Møde 5. oktober 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 5. oktober 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 5. oktober 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 169 Likviditet og resultater pr. 30. september Struer Kommunes bevillingsregler fra Anden behandling af budget Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 2. kvartal Arbejdernes Andelsboligforening søger om tilladelse til låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer i afd. 22, Baunevænget Moms på grundsalg Økonomistyring og ressourceallokering på plejeboligområdet Ændring af regulativ for driften af sluserne m.v. i kanalen mellem Kilen og Struer Bugt (kuv) Godkendelse af affaldsregulativer, høringsforslag (lb) Danmark i balance i en global verden - Regeringen september

2 Indholdsfortegnelse 180 Undersøgelse af mulighederne for etablering af et Nordvestjysk Career Campus Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i høring Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt Orientering Lukket punkt: Udbud 26 Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 30. september 2010 Likviditet og resultater pr. 30. september kan ikke nå at blive klar til udsendelse med dagsordenen til Økonomiudvalget. Oversigten vil derfor blive udsendt via mail til Byrådets medlemmer senest den 4. oktober - sidst på dagen. Derudover vil den bliver udleveret i papir (med farver) på Økonomiudvalgets møde den 5. oktober. Økonomiafdelingen forelægger Likviditet og resultater pr. 30. september 2010 til orientering for Økonomiudvalget. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 1

4 S Struer Kommunes bevillingsregler fra 2011 I forbindelse med overgang til OPUS til administrativ styring er der gennemført en justering af budgetrammerne. Hidtil har vi arbejdet med følgende fem rammer: 1. Løn 2. Selvforvaltning 3. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter 4. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. 5. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Fra 2011 er budgetrammerne, jf. Direktionsbeslutning (6. maj 2010, pkt. 118), defineret således: Løn og Selvforvaltning med overførselsadgang, der som hovedregel er omfattet af de i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.1 beskrevne rammer for selvforvaltning, samt de i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.2. beskrevne principper for lønstyring i Struer Kommune. Udgifter uden overførselsadgang. Administreres i henhold til gældende generelle bevillingsregler for Struer Kommune og udmeldte budgetdirektiver. Brugerbetalte og fælleskommunale områder. Administreres i henhold til gældende generelle bevillingsregler for Struer Kommune og udmeldte budgetdirektiver. Bilag 4.1 til Kasse- og Regnskabsregulativet er tilrettet, jf. beslutning i Direktionen (1. juli 2010, pkt. 173). Derudover skal de bevillingsregler som skal gælde fra 2011 tilrettes. Direktionen har den 23. september drøftet forslag til Struer Kommunes Bevillingsregler Forslag til Bevillingsregler 2011 er vedhæftet. Bilag Bevillingsregler fra 2011 Direktionen indstiller til Byrådet, at forslag til Struer Kommunes Bevillingsregler 2011 godkendes. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at forslag til Struer Kommunes Bevillingsregler 2011 godkendes. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 2

5 Anden behandling af budget Indstilling til Byrådets anden behandling af forslag til budget for 2011 og budgetoverslag for 2012, 2013 og 2014, herunder fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller, kirkeskatteprocent samt valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag - i budgetforslaget indarbejdet således: Beskatningsprocent (24,5) 25,2 Udskrivningsgrundlag (Statsgaranti) Statsgaranti Grundskyldspromille (20,61) 24,000 Dækningsafgiftspromiller vedr. offentlige ejendommes grundværdi (10,305) Forskelsværdier vedr. offentlige ejendomme (8,75) 12,000 8,750 Kirkeskatteprocent (1,20) 1,20 De i parentes nævnte oplysninger er de satser der er gældende i Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om andel i skattepuljen. Ministeriet meddelte afslag på ansøgningen den 21. september. Fristen for aflevering af ændringsforslag er mandag den 4. oktober kl. 12. De modtagne ændringsforslag udsendes via mail til Byrådets medlemmer mandag - sidst på dagen. Efterfølgende udarbejdes en afstemningsliste til brug for Byrådets anden behandling af budgettet. Hvis der vedtages ændringsforslag, som medfører takstændringer i forhold til de i budgetforslaget viste, vil disse takster efterfølgende blive forelagt Byrådet for godkendelse. Budgetforslag er sendt til høring ved Handicaprådet og ved Ældrerådet. Ældrerådet har fremsendt vedhæftede svar. Handicaprådet behandler først budgettet på deres møde den 4. oktober. Høringssvar fra Handicaprådet forventes udleveret til Byrådets medlemmer den 12. oktober ved budgettets anden behandling. Se desuden øvrige vedlagte bilag. Bilag Bilag 1. Tekniske ændringer Bilag 2. Resultat Bilag 3. Servicerammen Bilag 4. Investeringsoversigt Bilag 5. Kirkeskat Bilag 6. Udskrivningsgrundlag, selvbudgettering eller statsgaranti Bilag 7. Merprovenu ved skatteforhøjelse Høringssvar fra Ældrerådet Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 3

6 Økonomiafdelingen sender sagen via Økonomiudvalget til Byrådet med anmodning om stillingtagen til følgende punkter: 1. fremsendte ændringsforslag 2. fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent 3. selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 4

7 Udvælgelse af områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. I henhold til Budgetdirektiv 2011 udvælger Byrådet, samtidig med budgettets anden behandling, områder til budgetanalyse, kvalitetsudvikling mv. Fra Økonomiafdelingens side skal foreslås, at der ikke denne gang igangsættes en ny analyse. Begrundelsen herfor er, at afdelingen det kommende år får meget travlt med flere nye opgaver, bl.a. halvårsregnskaber, strammere budgetopfølgninger mv. Direktionen er enig i denne vurdering. Økonomiafdelingen indstiller til Byrådet, at der ikke i 2011 igangsættes en ny analyse. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der ikke i 2011 igangsættes en ny analyse. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 5

8 A Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 2. kvartal 2010 I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for regioner skal Regionen hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, juni, september og december udarbejde en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. Oversigten forelægges for medlemmerne af Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Regionen. Struer Kommune har fra Regionen modtaget følgende: kvartalsrapport pr. 30. juni 2010, Økonomi og aktivitet dagsorden til Regionsrådsmødet den 29. september Sidstnævnte medsendes som bilag til sagen. Ønskes også et eksemplar af "Kvartalsrapporten" - så send en mail til Økonomiafdelingen. Bilag Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 29. september 2010 Økonomiafdelingen sender Region Midtjyllands oplysninger vedrørende 2. kvartal 2010 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget sender Region Midtjyllands oplysninger vedrørende 2. kvartal 2010 til Byrådets orientering. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 6

9 G Arbejdernes Andelsboligforening søger om tilladelse til låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer i afd. 22, Baunevænget Arbejdernes Andelsboligforenings (AAB) afd. 22, der er opført i etaper i perioden 1982 til 1989, omfatter 208 boliger i rækkehus-bebyggelse på Baunevænget. Gennem længere tid har AAB modtaget mange klager over skimmelsvamp omkring vinduer og træk omkring vinduer og terrassedøre. AAB har udarbejdet et forslag til udskiftning af alle døre og vinduer i afdelingen. Forslaget blev behandlet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. oktober 2009, men blev nedstemt. AAB fandt imidlertid, at problemerne var så alvorlige, at renoveringen var påkrævet for at gøre boligerne tidssvarende og konkurrencedygtige. Derfor blev forslaget taget med på AAB s generalforsamling den 26. maj 2010 i henhold til call-in-bestemmelsen i Almenboliglovens 37 stk. 4. Her blev forslaget vedtaget. Socialministeriet er via kommunen ved skrivelse fra den 10. juni orienteret om denne afgørelse i henhold til gældende regler. Projektet er budgetteret til 12 mio. kr. Heraf finansieres 1,5 mio. kr. af afdelingens henlæggelser, 0,5 mio. kr. ydes som tilskud af boligorganisationen, mens de resterende 10 mio. kr. ønskes finansieret af et 30-årigt F5-lån. Kreditforeningen har oplyst, at der ikke vil blive stillet krav om kommunal garanti for dette lån. Ydelserne på lånet vil medføre en huslejestigning på 200 kr. pr. måned pr. lejemål dog noget mindre for ungdomsboligerne. Med en gennemsnitlig husleje på kr. pr. måned giver det en huslejestigning på 4,51 %. I henhold til Almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godkende: væsentlige forandringer af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 28) udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 29). Og i henhold til Almenlejeloven skal kommunalbestyrelsen godkende: lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse ( 10) Økonomiafdelingen indstiller at udvalget godkender at døre og vinduer i AAB s afd. 22, Baunevænget, udskiftes med den konsekvens, at huslejen stiger med i gennemsnit 4,51 % at der optages et kreditforeningslån på 10 mio. kr. til finansiering af forbedringsarbejdet, idet det forudsættes, at der ikke stilles krav om kommunal garanti for hele eller dele af dette lån. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 7

10 Beslutning Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 8

11 G Moms på grundsalg Den 1. januar 2011 sker der en ændring af momsloven der indebærer, at den hidtidige momsfritagelse for salg af byggegrunde ophæves. Dette betyder, at det nu ikke længere er frivilligt, om kommunerne vil pålægge salg af byggegrunde moms, nu er det en pligt. Til gengæld er det muligt for kommunerne at afløfte momsen af de momsbelagte ydelser, som kommunerne har betalt i forbindelse med salget, herunder udgifterne til byggemodning m.v. På vedhæftede bilag 1 vises et eksempel på forskellen på salg af byggegrunde i et udstykningsområde før og efter 1. januar 2011, hvor salgsprisen er den samme. Med andre ord skal prisen på de seneste udstykkede byggegrunde stige med ca. 10 % for at kommunen ikke skal lide tab. I Holstebro Kommune har man ladet grundpriserne stige i de områder hvor der løbende sker salg af grunde, men ikke i udkantsområder, hvor der kan gå flere år mellem salg. I bilag 2 er der lavet en oversigt over de boliggrunde kommunen p.t. har til salg med angivelse af grundpriser/mindstepriser og tilslutningsafgifter samt hvornår der sidst er solgt grunde i de enkelte udstykningsområder. Der kan opstilles følgende muligheder: 1. Grundpriserne stiger med den fulde pålagte moms. 2. Grundene stiger kun så meget (ca. 10 %), så kommunen ikke lider noget tab. 3. Fastholde de nuværende priser som værende incl. moms, hvorved kommunen lider ca. 10 % i tab ved salg af de resterende grunde. 4. Foretage en graduering af grundpriserne som f.eks. i Holstebro Kommune (nedsættelse af salgsprisen i yderområderne). M.h.t. salg af industrigrunde findes det ikke relevant at foretage prismæssige gradueringer, udover blot at pålægge priserne den fulde moms, idet de fleste købere vil kunne afløfte denne moms. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at den samlede økonomiske virkning af den nye lov er meget vanskelig at gøre op - set i forhold til nuværende lovgivning - og i forhold til de grunde der er på "lager". Det kommer an på udgifternes sammensætning, hvornår sælges grundene, byggemodningstidspunkt mv. Fremadrettet skønnes det, at grundpriserne skal være % højere, hvis der skal være balance imellem udgifter og indtægter. Det skal i den sammenhæng dog bemærkes, at kommunen har lov til at sælge grundene til markedspris. Bilag Notat vedr. moms på jord Boliggrunde til salg Administrationen indstiller til Byrådet Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 9

12 at det besluttes, i hvilket omfang der skal ske ændring i grundpriserne på baggrund af, at der fra 1. januar 2011 lægges moms på salg af byggegrunde. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at grundene kun stiger så meget (ca. 10 %), så kommunen ikke lider noget tab at byggegrunde, som har været til salg i mere end 5 år, ikke bliver pålagt moms. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 10

13 A Økonomistyring og ressourceallokering på plejeboligområdet Resumé Socialudvalget drøftede (11. august 2010, pkt. 110) et forslag vedrørende revision af konceptet for visitation til plejeydelser og praktisk hjælp til beboere i plejehjem og plejeboliger. Udvalget godkendte herefter de af administrationen fremsatte ændringsforslag. Derved skabes igen et økonomisk grundlag for de enkelte plejeenheder, hvor specialafsnittene tildeles en ekstra ressource målt i forhold til de almene plejeboliger. En drøftelse af de økonomiske rammevilkår for øvrige almene plejeboliger resterer således. Historik Plejeboligområdet har igennem flere år udvist en økonomisk ubalance i forhold til de afsatte budgetmidler. Socialudvalget og Administrationen har løbende iværksat initiativer med henblik på at bringe balance mellem tilrådeværende midler og forbruget. Her kan blandt andet nævnes følgende tiltag: Nivelleringsprocessen afledt af kommunalreformen Genopretningsplanen, der håndterer områdets underskud bagudrettet. Gennemgang af samtlige rulleplaner, tilvejebringelse af fremmødeprofiler for henholdsvis store og små plejeboligenheder samt belysning af lønsumsubalance i forhold til nivelleringen (i forbindelse med ressourcetildeling på baggrund af visitationsresultaterne). Kursus målrettet funktionslederne i vagtplanlægning og disponering af personaleressourcer. Lederudviklingsforløb for funktionslederne ved MD-Consult (fokus på det personlige lederskab). Månedlige møder mellem Økonomiafdelingen, ledelsen på plejeboligområdet og områdets direktør. Månedlige økonomimøder mellem ledelsen på plejeboligområdet og de enkelte funktionsledere i plejeboligområdet. Genoplivning af Lederforum på Sundheds- og Ældreområderne, hvor alle funktions- og teamledere mødes med direktør og chefkonsulent for området. Besøg i Esbjerg Kommune vedr. decentral ressource- og lønstyringsmodel. Aktuelle_status Det psykiatriske boafsnit på Rosengården I forhold til det psykiatriske boafsnit placeret på Rosengården i Humlum har Socialudvalget (3. maj 2010, pkt. 61) besluttet at tildele fra den 1. maj 2010 til den 30. april I perioden fra 1. januar 2011 til 30. april 2011 mangler der kr. for at få vagtplanen til at hænge sammen. Hvis psykiatrisk boenhed skal videreføres på Ro- Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 11

14 sengården, skal der tilføres kr. i perioden 1. maj december i alt i 2011 og i hvert år derefter kr. Handicap- og Psykiatriafdelingen er blevet bedt om at udfærdige et oplæg til en fremtidig placering og udformning af en psykiatrisk boenhed. Demensafsnittet på Vestcenter Kilen Vedrørende demensafsnittet vil der i 2010 være en skønnet budgetoverskridelse på kr. Dette begrundes i: Manglede tildeling i timeprisen pr. pakke. Dette giver en difference på den faktiske timeløn i forhold til den tildelte timepris på 19,91 kr. pr. time. i alt kr. i Derudover er der en udgift til servicetid uden produktion til Kostområdet og afløsning på kr. Hvis der i 2010 havde været tildelt 2 specialpakker forlods, havde demensafsnittet haft kr. yderligere til at dække personaleudgifter. Det nye demensafsnit med 15 plejeboliger på Vestcenter Kilen færdiggøres i efteråret 2010 og der kan ske indflytning af nuværende 11 beboere den 1. november Når demensafsnittet tildeles 2 specialpakker mangler der forlods, i 2011 og hvert af årene fremover, kr. i at budgettet hænger sammen - når der planlægges med 1½ nattevagt. Daghjemmet på Vestcenter Kilen (Lærkehuset) Daghjemmet på Vestcenter Kilen udvides fra 7 visiterede pladser til 16 pladser pr. 1. januar Det betyder udvidelse af medarbejderstaben fra 2 til 4 medarbejdere i alt 72 timer ugentligt. Til denne udvidelse mangler der kr. fra 2011 og hvert af årene fremover. Lønsumsubalancen for almene plejeboliger På alle øvrige somatiske plejecentre er der en manglende tildeling i timeprisen pr. pakke. Dette giver en difference på den faktiske timeløn i forhold til den tildelte timepris på 7,30 kr. gennemsnitlig pr. time. i alt kr. i 2010-prisniveau. Når beløbet ventes at falde fra 2012 er det ud fra en forventning om at forskellige tiltag vil give en bedre vagtplanlægning - og dermed en bedre ressourceudnyttelse. For god ordens skyld skal nævnes, at der også er en manko i 2010, formentlig noget over det her opgjorte beløb. Der vil efterfølgende blive lavet et skøn herfor - og det medtages i næste budgetopfølgning. Hjemmeplejens Døgnafsnit Med Socialudvalgets beslutning (11. august 2010) om ændret visitationskoncept tildeles Hjemmeplejens Døgnafsnit kr. En udregning baseret på et normeringsbehov, som beskrevet i vedlagte bilag, udviser et budgetbehov på kr. og dermed en difference svarende til kr. Ekstra nattevagt til deling mellem demensenheden og Hjemmeplejens Døgnafsnit På grund af, at demensafsnittet har nogle meget komplekse beboere og er placeret på to etager, er det nødvendigt, at der er to medarbejdere på vagt om natten. Ved at der er et samarbejde mellem Døgnafsnittet og Demensafsnittet kan en nattevagt deles således, at der er 1½ nattevagt på begge afsnit. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 12

15 Udgiften hertil er kr. til hvert afsnit, i alt kr. De kr. er indregnet i tilpasningen af Demensafsnittets økonomi. Vagtplaner Vedlagte bilag illustrerer de forskellige plejeenheders vagtdisponering over døgnet. Sammenfatning Vedlagte bilag opsummerer udgiftssiden samt finansieringsmuligheder. Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter finansieringsmodel for genopretning af plejeboligområdet, herunder at der tages stilling til sammenhængen mellem plejefagligt serviceniveau og økonomi at udvalget drøfter og beslutter om Psykiatrisk Boenhed på Rosengården skal videreføres i den nuværende form at der tages særskilt stilling til antallet af visiterede daghjemspladser for demente på Vestcenter Kilen at der tages særskilt stilling til en samlet nattevagtsnormering for demensenhederne og døgnafsnittet. Økonomi Økonomiafdelingen kan opsummere de økonomiske konsekvenser ved beslutning om genopretning af plejehjemmenes økonomi, som beskrevet ovenfor og i vedlagte bilag: Udgiftssiden hele kr. i prisniveau Psykiatrisk afsnit, Rosengården, permanent øget ressourceniveau Psykiatrisk afsnit, Rosengården, yderligere budgetbehov Opnormering demens og døgnafsnit (besl. i Socialudvalget den ) Plejeboliger demens, Svalegangen, yderligere budgetbehov Døgnafsnittet, yderligere budgetbehov Plejeboliger demens og døgnafsnit, én ekstra nattevagt Daghjem demens, Lærkehuset, udvidelse fra 7 til 16 pladser Lønubalance øvrige plejeenheder Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 13

16 I alt beløb omregnet til 2011-priser De anførte budgetbehov er opgjort ud fra de nuværende vagtplaner. Finansieringsmuligheder hele kr. i prisniveau Ressourcetilpasningspuljen Overført fra Flyverkorpset Demografi Overført fra hjemmehjælp Afskedigelsespulje I alt Det skal bemærkes, at der i bilagene vedrørende Rosengården og Demensafdelingen foretages en sammenligning mellem takster for køb af pladser i andre udenbys tilbud - og Struer Kommunes egne udgifter. Disse to størrelse er ikke sammenlignelige, idet prisen for det udenbys tilbud er inkl. indirekte omkostninger - hvilket ikke er tilfældet for Struer-tallene - som kun omfatter de direkte udgifter vedrørende løn til plejepersonale. F.eks. indgår afskrivning og forrentning af investeringen ikke i vores tal. Bilag Vagtfordeling Budgetbeskrivelse af Lærkehuset (2) Budgetbeskrivelse af Demens Svalegangen (2) Budgetbeskrivelse af Rosengårdens psykiatriske afdeling Gennemsnitlig timeforbrug og faste medarb 2010 Udregning - Rulleplan - Asp 2 Udregning - Rulleplan - Enggård Centret 2 Udregning - Rulleplan - Rosengården plejen Udregning - Rulleplan - Solglimt 2 Udregning - Rulleplan - Solvang 2 Udregning - Rulleplan - Uglev 2 Udregning - Rulleplan - Voldgade 65 2 Udregning - Rulleplan - Døgnafsnittet Ressourcetilpasning 2010, Socialudvalget (1. september 2010, pkt. 120) Udvalget ønsker en revurdering af vagtplanen for Hjemmeplejens døgnafsnit, samt beskrivelse af afledte konsekvenser herved. Personaleansættelser i forbindelse med igangsætning af det ombyggede Vestcenter Kilen kan først ske efter Byrådets endelige godkendelse af budget Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 14

17 Det indstilles til Byrådet: Heltidspladser i Daghjemmet for demente fastsættes til 18 fra den 1. januar Det indstilles at nattevagtsdækningen fastsættes til 3 personaler i Døgnafsnittet og Demensafsnittet fra den 1. november Det indstilles at den fremadrettede genopretningsplan godkendes i Byrådet og de foreslåede budgetomplaceringer godkendes. Der tages forbehold for evt. regulering af demografipuljen pr. 1. januar I givet fald denne er negativ i forhold til det forventede, behandles mindre tilførsler i udvalget. Det indstilles at opgørelsen over forventede lønsumsubalancer i 2010 medtages i budgetopfølgningen i november Sagen ønskes behandlet i Byrådet den 12. oktober 2010 i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for Sektorudvalget for ældreområdet anbefaler planen overfor økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet: at heltidspladser i Daghjemmet for demente fastsættes til 18 fra den 1. januar 2011 at nattevagtsdækningen fastsættes til 3 personaler i Døgnafsnittet og Demensafsnittet fra den 1. november 2010 at den fremadrettede genopretningsplan godkendes i Byrådet og de foreslåede budgetomplaceringer godkendes at der tages forbehold for evt. regulering af demografipuljen pr. 1. januar I givet fald denne er negativ i forhold til det forventede, behandles mindre tilførsler i udvalget. Der skal kun overføres midler fra demografi i det omfang, der er nødvendigt. I 2011 anvendes der kr. af demografimidlerne og fra 2012 og hvert år derefter kr. Herefter vil der i årene 2011, 2012, 2013 og 2014 være henholdsvis 0 kr., kr., kr. og kr. tilbage til finansiering af merudgifter ved det stigende antal ældre at opgørelsen over forventede lønsumsubalancer i 2010 medtages i budgetopfølgningen i november Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 15

18 Ændring af regulativ for driften af sluserne m.v. i kanalen mellem Kilen og Struer Bugt (kuv) Resumé Det gældende regulativ for driften af sluserne m.v. er fra Det juridiske grundlag er kystbeskyttelsesloven, da sluserne er etableret for at beskytte de bagvedliggende arealer omkring Kilen mod oversvømmelse ved højvande i Struer Bugt. Regulativet indeholder - udover driftsbestemmelser for sluserne - bestemmelser vedrørende kanalens form og vedligeholdelse, samt bestemmelser om at fortøjning af både samt henlægning af hyttefade kræver Byrådets tilladelse. Til at forestå tilsynet med kanalen m.v. er der jf. regulativets 7 nedsat et Kanaludvalg bestående af 1 repræsentant for Byrådet (formand), 1 repræsentant for Struer Fiskeriforening, 1 repræsentant for Nordvestjysk Fritidsfiskerforening og 1 repræsentant for lodsejerne ved Kilen. Kanaludvalget kan foretage indstilling til Teknik- og Miljøudvalget i alle forhold vedrørende kanalen. Der holdes 2-3 møder årligt i udvalget, og sekretariatsfunktionen varetages af Natur- og Miljøafdelingen. Byrådet har (24. november 2009, pkt. 170) besluttet, at Byrådets repræsentation i Kanaludvalget udvides fra 1 til 2 medlemmer. Det skal endvidere fremgå af regulativet, at formanden vælges blandt byrådsmedlemmerne. Byrådets beslutning forudsætter en regulativændring. Kanaludvalget foreslår, at man benytter lejligheden til at tydeliggøre de forudsætninger, der vil blive lagt til grund ved behandling af ansøgninger om tilladelse til fortøjning af både og henlægning af hyttefade jf. regulativets 3. Det er endvidere konstateret, at beskrivelsen af slusernes drift (åbne og lukketider) i regulativets 2 virker uklare. Derfor foreslår Natur- og Miljøafdelingen, at beskrivelsen ændres, således at det tydeligt fremgår, hvornår sluserne skal være åbne. Der ændres ikke på den gældende slusedrift. Regulativet tilføjes endvidere et kortbilag, der viser fortøjningsområderne i kanalen. Kanaludvalget og Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget sender regulativændringerne med anbefaling til Byrådets godkendelse at Byrådet delegerer kompetencen til at meddele godkendelser efter regulativets 3 til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag Nyt sluseregulativ 2010 Kilen Gældende regulativ Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 16

19 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (23. september 2010, pkt. 189) til Byrådet at regulativændringerne godkendes at kompetencen til at meddele godkendelser efter regulativets 3 delegeres til Teknikog Miljøudvalget. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at regulativændringerne godkendes at kompetencen til at meddele godkendelser efter regulativets 3 delegeres til Teknik- og Miljøudvalget. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 17

20 P Godkendelse af affaldsregulativer, høringsforslag (lb) Affaldsbekendtgørelsen foreskriver at Byrådet skal udarbejde regulativer om håndtering af husholdningsaffald og affald fra virksomheder, som er produceret i kommunen. Byrådet skal i regulativerne fastsætte de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal anvendes i kommunen. Ved udarbejdelse af regulativerne skal der som noget nyt anvendes paradigmer (standardregulativer) iht. bekendtgørelsens bilag 9 og 10. Byrådet skal offentliggøre de vedtagne regulativer ved indrapportering til en national regulativdatabase. Regulativerne skal træde i kraft første gang senest den 1. januar Samtidig med de øvrige ændringer af affaldsbekendtgørelsen er der indført en minimum høringsfrist på 4 uger for affaldsregulativer, hvor enhver har ret til at kommentere forslagene. Repræsentanter for Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner har i samarbejde med NVRaffald i/s og nomi i/s udarbejdet forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald med henblik på høring i 4 uger. Forslagene til regulativer er opbygget med en generel og en særlig del. Generel del følger den nationale standard suppleret med udbygning af definitioner samt fastsættelse af eventuel bemyndigelse. Det foreslås, at der ikke i regulativerne indføjes bemyndigelse, men i stedet anvendes sædvanlig delegation. Særlig del beskriver ordningerne for de forskellige kategorier af affald. I forslagene er den obligatoriske tekst angivet med en rød farve for at tydeliggøre den nationale standardtekst. De væsentligste ændringer af affaldsbekendtgørelsen, der har relation til udarbejdelse af kommunale affaldsregulativer samt de væsentligste ændringer af det enkelte affaldsregulativ er vedlagt til orientering. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at regulativforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger. Bilag Notat vedr ændringer til regulativer, 2010 Forslag, regulativ for husholdningsaffald, 2010 Forslag, regulativ for erhvervsaffald, 2010 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (23. september 2010, pkt. 191) til Byrådet at regulativforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 18

21 Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at regulativforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 19

22 P Danmark i balance i en global verden - Regeringen september 2010 Regeringen ønsker at tilkendegive interesse for vækst i yderområder og har udsendt strategioplægget Danmark i balance. Strategioplægget omfatter en bred vifte af initiativer rettet imod yderområder i almindelighed og udvalgte 29 yderkommuner i særdeleshed. Regeringens initiativ sigter mod lige adgang til vækst og fremgang for alle dele af Danmark. Initiativet ses som opfølgning på Regeringens reformpolitik inden for sundhed, politi og retsvæsen hvor større centrale enheder forventes at højne og sikre kvalitet i offentlig service og administration. Tilsvarende er nævnt den øgede digitalisering som en vækstfremmende indsats for yderområder. Danmark i balance lægger op til: 1. Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst Ny afdeling af Vækstfonden placeres i Vestdanmark. Placering? Biomasse forsøgs- og demonstrationsprojekter. Thyholm? Skattelettelse for sommerhusudlejere mod obligatorisk indberetning. Mulighed for 15 (før 10) ferieboliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Bredbånd fremmes på markedsvilkår. Samme vilkår hindrer mobildækning i Struer. 2. Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Mulighed for udvalgsvarebutik over 2000 kvm. i bymidte Struer (teoretisk) Mulighed for butikker uden for bymidten i byer med national eller international turistaktivitet (f.eks. Billund, men Struer? Vi har allerede flyttet butikker ud. Muligheder for at udvide (ikke nyetablere) virksomheder i tidligere landbrugsbygninger på baggrund af konkret planlægningstilladelse fra ministeren (for 29 yderkommuner) Mulighed for udvidelse af landsbyer (ny boligområde som Tambohuse) Mulighed for planlægning i kystnærhedszonen efter særlig tilladelse fra ministeren Alt, hvad der i dag er beskyttet, vil fortsat være beskyttet. Strandbeskyttelseslinjen er intakt, og i kystnærhedszonen kan der kun planlægges med særlig tilladelse fra ministeren. 3. Bedre infrastruktur i yderområder Motorvej til Holstebro. Cykelsti Humlum-Oddesund. Infrastruktur/turisme 4. Uddannelse i yderområder Lovgivning der fremmer, samarbejder og fusioner af ungdomsuddannelser Fremme transportmuligheder for studerende i yderområder (kilometergodtgørelse/cykelstier mv.) 5. Sundhed: Styrket akutberedskab med fokus på yderområder Præhospitale ressourcer (førstehjælpskursus) Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 20

23 Lægehelikopter Nære sundhedstilbud (lægehuse, akuthuse) Lettere adgang til læger i lægepraksis 6. Lokalisering af offentlige arbejdspladser Nye statslige institutioner skal under hensyn til bæredygtighed som hovedregel placeres uden for hovedstaden. Planafdelingen anmoder Direktionen om drøftelse og stillingtagen til ovenstående. Bjarke Danvig deltager i sagens behandling. Direktionen indstiller (30. september 2010, pkt. 252) sagen til Økonomiudvalgets drøftelse. Beslutning Der sendes et brev til ministeriet, der redegør for drøftelsen i Økonomiudvalget. Der har i udvalget været særlig fokus på cykelstien Humlum-Oddesund. I brevet formuleres muligheden for at søge for Thyholm særskilt ifht. differentieret planlov. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 21

24 G Undersøgelse af mulighederne for etablering af et Nordvestjysk Career Campus Den Konservative Gruppe fremsætter hermed forslag om "at Struer Kommune iværksætter en undersøgelse af mulighederne for etablering af et Nordvestjysk career campus med base i Struer, evt. efter lignende pilotprojekt som er gennemført og stadig kører i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der stilles forslag om at det bør undersøges om der indenfor Struer Kommunes grænser findes bygninger der kan danne den fysiske ramme om en campus, samt hvilke medfinansieringsmuligheder der kunne være mulighed for at opnå fra centrale puljer samt fra EU s puljer til projekter til beskæftigelses- og erhvervsfremme. Et career campus skal danne grundlag for brobygning mellem videns- & uddannelsesinstitutioner i Danmark, herunder de store universitetsbyer, til understøttelse af det nordvestjyske erhvervsliv samt offentlige institutioners mulighed for at tiltrække højtuddannet samt projektorienteret arbejdskraft i fremtiden, til gavn for udvikling & vækst af arbejdspladser i det nordvestjyske område, samt som en løftestang til øget bosætning i området. Dette flugter også med regeringens oplæg til et Danmark i bedre balance, hvor der står, at der skal være bedre muligheder for etablering af flere videregående uddannelser samt brobygning af akademikere til yderområderne i Danmark. Undersøgelsen ses i første omgang foretaget indenfor kommunens egne rammer af kommunens embedsfolk. Evt. økonomiske midler til brug for undersøgelsen foreslås taget af udviklingspuljen, alternativt af den sparede pulje til Nordvestjysk Erhvervsråd som kommunen selv kan bruge til erhvervstiltag. Endvidere foreslås det at Økonomiudvalget med embedsfolk, foretager en studietur til det allerede eksisterende career campus i Ringkøbing". Beslutning Økonomiudvalget anmoder administrationen om at foretage nærmere undersøgelser af forholdene omkring career campus Ringkøbing. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 22

25 P Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i høring Resumé Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har været drøftet i Digitaliseringsforummet den 3. september 2010 og på Direktionen den 23. september KL s bestyrelse har fremsendt forslag til fælleskommunal digitaliseringsstrategi til høring i kommunerne. Høringen foregår frem til den 1. oktober KL opfordrer til, at udkastet til en ny strategi drøftes både i kommunens Økonomiudvalg og Direktion, inden kommunen giver en tilbagemelding om holdningen til de mål og initiativer, der indgår i forslaget til strategien. Derfor har Struer Kommune efter henvendelse til KL, fået forlænget aflevering af høringssvar frem til efter Økonomiudvalgsmøde den 5. oktober Høringsnotatet er gennemgået med direktører samt relevante chefer på fagområderne, for derigennem at skabe et billede af prioriteringerne for Struer Kommune. Resultatet af drøftelserne er vedhæftet i "Høringsnotat med Struer Kommunes kommentarer - Spørgeskema til fællesoff. dig. strategi 2010" Høringsnotatet er godkendt på Direktionsmøde den 23. september (Ønskes høringsversionen af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (101 sider) fremsendt, kan henvendelse rettes til Chefkonsulent Helle Berg). Bilag Digitaliseringsstrategi lang version - høringsversion Høringsnotat - Spørgeskema til fællesoff. digitaliseringsstrategi 2010 Administrationen indstiller at høringsnotatet godkendes. Beslutning Høringsnotat og høringssvar godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 23

26 P Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2010 Resumé Den 29. juni 2010 godkendte Byrådet kvalitetskontrakt for Struer Kommune. I henhold til lov om kommunernes styrelse, 62, stk. 1 påhviler det Byrådet i en Kvalitetskontrakt at vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Byrådet skal opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Ligeledes påhviler det Byrådet årligt at følge op på de fastsatte mål i en opfølgningsredegørelse senest ved budgettets vedtagelse. Kvalitetskontrakten beskriver hvilke områder og konkrete mål, Byrådet vil have fokus på i en bestemt periode, og hvordan Byrådet påtænker at opfylde de opstillede mål. De opstillede mål skal være et udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode, og altså ikke et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Byrådet bestemmer selv hvilke og hvor mange mål samt hvilke tidsfrister, der er hensigtsmæssige. Det påhviler Byrådet minimum én gang årligt og senest ved budgettets vedtagelse at redegøre for status samt opfølgning på kvalitetskontrakten. Byrådet godkendte i juni måned indsatsområder, som nu er evalueret. I vedhæftede bilag er redegørelserne indskrevet i kvalitetskontrakten. I henhold til lov om Kommunernes styrelse formidles opfølgningsredegørelsen på efter Byrådets godkendelse. Bilag Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2010 Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller opfølgningsredegørelse til Byrådets godkendelse og videreformidling på Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Opfølgningsredegørelse til Kvalitetskontrakt 2010 godkendes og videreformidles på Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 24

27 A Orientering a) Borgmesteren har administrativt bevilget 500 kr. til Nordvestjydsk Fugleforening til indkøb af ærespræmie. b) Borgmesteren har administrativt bevilget 500 kr. til Struer Fjerkræklub til indkøb af præmier. Beslutning Udbud af basal erhvervsservice i samarbejde med Holstebro Kommune, politisk behandling november Den specialiserede erhvervsservice varetages fra 2011 af Væksthuset. Ansøgning til nære sundhedstilbud, ansøgningsfrist 15. november. Møde med Region Midtjylland d.d. for at præsentere Struer, Lemvig og Holstebro Kommunes fælles ansøgning. ERFA-Gruppe, digitale dagsordner: John Christoffersen, Flemming Odde, Bente J. Okkerstrøm, Anna-Marie Brix Poulsen og Martin Merrild. Korpslejr, Holstebro Vandaktiviteterne placeres forventeligt i Struer. Endelig afklaring november Analyse BBR-området Status Struer International Living Økonomiudvalg, 5. oktober 2010 Side 25

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomiudvalg Referat Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.45 Pkt. Tekst Side 52 Likviditet og resultater pr. 31. marts 2010 1 53 Genbevilling i 2010

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. Pkt. Tekst Side 210 Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2009 270 211 Økonomi-

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Dagsorden Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 98 Udtræden af Struer Byråd 1 99 Valg af næstformand 2 100 Omkonstituering

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Martin Merrild. Mødet hævet kl.:19.15 Pkt. Tekst Side 98 Udtræden af Struer Byråd 1 99 Valg af næstformand 2 100

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Martin Hulgaard deltog ikke i punkterne 116-118. Mødet hævet kl. 10.45 Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 171. Budget 2010-2013 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune 415 172. Kulturstærke børn i Vesthimmerland

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere