Ansættelse og afskedigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse og afskedigelse"

Transkript

1 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 8. Ordensregler Forord Indledning Indhold: 1. Uddannelseskrav 2. Ansættelse 3. Forflyttelse 4. Afsked 5. Forældreklager Kolofon Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Telefon (1 af 2) :20:21

2 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 © Undervisningsministeriet 1998 Teksten må med kildeangivelse frit anvendes. Siden senest redigeret den 2. februar 1998 af Jørgen Elgaard Larsen TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE (2 af 2) :20:21

3 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: forord Forord Folkeskolen er en omfattende virksomhed, som i sagens natur har en lang række menneskers og myndigheders bevågenhed. De overordnede beslutninger for kommunens skolevæsen træffes af kommunalbestyrelsen, som til gengæld skal leve op til de mål og rammer, som følger af lovgivningen. For at samarbejdet omkring folkeskolen skal foregå bedst muligt, er det vigtigt, at alle parter har kendskab til både rettigheder og pligter. Det skal ikke være uklarhed om kompetencefordelingen, der lægger hindringer i vejen for et godt samarbejde på de enkelte skoler. Målet med denne serie hæfter er derfor - med fokus på skolebestyrelsen - at give et samlet billede af, hvem der har kompetence til at bestemme hvad i folkeskolesammenhæng. Hæfterne bygger til dels på bidrag fra personer, der beskæftiger sig med folkeskolen i praksis. De indeholder en beskrivelse af skolebestyrelsens råderum, der ligger mellem de rammer og retningslinier, som fastlægges af de overordnede myndigheder, og den kompetence, der er tillagt den enkelte skoles leder. Hæfterne peger på de muligheder, skolebestyrelsen har for at opnå medindflydelse på den lokale skole, og indeholder en række eksempler på, hvordan man i praksis kan behandle forskellige spørgsmål. Dette hæfte er det syvende i rækken. Hovedvægten er lagt på skolebestyrelsens medvirken og muligheder i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af skolens medarbejdere. Ivan Sørensen direktør, Folkeskoleafdelingen Forsiden Indledning 11:20:22

4 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: indledning Indledning Folkeskolen er en kommunal opgave. Det betyder blandt andet, at det er kommunalbestyrelsen/amtsrådet, der er arbejdsgiver for folkeskolens ansatte, hvad enten der er tale om skoleledere, lærere, pædagoger, skolesekretærer, servicepersonale (skolebetjente, rengøring mv.) eller andre. Arbejdsgiverkompetencen er sammen med bevillingskompetencen det eneste, kommunalbestyrelsen ikke kan delegere til skolebestyrelsen. Derimod er der intet til hinder for, at skolens leder kan tilføres kompetence på dette område. Læs mere om dette senere i hæftet. I kommunen er det normalt økonomiudvalget, der tager sig af forhold, der vedrører kommunens løn- og personaleforhold. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolens virksomhed. Derfor er det som udgangspunkt den, der bestemmer, hvor mange, hvem, og med hvilken uddannelsesbaggrund, der skal være ansat på den enkelte skole. Der findes ikke regler for, hvor mange lærere og øvrige medarbejdere, der skal være på en skole. Derimod fremgår det af folkeskoleloven, hvilke uddannelseskrav der stilles til de personer, der forestår og har ansvaret for undervisningen. Når uddannelsesbetingelserne er opfyldt, kan kommunalbestyrelsen selv afgøre, hvem den vil ansætte på skolerne. Når det drejer sig om ansættelse af skoleledere og lærere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at indhente en udtalelse fra de berørte skolebestyrelser. (1 af 2) :20:23

5 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: indledning Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:23

6 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 1 Uddannelseskrav Lærere Ifølge folkeskolelovens 28 stilles der særlige uddannelseskrav til de personer, der varetager undervisningen i klasse. Uddannelseskravet skal normalt være opfyldt, uanset om vedkommende ansættes tidsubegrænset, midlertidigt eller i et vikariat. Læreruddannede, der ansættes ifølge 28, stk. 1, har en såkaldt generel undervisningskompetence, dvs. at de grundlæggende kan undervise i alle fag og på alle klassetrin i klasse. Småbørnslærere og andre, der er ansat ifølge 28, stk. 3, har en såkaldt speciel undervisningskompetence. Det vil sige, at de kan undervise i alle fag på klassetrin og i idræt, håndarbejde og hjemkundskab på de andre klassetrin. Denne type lærere uddannes ikke mere. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ansætte en person, der ikke har en godkendt læreruddannelse til at undervise i grundskolen eller 10. klasse ifølge folkeskolelovens 28, stk. 1, er der mulighed for det ifølge 28, stk. 2. En person, der ansættes ifølge 28, stk. 2 må kun undervise i det eller de fag, som vedkommende har særlige kvalifikationer til at varetage. Kommunalbestyrelsen afgør, om personen har tilstrækkelige kvalifikationer til at undervise i de pågældende fag. Vedkommende ansættes for et år ad gangen, idet der for hvert år skal ske en ny vurdering af den pågældendes kvalifikationer. Efter 2 års ansættelse kan vedkommende ansættes uden tidsbegrænsning. Ifølge folkeskolelovens 29 stilles der andre krav til kvalifikationer for de personer, der står for undervisningen i børnehaveklasserne. De ansatte skal med enkelte undtagelser være uddannede pædagoger. Endvidere fremgår det af 30a, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om kvalifikationskrav til personer, der skal varetage særlige undervisningsopgaver eller opgaver af særlig karakter i tilknytning til undervisningen. Der stilles således krav om, at de lærere, der skal bestride særlige undervisningsopgaver og lignende, skal have en nærmere bestemt videreuddannelse. Der er fastsat særlige uddannelseskrav til fx: (1 af 2) :20:24

7 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 1 Skolevejleder - skal være en lærer, der enten har gennemgået eller har forpligtet sig til at gennemgå uddannelse i skolevejledning ved Danmarks Lærerhøjskole, eller som på anden måde har erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer. Idrætslærer - som også underviser i svømning - skal have kvalifikationer, der svarer til uddannelsen som svømmelærer. Skolebibliotekar - skal være uddannet skolebibliotekar fra Danmarks Lærerhøjskole eller have forpligtet sig til at gennemføre uddannelsen eller på anden måde tilegnet sig de kvalifikationer, opgaven forudsætter. Specialundervisningslærer og børnehaveklasselærer - skal gennem særlig uddannelse eller praktisk erfaring have tilegnet sig de nødvendige forudsætninger til at varetage specialundervisning. Skolens øvrige personale Ifølge folkeskoleloven stilles der ikke uddannelseskrav til andre personalegrupper end dem, der varetager undervisningen i børnehaveklassen og på klassetrin, uanset hvilken funktion de har. Det gælder de ansatte i skolefritidsordningen, herunder også den daglige leder - som ikke er leder i folkeskolelovens forstand. Det gælder også de personer, der fungerer som pædagogisk medhjælp i undervisningstiden, og de personer, der står for fritidsundervisningen. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:24

8 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 Ansættelse Ledere, lærere og børnehaveklasseledere Hver gang en leder, en lærer eller en børnehaveklasseleder skal ansættes i folkeskolen, gælder samme procedure, og skolebestyrelsen skal altid inddrages. Det gælder, uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse. Ansættelse forstås i denne forbindelse som ansættelsesforhold på en konkret skole, og det gælder både ved egentlige nyansættelser og ved frivillige flytninger mellem kommunens folkeskoler. Proceduren gælder ikke ved en leders eller lærers uansøgte forflyttelse. Hver gang en leder, en lærer eller en børnehaveklasseleder skal ansættes i folkeskolen, gælder samme procedure, og skolebestyrelsen skal altid inddrages Besættelse af en ledig stilling sker som hovedregel efter opslag. Det gælder også ledige tidsbegrænsede stillinger og vikariater. Eksempel på retningslinier vedrørende opslag af stillinger: 1. Ansættelse sker efter offentligt opslag. 2. Offentligt opslag sker ved den annoncering, der er nødvendig for at få en bred ansøgerkreds. 3. Opslag i fagblad finder sted i forbindelse med besættelse af en tidsubegrænset stilling. 4. Opslag foretages af den ansættende myndighed. Ifølge folkeskolelovens 40, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen først træffe beslutning om ansættelse af ledere, lærere og børnehaveklasseledere, når den berørte skolebestyrelse har (1 af 4) :20:25

9 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 udtalt sig. Ifølge 44, stk. 7, er skolebestyrelsen forpligtet til at afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere ved skolen. Skolebestyrelsens udtaleret og -pligt er som hovedregel en gyldighedsbetingelse. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke ansætte en leder, lærer eller børnehaveklasseleder, før skolebestyrelsen har udtalt sig. Men skolebestyrelsens udtalelse er ikke bindende for kommunalbestyrelsen. Selv om skolebestyrelsen kommer med en enig indstilling, kan kommunalbestyrelsen frit vælge blandt de ansøgere, der opfylder kravene til den ledige stilling. Der stilles ikke krav om, at skolebestyrelsens udtalelse skal omfatte et bestemt antal personer, eller at de skal opstilles i prioriteret rækkefølge. Udtalelsen bør dog omfatte mindst to ansøgere. Da skolebestyrelsen kun udøver sin kompetence på møder, er det på et sådant møde, skolebestyrelsen skal beslutte sin udtalelse. De enkelte medlemmer af skolebestyrelsen kan ikke hver for sig tegne skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke beslutte, at et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra kommunen og fra den pågældende skolebestyrelse afgiver udtalelse på skolebestyrelsens vegne. En ansættelsesprocedure kan foregå på flere forskellige måder i de forskellige kommuner, blandt andet på baggrund af de forskellige kommuners forvaltningsstruktur. Endvidere kan proceduren afhænge af, hvilken type stilling, der skal besættes. I enkelte, særlige situationer kan det forekomme, at der ikke er tid til at foretage den sædvanlige ansættelsesprocedure. Der kan være tale om en lærers sygdom, hvor der hurtigst muligt skal ansættes en vikar eller lignende. Ved besættelse af vikariater og tidsbegrænsede stillinger i sådanne tilfælde skal skolens leder snarest orientere skolebestyrelsen om ansættelsen. Hvis det midlertidige ansættelsesforhold ønskes fortsat det følgende skoleår, skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen før starten af det følgende skoleår. Skoleledere, viceskoleinspektører og afdelingsledere Selv om en skolebestyrelse efter en omfattende ansættelsesprocedure har afgivet udtalelse om to-tre personer til den ledige stilling som skoleleder, viceskoleinspektør eller afdelingsleder ved skolen, kan det forekomme, at kommunalbestyrelsen vælger en anden af ansøgerne. Det giver naturligvis anledning til frustration i skolebestyrelsen, som kan få den opfattelse, at arbejdet er spildt, og at den ingen reel indflydelse har. (2 af 4) :20:25

10 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 For at forebygge dette anbefales det, at man koordinerer proceduren lokalt. Det kan fx ske ved, at kommunen nedsætter et bedømmelsesudvalg, der består af repræsentanter for den kommunale forvaltning og repræsentanter for de berørte skolebestyrelser. På disse fælles møder kan det afklares, hvilke forventninger man hver for sig har til en kommende leder, hvorefter man i fællesskab kan nå frem til den ansøgerprofil, der passer bedst. Skolens øvrige personale Der er ikke centralt fastsatte regler om, at skolebestyrelsen skal inddrages ved besættelsen af andre stillinger end ledere og lærere. Det gælder både de ansatte i skolefritidsordningen, herunder den daglige leder, og alle andre personalegrupper. Kommunalbestyrelsen har derfor ikke pligt til at inddrage skolebestyrelsen i sager om ansættelse af disse personalegrupper. Men der er ikke noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen beslutter, at skolebestyrelsen også kan få mulighed for at udtale sig i disse sager. Kommunalbestyrelsen kan ikke delegere sin arbejdsgiverkompetence til skolebestyrelsen. Derimod er der intet til hinder for, at økonomiudvalget, der varetager kommunens løn- og personaleforhold, overlader det til administrationen at træffe visse afgørelser herom inden for de beslutninger og retningslinier, der er fastsat af økonomiudvalget. Da skolelederen er en del af den kommunale forvaltning, er det muligt at delegere visse afgørelser i sager om ansættelse og afsked af skolens personale til denne. Eksempel på procedure for ansættelse af lærere Udarbejdelse af stillingsopslag sker i samarbejde mellem kultur- og skoleforvaltningen samt den pågældende skolebestyrelse. Ansøgninger stiles til kommunalbestyrelsen og sendes til Kultur- og Skoleforvaltningen. Forvaltningen undersøger, om ansøgerne opfylder betingelserne for ansættelse. Forvaltningen udarbejder en liste over alle ansøgerne. Listen sendes til skolebestyrelserne, der tilkendegiver, hvilke ansøgere, man er interesseret i. Hvis en anden skole er interesseret i ansøgeren, noteres det på ansøgningen, inden den overlades til den pågældende skolebestyrelse. Ansøgninger, hvor der er udtrykt ønske om ansættelse ved en bestemt skole, overlades til den pågældende skolebestyrelse. Datoer for afholdelse af skolebestyrelsesmøder til behandling af ansøgninger aftales med forvaltningen. (3 af 4) :20:25

11 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 Hvis flere skolebestyrelser skal behandle den samme ansøger, koordineres det af forvaltningen. Den enkelte skolebestyrelse afgør, om der skal indkaldes ansøgere til samtale og hvor mange. På det fastlagte skolebestyrelsesmøde afgiver skolebestyrelsen sin udtalelse til kommunalbestyrelsen. Kommunaldirektøren foretager ansættelsen. Eksempel på ansættelsesprocedure 1. En liste over ansøgerne udarbejdet af forvaltningen, sendes sammen med ansøgningerne til gennemlæsning i skolebestyrelsen. 2. Et bedømmelsesudvalg, der består af forvaltningschefen og hele - eller dele af - skolebestyrelsen, udpeger ansøgere til samtale. 3. I ansættelsessamtalen deltager hele - eller dele af - skolebestyrelsen samt forvaltningschefen. 4. På et skolebestyrelsesmøde er der mulighed for yderligere samtale med ansøgerne. 5. Skolebestyrelsen afgiver en udtalelse til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Skolebestyrelsen har altid ret til en samtale med ansøgerne, hvis den ønsker det. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (4 af 4) :20:25

12 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 3 Forflyttelse Både skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere er ansat ved kommunens samlede folkeskolevæsen med ansættelse indtil videre på en konkret skole. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at flytte medarbejdere fra en skole til en anden i det omfang, der skønnes at være behov for det. Det kan fx være nødvendigt at forflytte leder og lærere m.fl., når en skole bliver reduceret eller nedlagt. I de tilfælde må medarbejderne fordeles på kommunens andre skoler i det omfang, det kan lade sig gøre. Der kan også blive tale om forflyttelse af personlige årsager. Eksempel på retningslinier ved forflyttelser af lærere inden for kommunens skolevæsen i tilfælde af reduktion i lærerantallet på en eller flere skoler Personalebehovet opgøres skolevis. Skolens leder udarbejder en opgørelse over skolens lærerbehov i forhold til undervisningsplanernes bestemmelser, så der sikres en forsvarlig fagdækning både på kort og langt sigt. Forflyttelse foregår ud fra følgende retningslinier: 1. Hvis der ved den skole, hvorfra nogle skal forflyttes, findes lærere, som erklærer sig villige til at acceptere tjeneste ved en af kommunens andre folkeskoler, forflyttes disse først. Når der på denne måde sker en frivillig flytning af en lærer til en anden skole, har skolebestyrelsen på den modtagne skole ret til - ligesom ved nyansættelser - at komme med en udtalelse til kommunalbestyrelsen om den pågældende flytning. 2. Hvis ingen frivilligt ønsker forflyttelse, og hvor intet taler imod dette, kan fx faglige hensyn være et kriterium ved uansøgt forflyttelse. Ved en uansøgt forflyttelse har skolebestyrelsen på den modtagne skole ingen indflydelse på ansættelsen, men skolens leder har pligt til at orientere skolebestyrelsen hurtigst muligt. 3. Ved forflyttelse af fx tjenstlige årsager eller lignende har skolebestyrelsen på den modtagne skole heller ingen indflydelse på forflyttelsen. 4. Hvis en fastansat lærer skal forflyttes, og det medfører afskedigelse af en overenskomstansat lærer, indstiller skolelederen på den skole, der skal modtage en af de overenskomstansatte, en lærer til afsked. (1 af 2) :20:26

13 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 3 Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse. 5. Ved uansøgt forflyttelse bør man af personalemæssige hensyn tilstræbe, at den pågældende ikke flyttes igen umiddelbart efter. Når der er tale om strukturændringer eller lignende, der gør det nødvendigt for en skole at afgive en eller flere lærere, udarbejder skolens leder som før nævnt en opgørelse over skolens lærerbehov. Når skolens leder skal pege på, hvilke lærere der kan komme på tale i forbindelse med forflyttelse, skal det så vidt muligt ske inden for de principper, skolebestyrelsen har fastsat vedrørende arbejdets fordeling mellem lærerne. Gennem disse principper har skolebestyrelsen en vis indflydelse på, hvem der skal forflyttes. Skolebestyrelsen vil imidlertid aldrig kunne nedlægge veto i forbindelse med flytning af en bestemt lærer. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:26

14 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 4 Afsked Afsked kan principielt ske på to måder: Som ansøgt afsked, hvor medarbejderen selv ønsker, at ansættelsesforholdet bringes til ophør. Som uansøgt afsked (fyring) enten på grund af overtallighed eller på grund af sygdom eller andre personlige forhold. Skolebestyrelsen medvirker ikke i afskedigelsessager, hverken når det drejer sig om ledere, lærere eller andre personalegrupper. Det følger imidlertid af loven, at skolebestyrelsen kan afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Derfor er der ikke noget til hinder for, at skolebestyrelsen tilkendegiver sin eventuelle mening over for kommunalbestyrelsen. Men kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at inddrage skolebestyrelsen. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel 11:20:27

15 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 5 Forældreklager Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har altid krav på at blive orienteret. Det sker, at forældre henvender sig til skolebestyrelsen med en klage over en af skolens medarbejdere. Men skolebestyrelsen er ikke nogen klageinstans og skal derfor ikke på egen hånd begynde at behandle klagen. Imidlertid har skolebestyrelsen pligt til at føre tilsyn med skolens virksomhed, og derfor må skolebestyrelsen ikke sidde sådan en henvendelse overhørig. Eksempel på en procedure, hvis forældre mundtligt klager over en lærer til et medlem af skolebestyrelsen: 1. Skolebestyrelsesmedlemmet opfordrer klageren til at kontakte den pågældende. 2. Skolebestyrelsesmedlemmet opfordrer klageren til at henvende sig til skolens leder. 3. Skolelederen indkalder den medarbejder, der er klaget over, til en samtale med henblik på en afklaring af, om klagen er berettiget eller ej. Hvis skolelederen mener, der ikke er hold i klagen, orienteres klageren om det. 4. Skolens leder kan eventuelt indkalde parterne til et fælles møde, hvor der tages referat. Til sådan et møde kan klageren - forældrene - tage en bisidder med. En bisidder kan være en advokat, et familiemedlem eller en anden person, forældrene har tillid til. Skolebestyrelsens medlemmer bør ikke være bisidder. 5. Klageren opfordres til at udfærdige en skriftlig klage til skolebestyrelsen. Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om sagen og dens videre forløb. Skolelederen kan blandt andet beslutte at indkalde den pågældende medarbejder til en tjenstlig samtale. I forbindelse med den tjenstlige samtale udfærdiges referat med angivelse af en tidsfrist for løsning af problemet. 6. Skolelederen indberetter skriftligt den pågældende medarbejder til forvaltningschefen. Den ansatte får kopi af indberetningen. (1 af 2) :20:27

16 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 5 Sagen kan ende med, at den pågældende indstilles til afskedigelse eller indstilles til en forflytning til en anden skole. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse. Forsiden Forrige Kapitel (2 af 2) :20:27

17 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: Kolofon Kolofon Titel: Ansættelse og afskedigelse Serie: Skolebestyrelsen: Hæfte 7 Forfatter: 463 Undervisningsministeriet Udgiver: 463 Undervisningsministeriet Institution: 463 Undervisningsministeriet Copyright: 463 Undervisningsministeriet Emneord: Skolebestyrelse, ansættelse, afskedigelse Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK Pris for den trykte udgave: 50 DKK (125 DKK for hele sættet) Rabat: 10% ved køb af stk/sæt, 15% ved køb af 100 stk/sæt og derover URL: Version: 1.0 Dato: 2. februar 1998 Format: html;gif Inventarliste index.html;forord.html;indled.html;kapitel1.html; kapitel2.html;kapitel3.html;kapitel4.html;kapitel5; h7for.gif;graa.gif;uvmlogo.gif;;kap3_1.gif;ind01.gif ISBN: - ISBN for den trykte udgave: ISBN (hæfte 1-8: ISBN Bestillingsnummer: UVM (hæfte 1-8: UVM 5-281) Publiceringsstandard nr.: 1.0 Forsiden 11:20:28

Samarbejde i bestyrelsen

Samarbejde i bestyrelsen Publikation: Samarbejde i bestyrelsen - Skolebestyrelsen hæfte 4 Skolebestyrelsen Hæfte 4 Samarbejde i bestyrelsen Fjerde hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper

Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper: 2.4. Kvalifikationskrav i folkeskolen Gældende

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH)

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) 1. Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole med European School Copenhagen. Sankt Annæ Gymnasium med Europaskole

Læs mere

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår.

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Personale og Løn afsnit 3 4.12.2013 Cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere Indledning Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller:

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller: Norddjurs Kommune udkast til retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser. Godkendt af Kommunalbestyrelsen. Marts 2007 Emne: Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Tilsynet med elever, der hjemmeundervises, skal udføres af den skole, som er distriktsskole for den pågældende elev.

Tilsynet med elever, der hjemmeundervises, skal udføres af den skole, som er distriktsskole for den pågældende elev. Til skolelederne og Fagsekretariatets medarbejdere Ang. Anmeldelse af hjemmeundervisning. Fagsekretariat for Undervisning har udarbejdet vedlagte blanket, som skolen bedes udlevere til forældre, der ønsker

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Vedtægter gældende fra maj 2011 for Den selvejende skole NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Skolens navn og formål 1. Skolens navn er Nuuk Internationale Friskole (NIF) og har hjemsted i Nuuk. Skolens adresse

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner 1 Formål...2 2 Forældrebestyrelsen...2 3 Valg til bestyrelsen...3 4 Valgbarhed og valgret...4 5 Udtrædelse af

Læs mere

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Titel Formål - Hvilke processer/r skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Ansvarlig - Enhed/kontaktperson Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Opdatering - Seneste opdatering

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere