NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af medlemmer i det s rlige forhandlingsorgan) Lov om et klagen vn for ligebehandling ndring af lov om udstationering af lłnmodtagere (Anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering) Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Nyere domme Pligtm ssig fratr den p grund af alder Sclerose udgjorde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand Betaling af godtgłrelse for gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 48 timer Opsigelse af gravid kvinde efter 120-dages reglen var i strid med ligebehandlingsloven Fratr dte medarbejderes ret til at udnytte aktieoptioner Godtgłrelse p 9 m neders lłn efter ligebehandlingsloven Uberettiget bortvisning efter medarbejders ulovlige brug af firmabil Hemmelige medarbejderklausuler i strid med Hovedaftalen indg et mellem DA og LO Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 Statsministeriet har den 2. oktober 2007 skriftligt redegjort for de lovforslag og forslag til folketingsbeslutninger, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketings r forventer at frems tte. Det drejer sig blandt andet om fłlgende: ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af medlemmer i det s rlige forhandlingsorgan) Der er tale om justeringer af lovgivningen som fłlge af EU-direktiv 2006/109/EF og Bulgariens og Rum niens medlemskab af EU. 1

2 Lov om et klagen vn for ligebehandling Forslaget indeb rer, at der etableres et samlet klagen vn, der kan tr ffe afgłrelse og tilkende godtgłrelse i alle sager vedrłrende overtr delse af forbuddet mod forskelsbehandling p og udenfor arbejdsmarkedet. ndring af lov om udstationering af lłnmodtagere (Anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering) Forslaget indeb rer, at udenlandske virksomheder forud for udstationering af medarbejdere i Danmark skal indberette en r kke oplysninger til et f lles register over udenlandske virksomheder og udstationerede medarbejdere. Oplysningerne skal bruges til statistiske form l samt til myndighedernes kontrol af, om en r kke regler i forbindelse med udstationering, bl.a. vedrłrende arbejdsmiljł og skattebetaling, overholdes. Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Forslaget har til form l at begr nse virksomheders brug af jobklausuler, dvs. aftaler mellem virksomheder om at hindre eller begr nse medarbejderes muligheder for at opn ans ttelse i en anden virksomhed. Nyere domme Pligtm ssig fratr den p grund af alder EF-domstolen har ved dom af 16. oktober 2007 fastsl et, at en spansk lovbestemmelse, hvorefter der ved kollektiv overenskomst kunne aftales en tvungen pensionsalder, var omfattet af og i overensstemmelse med R dets direktiv af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk ftigelse og erhverv. Under den nationale sag, hvor en medarbejder var blevet afskediget under henvisning til en tvungen pensionsalder p 65 r, blev EF-domstolen forelagt spłrgsm let, om direktivet omfatter nationale lovbestemmelser om pligtm ssig fratr den p grund af alder, som alene er betinget af opn elsen af den almindelige pensionsalder og af, at medarbejderen i łvrigt opfylder betingelserne for tildeling af alderspension i henhold til den nationale lov om social sikring. Af dommens pr misser fremg r det, at direktivet ikke er til hinder for nationale forskrifter, hvorefter bestemmelser om tvungen pensionering i kollektive overenskomster anses for gyldige, 2

3 selv om de eneste betingelser for bestemmelsernes anvendelse er, at medarbejderen har n et aldersgr nsen for at kunne g p pension og har ret til en alderspension. Gyldigheden er dog betinget af, at aldersgr nsen er objektiv og rimelig begrundet i et legitimt form l, og at de midler, der er iv rksat med henblik p at n dette almene form l, ikke forekommer uhensigtsm ssige og unłdvendige. EF-domstolen fandt, at den pligtm ssige pensionering havde et legitimt form l, som var objektiv og rimelig begrundet i hensynet til et politisk łnske om at fremme besk ftigelsen for visse kategorier af medarbejdere, ligesom det blev tillagt v gt, at medarbejderen efter sin fratr delse kunne oppeb re łkonomisk kompensation i kraft af en alderspension. I relation til vurderingen af hvilke foranstaltninger, der er nłdvendige og hensigtsm ssige, anfłrer EF-domstolen, at der tilkommer medlemsstaterne en vid skłnsmargin ved vurderingen deraf. Henset til medlemsstaternes vide skłnsmargin til ved lov at fasts tte en łvre aldersgr nse for medarbejderes pligtm ssige fratr den p grund af alder, m det antages, at 70- rsgr nsen i den danske forskelsbehandlingslov er i overensstemmelse med direktivet. Indtil 1. januar 2008 er aldersgr nsen 65 r. Sclerose udgjorde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand Ved Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2007 afviste landsretten, at sygdommen sclerose generelt udgłr et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. En medarbejder, som havde haft multipel sclerose i mere end 10 r, havde under sygdomsperioden oplevet stabile perioder s vel som perioder med mange sygdomsangreb, herunder den s rlige sclerose-tr thed. Medarbejderen var i 2003 tiltr dt en stilling inden for telemarketing men m tte i juli m ned 2004 overg til et fleksjob p 25 timer om ugen p grund af sygdommen. I 2005 fremsatte medarbejderen łnske om en yderligere reduktion af den ugentlige arbejdstid som fłlge af sygdommens udvikling. Medarbejderen blev i umiddelbar forl ngelse heraf opsagt. Medarbejderen gjorde under sagen g ldende, at hun var blevet afskediget p grund af sin sygdom, og at afskedigelsen derfor var i strid med forskelsbehandlingsloven. Dette blev afvist af landsretten, idet landsretten ikke fandt grundlag for at fastsl, at medarbejderens funktionsneds ttelse, som den forel p opsigelsestidspunktet og som alene skulle kompenseres for via 3

4 en yderligere arbejdstidsneds ttelse, kunne anses som et handicap i forskelsbehandlingsloven. Det bem rkes, at landsretten forinden havde lagt til grund, at medarbejderens sygdom navnlig p grund af den s rlige sclerose-tr thed med fłleforstyrrelser og koncentrations- og hukommelsesbesv r havde medfłrt en funktionsneds ttelse. Landsretten afviste endvidere, at opsigelsen var sket i strid med funktion rlovens 2b, eftersom selskabet havde dokumenteret, at der forel en driftsm ssig begrundelse for opsigelsen - ordrenedgang. Fłrst og fremmest viser dommen vanskelighederne ved afgr nsningen mellem handicapbegrebet efter forskelsbehandlingsloven og sygdomsbegrebet generelt, ligesom dommen m anses som et udtryk for, at domstolene har valgt en sn ver fortolkning af handicapbegrebet. Der er med henblik p Hłjesterets prłvelse af sagen słgt om 3. instansbevilling. Betaling af godtgłrelse for gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 48 timer Retten i Odense har ved dom af 31. maj 2007 tilkendt en ansat bygningskonsulent en godtgłrelse svarende til en m neds lłn (kr ,00) for selskabets overtr delse af lov om gennemfłrelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Der var under sagen nedlagt p stand om betaling af en godtgłrelse svarende til tre m neders lłn. Medarbejderen skulle dagligt besigtige mindst to ejendomme, herunder udf rdige rapporter over ejendommene. Medarbejderen arbejdede i et omr de med f rre motorveje, end det var tilf ldet for hans kolleger, ligesom medarbejderens arbejdsomr de bar pr g af, at der var tale om ldre ejendomme, som var i d rlig stand, hvilket medfłrte, at to daglige besigtigelser var mere tidskr vende end i andre arbejdsomr der. Det blev under sagen gjort g ldende, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en fire m neders periode havde v ret omkring 52,08 timer eller 57 timer afh ngig af beregningsmetoden. Efter at medarbejderen havde v ret sygemeldt p grund af maves r, hvilket af l gen kunne tilskrives stress, blev det meddelt selskabet, at medarbejderen alene var i stand til at arbejde 37 timer om ugen. Medarbejderen blev i umiddelbar forl ngelse deraf opsagt af selskabet. Retten lagde til grund for sin afgłrelse, at medarbejderens arbejdstid over en fire m neders periode havde udgjort mere end 48 timer om ugen og anfłrte dern st, at selskabet bar ansvaret for overskridelsen. 4

5 Ved udm lingen af godtgłrelsens stłrrelse, fandt retten imidlertid ikke, at medarbejderen havde godtgjort den fornłdne sammenh ng mellem arbejdstidskr nkelsen og sygdommen, hvorefter medarbejderens sygdom ikke blev tillagt v gt. Dommens pr misser m formentlig forst s s ledes, at selskabet, efter p stand herom, vil skulle udrede en godtgłrelse til medarbejderen, s fremt den gennemsnitlige arbejdstidsgr nse overskrides og uden, at selskabet kan godtgłre tiltag, der p effektiv og egnet vis har kunnet nedbringe arbejdstiden. Dommen er anket til landsretten. Opsigelse af gravid kvinde efter 120-dages reglen var i strid med ligebehandlingsloven Ligestillingsn vnet har den 1. maj 2007 tilkendt en kvindelig medarbejder en godtgłrelse svarende til ni m neders lłn (kr ,00), idet det fandtes, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Medarbejderen sygemeldte sig den 22. august 2005 med begrundelsen, at hun var "bukket under for et psykisk h rdt arbejdsklima". Sygemeldingen blev siden forl nget to gange. I november 2005 orienteredes selskabet via om, at medarbejderen var gravid, og medarbejderen indsendte samtidig en ny l geerkl ring. Som i de łvrige l geerkl ringer var det alene rubrikken "sygdom", der var afkrydset og s ledes ikke rubrikken "graviditetsbetinget sygdom". Det fremgik imidlertid af selskabets korrespondance med medarbejderen i perioden november/december 2005, at sygdommen var graviditetsbegrundet. Medarbejderen blev opsagt efter 120-dages reglen ultimo december Ligestillingsn vnet fandt det under de foreliggende omst ndigheder ikke godtgjort, at medarbejderens graviditet ikke havde haft betydning for selskabets opsigelse, uanset betingelserne for opsigelse i medfłr af 120-dages reglen var opfyldt. Der blev ved afgłrelsen lagt v gt p, at selskabet p intet tidspunkt havde oplyst om dets hensigt om at opsige medarbejderen efter 120-dages reglen. Opsigelsen var herefter uretm ssig og i strid med ligebehandlingsloven. 5

6 Det fremg r af Hłjesterets dom af 10. september 2002 (U H), at en opsigelse efter 120-dages reglen i almindelighed anses for rimeligt begrundet efter funktion rlovens 2b. Der synes ikke tidligere at v ret taget stilling til, hvilken v gt dommen skal till gges ved opsigelsen af en gravid medarbejder. Med kendelsen fra Ligestillingsn vnet foreligger der s ledes nu et fortolkningsbidrag til brug for denne vurdering. Kendelsen bner muligvis op for, at selskabet efter omst ndighederne vil v re i stand til at godtgłre, at en opsigelse ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, men derimod langvarige sygdom, s fremt medarbejderen opsiges i overensstemmelse med 120-dages reglen, og s - fremt medarbejderen forinden er blevet orienteret om selskabets opsigelseshensigt. Fratr dte medarbejderes ret til at udnytte aktieoptioner Ved Hłjesterets dom af 14. august 2007 fastslog Hłjesteret, at to funktion rer, der begge var tildelt aktieoptioner (august 2000) under deres ans ttelse i en bank, havde ret til at udnytte alle tildelte aktieoptioner, uanset medarbejderne var fratr dt inden udnyttelsesperioden (1. august 2004 til den 30. september 2004). Hłjesteret konstaterede indledningsvis - i overensstemmelse med Sł- og Handelsrettens dom - at en bortfaldsklausul var i strid med den dag ldende funktion rlovs 17a. Det var efter klausulen en betingelse, at medarbejderne for at udnytte de tildelte optioner var ansat p udnyttelsestidspunktet. I relation til spłrgsm let om medarbejderne alene havde ret til en forholdsm ssig udnyttelse af optionerne fastslog Hłjesteret - i mods tning til flertallet i Sł- og Handelsretten - at aktieoptionerne i deres helhed m tte anses for erhvervet p tildelingstidspunktet, uanset optionsordningens intention havde v ret, at den enkeltst ende tildeling af optioner var sket fremadrettet for at fastholde medarbejderne i den kommende 4- rige periode. Det fremg r af Hłjesterets dom, at aktieoptioner har en łkonomisk v rdi p tiltr delsestidspunktet, og at de i deres helhed anses erhvervet p tildelingstidspunktet, uanset at der er tale om en enkeltst ende eller lłbende tildeling, og uanset om aktieoptionen tildeles bagudrettet for en allerede udfłrt pr station, eller om det sker fremadrettet for at fastholde medarbejderne i jobbet. 6

7 Godtgłrelse p 9 m neders lłn efter ligebehandlingsloven Ligestillingsn vnet har den 1. maj 2007 tilkendt en kvindelig tegnsprogstolk en godtgłrelse, svarende til 9 m neders lłn (kr ,00), for en afskedigelse under hendes graviditet, da n vnet fandt afskedigelsen stridende mod ligebehandlingsloven. Medarbejderen, som var ansat i selskabets kontor (tolkebureau) i rhus, blev den 20. december 2005 tilbudt fast ans ttelse med virkning fra den 1. januar (Selskabet havde tillige et kontor i lborg). Medarbejderen, som forinden havde v ret ansat p tidsbegr nset basis i selskabet, oplyste den 2. januar 2006, at hun var gravid. SU-styrelsen, der var hovedleverandłr af tolkeopgaver til rhus-kontoret, opsagde imidlertid samarbejdsaftalen med selskabet til endeligt ophłr den 1. april Ved brev af 26. februar 2006 opsagde selskabet medarbejderen under henvisning til, at SU-styrelsen ikke havde forl nget samarbejdsaftalen som ventet. Selskabet havde imidlertid til lborg-kontoret ansat to nye tegnsprogstolke med virkning fra den 30. januar og 1. februar Ligestillingsn vnet fandt afskedigelsen for stridende mod ligebehandlingsloven, idet selskabet ikke havde godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagerens graviditet, herunder at det ikke havde v ret muligt at omplacere medarbejderen til lborg-kontoret. Det var i den henseende underordnet, at det havde v ret driftsm ssigt begrundet at nedl gge rhus-kontoret. Kendelsen viser, at muligheden for en omplacering inden for selskabets aktiviteter till gges v gt ved vurderingen af, om en opsigelse er i strid med ligebehandlingsloven. Uberettiget bortvisning efter medarbejders uberettigede brug af firmabil Ved Vestre Landsrets dom af 13. juni 2007 fastslog landsretten flertal, at selskabets bortvisning af en medarbejder, der under en sygemelding havde anvendt en firmabil til privat kłrsel mellem Jylland og Sj lland, var uberettiget. Medarbejderen var ansat med tilkaldevagt og havde til brug herfor f et stillet en firmabil til r - dighed. Det fremgik af ans ttelseskontrakten, at bilen alene m tte benyttes til firmaform l. Tilsvarende havde medarbejderen ved selskabets udlevering af benzinkort skrevet under p, at benzinkortet kun m tte bruges til firmaform l, og at misbrug ville medfłre bortvisning. Der var under sagen uenighed om, hvorvidt medarbejderen, ifłlge aftale med selskabet og uanset ans ttelseskontraktens bestemmelse, i et vist omfang havde ret til at benytte bilen i privat regi. 7

8 Under henvisning til den uklarhed, der havde hersket om bilordningen, fandt Retten i rhus, at medarbejderens private benyttelse af bilen ikke kunne anses for at v re en s klar misligholdelse, at forholdet kunne give grundlag for en bortvisning. Retten mente imidlertid, at en opsigelse af medarbejderen havde v ret rimeligt begrundet i medarbejderens forhold og afviste derefter kravet om godtgłrelse for urimelig opsigelse efter funktion rlovens 2b. Under anken skulle landsretten alene tage stilling til, om en opsigelse af medarbejderen havde v ret rimeligt begrundet. Landsrettens flertal anfłrte, at medarbejderen ikke havde gjort selskabet bekendt med sin opfattelse, ligesom selskabet ikke havde givet hende grundlag til at tro, at selskabet accepterede hendes private brug af bilen. Selvom selskabet i et vist omfang havde accepteret det private brug, var det en foruds tning, at kłrslen foregik i selskabets interesse. Den private kłrsel kunne derfor kun finde sted i en afstand fra arbejdsstedet, der tillod, at medarbejderen kunnet tilkaldes med et rimeligt kort varsel. Flertallet stadf stede derfor byrettens dom, hvorefter en opsigelse havde v ret rimelig begrundet i medarbejderens forhold. Dommen er et eksempel p, at selskabet błr udarbejde en klar firmapolitik for den erhvervsm ssige/private brug af firmabiler. Hemmelige medarbejderklausuler i strid med Hovedaftalen indg et mellem DA og LO Arbejdsretten fastslog ved dom af 7. september 2007, at en samarbejdsaftale, hvorefter kunder til et vikarbureau i indtil 12 m neder efter samarbejdsaftalens ophłr ikke m tte ans tte vikarer, der havde v ret ansat hos vikarbureauet inden for de seneste tre m neder fłr ans ttelsen hos kunden, var i strid med Hovedaftalens 9, stk. 2, indg et mellem Dansk Arbejdsgiver (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). Det fremgik endvidere af samarbejdsaftalen, at hver overtr delse skulle sanktioneres med en konventionalbod p kr ,00 pr. medarbejder. Ifłlge Hovedaftalens 9, stk. 2, m der ikke fra "nogen side l gges hindringer i vejen for, at en arbejdstager udfłrer s meget og s godt arbejde, som hans evner og uddannelse tillader ham." 8

9 Der var under sagen uenighed mellem DA og LO, der fłrte sagen p vegne af Dansk Byggeri, henholdsvis Forbundet Tr -Industri-Byg i Danmark, hvorledes bestemmelsen og dennes oprindelse skulle forst s. Med udgangspunkt i bestemmelsens ordlyd fik LO medhold, idet Arbejdsretten lagde v gt p, at vikarernes arbejdsforhold var karakteriseret ved, at de ikke var sikret en vedvarende ans ttelse, at vikarerne ikke var gjort bekendt med samarbejdsaftalens medarbejderklausul, at vikarerne ikke modtog nogen łkonomisk kompensation for erhvervsbegr nsningen og endelig, at medarbejderklausulen var egnet til at p fłre vikarerne en ikke uv sentlig begr nsning i deres muligheder for at opn fastans ttelse. Dommen m fłrst og fremmest antages at v re afgr nset til selskaber, der er omfattet af Hovedaftalen mellem DA og LO. Inden for Hovedaftalens anvendelsesomr de er det imidlertid uklart, om retten var n et frem til samme resultat, hvis samarbejdsaftalen ikke havde vedrłrt vikarer, men derimod fastansatte medarbejdere. Det forventes, at retsstillingen klarl gges med regeringens lovforslag (lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler) i folketings ret 2007/ Du er altid velkommen til at kontakte Plesners forretningsomr de for arbejds- og ans ttelsesret p telefon Afdelingens advokater kan endvidere kontaktes p fłlgende adresser: Partner, advokat Tina Reissmann, Juniorpartner, advokat Tina Brłgger Słrensen, Advokat Henrik Johnsen, Advokat Gitte Westall, Advokat Rasmus Hłj Christensen, Advokatfuldm gtig Mette Mille Bondo Jłrgensen, Advokatfuldm gtig Christina Błje Nielsen, Advokatfuldm gtig Jacob Falsner, Advokatfuldm gtig Claus Mikkelsen, Advokatfuldm gtig Elisabeth Rasmussen, 9

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007 INDHOLD Nyere lovgivning Noterede selskabers incitamentaflłnning af bestyrelse og direktion Revidering af staftalen Nyere

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse LETT POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE DANISH SECURTY AND intelligence SERVICE Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K Politiets Efterretningaljenaste KIausdabroeej I DK-2860 Słborg Telefon:

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET SAGENS BAGGRUND. SAGENS BAGGRUND fortsat

KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET SAGENS BAGGRUND. SAGENS BAGGRUND fortsat ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET ved advokat Lotte Hummelshłj Konkurrenceretsforeningens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Omr de og form l med indsatsen konomisk kompensation til borgere

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten

Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten I det fłlgende redegłres for: 1) Generelle informationer ang ende procedurerne 2) Arbejdsgang ved stop for udbetaling

Læs mere

Der kan v re flere form l med en kontaktperson.

Der kan v re flere form l med en kontaktperson. Kvalitetsstandard for personlig r dgiver og kontaktperson for błrn og unge p handicapomr det Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig r dgiver

Læs mere

A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn:

A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn: Side 2 af 5 A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn: 2.1 A-apoteket tilbyder Uldum Apotek v/danji Bhanderi med Uldum

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Revideret udgave - marts 2009 1 L sevejledning: Principper og retningslinjer for indkłb og udbud i Randers Kommune er beskrevet i flere niveauer:

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 6. MAJ 2015 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 1/2015 Hermed udsendes Nielsen Nøragers nye ansættelsesretlige nyhedsbrev. I dette første nyhedsbrev sætter vi fokus på det fremsatte forslag til ansættelsesklausulloven,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken.

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken. Notat Forvaltning: Dato: 23. juli 2010 Dokumentnr.: Personale & HR afdelingen 10/004728-2 Afsender: Jenny Oostwouder Vedrłrende: Forslag til ressourcebank Notat sendes/sendt til: Omstillingspolitikken

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670 Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Thomas Stampe Advokat J.nr. 023310-0097 ham! Sendt pr. e-mail (assensassens.dk ) T - -45 7227 33 01 thst@bechbruun.com 12. januar 2011 Forslag til lokalplan

Læs mere

is tz J. MODTG dy 4 SJ LLAND .1 RVA LT NIN GEN Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle Kłbenhavn ł

is tz J. MODTG dy 4 SJ LLAND .1 RVA LT NIN GEN Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle Kłbenhavn ł Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle 35 2100 Kłbenhavn ł MODTG is tz J. S.1 RVA LT NIN GEN SJ LLAND - AP dy 4 1211-2010 TILSYNET Vedr. Vedt gter for Kara/Noveren Statsforvaltningen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat Pernille Słlling R dhuspladsen 4, 4. 1550 Kłbenhavn V J. nr. 268261 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET afsagt den 10. marts 2014 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Marie S. Mikkelsen,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune Bilag 10 - Kontrakt N rv rende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilf indg s aftale. lde af at

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Nedenst ende beskrives grundlaget samt en tids- og procesplan for etableringen af en internationale

Nedenst ende beskrives grundlaget samt en tids- og procesplan for etableringen af en internationale Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 16. februar 2011 Udf rdiget af: Gina Renosto Vedrłrende: Etablering af en international skole i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Etablering

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune.

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Indledning Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Efter kommunalreformen ligger opgaven med at fłre tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune Bilag 10 - Kontrakt N rv rende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilf indg s aftale. lde af at

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

FORANDRINGSTEORI P SYGEDAGPENGEOMR DET RESULTATBASERET STYRING

FORANDRINGSTEORI P SYGEDAGPENGEOMR DET RESULTATBASERET STYRING FORANDRINGSTEORI P SYGEDAGPENGEOMR DET RESULTATBASERET STYRING FORANDRINGSTEORI Forandringsteori hvad er det? Man kunne ogs kalde det for resultatbaseret styring. Teorien bygger p kausalforholdet ( rsag

Læs mere

Nr. 3 Marts 2010. Indhold

Nr. 3 Marts 2010. Indhold Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner...5 1. Baggrund

Læs mere

Borgerr dgiver Randers Kommune

Borgerr dgiver Randers Kommune Borgerr dgiver Randers Kommune Beslutningsopl g udarbejdet af Byr ds- og direktionssekretariatet 31. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for sagen s. 3 2. Terminologi og jura s. 3 3. Beskrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). D O M Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). 21. afd. nr. B-925-16: Rokkevænget Middelfart ApS (advokat

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr dsmedlemmer

Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr dsmedlemmer Notat Forvaltning: Byr dssekretariatet Dato: 6. marts 2009 Dokumentnr.: 09/001521-1 Afsender: Poul Krogsgaard Nielsen Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen.

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. oktober Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notatet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: konomiafdelingen Vedrłrende: Orientering om tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notatet sendes/sendt til: Direktionen d. 24. februar

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

- 1 - Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige

- 1 - Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige - 1 - Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. august 2010 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige Notatet

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23 Procesbevillingsn vnet St. Kongensgade 1-3, 2. sal 1264 Kłbenhavn K Advokat partnerselskab R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 lett@lett.dk www. lett.d k Tredjeinstansbevilling

Læs mere