påføres eksamensbeviset. Man skal til prøve i alle fag, bortset fra idræt på C-niveau. Eksamensbeviset På eksamensbeviset listes alle opnåede eksamenskarakterer, og der udregnes et vægtet gennemsnit, der er det foreløbige eksamensresultat. Her gælder, at et A-fag har vægt 2, et B-fag har vægt 1,5 og et C-fag har vægt 1. Hvis du har engelsk på A-niveau, bliver dit foreløbige eksamensresultat ganget med 1,03. Se nærmere detaljer i 40 i https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Afprøv eventuelt udregningsprogrammet på 10

11 Specifikt for årgangene 1.hf 2.hf Årsprøver: Skriftlig årsprøve i engelsk og dansk samt i matematik, hvis du har valgt matematik på B-niveau. Husk at der er mødepligt. Terminsprøver: Skriftlig terminsprøve i matematik, hvis du afslutter faget efter 1.hf. Husk at der er mødepligt. Eksamener: Skriftlig og mundtlig eksamen i matematik, hvis du afslutter faget efter 1.hf. Mundtlig eksamen i nf og dit kunstneriske fag, medmindre du opgraderer dette. Offentliggørelse: Prøveplanen offentliggøres så tidligt som muligt og senest den 20. maj. Første mulige prøvedag er den 21. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 24. juni. Offentliggørelse sker på forsiden af Lectio. Bemærk at resultatet af eksamener og årsprøver efter 1.hf indgår i vurdering af oprykning til 2. hf. Årsprøver Ingen Terminsprøver Skriftlig terminsprøve i engelsk og dansk samt i matematik, hvis du har valgt faget på B-niveau. Husk at der er mødepligt. Eksamener Eksamener i alle de fag du afslutter efter 2.hf. Offentliggørelse Prøveplanen offentliggøres så tidligt som muligt og senest den 20. maj. Første mulige prøvedag er den 21. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 24. juni. Offentliggørelse sker på skrift og på forsiden af Lectio. Vær opmærksom på at eksamensperioden ikke indeholder decideret læseferie. Med den forholdsvist korte eksamensperiode in mente, kan det i 2.hf sandsynligvis ikke undgås, at der for en del elever ligger eksamener to dage i træk. 11

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere