Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 4.1. Funktionsniveau Vestsjællands Amt havde i sin tidligere udtalelse af 14. februar 2003 anført at amtet ikke har ikke udarbejdet konkrete retningslinier for spørgsmålet om politianmeldelse af voldelige overfald, at amtet modtager indberetninger fra institutionerne hvis der forekommer ualmindelige driftsforhold eller alvorligere hændelser herunder alvorligere tilfælde af vold og overfald, og at administrationen i det enkelte tilfælde vurderer om politianmeldelse skal ske ud fra hensynet til offerets stilling, men også ud fra hensynet til amtets og institutionens interesse i at sikre at hændelsesforløbet er fuldt belyst. Jeg bemærkede at den enkelte ansatte som havde været udsat for vold, naturligvis har mulighed for selv at indgive anmeldelse til politiet, men at det efter min opfattelse ikke er rimeligt eller hensigtsmæssigt at det skal være overladt til den enkelte ansatte at træffe afgørelse om indgivelse af politianmeldelse. Og at det efter min opfattelse er en ledelsesopgave der bedst varetages på den enkelte institution (bosted) eventuelt på grundlag af nogle udarbejdede lokale retningslinjer eller på grundlag af nogle mere generelle retningslinjer fastsat af amtet. At politiet efter det oplyste afviser anmeldelser med den anførte begrundelse, er naturligvis uacceptabelt og understreger at det ikke bør være overladt til den enkelte at afgøre om anmeldelse bør indgives.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Jeg anførte herefter at det forhold at amtet modtager indberetninger fra institutionerne hvis der forekommer ualmindelige driftsforhold eller alvorligere hændelser, herunder alvorligere tilfælde af vold og overfald efter min opfattelse ikke (fuldt ud) kan tilgodese behovet for at det for den enkelte ansatte er klart hvorledes der forholdes i tilfælde af vold, at der i givet fald straks bliver indgivet en politianmeldelse, og at beboerne ved den praksis der følges, er opmærksomme på at deres adfærd kan få nogle konsekvenser. Jeg bemærkede at der også er et hensyn at tage til eventuelle erstatningsretlige forhold og spørgsmål efter arbejdsskadeforsikringsordningen. Herefter henstillede jeg til Vestsjællands Amt at undergive spørgsmålet en fornyet overvejelse og udbad mig underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Jeg bemærkede at der alle andre lignende steder som jeg har foretaget inspektion af, har været fastsat retningslinjer for indgivelse af politianmeldelse ved tilfælde af vold. Det gælder også psykiatriske afdelinger/sygehuse som jeg har foretaget inspektion af. Vestsjællands Amt har oplyst at amtet har besluttet at udarbejde retningslinjer for anmeldelse af vold mv. på institutionerne til støtte for institutionslederens afgørelse af om anmeldelse i det konkrete tilfælde skal ske. Det fremgår at amtet under fagrådet for botilbud til voksne handicappede har nedsat en arbejdsgruppe der skal se på anmeldelsesproblematikken. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde vil der blive udsendt retningslinjer for området. Amtet oplyser at sådanne retningslinjer forventes udsendt inden udgangen af Jeg tager det oplyste til efterretning og beder Vestsjællands Amt om at orientere mig om retningslinjerne når de bliver udsendt. Vedrørende medicinordningen anbefalede jeg selv om Halsebyvænget anfører at restmedicin er et meget lille problem, og at eventuel restmedicin leveres tilbage til apoteket at der indførtes en ordning således at apoteket skriftligt bekræfter modtagelsen af restmedicin. Og jeg bemærkede at der

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 ved at supplere Halsebyvængets medicinordning på denne måde så vidt jeg kunne se, ville være en fuldstændig kortlægning af al medicin. Jeg bad Halsebyvænget underrette mig om hvad min anbefaling gav anledning til, idet jeg bemærkede at det, som jeg anførte, naturligvis ikke skulle tages som udtryk for manglende tillid til den medicinansvarlige. Det fremgår af amtets udtalelse at Halsebyvænget har oplyst at spørgsmålet er indlysende relevant, og at forslaget kan udgøre den sidste sikring af medicinhåndteringen på bostedet, hvorfor bostedet hurtigst muligt vil gå i gang med at realisere dette. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 7. Magtanvendelse Jeg tog det oplyste om begrebet nødværge til efterretning, men udtalte at Vestsjællands Amt burde have reageret på anvendelsen af dette begreb i forbindelse med de skete indberetninger. Jeg lagde herefter til grund at begrebet i fremtiden alene anvendes i tilfælde hvor der er dækning for det. Herom har amtet i udtalelsen anført følgende: Forstander Peer Jensen oplyser, at der ikke siden Ombudsmandens inspektionsrapport af 12. september 2002 har været tilfælde, hvor nødværge har været på tale. Der er i amtets tilsyn på magtanvendelsesområdet opmærksomhed på, at nødværge betegner et særligt handlingsforløb, og således ikke kan anvendes i alle tilfælde, hvor der sættes ind med fysisk magt for at afværge et angreb. Jeg har noteret mig det oplyste.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Ad punkt 9. og punkt 10. Budgettet/Amtets tilsynsforpligtelse I min endelige rapport af 12. september 2002 anmodede jeg om oplysning om på hvilket grundlag Halsebyvængets budget udregnes. Jeg anmodede i den forbindelse om oplysning om hvilken betydning et så løntungt budget har for beregning af personalenormeringer, tilrettelæggelse af vagtplaner og indtag af vikarer. Vestsjællands Amt oplyste i sin tidligere udtalelse af 14. februar 2003 følgende vedrørende dette punkt: Vestsjællands Amt opererer med en høj grad af decentralisering af kompetence og opgavevaretagelse over for amtets institutioner. Personalenormeringsbegrebet eksisterer ikke. Institutionen kan oprette og nedlægge stillinger inden for bevillingen. Institutionens budget reguleres årligt med prisog lønstigninger ligesom amtsrådsbeslutninger vedrørende institutionen naturligvis indarbejdes i bevillingen. Amtsrådet udtager ofte i forbindelse med budgetlægningen institutionsområder til økonomisk analyse. De overordnede principper for budgetlægningen er: Den tværgående prioritering er en afgørende forudsætning Budgetlægningen er et led i den samlede mål- og rammestyring af aktiviteten. Budgetproceduren skal afspejle en økonomistyring, der tager udgangspunkt i planprocessen Den decentrale kompetence skal respekteres. Institutionen skal overholde sit budget og med henblik på at give institutionerne mulighed for at kunne dette, er der indført forskellige ordninger for at sikre institutionerne mod uforudsete udgifter nogle ordninger beror på en erkendelse af, at institutionernes budgetter er særdeles løntunge: Overførsel mellem årene, dels som planlagte overførsler mellem 2 budgetår, således at institutionen har mulighed for mere fleksibel planlægning og budgetstyring i forbindelse med større projekter, og dels gennem automatiske overførsler, hvor mindre- eller merudgifter op til 0.5 % af institutionens nettobevilling overføres til budgettet for det efterfølgende år. Intern låneordning, hvor institutionerne efter ansøgning kan få lån til at gennemføre projekter, anskaffelser, energibesparelser, arbejdsomlægninger m.m. Lånet tilbagebetales af institutionens driftsbudgetter i de følgende år. Kompensation ved langtidsfravær, hvor en institution sikres mod uforudsete udgifter på grund af medarbejderes sygefravær og visse kursusforløb udgifter som institutionen ikke har indflydelse på. Der kompenseres for langtidsfravær blandt personalet. Der er en medfinansiering fra institutionens side på 1 % af nettobevillingen.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Mulighed for ekstrabevilling til "særlig støtte", hvor der ved udgiftskrævende, nødvendige pædagogiske indsatser over for beboere kan gives tillægsbevillinger til det konkrete formål for en afgrænset periode. Såfremt der er tale om mere permanente ændringer i beboernes forhold, der medfører merudgifter i forhold til institutionens budget, kan bevilges en udvidelse af institutionens budgetramme. I min opfølgningsrapport af 28. august 2003 udtalte jeg følgende: Personalenormeringen er naturligvis af afgørende betydning for hvordan et bosted som Halsebyvænget fungerer både i forhold til beboerne og i forhold til de ansatte. Jeg har ikke kendskab til at der i andre af landets amter ikke arbejdes med personalenormeringsbegrebet i bosteder af denne karakter. Principielt (og retligt) er der vel ikke noget til hinder for at gennemføre en ordning som den Vestsjællands Amt har valgt. Den valgte ordning understreger imidlertid efter min opfattelse behovet for at der ved den tilsynsforpligtelse der efter retssikkerhedslovens 39 påhviler amtet (også) inddrager normeringsspørgsmålet i de undersøgelser der foretages. Som anført i den endelige rapport er spørgsmålet om Vestsjællands Amts varetagelse af tilsynsforpligtelsen efter retssikkerhedslovens 39 udtaget fra denne inspektionssag til særskilt behandling. For tiden afventer jeg en tilbagemelding fra Vestsjællands Amt om hvorledes amtet i fremtiden vil organisere sin tilsynsforpligtelse. Jeg vil i den forbindelse også forholde mig til det her rejste spørgsmål. I tilknytning hertil har Vestsjællands Amt anført følgende: Vestsjællands Amt er enig i, at spørgsmålet om en institutions personalenormering i sammenhæng med budgetrammen er af væsentlig betydning for institutionens varetagelse af sine opgaver, således opfyldelse af de af amtsrådet vedtagne kvalitetsstandarder og det fastlagte serviceniveau. Personalenormeringsforhold indgår derfor i de undersøgelser, der udføres som led i amtets tilsynsvirksomhed.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Der henvises til amtets redegørelse for initiativer omkring iagttagelse af kravene til varetagelse af tilsynsforpligtelsen efter 39 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor det blandt andet anføres, at der i tilsynsvaretagelsen indgår vurderinger af sammenhæng mellem kvalitetsstandarder, servicedeklarationer og den konkrete faglige udførelse af arbejdet. Redegørelsen er indsendt i forbindelse med Ombudsmandens særskilte behandling af Vestsjællands Amts varetagelse af tilsynsforpligtelsen. Som det fremgår af det ovenfor citerede og af min endelige rapport af 12. september 2002, har jeg foretaget en særskilt undersøgelse af Vestsjællands Amts varetagelse af tilsynsforpligtelsen efter retssikkerhedslovens 39 der således har været udskilt til særskilt behandling. Jeg har den 10. september 2003 modtaget Vestsjællands Amts brev af 5. september med bilag med underretning om hvad amtet har foretaget sig i anledning af Socialministeriets brev af 9. maj 2003 for at sikre sig at amtets tilsyn efter retssikkerhedslovens 39 bliver iagttaget. Amtet har i dette brev bl.a. anført følgende: Amtsrådet har i sit møde den 25. august 2003 vedtaget, at styrke og tilrettelægge det amtslige tilsyn på det sociale område, således at følgende målsætninger tilgodeses: - sikre at tilsynet varetages i overensstemmelse med lovgrundlaget, - opsamle viden og erfaring fra de sociale amtslige tilbuds udførelse af det daglige tilbud til brugerne og kontrollere om udførelsen er i overensstemmelse med lovkrav og politiske beslutninger, - at skabe grundlag for vidensspredning af positive erfaringer og udviklingstiltag, - at sætte fokus på særlige områder der skal kvalitetsudvikles jævnfør lovkrav eller politiske beslutninger, - at skabe grundlag for vidensformidling af særlige udviklingsområder i relation til at sikre kvaliteten i det sociale tilbud, og således, at tilsynet udføres efter følgende overordnede metoder: - regelmæssige besøg på hvert enkelt socialt tilbud, hvor der systematisk følges op på det konkrete tilbud til brugerne, herunder udførelsen af det faglige arbejde, planlægning af arbejdet, udviklingstiltag, initiativer i forbindelsen med implementering af politiske beslutninger og lovgivning, og brugerrettigheder. - behandling og opfølgning af magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed, - brugersamtaler (evt. pårørende, kommuner, naboer m.m.), - samtaler med medarbejdere, - vurderinger af sammenhæng mellem kvalitetsstandarder, servicedeklarationer, lovgivning, politiske beslutninger og den konkrete faglige udførelse af arbejdet, - behandling af klager m.m.,

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 - opsamling af relevante emner for videns- og erfaringsformidling, - udarbejdelse af tilsynsrapporter, - systematisk tilbagemelding til det politiske system. Ved brev af 11. september 2003 meddelte jeg Vestsjællands Amt at jeg tog det oplyste til efterretning og ikke foretog mig videre vedrørende amtets tilsynsforpligtelse. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke yderligere vedrørende disse spørgsmål. 11. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om inspektionen af Bostedet Halsebyvænget som afsluttet, bortset fra at jeg afventer underretning om de under punkt 4.1. nævnte retningslinjer. 12. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til bostedet Halsebyvænget, Vestsjællands Amt, Center for Ligebehandling af Handicappede, Folketingets Retsudvalg og Halsebyvængets pårørenderepræsentanter. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober 2002. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold... 2 Ad punkt 3.1.1 Oasen... 3 Ad punkt 3.1.3 Svalegangen... 3 Ad punkt 3.1.4 Hulen... 4 Ad punkt 3.1.5 Fælleslokaler... 4 Ad punkt 3.5 Sammenfatning...

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2005 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Generelt om Pilekrogen...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Generelt om Pilekrogen...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Generelt om Pilekrogen...3 3. Bygningsmæssige forhold mv...4 3.1. Lejligheder...5 3.2. Opholdsstuer...6 3.3. Køkkener...6 3.4. Pejsestue...7

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007

Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2009-10 71 alm. del Bilag 167 Offentligt Den 17. september 2010 Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-1470-424/MV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere