Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor"

Transkript

1 2012 Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bemærkninger om benchmark-analysen Kvantitative aflønningsoplysninger vedrørende bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere Udpegning af væsentlige risikotagere...3 Tabel 1: Gennemsnitlige andele af virksomhedens ansatte, der er udpegede som væsentlige risikotagere, fordelt på sektorer...5 Tabel 2: Gennemsnitlige andele af virksomhedens ansatte, der er udpegede som væsentlige risikotagere, fordelt efter antal ansatte...6 Tabel 3: Gennemsnitlig balancesum pr. væsentlig risikotager/direktionsmedlem fordelt på sektorer Benyttelse af variabel aflønning...8 Tabel 4: Andel af virksomheder, der benytter variabel aflønning...8 Tabel 5: Gennemsnitlig variabel løn ift. fast løn blandt virksomheder, der benytter variabel aflønning Udskydelse og tildeling i instrumenter Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser Højtlønnede ansatte i den finansielle sektor Opsamling...13

3 Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 1. Indledende bemærkninger om benchmark-analysen EU s tredje kapitalkravsdirektiv 1 (herefter kapitalkravsdirektivet ) indeholder en række regler, som regulerer aflønningen i den finansielle sektor. Aflønningsreglerne er implementeret i Danmark i lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (herefter aflønningsbekendtgørelsen ). Som følge af den danske politiske aftale om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor fra august gælder de danske aflønningsregler for samtlige finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder i Danmark. Alle virksomheder omfattet af aflønningsreglerne har pr. 1. maj 2012 indberettet en række oplysninger om aflønning af virksomhedens bestyrelse, direktion og såkaldte væsentlige risikotagere vedrørende aflønning optjent i indkomståret 2011 til Finanstilsynet. Denne analyse opsummerer de aflønningstendenser og aflønningspraksisser, som Finanstilsynet på baggrund af de indberettede oplysninger har erfaret. ATP og LD er omfattet af et særskilt sæt aflønningsregler og er derfor ikke omfattet af beregningerne i dette notat. Ligeledes er Danmarks Skibskredit ikke omfattet af beregningerne i dette notat. 2. Kvantitative aflønningsoplysninger vedrørende bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere Efter aflønningsbekendtgørelsens 15 indberetter virksomhederne en række kvantitative oplysninger om aflønning af bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og andre væsentlige risikotagere. Andre ansatte, som ikke er blevet identificeret som risikotagere, er ikke omfattet af analysen. Ud af de 353 modtagne indberetninger har 172 virksomheder tilkendegivet, at de enten er helt eller delvist undtaget fra at indberette oplysningerne på baggrund af proportionalitetsbetragtninger i bekendtgørelsen, fx hvis virksomhedens balance i to på hinanden følgende år ikke overstiger 500 mio. kr. og virksomheden ikke er børsnoteret. De følgende analyser er baseret på de resterende 181 virksomheder, som har foretaget fuld indberetning. Analysen vedrører således virksomheder af en vis størrelse, hvilket har indflydelse på resultaterne af analysen af de kvantitative aflønningsoplysninger Udpegning af væsentlige risikotagere Bestyrelsen i den enkelte virksomhed har ansvaret for, at de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (de såkaldte væsentlige risikotagere ), 1 Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2010/76/EU af 24. november Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor af 31. august Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 3

4 bliver udpeget. Virksomheden skal udpege væsentlige risikotagere, uanset om virksomheden benytter variabel løn. Udpegning af væsentlige risikotagere i virksomhederne er afgørende for, at virksomhederne kan have effektive former for risikostyring, herunder en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. De 181 virksomheder har tilsammen identificeret 1152 væsentlige risikotagere, når bestyrelses- og direktionsmedlemmer ikke medregnes (bestyrelses- og direktionsmedlemmer er pr. definition omfattet af aflønningsreglerne). Virksomheder, der ikke har udpeget nogen væsentlige risikotagere Ud af de 181 virksomheder er en række virksomheder holdingvirksomheder eller andre virksomheder, der ikke har nogen ansatte ud over direktionen (fx koncernvirksomheder, hvor alle ansatte er ansat i andre dele af koncernen). Disse virksomheder kan naturligvis ikke udpege nogen væsentlige risikotagere. Ud af de resterende 126 virksomheder, der har ansatte ud over direktionen, har 32 af disse virksomheder ikke udpeget nogen væsentlige risikotagere. Dette svarer til, at godt 25 pct. af de virksomheder, som har ansatte ud over direktionen, ikke har udpeget nogen væsentlige risikotagere. Den manglende udpegning af væsentlige risikotagere gør sig gældende både inden for kreditinstitutter/investeringsvirksomheder, hvor 31 pct. af virksomhederne med ansatte ud over direktionen ikke har udpeget nogen væsentlige risikotagere og inden for pension/ forsikring, hvor 16 pct. af virksomhederne med ansatte ud over direktionen ikke har udpeget nogen væsentlige risikotagere. Ud af de 32 virksomheder, der har ansatte ud over direktionen, men som ikke har udpeget nogen risikotagere, har 14 virksomheder mere end 50 ansatte. Heriblandt er virksomheder både inden for kreditinstitutter/investeringsvirksomheder og inden for forsikring/pension. Hvis der ikke er udpeget nogen væsentlige risikotagere i en virksomhed, må det som udgangspunkt konkluderes, at alle beslutninger vedrørende den daglige drift, der kan have væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, tages af direktionen. Finanstilsynet finder, at det er overraskende, at hver fjerde virksomhed med ansatte ud over direktionen ikke har udpeget nogen risikotagere, særligt i belysning af, at der er tale om 32 ud af de 126 største finansielle virksomheder målt på balance (de 172 mindste virksomheder er undtaget fra at indberette oplysninger, fx fordi balancen ikke overstiger 500 mio. kr. og virksomheden ikke er børsnoteret). Tallene viser, at der er behov for større fokus på udpegning af væsentlige risikotagere i bestyrelserne. Finanstilsynet vil kontakte relevante brancheorganisationer med henblik på en dialog omkring problemstillingen. Tilsynet vil ligeledes som led i det løbende tilsyn tage direkte kontakt til de virksomheder, hvor tilsynet særligt vurderer, at virksomhederne burde have udpeget væsentlige risikotagere. Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 4

5 Antal udpegede risikotagere i forhold til antal ansatte i virksomheden Antallet af udpegede risikotagere kan sættes i forhold til virksomhedens samlede antal ansatte for at give et billede af, hvor stor en procentdel af virksomhedens ansatte, der er udpegede som risikotagere. I det følgende er der fokuseret på de 160 virksomheder ud af de samlede 181 virksomheder, der ikke udgør holdingselskaber. Tabellen nedenfor angiver de gennemsnitlige procentvise andele af virksomhedernes væsentlige risikotagere eksklusiv og inklusiv direktionsmedlemmer i forhold til virksomhedernes samlede antal ansatte fordelt på sektorer. Der er angivet både eksklusiv og inklusiv direktionsmedlemmer, idet direktionsmedlemmerne i særligt de virksomheder med få ansatte gør en stor forskel på procentandelen. Bestyrelsen er holdt ude af beregningerne, idet bestyrelsen ikke er en del af den daglige drift. Tabel 1: Gennemsnitlige andele af virksomhedens ansatte, der er udpegede som væsentlige risikotagere, fordelt på sektorer Sektor Antal virksomheder Andel væsentlige risikotagere eksklusiv direktionsmedlemmer Andel væsentlige risikotagere inklusiv direktionsmedlemmer Pengeinstitutter 63 4 % 6 % Gruppe % 2 % Gruppe % 3 % Gruppe % 7 % Realkreditinstitutter 8 4 % 10 % Investeringsselskaber 8 1 % 35 % Forsikring 35 9 % 22 % Pension % 23 % De virksomheder, som ingen ansatte har udover direktionen, er ikke medtaget i beregningen i anden kolonne, ligesom virksomheder, der har angivet slet ikke at have nogle ansatte, slet ikke er medtaget i tabellen 3. Resultaterne afspejler, at virksomheder, som beskæftiger få ansatte, typisk vil have høje gennemsnitlige procentandele af væsentlige risikotagere, mens virksomheder med mange ansatte typisk vil have lavere gennemsnitlige procentandele. Det er således forventeligt, at procentandelen af væsentlige risikotagere i forhold til det samlede antal ansatte er mindst 3 Det samlede antal ansatte i virksomhederne er hentet fra virksomhedernes generelle indberetning. Der er særligt for virksomheder med få ansatte nogle uoverensstemmelser. Fx har nogle virksomheder i aflønningsindberetningen angivet at have udpeget en eller to risikotagere, mens det af virksomhedens generelle indberetning fremgår, at virksomheden ikke har nogen ansatte. Det er i disse tilfælde lagt til grund, at virksomheden ingen ansatte har, hvorfor disse virksomheder ikke er medtaget i tabellen. Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 5

6 for virksomheder med mange ansatte, idet der i disse virksomheder er langt flere medarbejdere, der fx betjener kunder, og som ikke vil være væsentlige risikotagere. Endvidere vil procentandelen typisk afhænge af, hvilken branche virksomhed tilhører, idet der ligeledes inden for nogle brancher er flere kundebetjeningsfunktioner mv., som ikke vil medføre, at de pågældende personer vil være væsentlige risikotagere. Hvis virksomhederne opdeles efter antallet af ansatte i stedet for opdeling i sektorer, fordeler forholdet mellem væsentlige risikotagere og antal ansatte sig således: Tabel 2: Gennemsnitlige andele af virksomhedens ansatte, der er udpegede som væsentlige risikotagere, fordelt efter antal ansatte Antal ansatte i virksomheden Antal virksomheder Andel af væsentlige risikotagere eksklusiv direktionsmedlemmer Andel af væsentlige risikotagere inklusiv direktionsmedlemmer 1-20 ansatte 28 14,5 % 45,1 % ansatte 19 8,8 % 13,6 % ansatte 24 6,3 % 8,1 % ansatte 17 2,1 % 3,0 % ansatte 21 2,0 % 2,7 % ansatte 10 1,9 % 2,2 % Over ansatte 11 1,1 % 1,2 % De virksomheder, der ingen ansatte har, er ikke medtaget i tabellen. Det fremgår tydeligt af opgørelsen, hvor stor betydning virksomhedens størrelse i form af samlede antal ansatte har for procentandelen. Særligt ses det tydeligt for virksomhederne med få ansatte, at procentandelen øges meget, hvis direktionsmedlemmerne regnes med. Dette er naturligt, da væsentlige beslutninger i virksomheder med få ansatte i højere grad tages af direktionsmedlemmerne, og da alle ansatte i nogle helt små virksomheder er direktører. Ved en nærmere gennemgang på virksomhedsniveau kan Finanstilsynet konstatere, at nogle virksomheder kun har udpeget et meget lille antal væsentlige risikotagere i forhold til deres samlede antal ansatte. Heriblandt er virksomheder både inden for kreditinstitutter/ investeringsvirksomheder og inden for pension/forsikring. Finanstilsynet finder, at det ligeledes her er overraskende, at virksomheder med flere hundrede eller endda mange hundrede ansatte kun har udpeget meget få væsentlige risikotagere. I disse virksomheder er der også behov for større fokus på, hvilke ansatte, der bør udpeges som væsentlige risikotagere. Tilsynet er klar over, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvilke personer der bør udpeges som væsentlige risikotagere. Tilsynet vil derfor kontakte relevante brancheorganisationer vedrørende en dialog om denne problemstilling, ligesom Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 6

7 tilsynet som led i det løbende tilsyn vil tage direkte kontakt til de virksomheder, hvor det særligt vurderes, at virksomhederne burde have udpeget flere væsentlige risikotagere. Antal udpegede væsentlige risikotagere i forhold til virksomhedens balance Antallet af udpegede væsentlige risikotagere kan også sættes i forhold til virksomhedens balance for at give et billede af, hvor store balancesummerne, der gennemsnitligt er pr. væsentlig risikotager, dvs. pr. person, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. I det følgende er der fokuseret på de 160 virksomheder ud af de i alt 184 virksomheder, der ikke udgør holdingselskaber. De gennemsnitlige balancesummer pr. væsentlig risikotager eksklusiv og inklusiv direktionsmedlemmer fremgår af tabellen nedenfor. Beregningerne er foretaget både eksklusiv og inklusiv direktionsmedlemmer, idet en række virksomheder ikke har udpeget væsentlige risikotagere (fx fordi de ingen ansatte har) eller har udpeget meget få væsentlige risikotagere, og i disse tilfælde gør direktionsmedlemmerne en stor forskel på størrelsen af balancen pr. risikotager/direktionsmedlem. Bestyrelsen er holdt helt ude af beregningerne, idet bestyrelsen ikke er en del af den daglige drift. Tabel 3: Gennemsnitlig balancesum pr. væsentlig risikotager/direktionsmedlem fordelt på sektorer Sektor Antal virksomheder Gns. balancesum pr. væsentlig risikotager ekskl. direktion Gns. balancesum pr. væsentlige risikotager/direktør Pengeinstitutter 63 3,9 mia. kr. 3,1 mia. kr. Realkreditinstitutter mia. kr. 62,7 mia. kr. Investeringsselskaber 8 0,06 mia. kr. 0,04 mia. kr. Forsikring 35 1,7 mia. kr. 1,4 mia. kr. Pension mia. kr. 11,8 mia. kr. De virksomheder, der ikke har udpeget væsentlige risikotagere, er holdt ude af beregningerne for så vidt angår kolonnen vedrørende væsentlige risikotagere eksklusiv direktion. Det fremgår klart af tabellen, at der inden for særligt realkredit- og pensionsbranchen er tale om store balancesummer pr. væsentlig risikotager/direktør. At realkreditinstitutter og pensionsselskaber ligger højest er naturligt henset til branchernes natur, men de store balancesummer pr. væsentlig risikotager/direktør belyser vigtigheden af, at der også i disse virksomheder bør være fokus på udpegning af væsentlige risikotagere for at sikre en passende risikostyring. Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 7

8 2.2. Benyttelse af variabel aflønning Andel af virksomheder, der benytter variabel løn I det følgende er der fokuseret på de 160 virksomheder, der ikke udgør holdingselskaber. Ud af de 160 virksomheder benytter 16 pct. af virksomhederne variabel løn til direktionen, mens 20 pct. af virksomhederne benytter variabel løn til andre væsentlige risikotagere. Der benyttes kun i meget få tilfælde variabel løn til bestyrelsen. Fordelingen af virksomheder, der inden for de forskellige sektorer har indberettet, at de benytter variabel løn, kan sammenfattes således: Tabel 4: Andel af virksomheder, der benytter variabel aflønning Kreditinstitutter/ investeringsselskaber Antal virksomheder Bestyrelse Direktion Risikotagere 79 0 % 17 % 20 % Heraf pengeinstitutter 63 0 % 10 % 18 % Gruppe % 80 % 80 % Gruppe % 0 % 18 % Gruppe % 4 % 11 % Heraf realkreditinstitutter 8 0 % 50 % 50 % Heraf investeringsselskaber 8 0 % 38 % 13 % Forsikring/pension 81 4 % 15 % 20 % Heraf forsikring 35 0 % 20 % 14 % Heraf pension 46 7 % 11 % 24 % På tværs af sektorer % 16 % 20 % Tabellen viser fordelingen af de virksomheder, som har indberettet, at de benytter variabel løn. Der henvises generelt til afsnittet nedenfor vedrørende løndele omfattet af begrebet variabel løn, hvor tilsynet vurderer, at hvis virksomhederne i højere grad var opmærksomme på, hvilke løndele der udgør variabel løn, ville andelen af de virksomheder, som angiver at benytte variabel løn, være højere end de ovenfor angivne tal. For direktionen bemærkes det, at de 16. pct. på tværs af sektorer er beregnet på baggrund af alle 160 virksomheder. Nogle af disse virksomheder er dog virksomheder inden for samme koncern, hvor samme person er direktør i flere koncernselskaber. Direktøren modtager dog typisk kun løn fra moderselskabet, mens direktørposten i de andre koncernselskaber er ulønnet og indgår som en del af direktørens job i moderselskabet. Hvis de virksomheder, der har angivet ikke at aflønne direktionsmedlemmer ikke medtages i beregningen, stiger andelen af virksomheder, der benytter variabel løn til direktionen, til 19 pct. Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 8

9 Hvis man for direktionen kigger på de overordnede sektorer kreditinstitutter/investeringsvirksomheder i forhold til forsikring/pension, benyttes der inden for kreditinstitutter/investeringsvirksomheder variabel løn i 17 pct. af virksomhederne, mens der inden for forsikring/pension benyttes variabel løn i 15 pct. af virksomhederne. Hvis de virksomheder, der ikke aflønner direktionen, ikke medregnes, stiger procentdelene for kreditinstitutter/ investeringsvirksomheder til 17 pct. og for forsikring/pension til 21 pct. For væsentlige risikotagere bemærkes det, at de 20 pct. på tværs af sektorer er beregnet på baggrund af alle 160 virksomheder, herunder også de virksomheder, der slet ikke har udpeget nogen risikotagere. Hvis de sidstnævnte virksomheder ikke medtages, stiger andelen af virksomheder, der benytter variabel løn til væsentlige risikotagere, til 32 pct. Hvis man som ovenfor kigger på de overordnede sektorer kreditinstitutter/investeringsselskaber i forhold til forsikring/pension, benyttes der inden for både kreditinstitutter/investeringsselskaber og inden for forsikring/pension variabel løn i 20 pct. af virksomhederne. En række virksomheder har dog som nævnt ikke udpeget nogen væsentlige risikotagere. Hvis disse virksomheder ikke medregnes, stiger procentdelene for kreditinstitutter/investeringsselskaber til 30 pct. og for forsikring/pension til 34 pct. Hvis der kun kigges på virksomheder med over 500 ansatte (på tværs af alle sektorer), benytter 53 pct. af virksomhederne variabel løn til direktionen og 68 pct. af virksomhederne til væsentlige risikotagere. Generelt bekræfter ovenstående, at der i lige høj grad benyttes variabel løn inden for de to overordnede sektorer kreditinstitutter/investeringsselskaber og forsikring/pension. I begge sektorer er det derfor vigtigt med fokus på risikostyring i forbindelse med benyttelse af variabel aflønning. Løndele omfattet af begrebet variabel løn Ovenstående tal sammenfatter de oplysninger, som virksomhederne har indberettet til Finanstilsynet om, hvorvidt virksomhederne benytter variabel løn. Finanstilsynet har dog via kontakt med brancheorganisationer og virksomheder samt gennem sin tilsynsvirksomhed erfaret, at virksomhederne ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt opmærksomme på, hvilke løndele, der er omfattet af begrebet variabel løn. Overordnet udgør alle løndele, hvis endelige værdi ikke kendes på forhånd, variabel løn, uanset hvornår de aftales. Bonusordninger, resultatlønskontrakter og andre aflønningsordninger, der afhænger af, at medarbejderen lever op til på forhånd fastsatte mål og kriterier (performanceafhængig løn), udgør naturligvis variabel løn. Endvidere udgør andre diskretionære beløb, som efterfølgende tildeles bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer eller andre væsentlige risikotagere på baggrund af fx et stort arbejdspres, færdiggørelse af store projekter, omstruktureringer mv., ligeledes variabel løn. Det er Finanstilsynets vurdering, at hvis virksomhederne i højere grad var opmærksomme på, hvilke løndele der udgør variabel løn, ville andelen af de virksomheder, som angiver at benytte variabel løn, være højere end de ovenfor angivne tal. Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 9

10 Finanstilsynet vil tage kontakt til relevante brancheorganisationer for at drøfte, hvordan det i højere grad sikres, at virksomhederne bliver opmærksomme på, hvilke løndele der udgør variabel løn efter aflønningsreglerne. Gennemsnitlig variabel løn blandt virksomheder, der benytter variabel løn Ud af de virksomheder, som benytter variabel løn, optjener direktionen i gennemsnit 19 pct. i variabel løn i forhold til den faste løn, mens andre væsentlige risikotagere i gennemsnit optjener 27 pct. i variabel løn i forhold til den faste løn. Dvs. hvis den faste løn fx er på 100, optjener direktionen herudover i gennemsnit 19 i variabel løn mens væsentlige risikotagere herudover i gennemsnit optjener 27 i variabel løn. Den gennemsnitlige andel af variabel løn set i forhold til den faste løn blandt de virksomheder, der benytter variabel løn, kan sammenfattes således for de forskellige sektorer: Tabel 5: Gennemsnitlig variabel løn ift. fast løn blandt virksomheder, der benytter variabel aflønning Kreditinstitutter/ investeringsselskaber Direktion Risikotagere Gns. Højeste Gns. Højeste 16 % 38 % 16 % 63 % Heraf pengeinstitutter 20 % 38 % 21 % 63 % Gruppe 1 22 % 38 % 40 % 63 % Gruppe 2 N/A 4 N/A 14 % 23 % Gruppe 3 15 % 29 % 10 % 42 % Heraf realkreditinstitutter 11 % 28 % 6 % 11 % Heraf investeringsselskaber 14 % 25 % 1 % 1 % Forsikring/pension 23 % 41 % 34 % 113 % Heraf forsikring 22 % 37 % 16 % 69 % Heraf pension 24 % 41 % 42 % 113 % På tværs af sektorer 19 % 41 % 27 % 113 % Der er i tabellen alene taget udgangspunkt i de virksomheder, der benytter variabel løn 5. 4 Ingen Gruppe 2-institutter benytter variabel løn til direktionen. 5 Det bemærkes, at der er regnet på gennemsnitstal på virksomhedsniveau på baggrund af samlede lønpuljer for hele direktionen eller helle gruppen af risikotagere. Dvs. de kolonner, der hedder Gns er gennemsnittet af gennemsnitstallene for virksomhederne i den relevante kategori. Den kolonne, der hedder højeste, er det højeste gennemsnit på virksomhedsniveau i den relevante kategori. Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 10

11 Det højeste gennemsnitlige forhold mellem variabel løn og fast løn for en enkelt virksomhed er for direktionen på 41 pct. og for andre væsentlige risikotagere på 113 pct. Det bemærkes, at gennemsnitstallene for de enkelte virksomheder er beregnet på baggrund af alle direktører/risikotagere i virksomheden, herunder også dem, som ikke måtte optjene variabel løn. Høje variable løndele for enkelte personer udlignes således af lave eller ingen variable løndele for andre personer. På denne baggrund vil der i virksomhederne på individniveau være højere forhold mellem variabel og fast løn for nogle af direktørerne/ risikotagerne. De 41 pct. for direktionen og de 113 pct. for væsentlige risikotagere er således et gennemsnit for direktørerne/risikotagerne i en virksomhed. Efter aflønningsreglerne må variable løndele til direktionsmedlemmer højst udgøre 50 procent af den faste aflønning. Dog er grænsen på 20 pct. i virksomheder, der modtager statsstøtte mv. Der er ikke ud fra gennemsnitsbetragtninger på virksomhedsplan grund til at tro, at disse lofter ikke overholdes. For så vidt angår væsentlige risikotagere, er der i loven ikke fastsat en specifik grænse for, hvor stor en andel, den variable løn må udgøre af den faste løn, men der skal være et passende loft for variabel aflønning Udskydelse og tildeling i instrumenter Efter aflønningsreglerne skal minimum 40 pct. af den optjente variable løn udskydes over en periode på 3 til 4 år (dog 60 pct. for større beløb over kr.), ligesom mindst 50 pct. af den optjente variable løn skal tildeles i form af aktier, aktiebaserede instrumenter eller andre instrumenter, som afspejler virksomhedernes kreditværdighed. De indberettede oplysninger viser, at der generelt bliver udskudt 40/60 pct. af den variable løn, som krævet. Endvidere bliver der generelt tildelt 50 pct. i instrumenter mv., som krævet. Enkelte virksomheder skiller sig dog ud ved ikke at have udskudt og/eller tildelt i instrumenter som krævet. Dette kan dog formentlig forklares med, at der enten er tale om variable løndele under bagatelgrænsen på kr., og som dermed er undtaget fra kravene om udskydelse og tildeling i instrumenter, eller at de variable løndele vedrører bonusaftaler indgået før aflønningsreglernes ikrafttræden, og som derfor ikke er omfattet af aflønningsreglerne. Finanstilsynet har taget kontakt til de relevante virksomheder. I forhold til hvilke typer af instrumenter, virksomhederne har benyttet, så har størstedelen af virksomhederne ikke overraskende benyttet aktier og aktiebaserede instrumenter. Især inden for pengeinstitutterne benyttes oftest aktiebaserede instrumenter. De eneste sektorer, hvor der i større grad benyttes andre instrumenter, er inden for pension, investering og realkredit, hvilket formentlig skyldes, at disse virksomheder typisk ikke er aktieselskaber eller 100 pct. ejede datterselskaber og derfor ikke eller kun vanskeligt kan benytte aktier og aktielignende instrumenter Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser Tre virksomheder har i 2011 udbetalt nyansættelsesgodtgørelser (sign on-bonus) til i alt tre direktører/væsentlige risikotagere. Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 11

12 11 virksomheder har i 2011 udbetalt fratrædelsesgodtgørelse til i alt 12 modtagere med gennemsnitlig godtgørelse på 1,7 mio. kr. pr. modtager. Godtgørelser udbetalt i 2011 kan være aftalt både i samme regnskabsår eller i tidligere regnskabsår. Der er blevet udbetalt cirka lige mange fratrædelsesgodtgørelser til direktionsmedlemmer som til væsentlige risikotagere. 17 virksomheder har i 2011 tildelt (aftalt) fratrædelsesgodtgørelser til i alt 25 modtagere med en gennemsnitlig godtgørelse på 5,5 mio. kr. pr. modtager. Godtgørelser tildelt (aftalt) i 2011 kan være enten udbetalt i 2011, komme til udbetaling i senere år eller aldrig komme til udbetaling. Der er blevet tildelt cirka lige mange fratrædelsesgodtgørelser til direktionsmedlemmer som til væsentlige risikotagere. 3. Højtlønnede ansatte i den finansielle sektor Efter aflønningsbekendtgørelsen skal virksomhederne indberette antallet af ansatte, der i et givent regnskabsår har optjent en samlet løn inklusive pension på mere end 1 mio. euro. Tilsynet har modtaget indberetninger fra alle 353 finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder. Vedrørende regnskabsåret 2011 har ni virksomheder indberettet, at de tilsammen har haft 37 ansatte, som har optjent mindst 1 million euro i løn i De 37 højtlønnede ansatte arbejder inden for forskellige forretningsområder, fordelt med 19 ansatte inden for investeringsområdet, 3 ansatte inden for formueforvaltningsområdet (asset management), 2 medarbejdere inden for detailkundeområdet og de sidste 13 ansatte inden for øvrige forretningsområder (direktion, aktuar, juridisk afdeling mv.). I alt modtager 78 pct. af de højtlønnede ansatte variabel løn. Væsentlige risikotagere blandt højtlønnede 32 ansatte ud af de 37 højtlønnede er enten medlem af direktionen eller er blevet udpeget som væsentlige risikotagere. De resterende 5 højtlønnede ansatte er således ikke udpegede som væsentlige risikotagere. Hvis vurderingen af at medarbejderne ikke udgør væsentlige risikotagere er korrekt, er disse medarbejdere ikke omfattet af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed og den tilhørende aflønningsbekendtgørelse. Finanstilsynet finder det overraskende, at ansatte har så høje lønninger, hvis disse ansatte ikke udfører aktiviteter, der er så vigtige for virksomheden, at de højtlønnedes aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Finanstilsynet har taget kontakt til de relevante virksomheder. Oplysninger på EU-plan Ifølge kapitalkravsdirektivet skal Finanstilsynet for kreditinstitutter og investeringsselskaber omfattet af direktivet videregive oplysningerne om antallet af ansatte i virksomhederne til den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA, som ligeledes modtager oplysninger fra de Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 12

13 andre EU-lande. EBA offentliggør oplysninger om højtlønnede på EU-plan på aggregeret landeniveau forventeligt første gang i foråret Opsamling Finanstilsynet kan generelt konkludere, at der særligt for så vidt angår udpegning af væsentlige risikotagere er behov for større fokus herpå for virksomhederne. Endvidere bør virksomhederne i højere grad have fokus på, hvilke løndele der udgør variabel løn efter aflønningsreglerne. I den forbindelse gør Finanstilsynet opmærksom på, at bestyrelsen har en pligt til at gennemgå virksomhedens lønpolitik mindst en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling. Finanstilsynet opfordrer virksomhederne til at være opmærksomme på ovenstående forhold, næste gang bestyrelsen gennemgår virksomhedens lønpolitik. Finanstilsynet vil samtidig i nødvendigt omfang drøfte problemstillingerne med relevante brancheorganisationer, ligesom Finanstilsynet vil rette direkte henvendelse til de virksomheder, hvor Finanstilsynet særligt vurderer, at der er risiko for, at virksomhederne ikke opfylder aflønningsreglerne. Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 13

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5 Antal/beløb I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder, ATP og LD A.

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Marts Finanstilsynet

Marts Finanstilsynet Marts 2014 Finanstilsynet 8. april 2014OPRI/LBJ Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema vedrørende aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Notat om aflønning i den finansielle sektor

Notat om aflønning i den finansielle sektor Finanstilsynet 25. november 2015 J.nr. 500-0030 GOVN/MRE Notat om aflønning i den finansielle sektor 1. Indledende bemærkninger Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Såfremt der er regnefejl, tastefejl m.v. i de fremsendte indberetninger, vil Finanstilsynet anmode virksomhederne

Såfremt der er regnefejl, tastefejl m.v. i de fremsendte indberetninger, vil Finanstilsynet anmode virksomhederne Februar 2015 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema vedrørende aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder m.fl. (AL01-06) Indberetning

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Temaundersøgelse på aflønningsområdet

Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet 20. april 2016 J.nr. 6252-0330 6652-0182 6852-0038 /GOVN, FIRA Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om 17 større finansielle virksomheders

Læs mere

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014 Aflønningsregler Finanstilsynet Maj 2014 Dagsorden vedrørende aflønning 1. Aflønningsreglerne efter kapitalkravsforordningen og direktivet (CRR og CRD) og den politiske aftale 1. Lønpolitik og -praksis,

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 I medfør af 77 i og 373, stk. 4 og 10, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen

Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen Aflønningsrapport 2015 Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen Formål Denne aflønningsrapport indeholder aflønningspraksis samt hovedprincipperne herfor i Realkredit Danmark koncernen. Realkredit

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1) BEK nr 1583 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere Gyldig fra 201301

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere Gyldig fra 201301 Gyldig fra 00 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder A. Oplysninger om indberetningspligt Antal/beløb

Læs mere

Indledning. De virksomheder, som er omfattet af CRR, er:

Indledning. De virksomheder, som er omfattet af CRR, er: Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og stk. 3, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen

Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen Aflønningsrapport 2016 Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen Formål Denne aflønningsrapport indeholder aflønningspraksis samt hovedprincipperne herfor i Realkredit Danmark koncernen. Realkredit

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S)

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitikken i Sparekassen Fyn A/S og Sparekassen Sjælland A/S (herefter koncernen), omfatter alle koncernens medarbejdere,

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin.,Finanstilsynet, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin.,Finanstilsynet, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin.,Finanstilsynet, j.nr. 1011-0009 Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og stk. 3,

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Retningslinjer for benchmarking af aflønning Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa- Parlamentets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Danske Bank-koncernen

Danske Bank-koncernen Danske Bank / Uddrag af Årsrapport 2015 65 33. Vederlag til ledelsen samt væsentlige risikotagere Denne note indeholder oplysning om aflønning af koncernledelsen i form af bestyrelse og direktion samt

Læs mere

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr.

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. Lønpolitik For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. 55 83 49 11 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Pensionskassen

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Anvendelsesområde Indledning

Anvendelsesområde Indledning Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring (Udeladt) 17. december 2014 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring A/S Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i Alm. Brand Forsikring A/S (herefter

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

DS/16/26 Den 25. februar 2016

DS/16/26 Den 25. februar 2016 DS/16/26 Den 25. februar 2016 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 1. april 2016 31. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 3 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen...

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR IDENTIFICERING AF ANSATTE SOM KAN PÅVIRKE SKANDIAS RISIKOPROFIL FOR REGNSKABSÅRET 2014, SÅKALDTE VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR IDENTIFICERING AF ANSATTE SOM KAN PÅVIRKE SKANDIAS RISIKOPROFIL FOR REGNSKABSÅRET 2014, SÅKALDTE VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE 1 (5) BILAG 1 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR IDENTIFICERING AF ANSATTE SOM KAN PÅVIRKE SKANDIAS RISIKOPROFIL FOR REGNSKABSÅRET 2014, SÅKALDTE VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE Baggrund I henhold til Finanstilsynets regler

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere