VEDTÆGTER. for Sydvestjysk Landboforening. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for Sydvestjysk Landboforening. Marts 2015"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Sydvestjysk Landboforening Marts 2015

2 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sydvestjysk Landboforening. Dens primære område er Syd- og Vestjylland, og dens hjemsted er John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes/landbofamiliernes fagpolitiske, erhvervs-økonomiske, sociale samt landbrugsfaglige interesser. Tilhørsforhold 3 Foreningen er medlem af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Medlemmer 4 Enhver person, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som landmandsmedlemmer (aktive medlemmer) optages personer, der er selvstændige landmænd, enten som ejere, brugere, disses ægtefæller/samlevere, driftsledere eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab. Endvidere optages aktive medlemmers ægtefælle/samlever som aktiv nr. 2. Også interessenter optages som aktiv nr. 2, forudsat at én interessent i et I/S er aktivt medlem. Som interessemedlemmer (passive medlemmer) kan optages personer, virksomheder og landbrugsfaglige foreninger med interesse for foreningens virke. Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen. 5 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet for regnskabsåret opkræves hvert år inden udgangen af januar måned. Såfremt kontingentet for regnskabsåret ikke er betalt inden den 31. marts, fortaber medlemmet sine rettigheder 6 Ved kontingentets betaling udstedes et medlemsbevis, der giver medlemmerne ret til på medlemsvilkår: at gøre brug af foreningens faglige rådgivning efter de for foreningen til enhver tid

3 gældende regler. at deltage i foreningens møder og arrangementer. at modtage erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarers medlemsblad. Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om ændring af anvendelsen af medlemsbeviset. 7 Indmeldelse i foreningen sker gennem foreningens sekretariat. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter. 8 Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens sekretariat inden den 1. oktober med virkning fra det følgende regnskabsår. Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det respektive år. Bestyrelsen har bemyndigelse til ved særlige omstændigheder at imødekomme en udmeldelse med en kortere tidsfrist. 9 Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, som ikke overholder foreningens regler og vedtægter. Medlemmet kan forlange en udelukkelse afprøvet ved en afstemning på førstkommende generalforsamling, hvor udelukkelsen kan forkastes ved absolut flertal. Generalforsamling 10 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen, men kun landmandsmedlemmer (aktive medlemmer) og medlemmer i kategorien aktiv nr. 2 har stemmeret og er valgbare. 11 Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen. I sager uden for dagsordenen kan der ikke træffes gyldig beslutning.

4 12 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest den 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 20 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse. 13 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel gennem bekendtgørelse i foreningens eget medlemsblad og/eller ved personlig invitation efter bestyrelsens beslutning og med angivelse af dagsorden. 14 Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne, og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen. Over det på generalforsamlingen passerede skrives et referat, der underskrives af dirigenten. 15 På den årlige ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget: 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt initiativer for indeværende år. 3. Debat om og godkendelse af bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revision. 8. Eventuelt. 16 Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden senest den 15. januar.

5 17 Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Der stemmes efter prioriteringsmetoden, jævnfør foreningens valgregulativ. Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller et medlem kræver det, ellers ved håndsoprækning. Der kan stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder, dog maks. 1 fuldmagt pr. fremmødte. Bestyrelsen 18 Bestyrelsen består af mindst 13 og maksimalt 16 medlemmer, hvoraf ét medlem vælges på årsmødet for økologi. Generalforsamlingen vælger i alt 12 medlemmer. Såfremt der blandt de 12 valgte ikke er repræsentation af foreningens svineproducenter, kvægproducenter eller deltidslandmænd, foretager generalforsamlingen valg af yderligere et eller to medlemmer, så der sikres en bestyrelsesrepræsentant for disse to medlemsgrupper. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, idet halvdelen afgår hvert år. Afgår formanden inden en valgperiodes udløb, overtager næstformanden formandsposten. 19 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, to næstformænd samt repræsentanter til brugergrupperne, jævnfør Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar over for generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne herunder formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 21 Bestyrelsen nedsætter et formandskab til under ansvar over for bestyrelsen at behandle løbende sager. Formandskabets kompetence fastlægges af bestyrelsen og beskrives i forretningsordenen for bestyrelsen. 22 Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Landbrug & Fødevarers

6 landsdelegeretmøde. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til råd og lignende. 23 Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. 24 Bestyrelsen fastlægger regler om vederlag for arbejde udført i foreningens tjeneste. 25 Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til sikkerhed herfor at give pant i foreningens ejendom. Foreningen tegnes normalt af bestyrelsens formand, eller ved dennes forfald af første næstformand, sammen med foreningens direktør. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 26 Bestyrelsen kan helt eller delvist meddele prokura. Bestyrelsen skal til stadighed være underrettet om hvilke personer, der i henhold til fuldmagt tegner foreningen. 27 Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydning for dens virksomhed. 28 Bestyrelsen indkaldes på formandens foranledning, når formanden finder det fornødent, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom, dog minimum otte møder pr. år. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og normalt med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at relevante personer kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet udsendes senest otte dage efter mødet. Brugergrupper 29 Som repræsentanter for brugere af rådgivningsvirksomheden nedsættes fem brugergrupper for henholdsvis: Planteavl, kvægbrug, svineproduktion, deltidslandbrug og økologi. Bestyrelsen vælger af sin midte tre medlemmer til brugergrupperne planteavl, kvæg

7 og svin. Brugergruppen vedrørende økologi sammensættes på økologernes årsmøde, hvor der også udpeges et medlem til Sydvestjysk Landboforenings bestyrelse. Brugergruppen deltid består som minimum af den person, der er valgt ind som repræsentant for aktive deltidslandmænd (se valgregulativet). Brugergruppernes arbejde foregår i henhold til forretningsordenen for brugergrupper i Jysk Landbrugsrådgivning I/S. Arbejdet foregår under ansvar over for bestyrelsen. Brugergrupperne konstituerer sig selv med formand og næstformand i fællesskab med tilsvarende brugergrupper i Jysk Landbrug. Formand og næstformand skal være fra hver sin forening, og formanden indtræder i bestyrelsen for Jysk Landbrugsrådgivning. 30 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Behovet for bestyrelsesnedsatte udvalg vurderes en gang årligt ved konstitueringen. 31 På bestyrelsens foranledning indkaldes der mindst én gang årligt til et medlemsmøde. Ethvert spørgsmål vedrørende foreningens forhold og virksomhed samt foreningens politik kan behandles på dette møde. Hæftelse 32 Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. Regnskab og revision 33 Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen. 34 Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 35 Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som

8 stemmer overens med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens størrelse muliggør at tilgodese det angivne formål. Vedtægtsændringer og ophør 36 Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden efter reglerne i 13 og 16. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med to tredjedele flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 37 Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Sammenslutningen med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den fortsættende forening samtidig godkendes. 38 Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres foreningens aktiver, passiver og forpligtelser til den fortsættende forening. 39 Ved foreningens totale ophør kan foreningens formue ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den afsluttende generalforsamling anvendes til gavn for landbruget inden for foreningens område. Ikrafttræden 40 Disse vedtægter træder i stedet for de hidtidige vedtægter i Nr. Nebel Landboforening, Sydvestjysk Landboforening, Varde Landboforening og Øster Herreds Landboforening og er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingerne den 6. marts 2001 og træder i kraft straks efter vedtagelsen i de fire landboforeninger. 41 Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter. De er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen

9 den 2. marts 2004 og træder i kraft den 2. marts Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtæger. De er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 1. marts 2005 og træder i kraft den 1. marts Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter. Vedtægterne er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 12. marts 2009 og træder i kraft den 12. marts Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter. Vedtægterne er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 8. marts 2011 og træder i kraft den 8. marts Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter. Vedtægterne er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 10. marts 2015 og træder i kraft den 10. marts Bestyrelsens og den seneste generalforsamlings dirigents underskrifter Claus Christensen Hans Juul Jessen Anders Harck Formand 1. næstformand 2. næstformand Henrik Søgaard Niels Chr. Laursen Bjarne Nørtoft Hans Marten Smidt Keld Nørremark Erik S. Husted Lars Jager Madsen Ove Sidding Nielsen Kasper Clausen Per Skousen Ole Damkjær Sørensen Dirigent

10 Valgregulativ Forslag Dirigenten opfordrer til, at kun personer, der har givet deres tilsagn, bliver bragt i forslag som kandidater til bestyrelsen. Valg og afstemning Inden afstemningen sættes i værk opfordrer dirigenten til, at de opstillede kandidater tilkendegiver, om de ønsker at vælges som repræsentant for henholdsvis aktive svineproducenter, aktive kvægproducenter eller aktive deltidslandmænd. Ingen kandidat kan mod sin vilje vælges som repræsentant for en bestemt gruppe. Dirigenten opfordrer til, at medlemmerne ved deres stemmeafgivning har med i deres overvejelser, at også kandidater for de to nævnte grupper bliver repræsenteret i bestyrelsen. Supplerende valg Når valghandlingen er afsluttet, og det er kendt, om nogle af kandidaterne for henholdsvis aktive svineproducenter, aktive kvægproducenter og aktive deltidslandmænd blev valgt, afgør dirigenten, om der er behov for en supplerende valgrunde for at sikre repræsentation af disse grupper. Kandidater foreslås inden for de grupperinger. Valgene foregår på en fortrykt stemmeseddel med en kolonne for hver af kategorierne svineproduktion, kvægproduktion og deltidslandbrug. Alle valg foregår efter prioriteringsmetoden, således at hvert medlem opfører den kandidat, som han helst ønsker valgt, ud for stemmesedlen rubrik et (1. stemmer). Den kandidat, som herefter ønskes valgt, anføres ud for rubrik to (2. stemmer), og ud for rubrik tre (3. stemmer) den som medlemmet derefter ønsker valgt, og så fremdeles. Stemmesedlen er gyldig, uanset om den indeholder flere eller færre navne, end der er ledige poster. Blanke stemmesedler betragtes derimod ikke som afgivet og tæller ikke med ved udregningen af det nedenfor omhandlede fordelingstal. Opgørelsen Opgørelsen af valget sker ved, at antallet af 1. stemmer på hver enkelt kandidat optælles. Summen af 1. stemmerne giver antallet af gyldige afgivne stemmer, hvorefter fordelingstallet udregnes: Fordelingstallet = Antal gyldige, afgivne stemmer divideret med antal kandidater, der skal vælges. Fordelingstallet rundes om nødvendigt opad til nærmeste hele tal. For at være

11 valgt efter første stemmeoptælling kræves et antal 1. stemmer svarende til fordelingstallet. Såfremt første stemmeoptælling ikke giver valg af alle ledige poster, optælles og fordeles 2. stemmer, som herefter tillægges de allerede opnåede 1. stemmer. I det omfang kandidaterne opnår fordelingstallet her, er de valgt. Proceduren gentages for 3. stemmer, 4. stemmer og så videre, indtil alle ledige poster er besat. Har man efter optælling af samtlige stemmer én eller flere ledige poster, fordi fordelingstallet ikke er opnået, vælges kandidaterne således, at den eller disse anses for valgt, som har opnået flest stemmer. Dersom der ved optællingen af stemmer er stemmelighed mellem flere kandidater, er den kandidat, som har flest 1. stemmer, valgt. Hvis antallet af 1. stemmer er ens, er antallet af 2. stemmer afgørende, og så fremdeles. Afgør denne fremgangsmåde ikke valget, foretages lodtrækning.

12

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende fra 5. maj 2011. for Dansk Fjernvarme

VEDTÆGTER. Gældende fra 5. maj 2011. for Dansk Fjernvarme VEDTÆGTER Gældende fra 5. maj 2011 for Dansk Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1. stk. Foreningens navn er Dansk Fjernvarme. Foreningens binavne er Danske Fjernvarmeværkers Forening, Dansk Fjernvarmeforening

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere