Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn"

Transkript

1 Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: Sagsnummer.: P Version nr.: 3

2 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre 2. etape af udbygningen af Lystbådehavnen i Faaborg med bådpladser med en bevilling på 5,5 mil. kr. Den efterfølgende licitation har imidlertid givet tilbud, der er mere end dobbelt så dyrt som det afsatte beløb. Kommunalbestyrelsen ønsker på baggrund af dette en analyse af mulighederne for etablering af bådepladser indenfor bevillingsrammen, samt hvilke alternative muligheder arbejdsgruppen vurderer som rentable forstået på den måde at lejeindtægten på de enkelte pladser kan finansiere anlægsudgiften efter 3 år. Uanset udbygningsmodel, skal der etableres mellem 245 og 280 meter af en meget bekostelig bølgeskærm. Forskellen i den samlede pris ved etablering af 60 og 118 bådpladser bliver derfor meget lille. Det er derfor ikke rentabelt at etablere mindre end 118 bådpladser. Hvis udbygningen af lystbådehavnen skal holdes inden for den allerede afsatte bevilling, vil der kun kunne etableres ca. 24 bådpladser. Muligheden for at udbygge lystbådehavnen med flydebroer har været undersøgt, men findes ikke rentabel. Redegørelse for udbud og licitationsresultat Faaborg Havn har i foråret/sommeren 2011, med A1 Consult som bygherrerådgiver, udbudt 2. etape af udbygningen af lystbådehavnen i totalentreprise. Tilbudskriterier for opgaven var økonomisk mest fordelagtige tilbud med tilladelse til alternative tilbud. Det udbudte projekt omfatter 60 nye bådpladser på SV-siden af serviceøen der blev etableret i Udbudsmaterialet var baseret på tidligere bygherrerådgiveres skitser, og det blev besluttet at udbyde med den skitserede planløsning, idet der af flere omgange har været gennemført geotekniske undersøgelsesboringer dækkende for netop dette område. I udbudsmaterialer opfordres entreprenørerne også til at undersøge både alternative konstruktionstyper og planløsninger. Gennem et af underkriterierne for tildeling (pris per bådplads, vægtet med 85 %) opfordredes entreprenørerne ligeledes til at optimere planløsningen og konstruktioner med henblik på at nedbringe anlægsudgiften per ny bådplads. Den efterfølgende licitation har givet bud på mellem 11,22 og 11,97 mil. kr. for mellem 60 og 118 bådepladser. Af de modtagne tilbud har rådgivende konsulentfirma A1 Consult vurderet Mogens Pedersen Nyborgs tilbudte alternative 2 som det bedste, hvor der kan etableres 118 bådpladser for en samlet pris på 11,45 mil. kr. Dertil bør lægges mellem 10 og 20 % til uforudsete udgifter, samt 240,000 kr. til ekstern rådgivning. Samlet pris 13,8 mio kr. Se bilag 1 for dispositionsforslag. Grundet behovet for at etablere mellem 245 og 280 meter bølgeskærm, uanset hvor mange pladser der anlægges, anses det ikke for muligt at holde en rentabel pladspris ved etablering af 60 bådepladser. Ingen af de tilbudsgivende entreprenører har undersøgt og afgivet tilbud på alternative konstruktionstyper og planløsninger. Der var fra havnemester og rådgiver en Side 2

3 forventning om, at et alternativ med flydebroer ville være blevet foreslået. Arbejdsgruppen har derfor undersøgt denne mulighed. Det afgivne alternative tilbud fra Morgens Pedersen vurderes til at være særdeles fordelagtigt, i sammenligning med udvidelse af lystbådehavne andre steder i Danmark foretaget i Med en bådpladspris på ca kr. ligger dette tilbud væsentlig under gængse 2011 priser som vurderes til at være mellem kr. per bådplads 1. Vurdering af mulighederne indenfor den eksisterende bevilling Der er foretaget en vurdering af mulighederne for at udvide lystbådehavnen indenfor den afsatte bevilling på 5,5 mio. kr. Der vil kunne etableres ca. 24 bådpladser inden for den afsatte bevilling, hvilket giver en pladspris på ca. 231,500 kr. dette er ikke rentabelt 2. Belysning af alternative muligheder for udvidelse af lystbådehavnen Alternative muligheder for udvidelse af lystbådehavnen har været analyseret af arbejdsgruppen i samarbejde med rådgiver. I analysen er medtaget muligheden for at anlægge flydebroer (pontonbroer), samt mulige alternative placeringer af faste broer. Afgørende for resultatet af denne analyse er imidlertid at de særlige bølge- og vindforhold kræver mellem 245 og 280 m bølgeskærm uanset hvordan udvidelsen designes, såfremt der ønskes mere end 24 pladser. Endvidere viser analysen at flydebroer er et dyrere alternativ, hvorfor det ikke anbefales at arbejde videre med denne løsning. Prisberegninger ved forskellige alternativer viser at prisen per bådplads varierer fra ca kr./plads ved etablering af 60 pladser ved benyttelse af de af entreprenørerne foreslåede design, til det halve ved etablering af 118 pladser. Som nævnt er behovet for bølgeskærm den dyre investering og de pladser der vil blive sparet væk ved en billigere løsning vil være de billige pladser som samlet set er med til at holde prisen per plads nede på et rentabelt niveau. Afsætningspotentialet Da der benyttes forskellige metoder til at afregne bådpladspriser i de forskellige havne på Fyn, er det ikke muligt at foretage en fuldstændig udtømmende sammenligning. Men følgende nøgletal for fem havne på Fyn viser, at en bådplads i Faaborg er konkurrencedygtig med bådpladser på resten af Fyn: Havn Antal Bådpladser Bådplads (kr./år) Faaborg ,62*/ 4.311,17** Depositum ,00*/ 5.407,68** Optagning, isætning og vinterplads (kr./år) 1.200*/ 1.200** Pris for at blive skrevet på venteliste 240*/ 240** 1 Vurdering fra rådgivende konsulentfirma A1 Consult. Baseret på lystbådehavnsbyggeri udført i 2011 i Danmark. 2 Vurdering fra rådgivende konsulentfirma A1 Consult. Side 3

4 3.608,24*** 1.200** 240*** Svendborg , ,00 inkluderet 400 Nyborg ,00 Ikke oplyst inkluderet 0 Assens , ,00**** inkluderet 0 Middelfart ,00 Ikke oplyst Ikke oplyst 400 Ved alle priser er der benyttet en gennemsnitlig standard bådplads på 3,5 x 13 m. Bemærk! alle priser er excl. Moms. *For pladser i den nye del af lystbådehavnen etableret i 2005 ** For pladser i den gamle havn fra 2005 ( ved nytegning af kontrakt ) *** For pladser med kontrakt før 2005 ****der er tale om en andel, og det er bådejers ansvar at få solgt sit andelsbevis/plads. I en vurdering af afsætningspotentialet for bådepladser i Faaborg Lystbådehavn må informationer om venteliste både i Faaborg lystbådehavn, men også i andre fynske lystbådehavne medtages, da det må forventes at der vil være interesse for en fastliggerplads i Faaborg havn såfremt der er lang venteliste i en bådejers lokale havn. En rundspørge til de fire store lystbådehavne på Fyn viste følgende venteliste: Faaborg Lystbådehavn: 61 Svendborg (alle havne inkl. Ø-havne): 307 Nyborg lystbådehavn: Ca. 45 Assens Lystbådehavn: 8 Middelfart Lystbådehavn: 140 Den nuværende venteliste er ikke i sig selv er en garanti for at alle 61, der er skrevet op til Faaborg lystbådehavn, vil sige ja tak. For at få et mere sikkert billede af interessen, kunne man forestille sig en ventelistemodel, hvor det koster et betydeligt beløb ( kr.), for at blive skrevet op - beløbet refunderet når man modtager en plads i lystbådehavnen. Et sådan system vil give en mere realistisk venteliste, men vil omvendt fratage mange muligheden for at skrive sig på ventelisten. Det findes heller ikke i andre havne. I vurderinger af hvorvidt 118 bådpladser vil kunne lejes ud bør medtages Fåborg havns unikke placering med muligheder for at sejle i det Sydfynske øhav. Prisfastsættelse af bådpladser i Faaborg Lystbådehavn Prisen på bådpladser er på nuværende tidspunkt differentieret i forhold til den nye og den gamle del af lystbådehavnen. Priserne udregnes efter følgende princip pr. m2 bådplads. Pladser fra 2005 : Grundbeløb ( ens for alle ) leje pr. m ,48 kr. 93,08 kr. Indskud pr. m2 324,00 kr. ( bliver ikke reguleret ) Side 4

5 Pladser gamle lystbådehavn fra 2005 : ( ved nytegning af kontrakt ) Grundbeløb : leje pr. m2 : Indskud pr. m2 : 1.092,26 kr. 70,71 kr. 118,85 kr. Pladser med kontrakt fra før 2005 leje pr. m2 79,30 kr. Således betales der for en plads på 3,5 x 13 m henholdsvis 6.487,62 kr. årligt i den nye del af lystbådehavnen fra 2005, og 4.311,17 kr. årligt for pladser i den gamle lystbådehavn fra kontrakt pladser fra før 2005 betaler 3.608,24 kr. Bemærk at alle priser er ekskl. Moms. Da lystbådehavnen blev udbygget i 2005 var det et krav at udbygningen ikke skulle medføre prisforhøjelser på de eksisterende pladser. Dog var de "gamle" pladser med til at finansiere servicebygning og legeplads, og oplevede en mindre prisstigning. Pladserne i den gamle havn er forbeholdt borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune og de lavere priser medfører at pensionister, førtidspensionister og andre med lavere indkomst har mulighed for at have en bådplads i Faaborg havn og familier flytter til kommunen. Økonomi og priser: Det bedste tilbud ved udbuddet af 2. etape af lystbådehavnen er jf. afsnittet om Redegørelse for udbud og licitationsresultatet en samlet pris på 13,8 mio. kr. Inkl. indeksregulering af entreprenørkontrakten vil den samlede pris udgøre 14,1 mio. kr. Det anbefales, at man ved udlejning af den nye havn, skal indbetale et indskud/depositum svarende til indskud/deposita i 2005 og at det totale indskud på 2 mio. kr. så anvendes som en del af finansieringen. Det betyder, at Faaborg Lystbådehavn skal låne 12,1 mio. kr. for at finansiere den nye havn. Med renteniveauet den og med tilbagebetaling af lånet over 25 år, vil den årlige ydelse være på kr. pr. år. Ud fra de nuværende ventelister, forventes det ikke, at alle pladser kan udlejes straks efter at udbygningen er færdig ultimo 2012/primo Det er derfor indsat som forudsætning, at samtlige pladser udlejes over en 3 års periode, således lystbådehavnen først opnår den fulde lejeindtægt og indbetalt det samlede indskud/deposita i 2015 og at priserne sættes lig med priserne i Den ny havn fra Konsekvenser i driftsbudgettet fremgår af bilag 2 Driftsbudget (A). Arbejdsgruppen har endvidere vurderet forskellige forslag til harmonisering af priser i lystbådehavnen. Side 5

6 I bilag 2 Driftsbudget (B) er indregnet konsekvenserne af, at man sætter priserne for pladserne fra Den gamle havnedel før 2005 (blå havn) lig med Den gamle havnedel efter 2005 (gul havn). Det giver en samlet merindtægt pr. år på kr. Umiddelbart burde en harmonisering af disse priser betyde, at lejerne i den blå havn ville få en årlig prisstigning fra 3.683,08 kr. til 3.933,46 kr. Men ved en ændring af prisstrukturen, til en struktur, hvor der indgår et fast grundbeløb pr. plads, vil stigningen i gennemsnit blive fra 3.683,08 kr. til 4.360,16 kr., d v. s. en stigning på 677,08 kr./år. I bilag 2 Driftsbudget (C) er indregnet konsekvenserne af, at man sætter priserne for pladserne lig med priserne for Den ny havn fra 2005 (grøn havn). Samlet vil det give en årlig merindtægt på kr., men formentlig også betyde, at der ikke i fuldt omfang bliver brug for de 118 pladser i Ny havn - aktuelt projekt, da det må forventes at en del af de nuværende bådpladslejere i Den gamle havnedel før 2005 (blå havn), og Den gamle havnedel efter 2005 (gul havn) vil opsige deres kontrakt som følge af den voldsomme prisstigning de vil opleve. I bilag 2 Driftsbudget (D) har arbejdsgruppen arbejdet med en prisstruktur, hvor man for hele lystbådehavnen, herunder også de 118 pladser i det aktuelle projekt, harmoniserer priserne til et Fyn gennemsnit på kr. pr. år. Beløbet 5.500,00 kr. er sammensat af et grundbeløb på 1.719,50 kr. og en m2 pris på 83,09 kr. Der er i de vedtagne budgetter for 2010 og 2011 indarbejdet et samlet anlægsbeløb på 21,050 mio. kr. til Udvikling af Faaborg Havn heraf 5,5 mio. kr. vedrørende udvidelse af lystbådehavnen. Der er indregnet låneoptagelse til hele anlægsudgiften. Jf. de vedtagne budgetter, skal Faaborg Havn kun delvist afholde udgifter til ydelse på lån i de første 5 år ( ). Forskellen mellem udgift til lån og de øgede driftsindtægter til Faaborg Havn er finansieret via kommunens udviklingsstrategi. Det er forudsat at Faaborg Havn fra og med 2016 kan finansiere ydelsen på lån indenfor driftsbudgettet. Der er afsat følgende beløb i det vedtagne budget for 2012 ( ) til ydelse på lån vedrørende den del der vedrører udvidelse af lystbådehavnen: kr. i kr. i kr. i kr. i 2015 Finansieringsbehovene i de beskrevne Driftsbudgetter A-D vil således reelt være mindre, da der allerede er afsat budget til en del af udgiften til ydelse på lån. I forhold til det anbefalede Driftsbudget B vil der være behov for et kommunalt tilskud i 2013 og 2014 på samlet kr. De allerede afsatte Side 6

7 beløb i ( kr.) kan finansiere udgiften, og der er således ikke behov for yderligere tilskud end det som allerede er afsat. Økonomistaben anbefaler, at budgetterne på området tilrettes, når de endelige tal for projektet foreligger, og at et eventuelt overskud tilføres kassebeholdningen/udviklingsstrategien. Eventuelt underskud overstigende kr. skal finansieres af havnens eget budget. De juridiske udfordringer i forhold til harmonisering De juridiske udfordringer, der umiddelbart synes at være i forhold til sagen, går primært på regulering af priserne for leje af en bådplads. Harmonisering af priserne stemmer overens med de strategier, der arbejdes efter i kommunen, og er i tråd med det forvaltningsretlige princip om lighed. Kommunens borgere bør som udgangspunkt behandles ens, og der skal være konsekvens i de afgørelser og beslutninger, der træffes i kommunen. Der er naturligvis mulighed for differentiering, når saglige grunde taler herfor. Et sagligt argument kan være, at nogle borgere har en berettiget forventning i forhold til beslutningen. Det skal naturligvis skønnes, hvor langt en sådan berettiget forventning kan strække sig. I den pågældende sag kan det anføres, at de borgere, der har en bådplads i henholdsvis blå og gul havn til lavere priser end pladserne i grøn havn, har en berettiget forventning om, at de kan fortsætte med sådanne lave priser, idet der ikke er indføjet lejereguleringer i kontrakterne. En berettiget forventning betyder dog ikke, at lejerne med rette kan forvente, at lejen ikke reguleres overhovedet. Heroverfor står, at priserne bør være ens for alle borgere, såfremt det er den samme ydelse man får. En fuldstændig harmonisering af priserne bør nok tilstræbes, men det ovenfor anførte saglige hensyn om berettiget forventning kan betyde, at det må ske over en given årrække. Uanset hvilken model for harmonisering, der vælges, er det vigtigt at være opmærksom på varsling af de ændringer der måtte komme for de nuværende lejere. Arbejdsgruppen anbefaler følgende, såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der skal ske en harmonisering af priserne fra 2013: Arbejdsgruppen vurderer, at den mindst følsomme harmonisering af priserne i Faaborg Lystbådehavn, vil være, hvor man fra 2013 harmoniserer priserne i havnen således, at priserne i Den gamle havnedel før 2005 (blå havn) harmoniseres med priserne i Den gamle havnedel efter 2005 (gul havn ) Driftsbudget B og at man efterfølgende udfaser alle lejemål i gul havn så der for samtlige nye lejemål fastsættes en pris der svarer til prisen i Ny havn fra Det vurderes, at denne udfasning vil strække sig over en længere årrække, måske helt op til 20 år. Side 7

8 En konsekvens af evt. harmoniseringer vil være de borgere der på nuværende tidspunkt har de højeste lejepriser, mister muligheden for på sigt at flytte til en billigere bådeplads i den gamle havn når sådan en bliver ledig. Havnemesteren var på ferie og deltog ikke i arbejdsgruppens indstillingsmøde. Evt. afledte konsekvenser De afledte konsekvenser (behov for toiletforhold, parkering mm.) er undersøgt og en udvidelse af havnen med bådpladser vil alene medføre behov for renovering af eksisterende toiletter og bade, hvilket kan gøres inden for havnens driftsmidler. Tidsplan Licitationen blev afholdt i begyndelsen august 2011, og vedståelsesfristen på det mest fordelagtige tilbud udløber 27. oktober Efterfølgende har Mogens Pedersen forlænget vedståelsesfristen til udgangen af 2011, dog således at tilbuddet indeksreguleres afhængig af udførelsestidspunktet. Det foreslås at projektet forskydes med et år, således at udbygningen af lystbådehavnen udføres fra september 2012 til marts Indstilling Det anbefales: 1) At den nuværende bevilling på 5,5 mio. kr. der vil kunne etablere ca. 24 pladser ikke fastholdes men anvendes til delvis finansiering af det udvidede projekt, idet 24 pladser vil give en for høj pladspris og derfor ikke er rentabelt. 2) At der meddeles en tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. således at det samlede rådighedsbeløb til udbygning af lystbådehavnen herefter udgør 14,1 mio. kr. 3) At der meddeles en anlægsbevilling på 14,1 mio. kr. til projektet jf. bilag 1. 4) At der godkendes en evt. underskudsdækning i 2013 og 2014, på det i 2011 budgettet allerede afsatte beløb på kr. (finansieres af udviklingsstrategien). 5) At der fra 2013 foretages en prisharmonisering i havnen, så priserne i Den gamle havnedel før 2005 harmoniseres med priserne i Den gamle havnedel efter Efterfølgende udfases alle lejemål i Den gamle havnedel efter 2005 så nye lejere betaler en pris der svarer til prisen i Ny havn fra 2005 (jvf. Driftsbudget B). Side 8

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. juni 2007 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Organisering... 4 1.2 Kommissorium... 5 1.3 Indkomne høringssvar...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner 19.August 2011 Udarbejdet af: Moe & Brødsgaard v. Jan Sørensen og Lone Andersen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget 2016 1 2 Busselskabets

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 01-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere