Overenskomst og aftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst og aftaler"

Transkript

1 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF Faglig afdeling og DI gældende for slagteområdet Slagteområdet

2 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF Faglig afdeling og DI gældende for slagteområdet Slagteområdet

3 2 overenskomst og aftaler slagteområdet

4 Indholdsfortegnelse Kap. I. Arbejdstiden Arbejdstid timers arbejdsuge Weekendarbejde Skifteholdsarbejde Deltidsarbejde Rengøringsarbejde Forskudt arbejdstid Forskydning af spisepauser Arbejde 1. maj, grundlovsdag, jule- og nytårsaftensdag Flyttede arbejdsdage Ændring af normal daglig arbejdstid Arbejdstidens overholdelse EU-direktiv vedr. tilrettelæggelse af arbejdstiden Særlige bestemmelser Kap. II. Overarbejde Overarbejde Almindelige bestemmelser vedrørende overarbejde Afspadsering Overarbejde på skiftehold Overarbejde i særlige anledninger Kap. III. Aflønning Aflønning Særlig aflønning p.g.a. sygdom eller svaghed Ekstraordinært ansatte, ansatte med nedsat arbejdsevne m.v Kap. IV. Antagelse og afskedigelse Antagelse og afskedigelse Kap. V. Opsigelsesvarsel Opsigelsesvarsel Bortvisning Tryghedsaftale Kap. VI. Arbejdstøj Arbejdstøj indholdsfortegnelse 3

5 Kap. VII. fravær på grund af uarbejdsdygtighed og børns sygdom Fravær på grund af uarbejdsdygtighed Delvis fraværsdag Suppleringsydelser ved arbejdsulykker Løn under sygdom Løn under barsel og adoption Frihed ved børns sygdom Protokollat vedr. TB-fonden, smitsomme sygdomme Kap. VIII. Bestemmelser for tillidsrepræsentanter Valg af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentantens pligter og rettigheder Afskedigelse af tillidsrepræsentant Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og samarbejdsfond Kap. IX. Ferieaftale Optjening og afvikling af ferie Feriegodtgørelse Feriekortordning Generelle feriebestemmelser Kap. X. Søgnehelligdagsbestemmelser Optjening af søgnehelligdagsgodtgørelse Udbetaling af søgnehelligdagsgodtgørelse Ophør af ansættelse Ved dødsfald Garantiordning Kap. XI. Løn- og arbejdsforhold for elever Uddannelsesaftaler Generelle uddannelsesbestemmelser Arbejdstid Aflønning Overarbejde Hovedferie Anciennitet og opsigelsesregler Rejsegodtgørelse Søgnehelligdagsaftale for elever Optjening af fridage indholdsfortegnelse

6 Kap. XII. Optjening af fridage Optjening af fridage Aflønning af fridage Afvikling af fridage Bestemmelser vedrørende ikke afholdte fridage Afvikling af fridage i forbindelse med afskedigelse Gruppelivsaftale Aftale om gruppelivsforsikring med invalidesum og kritisk sygdom Indtrædelse Udbetaling ved død Undtagen risiko Rådighedsforhold Præmiefri dækning Udtrædelse af gruppen Arbejdsmarkedspensionsordning Formål Medlems og anciennitetsbestemmelser Pensionsbidraget Vedtægter og pensionsregulativ Optrapningsordning Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Rammeaftale vedrørende metodeudvikling og akkord Formål Lokalaftaler Metodeudvikling og arbejdsstudier Lokalaftale om anden aflønning Arbejdsstudieteknikere Arbejdsplan Metodeudvikling Instruktion Akkordsætning Tillægstider Normaltid Normalydelse Akkordbasis Akkordens iværksættelse Accept af akkorder Renholdelse af maskiner Kvalitetskrav Procedureregler indholdsfortegnelse 5

7 19 Akkordafbrydelse eller stop Tidlønsarbejde Personlige tillæg Overarbejde Hjælpearbejdere Udbetaling af akkordfortjeneste Elever Særlig aflønning Arbejdsstudietillidsrepræsentanter Arbejdsstudieudvalg Vægtregulering Ændring af arbejdstempo på linieakkorder Fordeling af produktion på enkeltmandsakkorder og lign Teknologiaftale for slagtelinier Teknologiaftale for svineopskæringen Teknologiaftale for udbeningen Retningslinier gældende for alle teknologiaftaler Øvrige regler Rammeaftalens gyldighed Rammeaftale vedrørende hvilepauser Pausernes placering Aftalen omfatter Specieltidspauser Pauselokaliteter Behandling af uoverensstemmelser Opsigelse Særbestemmelser Kødfoderfabrikker og destruktionsanstalter Forædlingsfabrikation Kreatureksportslagterierne Særregler vedrørende slagtning Vedrørende rammeaftale om akkorder (tidsstuderede akkorder) Vedrørende bonusordning for de timelønnede indholdsfortegnelse

8 Protokollater Protokollat om kompensation for tekniske stop gældende for svineslagtning med tilhørende renselinie, svineopskæring og skærebånd Protokollat om fastlønaftale gældende for linie-, gruppe- og fællesakkorder Protokollat om afprøvning af alternativ aflønningsog/eller ledelsesform samt alternative arbejdstidsformer Protokollat om Gruppeliv Protokollat om rammeaftale om harassment and violence at work (mobning og vold) Protokollat om natarbejde og helbredsforhold Protokollat om uddannelse Protokollat om Partsadministration af VEU-godtgørelse Protokollat om Rådgivning og konsulentbistand m.v. til uddannelsesarbejdet i virksomheden Protokollat om Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond Protokollat om Fælles aktivitet til fremme af praktikpladser Protokollat om DA/LO Udviklingsfonden Protokollat om uddannelsessamarbejde mellem DI og NNF på slagteområdet Protokollat om fritvalgsordning Protokollat om konfliktbegrænsende foranstaltninger, jf. mæglingsforslag af 26. marts Protokollat om kodeks for aftaler med udenlandske medarbejdere Protokollat om ligebehandling Protokollat om det rummelige arbejdsmarked Protokollat om social dumping Protokollat om social dumping Protokollat vedr. EU-direktiv om forældreorlov Protokollat om Implementering af EuropaParlamentets og Rådets Direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde 123 Protokollat vedr. EU-direktiv om deltidsbeskæftigelse Protokollat om fornyelsesaftalens fortolkning Protokollat om ikrafttrædelsesdatoer Forhandlingsregler Overenskomstens varighed indholdsfortegnelse 7

9 8 overenskomst og aftaler slagteområdet

10 Overenskomst for de ved samtlige andels-, privat- og kreatur- slagterier i Danmark og de dertil knyttede virksomheder beskæftigede medarbejdere Kap. I. Arbejdstiden 1 - Arbejdstid Stk. 1. Arbejdstiden Den normale arbejdstid er 37 effektive timer pr. uge. Arbejdstiden lægges efter den pågældende virksomheds behov (for mindst 1 år ad gangen) mellem kl og kl Længde og lægning af frokost- og middagspause aftales lokalt. Ingen arbejdsdag kan være under 6 timer eller over 8 timer. Afvigelser fra den normale daglige arbejdstid kan finde sted, når de lokale parter er enige derom. Stk. 2. Arbejde på daghold lørdag/søndag Hvor der indføres en arbejdstidsplacering på lørdag/søndag gældende for daghold, kan der kun beskæftiges det mandskab der er antaget til arbejde på de gældende dage. Medarbejdere der er beskæftiget i virksomheden, har fortrinsret til arbejdet. Der er enighed om at ingen kan afskediges, alene fordi man ikke ønsker at deltage i ovennævnte ændring af arbejdstidsplaceringen. Stk. 3. Arbejdsfordeling Der kan med fuldtidsmedarbejdere, under forudsætning af lokal enighed og med 8 dages varsel, på baggrund af sæsonudsving i produktionen, etableres arbejdsfordeling over en 13 ugers periode pr. år timers arbejdsuge Hvor der er lokal enighed derom, kan der etableres 40-timers arbejdsuge med opsparing af overskydende timer. overenskomst og aftaler slagteområdet

11 De opsparede timer skal afspadseres. Afspadseringen finder sted i hele og halve dage på et for produktionen passende tidspunkt, eventuelt i forbindelse med skæve helligdage. Begge parter har krav på 8 dages varsel. Ved opsparing hensættes et lokalt aftalt beløb pr. time. Ved fratrædelse skal opsparede fritimer afvikles inden arbejdsforholdets ophør. 3 - Weekendarbejde Hvor der er behov derfor, kan der etableres weekendarbejde med det formål at undgå eller begrænse skifteholdsarbejde, eller hvis yderligere etablering af skifteholdsarbejde ikke er mulig. Der arbejdes indtil 12 timer lørdag og søndag og eventuelt i to hold. Weekendarbejde kan udvides til begyndende ved normal daglig arbejdstids begyndelse fredag. Medarbejdere, der er ansat til weekendarbejde, kan kun undtagelsesvis og kun efter godkendelse af organisationerne arbejde i branchen på ugens fire første dage. Weekendarbejde betales med tillæg jf. 20, stk. 8 for arbejde om fredagen og jf. 20, stk. 7 for arbejde lørdag og søndag. 4 - Skifteholdsarbejde 2 holds drift Stk. 1. Arbejdstid for 1. hold Arbejdstiden for 1. hold lægges inden for tiden kl til kl Det ugentlige antal normale arbejdstimer på 1. hold er overenskomstens ordinære antal effektive timer. Stk. 2. Arbejdstid for 2. hold Arbejdstiden for 2. hold lægges normalt i tilslutning til 1. holds arbejdstid. Det ugentlige antal normale arbejdstimer for 2. hold er 34 effektive timer, for hvilke der betales fuld ugeløn. Individuel overlapning eller slip kan finde sted. For alle timer ydes der tillæg i henhold til overenskomstens 20, stk overenskomst og aftaler slagteområdet

12 3 holds drift Stk. 1. Arbejdstid for 1. hold Det ugentlige antal normale arbejdstimer ved 3 holds drift er for 1. hold 37 timer, for 2. og 3. hold 34 timer, for hvilke der betales fuld ugeløn. Stk. 2. Arbejdstid for 2. og 3. hold Arbejdstiden for 2. og 3. hold lægges normalt i tilslutning til forudgående holds afslutningstidspunkt. Individuel overlapning eller slip kan finde sted. For alle timer ydes der tillæg i henhold til overenskomstens 20, stk. 8. Fællesregler for 2 og 3 holds drift Stk. 1. Flytning af mandskab Hvor der indføres 2 eller 3 holds drift, kan der kun beskæftiges det i holdene antagne mandskab. Virksomheden har dog ret til at overflytte mandskab fra et skift til et andet ved arbejdsugens start. Såfremt virksomheden af produktionsmæssige grunde overflytter mandskab fra et skiftehold til at udføre arbejde på et daghold - eller omvendt - inden for arbejdsugen, betales en tillægsbetaling for skiftet på kr. 280,00. Der ydes ingen betaling for at skifte tilbage til normalt hold. Stk. 2. Holdskifte Holdene i 2 og 3 holds drift behøver ikke at bestå af samme antal medarbejdere. Skift mellem holdene finder sted mandag morgen. Stk. 3. Varsling Påbegyndelse af holddrift varsles mindst 1 uge forud og kan etableres på en hvilken som helst dag i ugen, men kan kun ophøre sidste arbejdsdag i ugen ved arbejdstidens slutning for sidste hold. Stk. 4. Spisepauser Spisepausernes længde og lægning kan fastsættes efter aftale mellem de lokale parter. Stk. 5. Længere driftstid Hvor produktionen nødvendiggør en længere driftstid end den samlede overenskomstmæssige arbejdstid for 1., 2., og 3. skift, kan den resterende driftstid udfyldes ved indsættelse af afløsere eller fordeling af arbejdstiden på flere hold. overenskomst og aftaler slagteområdet

13 Stk. 6. Holddrift på lørdage, søn- og søgnehelligdage For holddriftsarbejde på lørdage, søn- og søgnehelligdage ydes der tillæg i henhold til overenskomstens 20, stk. 9. Stk. 7. Flytning af timer fredag til søndag Hvor der er lokal enighed, og hvor formålet er at efterkomme medarbejdernes ønske, kan arbejdstimer fredag aften eller nat flyttes til søndag nat. Sådanne flyttede timer afregnes som oprindeligt. Stk. 8. Hviletids- og fridøgnsbestemmelser Arbejdstiden skal tilrettelægges i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn. Stk. 9. Holdskifte Skift mellem holdene, såfremt andet ikke aftales lokalt. Stk. 10. Tillæg Eventuelle tillæg, ydet i henhold til overenskomsten, bibeholdes. Stk. 11 Tillæg for skiftehold kan veksles til løn Under forudsætning af lokal enighed, kan der træffes aftale om, at 100% af skifteholdstillæg kan anvendes som løn i forbindelse med ekstra fridage. 5 - Deltidsarbejde Stk. 1. Arbejdstidens længde og placering Virksomheder og medarbejdere, der måtte være interesseret heri kan træffe aftale om deltidsbeskæftigelse. Arbejdstiden fastlægges pr. uge, måned eller år på basis af en aftalt gennemsnitlig arbejdstid på mindre end 37 timer/uge ved almindeligt dagarbejde, forskudt arbejdstid og skifteholdenes dagarbejde (34 timer/uge ved skifteholdenes aften- og natarbejde). Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigede skal udgøre mindst 8 timer. For personer, hvor deltidsarbejdet er underordnet den pågældendes hovedaktivitet, f.eks. personer på efterløn og lignende, er der ingen nedre grænse for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Specieltidspauser afholdes forholdsmæssigt efter de i aftalen om hvilepauser gældende regler. 12 overenskomst og aftaler slagteområdet

14 Stk. 2. Aflønningsregler Aflønningen sker forholdsmæssigt efter den i overenskomsten fastsatte ugeløn. For den del af arbejdstiden, der falder uden for tidsrummet kl , ydes der tillæg, jf. 20, stk. 8. Stk. 3. Søgnehelligdagsbetaling Med hensyn til søgnehelligdagsbetaling henlægger arbejdsgiveren 4% af den ferieberettigede løn. For søgnehelligdage udbetales det for fuldtidsansatte fastsatte forskudsbeløb forholdsmæssigt efter det antal timer deltidsarbejdet udgør. Stk. 4. Medarbejdere beskæftiget på normal arbejdstid Medarbejdere, der ved etablering af ordningen vedrørende deltidsarbejde på virksomheden er beskæftiget i den fulde ugentlige arbejdstid, er berettigede til at komme i betragtning ved deltidsarbejdet på lige fod med nyansatte. Virksomhederne kan ikke afskedige fuldtidsbeskæftigede og i stedet for disse medarbejdere ansætte deltidsbeskæftigede. Det betragtes i øvrigt som usagligt, såfremt en medarbejder afskediges, fordi denne har afslået at arbejde på deltid, eller fordi medarbejderen har anmodet om at arbejde på deltid. Stk. 5. Lokalaftale De nærmere enkeltheder omkring deltidsarbejdets udførelse - herunder aftalens gyldighedsperiode - nedfældes i en lokalaftale, hvoraf kopi fremsendes til organisationerne. Hvor intet andet udtrykkeligt er fastsat i lokalaftalen, er overenskomstens bestemmelser gældende. 6 - Rengøringsarbejde For at skabe mulighed for rationalisering og akkordsætning af rengøringsarbejdet samtidig med, at det tilstræbes at fremme udnyttelsen af produktionsapparatet og akkorddækningen inden for virksomheden, kan en eller flere af nedenstående ordninger iværksættes, når der er lokal enighed herom. Stk. 1. Forskydning af arbejdstiden For rengøringsfolk kan den normale daglige arbejdstid forskydes ud over det i overenskomsten fastsatte, således at den normale daglige arbejdstid kan lægges efter den pågældende virksomheds bestemmelse med en forskydning på indtil 3 timer. Arbejdstiden er den normale overenskomstmæssige arbejdstid. overenskomst og aftaler slagteområdet

15 Tidspunktet for spisepauser aftales lokalt, hvor forskydning nødvendiggør ændring af de i overenskomsten fastsatte tidsintervaller. For den del af arbejdstiden, der falder uden for tidspunktet kl , ydes der tillæg, jf. 20, stk. 8. Stk. 2. Fast holddrift Rengøringshold kan etableres som fast 2. hold. Virksomheder, der arbejder med 2-holdsdrift for produktionen, kan etablere rengøringshold som fast 3. hold. Ved fast holddrift forstås, at der intet skift finder sted. Arbejdstiden lægges i tilslutning til det foregående produktionsholds arbejdstid, medmindre der lokalt opnås enighed om et andet påbegyndelsestidspunkt. Arbejdstidens længde er for begge ovennævnte hold, den for holddrift overenskomstmæssigt gældende arbejdstid, for hvilken der betales fuld overenskomstmæssig ugeløn. For den del af arbejdstiden, der falder uden for tidspunktet kl , ydes der tillæg, jf. 20, stk. 8. Stk. 3. Deltidsarbejde Til udførelse af rengøringsarbejde kan virksomheden indføre deltidsarbejde. Arbejdstiden lægges i tilslutning til den normale arbejdstid eller i tilslutning til skifteholdenes arbejdstid, medmindre der lokalt opnås enighed om et andet påbegyndelsestidspunkt. Virksomheder og medarbejdere, der måtte være interesseret heri kan træffe aftale om deltidsbeskæftigelse. Arbejdstiden fastlægges pr. uge, måned eller år på basis af en aftalt gennemsnitlig arbejdstid på mindre end 37 timer/uge ved almindeligt dagarbejde, forskudt arbejdstid og skifteholdenes dagarbejde (34 timer/uge ved skifteholdenes aften- og natarbejde). Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigede skal udgøre mindst 8 timer. For personer, hvor deltidsarbejdet er underordnet den pågældendes hovedaktivitet, f.eks. personer på efterløn og lignende, er der ingen nedre grænse for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Specieltidspauser afholdes forholdsmæssigt efter de i aftalen om hvilepauser gældende regler. 14 overenskomst og aftaler slagteområdet

16 Aflønningen sker forholdsmæssigt efter de i overenskomsten fastsatte ugelønninger. For den del af arbejdstiden, der falder uden for tidspunktet kl , ydes der tillæg, jf. 20, stk. 8. Med hensyn til søgnehelligdagsbetaling henlægger arbejdsgiveren 4,0% af den ferieberettigede løn. For søgnehelligdage udbetales det for fuldtidsansatte fastsatte forskudsbeløb forholdsmæssigt efter det antal timer deltidsarbejdet udgør. Virksomhederne kan ikke afskedige fuldtidsbeskæftigede og i stedet for disse medarbejdere ansætte deltidsbeskæftigede. Det betragtes i øvrigt som usagligt, såfremt en medarbejder afskediges, fordi denne har afslået at arbejde på deltid, eller fordi medarbejderen har anmodet om at arbejde på deltid. Stk. 4. Overarbejde Rengøringsarbejde kan udføres som overarbejde på frivillig basis, såfremt der kan blive lokal enighed herom. Stk. 5. Rengøringsselskaber Såfremt det ikke er muligt på frivillig basis lokalt at blive enige om at anvende en af ovenstående muligheder eller eventuelt finde en anden form for rengøringsarbejdets gennemførelse, kan spørgsmålet forlanges behandlet på organisationsplan. Fører denne forhandling ikke til noget resultat, er virksomheden berettiget til at engagere et rengøringsselskab til udførelse af rengøringsarbejdet efter normal arbejdstids ophør. Stk. 6. Generelt Virksomhederne kan fortsat lade rengøringsarbejdet udføre som hidtil. Virksomhederne behøver ikke nødvendigvis at lade rengøringsarbejdet udføre efter samme princip i hele virksomheden. Perioden for gyldigheden af aftale på grundlag af de under stk. 1, 2, 3 og 4 nævnte frivillige ordninger fastsættes i lokalaftalen. Hvor andet ikke udtrykkelig er fastsat, er overenskomstens bestemmelser gældende. På halve fridage kan medarbejdere beskæftiget med rengøring tilsiges til at møde på et i forhold til produktionens ophør passende tidspunkt. Arbejdet skal være afsluttet senest 2 timer efter normal arbejdstids ophør. Der betales normal løn indtil normal arbejdstids ophør og herefter overtidsbetaling. overenskomst og aftaler slagteområdet

17 7 - Forskudt arbejdstid Stk. 1. Forskydning af arbejdstiden for afdelinger I afdelinger, hvor det af produktionsmæssige grunde er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, kan der tilrettelægges en normal daglig arbejdstid afvigende fra den i virksomheden almindeligt gældende, normale daglige arbejdstid. Stk. 2. Forskydning af arbejdstiden for enkelte medarbejdere Med henblik på den bedst mulige arbejdstilrettelæggelse, kan der med enkelte medarbejdere aftales en daglig arbejdstid, der afviger fra den i resten af afdelingen gældende. Dersom det af ovennævnte årsag bliver nødvendigt at flytte medarbejdere, fordi de af personlige årsager ikke har mulighed for at deltage i forskydningen af arbejdstiden, skal disse medarbejdere have anvist et arbejde af tilsvarende art, som de har haft. Tillidsrepræsentanten skal i alle tilfælde underrettes. Der er enighed om, at ingen kan afskediges, fordi man ikke kan deltage i ovennævnte forskydning. Stk. 3. Successiv forskydning på slagtekæde og renselinier På slagtekæde og renselinie kan der etableres successiv forskydning. En sådan forskydning skal holdes inden for tidsrummet kl Stk. 4. Betaling for forskudt tid For den del af arbejdstiden, der falder uden for tidspunktet kl , ydes der tillæg, jf. 20, stk. 8. Der afregnes i hele timer. 8 - Forskydning af spisepauser Medarbejderne er forpligtet til efter virksomhedens anvisning successivt eller samlet at forskyde de overenskomstmæssige spisepauser i indtil 1 time for hver enkelt medarbejder. Dette gælder såvel i den normale arbejdstid som ved overarbejde. Der betales for forskydning af medarbejdernes sædvanlige spisepauser, jf. 20, stk. 6, pkt. c. Som kompensation for, at der ikke betales for successiv forskydning af spisepauserne på svineslagtekæder og renselinier, er akkordbasis pr. 4. maj 1981 for disse områder tillagt 1%. 16 overenskomst og aftaler slagteområdet

18 9 - Arbejde 1. maj, grundlovsdag, jule- og nytårsaftensdag 1. maj og grundlovsdag slutter arbejdet kl Der ydes ingen betaling for fritiden. For grundlovsdag udbetales der et halvt forskudsbeløb, jf. søgnehelligdagsaftalen. Der holdes kun én spisepause disse dage. Jule- og nytårsaftensdag er hel fridag uden fradrag i lønnen. Ved sygdom, barsel og tilskadekomst gælder betalingsforpligtelsen for jule- og nytårsaftensdag kun så længe arbejdsgiveren er forpligtet til at betale sygedagpenge, løn under sygdom eller løn under barsel/adoption, jf. kap Flyttede arbejdsdage Hele og halve arbejdsdage kan ved lokal aftale, og såfremt produktionen tillader det, flyttes til perioden umiddelbart før eller efter den hele eller halve arbejdsdag. Således flyttede timer afregnes som normaltimer Ændring af normal daglig arbejdstid Den nugældende, normale daglige arbejdstid på de enkelte virksomheder og inddelingen heraf bibeholdes i overenskomstperioden, medmindre en ændring heraf er drøftet i samarbejdsudvalget, eller en arbejdstidsnedsættelse gør en ændring nødvendig Arbejdstidens overholdelse For at møde for sent til arbejdstiden afkortes i lønnen efter den for ugelønnede beregnede timeløn. Der afkortes for det pågældende antal minutter. Såfremt medarbejdere med arbejdstids begyndelse før kl ikke møder frem på arbejdet senest kl og for øvrige medarbejdere med arbejdstids begyndelse efter kl senest 1 time efter arbejdstids begyndelse - anses arbejdsforholdet i almindelighed som ophørt og kan medføre erstatningspligt i henhold til overenskomstens 24, stk. 3. Kommer en medarbejder trods skriftlige advarsler for sent, kan vedkommende afskediges til øjeblikkelig fratræden. Det er dog en forudsætning, at tillidsrepræsentanten er gjort bekendt med, at der er udstedt skriftlige advarsler. overenskomst og aftaler slagteområdet

19 13 - EU-direktiv vedr. tilrettelæggelse af arbejdstiden EU-direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden gennemføres ved nærværende aftale i det omfang, hvori direktivet ikke allerede er implementeret ved gældende overenskomster eller pr. dags dato gældende lovgivning. Nedenstående seks punkter indebærer sammen med gældende dansk lovgivning og overenskomster, at direktivet er gennemført. Det er parternes intention, at de eksisterende aftaleregelsæt om arbejdstid m.v. kun påvirkes i nødvendigt omfang. Stk. 1. Pauser En medarbejder med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de normale regler for lægning af pauser. Stk. 2. Helbredskontrol En medarbejder, der regelmæssigt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid mellem kl og kl , eller som forventes at arbejde mindst 300 timer i dette tidsrum inden for en periode på 12 måneder, tilbydes gratis helbredskontrol, inden den pågældende begynder beskæftigelse ved natarbejde og derefter med regelmæssige mellemrum på højest 2 år. Parterne er enige om, at den gratis helbredskontrol bør dækkes af den offentlige sygesikring. Stk. 3. Helbredsproblemer En medarbejder, der er omfattet af stk. 2, og som har helbredsproblemer, der påviseligt skyldes natarbejde, overføres, når det er muligt, til passende dagarbejde. Stk. 4. Risikofyldt arbejde En medarbejder, der er omfattet af stk. 2, og som udfører arbejde, der er særligt risikofyldt eller indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, jf. arbejdsmiljølovens 57, må ikke arbejde mere end 8 timer indenfor en 24 timers periode. Stk. 5. Referenceperiode for natarbejde pr. dag Den normale arbejdstid for natarbejde må i gennemsnit målt over en referenceperiode på 12 måneder ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer. Denne regel gælder ikke, hvis andet følger af anden kollektiv aftale. Stk. 6. Referenceperiode for natarbejde pr. uge Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fremgår af de enkelte overenskomster og aftaler. Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode må dog ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde målt over en reference periode på 12 måneder. 18 overenskomst og aftaler slagteområdet

20 (Se protokollat om natarbejde og helbredsforhold side 105) Særlige bestemmelser Arbejde efter slagtning Medarbejdere, som er beskæftiget ved slagtning og tarmrenselinien, må ikke efter disses afslutning sættes til at udføre arbejde i saltekældre eller kølerum, førend de pågældende har haft 15 minutters pause fra slagtningens ophør. overenskomst og aftaler slagteområdet

21 Kap. II. Overarbejde 15 - Overarbejde Stk. 1. Varsling På dagen efter en søn- og helligdag skal overarbejde varsles inden første overenskomstmæssige spisepause den pågældende dag. Varsling bortfalder i tilfælde af maskinskade og andre forhold, som arbejdsgiveren ikke er herre over. En medarbejder, som er forhindret i at deltage i overarbejdet, må meddele arbejdslederen dette ved tilsigelsen til overarbejdet. Stk. 2. Overarbejde før normal arbejdstid Når arbejdet påbegyndes 1 time før normal arbejdstid, gøres der 15 min. ophold til hvil. Når arbejdet påbegyndes 2 timer før normal arbejdstid, gøres der 30 min. ophold til hvil. Stk. 3. Overarbejde efter normal arbejdstid Ved overarbejde, der varer ud over 1 time, gøres der 30 min. ophold til hvil, forinden overarbejdet påbegyndes. I øvrigt gøres der for hver 3 timers effektivt overarbejde 30 min. ophold til hvil. Stk. 4. Overarbejde, som ikke ligger i tilknytning til normal arbejdstid Hvor medarbejdere varsles til overarbejde, som ikke ligger i tilknytning til den normale arbejdstid, beregnes der overtidsbetaling, jf. arbejde på fridage, stk. 6. Stk. 5. Overarbejde, tilkald Hvor medarbejdere tilkaldes for at udføre nødvendigt overarbejde uden for normal arbejdstid (inkl. søn- og helligdage), beregnes der overtidsbetaling for mindst 4 timer, heri indgår evt. transporttid til og fra virksomheden. Stk. 6. Arbejde på fridage Nødvendigt kollektivt arbejde på fridage, der afsluttes før kl eller skyldes arbejdsgiveren utilregnelige forhold, beregnes til mindst 3 timer, medens øvrigt arbejde, der afsluttes efter kl , beregnes til mindst 4 timer. Enkelte medarbejdere, der udfører forskellige servicefunktioner, aflønnes med mindst 2 timer, dog mindst 3 timer, hvis arbejdet først afsluttes efter kl Overarbejde på grundlovsdag af indtil 1 times varighed i umiddelbar fortsættelse af den normale daglige arbejdstid, betales med 2 timer. Ved overarbejde af længere varighed anvendes de gældende regler for arbejde på fridage. 20 overenskomst og aftaler slagteområdet

22 16 - Almindelige bestemmelser vedrørende overarbejde Ved påbegyndelse af arbejdet før og efter den normale arbejdstid regnes med fuld time. For spisetider, som indtræffer ved overarbejdet, samt arbejde på fridage afkortes intet i timebetalingen. Ved overarbejde på fridage tilkommer der medarbejderne spisepauser på de tidspunkter, der er gældende på almindelige arbejdsdage. Afsluttes overarbejdet inden kl , afholdes der kun 1 spisepause Afspadsering Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde skal udføres i nødvendigt omfang. Med de udførte overtimer erhverver medarbejderen sig ret til fritimer i et tilsvarende antal. Ønske om at benytte denne ret skal meddeles virksomheden, og retningslinierne herfor drøftes i samarbejdsudvalget. Fritimerne lægges på et for produktionen passende tidspunkt. Når afspadsering ønskes, hensættes der til udbetaling i forbindelse med afspadsering den til enhver tid gældende timeløn + overarbejdstillæg. Resterende indtjente løn ved overarbejde udbetales med lønindtægten Overarbejde på skiftehold Stk. 1. Forud eller i forlængelse af normal arbejdstid Overarbejde forud eller i forlængelse af 2. og 3. skift betales med overarbejdstillæg og det for tidspunktet gældende skifteholdstillæg. Stk. 2. Uden sammenhæng med normal arbejdstid Overarbejde, som ikke finder sted i umiddelbar tilslutning til 2. og 3. skifts normale arbejdstid, betales med overarbejdstillæg. Stk. 3. Søgnehelligdage og fridage Undtaget fra de i stk. 2 nævnte regler er overarbejde på fridage, herunder søgnehelligdage, såfremt overarbejdet finder sted på de for skiftet på hverdage normalt gældende arbejdstidspunkter. Der betales med overarbejdstillæg og det på tidspunktet for hverdage gældende skifteholdstillæg. overenskomst og aftaler slagteområdet

23 Ved overarbejde på søgnehelligdage udbetales søgnehelligdagsforskudsbeløbet, jf. søgnehelligdagsbestemmelserne Overarbejde i særlige anledninger Ved tilrettelægning af overarbejde i uger med søgnehelligdage eller i perioder med store tilførsler skal en plan herom drøftes med tillidsrepræsentanten og varsles i god tid forinden. Principperne, der anvendes ved denne planlægning, drøftes i samarbejdsudvalget. 22 overenskomst og aftaler slagteområdet

24 Kap. III. Aflønning 20 - Aflønning Stk. 1. Voksne medarbejdere a. Pr. 27. februar 2012 udgør grundlønnen for voksne arbejdere kr ,15 pr. uge. Pr. 27. februar 2012 fastsættes den samlede timeløn til kr. 128,95 Pr. 25. februar 2013 fastsættes den samlede timeløn til kr. 130,80 b. en medarbejder, der på tilfredsstillende måde udfører et særligt betydningsfuldt arbejde, kan ydes et tillæg herfor. Dette tillæg bortfalder, når medarbejderen flyttes til anden beskæftigelse. Stk. 2. Timetillæg Pr. 27. februar 2012 fastsættes tillægget til Pr. 25. februar 2013 fastsættes tillægget til kr. 60,10 pr. time. kr. 61,95 pr. time. Tillægget ydes for alle timer. Stk. 3. Branchetillæg Til medarbejdere med 6 måneders anciennitet eller derover, betales et branchetillæg på kr. 3,15 pr. time. Stk. 4. Akkordafsavnstillæg For alle timer, hvor der ikke arbejdes på akkord, betales et akkordafsavnstillæg på kr. 7,90 pr. time. For elever er akkordafsavnstillægget følgende: 27. februar februar 2013 Indtil 18 år kr. 4,68 pr. time kr. 4,79 pr. time Over 18 år kr. 6,55 pr. time kr. 6,70 pr. time Over 20 år kr. 7,49 pr. time kr. 7,66 pr. time Voksenelever kr. 7,90 pr. time kr. 7,90 pr. time Stk. 5. Overarbejde Pr. 27. februar 2012 betales ved overarbejde et tillæg på Pr. 25. februar 2013 betales ved overarbejde et tillæg på kr. 74,94 pr. time. kr. 75,99 pr. time. overenskomst og aftaler slagteområdet

25 Stk. 6. Særlige tillæg a. Slagtning af dyr (gælder ikke svin) for alle huder og skind, der leveres snitfrie fra slagtningen, og for huder, der sorteres som prima afbankede, betales pr. 27. februar 2012 kr. 4,85 pr. 25. februar 2013 kr. 4,91 ovennævnte tillægsbetaling deles ligeligt mellem de medarbejdere, der deltager på slagteholdet, fra skyder til og med skubbe i kølerum. fordelingen sker i forhold til det antal timer, vedkommende er beskæftiget på slagteholdet. Arbejdslederen eller dennes stedfortræder fører kontrol med timeantallet. Ovennævnte fordeling gælder ikke for kødfoderfabrikkerne. b. Kuldetillæg På virksomheder, hvor der forefindes frysehus, erholder medarbejderne et kuldetillæg for hver fulde time, de er beskæftiget i frostrummene. Tillægget udgør pr. 27. februar 2012 kr. 7,05 pr. 25. februar 2013 kr. 7,15 c. Forskydning af spisepauser for forskydning af voksne medarbejderes og elevers sædvanlige spisepauser betales Pr. 27. februar 2012 Pr. 25. februar 2013 kr. 5,27 pr. spisepause kr. 5,35 pr. spisepause Stk. 7. Weekendarbejde Der betales overenskomstmæssig løn for det præsterede antal timer samt et tillæg pr. time for lørdag og søndag som følger: 27. februar februar 2013 Lørdagsdøgnet Fra kl til kl kr. 42,05 kr. 42,64 Fra kl til kl kr. 56,07 kr. 56,86 24 overenskomst og aftaler slagteområdet

26 Søndagsdøgnet kr. 74,94 kr. 75,99 Søgnehelligdage, der falder på lørdage og søndage, er fridage med søgnehelligdagsbetaling. Der ydes sygedagpenge, jf. sygedagpengeloven, ligesom der ydes ATP, jf. gældende regler. Endvidere er ferielovens regler gældende. Stk. 8. Arbejde uden for tidspunktet kl (Gældende for forskydning, skiftehold, deltids- og rengøringsarbejde) For den del af arbejdstiden, der falder uden for tidspunktet kl , ydes der følgende tillæg pr. time: 27. februar februar 2013 Fra kl til kl kr. 16,74 kr. 16,98 Fra kl til kl kr. 19,38 kr. 19,65 Stk. 9. Skifteholdsarbejde på lørdag, søn- og søgnehelligdage Holddriftsarbejde på lørdage betales med følgende pr. time: 27. februar februar 2013 Fra kl til kl kr. 42,05 kr. 42,64 Fra kl til kl kr. 56,07 kr. 56,86 Søn- og helligdagsdøgnet kr. 74,94 kr. 75,99 Herudover ydes de for hverdage normale skifteholdstillæg for 2. og 3. skift. Stk. 10. Arbejde på daghold lørdag/søndag For daghold med en daglig arbejdstidsplacering der ligger på lørdag og/eller søndag betales følgende pr. time: 27. februar februar 2013 Fra lørdag kl til kl kr. 16,74 kr. 16,98 Fra lørdag kl til kl og søndagsdøgnet kr. 19,38 kr. 19,65 Stk. 11. Søgnehelligdage For søgnehelligdage, som indtræffer i løbet af ugen, sker afkortning i ugelønnen svarende til lønnen for det antal arbejdstimer, der ellers normalt ville være den eller de pågældende dage. Betaling for søgnehelligdage sker ifølge aftalen herom. overenskomst og aftaler slagteområdet

27 Stk. 12. Lønafregning Lønningsugen er for samtlige medarbejdere kalenderugen (mandag-søndag), og lønafregning finder sted fredag i den efterfølgende uge. Såfremt fredagen er en helligdag, finder afregning sted den sidste arbejdsdag før fredagen. Såfremt der er lokal enighed, kan lønafregningen finde sted torsdag. Lønningsperioden kan udstrækkes til 2 uger. I så fald ydes der til samtlige medlemmer af Fødevareforbundet NNF samt elever et årligt beløb på kr. 100,00. Beløbet beregnes og udbetales pr. kvartal til Forbundets stedlige afdeling til anvendelse for sociale og kulturelle formål for de på virksomheden beskæftigede medlemmer af Forbundet. Der er enighed mellem overenskomstparterne om at drøfte ovennævnte overenskomstbestemmelse med henblik på en modernisering af teksten. Lønafregning finder sted ved check eller over lønmodtagerens bank eller sparekassekonto. Lønnen skal stå til disposition ved bankernes åbningstid. Se protokollat om elektroniske dokumenter Særlig aflønning p.g.a. sygdom eller svaghed For medarbejdere, som på grund af sygdom, alder eller anden svaghed ikke kan gøre fuldt arbejde ved virksomheden, kan der, når sådanne ønsker det, træffes overenskomst om disses forbliven ved virksomheden for en aflønning og på arbejdsvilkår, som ligger uden for denne overenskomsts bestemmelser. En aftale herom skal dog godkendes af organisationerne Ekstraordinært ansatte, ansatte med nedsat arbejdsevne m.v. Parterne er enige om at søge at sikre udsatte grupper øgede muligheder på arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i overenskomsternes almindelige bestemmelser skal der være mulighed for, ved aftaler med godkendelse af overenskomstens parter, at lade arbejde udføre på særlige vilkår. 26 Stk. 1. Aftalen omfatter ekstraordinært ansatte omfattet af lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om kommunal aktivering. Desuden omfatter aftalen nuværende ansatte, der p.g.a. nedsat erhvervsevne har behov for at arbejde på særligt aftalte vilkår. Endelig omfatter aftalen ansatte med nedsat erhvervsevne omfatoverenskomst og aftaler slagteområdet

28 tet af sygedagpengelovens bestemmelser om langvarigt syge og bistandslovens bestemmelser om revalidering samt personer, der modtager ydelser fra det offentlige i henhold til lovgivningen om efterløn eller som førtidspensionister. Stk. 2. Ansættelse af de i stk. 1 omfattede grupper sker i henhold til overenskomstens bestemmelser, eventuelt suppleret af en lokal aftale indgået mellem virksomhed og tillidsrepræsentant og godkendt af overenskomstens parter. Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte lokalaftale kan fravige overenskomstens almindelige bestemmelser om løn, arbejdstid m.v. Lokalaftalen, der fraviger overenskomstens almindelige bestemmelser, skal indeholde en stillingtagen til arbejdets art og det forventede omfang. Stk. 4. Lokalaftaler indgået mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten fremsendes til overenskomstens parter og træder tidligst i kraft, når begge parter har godkendt lokalaftalen. Stk. 5. Lokalaftaler omfattet af denne aftale kan, medmindre andet er bestemt i lokalaftalen, opsiges til bortfald med et varsel på 6 måneder. Stk. 6. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om en lokalaftales indgåelse, eller overenskomstparterne ikke kan godkende den indgåede aftale, kan uoverensstemmelsen fagretligt behandles. Såfremt der ikke opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. overenskomst og aftaler slagteområdet

29 Kap. IV. Antagelse og afskedigelse 23 - Antagelse og afskedigelse Stk. 1. Antagelse Ved antagelse af medarbejdere skal der tages hensyn til Forbundets arbejdsløse medlemmer inden for den stedlige afdelings område. Herfra undtages de tilfælde, hvor virksomheden skal bruge en specialarbejder og der ikke blandt de arbejdsløse medlemmer forefindes sådanne. Stk. 2. Afskedigelse Dersom en ugelønnet medarbejder afskediges eller ønsker at forlade sin plads, kan dette kun ske en fredag ved arbejdstids ophør. Weekendarbejdere fratræder ved søndagsdøgnets ophør. Vedr. helbredsundersøgelser: Virksomheden har ret til at kræve gyldig helbredsattest for nye medarbejdere inden tiltrædelse. Besøg ved læge efter tiltrædelse i forbindelse med udstedelse og/eller fornyelse af helbredsattest betales med kr Beløbet betales, uanset om besøget sker i arbejdstiden eller uden for arbejdstiden, og i ingen af tilfældene udbetales der løn. Attesten betales af virksomheden. 28 overenskomst og aftaler slagteområdet

30 Kap. V. Opsigelsesvarsel 24 - Opsigelsesvarsel Stk. 1. Varsler For medarbejdere, der uden afbrydelse har været beskæftiget på samme virksomhed i nedenstående tidsrum, gælder følgende opsigelsesvarsler til en fredag ved arbejdstids ophør, weekendarbejdere fratræder dog ved søndagsdøgnets ophør: fra fra virksomhederne arbejderne Efter 13 ugers beskæftigelse 7 dage 7 dage Efter 1 års beskæftigelse 14 dage 7 dage Efter 2 års beskæftigelse 28 dage 7 dage Efter 4 års beskæftigelse 35 dage 7 dage Efter 6 års beskæftigelse 42 dage 7 dage Som afbrydelse regnes ikke: a. fravær der giver ret til dagpenge efter kapitel 7. b. Barselshvile i det i Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel foreskrevne tidsrum. c. Indkaldelse til militærtjeneste. d. afbrydelse af arbejdet, dog ikke ud over 6 måneder, hidrørende fra maskinstandsning, materialemangel, arbejdsmangel eller lignende, såfremt medarbejderen genoptager arbejdet, når dette tilbydes. e. afbrydelse af arbejdet, jf. lov om orlov, gældende for uddannelses- og aftalebestemt børnepasningsorlov. Under retsbestemt børnepasningsorlov optjenes der anciennitet, jf. loven. Stk. 2. Opsigelse under sygdom og ferie 1. Under fravær på grund af tilskadekomst og ferie kan opsigelse ikke finde sted. dette gælder også for medarbejdere, der på opsigelsestidspunktet har været fraværende på grund af sygdom i mere end 3 uger, se dog stk. 2. En sådan afskedigelse skal forinden drøftes med tillidsrepræsentanten. 2. efter fravær, som følge af sygdom i en sammenhængende periode på mere end 13 uger eller perioder på sammenlagt 26 uger inden for de umiddelbart forudgående 12 måneder, betragtes ansættelsesforholdet dog som ophørt. overenskomst og aftaler slagteområdet

31 dette gælder ikke for medarbejdere, der kommer til skade inden for arbejdstiden, eller som har 2 års anciennitet og derover, såfremt disse skriftligt inden ovennævnte fristers udløb har meddelt virksomheden på et af virksomheden tilsendt svarkort, at man fortsat ønsker sig tilknyttet denne. Tilhørsforholdet bekræftes hver 13. uge. efter 1 års fravær betragtes ansættelsesforholdet almindeligvis som ophævet. 3. såfremt en opsigelse gives på et sådant tidspunkt, at den pågældende medarbejders ferie helt eller delvis falder inden for den overenskomstmæssige varslingsperiode, er medarbejderen berettiget til at anmode om udsættelse af ferien til efter varslingsperioden, og virksomheden bør så vidt muligt efterkomme et sådant ønske. Stk. 3. Erstatning for manglende varsel Såfremt en medarbejder, som ifølge foranstående har krav på et opsigelsesvarsel, afskediges af ham/hende utilregnelige grunde uden det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel, eller såfremt en sådan medarbejder forlader virksomheden uden at give skyldigt opsigelsesvarsel, skal den overtrædende part til modparten erlægge et beløb svarende til vedkommende medarbejders ansatte timeløn for det antal dage, som overtrædelsen andrager. For medarbejdere gælder dog, at den pågældende højst skal betale en overenskomstmæssig ugeløn. Stk. 4. Bortfald af varsel Opsigelsesvarslet fra virksomheden bortfalder: Ved arbejdsledighed som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning. Ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvis. Stk. 5. Afskedigelser ved virksomhedslukninger og større afskedigelser a. Ved virksomhedslukning: alle kan afskediges, herunder også medarbejdere, der er fraværende på opsigelsestidspunktet på grund af sygdom, tilskadekomst og ferie. b. Ved lukning af produktionsafdelinger: 30 overenskomst og aftaler slagteområdet

32 alle i den berørte afdeling kan afskediges, herunder medarbejdere, der er fraværende på opsigelsestidspunktet på grund af sygdom, tilskadekomst og ferie. c. Ved lukninger af produktioner, der berører flere produktionsafdelinger: alle, som i overvejende grad er beskæftiget med den pågældende produktion, kan afskediges, herunder medarbejdere, der er fraværende på opsigelsestidspunktet på grund af sygdom, tilskadekomst og ferie. d. ved større afskedigelser, hvor virksomheden udvælger blandt samtlige af de på virksomheden ansatte: der kan ikke foretages afskedigelser af medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom i mere end 3 uger, der er fraværende på grund af tilskadekomst eller afholdelse af ferie. I øvrigt henvises der til loven vedrørende større afskedigelser samt retningslinierne herfor. Opstår der uenighed mellem de lokale parter vedrørende afskedigelserne, kan sagen rejses fagretsligt. Stk. 6. Generhvervelse af anciennitet Medarbejderes om afskediges med en uges varsel eller mere, jf. 24, stk. 1, og medarbejdere uden opsigelsesvarsels, som afbrydes i arbejdet på grund af arbejdsmangel eller én af de i stk. 1, a - e nævnte grunde, men genoptager arbejdet, når dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 9 måneder, genindtræder - pr. 1. maj i den på virksomheden tidligere opnåede anciennitet. Ancienniteten akkumuleres Bortvisning Hvor en medarbejder gør sig skyldig i groft utilbørligt forhold, kan vedkommende afskediges uden varsel. Virksomheden skal, efter at have underrettet tillidsrepræsentanten og undersøgt og vurderet episoden, give medarbejderen besked om straks at forlade arbejdspladsen. I sådanne tilfælde udbetales kun løn til det tidspunkt, hvor bortvisningen finder sted. Der skal samme dag udfærdiges en skriftlig rapport om forløbet. Tillids repræsen tanten er forpligtet til omgående at gøre indsigelse skriftligt, hvis denne ikke er enig i rapporten. overenskomst og aftaler slagteområdet

33 I tilfælde af afskedigelse, hvor en egentlig bortvisningsgrund ikke foreligger, eller hvor mesteren ikke straks benytter sin ret til bortvisning, udbetales løn for den periode medarbejderen har krav på ifølge overenskomstens opsigelsesvarsler. En bortvist medarbejder har altid ret til at få sin sag behandlet på et organisationsmøde, hvor vedkommende har ret til at redegøre for sagen Tryghedsaftale Stk. 1. Virksomhedslukning og afskedigelser af større omfang Ved virksomhedslukning (undtagen konkurs) og afskedigelser af større omfang i henhold til lov om varsling, yder virksomheden til medarbejdere, der på fratrædelsestidspunktet har mere end 4 års anciennitet, en fratrædelsesgodtgørelse på kr Endvidere ydes der for hvert anciennitetsår: I intervallet fra 4 år til og med 9 år kr I intervallet fra 10 til og med 18 år kr Fra 19 år og fremefter kr Stigningen indtræder pr. påbegyndt anciennitetsår. Ved afgørelsen af, om der foreligger afskedigelser af større omfang, anvendes lovens kriterier, idet dog antallet af afskedigede fastsættes til 15 medarbejdere omfattet af overenskomsten i relation til at opnå fratrædelsesgodtgørelse efter denne bestemmelse. Virksomhedens betalingsforpligtelse ved afskedigelser af mellem 15 og 29 medarbejdere omfattet af overenskomsten, finder alene anvendelse ved flytning af produktionen eller dele heraf fra et produktionssted til et andet i ind- og udland. Denne betalingsforpligtelse indtræder ikke, hvis årsagen til afskedigelserne skyldes sæsonudsving eller salgsmæssige årsager. Det er en forudsætning for udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelse, at den pågældende medarbejder ikke har fået andet arbejde i koncernen/virksomheden, samt at den pågældende forbliver i sit arbejde til den planlagte afgang. Medarbejdere, der har fået andet arbejde i koncernen/virksomheden, men bliver afskediget inden for en periode på 6 måneder på grund af arbejdsmangel, er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. 32 overenskomst og aftaler slagteområdet

34 Ved virksomhedslukning og afskedigelser af større omfang i henhold til lov om varsling har virksomheden pligt til at optage forhandlinger med medarbejderne om udformning af en socialplan. Planens formål er at tilbyde de berørte medarbejdere så gode vilkår som muligt for planlægning og realisering af deres fremtidige job- og uddannelsesmål. Stk. 2. Opsigelse uden egen skyld Til medarbejdere, der afskediges uden egen skyld, er fyldt 35 år og har en anciennitet på minimum 8 år, jf. 24, stk. 1, ydes der en fratrædelsesgodtgørelse på kr Endvidere ydes der for hvert anciennitetsår over 8 år tillige kr pr. påbegyndt anciennitetsår. Det er en forudsætning for at modtage fratrædelsesgodtgørelsen, at afskedigelsen ikke er en følge af andre arbejderes arbejdsstandsning, jf. 24, stk. 4, og at den pågældende ikke har fået skriftligt tilbud om genansættelse indenfor 6 måneder. Beløbet kan kun udbetales én gang. Stk. 3. Generelt Tager den afskedigede imod et arbejde på en af koncernens øvrige virksomheder, udbetales der ingen fratrædelsesgodtgørelse, men ancienniteten overflyttes til det nye job. overenskomst og aftaler slagteområdet

35 Kap. VI. Arbejdstøj 27 - Arbejdstøj Efter virksomhedens skøn udleveres normalt en gang om ugen fornødent rent arbejdstøj (kittel, bluse, benklæder og forklæde), ligesom der også til brug under arbejdet udleveres fornødent skridsikkert fodtøj. På områder, hvor der fra virksomhedens side over for medarbejderne fremsættes ønske om benyttelse af specielt arbejdstøj, må dette stilles til rådighed af virksomheden. Virksomheden anskaffer det nødvendige værktøj og olietøj - eller anden dertil svarende beklædning - endvidere overtrækstøj til stikkeren og de i foldene beskæftigede medarbejdere. Ved læsning af oksekød og ferske svinekroppe, hen- og afbæring af ferske flæskesider samt ved tilskæring udleveres overtrækstøj bestående af hætte og bærestykke. Ved arbejde i særskilte frostlagerrum eller ved indskubning af svin i stærkt nedkølede rum, når blæseren går, udleveres varmt specialarbejdstøj eller frysehusdragter. Nedkølede arbejdslokaler, hvor temperaturen er fastlagt, jf. gældende veterinære bestemmelser eller ved godkendelse fra Arbejdstilsynet, udleveres der beklædning, jf. Beklædning ved arbejde i kølede lokaler. Ved valg af beklædningsprodukter følges de anbefalinger, der udsendes fra Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg. Vask og almindeligt vedligehold foretages af bruger, efter anvisning fra Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg. Dette gælder ikke yderbeklædning/arbejdstøj. Al udleveret beklædning tilhører virksomheden. Det påhviler medarbejderne at behandle denne omhyggeligt og på alle måder forsvarligt, og at efterkomme de ordensregler med hensyn til udlevering, opbevaring og aflevering, der er gældende. 34 overenskomst og aftaler slagteområdet

36 BEKLÆDNING I NEDKØLEDE LOKALER Temperaturområde 5 C 8 C 12 C Aktivitetsniveau Lavt Højt Lavt Højt Lavt Højt Inderbeklædning: Højhalset, langærmet trøje Lange benklæder Mellembeklædning: Vatteret termo- eller fiberjakke/vest Vatteret termo- eller fiberbenklæder Fodbeklædning: Termosokker 2 par Isolerende støvler Snøresko, træsko m. bøjelig sål eller gummistøvler Håndbeklædning: Yderhandsker Inderhandske Udleveres 2 stk. 2 stk. 1 stk. 1 stk. 1 par 1 par X X X X X X - - X X X X X X X X X X (X) 2 (X) 2 (X) 2 (X) 2 X X X 1 X 1 X 1 X 1 Ved lavt aktivitetsniveau forstås: Siddende eller stillestående let arbejde. 1) Fodtøj efter gældende lokalaftaler 2) Anvendelse af handsker og valg af type og antal udleveret par afhænger af temperatur, arbejdets art og de veterinære bestemmelser. overenskomst og aftaler slagteområdet

OVERENSKOMST AFTALER. mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF DANSK INDUSTRI. gældende for slagteområdet 2010-2012

OVERENSKOMST AFTALER. mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF DANSK INDUSTRI. gældende for slagteområdet 2010-2012 OVERENSKOMST og AFTALER mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF og DANSK INDUSTRI gældende for slagteområdet 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Kap. I. Arbejdstiden... 1 Arbejdstid... 2 40-timers arbejdsuge... 3 Weekendarbejde...

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for slagteområdet SLAGTEOMRÅDET Omslags- samt forsidefoto: Poul Anker Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANDELS-,

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF FØDEVAREINDUSTRIEN Sukkervare- og chokoladeindustrien. Forædling. Bagerindustrien. Tobaksindustrien.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling Bagerindustrien Tobaksindustrien Mælkekonserves KIF

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2010-2012 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling Bagerindustrien Tobaksindustrien Mælkekonserves KIF

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF

Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF 2010-2012 Bagerindustrien Tobaksindustrien Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling KIF Mælkekonserves

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

OVERENSKOMST. for. Danish Meat Company, Vrå. Fødevareforbundet NNF

OVERENSKOMST. for. Danish Meat Company, Vrå. Fødevareforbundet NNF OVERENSKOMST for Danish Meat Company, Vrå og Fødevareforbundet NNF 2013 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - ARBEJDSTID... 5 1 - Arbejdstid... 5 2-40-timers arbejdsuge... 5 3 - Arbejde på lørdage...

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst 2004-2007

Overenskomst 2004-2007 Overenskomst 2004-2007 Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO s kommentarer FÆLLESORDNING for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer 2004 2007 Omslag: 1508 A/S Grafisk produktion: Paritas

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T 2013-2014 mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 1. Arbejdstid 3 2. Holddriftsarbejde

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Fællesordning For arbejde i holddrift

Fællesordning For arbejde i holddrift Fællesordning For arbejde i holddrift med kommentarer 2012 2014 Aftale mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3062 DI nr. 794527 2012 2014 Fællesordning

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Fællesordning for arbejde i holddrift Fællesordning for arbejde i holddrift med kommentarer mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 3F-varenummer

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Ravnstrup Mølle A/S 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund

Ravnstrup Mølle A/S 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund Ravnstrup Mølle A/S 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere