Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær."

Transkript

1 Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001

2 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering, 3 Ansøgt svagelighedspensionering, 4 Svagelighedspensionering eller afsked på grund af fraværsuegnethed, 5 Indledning af sag om svagelighedspensionering, 6 og 7 Indhentelse af yderligere lægeligt materiale, 8 Udskydelse af den pensionsretlige udtalelse, 9 Betinget tjenstdygtighed, 10 Partshøring, 11 Kvalificeret svagelighedspension, 12 Tilskadekomstpension, 13 Pensionsberegningsskema, 14 Civilarbejdere, lærere i den lukkede gruppe og medlemmer af statslige og statsgaranterede pensionsordninger, 15 I øvrigt, 16

3 3 Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. (Til ministerier og styrelser) Indledning 1. Med udsendelsen af dette cirkulære - der træder i stedet for cirkulære af 2. juni 1994 om pensionering af tjenestemænd i staten, folkekirken samt tjenestemænd i folkeskolen m.fl. på grund af sygdom eller alder - præciseres og suppleres retningslinierne for sager om afsked på grund af svagelighed og uegnethed som følge af højt og/eller hyppigt sygefravær (i det følgende benævnt fraværsuegnethed) bl.a. på følgende punkter: 1. Ansættelsesmyndighedens initiativ til undersøgelse af, om tjenestemanden kan forventes at genoptage sin hidtidige tjeneste med varighed er fremover ikke knyttet til et sygefravær af en bestemt længde, 2. afsked på grund af uegnethed som følge af sygefravær (fraværsuegnethed) forudsætter, at det er konstateret, at tjenestemanden ikke er helbredsbetinget utjenstdygtig i sin stilling, 3. Personalestyrelsen fremsender kopi af det lægelige grundlag for Helbredsnævnets tjenstdygtighedsvurdering til tjenestemanden med henblik på ansættelsesmyndighedens partshøring forud for afsked som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller fraværsuegnethed,

4 4 Personkreds 2. Cirkulæret gælder for 1. tjenestemænd i staten og folkekirken. 2. ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder i statslige og statsgaran - terede pensionsordninger 3. civilarbejdere i Forsvaret 4. tjenestemænd i folkeskolen, der er omfattet af lovbek. nr. 679 af 17. september 1998, (lærere i den lukkede gruppe), dog kun for så vidt angår høring af Helbredsnævnet. Uansøgt svagelighedspensionering 3. Når en tjenestemands helbredsforhold medfører sygefravær af længere varighed, hyppige sygefravær over en længere periode eller i øvrigt skaber tvivl om, hvorvidt tjenestemanden fremtidig kan varetage sin stilling, og tjenestemanden ikke kan klare mulige ændrede arbejdsvilkår, skal tjenestemandens tjenstdygtighed vurderes med henblik på eventuel afsked på grund af svagelighed. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden skal ved overvejelser i medfør af stk. 1 være opmærksom på 60 års grænsen i tjenestemandspensionslovens 7. Ansøgt svagelighedspensionering 4. Hvis tjenestemanden selv ansøger om svagelighedspensionering, skal ansættelsesmyndigheden indlede sag umiddelbart efter, at afskedsansøgningen er modtaget. Svagelighedspensionering eller afsked på grund af fraværsuegnethed

5 5 5. Inden eventuel sag om afsked på grund af fraværsuegnethed forelægges for Personalestyrelsen, skal det afklares om der er grundlag for afsked på grund af svagelighed, medmindre Personalestyrelsen inden for de sidste 3 måneder har udtalt sig herom, og der ikke er fremkommet nyt lægeligt materiale. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan samtidig med forelæggelsen af spørgsmålet om eventuelt svagelighedsgrundlag udbede sig en pensionsretlig udtalelse med henblik på eventuel afsked på grund af fraværsuegnethed, hvis tjenestemanden af Helbredsnævnet vurderes som værende tjenstdygtig i sin stilling. Indledning af sag om svagelighedspensionering 6. Ansættelsesmyndigheden indleder en sag om eventuel afsked på grund af svagelighed ved at anmode Personalestyrelsen om en udtalelse om tjenestemandens krav på pension. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden skal - ved udfyldelse af blanket, der kan rekvireres i Personalestyrelsen, eller på anden måde - oplyse, om der er tale om en ansøgt afsked, tjenestemandens cpr. nr. og stilling, tidspunktet for den første tjenestemandsansættelse og aktuelle pensionsalder, sygemeldingens tidspunkt, eventuelt pensionsforbehold efter tjenestemandspensionslovens 7, ansættelsesmyndighedens kontaktperson, og om sygefraværet er forårsaget af anmeldt tilskadekomst i tjenesten, samt om tjenestemanden har kontaktet socialforvaltningen med henblik på iværksættelse af aktiviteter i medfør af Lov om dagpenge, Lov om aktiv socialpolitik og/eller Lov om social pension. Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden skal præcisere karakteren af tjenestemandens funktioner, hvis stillingsindholdet ikke klart fremgår af stillingsbetegnelsen. Stk. 4. Anmodningen skal vedlægges udskrift fra pensionsalderregister, hvis ansættelsesmyndigheden har adgang til PENSAB, sygedagsliste for de seneste 5 ansættelsesår eller hele ansættelsesperioden, hvor den er af kortere varighed, samt lægeerklæring, jfr. 7. Se dog 7, stk.4, hvor lægerklæring kan undlades. Stk. 5. Ved ansøgt afsked vedlægges kopi af tjenestemandens afskedsansøgning.

6 6 Stk. 6. Hvis sygefraværet skyldes tilskadekomst i tjenesten, vedlægges kopi af anmeldelsesblanketten til Arbejdsskadestyrelsen, kopi af Arbejdsskadestyrelsens eventuelle afgørelser i sagen samt eventuelle bilag vedrørende tidligere arbejdsskader. 7. Lægeerklæringen, jfr. 6, stk. 4, skal indeholde en udførlig beskrivelse af objektive og subjektive sygdomsfænomener, øvrige helbredsforhold af betydning for tjenestens udførelse, eventuelle diagnoser og tidligere og aktuelle behandlingsforløb, samt udsigterne til at tjenesten kan genoptages og udføres uden unormalt sygefravær. Journaludskrifter, speciallægeerklæringer og udskrivningskort og andet relevant materiale vedlægges efter den erklæringsafgivende læges skøn. Stk. 2. Helbredserklæringen mv. sendes til ansættelsesmyndigheden i lukket kuvert stilet til Helbredsnævnet eller direkte til Nævnet. Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden afholder udgiften til helbredserklæringen. Ved ansøgt afsked skal tjenestemanden dog selv afholde udgifterne. Stk. 4. Hvis tjenestemanden er tilkendt mellemste eller højeste sociale førtidspension skal der ikke indhentes lægeerklæring. Anmodningen om en pensionsretlig udtalelse skal i stedet ledsages af de sociale myndigheders kendelse. Indhentelse af yderligere lægeligt materiale 8. Har Helbredsnævnet brug for yderligere lægeligt materiale i form af speciallægeerklæringer, hospitalsjournaler, undersøgelsesresultater eller andet, skal ansættelsesmyndigheden foranledige dette materiale indhentet og afholde udgifterne hertil. Udskydelse af den pensionsretlige udtalelse 9. Hvis Personalestyrelsen - med henvisning til tjenestemandens gode muligheder for snarest at kunne genoptage arbejdet - udsætter sin stillingtagen til, om der er grundlag for afsked på grund af svagelighed, skal ansættelsesmyndigheden efter fristens udløb foranledige en erklæring om tjenestemandens aktuelle helbredsfor-

7 7 hold indsendt, hvis det fortsat overvejes at afskedige den pågældende på grund af svagelighed. Betinget tjenstdygtighed 10. Hvis Personalestyrelsen med henvisning til tjenestemandens mulighed for efter en kortere periode at kunne genoptage arbejdet - udtaler, at der er grundlag for afsked på grund af svagelighed, hvis tjenesten ikke inden en fastsat frist genoptages på fuld tid og i fuldt omfang, skal ansættelsesmyndigheden afvente fristens udløb, før der tages skridt til at afskedige tjenestemanden på grund af svagelighed Partshøring 11. Helbredsnævnets lægelige grundlag indgår i partshøringsgrundlaget i medfør af forvaltningslovens 19. Samtidig med afgivelsen af den pensionsretlige udtalelse til ansættelsesmyndigheden fremsender Personalestyrelsen kopier af de lægelige akter, der er grundlag for Helbredsnævnets udtalelse i sagen, til tjenestemanden. Stk. 2. Fristen ved høring af tjenestemanden og vedkommende centralorganisation, jf. tjenestemandslovens 31, stk. 1, og ved partshøring af tjenestemanden, jfr. forvaltningslovens 19, bør normalt ikke være mere end 3 uger. Kvalificeret svagelighedspension 12. Hvis ikke andet fremgår af den pensionsretlige udtalelse, skal ansættelsesmyndigheden ved afskedigelsen opfordre tjenestemanden til at indsende eventuel kendelse om mellemste eller højeste sociale førtidspension til den pensionsberegnende myndighed.

8 8 Tilskadekomstpension 13. Hvis svagelighedspensioneringen skyldes tilskadekomst i tjenesten, skal ansættelsesmyndigheden orientere tjenestemanden om muligheden for tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionslovens 8, og om, at en tjenestemand, som opfylder betingelserne for pension både efter tjenestemandslovens 7 og 8, vil få tilskadekomstpension efter 8. Pensionsberegningsskema. 14. Når en tjenestemand, der har krav på aktuel pension fra afskedstidspunktet, varsles til afsked eller selv opsiger sin stilling, anmoder ansættelsesmyndigheden den pågældende om at udfylde et pensionsberegningsskema. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indsender det udfyldte skema til den pensionsberegnende myndighed i god tid før fratrædelsen, således at rettidig udbetaling af egenpension kan finde sted. Civilarbejdere, medlemmer af statslige og statsgaranterede pensionsordninger og lærere i den lukkede gruppe. 15. Ovenstående bestemmelser gælder også for civilarbejdere og medlemmer af statslige og statsgaranterede pensionsordninger for så vidt angår afgørelsen af de pågældendes krav på pension. Derimod kan spørgsmålet om afsked afhængig af de pågældendes ansættelsesgrundlag være blevet gjort uafhængig af spørgsmålet om retten til pension for den pågældende. Stk. 2. Når pensionskassen/pensionsordningen fra ansættelsesinstitutionen efter de på området gældende regler, får meddelelse om, at et medlem er afskediget/agtes afskediget på grund af svagelighed iværksætter pensionskassen/pensionsordningen høringsproceduren for at få fastslået den pågældendes krav på pension. Stk. 3. Afskedigelse af lærere i den lukkede gruppe på grund af svagelighed og stillingtagen til forhøjet pension i medfør af tjenestemandspensionslovens 7 og

9 9 8 forudsætter indhentelse af Helbredsnævnets udtalelse om, hvorvidt de forudsatte helbredsmæssige betingelser er til stede. Øvrigt 16. Med dette cirkulære ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 64 af 2. juni Finansministeriet Personalestyrelsen Den 1. september 2001 P.M.V. E.B. Ulrik Gjesingfelt

10 Cirkulære af Perst. nr af 1. september 2001 PKAT nr. J.nr Pris kr. 10,00 Henvendelse vedrørende dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Telefax Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til Schultz Information Telefon

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere