Ansættelse og afskedigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse og afskedigelse"

Transkript

1 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 8. Ordensregler Forord Indledning Indhold: 1. Uddannelseskrav 2. Ansættelse 3. Forflyttelse 4. Afsked 5. Forældreklager Kolofon Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Telefon (1 af 2) :20:21

2 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 © Undervisningsministeriet 1998 Teksten må med kildeangivelse frit anvendes. Siden senest redigeret den 2. februar 1998 af Jørgen Elgaard Larsen TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE (2 af 2) :20:21

3 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: forord Forord Folkeskolen er en omfattende virksomhed, som i sagens natur har en lang række menneskers og myndigheders bevågenhed. De overordnede beslutninger for kommunens skolevæsen træffes af kommunalbestyrelsen, som til gengæld skal leve op til de mål og rammer, som følger af lovgivningen. For at samarbejdet omkring folkeskolen skal foregå bedst muligt, er det vigtigt, at alle parter har kendskab til både rettigheder og pligter. Det skal ikke være uklarhed om kompetencefordelingen, der lægger hindringer i vejen for et godt samarbejde på de enkelte skoler. Målet med denne serie hæfter er derfor - med fokus på skolebestyrelsen - at give et samlet billede af, hvem der har kompetence til at bestemme hvad i folkeskolesammenhæng. Hæfterne bygger til dels på bidrag fra personer, der beskæftiger sig med folkeskolen i praksis. De indeholder en beskrivelse af skolebestyrelsens råderum, der ligger mellem de rammer og retningslinier, som fastlægges af de overordnede myndigheder, og den kompetence, der er tillagt den enkelte skoles leder. Hæfterne peger på de muligheder, skolebestyrelsen har for at opnå medindflydelse på den lokale skole, og indeholder en række eksempler på, hvordan man i praksis kan behandle forskellige spørgsmål. Dette hæfte er det syvende i rækken. Hovedvægten er lagt på skolebestyrelsens medvirken og muligheder i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af skolens medarbejdere. Ivan Sørensen direktør, Folkeskoleafdelingen Forsiden Indledning 11:20:22

4 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: indledning Indledning Folkeskolen er en kommunal opgave. Det betyder blandt andet, at det er kommunalbestyrelsen/amtsrådet, der er arbejdsgiver for folkeskolens ansatte, hvad enten der er tale om skoleledere, lærere, pædagoger, skolesekretærer, servicepersonale (skolebetjente, rengøring mv.) eller andre. Arbejdsgiverkompetencen er sammen med bevillingskompetencen det eneste, kommunalbestyrelsen ikke kan delegere til skolebestyrelsen. Derimod er der intet til hinder for, at skolens leder kan tilføres kompetence på dette område. Læs mere om dette senere i hæftet. I kommunen er det normalt økonomiudvalget, der tager sig af forhold, der vedrører kommunens løn- og personaleforhold. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolens virksomhed. Derfor er det som udgangspunkt den, der bestemmer, hvor mange, hvem, og med hvilken uddannelsesbaggrund, der skal være ansat på den enkelte skole. Der findes ikke regler for, hvor mange lærere og øvrige medarbejdere, der skal være på en skole. Derimod fremgår det af folkeskoleloven, hvilke uddannelseskrav der stilles til de personer, der forestår og har ansvaret for undervisningen. Når uddannelsesbetingelserne er opfyldt, kan kommunalbestyrelsen selv afgøre, hvem den vil ansætte på skolerne. Når det drejer sig om ansættelse af skoleledere og lærere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at indhente en udtalelse fra de berørte skolebestyrelser. (1 af 2) :20:23

5 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: indledning Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:23

6 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 1 Uddannelseskrav Lærere Ifølge folkeskolelovens 28 stilles der særlige uddannelseskrav til de personer, der varetager undervisningen i klasse. Uddannelseskravet skal normalt være opfyldt, uanset om vedkommende ansættes tidsubegrænset, midlertidigt eller i et vikariat. Læreruddannede, der ansættes ifølge 28, stk. 1, har en såkaldt generel undervisningskompetence, dvs. at de grundlæggende kan undervise i alle fag og på alle klassetrin i klasse. Småbørnslærere og andre, der er ansat ifølge 28, stk. 3, har en såkaldt speciel undervisningskompetence. Det vil sige, at de kan undervise i alle fag på klassetrin og i idræt, håndarbejde og hjemkundskab på de andre klassetrin. Denne type lærere uddannes ikke mere. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ansætte en person, der ikke har en godkendt læreruddannelse til at undervise i grundskolen eller 10. klasse ifølge folkeskolelovens 28, stk. 1, er der mulighed for det ifølge 28, stk. 2. En person, der ansættes ifølge 28, stk. 2 må kun undervise i det eller de fag, som vedkommende har særlige kvalifikationer til at varetage. Kommunalbestyrelsen afgør, om personen har tilstrækkelige kvalifikationer til at undervise i de pågældende fag. Vedkommende ansættes for et år ad gangen, idet der for hvert år skal ske en ny vurdering af den pågældendes kvalifikationer. Efter 2 års ansættelse kan vedkommende ansættes uden tidsbegrænsning. Ifølge folkeskolelovens 29 stilles der andre krav til kvalifikationer for de personer, der står for undervisningen i børnehaveklasserne. De ansatte skal med enkelte undtagelser være uddannede pædagoger. Endvidere fremgår det af 30a, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om kvalifikationskrav til personer, der skal varetage særlige undervisningsopgaver eller opgaver af særlig karakter i tilknytning til undervisningen. Der stilles således krav om, at de lærere, der skal bestride særlige undervisningsopgaver og lignende, skal have en nærmere bestemt videreuddannelse. Der er fastsat særlige uddannelseskrav til fx: (1 af 2) :20:24

7 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 1 Skolevejleder - skal være en lærer, der enten har gennemgået eller har forpligtet sig til at gennemgå uddannelse i skolevejledning ved Danmarks Lærerhøjskole, eller som på anden måde har erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer. Idrætslærer - som også underviser i svømning - skal have kvalifikationer, der svarer til uddannelsen som svømmelærer. Skolebibliotekar - skal være uddannet skolebibliotekar fra Danmarks Lærerhøjskole eller have forpligtet sig til at gennemføre uddannelsen eller på anden måde tilegnet sig de kvalifikationer, opgaven forudsætter. Specialundervisningslærer og børnehaveklasselærer - skal gennem særlig uddannelse eller praktisk erfaring have tilegnet sig de nødvendige forudsætninger til at varetage specialundervisning. Skolens øvrige personale Ifølge folkeskoleloven stilles der ikke uddannelseskrav til andre personalegrupper end dem, der varetager undervisningen i børnehaveklassen og på klassetrin, uanset hvilken funktion de har. Det gælder de ansatte i skolefritidsordningen, herunder også den daglige leder - som ikke er leder i folkeskolelovens forstand. Det gælder også de personer, der fungerer som pædagogisk medhjælp i undervisningstiden, og de personer, der står for fritidsundervisningen. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:24

8 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 Ansættelse Ledere, lærere og børnehaveklasseledere Hver gang en leder, en lærer eller en børnehaveklasseleder skal ansættes i folkeskolen, gælder samme procedure, og skolebestyrelsen skal altid inddrages. Det gælder, uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse. Ansættelse forstås i denne forbindelse som ansættelsesforhold på en konkret skole, og det gælder både ved egentlige nyansættelser og ved frivillige flytninger mellem kommunens folkeskoler. Proceduren gælder ikke ved en leders eller lærers uansøgte forflyttelse. Hver gang en leder, en lærer eller en børnehaveklasseleder skal ansættes i folkeskolen, gælder samme procedure, og skolebestyrelsen skal altid inddrages Besættelse af en ledig stilling sker som hovedregel efter opslag. Det gælder også ledige tidsbegrænsede stillinger og vikariater. Eksempel på retningslinier vedrørende opslag af stillinger: 1. Ansættelse sker efter offentligt opslag. 2. Offentligt opslag sker ved den annoncering, der er nødvendig for at få en bred ansøgerkreds. 3. Opslag i fagblad finder sted i forbindelse med besættelse af en tidsubegrænset stilling. 4. Opslag foretages af den ansættende myndighed. Ifølge folkeskolelovens 40, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen først træffe beslutning om ansættelse af ledere, lærere og børnehaveklasseledere, når den berørte skolebestyrelse har (1 af 4) :20:25

9 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 udtalt sig. Ifølge 44, stk. 7, er skolebestyrelsen forpligtet til at afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere ved skolen. Skolebestyrelsens udtaleret og -pligt er som hovedregel en gyldighedsbetingelse. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke ansætte en leder, lærer eller børnehaveklasseleder, før skolebestyrelsen har udtalt sig. Men skolebestyrelsens udtalelse er ikke bindende for kommunalbestyrelsen. Selv om skolebestyrelsen kommer med en enig indstilling, kan kommunalbestyrelsen frit vælge blandt de ansøgere, der opfylder kravene til den ledige stilling. Der stilles ikke krav om, at skolebestyrelsens udtalelse skal omfatte et bestemt antal personer, eller at de skal opstilles i prioriteret rækkefølge. Udtalelsen bør dog omfatte mindst to ansøgere. Da skolebestyrelsen kun udøver sin kompetence på møder, er det på et sådant møde, skolebestyrelsen skal beslutte sin udtalelse. De enkelte medlemmer af skolebestyrelsen kan ikke hver for sig tegne skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke beslutte, at et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra kommunen og fra den pågældende skolebestyrelse afgiver udtalelse på skolebestyrelsens vegne. En ansættelsesprocedure kan foregå på flere forskellige måder i de forskellige kommuner, blandt andet på baggrund af de forskellige kommuners forvaltningsstruktur. Endvidere kan proceduren afhænge af, hvilken type stilling, der skal besættes. I enkelte, særlige situationer kan det forekomme, at der ikke er tid til at foretage den sædvanlige ansættelsesprocedure. Der kan være tale om en lærers sygdom, hvor der hurtigst muligt skal ansættes en vikar eller lignende. Ved besættelse af vikariater og tidsbegrænsede stillinger i sådanne tilfælde skal skolens leder snarest orientere skolebestyrelsen om ansættelsen. Hvis det midlertidige ansættelsesforhold ønskes fortsat det følgende skoleår, skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen før starten af det følgende skoleår. Skoleledere, viceskoleinspektører og afdelingsledere Selv om en skolebestyrelse efter en omfattende ansættelsesprocedure har afgivet udtalelse om to-tre personer til den ledige stilling som skoleleder, viceskoleinspektør eller afdelingsleder ved skolen, kan det forekomme, at kommunalbestyrelsen vælger en anden af ansøgerne. Det giver naturligvis anledning til frustration i skolebestyrelsen, som kan få den opfattelse, at arbejdet er spildt, og at den ingen reel indflydelse har. (2 af 4) :20:25

10 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 For at forebygge dette anbefales det, at man koordinerer proceduren lokalt. Det kan fx ske ved, at kommunen nedsætter et bedømmelsesudvalg, der består af repræsentanter for den kommunale forvaltning og repræsentanter for de berørte skolebestyrelser. På disse fælles møder kan det afklares, hvilke forventninger man hver for sig har til en kommende leder, hvorefter man i fællesskab kan nå frem til den ansøgerprofil, der passer bedst. Skolens øvrige personale Der er ikke centralt fastsatte regler om, at skolebestyrelsen skal inddrages ved besættelsen af andre stillinger end ledere og lærere. Det gælder både de ansatte i skolefritidsordningen, herunder den daglige leder, og alle andre personalegrupper. Kommunalbestyrelsen har derfor ikke pligt til at inddrage skolebestyrelsen i sager om ansættelse af disse personalegrupper. Men der er ikke noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen beslutter, at skolebestyrelsen også kan få mulighed for at udtale sig i disse sager. Kommunalbestyrelsen kan ikke delegere sin arbejdsgiverkompetence til skolebestyrelsen. Derimod er der intet til hinder for, at økonomiudvalget, der varetager kommunens løn- og personaleforhold, overlader det til administrationen at træffe visse afgørelser herom inden for de beslutninger og retningslinier, der er fastsat af økonomiudvalget. Da skolelederen er en del af den kommunale forvaltning, er det muligt at delegere visse afgørelser i sager om ansættelse og afsked af skolens personale til denne. Eksempel på procedure for ansættelse af lærere Udarbejdelse af stillingsopslag sker i samarbejde mellem kultur- og skoleforvaltningen samt den pågældende skolebestyrelse. Ansøgninger stiles til kommunalbestyrelsen og sendes til Kultur- og Skoleforvaltningen. Forvaltningen undersøger, om ansøgerne opfylder betingelserne for ansættelse. Forvaltningen udarbejder en liste over alle ansøgerne. Listen sendes til skolebestyrelserne, der tilkendegiver, hvilke ansøgere, man er interesseret i. Hvis en anden skole er interesseret i ansøgeren, noteres det på ansøgningen, inden den overlades til den pågældende skolebestyrelse. Ansøgninger, hvor der er udtrykt ønske om ansættelse ved en bestemt skole, overlades til den pågældende skolebestyrelse. Datoer for afholdelse af skolebestyrelsesmøder til behandling af ansøgninger aftales med forvaltningen. (3 af 4) :20:25

11 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 2 Hvis flere skolebestyrelser skal behandle den samme ansøger, koordineres det af forvaltningen. Den enkelte skolebestyrelse afgør, om der skal indkaldes ansøgere til samtale og hvor mange. På det fastlagte skolebestyrelsesmøde afgiver skolebestyrelsen sin udtalelse til kommunalbestyrelsen. Kommunaldirektøren foretager ansættelsen. Eksempel på ansættelsesprocedure 1. En liste over ansøgerne udarbejdet af forvaltningen, sendes sammen med ansøgningerne til gennemlæsning i skolebestyrelsen. 2. Et bedømmelsesudvalg, der består af forvaltningschefen og hele - eller dele af - skolebestyrelsen, udpeger ansøgere til samtale. 3. I ansættelsessamtalen deltager hele - eller dele af - skolebestyrelsen samt forvaltningschefen. 4. På et skolebestyrelsesmøde er der mulighed for yderligere samtale med ansøgerne. 5. Skolebestyrelsen afgiver en udtalelse til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Skolebestyrelsen har altid ret til en samtale med ansøgerne, hvis den ønsker det. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (4 af 4) :20:25

12 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 3 Forflyttelse Både skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere er ansat ved kommunens samlede folkeskolevæsen med ansættelse indtil videre på en konkret skole. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at flytte medarbejdere fra en skole til en anden i det omfang, der skønnes at være behov for det. Det kan fx være nødvendigt at forflytte leder og lærere m.fl., når en skole bliver reduceret eller nedlagt. I de tilfælde må medarbejderne fordeles på kommunens andre skoler i det omfang, det kan lade sig gøre. Der kan også blive tale om forflyttelse af personlige årsager. Eksempel på retningslinier ved forflyttelser af lærere inden for kommunens skolevæsen i tilfælde af reduktion i lærerantallet på en eller flere skoler Personalebehovet opgøres skolevis. Skolens leder udarbejder en opgørelse over skolens lærerbehov i forhold til undervisningsplanernes bestemmelser, så der sikres en forsvarlig fagdækning både på kort og langt sigt. Forflyttelse foregår ud fra følgende retningslinier: 1. Hvis der ved den skole, hvorfra nogle skal forflyttes, findes lærere, som erklærer sig villige til at acceptere tjeneste ved en af kommunens andre folkeskoler, forflyttes disse først. Når der på denne måde sker en frivillig flytning af en lærer til en anden skole, har skolebestyrelsen på den modtagne skole ret til - ligesom ved nyansættelser - at komme med en udtalelse til kommunalbestyrelsen om den pågældende flytning. 2. Hvis ingen frivilligt ønsker forflyttelse, og hvor intet taler imod dette, kan fx faglige hensyn være et kriterium ved uansøgt forflyttelse. Ved en uansøgt forflyttelse har skolebestyrelsen på den modtagne skole ingen indflydelse på ansættelsen, men skolens leder har pligt til at orientere skolebestyrelsen hurtigst muligt. 3. Ved forflyttelse af fx tjenstlige årsager eller lignende har skolebestyrelsen på den modtagne skole heller ingen indflydelse på forflyttelsen. 4. Hvis en fastansat lærer skal forflyttes, og det medfører afskedigelse af en overenskomstansat lærer, indstiller skolelederen på den skole, der skal modtage en af de overenskomstansatte, en lærer til afsked. (1 af 2) :20:26

13 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 3 Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse. 5. Ved uansøgt forflyttelse bør man af personalemæssige hensyn tilstræbe, at den pågældende ikke flyttes igen umiddelbart efter. Når der er tale om strukturændringer eller lignende, der gør det nødvendigt for en skole at afgive en eller flere lærere, udarbejder skolens leder som før nævnt en opgørelse over skolens lærerbehov. Når skolens leder skal pege på, hvilke lærere der kan komme på tale i forbindelse med forflyttelse, skal det så vidt muligt ske inden for de principper, skolebestyrelsen har fastsat vedrørende arbejdets fordeling mellem lærerne. Gennem disse principper har skolebestyrelsen en vis indflydelse på, hvem der skal forflyttes. Skolebestyrelsen vil imidlertid aldrig kunne nedlægge veto i forbindelse med flytning af en bestemt lærer. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel (2 af 2) :20:26

14 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 4 Afsked Afsked kan principielt ske på to måder: Som ansøgt afsked, hvor medarbejderen selv ønsker, at ansættelsesforholdet bringes til ophør. Som uansøgt afsked (fyring) enten på grund af overtallighed eller på grund af sygdom eller andre personlige forhold. Skolebestyrelsen medvirker ikke i afskedigelsessager, hverken når det drejer sig om ledere, lærere eller andre personalegrupper. Det følger imidlertid af loven, at skolebestyrelsen kan afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Derfor er der ikke noget til hinder for, at skolebestyrelsen tilkendegiver sin eventuelle mening over for kommunalbestyrelsen. Men kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at inddrage skolebestyrelsen. Forsiden Forrige Kapitel Næste kapitel 11:20:27

15 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 5 Forældreklager Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har altid krav på at blive orienteret. Det sker, at forældre henvender sig til skolebestyrelsen med en klage over en af skolens medarbejdere. Men skolebestyrelsen er ikke nogen klageinstans og skal derfor ikke på egen hånd begynde at behandle klagen. Imidlertid har skolebestyrelsen pligt til at føre tilsyn med skolens virksomhed, og derfor må skolebestyrelsen ikke sidde sådan en henvendelse overhørig. Eksempel på en procedure, hvis forældre mundtligt klager over en lærer til et medlem af skolebestyrelsen: 1. Skolebestyrelsesmedlemmet opfordrer klageren til at kontakte den pågældende. 2. Skolebestyrelsesmedlemmet opfordrer klageren til at henvende sig til skolens leder. 3. Skolelederen indkalder den medarbejder, der er klaget over, til en samtale med henblik på en afklaring af, om klagen er berettiget eller ej. Hvis skolelederen mener, der ikke er hold i klagen, orienteres klageren om det. 4. Skolens leder kan eventuelt indkalde parterne til et fælles møde, hvor der tages referat. Til sådan et møde kan klageren - forældrene - tage en bisidder med. En bisidder kan være en advokat, et familiemedlem eller en anden person, forældrene har tillid til. Skolebestyrelsens medlemmer bør ikke være bisidder. 5. Klageren opfordres til at udfærdige en skriftlig klage til skolebestyrelsen. Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om sagen og dens videre forløb. Skolelederen kan blandt andet beslutte at indkalde den pågældende medarbejder til en tjenstlig samtale. I forbindelse med den tjenstlige samtale udfærdiges referat med angivelse af en tidsfrist for løsning af problemet. 6. Skolelederen indberetter skriftligt den pågældende medarbejder til forvaltningschefen. Den ansatte får kopi af indberetningen. (1 af 2) :20:27

16 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: kapitel 5 Sagen kan ende med, at den pågældende indstilles til afskedigelse eller indstilles til en forflytning til en anden skole. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse. Forsiden Forrige Kapitel (2 af 2) :20:27

17 Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7: Kolofon Kolofon Titel: Ansættelse og afskedigelse Serie: Skolebestyrelsen: Hæfte 7 Forfatter: 463 Undervisningsministeriet Udgiver: 463 Undervisningsministeriet Institution: 463 Undervisningsministeriet Copyright: 463 Undervisningsministeriet Emneord: Skolebestyrelse, ansættelse, afskedigelse Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK Pris for den trykte udgave: 50 DKK (125 DKK for hele sættet) Rabat: 10% ved køb af stk/sæt, 15% ved køb af 100 stk/sæt og derover URL: Version: 1.0 Dato: 2. februar 1998 Format: html;gif Inventarliste index.html;forord.html;indled.html;kapitel1.html; kapitel2.html;kapitel3.html;kapitel4.html;kapitel5; h7for.gif;graa.gif;uvmlogo.gif;;kap3_1.gif;ind01.gif ISBN: - ISBN for den trykte udgave: ISBN (hæfte 1-8: ISBN Bestillingsnummer: UVM (hæfte 1-8: UVM 5-281) Publiceringsstandard nr.: 1.0 Forsiden 11:20:28

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Økonomiforvaltningen 02-07-2010 Cirkulære nr. 7/2010 Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Sagsnr. 2010-85568 Dokumentnr. 2010-422946 Indledning Det er et grundlæggende krav

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere