Ansættelse og afskedigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse og afskedigelse"

Transkript

1 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 8. Ordensregler Forord Indledning Indhold: 1. Uddannelseskrav 2. Ansættelse 3. Forflyttelse 4. Afsked 5. Forældreklager Kolofon Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Telefon (1 af 2) :20:21

2 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 © Undervisningsministeriet 1998 Teksten må med kildeangivelse frit anvendes. Siden senest redigeret den 2. februar 1998 af Jørgen Elgaard Larsen TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE (2 af 2) :20:21

3 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: forord Forord Folkeskolen er en omfattende virksomhed, som i sagens natur har en lang række menneskers og myndigheders bevågenhed. De overordnede beslutninger for kommunens skolevæsen træffes af kommunalbestyrelsen, som til gengæld skal leve op til de mål og rammer, som følger af lovgivningen. For at samarbejdet omkring folkeskolen skal foregå bedst muligt, er det vigtigt, at alle parter har kendskab til både rettigheder og pligter. Det skal ikke være uklarhed om kompetencefordelingen, der lægger hindringer i vejen for et godt samarbejde på de enkelte skoler. Målet med denne serie hæfter er derfor - med fokus på skolebestyrelsen - at give et samlet billede af, hvem der har kompetence til at bestemme hvad i folkeskolesammenhæng. Hæfterne bygger til dels på bidrag fra personer, der beskæftiger sig med folkeskolen i praksis. De indeholder en beskrivelse af skolebestyrelsens råderum, der ligger mellem de rammer og retningslinier, som fastlægges af de overordnede myndigheder, og den kompetence, der er tillagt den enkelte skoles leder. Hæfterne peger på de muligheder, skolebestyrelsen har for at opnå medindflydelse på den lokale skole, og indeholder en række eksempler på, hvordan man i praksis kan behandle forskellige spørgsmål. Dette hæfte er det syvende i rækken. Hovedvægten er lagt på skolebestyrelsens medvirken og muligheder i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af skolens medarbejdere. Ivan Sørensen direktør, Folkeskoleafdelingen Forsiden Indledning 11:20:22

4 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: indledning Indledning Folkeskolen er en kommunal opgave. Det betyder blandt andet, at det er kommunalbestyrelsen/amtsrådet, der er arbejdsgiver for folkeskolens ansatte, hvad enten der er tale om skoleledere, lærere, pædagoger, skolesekretærer, servicepersonale (skolebetjente, rengøring mv.) eller andre. Arbejdsgiverkompetencen er sammen med bevillingskompetencen det eneste, kommunalbestyrelsen ikke kan delegere til skolebestyrelsen. Derimod er der intet til hinder for, at skolens leder kan tilføres kompetence på dette område. Læs mere om dette senere i hæftet. I kommunen er det normalt økonomiudvalget, der tager sig af forhold, der vedrører kommunens løn- og personaleforhold. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolens virksomhed. Derfor er det som udgangspunkt den, der bestemmer, hvor mange, hvem, og med hvilken uddannelsesbaggrund, der skal være ansat på den enkelte skole. Der findes ikke regler for, hvor mange lærere og øvrige medarbejdere, der skal være på en skole. Derimod fremgår det af folkeskoleloven, hvilke uddannelseskrav der stilles til de personer, der forestår og har ansvaret for undervisningen. Når uddannelsesbetingelserne er opfyldt, kan kommunalbestyrelsen selv afgøre, hvem den vil ansætte på skolerne. Når det drejer sig om ansættelse af skoleledere og lærere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at indhente en udtalelse fra de berørte skolebestyrelser. (1 af 2) :20:23

5 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: indledning Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:23

6 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 1 Uddannelseskrav Lærere Ifølge folkeskolelovens 28 stilles der særlige uddannelseskrav til de personer, der varetager undervisningen i klasse. Uddannelseskravet skal normalt være opfyldt, uanset om vedkommende ansættes tidsubegrænset, midlertidigt eller i et vikariat. Læreruddannede, der ansættes ifølge 28, stk. 1, har en såkaldt generel undervisningskompetence, dvs. at de grundlæggende kan undervise i alle fag og på alle klassetrin i klasse. Småbørnslærere og andre, der er ansat ifølge 28, stk. 3, har en såkaldt speciel undervisningskompetence. Det vil sige, at de kan undervise i alle fag på klassetrin og i idræt, håndarbejde og hjemkundskab på de andre klassetrin. Denne type lærere uddannes ikke mere. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ansætte en person, der ikke har en godkendt læreruddannelse til at undervise i grundskolen eller 10. klasse ifølge folkeskolelovens 28, stk. 1, er der mulighed for det ifølge 28, stk. 2. En person, der ansættes ifølge 28, stk. 2 må kun undervise i det eller de fag, som vedkommende har særlige kvalifikationer til at varetage. Kommunalbestyrelsen afgør, om personen har tilstrækkelige kvalifikationer til at undervise i de pågældende fag. Vedkommende ansættes for et år ad gangen, idet der for hvert år skal ske en ny vurdering af den pågældendes kvalifikationer. Efter 2 års ansættelse kan vedkommende ansættes uden tidsbegrænsning. Ifølge folkeskolelovens 29 stilles der andre krav til kvalifikationer for de personer, der står for undervisningen i børnehaveklasserne. De ansatte skal med enkelte undtagelser være uddannede pædagoger. Endvidere fremgår det af 30a, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om kvalifikationskrav til personer, der skal varetage særlige undervisningsopgaver eller opgaver af særlig karakter i tilknytning til undervisningen. Der stilles således krav om, at de lærere, der skal bestride særlige undervisningsopgaver og lignende, skal have en nærmere bestemt videreuddannelse. Der er fastsat særlige uddannelseskrav til fx: (1 af 2) :20:24

7 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 1 Skolevejleder - skal være en lærer, der enten har gennemgået eller har forpligtet sig til at gennemgå uddannelse i skolevejledning ved Danmarks Lærerhøjskole, eller som på anden måde har erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer. Idrætslærer - som også underviser i svømning - skal have kvalifikationer, der svarer til uddannelsen som svømmelærer. Skolebibliotekar - skal være uddannet skolebibliotekar fra Danmarks Lærerhøjskole eller have forpligtet sig til at gennemføre uddannelsen eller på anden måde tilegnet sig de kvalifikationer, opgaven forudsætter. Specialundervisningslærer og børnehaveklasselærer - skal gennem særlig uddannelse eller praktisk erfaring have tilegnet sig de nødvendige forudsætninger til at varetage specialundervisning. Skolens øvrige personale Ifølge folkeskoleloven stilles der ikke uddannelseskrav til andre personalegrupper end dem, der varetager undervisningen i børnehaveklassen og på klassetrin, uanset hvilken funktion de har. Det gælder de ansatte i skolefritidsordningen, herunder også den daglige leder - som ikke er leder i folkeskolelovens forstand. Det gælder også de personer, der fungerer som pædagogisk medhjælp i undervisningstiden, og de personer, der står for fritidsundervisningen. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:24

8 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 Ansættelse Ledere, lærere og børnehaveklasseledere Hver gang en leder, en lærer eller en børnehaveklasseleder skal ansættes i folkeskolen, gælder samme procedure, og skolebestyrelsen skal altid inddrages. Det gælder, uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse. Ansættelse forstås i denne forbindelse som ansættelsesforhold på en konkret skole, og det gælder både ved egentlige nyansættelser og ved frivillige flytninger mellem kommunens folkeskoler. Proceduren gælder ikke ved en leders eller lærers uansøgte forflyttelse. Hver gang en leder, en lærer eller en børnehaveklasseleder skal ansættes i folkeskolen, gælder samme procedure, og skolebestyrelsen skal altid inddrages Besættelse af en ledig stilling sker som hovedregel efter opslag. Det gælder også ledige tidsbegrænsede stillinger og vikariater. Eksempel på retningslinier vedrørende opslag af stillinger: 1. Ansættelse sker efter offentligt opslag. 2. Offentligt opslag sker ved den annoncering, der er nødvendig for at få en bred ansøgerkreds. 3. Opslag i fagblad finder sted i forbindelse med besættelse af en tidsubegrænset stilling. 4. Opslag foretages af den ansættende myndighed. Ifølge folkeskolelovens 40, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen først træffe beslutning om ansættelse af ledere, lærere og børnehaveklasseledere, når den berørte skolebestyrelse har (1 af 4) :20:25

9 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 udtalt sig. Ifølge 44, stk. 7, er skolebestyrelsen forpligtet til at afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere ved skolen. Skolebestyrelsens udtaleret og -pligt er som hovedregel en gyldighedsbetingelse. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke ansætte en leder, lærer eller børnehaveklasseleder, før skolebestyrelsen har udtalt sig. Men skolebestyrelsens udtalelse er ikke bindende for kommunalbestyrelsen. Selv om skolebestyrelsen kommer med en enig indstilling, kan kommunalbestyrelsen frit vælge blandt de ansøgere, der opfylder kravene til den ledige stilling. Der stilles ikke krav om, at skolebestyrelsens udtalelse skal omfatte et bestemt antal personer, eller at de skal opstilles i prioriteret rækkefølge. Udtalelsen bør dog omfatte mindst to ansøgere. Da skolebestyrelsen kun udøver sin kompetence på møder, er det på et sådant møde, skolebestyrelsen skal beslutte sin udtalelse. De enkelte medlemmer af skolebestyrelsen kan ikke hver for sig tegne skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke beslutte, at et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra kommunen og fra den pågældende skolebestyrelse afgiver udtalelse på skolebestyrelsens vegne. En ansættelsesprocedure kan foregå på flere forskellige måder i de forskellige kommuner, blandt andet på baggrund af de forskellige kommuners forvaltningsstruktur. Endvidere kan proceduren afhænge af, hvilken type stilling, der skal besættes. I enkelte, særlige situationer kan det forekomme, at der ikke er tid til at foretage den sædvanlige ansættelsesprocedure. Der kan være tale om en lærers sygdom, hvor der hurtigst muligt skal ansættes en vikar eller lignende. Ved besættelse af vikariater og tidsbegrænsede stillinger i sådanne tilfælde skal skolens leder snarest orientere skolebestyrelsen om ansættelsen. Hvis det midlertidige ansættelsesforhold ønskes fortsat det følgende skoleår, skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen før starten af det følgende skoleår. Skoleledere, viceskoleinspektører og afdelingsledere Selv om en skolebestyrelse efter en omfattende ansættelsesprocedure har afgivet udtalelse om to-tre personer til den ledige stilling som skoleleder, viceskoleinspektør eller afdelingsleder ved skolen, kan det forekomme, at kommunalbestyrelsen vælger en anden af ansøgerne. Det giver naturligvis anledning til frustration i skolebestyrelsen, som kan få den opfattelse, at arbejdet er spildt, og at den ingen reel indflydelse har. (2 af 4) :20:25

10 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 For at forebygge dette anbefales det, at man koordinerer proceduren lokalt. Det kan fx ske ved, at kommunen nedsætter et bedømmelsesudvalg, der består af repræsentanter for den kommunale forvaltning og repræsentanter for de berørte skolebestyrelser. På disse fælles møder kan det afklares, hvilke forventninger man hver for sig har til en kommende leder, hvorefter man i fællesskab kan nå frem til den ansøgerprofil, der passer bedst. Skolens øvrige personale Der er ikke centralt fastsatte regler om, at skolebestyrelsen skal inddrages ved besættelsen af andre stillinger end ledere og lærere. Det gælder både de ansatte i skolefritidsordningen, herunder den daglige leder, og alle andre personalegrupper. Kommunalbestyrelsen har derfor ikke pligt til at inddrage skolebestyrelsen i sager om ansættelse af disse personalegrupper. Men der er ikke noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen beslutter, at skolebestyrelsen også kan få mulighed for at udtale sig i disse sager. Kommunalbestyrelsen kan ikke delegere sin arbejdsgiverkompetence til skolebestyrelsen. Derimod er der intet til hinder for, at økonomiudvalget, der varetager kommunens løn- og personaleforhold, overlader det til administrationen at træffe visse afgørelser herom inden for de beslutninger og retningslinier, der er fastsat af økonomiudvalget. Da skolelederen er en del af den kommunale forvaltning, er det muligt at delegere visse afgørelser i sager om ansættelse og afsked af skolens personale til denne. Eksempel på procedure for ansættelse af lærere Udarbejdelse af stillingsopslag sker i samarbejde mellem kultur- og skoleforvaltningen samt den pågældende skolebestyrelse. Ansøgninger stiles til kommunalbestyrelsen og sendes til Kultur- og Skoleforvaltningen. Forvaltningen undersøger, om ansøgerne opfylder betingelserne for ansættelse. Forvaltningen udarbejder en liste over alle ansøgerne. Listen sendes til skolebestyrelserne, der tilkendegiver, hvilke ansøgere, man er interesseret i. Hvis en anden skole er interesseret i ansøgeren, noteres det på ansøgningen, inden den overlades til den pågældende skolebestyrelse. Ansøgninger, hvor der er udtrykt ønske om ansættelse ved en bestemt skole, overlades til den pågældende skolebestyrelse. Datoer for afholdelse af skolebestyrelsesmøder til behandling af ansøgninger aftales med forvaltningen. (3 af 4) :20:25

11 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 Hvis flere skolebestyrelser skal behandle den samme ansøger, koordineres det af forvaltningen. Den enkelte skolebestyrelse afgør, om der skal indkaldes ansøgere til samtale og hvor mange. På det fastlagte skolebestyrelsesmøde afgiver skolebestyrelsen sin udtalelse til kommunalbestyrelsen. Kommunaldirektøren foretager ansættelsen. Eksempel på ansættelsesprocedure 1. En liste over ansøgerne udarbejdet af forvaltningen, sendes sammen med ansøgningerne til gennemlæsning i skolebestyrelsen. 2. Et bedømmelsesudvalg, der består af forvaltningschefen og hele - eller dele af - skolebestyrelsen, udpeger ansøgere til samtale. 3. I ansættelsessamtalen deltager hele - eller dele af - skolebestyrelsen samt forvaltningschefen. 4. På et skolebestyrelsesmøde er der mulighed for yderligere samtale med ansøgerne. 5. Skolebestyrelsen afgiver en udtalelse til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Skolebestyrelsen har altid ret til en samtale med ansøgerne, hvis den ønsker det. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (4 af 4) :20:25

12 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 3 Forflyttelse Både skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere er ansat ved kommunens samlede folkeskolevæsen med ansættelse indtil videre på en konkret skole. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at flytte medarbejdere fra en skole til en anden i det omfang, der skønnes at være behov for det. Det kan fx være nødvendigt at forflytte leder og lærere m.fl., når en skole bliver reduceret eller nedlagt. I de tilfælde må medarbejderne fordeles på kommunens andre skoler i det omfang, det kan lade sig gøre. Der kan også blive tale om forflyttelse af personlige årsager. Eksempel på retningslinier ved forflyttelser af lærere inden for kommunens skolevæsen i tilfælde af reduktion i lærerantallet på en eller flere skoler Personalebehovet opgøres skolevis. Skolens leder udarbejder en opgørelse over skolens lærerbehov i forhold til undervisningsplanernes bestemmelser, så der sikres en forsvarlig fagdækning både på kort og langt sigt. Forflyttelse foregår ud fra følgende retningslinier: 1. Hvis der ved den skole, hvorfra nogle skal forflyttes, findes lærere, som erklærer sig villige til at acceptere tjeneste ved en af kommunens andre folkeskoler, forflyttes disse først. Når der på denne måde sker en frivillig flytning af en lærer til en anden skole, har skolebestyrelsen på den modtagne skole ret til - ligesom ved nyansættelser - at komme med en udtalelse til kommunalbestyrelsen om den pågældende flytning. 2. Hvis ingen frivilligt ønsker forflyttelse, og hvor intet taler imod dette, kan fx faglige hensyn være et kriterium ved uansøgt forflyttelse. Ved en uansøgt forflyttelse har skolebestyrelsen på den modtagne skole ingen indflydelse på ansættelsen, men skolens leder har pligt til at orientere skolebestyrelsen hurtigst muligt. 3. Ved forflyttelse af fx tjenstlige årsager eller lignende har skolebestyrelsen på den modtagne skole heller ingen indflydelse på forflyttelsen. 4. Hvis en fastansat lærer skal forflyttes, og det medfører afskedigelse af en overenskomstansat lærer, indstiller skolelederen på den skole, der skal modtage en af de overenskomstansatte, en lærer til afsked. (1 af 2) :20:26

13 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 3 Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse. 5. Ved uansøgt forflyttelse bør man af personalemæssige hensyn tilstræbe, at den pågældende ikke flyttes igen umiddelbart efter. Når der er tale om strukturændringer eller lignende, der gør det nødvendigt for en skole at afgive en eller flere lærere, udarbejder skolens leder som før nævnt en opgørelse over skolens lærerbehov. Når skolens leder skal pege på, hvilke lærere der kan komme på tale i forbindelse med forflyttelse, skal det så vidt muligt ske inden for de principper, skolebestyrelsen har fastsat vedrørende arbejdets fordeling mellem lærerne. Gennem disse principper har skolebestyrelsen en vis indflydelse på, hvem der skal forflyttes. Skolebestyrelsen vil imidlertid aldrig kunne nedlægge veto i forbindelse med flytning af en bestemt lærer. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:26

14 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 4 Afsked Afsked kan principielt ske på to måder: Som ansøgt afsked, hvor medarbejderen selv ønsker, at ansættelsesforholdet bringes til ophør. Som uansøgt afsked (fyring) enten på grund af overtallighed eller på grund af sygdom eller andre personlige forhold. Skolebestyrelsen medvirker ikke i afskedigelsessager, hverken når det drejer sig om ledere, lærere eller andre personalegrupper. Det følger imidlertid af loven, at skolebestyrelsen kan afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Derfor er der ikke noget til hinder for, at skolebestyrelsen tilkendegiver sin eventuelle mening over for kommunalbestyrelsen. Men kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at inddrage skolebestyrelsen. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel 11:20:27

15 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 5 Forældreklager Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har altid krav på at blive orienteret. Det sker, at forældre henvender sig til skolebestyrelsen med en klage over en af skolens medarbejdere. Men skolebestyrelsen er ikke nogen klageinstans og skal derfor ikke på egen hånd begynde at behandle klagen. Imidlertid har skolebestyrelsen pligt til at føre tilsyn med skolens virksomhed, og derfor må skolebestyrelsen ikke sidde sådan en henvendelse overhørig. Eksempel på en procedure, hvis forældre mundtligt klager over en lærer til et medlem af skolebestyrelsen: 1. Skolebestyrelsesmedlemmet opfordrer klageren til at kontakte den pågældende. 2. Skolebestyrelsesmedlemmet opfordrer klageren til at henvende sig til skolens leder. 3. Skolelederen indkalder den medarbejder, der er klaget over, til en samtale med henblik på en afklaring af, om klagen er berettiget eller ej. Hvis skolelederen mener, der ikke er hold i klagen, orienteres klageren om det. 4. Skolens leder kan eventuelt indkalde parterne til et fælles møde, hvor der tages referat. Til sådan et møde kan klageren - forældrene - tage en bisidder med. En bisidder kan være en advokat, et familiemedlem eller en anden person, forældrene har tillid til. Skolebestyrelsens medlemmer bør ikke være bisidder. 5. Klageren opfordres til at udfærdige en skriftlig klage til skolebestyrelsen. Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om sagen og dens videre forløb. Skolelederen kan blandt andet beslutte at indkalde den pågældende medarbejder til en tjenstlig samtale. I forbindelse med den tjenstlige samtale udfærdiges referat med angivelse af en tidsfrist for løsning af problemet. 6. Skolelederen indberetter skriftligt den pågældende medarbejder til forvaltningschefen. Den ansatte får kopi af indberetningen. (1 af 2) :20:27

16 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 5 Sagen kan ende med, at den pågældende indstilles til afskedigelse eller indstilles til en forflytning til en anden skole. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse. Forsiden Forrige Kapitel (2 af 2) :20:27

17 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: Kolofon Kolofon Titel: Ansættelse og afskedigelse Serie: Skolebestyrelsen: Hæfte 7 Forfatter: 463 Undervisningsministeriet Udgiver: 463 Undervisningsministeriet Institution: 463 Undervisningsministeriet Copyright: 463 Undervisningsministeriet Emneord: Skolebestyrelse, ansættelse, afskedigelse Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK Pris for den trykte udgave: 50 DKK (125 DKK for hele sættet) Rabat: 10% ved køb af stk/sæt, 15% ved køb af 100 stk/sæt og derover URL: Version: 1.0 Dato: 2. februar 1998 Format: html;gif Inventarliste index.html;forord.html;indled.html;kapitel1.html; kapitel2.html;kapitel3.html;kapitel4.html;kapitel5; h7for.gif;graa.gif;uvmlogo.gif;;kap3_1.gif;ind01.gif ISBN: - ISBN for den trykte udgave: ISBN (hæfte 1-8: ISBN Bestillingsnummer: UVM (hæfte 1-8: UVM 5-281) Publiceringsstandard nr.: 1.0 Forsiden 11:20:28

Samarbejde i bestyrelsen

Samarbejde i bestyrelsen Publikation: Samarbejde i bestyrelsen - Skolebestyrelsen hæfte 4 Skolebestyrelsen Hæfte 4 Samarbejde i bestyrelsen Fjerde hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Tilsyn. Skolebestyrelsen Hæfte 2. Andet hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Tilsyn. Skolebestyrelsen Hæfte 2. Andet hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Tilsyn - Skolebestyrelsen Hæfte 2 Skolebestyrelsen Hæfte 2 Tilsyn Andet hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvilken virkning vil det have for arbejdet i folkeskolen, hvis folkeskolelærerne omfattes af en evt. konflikt?

Spørgsmål 1 Hvilken virkning vil det have for arbejdet i folkeskolen, hvis folkeskolelærerne omfattes af en evt. konflikt? Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Spørgsmål & svar til www.uvm.dk Vedr. undervisning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

Ringkøbing Skjern Telefon Nørregade 22 A Telefax Ringkøbing

Ringkøbing Skjern Telefon Nørregade 22 A Telefax Ringkøbing Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Aftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune uv. og Danmarks Lærerforening, kreds 122

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper

Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper: 2.4. Kvalifikationskrav i folkeskolen Gældende

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Husum Fritidsinstitution

VEDTÆGTER for den selvejende institution Husum Fritidsinstitution VEDTÆGTER for den selvejende institution Husum Fritidsinstitution H u s u m F r i t i d s i n s t i t u t i o n 1. Institutionens navn er Husum Fritidsinstitution. Institutionen har hjemsted i Københavns

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg.

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11:24 SEPBARCODE: 40UID Nlkolay Synscentralen Januar 2007 Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. I medfør af Lov nr. 592 af 24. juni 2005 (Lov om ændring

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår.

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Personale og Løn afsnit 3 4.12.2013 Cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere Indledning Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere

Procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere Til: Økonomiudvalget Direktionen HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Dato: 31. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 2412 E-mail: bgro@balk.dk Kontakt: Birgitte Groth 81-03.00-A21-1-15 Procedure for ansættelse af kommunaldirektør,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter.

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Forslag til tilretninger og ændringer til ny styrelsesvedtægt

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

2. Kompetencefordeling

2. Kompetencefordeling 2. Kompetencefordeling 7 Kompetencefordelingen imellem de forskellige aktører på skoleområdet kan overordnet beskrives som følger: Byrådet fastlægger de konkrete rammer for skolens opbygning, indhold og

Læs mere