Møde 5. oktober 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 5. oktober 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 5. oktober 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 169 Likviditet og resultater pr. 30. september Struer Kommunes bevillingsregler fra Anden behandling af budget Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 2. kvartal Arbejdernes Andelsboligforening søger om tilladelse til låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer i afd. 22, Baunevænget Moms på grundsalg Økonomistyring og ressourceallokering på plejeboligområdet Ændring af regulativ for driften af sluserne m.v. i kanalen mellem Kilen og Struer Bugt (kuv) Godkendelse af affaldsregulativer, høringsforslag (lb) Danmark i balance i en global verden - Regeringen september

2 Indholdsfortegnelse 180 Undersøgelse af mulighederne for etablering af et Nordvestjysk Career Campus Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i høring Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt Orientering Lukket punkt: Udbud 26 Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 30. september 2010 Likviditet og resultater pr. 30. september kan ikke nå at blive klar til udsendelse med dagsordenen til Økonomiudvalget. Oversigten vil derfor blive udsendt via mail til Byrådets medlemmer senest den 4. oktober - sidst på dagen. Derudover vil den bliver udleveret i papir (med farver) på Økonomiudvalgets møde den 5. oktober. Økonomiafdelingen forelægger Likviditet og resultater pr. 30. september 2010 til orientering for Økonomiudvalget. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 1

4 S Struer Kommunes bevillingsregler fra 2011 I forbindelse med overgang til OPUS til administrativ styring er der gennemført en justering af budgetrammerne. Hidtil har vi arbejdet med følgende fem rammer: 1. Løn 2. Selvforvaltning 3. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter 4. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. 5. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Fra 2011 er budgetrammerne, jf. Direktionsbeslutning (6. maj 2010, pkt. 118), defineret således: Løn og Selvforvaltning med overførselsadgang, der som hovedregel er omfattet af de i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.1 beskrevne rammer for selvforvaltning, samt de i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.2. beskrevne principper for lønstyring i Struer Kommune. Udgifter uden overførselsadgang. Administreres i henhold til gældende generelle bevillingsregler for Struer Kommune og udmeldte budgetdirektiver. Brugerbetalte og fælleskommunale områder. Administreres i henhold til gældende generelle bevillingsregler for Struer Kommune og udmeldte budgetdirektiver. Bilag 4.1 til Kasse- og Regnskabsregulativet er tilrettet, jf. beslutning i Direktionen (1. juli 2010, pkt. 173). Derudover skal de bevillingsregler som skal gælde fra 2011 tilrettes. Direktionen har den 23. september drøftet forslag til Struer Kommunes Bevillingsregler Forslag til Bevillingsregler 2011 er vedhæftet. Bilag Bevillingsregler fra 2011 Direktionen indstiller til Byrådet, at forslag til Struer Kommunes Bevillingsregler 2011 godkendes. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at forslag til Struer Kommunes Bevillingsregler 2011 godkendes. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 2

5 Anden behandling af budget Indstilling til Byrådets anden behandling af forslag til budget for 2011 og budgetoverslag for 2012, 2013 og 2014, herunder fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller, kirkeskatteprocent samt valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag - i budgetforslaget indarbejdet således: Beskatningsprocent (24,5) 25,2 Udskrivningsgrundlag (Statsgaranti) Statsgaranti Grundskyldspromille (20,61) 24,000 Dækningsafgiftspromiller vedr. offentlige ejendommes grundværdi (10,305) Forskelsværdier vedr. offentlige ejendomme (8,75) 12,000 8,750 Kirkeskatteprocent (1,20) 1,20 De i parentes nævnte oplysninger er de satser der er gældende i Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om andel i skattepuljen. Ministeriet meddelte afslag på ansøgningen den 21. september. Fristen for aflevering af ændringsforslag er mandag den 4. oktober kl. 12. De modtagne ændringsforslag udsendes via mail til Byrådets medlemmer mandag - sidst på dagen. Efterfølgende udarbejdes en afstemningsliste til brug for Byrådets anden behandling af budgettet. Hvis der vedtages ændringsforslag, som medfører takstændringer i forhold til de i budgetforslaget viste, vil disse takster efterfølgende blive forelagt Byrådet for godkendelse. Budgetforslag er sendt til høring ved Handicaprådet og ved Ældrerådet. Ældrerådet har fremsendt vedhæftede svar. Handicaprådet behandler først budgettet på deres møde den 4. oktober. Høringssvar fra Handicaprådet forventes udleveret til Byrådets medlemmer den 12. oktober ved budgettets anden behandling. Se desuden øvrige vedlagte bilag. Bilag Bilag 1. Tekniske ændringer Bilag 2. Resultat Bilag 3. Servicerammen Bilag 4. Investeringsoversigt Bilag 5. Kirkeskat Bilag 6. Udskrivningsgrundlag, selvbudgettering eller statsgaranti Bilag 7. Merprovenu ved skatteforhøjelse Høringssvar fra Ældrerådet Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 3

6 Økonomiafdelingen sender sagen via Økonomiudvalget til Byrådet med anmodning om stillingtagen til følgende punkter: 1. fremsendte ændringsforslag 2. fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent 3. selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 4

7 Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. I henhold til Budgetdirektiv 2011 udvælger Byrådet, samtidig med budgettets anden behandling, områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. Fra Økonomiafdelingens side skal foreslås, at der ikke denne gang igangsættes en ny analyse. Begrundelsen herfor er, at afdelingen det kommende år får meget travlt med flere nye opgaver, bl.a. halvårsregnskaber, strammere budgetopfølgninger mv. Direktionen er enig i denne vurdering. Økonomiafdelingen indstiller til Byrådet, at der ikke i 2011 igangsættes en ny analyse. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der ikke i 2011 igangsættes en ny analyse. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 5

8 A Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 2. kvartal 2010 I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for regioner skal Regionen hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, juni, september og december udarbejde en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. Oversigten forelægges for medlemmerne af Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Regionen. Struer Kommune har fra Regionen modtaget følgende: kvartalsrapport pr. 30. juni 2010, Økonomi og aktivitet dagsorden til Regionsrådsmødet den 29. september Sidstnævnte medsendes som bilag til sagen. Ønskes også et eksemplar af "Kvartalsrapporten" - så send en mail til Økonomiafdelingen. Bilag Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 29. september 2010 Økonomiafdelingen sender Region Midtjyllands oplysninger vedrørende 2. kvartal 2010 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget sender Region Midtjyllands oplysninger vedrørende 2. kvartal 2010 til Byrådets orientering. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 6

9 G Arbejdernes Andelsboligforening søger om tilladelse til låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer i afd. 22, Baunevænget Arbejdernes Andelsboligforenings (AAB) afd. 22, der er opført i etaper i perioden 1982 til 1989, omfatter 208 boliger i rækkehus-bebyggelse på Baunevænget. Gennem længere tid har AAB modtaget mange klager over skimmelsvamp omkring vinduer og træk omkring vinduer og terrassedøre. AAB har udarbejdet et forslag til udskiftning af alle døre og vinduer i afdelingen. Forslaget blev behandlet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. oktober 2009, men blev nedstemt. AAB fandt imidlertid, at problemerne var så alvorlige, at renoveringen var påkrævet for at gøre boligerne tidssvarende og konkurrencedygtige. Derfor blev forslaget taget med på AAB s generalforsamling den 26. maj 2010 i henhold til call-in-bestemmelsen i Almenboliglovens 37 stk. 4. Her blev forslaget vedtaget. Socialministeriet er via kommunen ved skrivelse fra den 10. juni orienteret om denne afgørelse i henhold til gældende regler. Projektet er budgetteret til 12 mio. kr. Heraf finansieres 1,5 mio. kr. af afdelingens henlæggelser, 0,5 mio. kr. ydes som tilskud af boligorganisationen, mens de resterende 10 mio. kr. ønskes finansieret af et 30-årigt F5-lån. Kreditforeningen har oplyst, at der ikke vil blive stillet krav om kommunal garanti for dette lån. Ydelserne på lånet vil medføre en huslejestigning på 200 kr. pr. måned pr. lejemål dog noget mindre for ungdomsboligerne. Med en gennemsnitlig husleje på kr. pr. måned giver det en huslejestigning på 4,51 %. I henhold til Almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godkende: væsentlige forandringer af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 28) udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 29). Og i henhold til Almenlejeloven skal kommunalbestyrelsen godkende: lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse ( 10) Økonomiafdelingen indstiller at udvalget godkender at døre og vinduer i AAB s afd. 22, Baunevænget, udskiftes med den konsekvens, at huslejen stiger med i gennemsnit 4,51 % at der optages et kreditforeningslån på 10 mio. kr. til finansiering af forbedringsarbejdet, idet det forudsættes, at der ikke stilles krav om kommunal garanti for hele eller dele af dette lån. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 7

10 Beslutning Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 8

11 G Moms på grundsalg Den 1. januar 2011 sker der en ændring af momsloven der indebærer, at den hidtidige momsfritagelse for salg af byggegrunde ophæves. Dette betyder, at det nu ikke længere er frivilligt, om kommunerne vil pålægge salg af byggegrunde moms, nu er det en pligt. Til gengæld er det muligt for kommunerne at afløfte momsen af de momsbelagte ydelser, som kommunerne har betalt i forbindelse med salget, herunder udgifterne til byggemodning m.v. På vedhæftede bilag 1 vises et eksempel på forskellen på salg af byggegrunde i et udstykningsområde før og efter 1. januar 2011, hvor salgsprisen er den samme. Med andre ord skal prisen på de seneste udstykkede byggegrunde stige med ca. 10 % for at kommunen ikke skal lide tab. I Holstebro Kommune har man ladet grundpriserne stige i de områder hvor der løbende sker salg af grunde, men ikke i udkantsområder, hvor der kan gå flere år mellem salg. I bilag 2 er der lavet en oversigt over de boliggrunde kommunen p.t. har til salg med angivelse af grundpriser/mindstepriser og tilslutningsafgifter samt hvornår der sidst er solgt grunde i de enkelte udstykningsområder. Der kan opstilles følgende muligheder: 1. Grundpriserne stiger med den fulde pålagte moms. 2. Grundene stiger kun så meget (ca. 10 %), så kommunen ikke lider noget tab. 3. Fastholde de nuværende priser som værende incl. moms, hvorved kommunen lider ca. 10 % i tab ved salg af de resterende grunde. 4. Foretage en graduering af grundpriserne som f.eks. i Holstebro Kommune (nedsættelse af salgsprisen i yderområderne). M.h.t. salg af industrigrunde findes det ikke relevant at foretage prismæssige gradueringer, udover blot at pålægge priserne den fulde moms, idet de fleste købere vil kunne afløfte denne moms. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at den samlede økonomiske virkning af den nye lov er meget vanskelig at gøre op - set i forhold til nuværende lovgivning - og i forhold til de grunde der er på "lager". Det kommer an på udgifternes sammensætning, hvornår sælges grundene, byggemodningstidspunkt mv. Fremadrettet skønnes det, at grundpriserne skal være % højere, hvis der skal være balance imellem udgifter og indtægter. Det skal i den sammenhæng dog bemærkes, at kommunen har lov til at sælge grundene til markedspris. Bilag Notat vedr. moms på jord Boliggrunde til salg Administrationen indstiller til Byrådet Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 9

12 at det besluttes, i hvilket omfang der skal ske ændring i grundpriserne på baggrund af, at der fra 1. januar 2011 lægges moms på salg af byggegrunde. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at grundene kun stiger så meget (ca. 10 %), så kommunen ikke lider noget tab at byggegrunde, som har været til salg i mere end 5 år, ikke bliver pålagt moms. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 10

13 A Økonomistyring og ressourceallokering på plejeboligområdet Resumé Socialudvalget drøftede (11. august 2010, pkt. 110) et forslag vedrørende revision af konceptet for visitation til plejeydelser og praktisk hjælp til beboere i plejehjem og plejeboliger. Udvalget godkendte herefter de af administrationen fremsatte ændringsforslag. Derved skabes igen et økonomisk grundlag for de enkelte plejeenheder, hvor specialafsnittene tildeles en ekstra ressource målt i forhold til de almene plejeboliger. En drøftelse af de økonomiske rammevilkår for øvrige almene plejeboliger resterer således. Historik Plejeboligområdet har igennem flere år udvist en økonomisk ubalance i forhold til de afsatte budgetmidler. Socialudvalget og Administrationen har løbende iværksat initiativer med henblik på at bringe balance mellem tilrådeværende midler og forbruget. Her kan blandt andet nævnes følgende tiltag: Nivelleringsprocessen afledt af kommunalreformen Genopretningsplanen, der håndterer områdets underskud bagudrettet. Gennemgang af samtlige rulleplaner, tilvejebringelse af fremmødeprofiler for henholdsvis store og små plejeboligenheder samt belysning af lønsumsubalance i forhold til nivelleringen (i forbindelse med ressourcetildeling på baggrund af visitationsresultaterne). Kursus målrettet funktionslederne i vagtplanlægning og disponering af personaleressourcer. Lederudviklingsforløb for funktionslederne ved MD-Consult (fokus på det personlige lederskab). Månedlige møder mellem Økonomiafdelingen, ledelsen på plejeboligområdet og områdets direktør. Månedlige økonomimøder mellem ledelsen på plejeboligområdet og de enkelte funktionsledere i plejeboligområdet. Genoplivning af Lederforum på Sundheds- og Ældreområderne, hvor alle funktions- og teamledere mødes med direktør og chefkonsulent for området. Besøg i Esbjerg Kommune vedr. decentral ressource- og lønstyringsmodel. Aktuelle_status Det psykiatriske boafsnit på Rosengården I forhold til det psykiatriske boafsnit placeret på Rosengården i Humlum har Socialudvalget (3. maj 2010, pkt. 61) besluttet at tildele fra den 1. maj 2010 til den 30. april I perioden fra 1. januar 2011 til 30. april 2011 mangler der kr. for at få vagtplanen til at hænge sammen. Hvis psykiatrisk boenhed skal videreføres på Ro- Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 11

14 sengården, skal der tilføres kr. i perioden 1. maj december i alt i 2011 og i hvert år derefter kr. Handicap- og Psykiatriafdelingen er blevet bedt om at udfærdige et oplæg til en fremtidig placering og udformning af en psykiatrisk boenhed. Demensafsnittet på Vestcenter Kilen Vedrørende demensafsnittet vil der i 2010 være en skønnet budgetoverskridelse på kr. Dette begrundes i: Manglede tildeling i timeprisen pr. pakke. Dette giver en difference på den faktiske timeløn i forhold til den tildelte timepris på 19,91 kr. pr. time. i alt kr. i Derudover er der en udgift til servicetid uden produktion til Kostområdet og afløsning på kr. Hvis der i 2010 havde været tildelt 2 specialpakker forlods, havde demensafsnittet haft kr. yderligere til at dække personaleudgifter. Det nye demensafsnit med 15 plejeboliger på Vestcenter Kilen færdiggøres i efteråret 2010 og der kan ske indflytning af nuværende 11 beboere den 1. november Når demensafsnittet tildeles 2 specialpakker mangler der forlods, i 2011 og hvert af årene fremover, kr. i at budgettet hænger sammen - når der planlægges med 1½ nattevagt. Daghjemmet på Vestcenter Kilen (Lærkehuset) Daghjemmet på Vestcenter Kilen udvides fra 7 visiterede pladser til 16 pladser pr. 1. januar Det betyder udvidelse af medarbejderstaben fra 2 til 4 medarbejdere i alt 72 timer ugentligt. Til denne udvidelse mangler der kr. fra 2011 og hvert af årene fremover. Lønsumsubalancen for almene plejeboliger På alle øvrige somatiske plejecentre er der en manglende tildeling i timeprisen pr. pakke. Dette giver en difference på den faktiske timeløn i forhold til den tildelte timepris på 7,30 kr. gennemsnitlig pr. time. i alt kr. i 2010-prisniveau. Når beløbet ventes at falde fra 2012 er det ud fra en forventning om at forskellige tiltag vil give en bedre vagtplanlægning - og dermed en bedre ressourceudnyttelse. For god ordens skyld skal nævnes, at der også er en manko i 2010, formentlig noget over det her opgjorte beløb. Der vil efterfølgende blive lavet et skøn herfor - og det medtages i næste budgetopfølgning. Hjemmeplejens Døgnafsnit Med Socialudvalgets beslutning (11. august 2010) om ændret visitationskoncept tildeles Hjemmeplejens Døgnafsnit kr. En udregning baseret på et normeringsbehov, som beskrevet i vedlagte bilag, udviser et budgetbehov på kr. og dermed en difference svarende til kr. Ekstra nattevagt til deling mellem demensenheden og Hjemmeplejens Døgnafsnit På grund af, at demensafsnittet har nogle meget komplekse beboere og er placeret på to etager, er det nødvendigt, at der er to medarbejdere på vagt om natten. Ved at der er et samarbejde mellem Døgnafsnittet og Demensafsnittet kan en nattevagt deles således, at der er 1½ nattevagt på begge afsnit. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 12

15 Udgiften hertil er kr. til hvert afsnit, i alt kr. De kr. er indregnet i tilpasningen af Demensafsnittets økonomi. Vagtplaner Vedlagte bilag illustrerer de forskellige plejeenheders vagtdisponering over døgnet. Sammenfatning Vedlagte bilag opsummerer udgiftssiden samt finansieringsmuligheder. Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter finansieringsmodel for genopretning af plejeboligområdet, herunder at der tages stilling til sammenhængen mellem plejefagligt serviceniveau og økonomi at udvalget drøfter og beslutter om Psykiatrisk Boenhed på Rosengården skal videreføres i den nuværende form at der tages særskilt stilling til antallet af visiterede daghjemspladser for demente på Vestcenter Kilen at der tages særskilt stilling til en samlet nattevagtsnormering for demensenhederne og døgnafsnittet. Økonomi Økonomiafdelingen kan opsummere de økonomiske konsekvenser ved beslutning om genopretning af plejehjemmenes økonomi, som beskrevet ovenfor og i vedlagte bilag: Udgiftssiden hele kr. i prisniveau Psykiatrisk afsnit, Rosengården, permanent øget ressourceniveau Psykiatrisk afsnit, Rosengården, yderligere budgetbehov Opnormering demens og døgnafsnit (besl. i Socialudvalget den ) Plejeboliger demens, Svalegangen, yderligere budgetbehov Døgnafsnittet, yderligere budgetbehov Plejeboliger demens og døgnafsnit, én ekstra nattevagt Daghjem demens, Lærkehuset, udvidelse fra 7 til 16 pladser Lønubalance øvrige plejeenheder Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 13

16 I alt beløb omregnet til 2011-priser De anførte budgetbehov er opgjort ud fra de nuværende vagtplaner. Finansieringsmuligheder hele kr. i prisniveau Ressourcetilpasningspuljen Overført fra Flyverkorpset Demografi Overført fra hjemmehjælp Afskedigelsespulje I alt Det skal bemærkes, at der i bilagene vedrørende Rosengården og Demensafdelingen foretages en sammenligning mellem takster for køb af pladser i andre udenbys tilbud - og Struer Kommunes egne udgifter. Disse to størrelse er ikke sammenlignelige, idet prisen for det udenbys tilbud er inkl. indirekte omkostninger - hvilket ikke er tilfældet for Struer-tallene - som kun omfatter de direkte udgifter vedrørende løn til plejepersonale. F.eks. indgår afskrivning og forrentning af investeringen ikke i vores tal. Bilag Vagtfordeling Budgetbeskrivelse af Lærkehuset (2) Budgetbeskrivelse af Demens Svalegangen (2) Budgetbeskrivelse af Rosengårdens psykiatriske afdeling Gennemsnitlig timeforbrug og faste medarb 2010 Udregning - Rulleplan - Asp 2 Udregning - Rulleplan - Enggård Centret 2 Udregning - Rulleplan - Rosengården plejen Udregning - Rulleplan - Solglimt 2 Udregning - Rulleplan - Solvang 2 Udregning - Rulleplan - Uglev 2 Udregning - Rulleplan - Voldgade 65 2 Udregning - Rulleplan - Døgnafsnittet Ressourcetilpasning 2010, Socialudvalget (1. september 2010, pkt. 120) Udvalget ønsker en revurdering af vagtplanen for Hjemmeplejens døgnafsnit, samt beskrivelse af afledte konsekvenser herved. Personaleansættelser i forbindelse med igangsætning af det ombyggede Vestcenter Kilen kan først ske efter Byrådets endelige godkendelse af budget Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 14

17 Det indstilles til Byrådet: Heltidspladser i Daghjemmet for demente fastsættes til 18 fra den 1. januar Det indstilles at nattevagtsdækningen fastsættes til 3 personaler i Døgnafsnittet og Demensafsnittet fra den 1. november Det indstilles at den fremadrettede genopretningsplan godkendes i Byrådet og de foreslåede budgetomplaceringer godkendes. Der tages forbehold for evt. regulering af demografipuljen pr. 1. januar I givet fald denne er negativ i forhold til det forventede, behandles mindre tilførsler i udvalget. Det indstilles at opgørelsen over forventede lønsumsubalancer i 2010 medtages i budgetopfølgningen i november Sagen ønskes behandlet i Byrådet den 12. oktober 2010 i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for Sektorudvalget for ældreområdet anbefaler planen overfor økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet: at heltidspladser i Daghjemmet for demente fastsættes til 18 fra den 1. januar 2011 at nattevagtsdækningen fastsættes til 3 personaler i Døgnafsnittet og Demensafsnittet fra den 1. november 2010 at den fremadrettede genopretningsplan godkendes i Byrådet og de foreslåede budgetomplaceringer godkendes at der tages forbehold for evt. regulering af demografipuljen pr. 1. januar I givet fald denne er negativ i forhold til det forventede, behandles mindre tilførsler i udvalget. Der skal kun overføres midler fra demografi i det omfang, der er nødvendigt. I 2011 anvendes der kr. af demografimidlerne og fra 2012 og hvert år derefter kr. Herefter vil der i årene 2011, 2012, 2013 og 2014 være henholdsvis 0 kr., kr., kr. og kr. tilbage til finansiering af merudgifter ved det stigende antal ældre at opgørelsen over forventede lønsumsubalancer i 2010 medtages i budgetopfølgningen i november Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 15

18 Ændring af regulativ for driften af sluserne m.v. i kanalen mellem Kilen og Struer Bugt (kuv) Resumé Det gældende regulativ for driften af sluserne m.v. er fra Det juridiske grundlag er kystbeskyttelsesloven, da sluserne er etableret for at beskytte de bagvedliggende arealer omkring Kilen mod oversvømmelse ved højvande i Struer Bugt. Regulativet indeholder - udover driftsbestemmelser for sluserne - bestemmelser vedrørende kanalens form og vedligeholdelse, samt bestemmelser om at fortøjning af både samt henlægning af hyttefade kræver Byrådets tilladelse. Til at forestå tilsynet med kanalen m.v. er der jf. regulativets 7 nedsat et Kanaludvalg bestående af 1 repræsentant for Byrådet (formand), 1 repræsentant for Struer Fiskeriforening, 1 repræsentant for Nordvestjysk Fritidsfiskerforening og 1 repræsentant for lodsejerne ved Kilen. Kanaludvalget kan foretage indstilling til Teknik- og Miljøudvalget i alle forhold vedrørende kanalen. Der holdes 2-3 møder årligt i udvalget, og sekretariatsfunktionen varetages af Natur- og Miljøafdelingen. Byrådet har (24. november 2009, pkt. 170) besluttet, at Byrådets repræsentation i Kanaludvalget udvides fra 1 til 2 medlemmer. Det skal endvidere fremgå af regulativet, at formanden vælges blandt byrådsmedlemmerne. Byrådets beslutning forudsætter en regulativændring. Kanaludvalget foreslår, at man benytter lejligheden til at tydeliggøre de forudsætninger, der vil blive lagt til grund ved behandling af ansøgninger om tilladelse til fortøjning af både og henlægning af hyttefade jf. regulativets 3. Det er endvidere konstateret, at beskrivelsen af slusernes drift (åbne og lukketider) i regulativets 2 virker uklare. Derfor foreslår Natur- og Miljøafdelingen, at beskrivelsen ændres, således at det tydeligt fremgår, hvornår sluserne skal være åbne. Der ændres ikke på den gældende slusedrift. Regulativet tilføjes endvidere et kortbilag, der viser fortøjningsområderne i kanalen. Kanaludvalget og Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget sender regulativændringerne med anbefaling til Byrådets godkendelse at Byrådet delegerer kompetencen til at meddele godkendelser efter regulativets 3 til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag Nyt sluseregulativ 2010 Kilen Gældende regulativ Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 16

19 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (23. september 2010, pkt. 189) til Byrådet at regulativændringerne godkendes at kompetencen til at meddele godkendelser efter regulativets 3 delegeres til Teknikog Miljøudvalget. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at regulativændringerne godkendes at kompetencen til at meddele godkendelser efter regulativets 3 delegeres til Teknik- og Miljøudvalget. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 17

20 P Godkendelse af affaldsregulativer, høringsforslag (lb) Affaldsbekendtgørelsen foreskriver at Byrådet skal udarbejde regulativer om håndtering af husholdningsaffald og affald fra virksomheder, som er produceret i kommunen. Byrådet skal i regulativerne fastsætte de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal anvendes i kommunen. Ved udarbejdelse af regulativerne skal der som noget nyt anvendes paradigmer (standardregulativer) iht. bekendtgørelsens bilag 9 og 10. Byrådet skal offentliggøre de vedtagne regulativer ved indrapportering til en national regulativdatabase. Regulativerne skal træde i kraft første gang senest den 1. januar Samtidig med de øvrige ændringer af affaldsbekendtgørelsen er der indført en minimum høringsfrist på 4 uger for affaldsregulativer, hvor enhver har ret til at kommentere forslagene. Repræsentanter for Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner har i samarbejde med NVRaffald i/s og nomi i/s udarbejdet forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald med henblik på høring i 4 uger. Forslagene til regulativer er opbygget med en generel og en særlig del. Generel del følger den nationale standard suppleret med udbygning af definitioner samt fastsættelse af eventuel bemyndigelse. Det foreslås, at der ikke i regulativerne indføjes bemyndigelse, men i stedet anvendes sædvanlig delegation. Særlig del beskriver ordningerne for de forskellige kategorier af affald. I forslagene er den obligatoriske tekst angivet med en rød farve for at tydeliggøre den nationale standardtekst. De væsentligste ændringer af affaldsbekendtgørelsen, der har relation til udarbejdelse af kommunale affaldsregulativer samt de væsentligste ændringer af det enkelte affaldsregulativ er vedlagt til orientering. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at regulativforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger. Bilag Notat vedr ændringer til regulativer, 2010 Forslag, regulativ for husholdningsaffald, 2010 Forslag, regulativ for erhvervsaffald, 2010 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (23. september 2010, pkt. 191) til Byrådet at regulativforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 18

21 Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at regulativforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 19

22 P Danmark i balance i en global verden - Regeringen september 2010 Regeringen ønsker at tilkendegive interesse for vækst i yderområder og har udsendt strategioplægget Danmark i balance. Strategioplægget omfatter en bred vifte af initiativer rettet imod yderområder i almindelighed og udvalgte 29 yderkommuner i særdeleshed. Regeringens initiativ sigter mod lige adgang til vækst og fremgang for alle dele af Danmark. Initiativet ses som opfølgning på Regeringens reformpolitik inden for sundhed, politi og retsvæsen hvor større centrale enheder forventes at højne og sikre kvalitet i offentlig service og administration. Tilsvarende er nævnt den øgede digitalisering som en vækstfremmende indsats for yderområder. Danmark i balance lægger op til: 1. Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst Ny afdeling af Vækstfonden placeres i Vestdanmark. Placering? Biomasse forsøgs- og demonstrationsprojekter. Thyholm? Skattelettelse for sommerhusudlejere mod obligatorisk indberetning. Mulighed for 15 (før 10) ferieboliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Bredbånd fremmes på markedsvilkår. Samme vilkår hindrer mobildækning i Struer. 2. Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Mulighed for udvalgsvarebutik over 2000 kvm. i bymidte Struer (teoretisk) Mulighed for butikker uden for bymidten i byer med national eller international turistaktivitet (f.eks. Billund, men Struer? Vi har allerede flyttet butikker ud. Muligheder for at udvide (ikke nyetablere) virksomheder i tidligere landbrugsbygninger på baggrund af konkret planlægningstilladelse fra ministeren (for 29 yderkommuner) Mulighed for udvidelse af landsbyer (ny boligområde som Tambohuse) Mulighed for planlægning i kystnærhedszonen efter særlig tilladelse fra ministeren Alt, hvad der i dag er beskyttet, vil fortsat være beskyttet. Strandbeskyttelseslinjen er intakt, og i kystnærhedszonen kan der kun planlægges med særlig tilladelse fra ministeren. 3. Bedre infrastruktur i yderområder Motorvej til Holstebro. Cykelsti Humlum-Oddesund. Infrastruktur/turisme 4. Uddannelse i yderområder Lovgivning der fremmer, samarbejder og fusioner af ungdomsuddannelser Fremme transportmuligheder for studerende i yderområder (kilometergodtgørelse/cykelstier mv.) 5. Sundhed: Styrket akutberedskab med fokus på yderområder Præhospitale ressourcer (førstehjælpskursus) Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 20

23 Lægehelikopter Nære sundhedstilbud (lægehuse, akuthuse) Lettere adgang til læger i lægepraksis 6. Lokalisering af offentlige arbejdspladser Nye statslige institutioner skal under hensyn til bæredygtighed som hovedregel placeres uden for hovedstaden. Planafdelingen anmoder Direktionen om drøftelse og stillingtagen til ovenstående. Bjarke Danvig deltager i sagens behandling. Direktionen indstiller (30. september 2010, pkt. 252) sagen til Økonomiudvalgets drøftelse. Beslutning Der sendes et brev til ministeriet, der redegør for drøftelsen i Økonomiudvalget. Der har i udvalget været særlig fokus på cykelstien Humlum-Oddesund. I brevet formuleres muligheden for at søge for Thyholm særskilt ifht. differentieret planlov. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 21

24 G Undersøgelse af mulighederne for etablering af et Nordvestjysk Career Campus Den Konservative Gruppe fremsætter hermed forslag om "at Struer Kommune iværksætter en undersøgelse af mulighederne for etablering af et Nordvestjysk career campus med base i Struer, evt. efter lignende pilotprojekt som er gennemført og stadig kører i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der stilles forslag om at det bør undersøges om der indenfor Struer Kommunes grænser findes bygninger der kan danne den fysiske ramme om en campus, samt hvilke medfinansieringsmuligheder der kunne være mulighed for at opnå fra centrale puljer samt fra EU s puljer til projekter til beskæftigelses- og erhvervsfremme. Et career campus skal danne grundlag for brobygning mellem videns- & uddannelsesinstitutioner i Danmark, herunder de store universitetsbyer, til understøttelse af det nordvestjyske erhvervsliv samt offentlige institutioners mulighed for at tiltrække højtuddannet samt projektorienteret arbejdskraft i fremtiden, til gavn for udvikling & vækst af arbejdspladser i det nordvestjyske område, samt som en løftestang til øget bosætning i området. Dette flugter også med regeringens oplæg til et Danmark i bedre balance, hvor der står, at der skal være bedre muligheder for etablering af flere videregående uddannelser samt brobygning af akademikere til yderområderne i Danmark. Undersøgelsen ses i første omgang foretaget indenfor kommunens egne rammer af kommunens embedsfolk. Evt. økonomiske midler til brug for undersøgelsen foreslås taget af udviklingspuljen, alternativt af den sparede pulje til Nordvestjysk Erhvervsråd som kommunen selv kan bruge til erhvervstiltag. Endvidere foreslås det at Økonomiudvalget med embedsfolk, foretager en studietur til det allerede eksisterende career campus i Ringkøbing". Beslutning Økonomiudvalget anmoder administrationen om at foretage nærmere undersøgelser af forholdene omkring career campus Ringkøbing. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 22

25 P Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i høring Resumé Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har været drøftet i Digitaliseringsforummet den 3. september 2010 og på Direktionen den 23. september KL s bestyrelse har fremsendt forslag til fælleskommunal digitaliseringsstrategi til høring i kommunerne. Høringen foregår frem til den 1. oktober KL opfordrer til, at udkastet til en ny strategi drøftes både i kommunens Økonomiudvalg og Direktion, inden kommunen giver en tilbagemelding om holdningen til de mål og initiativer, der indgår i forslaget til strategien. Derfor har Struer Kommune efter henvendelse til KL, fået forlænget aflevering af høringssvar frem til efter Økonomiudvalgsmøde den 5. oktober Høringsnotatet er gennemgået med direktører samt relevante chefer på fagområderne, for derigennem at skabe et billede af prioriteringerne for Struer Kommune. Resultatet af drøftelserne er vedhæftet i "Høringsnotat med Struer Kommunes kommentarer - Spørgeskema til fællesoff. dig. strategi 2010" Høringsnotatet er godkendt på Direktionsmøde den 23. september (Ønskes høringsversionen af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (101 sider) fremsendt, kan henvendelse rettes til Chefkonsulent Helle Berg). Bilag Digitaliseringsstrategi lang version - høringsversion Høringsnotat - Spørgeskema til fællesoff. digitaliseringsstrategi 2010 Administrationen indstiller at høringsnotatet godkendes. Beslutning Høringsnotat og høringssvar godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 23

26 P Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2010 Resumé Den 29. juni 2010 godkendte Byrådet kvalitetskontrakt for Struer Kommune. I henhold til lov om kommunernes styrelse, 62, stk. 1 påhviler det Byrådet i en Kvalitetskontrakt at vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Byrådet skal opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Ligeledes påhviler det Byrådet årligt at følge op på de fastsatte mål i en opfølgningsredegørelse senest ved budgettets vedtagelse. Kvalitetskontrakten beskriver hvilke områder og konkrete mål, Byrådet vil have fokus på i en bestemt periode, og hvordan Byrådet påtænker at opfylde de opstillede mål. De opstillede mål skal være et udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode, og altså ikke et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Byrådet bestemmer selv hvilke og hvor mange mål samt hvilke tidsfrister, der er hensigtsmæssige. Det påhviler Byrådet minimum én gang årligt og senest ved budgettets vedtagelse at redegøre for status samt opfølgning på kvalitetskontrakten. Byrådet godkendte i juni måned indsatsområder, som nu er evalueret. I vedhæftede bilag er redegørelserne indskrevet i kvalitetskontrakten. I henhold til lov om Kommunernes styrelse formidles opfølgningsredegørelsen på efter Byrådets godkendelse. Bilag Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2010 Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller opfølgningsredegørelse til Byrådets godkendelse og videreformidling på Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Opfølgningsredegørelse til Kvalitetskontrakt 2010 godkendes og videreformidles på Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 24

27 A Orientering a) Borgmesteren har administrativt bevilget 500 kr. til Nordvestjydsk Fugleforening til indkøb af ærespræmie. b) Borgmesteren har administrativt bevilget 500 kr. til Struer Fjerkræklub til indkøb af præmier. Beslutning Udbud af basal erhvervsservice i samarbejde med Holstebro Kommune, politisk behandling november Den specialiserede erhvervsservice varetages fra 2011 af Væksthuset. Ansøgning til nære sundhedstilbud, ansøgningsfrist 15. november. Møde med Region Midtjylland d.d. for at præsentere Struer, Lemvig og Holstebro Kommunes fælles ansøgning. ERFA-Gruppe, digitale dagsordner: John Christoffersen, Flemming Odde, Bente J. Okkerstrøm, Anna-Marie Brix Poulsen og Martin Merrild. Korpslejr, Holstebro Vandaktiviteterne placeres forventeligt i Struer. Endelig afklaring november Analyse BBR-området Status Struer International Living Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 25

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Møde onsdag, den 17. november 2010 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 17. november 2010 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 17. november 2010 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Temamøde Psykiatri kl. 15.15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Indkaldte: kl. 13.20 - Jens Østergaard vedr. punkt nr. 165

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Steen Jakobsen Indkaldte: Kl. 14.00 - Lene Hornstrup vedr. punkt nr. 128 og 129 kl. 14.30 - Karin Ruscher

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 13.00 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 143 kl. 13.20 - Britta Rasmussen vedr. punkt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Ingen Indkaldt til ordinært møde: kl. 9.15 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 74 kl. 9.30 - Irene Kristensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 4. april 2006, kl. 12:00 Søren Kristiansen fra Aalborg Universitet deltager fra kl. 12-13.00 Åben sag:

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere