Overordnet personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet personalepolitik"

Transkript

1 Overordnet personalepolitik

2 Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation og nytænkning, og som er grundlagt i gensidig respekt. Silkeborg Kommune er en helhed - én organisation. Derfor er personalepolitikken gældende for hele Silkeborg Kommunes organisation. Den overordnede personalepolitik er gældende for alle ansatte. For vikarer, sæsonansatte, ansatte i henhold til beskæftigelsesordninger eller andre med afgrænsede eller specielle ansættelsesforhold er politikken gældende i det omfang, det er naturligt og hensigtsmæssigt, og i overensstemmelse med de pågældende ansættelsesforholds karakter og gældende lovgivning. Til den overordnede personalepolitik kan der udarbejdes generelle delpolitikker, som udtrykker mere specifikke retningslinier og forventninger inden for afgrænsede områder. Alle ansatte skal kende Silkeborg Kommunes personalepolitik og agere i overensstemmelse hermed. Der kan naturligvis også aftales lokale retningslinier på den enkelte arbejdsplads. Lokale retningslinier må ikke være i strid med de generelle politikker. Formål Silkeborg Kommunes personalepolitik bygger på respekt for den enkelte ansatte, den ansattes sundhed og trivsel samt tilliden til, at alle ønsker at arbejde, lære og udvikle sig. Den overordnede personalepolitik har til formål at afspejle de holdninger og forventninger, de ansatte og kommunen kan have til hinanden. 2

3 Lærende organisation Silkeborg Kommune skal være en lærende organisation. Det vil sige, at vi som organisation, gruppe og individ til stadighed øger vores evne til at skabe de ønskede resultater. Vi opmuntrer hinanden i dagligdagen til nye måder at tænke på, vi deler idéer og tanker om at skabe det bedste sammen, og vi lærer til stadighed, hvordan vi lærer sammen. Værdibaseret organisation At være en værdibaseret organisation betyder, at alle vore handlinger skal udtrykke de værdier eller pejlemærker, der er gældende for Silkeborg Kommune. Værdierne er: dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng, som i personalepolitikken betyder: Dialog at der er åbenhed og tillid i den måde, vi er sammen på. Der er kendte visioner og synlige mål for vores arbejde, og medinddragelse, involvering og ansvarlighed præger dagligdagen. Beslutninger og beslutningsprocesser er tilgængelige for alle. Dynamik at vi er på forkant, nytænkende og engagerede, og at vi søger at påvirke udviklingen. Der er plads, rum og muligheder for kompetenceudvikling, ligesom alle har interesse i at ajourføre sine kompetencer i forhold til udviklingen i organisationen og i samfundet. Kvalitet at den medvirker til at skabe selvværd hos den enkelte ansatte samt gensidig respekt og anerkendelse mellem ansatte i organisationen. Endvidere at medvirke til arbejdsglæde samt lyst til og stolthed ved at levere et godt produkt. Sammenhæng at det, der står i den overordnede personalepolitik, også er det, der sker i virkeligheden. Sammenhæng betyder også, at den enkelte medarbejder skal se sig selv både i det lille fællesskab - arbejdsgruppen, og i det store fællesskab - hele Silkeborg Kommunes organisation. 3

4 Ansættelse Rekruttering Silkeborg Kommune vil altid ansætte den bedst egnede ansøger. For at komme i betragtning til ansættelse skal ansøgeren have nogle grundlæggende egenskaber, der passer til krav og forventninger i stillingen. I ansættelsesproceduren vægtes ansøgerens kompetencer i forhold til nuværende og fremtidige krav, og ansøgeren skal være indstillet på løbende at udvikle sig fagligt og personligt. Ud over de relevante faglige kvalifikationer skal nye medarbejdere have personlige egenskaber, som muliggør, at de kan fungere i en værdibaseret lærende organisation. Informationsniveauet under rekrutteringen skal være højt, således at det bedst mulige beslutningsgrundlag tilvejebringes, såvel for ansøgerne, som for Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune ønsker bredde i medarbejdersammensætningen. Som lærende organisation ser vi forskellighed som en styrke og en berigelse. Derfor skal der ved stillingsbesættelse søges spredning i alder og køn samt etnisk og kulturel baggrund. Hvis flere kandidater til en stilling ud fra en samlet vurdering er lige egnede, vælges den kandidat, der bedst bidrager til at sikre den ønskede bredde. Det er vigtigt, at allerede ansatte får mulighed for avancement, jobskifte og jobbytte, men det er også vigtigt at tilføre organisationen fornyelse. Der skal derfor tilstræbes balance mellem intern og ekstern rekruttering. Silkeborg Kommune ønsker i sin rekruttering at medvirke til, at ansøgere fra udsatte grupper vinder fodfæste på arbejdsmarkedet. Silkeborg Kommune vil yde en aktiv uddannelsesindsats via erhvervsuddannelsesaftaler for unge mennesker. 4

5 Introduktion Silkeborg Kommune vil modtage og støtte nye medarbejdere, så de hurtigt bliver fortrolige med deres nye arbejdsplads. Det gælder arbejdsopgaver, visioner, værdier og mål samt den kultur, der knytter sig til Silkeborg Kommune og det pågældende arbejdssted. Derfor vil Silkeborg Kommune tilbyde introduktion til den nyansatte, ligesom arbejdsstedet planlægger modtagelsen af den nye medarbejder. Forhold under ansættelsen Uddannelse og udvikling af kompetencer Silkeborg Kommune tilstræber at ansætte de rigtige medarbejdere og vil gerne beholde dem. Varige forbindelser kræver imidlertid, at begge parter har udbytte af ansættelsesforholdet. Den enkelte medarbejder skal løbende kunne udvikle sig i dagligdagen gennem indflydelse på arbejdsopgaverne, gennem udfordringer, sparring og feed-back fra kolleger og ledelse samt gennem gode arbejdsforhold og tillidsfulde samarbejdsrelationer. Silkeborg Kommune vil derudover skabe plads og rum for medarbejdernes vedligeholdelse og udvikling af relevante kompetencer via kurser, efter- og videreuddannelse. Den enkelte medarbejder har selv et ansvar for sin faglige og personlige udvikling. 5

6 Medarbejdersamtaler Medarbejdersamtaler skal sikre, at der hele tiden sker udvikling. Det gælder for den enkelte medarbejder, og det gælder for hele organisationen. Alle medarbejdere tilbydes en årlig medarbejdersamtale og har pligt til hvert andet år at deltage i en planlagt, forberedt og systematisk samtale. Det er lederens ansvar at tage initiativ, at udsende materiale med information og at indbyde til samtalen. Hvis der er enighed, kan de individuelle samtaler erstattes af eller kombineres med teamsamtaler. Sundhed Silkeborg Kommune skal være en sund arbejdsplads - fysisk og psykisk. En sund arbejdsplads er bl.a. kendetegnet ved, at der er overensstemmelse mellem lederens og den enkelte medarbejders forventninger og mellem medarbejderens kompetencer og arbejdsopgavernes kompleksitet, samt at der er passende udfordringer i arbejdet for medarbejderen. Er disse ting til stede, er vejen banet for arbejdsglæde, trivsel og godt samarbejde. Tryghed i arbejdslivet er vigtigt for et menneskes sundhed. Tryghed skabes bedst via udvikling i forhold til organisationens visioner, værdier og mål, og udvikling i forhold til arbejdsmarkedet generelt. Der skal derfor være gensidighed og samspil i krav og tilbud om udvikling. Sundhed på arbejdspladsen - og dette at have det godt på arbejdspladsen i det hele taget - er et fælles ansvar for leder og medarbejdere. 6

7 7

8 Det hele menneske Den sunde arbejdsplads handler også om det hele menneske. Det skal tilstræbes at udvikle jobs og arbejdsforhold, så de ansatte kan få størst mulig sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Der skal også tilstræbes størst mulig fleksibilitet i arbejdet. Mennesker gennemgår forskellige faser i livet, hvor der er skiftende behov og krav til arbejde og privatliv. Som ung, småbørnsforælder, midaldrende eller ældre vil der være forskellige behov i privatlivet, som skal kombineres med arbejdslivet. Silkeborg Kommune vil tilstræbe fleksibilitet for at imødekomme de ansattes individuelle behov gennem livet. Der indgås gerne aftaler om nedsat arbejdstid eller orlovsordninger i det omfang, det kan kombineres med arbejdspladsens behov. For seniorer bidrager Silkeborg Kommune gerne til, at overgangen mellem arbejdsliv og pensionisttilværelse bliver så harmonisk for medarbejderen, som muligt. Heri ligger naturligvis også ønsket om, så længe som muligt at kunne drage nytte af den erfaring og viden, de ældre medarbejdere besidder. Løn Silkeborg Kommune ønsker synlige og gennemskuelige lønforhold med en tilstræbt ensartethed i lønnen for sammenlignelige stillinger. Silkeborg Kommunes lønniveauer skal være konkurrencedygtige i forhold til omgivelserne, og de skal til stadighed være i stand til at matche de krav, som udviklingen medfører. Det skal med løn være muligt at tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere, men det er ikke et mål i sig selv at være lønførende. 8

9 Fratrædelse Ønsket fratrædelse Man kan altid opsige sin stilling efter de gældende opsigelsesvarsler. Hvis medarbejderen ønsker en hurtigere fratrædelse, imøde kommes dette, hvis det er muligt i forhold til arbejdspladsens behov. Uønsket fratrædelse Uansøgt afsked gennemføres i situationer, hvor det har vist sig umuligt at skabe sammenhæng mellem kommunens vilkår for ansættelsen og medarbejderens ønsker og muligheder for at leve op til disse. Baggrunden kan være manglende kompetencer eller misligholdelse af ansættelsesforholdet. Afsked begrundet i manglende kompetence må aldrig komme som en overraskelse for medarbejderen. Forinden skal der være gennemført samtaler mellem lederen og medarbejderen om, hvad der er galt, og hvordan der kan rettes op på det. Medarbejderen skal - med mindre der er tale om grove og helt uacceptable forhold - have fået en irettesættelse og have fået en skriftlig påtale eller advarsel. Forebyggelse af afsked som følge af sygdom Silkeborg Kommune ønsker at fastholde medarbejdere i arbejde frem for afsked på grund af sygdom og fravær. Et vigtigt led i bestræbelserne herpå er gennemførelse af sygefraværssamtaler. Som en rummelig arbejdsplads vil Silkeborg Kommune søge at fastholde medarbejdere, der efter sygdom eller ulykke ikke mere er fuldt arbejdsdygtige. Det kan kræve jobskifte til et arbejde, man kan klare. 9

10 Silkeborg Kommune vil i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af mulighederne for hel eller delvis raskmelding og se på, hvilket andet arbejde, der kan findes til medarbejderen. Såfremt der ikke kan findes en mulighed for fortsat beskæftigelse, vil sygdom føre til afskedigelse. Afskedigelse ved arbejdsmangel eller af økonomiske grunde Silkeborg Kommune kan f.eks. på grund af arbejdsmangel, omlægninger, økonomi og andre udefra kommende forhold blive nødt til at indskrænke personalegruppen. Silkeborg Kommune vil gennem planlægning, naturlig afgang, omrokering, tilbud om omskoling, orlov eller stop for nyansættelser søge at afbøde virkningerne heraf mest muligt. Såfremt afskedigelser, på trods af dette, ikke kan undgås, vil Silkeborg Kommune gøre en indsats for at hjælpe de afskedigede i arbejde igen. Dette kan ske gennem støtte til efteruddannelse, omskoling eller lignende. I konkrete situationer kan der via oprettelse af en jobbank skabes mulighed for, at de afskedigede senere kan ansættes i en ny stilling ved Silkeborg Kommune. Afsked i øvrigt For alle uansøgte afskedigelser gælder, at afskedigelsesgrunden klart anføres skriftligt samt at medarbejderen skal have mulighed for at inddrage sin tillidsrepræsentant eller anden bisidder. De fratrådtes erfaringer I forbindelse med en fratrædelse vil Silkeborg Kommune søge at orientere sig om den fratrædende medarbejders synspunkter på og erfaringer under ansættelsesforløbet, med henblik på at forbedre kommunens fremtidige virke. 10

11 11

12 Organisation og personale Rådhuset, Søvej 1, DK-8600 Silkeborg, Telefon Layout og tryk: O&P

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik PEGASUS. Bo & Aktivitetscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne. (H.N.

Personalepolitik PEGASUS. Bo & Aktivitetscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne. (H.N. Personalepolitik på PEGASUS Bo & Aktivitetscenter Faaborg-Midtfyn Kommune Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne (H.N. Andersen) 1/32 Indholdsfortegnelse: Pegasus grundholdninger i medarbejderpolitikken

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014

Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014 Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014 1 Indhold Bilag Forord....3 Vision og værdier....4 Ansættelse og introduktion....6 Ansættelse på særlige vilkår....6 Arbejdsmiljø og sundhed....6 Bijob....7

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Personale- og lønpolitik for 1 Forord Personalepolitikken har fokus på den hele medarbejder og dennes virke og udvikling på arbejdspladsen. Personalepolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier, mission

Læs mere

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Værdigrundlag Gudenaadalens Efterskole bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn, som danner grundlag for skolens daglige liv og måder, vi møder eleverne

Læs mere