Boligområde ved Harevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde ved Harevej"

Transkript

1 Forslag til lokalplan nr Egebæk Hviding Boligområde ved Harevej Maj 2013

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan, Teknik & Miljø

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder... 9 Høring fra den 15. maj til den 10. juni Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen / Plansystem DK Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Vedtagelse Bilag Matrikelkort - Bilag A...Indsat bagerst Lokalplankort - Bilag B...Indsat bagerst Udsnit af boligområde og snit i boligvej - Bilag C...Indsat bagerst Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje Lokalplan nr Egebæk-Hviding, Boligområde ved Harevej. 1. Lokalplanområdet Grænsen mellem Danmark og Tyskland lå mellem 1864 og 1920 mellem Egebæk og Hviding. Omkring 1886 anlægges en jernbanestrækning mod syd og stationen opføres som en spejlvendt bygning, hvor den danske station ligger i Vedsted og den tyske ligger i Hviding. Efter genforeningen i 1920 flyttes grænsen mod syd, så Vedsted og Hviding ophører med at fungere som toldsted og grænseby. Lokalplanområdet ligger i Egebæk i Egebæk-Hviding. Lokalplanområdet ligger ud mod Ribevej og vil forbinde allerede eksisterende boligområder ved Harevej og Hermelintoften, samt yderligere forbinde de to byer. lokalplanområdet er et fladt område, som i dag anvendes til landbrugsformål samt dyrehold. I området står flere læhegn med store træer og i den nordlige del af området fungerer en markvej, vestøst, som sti fra Harevej til Ribevej. Området indeholder et rørlagt vandløb. Ribevej skærer gennem Egebæk-Hviding, og selvom der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger med helleanlæg, er vejen meget trafikeret. Side 3

6 Redegørelse 2. Baggrund Lokalplanen har til formål at muliggøre at området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse af enfamiliehuse. Dispositionsplan for lokalplanområdet. 3. Lokalplanområdets disposition Anvendelse Bebyggelsen Lokalplanområdet er en udbygning af et allerede etableret boligområde, og skal udbygges jf. ovenstående dispositionsplan. Området er udlagt til åben-lav samt tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder med forskellige anvendelser, som det kan ses på Lokalplankortet, Bilag B. Delområde A er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, delområde B er udlagt til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse, delområde C er udlagt til fælles friareal. Boligbebyggelsen er udformet som boliglommer, der er samlet omkring torvedannelser. Boligbebyggelsens grunde er forskudt i naboskel, så grundene sammen danner en savtakket kant mod boligvejen. For at understrege dette arkitektoniske element i boligstrukturen skal der etableres hække i alle skel, dog er det muligt at gennembryde hækken i forbindelse med overkørsel mellem boligvej og bebyggelsen. Side: 4

7 Redegørelse Visualiseringer af en af boligvejene. Fællesarealer Veje og stier Beplantning I forbindelse med boliggrundene er der plads til et fælles grønt fri areal for hele området. Dette grønne område består af to sammenhængende grønne arealer, hvor der på den mindre område vil kunne etableres en legeplads og på det større område vil det være muligt at etablere boldbaner, bålplads eller andre samlingssteder. Områdets to stamveje, som er en forlængelse af henholdsvis Harevej og Hermelintoften, forsætter ud i flere boligveje. Både stamveje og boligveje etableres med karaktergivende rækker af større træer som eksempelvis røn. Træer langs boligvejene er karakteristiske for de allerede etablerede boligkvarterer i Egebæk-Hviding. Stier i lokalplanområdet forbindes til allerede eksisterende stier i området. På den måde etableres en nord-syd stiforbindelse samt en vest-øst forbindelse mod Ribevej. Stierne forbindes samtidig til lokalplanområdets fælles grønne område. Da Egebæk-Hviding har været to byer på hver side af grænsen, er der i dag meget få forbindelser mellem byerne. Det er derfor vigtigt at stierne er med til at forbinde det nye område med allerede eksisterende bebyggelse. Langs stamveje og boligveje plantes karaktergivende træer, som er med til at underbygge allé-strukturen, som er etableret på Harevej. Side: 5

8 Redegørelse Støjskærme kan udformes som grøn væg Støjskærm Tryghedsfremmende tiltag Langs Ribevej, mod vest, etableres et støjhegn mod de nærmeste parceller mod Ribevej. På arealet mellem støjhegnet og Ribevej etableres et beplantningsbælte med store træer med enkelte åbninger imellem, der muliggør udsyn og indkig. Indkigget mellem træerne og boligerne, der kan ses bag støjhegnet, er med til at underbygge historien om to adskilte byer på hver side af grænsen. Beplantningen i fællesarealerne er solitærtræer eller grupper af træer. Hække i boligområdet skal alle være bøgehække. Der kan etableres støjskærme i 2 meters højde langs Ribevej. Støjskærmen skal opføres som en væg, der beplantes. Støjskærmene opføres af Esbjerg Kommune, men skal vedligeholdes af beboerne. Boligområdet er opbygget som overskuelige boliglommer, hvilket gør, at man kan overskue meget af boligvejen inde fra sin egen grund. Overskueligheden medvirker til at give tryghed og fællesskabsfølelse, og tryghed medvirker til at øge bevægelsesfriheden for den enkelte. Det er et mål med planen at skabe et boligområde, hvor alle beboere har lyst til og mulighed for at bruge hele området med fælles areal samt stier. Arealet er derfor indrettet med henblik at være indbydende, udfordrende og behagelige at færdes og opholde sig i. Et attraktivt fællesareal giver liv og trafik i området, som er til glæde for beboerne og har en positiv indvirkning på kriminalitetsniveauet. Samme virkning har det, hvis området holdes rent og vedligeholdes. Da boligudstykningen er forholdsvis åben og med to ankomstveje til området, er det let for beboerne at følge med i hvad der foregår omkring deres egne boligveje. Igennem området løber flere stiforløb, der er med til at skabe et flow af mennesker, der kan holde øje med, om der sker noget mistænksomt. Side: 6

9 Redegørelse Belysningen på vejene skal oplyse omgivelserne uden at blænde. Man skal kunne se konturer og ansigtstræk på en person på god afstand. Det er bedre at have punktbelysning i vejsiden end fuld spot på selve vejen. Alt for oplyste steder kan blænde og gøre kontrasten til mørket større. Belysningen kan med fordel have forskellig karakter på stamveje og boligveje Miljø- og klimahensyn I lokalplanen er der taget følgende miljø- og klimahensyn: Befæstede arealer må højst udgøre 1/3 af for- og baghaver. Vand fra tage og overfladevand skal nedsives på den enkelte ejendom. Tage må udføres som bevoksede grønne tage. Boliger må etableres med jordvarme, solfangere og solceller. Der er ikke stillet krav om lavenergibyggeri, men det er en mulighed at udføre byggeri i energiklasse 1 eller bedre for at nedbringe energiforbruget. 4. Forhold til Kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Rækkefølge Anvendelse Bebyggelse Området er omfattet af tids- og rækkefølgebestemmelser. Udstykning og bebyggelse af området skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens senest vedtagne tids- og rækkefølgebestemmelser. I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Kommuneplanens rammer vedrørende mulighed for institutioner, butikker og forretninger er fravalgt i lokalplanen, da det ikke passer ind i det ønskede boligområde. Kommuneplanens maksimale bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 for åben-lav boliger og 40 for tæt-lave boliger er udnyttet. Kommuneplanens rammer vedrørende opførelse i 2 etager er fravalgt i lokalplanen. For åben-lav og tæt-lave boliger fastsættes bygningshøjden over terræn til maks. 1 etage med udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse og ombygninger skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner. Boliger skal sikres som helårsboliger. Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor gulvkoten er under +4,75 DVR90. Side: 7

10 Redegørelse 5. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje. Lokalplanområdet ligger inden for Kommuneplanens enkeltområde Naturbeskyttelsesloven Støjisolinje Lokalplanområdet ligger op til et område med fredsskov mod vest og denne giver en 300 meter skovbyggelinje inde i lokalplanområdet. Esbjerg Kommune vil, såfremt lokalplanen vedtages, dispenserer fra skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet, jf. også lokalplanens 12. Området er omfattet af en vejstøjisolinje fra Ribevej. Der må ikke gives tilladelse til støjfølsom anvendelse med mindre det i henhold Side: 8

11 Redegørelse Målsat vandløb til enhver tid gældende lov, vejledning og lignende kan godtgøres at grænseværdierne overholdes. Lokalplanområdet grænser mod syd op mod et lettere industriområde ved Egebækvej, men dette område giver ingen støjisolinjer i lokalplanområdet. I lokalplanområdet findes et C-målsat vandløb. Der knytter sig en række kvalitetskrav, der sætter grænser for, i hvor høj grad vandløbet må påvirkes. Bevaringsværdigt miljø 6. Forhold til gældende lokalplan 7. Miljøvurdering 8. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Lokalplanområdet er i Kommuneplanen omfattet af et bevaringsværdigt miljø. Harmoniske helheder, pladser, torve, grønninger og tofter skal fastholdes som harmoniske miljøer. Indenfor det bevaringsværdige miljø, må der kun opføres bebyggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Inden for lokalplanområdet gælder byplanvedtægt nr.16 for Et byområde i Egebæk-Hviding, vedtaget af Ribe Byråd d. 9. august Som det fremgår af afsnit 14 vil byplanvedtægten blive aflyst indenfor lokalplanenes område ved denne lokalplans endelige vedtagelse. I henhold til 2 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Esbjerg Kommune vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af loven. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og at lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Lokalplanen medfører, at der ikke skal meddeles tilladelse efter 35, stk. 1 i Planloven (zonetilladelse) til virkeliggørelse af lokalplanen. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Ved den endelige vedtagelse vil lokalplanområdet eller dele heraf overgå til byzone. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Derfor skal der ved et regulativ tages stilling til, om det område, der overgår fra landzone til byzone, skal undtages for områdeklassificeringen. Det fremgår af afsnit 13 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Side: 9

12 Redegørelse Høring fra den 15. maj til den 10. juni 2013 Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du senest den 10. juni 2011 sende dem til: Esbjerg Byråd Plan, Teknik & Miljø Torvegade 74, Postboks Esbjerg Side: 10

13 Bestemmelser Lokalplan nr Vester Vedsted By, Boligområde i Egebæk-Hviding I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at områdets anvendelse fastlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. opnå en harmonisk bebyggelse omkring boligveje og torvedannelser. området får en grøn karakter med beplantninger ved veje samt friarealer. der i området etableres et sammenhængende stisystem med forbindelse til omkringliggende byområder og landskab, og sikre arealer til fælles friareal. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkortet, Bilag A, og omfatter matrikelnummer 90f, og del af matrikelnummer 7af Vester Vedsted By, Vester Vedsted samt alle parceller der udstykkes heraf. 2.2 Området opdeles som vist på Lokalplankortet, Bilag B, i delområderne A, B1 og B2 og C. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til PlansystemDK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Lokalplanområdet fastholdes i byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til åben-lav og tæt-lav helårsbebyggelse samt et rekreativt grønt område. Fælles bestemmelser for lokalplanområdet 4.2 I en boligejendom kan der drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lign. liberale erhverv samt dagpleje og lign. under forudsætning af: At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. At virksomheden, efter Esbjerg Kommunes skøn, drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres. At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende.

14 At virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering. Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. At virksomheden højest udgør 25 % af etagearealet. At der højest er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,75 m 2. Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Signalfarver er markante, lysende røde, gule, grønne og blå farver, som f.eks. lilla, turkis, højrød og lignende farver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur. Der kan ikke tillades anden type virksomhed. 4.3 Der må ikke opsættes mobiltelefonmaster eller lignende indenfor lokalplanområdet. 4.4 Der kan etableres støjafskærmning langs Ribevej mod skellet af de nærmeste parceller mod beplantningsbæltet, i princippet som vist på Lokalplankortet, Bilag B. Der skal i placeringen af støjafskærmningen medtages et areal som muliggør pleje af beplantningen. Delområde A 4.5 Delområde A udlægges til åben-lav, fritliggende boligbebyggelse, fælles friarealer og beplantningsbælte, i princippet som vist på Lokalplankortet, Bilag B. På hver grund må der kun opføres og indrettes én bolig. 4.6 I delområde A må der ikke opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift. Delområderne B1 og B2 4.7 Delområderne B1 og B2 udlægges til enten åben-lav, fritliggende boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse som række-, kæde-, klynge eller gårdhavehuse, med tilhørende fællesfaciliteter, som vist på Lokalplankort, Bilag B. 4.8 Den valgte anvendelse enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse skal være for delområdet som helhed. 4.9 Delområderne B1 og B2 skal ved tæt-lav boligbebyggelse udstykkes som én storparcel I Delområderne B1 og B2 må der ikke opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift. Delområde C 4.11 Delområde C udlægges til fælles friareal og beplantningsbælte, herunder beplantning som vist på Lokalplankortet, Bilag B I delområde C må der ikke opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift. 5. Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Udstykning skal i princippet ske som vist på Lokalplankortet, Bilag B.

15 5.3 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. 5.4 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti, forsyningsledning, afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. Delområde A samt delområderne B1 og B2 ved anvendelse til åben-lav boligbebyggelse 5.5 Inden for delområderne må der kun opføres én bolig på hver nyudstykket grund. 5.6 Ingen grund til åben-lav bebyggelse må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en mindre størrelse end 850 m Der må ikke udstykkes grunde til åben-lav boliger med en minimumsbredde på under 23 m. Delområderne B1 og B2 ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse 5.8 Ved yderlig udstykning af Delområderne B1 og B2 til tæt-lav boligbebyggelse gælder: 5.9 At ingen grund til tæt-lav bebyggelse må udstykkes med mindre størrelse end 400 m 2, 5.10 En del af grunden kan indgå i fælles opholds- og legearealer, men må medregnes ved udregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte grund, jf. nærmere bestemmelser i 8.13 samt Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vej- og stibetjenes fra Harevej, i princippet vist på Lokalplankortet, Bilag B. Vej 6.2 Der udlægges areal til veje, som vist på Lokalplankort, Bilag B. Veje udlægges, som vist på snittet A-A på Bilag C. 6.3 Kørebane, vendepladser og indkørsler skal udføres med fast belægning som f.eks. asfalt, belægningssten, fliser eller græsarmering. Rabatter anlægges med græs. 6.4 Veje er private fællesveje. 6.5 Stamvejen i delområde A fra I-II skal anlægges som Stillevej" 1. Stamvejen I-II udlægges med en kørebanebredde på 5.6 m og et fortov langs vejen med et udlæg på 1,4 m, som vist på Lokalplankort, Bilag B og Udsnit af boligområdet, stamveje og boligveje, Bilag C. 6.6 Boligveje og boligtorve i delområde A og B anlægges som lege- og opholdsområder 2. Boligveje udlægges i en varierende bredde med en kørebanebredde på 4 m, som vist på Lokalplankort, Bilag B og Udsnit af boligområdet, stamveje og boligveje, Bilag C. 1 2 Stillevej betyder fartbegrænsning på 30 km i timen Lege- og opholdsområde betyder fartbegrænsning på 15 km i timen

16 6.7 Veje skal belyses. Belysning skal udføres med parkbelysning. Inden for hvert delområde skal standere og parkarmaturer være af en ensartet type. Sti 6.8 Der udlægges arealer til stier, i princippet som vist på Lokalplankortet, Bilag B. 6.9 Der skal anlægges en sti som forbinder punkt og en sti som forbinder punkt 5-6. Disse to stier er hovedstier som skal udlægges i en bredde på 2,5 m med fast belægning. Øvrige stiforbindelse 7-8 og 9-10 anlægges som en trampesti. Rabatter anlægges med græs Stier anlægges af Esbjerg Kommune og driften og overdrages efterfølgende til grundejerforeningen. Parkering 6.11 Til hver åben-lav bolig skal der anlægges mindst 2 parkeringsbåse på egen grund, inkl. garage og carporte Til hver tæt-lav bolig skal der anlægges mindst 1½ parkeringsbås, inkl. garage og carporte Henstilling af busser samt last-, flytte-, fragtbiler og lign. på eller over kg., må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8. Bebyggelsens omfang og placering Fællesbestemmelser for delområderne A, B1, B2 og C Bygningens omfang Altaner 8.1 Hovedbygnings bygningshøjden må ved bebyggelse med sadeltag og evt. trempel maks. være 8,0 m til kippen fra eksisterende eller byggemodent terræn, undtaget er dog skorsten. 8.2 Hovedbygningens bygningshøjde må ved bebyggelse med ensidig taghældning og fladt tag maks. være 6,0 m fra eksisterende eller byggemodnet terræn, undtaget er dog skorsten. 8.3 Bygningshøjden for fritliggende garager, carporte, skure, drivhuse o.l. må maks. være 3,0 m fra eksisterende eller byggemodnet terræn. 8.4 Ved bebyggelse med 1 etage og en udnyttet tagetage med sadeltag og evt. trempel må facadehøjden ved øverste punkt ved sammenskæringen mellem tag og ydervæg ikke overstige 3,5 m fra eksisterende terræn. 8.5 Ved bebyggelse med 1 etage med ensidig taghældning, må den laveste facadehøjde ved øverste punkt ved sammenskæring mellem tag og ydervæg ikke overstige 4,30 m fra eksisterende terræn. 8.6 Altaner på 1. sal må ikke vende ind mod naboer i de to længste skel, såfremt der ikke er vej imellem.

17 Terrænregulering 8.7 Terrænet på den enkelte grund må ikke reguleres mere end 0,3 m i forhold til eksisterende terræn eller til et terræn, der er reguleret i forbindelse med byggemodningen. Terrænet må ikke reguleres nærmere skel end 0,5 m. Ved terrænreguleringer mod naboskel skal det regulerede terræn tilpasses til det eksisterende eller ved byggemodningen regulerede terræn, så det naturligt indgår med dette terræn, som vist på illustrationen herunder. Delområde A samt delområderne B1 og B2 ved anvendelse til åben-lav boligbebyggelse 8.8 Bebyggelse må maks. etableres i 1 etage med udnyttet tagetage. 8.9 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen skal placeres i eller bag facadebyggelinjen, som vist på Lokalplankort, Bilag B Facadebyggelinjens afstand til nærmeste vej er 4 m. Ingen bygninger eller bygningsdele må placeres nærmere vejskel end 4 meter Integrerede garager, carporte, skure o.l. må ikke placeres nærmere facadebyggelinjen mod adgangsgivende boligvej 3 end facader på beboelsesdelen af hovedbygningen. Se ill. herunder. 3 Ved adgangsgivende boligvej forstås den del af boligvejen, som boligen har indkørsel til.

18 8.12 Fritliggende garager, carporte, skure o.l. må ikke placeres mellem hovedbygningens facader og facadebyggelinjen mod adgangsgivende boligvej 3. Se ill. herunder. Delområderne B1 og B2 til tæt-lav boligbebyggelse 8.13 Bebyggelse må maks. etableres i 1 etage og en udnyttet tagetage Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % per grund. I 5.10 og er fastlagt, at en del af grundene kan udlægges til fælles opholds- og legearealer og dog fortsat medregnes i forbindelse med udregning af byggeretten. Dette fastlægges matrikulært. Udlagt areal til boligvej må ikke indgå i udregningen Hver bolig skal kunne udvides til mindst 110 m Internt på delområdet gælder særlige bestemmelser om højde- og afstandsforhold, jf. bestemmelser 8.16 og 8.17, så det sikres, at bebyggelsen har tidssvarende lysforhold, og så væsentlige indbliksgener undgås Afstanden mellem to rækker boliger (rækkehuse) på 1 etage skal være på minimum 12 m Boliger på 1 etage skal, når disse ikke er sammenhængende, have en afstand til skel mod anden boliggrund på minimum 2,5 m Parkeringsarealer må etableres ved den enkelte bolig eller som fælles parkeringsareal for hele bebyggelsen, enten som åben parkeringsplads eller som carport- garageanlæg Hvis der anlægges fælles parkering, skal der ved anlæg af hver tredje parkeringsbås / carport / garage plantes mindst ét træ Der må højst opføres 5 sammenhængende carporte og garager. Der skal være en afstand til de næste carporte / garager på minimum 5 m I tilknytning til hver bolig skal der på terræn være et sammenhængende og solvendt udendørs opholdsareal på mindst 70 m 2. Arealerne skal være sammenhængende og solvendte Til sikring af foranstående bestemmelser samt bestemmelser i 9 for tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelse på det enkelte delområde/storparcel kun ske på grundlag af en af Esbjerg Kommune godkendt bebyggelsesplan Planen skal redegøre for: Placering af bebyggelse og boligers udendørs opholdsarealer

19 Tage Bebyggelsens udformning og materialevalg Parkerings-, vej- og stiforhold Placering og indretning af fælles opholdsareal Beplantning Belysning og forsyningsanlæg. 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Tage på hovedbygningen, garager og carporte skal udføres som symmetrisk saddeltag, som ensidig taghældning eller som forskudte tagflader. Tage må ikke være afvalmede. Se illustration. Facader 9.2 Tagbeklædning på hovedbygninger skal udføres af grå eller sort tagpap med listedækning, grå eller sort skifer eller eternitskifer, sorte eller grå tagsten eller som grønt tag. 9.3 Tage på fritliggende garager, carporte, skure o.l. skal udføres som fladt tag eller med ensidig taghældning. Tagbeklædning på fritliggende garager, carporte o.l. skal udføres af grå eller sort tagpap med listedækning, grå eller sort skifer eller eternitskifer eller som et bevokset grønt tag Tagbeklædning må ikke udføres med blanke eller reflekterende materialer Ved tage med saddeltag skal taghældningen min. være 25º og må maks. være 45º. 9.6 Ved tage med ensidig taghældning skal taghældningen min. være 15º og må maks. være 35º. 9.7 Facader på hovedbygningen skal udføres af træ, beton eller tegl, der må pudses eller vandskures. Op til 10 % af ydermuren på hovedbygningen samt fritliggende garager, carporte og vinterhaver o.l. må udføres i andre materialer som f.eks. zink el. lignende. 9.8 Udseende som sommerhuse eller bjælkehuse (f.eks. med udvendigt synlige hjørnesamlinger, såkaldt laftebygget) må ikke forekomme. 9.9 Alle udvendige bygningssider skal fremstå i hvid, sort, blandinger heraf eller rødlige og brunlige nuancer. Træ skal fremstå ubehandlet eller malet. Mindre dele af facader, mindre bygningsdele samt vinterhaver, udestuer, garager, carporte o.l. mindre bygninger kan udføres i andre farver, som ikke er signalfarver. Signalfarver er markante, lysende røde, gule, grønne og blå farver, som f.eks. lilla, turkis, højrød og lignende farver. Træ skal fremstå ubehandlet eller malet. 4 Ved blanke materialer menes f.eks. reflekterende blanke metalplader, glaserede tagsten samt engoberede tagsten, der af Esbjerg Kommune vurderes at være blanke og reflekterende, dvs. højst glans 18 efter Dansk Standard.

20 Solceller og solpaneler Antenner Støjskærm Beplantningsbælte Veje og vejtræer 9.10 I delområderne B1 og B2 ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse, skal bebyggelsen udformes i et samlet arkitektonisk formsprog. Bebyggelsen skal indenfor det enkelte delområde udføres i ens materialer og med ens taghældning. Mindre fritliggende dele af bebyggelsen som garager, carporte, udestuer og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer og med en anden taghældning Der må etableres solceller og solfangere på bygningers tage og ydervægge som en integreret del af bygningen. Solceller og solfangere må højst udgøre 40-50% af tagfladen og skal integreres i tagfladen. Hvis solceller eller solfangere er en del af husets arkitektur, kan omfanget være større. Solceller og solfangere må ikke udføres i blanke eller reflekterende materialer På hver ejendom kan opsættes én antenne i en højde der ikke overstiger tagryggen, og antennen må ikke være synlig fra vej og sti. Paraboler må højst have en diameter på 1 m. 10. Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Der kan i skel mellem delområde A og Ribevej udføres en beplantet støjskærm, som vist med særlig signatur på Lokalplankort, Bilag B. Støjskærmen må maks. være 2 m høj og skal fremstå ensartet beplantet med stedsegrønne klatreplanter, så den fremstår som en hæk. Støjafskærmning etableres af udstykkeren i forbindelse med byggemodningen såfremt det støjmæssigt påkræves eller en støjvold med en støjskærm placeret på toppen. Grundejerforeningen har vedligeholdelsen af både den udvendige og indvendige side af støjskærmen Der udlægges et areal langs Ribevej til et beplantningsbælte som vist på Lokalplankort, Bilag B. Beplantningsbæltet skal etableres med åbninger i varierende bredde, der giver frie kig fra de bagvedliggende boliger og friarealer, som vist på Lokalplankort, Bilag B. De største træer skal være mellemstore træer som f.eks. røn. Minimum 10 % af planterne i beplantningsbæltet skal være stedsegrønne eller vintergrønne. Beplantningsbæltet etableres af Esbjerg Kommune, som også står for drift og pleje Stamvej og boligveje anlægges med kørebane, rabatter og træer i princippet som vist på Lokalplankort, Bilag B og Udsnit af boligområdet, stamveje og boligveje, Bilag C Træplantningen langs stamvejen skal bestå af mellemstore løvtræer som f.eks. røn og skal placeres med mellemrum, så vejen får en grøn karakter, i princippet som på lokalplankort, Bilag B og Udsnit af boligområdet, stamveje og boligveje, Bilag C. Der skal bruges den samme sort til alle træer langs hele stamvejen Træplantningen ved boligvejene skal bestå af mellemstore løvtræer som f.eks. røn og skal plantes langs kørebanen og skal placeres med mellemrum, så vejen får en grøn karakter, i princippet som på lokalplankort, Bilag B og Udsnit af boligområdet, stamveje og boligveje, Bilag C.

21 Hegn og forarealer Overfladevand Opbevaring og oplagring Fælles friarealer 10.6 Vejtræer ved boligveje plantes i anlægsfasen af Esbjerg Kommune, som også står for etableringsplejen. Drift og pleje overgår derefter til grundejerforeningen jf. grundejerforeningens bestemmelser Der skal etableres levende hegn i form af klippet bøgehæk i alle skel. Det er muligt at gennembryde hækken i forbindelse med overkørsel til ejendommen. Gennembrydninger må tilsammen være i alt 7 meter brede Hegn i skel mod adgangsgivende boligvej 7 må maks. være 1,20 meter Hegn i skel mod færdselsarealer og grønne friarealer skal etableres minimum 0,3 meter inde på egen grund I delområderne A, B1 og B2 må befæstede arealer højst udgøre 1/3 af forarealerne og 1/3 af bagarealerne og ved græsarmering højst halvdelen Tagvand og overfladevand skal nedsives på den enkelte ejendom Der må ikke opbevares campingvogne, lystbåde og lignende på ubebyggede arealer Der må ikke være oplagring af nogen form på ubebyggede arealer Affaldsbeholdere og lignende skal anbringes eller afskærmes på en sådan måde, at de ikke er synlige fra friarealer, veje, stier eller nabobebyggelse Det fælles friareal i delområde C skal anlægges med en variation mellem åbne græsarealer og beplantninger med en parkmæssig karakter. Det fælles friareal etableres af Esbjerg Kommune, som også står for drift og pleje af delområdet Beplantningen etableres med markante træer eller trægrupper suppleret med buskplantning. Minimum 10 % af planterne skal være stedsegrønne eller vintergrønne. Delområderne B1 og B2 ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse Hvis delområde B1 og B2 udnyttes til tæt-lav boligbebyggelse skal mindst 10 % af områdets areal udlægges til et samlet og centralt beliggende fælles grønt opholds- og legeareal med beplantning for beboerne. Dog skal der ved opførelse af 10 tæt-lave boliger være et samlet og centralt beliggende fælles grønt opholds- og legeareal med beplantning på mindst 500 m 2. De fælles opholds- og legearealer skal være sammenhængende og solvendte, og der skal være nem og kort afstand fra den enkelte tæt-lave grund til de fælles opholds- og legearealer De grønne friarealer og opholds og legeområder inden for delområderne B1 og B2 ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse skal udformes efter en godkendt samlet friarealplan Parkerings- og adgangsarealer skal have et grønt udseende med træer og buske.

22 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af grunde i lokalplanens område. Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen skal oprettes af grundejerne, når Esbjerg Kommune kræver det, dog senest når mindst 25 % af grundene er solgt Grundejerforeningen skal efter krav fra Esbjerg Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. Hvis der oprettes en andelsboligforening i den tæt-lave bebyggelse skal andelsejerne også være medlemmer i Grundejerforeningen Esbjerg Kommune kan give tilladelse til at opdele grundejerforeningen i flere enheder Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og stå for drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, veje og stier. Overdragelsen kan ske etapevis. Grundejerforeningen skal, for at varetage disse forpligtelser, udarbejde en drifts- og plejeplan, der skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, og til at kræve den fornødne sikkerhed for dette hos medlemmerne. 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand-, el- og fjernvarmenet, før den tages i brug Nybyggeri skal tilsluttes fjernvarme, hvis det ikke kan dokumenteres, at nybyggeri opfylder klassifikationskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet Før ny bebyggelse tages i brug skal de i afsnit 6 nævnte veje, stier og parkering være etableret i godkendt omfang eller i takt med byggeriet gennem anfordringsgaranti til Esbjerg Kommune Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i afsnit 10 nævnte opholdsarealer, eventuelt støjskærmende foranstaltninger og afskærmende beplantning være etableret i godkendt omfang eller i takt med byggeriet gennem anfordringsgaranti til Esbjerg Kommune. 13. Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune.

23 13.2 Inden for lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelse søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jf. nedenfor Naturbeskyttelse: Bebyggelse eller anlæg indenfor områder der er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelsesloven, skal godkendes af Fredningsnævnet eller Esbjerg Kommune Landbrugsloven: Arealer der er pålagt landbrugspligt kan først udnyttes til lokalplanens formål, når der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark til ophævelse af landbrugspligten jf. landbrugslovens 4 stk Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer Aflysninger i Tingbogen / Plansystem DK 14.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til PlansystemDK aflyses byplanvedtægt nr. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding indenfor lokalplanens område. 15. Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret, for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 5 Esbjerg Kommune vil forud for igangsætning af byggemodningen af grundene i lokalplanområdet anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse i medfør Museumslovens 25, om der er arkæologiske interesser i området.

24 16. Midlertidige retsvirkninger Fra starten af den offentlige høringsperiode har lokalplanforslaget efter Planlovens 17 den midlertidige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans indhold. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. Den foreløbige retsvirkning gælder indtil lokalplanen er offentliggjort efter endelig vedtagelse. Dog gælder den foreløbige retsvirkning højst ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Efter den offentlige høringsperiode, og inden Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde m.v., der er lokalplanpligtigt. 17. Vedtagelse Ovenstående forslag til Lokalplan udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget med henblik på offentlig høring af Esbjerg Byråd den 6. maj Johnny Søtrup borgmester Hans Kjær direktør for Teknik & Miljø

25 V Vedsted Vej Vibetoften Harevej 90f Hermelintoften 7af Ribevej Egebækvej Ejerlav: V.Vedsted By, V.Vedsted ^ Ribe Lokalplangrænse Bilag A Lokalplan Matrikelkort Dato: Marts 2013 Mål 1:2000 Meter

26

27

28

29 Ribe ^ Bilag C Lokalplan Vejsnit Dato: Marts 2013

30

31 MV-screening af LP nr Egebæk-Hviding. Boligområde ved Harevej Screeningsresultat Er planen omfattet af Miljøvurderingsloven? Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser? [MVL 1.3, nr. 1] Nej Ja Planen er omfattet af loven Screeningsafgørelse i henhold til MVL 3 Miljøvurdering Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt? [MVL 3.1, nr. 2] Nej Ja Ja Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag? [MVL 3,2] Ja Nej Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4? [MVL 3,1, nr. 1 og 3] Nej Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet? jf. screeningsskema [MVL 3,1, nr. 3 og 3,2] Nej Ja Samlet vurderes det at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Bemærkninger:

32 Screeningsskema Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: væsentlige mindre betydende ubetydelige ikke relevant Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere. Bymiljø & landskab Byarkitektonisk værdi Bevaringsværdige bygninger Kulturhistoriske forhold Grønne områder Landskabelig værdi Friluftsliv/rekreative interesser Dyre- og planteliv samt mangfoldighed Fredning og naturbeskyttelse Trafik Sikkerhed/tryghed Energiforbrug Trafikmønstre Trafikstøj Ved overholdelse af vejledende grænseværdi på L den 58 db Forurening Støj og vibrationer Under forudsætning af overholdelse af afstandskrav i forhold til klasse 3 virksomheder. Lys og/eller refleksioner Luft Jord Grundvand Overfladevand Udledning af spildevand Indvirkning på eksisterende forurening/miljøbelastning (f.eks. jordforurening, støjbelastning) Ressourceanvendelse Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Befolkning og sikkerhed Arbejdsmiljø Svage grupper (f.eks. handicappede) Brand, eksplosion, giftpåvirkning Miljøvurdering Ja Nej Bemærkninger

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Boligområde ved Harevej

Boligområde ved Harevej Forslag til lokalplan nr. 38-010-0001 Egebæk Hviding Boligområde ved Harevej Marts 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse. Byrådet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej Lokalplan nr. 40-060-0001 Lustrup Boliger ved Blokvej Oktober 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Lokalplan nr. 531 Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Februar 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

Åben lav boligbebyggelse ved Granly.

Åben lav boligbebyggelse ved Granly. Lokalplan nr. 40-050-0002 Øster Vedsted Åben lav boligbebyggelse ved Granly. Oktober 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej Lokalplan 21-040-0003. Bramming Østby Tæt lav byggeri ved Gabelsvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Boligområde i Stejlgårdsparken

Boligområde i Stejlgårdsparken Lokalplan 21-030-0009. Bramming Vestby Boligområde i Stejlgårdsparken August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Boligområde nord for Hulvej

Boligområde nord for Hulvej Lokalplan 12-010-0003. Tjæreborg By Boligområde nord for Hulvej August 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej

Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej Forslag til lokalplan 02-010-0001 Gl. Sædding Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej Tillæg nr. 1 til lp. nr. 367 januar 2013 Side: 0 Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0001. Beboelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Boligområdet Vestparken

Boligområdet Vestparken Lokalplan nr. 21-030-0001 Bramming Vestby Boligområdet Vestparken Juni 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Lokalplan 40-020-0005. Ribe Øst. Boliger på Nipsvej. Oplæg af 16. november 2014 ** 20**

Lokalplan 40-020-0005. Ribe Øst. Boliger på Nipsvej. Oplæg af 16. november 2014 ** 20** Lokalplan 40-020-0005 Ribe Øst Boliger på Nipsvej Oplæg af 16. november 2014 ** 20** Juni 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Boligområde nord for Hostrupvej

Boligområde nord for Hostrupvej Forslag til lokalplan nr. 06-010-0001 Hostrup By Boligområde nord for Hostrupvej Oplæg af 29. marts 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 428. For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej

Lokalplan nr. 428. For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej Lokalplan nr. 428 For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej 24. juni 2002 RESUMÉ AF LOKALPLANENS INDHOLD N Oversigtskort der viser lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdets beplantning set

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Lokalplan nr. 01-060-0001 Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Maj 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 507. Boligområde i Andrup Nordvest

Lokalplan nr. 507. Boligområde i Andrup Nordvest Lokalplan nr. 507 Boligområde i Andrup Nordvest 26. november 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Tandklinik ved Hjerting Strandvej

Tandklinik ved Hjerting Strandvej Lokalplan 05-010-0010. Hjerting By Tandklinik ved Hjerting Strandvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Forslag til lokalplan 01-010-0009 Esbjerg, Indre By Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Januar 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere