NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af medlemmer i det s rlige forhandlingsorgan) Lov om et klagen vn for ligebehandling ndring af lov om udstationering af lłnmodtagere (Anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering) Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Nyere domme Pligtm ssig fratr den p grund af alder Sclerose udgjorde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand Betaling af godtgłrelse for gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 48 timer Opsigelse af gravid kvinde efter 120-dages reglen var i strid med ligebehandlingsloven Fratr dte medarbejderes ret til at udnytte aktieoptioner Godtgłrelse p 9 m neders lłn efter ligebehandlingsloven Uberettiget bortvisning efter medarbejders ulovlige brug af firmabil Hemmelige medarbejderklausuler i strid med Hovedaftalen indg et mellem DA og LO Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 Statsministeriet har den 2. oktober 2007 skriftligt redegjort for de lovforslag og forslag til folketingsbeslutninger, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketings r forventer at frems tte. Det drejer sig blandt andet om fłlgende: ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af medlemmer i det s rlige forhandlingsorgan) Der er tale om justeringer af lovgivningen som fłlge af EU-direktiv 2006/109/EF og Bulgariens og Rum niens medlemskab af EU. 1

2 Lov om et klagen vn for ligebehandling Forslaget indeb rer, at der etableres et samlet klagen vn, der kan tr ffe afgłrelse og tilkende godtgłrelse i alle sager vedrłrende overtr delse af forbuddet mod forskelsbehandling p og udenfor arbejdsmarkedet. ndring af lov om udstationering af lłnmodtagere (Anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering) Forslaget indeb rer, at udenlandske virksomheder forud for udstationering af medarbejdere i Danmark skal indberette en r kke oplysninger til et f lles register over udenlandske virksomheder og udstationerede medarbejdere. Oplysningerne skal bruges til statistiske form l samt til myndighedernes kontrol af, om en r kke regler i forbindelse med udstationering, bl.a. vedrłrende arbejdsmiljł og skattebetaling, overholdes. Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Forslaget har til form l at begr nse virksomheders brug af jobklausuler, dvs. aftaler mellem virksomheder om at hindre eller begr nse medarbejderes muligheder for at opn ans ttelse i en anden virksomhed. Nyere domme Pligtm ssig fratr den p grund af alder EF-domstolen har ved dom af 16. oktober 2007 fastsl et, at en spansk lovbestemmelse, hvorefter der ved kollektiv overenskomst kunne aftales en tvungen pensionsalder, var omfattet af og i overensstemmelse med R dets direktiv af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk ftigelse og erhverv. Under den nationale sag, hvor en medarbejder var blevet afskediget under henvisning til en tvungen pensionsalder p 65 r, blev EF-domstolen forelagt spłrgsm let, om direktivet omfatter nationale lovbestemmelser om pligtm ssig fratr den p grund af alder, som alene er betinget af opn elsen af den almindelige pensionsalder og af, at medarbejderen i łvrigt opfylder betingelserne for tildeling af alderspension i henhold til den nationale lov om social sikring. Af dommens pr misser fremg r det, at direktivet ikke er til hinder for nationale forskrifter, hvorefter bestemmelser om tvungen pensionering i kollektive overenskomster anses for gyldige, 2

3 selv om de eneste betingelser for bestemmelsernes anvendelse er, at medarbejderen har n et aldersgr nsen for at kunne g p pension og har ret til en alderspension. Gyldigheden er dog betinget af, at aldersgr nsen er objektiv og rimelig begrundet i et legitimt form l, og at de midler, der er iv rksat med henblik p at n dette almene form l, ikke forekommer uhensigtsm ssige og unłdvendige. EF-domstolen fandt, at den pligtm ssige pensionering havde et legitimt form l, som var objektiv og rimelig begrundet i hensynet til et politisk łnske om at fremme besk ftigelsen for visse kategorier af medarbejdere, ligesom det blev tillagt v gt, at medarbejderen efter sin fratr delse kunne oppeb re łkonomisk kompensation i kraft af en alderspension. I relation til vurderingen af hvilke foranstaltninger, der er nłdvendige og hensigtsm ssige, anfłrer EF-domstolen, at der tilkommer medlemsstaterne en vid skłnsmargin ved vurderingen deraf. Henset til medlemsstaternes vide skłnsmargin til ved lov at fasts tte en łvre aldersgr nse for medarbejderes pligtm ssige fratr den p grund af alder, m det antages, at 70- rsgr nsen i den danske forskelsbehandlingslov er i overensstemmelse med direktivet. Indtil 1. januar 2008 er aldersgr nsen 65 r. Sclerose udgjorde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand Ved Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2007 afviste landsretten, at sygdommen sclerose generelt udgłr et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. En medarbejder, som havde haft multipel sclerose i mere end 10 r, havde under sygdomsperioden oplevet stabile perioder s vel som perioder med mange sygdomsangreb, herunder den s rlige sclerose-tr thed. Medarbejderen var i 2003 tiltr dt en stilling inden for telemarketing men m tte i juli m ned 2004 overg til et fleksjob p 25 timer om ugen p grund af sygdommen. I 2005 fremsatte medarbejderen łnske om en yderligere reduktion af den ugentlige arbejdstid som fłlge af sygdommens udvikling. Medarbejderen blev i umiddelbar forl ngelse heraf opsagt. Medarbejderen gjorde under sagen g ldende, at hun var blevet afskediget p grund af sin sygdom, og at afskedigelsen derfor var i strid med forskelsbehandlingsloven. Dette blev afvist af landsretten, idet landsretten ikke fandt grundlag for at fastsl, at medarbejderens funktionsneds ttelse, som den forel p opsigelsestidspunktet og som alene skulle kompenseres for via 3

4 en yderligere arbejdstidsneds ttelse, kunne anses som et handicap i forskelsbehandlingsloven. Det bem rkes, at landsretten forinden havde lagt til grund, at medarbejderens sygdom navnlig p grund af den s rlige sclerose-tr thed med fłleforstyrrelser og koncentrations- og hukommelsesbesv r havde medfłrt en funktionsneds ttelse. Landsretten afviste endvidere, at opsigelsen var sket i strid med funktion rlovens 2b, eftersom selskabet havde dokumenteret, at der forel en driftsm ssig begrundelse for opsigelsen - ordrenedgang. Fłrst og fremmest viser dommen vanskelighederne ved afgr nsningen mellem handicapbegrebet efter forskelsbehandlingsloven og sygdomsbegrebet generelt, ligesom dommen m anses som et udtryk for, at domstolene har valgt en sn ver fortolkning af handicapbegrebet. Der er med henblik p Hłjesterets prłvelse af sagen słgt om 3. instansbevilling. Betaling af godtgłrelse for gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 48 timer Retten i Odense har ved dom af 31. maj 2007 tilkendt en ansat bygningskonsulent en godtgłrelse svarende til en m neds lłn (kr ,00) for selskabets overtr delse af lov om gennemfłrelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Der var under sagen nedlagt p stand om betaling af en godtgłrelse svarende til tre m neders lłn. Medarbejderen skulle dagligt besigtige mindst to ejendomme, herunder udf rdige rapporter over ejendommene. Medarbejderen arbejdede i et omr de med f rre motorveje, end det var tilf ldet for hans kolleger, ligesom medarbejderens arbejdsomr de bar pr g af, at der var tale om ldre ejendomme, som var i d rlig stand, hvilket medfłrte, at to daglige besigtigelser var mere tidskr vende end i andre arbejdsomr der. Det blev under sagen gjort g ldende, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en fire m neders periode havde v ret omkring 52,08 timer eller 57 timer afh ngig af beregningsmetoden. Efter at medarbejderen havde v ret sygemeldt p grund af maves r, hvilket af l gen kunne tilskrives stress, blev det meddelt selskabet, at medarbejderen alene var i stand til at arbejde 37 timer om ugen. Medarbejderen blev i umiddelbar forl ngelse deraf opsagt af selskabet. Retten lagde til grund for sin afgłrelse, at medarbejderens arbejdstid over en fire m neders periode havde udgjort mere end 48 timer om ugen og anfłrte dern st, at selskabet bar ansvaret for overskridelsen. 4

5 Ved udm lingen af godtgłrelsens stłrrelse, fandt retten imidlertid ikke, at medarbejderen havde godtgjort den fornłdne sammenh ng mellem arbejdstidskr nkelsen og sygdommen, hvorefter medarbejderens sygdom ikke blev tillagt v gt. Dommens pr misser m formentlig forst s s ledes, at selskabet, efter p stand herom, vil skulle udrede en godtgłrelse til medarbejderen, s fremt den gennemsnitlige arbejdstidsgr nse overskrides og uden, at selskabet kan godtgłre tiltag, der p effektiv og egnet vis har kunnet nedbringe arbejdstiden. Dommen er anket til landsretten. Opsigelse af gravid kvinde efter 120-dages reglen var i strid med ligebehandlingsloven Ligestillingsn vnet har den 1. maj 2007 tilkendt en kvindelig medarbejder en godtgłrelse svarende til ni m neders lłn (kr ,00), idet det fandtes, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Medarbejderen sygemeldte sig den 22. august 2005 med begrundelsen, at hun var "bukket under for et psykisk h rdt arbejdsklima". Sygemeldingen blev siden forl nget to gange. I november 2005 orienteredes selskabet via om, at medarbejderen var gravid, og medarbejderen indsendte samtidig en ny l geerkl ring. Som i de łvrige l geerkl ringer var det alene rubrikken "sygdom", der var afkrydset og s ledes ikke rubrikken "graviditetsbetinget sygdom". Det fremgik imidlertid af selskabets korrespondance med medarbejderen i perioden november/december 2005, at sygdommen var graviditetsbegrundet. Medarbejderen blev opsagt efter 120-dages reglen ultimo december Ligestillingsn vnet fandt det under de foreliggende omst ndigheder ikke godtgjort, at medarbejderens graviditet ikke havde haft betydning for selskabets opsigelse, uanset betingelserne for opsigelse i medfłr af 120-dages reglen var opfyldt. Der blev ved afgłrelsen lagt v gt p, at selskabet p intet tidspunkt havde oplyst om dets hensigt om at opsige medarbejderen efter 120-dages reglen. Opsigelsen var herefter uretm ssig og i strid med ligebehandlingsloven. 5

6 Det fremg r af Hłjesterets dom af 10. september 2002 (U H), at en opsigelse efter 120-dages reglen i almindelighed anses for rimeligt begrundet efter funktion rlovens 2b. Der synes ikke tidligere at v ret taget stilling til, hvilken v gt dommen skal till gges ved opsigelsen af en gravid medarbejder. Med kendelsen fra Ligestillingsn vnet foreligger der s ledes nu et fortolkningsbidrag til brug for denne vurdering. Kendelsen bner muligvis op for, at selskabet efter omst ndighederne vil v re i stand til at godtgłre, at en opsigelse ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, men derimod langvarige sygdom, s fremt medarbejderen opsiges i overensstemmelse med 120-dages reglen, og s - fremt medarbejderen forinden er blevet orienteret om selskabets opsigelseshensigt. Fratr dte medarbejderes ret til at udnytte aktieoptioner Ved Hłjesterets dom af 14. august 2007 fastslog Hłjesteret, at to funktion rer, der begge var tildelt aktieoptioner (august 2000) under deres ans ttelse i en bank, havde ret til at udnytte alle tildelte aktieoptioner, uanset medarbejderne var fratr dt inden udnyttelsesperioden (1. august 2004 til den 30. september 2004). Hłjesteret konstaterede indledningsvis - i overensstemmelse med Sł- og Handelsrettens dom - at en bortfaldsklausul var i strid med den dag ldende funktion rlovs 17a. Det var efter klausulen en betingelse, at medarbejderne for at udnytte de tildelte optioner var ansat p udnyttelsestidspunktet. I relation til spłrgsm let om medarbejderne alene havde ret til en forholdsm ssig udnyttelse af optionerne fastslog Hłjesteret - i mods tning til flertallet i Sł- og Handelsretten - at aktieoptionerne i deres helhed m tte anses for erhvervet p tildelingstidspunktet, uanset optionsordningens intention havde v ret, at den enkeltst ende tildeling af optioner var sket fremadrettet for at fastholde medarbejderne i den kommende 4- rige periode. Det fremg r af Hłjesterets dom, at aktieoptioner har en łkonomisk v rdi p tiltr delsestidspunktet, og at de i deres helhed anses erhvervet p tildelingstidspunktet, uanset at der er tale om en enkeltst ende eller lłbende tildeling, og uanset om aktieoptionen tildeles bagudrettet for en allerede udfłrt pr station, eller om det sker fremadrettet for at fastholde medarbejderne i jobbet. 6

7 Godtgłrelse p 9 m neders lłn efter ligebehandlingsloven Ligestillingsn vnet har den 1. maj 2007 tilkendt en kvindelig tegnsprogstolk en godtgłrelse, svarende til 9 m neders lłn (kr ,00), for en afskedigelse under hendes graviditet, da n vnet fandt afskedigelsen stridende mod ligebehandlingsloven. Medarbejderen, som var ansat i selskabets kontor (tolkebureau) i rhus, blev den 20. december 2005 tilbudt fast ans ttelse med virkning fra den 1. januar (Selskabet havde tillige et kontor i lborg). Medarbejderen, som forinden havde v ret ansat p tidsbegr nset basis i selskabet, oplyste den 2. januar 2006, at hun var gravid. SU-styrelsen, der var hovedleverandłr af tolkeopgaver til rhus-kontoret, opsagde imidlertid samarbejdsaftalen med selskabet til endeligt ophłr den 1. april Ved brev af 26. februar 2006 opsagde selskabet medarbejderen under henvisning til, at SU-styrelsen ikke havde forl nget samarbejdsaftalen som ventet. Selskabet havde imidlertid til lborg-kontoret ansat to nye tegnsprogstolke med virkning fra den 30. januar og 1. februar Ligestillingsn vnet fandt afskedigelsen for stridende mod ligebehandlingsloven, idet selskabet ikke havde godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagerens graviditet, herunder at det ikke havde v ret muligt at omplacere medarbejderen til lborg-kontoret. Det var i den henseende underordnet, at det havde v ret driftsm ssigt begrundet at nedl gge rhus-kontoret. Kendelsen viser, at muligheden for en omplacering inden for selskabets aktiviteter till gges v gt ved vurderingen af, om en opsigelse er i strid med ligebehandlingsloven. Uberettiget bortvisning efter medarbejders uberettigede brug af firmabil Ved Vestre Landsrets dom af 13. juni 2007 fastslog landsretten flertal, at selskabets bortvisning af en medarbejder, der under en sygemelding havde anvendt en firmabil til privat kłrsel mellem Jylland og Sj lland, var uberettiget. Medarbejderen var ansat med tilkaldevagt og havde til brug herfor f et stillet en firmabil til r - dighed. Det fremgik af ans ttelseskontrakten, at bilen alene m tte benyttes til firmaform l. Tilsvarende havde medarbejderen ved selskabets udlevering af benzinkort skrevet under p, at benzinkortet kun m tte bruges til firmaform l, og at misbrug ville medfłre bortvisning. Der var under sagen uenighed om, hvorvidt medarbejderen, ifłlge aftale med selskabet og uanset ans ttelseskontraktens bestemmelse, i et vist omfang havde ret til at benytte bilen i privat regi. 7

8 Under henvisning til den uklarhed, der havde hersket om bilordningen, fandt Retten i rhus, at medarbejderens private benyttelse af bilen ikke kunne anses for at v re en s klar misligholdelse, at forholdet kunne give grundlag for en bortvisning. Retten mente imidlertid, at en opsigelse af medarbejderen havde v ret rimeligt begrundet i medarbejderens forhold og afviste derefter kravet om godtgłrelse for urimelig opsigelse efter funktion rlovens 2b. Under anken skulle landsretten alene tage stilling til, om en opsigelse af medarbejderen havde v ret rimeligt begrundet. Landsrettens flertal anfłrte, at medarbejderen ikke havde gjort selskabet bekendt med sin opfattelse, ligesom selskabet ikke havde givet hende grundlag til at tro, at selskabet accepterede hendes private brug af bilen. Selvom selskabet i et vist omfang havde accepteret det private brug, var det en foruds tning, at kłrslen foregik i selskabets interesse. Den private kłrsel kunne derfor kun finde sted i en afstand fra arbejdsstedet, der tillod, at medarbejderen kunnet tilkaldes med et rimeligt kort varsel. Flertallet stadf stede derfor byrettens dom, hvorefter en opsigelse havde v ret rimelig begrundet i medarbejderens forhold. Dommen er et eksempel p, at selskabet błr udarbejde en klar firmapolitik for den erhvervsm ssige/private brug af firmabiler. Hemmelige medarbejderklausuler i strid med Hovedaftalen indg et mellem DA og LO Arbejdsretten fastslog ved dom af 7. september 2007, at en samarbejdsaftale, hvorefter kunder til et vikarbureau i indtil 12 m neder efter samarbejdsaftalens ophłr ikke m tte ans tte vikarer, der havde v ret ansat hos vikarbureauet inden for de seneste tre m neder fłr ans ttelsen hos kunden, var i strid med Hovedaftalens 9, stk. 2, indg et mellem Dansk Arbejdsgiver (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). Det fremgik endvidere af samarbejdsaftalen, at hver overtr delse skulle sanktioneres med en konventionalbod p kr ,00 pr. medarbejder. Ifłlge Hovedaftalens 9, stk. 2, m der ikke fra "nogen side l gges hindringer i vejen for, at en arbejdstager udfłrer s meget og s godt arbejde, som hans evner og uddannelse tillader ham." 8

9 Der var under sagen uenighed mellem DA og LO, der fłrte sagen p vegne af Dansk Byggeri, henholdsvis Forbundet Tr -Industri-Byg i Danmark, hvorledes bestemmelsen og dennes oprindelse skulle forst s. Med udgangspunkt i bestemmelsens ordlyd fik LO medhold, idet Arbejdsretten lagde v gt p, at vikarernes arbejdsforhold var karakteriseret ved, at de ikke var sikret en vedvarende ans ttelse, at vikarerne ikke var gjort bekendt med samarbejdsaftalens medarbejderklausul, at vikarerne ikke modtog nogen łkonomisk kompensation for erhvervsbegr nsningen og endelig, at medarbejderklausulen var egnet til at p fłre vikarerne en ikke uv sentlig begr nsning i deres muligheder for at opn fastans ttelse. Dommen m fłrst og fremmest antages at v re afgr nset til selskaber, der er omfattet af Hovedaftalen mellem DA og LO. Inden for Hovedaftalens anvendelsesomr de er det imidlertid uklart, om retten var n et frem til samme resultat, hvis samarbejdsaftalen ikke havde vedrłrt vikarer, men derimod fastansatte medarbejdere. Det forventes, at retsstillingen klarl gges med regeringens lovforslag (lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler) i folketings ret 2007/ Du er altid velkommen til at kontakte Plesners forretningsomr de for arbejds- og ans ttelsesret p telefon Afdelingens advokater kan endvidere kontaktes p fłlgende adresser: Partner, advokat Tina Reissmann, Juniorpartner, advokat Tina Brłgger Słrensen, Advokat Henrik Johnsen, Advokat Gitte Westall, Advokat Rasmus Hłj Christensen, Advokatfuldm gtig Mette Mille Bondo Jłrgensen, Advokatfuldm gtig Christina Błje Nielsen, Advokatfuldm gtig Jacob Falsner, Advokatfuldm gtig Claus Mikkelsen, Advokatfuldm gtig Elisabeth Rasmussen, 9

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokat Tina Reissmann Rygning nej tak Den meget omtalte rygelov trådte i kraft den 15. august 2007.

Læs mere

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst Michael HonorØ Specialistadvokat J.nr.. 012657-0238 mih T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com FORTROLIGT NOTAT TIL DSB 29. april 2011 Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner...5 1. Baggrund

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet UDEN STATUS ),J Forsikring - Invalidepension - Invaliditet stre Landsrets dom af 24. juni 2014 Sag B-3125-13 [person 1] (advokat Nikolaj Nielsen (prłve)) mod [virksomhedi] (advokat Pernille Słlling) Tidligere

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere