Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe"."

Transkript

1 Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening På grundlag af forhandling med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) samt i medfør af og 29, stk. 2, i Tjenestemandsregulativ af 1991, fastsætter Kommunernes Landsforening følgende regulativ. Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe". Kapitel 1 Uansøgt afsked som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed 1 Stk. 1. Når en tjenestemand inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under fravær som følge af sygdom i i alt 120 dage, bør der inden udløbet af 14 dage herefter være indhentet en erklæring fra den pågældendes læge. 2 Stk. 1. Erklæringen skal indeholde en udførlig beskrivelse af samtlige sygdomsfænomener vedrørende den aktuelle helbredstilstand samt en udtalelse om, hvorvidt tjenestemanden vil blive i stand til at genoptage tjenesten i normalt omfang. Den attestudstedende læge skal anmodes om samtidig at fremkomme med eventuelt foreliggende journaludskrift, speciallægeerklæring, udskrivningskort samt andre relevante oplysninger vedrørende den pågældendes aktuelle helbredstilstand. Bemærkning: Det bemærkes, at lægeerklæringen samt andre relevante helbredsoplysninger alene må vedrøre den aktuelle sygdom. Jf. i den forbindelse Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet, som tillige omfatter de kommunale tjenestemænd, hvor 2, stk. 1 angiver, at en arbejdsgiver alene må anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst om sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Opmærksomheden skal tillige henledes på 10 i den samme lov. 3

2 Stk. 1. Tjenestemandens sygedagsliste påført oplysning om vedkommendes CPR-nr. og tidspunktet for tjenestemandsansættelsen samt foreliggende lægelige oplysninger vedrørende den pågældende forelægges snarest efter indhentningen af den i 1 nævnte lægeerklæring gennem økonomiudvalget for kommunalbestyrelsen med fornøden indstilling. Stk. 2. Lægeerklæringen samt de i 2 nævnte yderligere lægelige akter kan af lægen indsendes direkte til kommunalbestyrelsen 4 Stk. 1. Fremgår det af lægeerklæringen, at tjenesten kan forventes genoptaget i normalt omfang, kan der ske udsættelse af spørgsmålet om afskedigelse af tjenestemanden i et tidsrum, der i hvert enkelt tilfælde fastsættes af kommunalbestyrelsen eventuelt efter indhentet udtalelse fra Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager. Stk. 2. Ved udløbet af et i henhold til stykke 1 fastsat tidsrum for udsættelse af spørgsmålet om afskedigelse af tjenestemanden gives der straks kommunalbestyrelsen meddelelse om, hvorvidt tjenestemanden har genoptaget tjenesten. 5 Stk. 1. Såfremt det af lægeerklæringen fremgår, at tjenesten ikke kan forventes genoptaget i normalt omfang, eller er tjenesten ikke genoptaget inden udløbet af det i henhold til 4, stk. 1, fastsatte tidsrum, bør der snarest tages skridt til afskedigelse af tjenestemanden med 3 måneders varsel, efter at spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende har krav på pension i henhold til kapitel 2 i pensionsregulativet, er afklaret, jf. 26 og 29, stk. 2, i tjenestemandsregulativet. Stk. 2. Forinden afskedigelsen finder sted, gives såvel vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation som tjenestemanden selv adgang til at udtale sig inden for en nærmere fastsat frist, jf. tjenestemandsregulativets 29, stk. 1. Fristen bør normalt ikke overstige 3 uger. 6 Stk. 1. Udgifter til lægeerklæring samt udgifter til speciallægeundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget, afholdes af kommunen. Kapitel 2 Særlige bestemmelser om tjenestemænd, der er sygemeldt som følge af tilskadekomst i tjenesten

3 7 Stk. 1. Har en tjenestemand været sygemeldt i 120 dage på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelsen af tjenesten er overgået ham en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, bør der inden udløbet af 14 dage herefter indhentes en lægeerklæring vedrørende hans helbredstilstand i overensstemmelse med 2. Stk. 2. Sygedagsliste, lægeerklæringen, kopi af anmeldelsesblanketten, der er sendt til Arbejdsskadestyrelsen, samt kopi af en eventuel afgørelse truffet af Arbejdsskadestyrelsen samt øvrige foreliggende lægelige akter vedrørende tjenestemanden forelægges for kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med reglen i 3. Stk. 3. I øvrigt forholdes der med hensyn til afskedigelse i overensstemmelse med reglerne i kapitel 1. Kapitel 3 Ansøgt afsked som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed 8 Stk. 1. Når en tjenestemand ansøger om afsked som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed, skal ansøgningen være vedlagt en lægeerklæring, der indeholder oplysning om vedkommendes helbredstilstand i overensstemmelse med 2. 9 Stk. 1. Spørgsmålet om grundlaget for tjenestemandens afsked af helbredsmæssige årsager forelægges umiddelbart efter modtagelsen af afskedsansøgningen for kommunalbestyrelsen. Ved forelæggelsen vedlægges tjenestemandens ansøgning om afsked, lægeerklæringen, sygedagsliste samt øvrige foreliggende lægelige oplysninger vedrørende tjenestemanden. Stk. 2. Med hensyn til afholdelse af udgifter til speciallægeundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget, finder bestemmelsen i 6 tilsvarende anvendelse. 10 Stk. 1. Afskedigelse af tjenestemanden kan først finde sted, når spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende har krav på pension i henhold til kapitel 2 i pensionsregulativet, er afklaret, jf. 29, stk. 2.

4 Kapitel 4 Afsked på grund af alder 11 Stk. 1. En tjenestemand, der begærer afsked på grund af alder i henhold til pensionsregulativets 3 som følge af, at den pågældende er fyldt 60 år, skal indgive begæring om afsked med 3 måneders varsel. 12 Stk. 1. Når en tjenestemand skal afskediges, fordi vedkommende fylder 70 år eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale i henhold til 32 i tjenestemandsregulativet, skal afsked være meddelt den pågældende senest 3 måneder inden udgangen af den måned, fra hvilken afskedigelsen regnes. Stk. 2. Undladelse af at overholde den i stk. 1 nævnte frist medfører ikke, at tidspunktet for afskedigelsen udskydes, jf. tjenestemandsregulativets 27. Kapitel 5 Fastsættelse af egenpension 13 Stk. 1. Samtidig med, at der meddeles en tjenestemand afsked efter 5, stk. 1, skal tjenestemanden gøres bekendt med muligheden for at få kvalificeret svagelighedspension i henhold til pensionsregulativets 7, hvis den pågældende tilkendes mellemste eller højeste social førtidspension. 14 Stk. 1. Når en tjenestemand søger om afsked efter 8 og 11, eller når afsked finder sted efter 12, skal der ved modtagelsen af afskedsansøgningen eller meddelelsen om afsked efter 12 træffes foranstaltninger til fastsættelse af den pension, som måtte tilkomme ham. Stk. 2. Når der meddeles en tjenestemand afsked efter kapitel 3, skal den pågældende tillige gøres bekendt med muligheden for af få kvalificeret svagelighedspension, hvis den pågældende tilkendes mellemste eller højeste social førtidspension. Kapitel 6 Ikrafttrædelsesbestemmelse

5 15 Stk. 1. Regulativet har virkning fra 1. januar Bemærkninger Bemærkning til 1-3: Ifølge 1 bør der være indhentet en lægeerklæring inden udløbet af 14 dage efter, at en sygemeldt tjenestemand har oppebåret løn under fravær som følge af sygdom i i alt 120 dage inden for de sidste 12 på hinanden følgende måneder. Ved opgørelsen af de 120 dages fravær medregnes såvel søn- og helligdage som fridage på hverdage i sygdomsperioden. Ved indhentning af lægeerklæringen bør der følges den fremgangsmåde, at den sygemeldte tjenestemand umiddelbart efter udløbet af de 120 dage skriftligt anmodes om at rette henvendelse til sin læge. Det bør i skrivelsen til tjenestemanden anføres, at den ønskede lægeerklæring skal indeholde en udførlig beskrivelse af samtlige sygdomsfænomener vedrørende den aktuelle helbredstilstand, samt en udtalelse om, hvorvidt tjenestemanden vil blive i stand til at genoptage tjenesten i normalt omfang. Det bør ligeledes anføres i skrivelsen, at den attestudstedende læge skal anmodes om samtidig at fremkomme med eventuelt foreliggende journaludskrift, speciallægeerklæring, udskrivningskort samt andre relevante oplysninger vedrørende den pågældendes aktuelle helbredstilstand. Det bør endvidere fremgå af skrivelsen, at de lægelige oplysninger kan indsendes af lægen direkte til kommunalbestyrelsen (jf. 3, stk. 2), og at de med fremskaffelse ar lægeerklæring mv. forbundne udgifter betales af kommunen, jf. 6. Endelig bør det fremgå af skrivelsen, at såfremt de lægelige akter af lægen fremsendes direkte til kommunalbestyrelsen, bør dette ske i lukket kuvert. Kuverten bør være adresseret til kommunalbestyrelsen og bør af lægen være forsynet med tjenestemandens CPR-nr., navn og stilling. Det vil i denne forbindelse være hensigtsmæssigt, at der vedlægges en genpart af den foran nævnte skrivelse til tjenestemanden til brug for den attestudstedende læge. Bemærkning til 7: Vedrørende opgørelse af de 120 dages fravær, se bemærkning af 1. Ved sygemelding som følge af tilskadekomst i tjenesten kan der - uanset tjenestemandens forudgående sygeperioder inden for de senest forløbne 12

6 måneder - hengå i alt 120 dage, forinden der indhentes lægeerklæring vedrørende hans helbredstilstand i overensstemmelse med 2. Bemærkning til 8: Også i de tilfælde, hvor en tjenestemand ansøger om afsked som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed, kan lægeerklæringen indsendes af lægen direkte til kommunalbestyrelsen. Det bemærkes, at tjenestemanden selv må afholde udgiften til den lægeerklæring, der danne grundlag for afskedsansøgningen, medens udgifter til specialundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget, efter at sagen er forelagt kommunalbestyrelsen, betales af kommunen, jf. 9, stk. 2. Bemærkning til 10: Det bemærkes, at der ikke i medfør af pensionsregulativets 6, stk. 4, skal foretages en procentuel nedsættelse af pensionen til en tjenestemand over 60 år, der afskediges efter ansøgning på grund af svagelighed. Bemærkning til 12: Ifølge tjenestemandsregulativets 27 afskediges tjenestemænd fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale i henhold til tjenestemandsregulativets 32. Det er som følge heraf ikke foreneligt med tjenestemandsregulativets bestemmelser at opretholde status som tjenestemand for en person, der har opnået den for vedkommende stilling gældende pligtige afgangsalder, og afskedigelse skal derfor finde sted, selv om den pågældende ikke indgiver ansøgning herom. Det henstilles, at den i 12, stk. 1, fastsatte 3-måneders frist overholdes af hensyn til den rettidige påbegyndelse af pensionsudbetalingen. Bemærkning til 13 og 14, stk. 2: Det bemærkes, at muligheden for at få kvalificeret svagelighedspension, hvis den pågældende tilkendes mellemste eller højeste social førtidspension, forudsætter, at afskedigelsen på grund af sygdom sker efter 10 års ansættelse - eller, at det af kommunalbestyrelsen er konstateret, at afskedigelsen ikke er forårsaget af en lidelse, som var lægeligt konstateret forud for ansættelsen. Jf. Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl.

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 04.50 O.11 26/2011 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 04.50 O.11 26/2011 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 0.0.0.0 O.08 8. januar

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954

LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954 3. BETÆNKNING AFGIVET AF LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954 BETÆNKNING NR. 198 1958 A/S J. H. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKEKI - KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side A. Betænkning angående folkeskolelønningsloven

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere