Generel overenskomst 2006 for pædagoger, lærere m.fl. og magistre ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel overenskomst 2006 for pædagoger, lærere m.fl. og magistre ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH"

Transkript

1 Generel overenskomst 2006 for pædagoger, lærere m.fl. og magistre ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og ved Dansk Skoleforening GmbH Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH Forhandlingsfællesskabet: BUPLS-DLS-GL-GEW

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område 2 Tjenestepligter 3 Ansættelse 4 Løn og lønregulering 5 Ny Løn 6 Lønudbetaling 7 Rente og pension 8 ATP 9 Godtgørelse for udgifter ved tjenesterejser 10 Ferie 11 Fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet, barsel, adoption, omsorg og tvingende familiemæssige årsager 12 Barns første sygedag 13 Løn under sygdom, tilskud til sygekasseydelser 14 Anmeldelse og dokumentation af sygdom, tilvejebringelse af helbredsoplysninger og forhold i forbindelse med sygdom for ansatte i henhold til 13, stk Anmeldelse og dokumentation af sygdom, tilvejebringelse af helbredsoplysninger og forhold i forbindelse med sygdom for ansatte i henhold til 13, stk Notering af sygedage 17 Seniorordninger 18 Fratrædelsesgodtgørelse 19 Efterløn ved dødsfald 20 Tjenestefrihed 21 Opsigelse 22 Arbejdstid 23 Arbejdstidsbestemte tillæg 24 Flyttegodtgørelse 25 De ansattes faglige organisationer, organisationernes tillidsrepræsentanter 26 Opsigelse af overenskomsten

3 Side 3 Nedennævnte bestemmelser supplerer Fællesoverenskomsten ( Gesamtmanteltarifvertrag ) for medarbejdere ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og ved Dansk Skoleforening GmbH. 1 Overenskomstens område (1) Overenskomsten omfatter pædagoger, lærere m.fl. og magistre ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og ved Dansk Skoleforening GmbH. (2) Nærmere bestemmelser for de enkelte personalegrupper fastsættes i særlige overenskomster. 2 Tjenestepligter (1) Dansk Skoleforenings virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og Dansk Skoleforenings børnehaver og skoler tjener den danske befolkningsdel. Pædagoger, lærere m.fl. og magistre ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og ved Dansk Skoleforening GmbH udøver deres tjeneste i solidaritet med denne opgave. (2) Ansættelsesforholdet er betinget af gensidig respekt. Den ansatte forventes at arbejde loyalt over for Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.'s målsætning samt udvise loyalitet over for den tjenstlige ledelse og andre organer eller råd i henhold til Dansk Skoleforenings vedtægter. (3) Den ansatte skal samvittighedsfuldt varetage stillingens funktioner og overholde de regler, der gælder for Dansk Skoleforenings virksomhed. Den ansatte forudsættes at leve op til den tillid, stillingen kræver. (4) Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og Dansk Skoleforening GmbH har pligt til inden for rammerne af tjenesteforholdet at sørge for den ansattes vel. Dansk Skoleforening er forpligtet til at støtte den ansatte i dennes udøvelse af tjenstlige opgaver samt at beskytte den ansatte i sin stilling. 3 Ansættelse Månedslønnet personale, der ansættes efter denne overenskomst, ansættes normalt uden tidsbegrænsning. Tidsbegrænset ansættelse kan ske, såfremt der før ansættelsen foreligger konkrete grunde hertil, eksempelvis ved vikariater for ansatte med hel eller delvis tjenestefrihed i et bestemt tidsrum (barselsorlov, uddannelsesorlov eller lignende) vikariater ved sygdom varetagelse af bestemte arbejdsopgaver af begrænset varighed. 4 Løn og lønregulering (1) Løn, lønregulering og indplacering tager udgangspunkt i og følger lønsystemet på det kommunale område (KTO/AC-området) i Danmark.

4 Side 4 Lønnen udbetales i henhold til løntabeller, som svarer til løntabeller for pædagoger, lærere m.fl. og magistre inden for KTO/AC-området i Danmark. Magistre følger den kommunale AC-skala som på Sankt Annæ Gymnasium. (2) Lønnen er sammensat af a) et løntrinsforløb - for pædagoger og lærere m.fl. efter stedtillægssats gruppe 0, - for magistre finder de for magistre ved Sankt Annæ Gymnasium gældende bestemmelser om anvendelse af den kommunale AC-skala for månedslønnede personer tilsvarende anvendelse, jf. 3 (4) Specialoverenskomst 2008 for magistre, b) for lønmodtagere, som har fast bopæl i Sydslesvig, et særligt tillæg (Sydslesvigtillægget) på 10 % af den under a) anførte løn (på øerne Før og Sild 15 %); det maksimale tillæg udgør 10 % henholdsvis 15 % af lønnen på løntrin 31; c) eventuelle andre løndele, som efter aftale fastsættes for Dansk Skoleforenings område. (3) Den hidtidige euro-løn videreføres. (4) Generelle lønstigninger for tilsvarende lønmodtagergrupper inden for KTO/AC-området i Danmark, som træder i kraft i overenskomstperioden, overføres til Dansk Skoleforenings område, idet resultaterne omregnes ved hjælp af efterfølgende formel: a = c b d a = udviklingen i lønnen i Danmark i % b = udviklingen i forbrugerprisindekset i Danmark i % c = udviklingen i lønnen i Sydslesvig i % d = udviklingen i forbrugerprisindekset i Tyskland i % x = indeks tidspunkt 1 y = indeks tidspunkt 2 z = den procentvise udvikling i indeks z = y - x multipliceret med 100. x Ved beregningen af forbrugerprisindekset for henholdsvis Danmark og Tyskland anvendes følgende fremgangsmåde: Ved en årlig lønregulering pr. 1. april indgår udviklingen i forbrugerpriserne i perioden januar - januar. Ved en halvårlig lønregulering pr. 1. april og 1. oktober indgår perioderne juli - januar henholdsvis januar - juli. Ved lønfastsættelse på andre tidspunkter anvendes en tilsvarende fremgangsmåde. Forbrugerprisindekstallene fremskaffes fra Danmarks Statistik og Statistisches Bundesamt. Alle mellemregninger gennemføres med 4 decimaler. Resultatet angives ligeledes med 4 decimaler. Samme fremgangsmåde anvendes ved andre specielle lønstigninger fra KTO/AC-området i Danmark, som træder i kraft i overenskomstperioden, og som efter forhandling overføres til Sydslesvig. (5) Såfremt lønnen i euro omregnet til danske kroner efter middelkursen pr. 31. januar hhv. 31. juli ved lønreguleringen pr. 1. april hhv. 1. oktober udgør et mindre beløb end den tilsvarende løn i danske kroner, udbetales lønnen i euro svarende til lønnen i danske kroner efter ovennævnte middelkurs. Middelkursen hentes på Internettet fra ECB-statistik. Den sidste ECB kurs i den pågældende måned anvendes.

5 Side 5 (6) Giver lønberegningen et negativt resultat, sker der ingen regulering, idet der finder modregning sted i forbindelse med kommende lønberegninger med positivt resultat. (7) Dansk Skoleforenings aktuelle løntabeller pr. 1. april 2008 vedlægges som bilag. (8) De enkelte personalegruppers særlige lønvilkår fremgår af de respektive overenskomster. Bestemmelserne i stk. 3, 4, 5 og 6 bortfalder ved indførelsen af fælles mønt i Danmark og Tyskland. Der skal dog forhandles en overgangsløsning vedr. stk Ny Løn (1) Nye lønmidler til lokal udmøntning fra KTO/AC-området i Danmark, som træder i kraft i overenskomstperioden, overføres til Sydslesvig efter forhandling. (2) Opgørelse af lønsummen Lønsumsopgørelsen omfatter alle lønudgifter, inkl. tillæg, lønafhængige særydelser, overarbejde og øvrige særydelser, pensionsbidrag og gruppelivsforsikring samt særlig feriegodtgørelse. Arbejdsgivers ATP-bidrag, ægtefælle- og børnepensioner samt Geldwerte Vorteile indgår ikke i lønsummen. Lønsummen opgøres med udgangspunkt i lønnen inkl. den særlige feriegodtgørelse i den måned lønmidlerne udløses. (3) Lønstatistik Der udarbejdes hvert år en gennemsnitslønstatistik på baggrund af lønnen i januar måned opgjort i årsværk pr. personalegruppe opdelt efter køn. Gennemsnitslønstatistik udarbejdes for hver personalegruppe fra januar Personalegrupper: Børnehaveledere Stedfortrædere Børnehaveassistenter Lærere, overlærere, årsvikarer, månedslønnede vikarer Skoleinspektører med grundløn 43 Skoleinspektører med grundløn 47 og forstandere Viceskoleinspektører Skolekonsulenter Skolepsykologer Adjunkter på prøve, adjunkter og lektorer Der udarbejdes ikke lønstatistik for timelønnede. (4) Der holdes hvert år i marts/april måned et møde mellem overenskomstparterne om lønstatistikkerne samt om anvendelsen af de decentrale lønmidler. (5) Pr. 1. januar 2006 afsættes 1,25 % af lønsummen for følgende grupper. Pædagoger: Ledere Lærere m.fl.: Ledere, mellemledere og specialister

6 Magistre: Hele gruppen Pr. 1. januar 2007 afsættes 1,25 % af lønsummen for følgende grupper. Pædagoger: Hele gruppen Lærere m.fl.: Ledere, mellemledere og specialister Pr. 1. april 2007 afsættes 1,25 % af lønsummen for følgende gruppe. Lærere m.fl.: lærere/overlærere Midlerne anvendes til ydelse af et tidsbegrænset tillæg i perioden 1. april 2007 til 31. marts 2008 på kr. ( niveau) (1) Lønnen udbetales månedligt. 6 Lønudbetaling Side 6 (2) Pædagoger, lærere m.fl. er forudlønnet. Lønnen udbetales den første pr. løbende måned og indsættes på en konto oprettet af lønmodtageren i et pengeinstitut i Tyskland. (3) Magistre og medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse er bagudlønnet. Lønnen udbetales den sidste dag pr. løbende måned på en konto oprettet af lønmodtageren i et pengeinstitut i Tyskland. (4) Hvis den første henholdsvis den sidste dag i måneden er en søn- eller helligdag, skal lønnen stå til rådighed den sidste hverdag inden søn- eller helligdagen. (5) Udgifter i forbindelse med anvisning af løn med undtagelse af gebyrer for registrering af lønnen på lønmodtagerens konto afholdes af arbejdsgiveren. Udgifter i forbindelse med oprettelse og administrering af kontoen afholdes af lønmodtageren. (6) Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales tilgodehavende løn mv. snarest muligt dog senest ved udløbet af den måned, hvor fratrædelsen sker. (7) Lønmodtageren har krav på en lønspecifikation med oplysninger om lønnens sammensætning og de enkelte fradrag. Lønspecifikationen udleveres normalt via tjenestestedet. 7 Rente og pension (1) Ansatte i henhold til denne overenskomst er omfattet af loven Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI). (2) På Dansk Skoleforenings foranledning fritages ansatte for renteforsikringspligten i forbindelse med medlemskab i nedenfor anførte pensionskasser, når Dansk Skoleforening har konstateret, at fritagelsesforudsætningerne i henhold til bestemmelserne i SGB VI, 6, stk. 1, nr. 2, er opfyldt: Pensionsfonden af 1951 Magistrenes Pensionskasse. (3) Nærmere bestemmelser for de enkelte grupper af ansatte fremgår af de særlige overenskomster.

7 8 ATP Side 7 Der indbetales bidrag til ATP for lønmodtagere ansat i henhold til denne overenskomst efter samme satser som for de tilsvarende personalegrupper i Danmark. 9 Godtgørelse for udgifter ved tjenesterejser (1) De for danske statstjenestemænd gældende bestemmelser om tjenesterejser finder tilsvarende anvendelse. Ved benyttelse af eget transportmiddel gælder dog kilometersatserne i Bundesreisekostengesetz. På tjenesterejser, hvor der efter bestemmelserne sædvanligvis skal anvendes offentlige transportmidler, men hvor egen bil må benyttes, ydes refusion svarende til Kilometergrundpreis (2. klasse) fra Deutsche Bahn. (2) Godtgørelser for tjenesterejser i Danmark og Slesvig-Holsten ydes som for indlandsrejser. Ved tjenesterejser uden for dette område ydes godtgørelser som for udenlandsrejser. 10 Ferie Med udgangspunkt i Aftale om ferie for personale i kommuner og amter af 1. oktober 2002 gælder nedenstående bestemmelser, idet feriens længde, feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse i øvrigt følger de til enhver tid gældende aftaler på det (amts)-kommunale område i Danmark. I. Optjening og afvikling af ferie (1) Der optjenes ferietimer for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). (2) Antal optjente ferietimer fastsættes altid i forhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad. (3) Ved fuldtidsbeskæftigelse - gennemsnitligt 37 timer ugentligt - fastsættes antal optjente ferietimer til 18,50 pr. måned i forhold til antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret. Hvis der i aftale/overenskomst er fastsat et andet gennemsnitligt ugentligt timetal end 37 timer eller et andet årligt timetal end 1924, fastsættes antal optjente ferietimer i overensstemmelse hermed. (4) Ved deltidsbeskæftigelse fastsættes antal optjente ferietimer som en forholdsmæssig del af antal ferietimer for en fuldtidsbeskæftiget i forhold til antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret. (5) Ved tiltrædelse eller fratræden på anden dato end den 1. i en måned samt ved beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned beregnes antal optjente ferietimer i forhold til beskæftigelsens varighed og gældende beskæftigelsesgrad. (6) Ved deltidsbeskæftigelse af kortere varighed end 1 måned beregnes antal optjente ferietimer som en forholdsmæssig del af antal optjente ferietimer pr. arbejdsdag for en fuldtidsbeskæftiget i forhold til beskæftigelsens varighed.

8 Side 8 (7) Ferien optjenes og afvikles altid i et helt antal timer. Hvis der ved den samlede beregning af feriens længde forekommer en brøkdel af en time, forhøjes denne til det nærmeste antal hele timer. (8) Den ansatte har altid ret til at afholde 5 ugers ferie (p.t. gældende bestemmelser) i ferieåret. (9) Hvis den ansatte ikke har optjent ret til at afholde 5 ugers ferie med løn har den pågældende ret til at få ferien suppleret op til 5 uger, uden at der dertil er knyttet ret til løn (jf. dog VII, stk. 4). II. Ferieåret, ferieperioden og en ferieuge (1) Ved ferieåret forstås den periode fra 1. maj til 30. april, som følger nærmest efter optjeningsåret (kalenderåret). (2) Ved ferieperioden forstås tidsrummet mellem den 1. maj og 30. september, begge dage medregnet. (3) Ved en ferieuge forstås 7 på hinanden følgende kalenderdage, inden for hvilke ferietimerne afholdes. (4) Ferie kan ikke holdes på det ugentlige fridøgn, på søgnehelligdage, overenskomstmæssigt eller sædvanemæssigt fastsatte fridage eller erstatningsfridage herfor, eller hvis den ansatte er afskåret fra at holde ferie. III. Feriens tilrettelæggelse (1) Ferien skal holdes i ferieåret. (2) Ferie optjent i henhold til I, stk. 1-7, skal holdes forud for ferie efter I, stk. 9. Ikke afviklet tilgodehavende ferie på grund af egen sygdom, barselsorlov og orlov til adoption skal holdes forud for anden ferie. (3) Af ferien skal mindst 3 uger (hovedferien) gives samlet inden for ferieperioden medmindre andet aftales med den ansatte. Mindst 2 uger af hovedferien skal dog gives i sammenhæng. IV. Overførsel af ferie (1) Arbejdsgiveren og månedslønnede ansatte kan aftale, at antal optjente uafviklede ferietimer ud over 4 uger pr. år kan overføres til det følgende ferieår. En sådan aftale kan omfatte såvel ét som flere på hinanden følgende år. Samtidig aftales de nærmere vilkår for afviklingen af den således overførte ferie. Overførte ferietimer fastsættes og afvikles i forhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad. (2) En opsagt medarbejder kan ikke pålægges at afholde den overførte ferie i en opsigelses- /fritstillingsperiode. (3) Den ansatte og arbejdsgiveren skal indgå en skriftlig aftale efter stk. 1 inden ferieårets udløb. Medmindre andet er aftalt, jf. stk. 1, gælder de normale bestemmelser for varsling af ferie.

9 Side 9 (4) Hvis en ansat, der har overført ferie, fratræder, inden ferien er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 2,08 dages optjent ferie for hver måneds ansættelse i et optjeningsår. Godtgørelse for optjente ferietimer ud over 2,08 dag pr. måned udbetales, jf. X. V. Udbetaling af ferie (1) Ønsker månedslønnede ansatte ikke at afholde optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned for en fuldtidsbeskæftiget med 37 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse inden ferieårets udløb, har den ansatte ret til at få udbetalt de resterende ferietimer ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb. Beregningen sker efter stk. 3. Hvis der i aftale/overenskomst er fastsat et andet gennemsnitligt ugentligt timetal end 37 timer eller et andet årligt timetal end 1924, fastsættes antal optjente ferietimer pr. år i overensstemmelse hermed. Udbetaling sker for bagudlønnede samtidig med lønudbetalingen for maj måned og for forudlønnede samtidig med lønudbetalingen for juni måned. (2) For deltidsbeskæftigede fastsættes de i stk. 1 ikke afholdte optjente ferietimer som en forholdsmæssig del af antal optjente ferietimer for en fuldtidsbeskæftiget. Antal resterende ferietimer fastsættes ved udbetaling i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. (3) Beregningen af udbetalingen af ferietimer, jf. stk. 1 og stk. 2, sker med 2½ % for optjeningsåret af de samme løndele, som indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse, jf. X. Beregningen sker i forhold til antal resterende ferietimer og efter samme principper, som er gældende for beregning af feriegodtgørelse, jf. X. VI. Sygdom under ferie mv. (1) En ansat, som bliver syg før tidspunktet for den aftalte feries begyndelse, og som stadig er sygemeldt eller er syg, når ferien skal påbegyndes, er berettiget til at få ferien suspenderet. (2) En ansat, der bliver syg i ferien, er berettiget til erstatningsferie. Hertil kræves dokumentation ved lægeerklæring. (3) Såfremt ferie suspenderes på grund af egen sygdom, barselsorlov og orlov til adoption, gives der den ansatte erstatningsferie på et belejligt tidspunkt og efter aftale med den ansatte. VII. Ferie med løn (1) Ansatte holder ferie med løn. (2) Ansatte, der har været ansat ved Dansk Skoleforening i hele optjeningsåret (kalenderåret forud ferieåret), er berettigede til 5 ugers ferie (p.t. gældende bestemmelser) med løn.

10 Side 10 (3) Ansatte, som er ansat inden for optjeningsåret eller efter optjeningsårets udløb, og som har erhvervet ferieret under anden beskæftigelse, er berettigede til at holde sådan tilgodehavende ferie mod tilsvarende lønafkortning. (4) Nyansatte, der ikke har optjent ferieret under anden beskæftigelse, får dog allerede det første år ferie, som om de havde været ansat ved Dansk Skoleforening i hele optjeningsåret. (5) Løn under ferie ydes med den fast påregnelige løn, som ville være indtjent under arbejde med den beskæftigelsesgrad, der er gældende på det tidspunkt, ferien afholdes. (6) Deltidsansatte, der ud over den for den pågældende fastsatte arbejdstid udfører merarbejde, der ikke vederlægges som overarbejde, oppebærer en feriegodtgørelse på 12,5 % af den udbetalte løn for det præsterede merarbejde i optjeningsåret. Derudover oppebæres en kontant godtgørelse af den udbetalte løn for det præsterede merarbejde på 2½ %. (7) Tjenestefrihed uden løn sidestilles med beskæftigelse, når tjenestefrihedsperioden ikke overstiger 6 måneder, og den pågældende genoptager tjenesten senest ved tjenestefrihedsperiodens ophør. I de tilfælde, hvor tjenestefrihed er indrømmet med henblik på gennemgang af en videreuddannelse, der efter Dansk Skoleforenings skøn er af betydning for pågældendes beskæftigelse, medregnes dog orlovsperioder på indtil 1 år. VIII. Særlig feriegodtgørelse (1) Ud over ferie med løn har den ansatte ret til særlig feriegodtgørelse, der udgør 1,7 % (p.t. gældende bestemmelser) af den ansattes årlige bruttoløn (eksklusiv feriegodtgørelse, særlig feriegodtgørelse, gruppelivstillæg og merarbejde jf. VII, stk.6) i optjeningsåret. (2) Udbetaling af særlig feriegodtgørelse sker for forudlønnede sammen med lønudbetalingen for maj måned og for bagudlønnede samtidig med lønudbetalingen for april. IX. Overførsel af ferie/udbetaling af løn/feriegodtgørelse uden at ferie holdes på grund af særlige forhold (1) En ansat som på grund af - egen sygdom - barselsorlov - orlov til adoption - ophold i udlandet - overgang til selvstændigt erhverv - overgang til arbejde i hjemmet - valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv - indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner - tvangsanbringelse - lovligt varslede konflikter - aftjening af værnepligt - tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår - deltagelse i aktiviteter via en rådighedskontrakt med forsvarets reaktionsstyrker og SHIRBRIG eller - manglende midler til at holde ferie på grund af tvist mellem en ansat og en arbejdsgiver om et krav på feriepenge, forudsat at kravet på feriepenge er rejst inden ferieårets udløb er helt eller delvis afskåret fra at holde sin hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september, har ret til at få udbetalt løn under ferie eller feriegodtgørelse for hovedferien, uden

11 Side 11 at ferie holdes. Feriegodtgørelse kan udbetales umiddelbart efter ferieperiodens udløb og senest ved ferieårets afslutning. Når det er godtgjort, at der foreligger en af de i stk. 1 nævnte grunde, og at hovedferie derfor ikke kan afholdes i ferieperioden, har en ansat ret til at få udbetalt feriegodtgørelse for hovedferien. Udbetaling skal ske, når det er dokumenteret, at betingelserne herfor er opfyldt. En ansat kan dog vælge at afholde hovedferien på et senere tidspunkt i ferieåret. En ansat, som har valgt at holde hovedferie efter ferieperiodens udløb på grund af en af de i stk. 1 nævnte grunde (feriehindringer), og som senere ombestemmer sig, kan få udbetalt løn/feriegodtgørelse for hovedferien, når der anmodes derom. (2) Foreligger der en af de i stk. 1 nævnte grunde umiddelbart op til ferieårets udløb, kan feriegodtgørelse for ikke holdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Feriegodtgørelse for restferie kan som hovedregel først udbetales ved ferieårets udløb, jf. stk. 2, når det er endeligt konstateret, at ferie ikke har kunnet holdes på grund af en eller flere af de i stk. 1 nævnte forhold. Det afgørende er, om ferie kan afvikles inden for de fastsatte frister. Det er alene de feriedage, som der ikke er plads til at holde, som der kan ske udbetaling for. En ansat har ikke krav på at holde restferie i sammenhæng. I helt særlige tilfælde kan udbetaling dog ske på et tidligere tidspunkt. I særlige tilfælde kan det på forhånd sandsynliggøres, at en feriehindring vil vare hele ferieåret ud. Dermed vil man helt være afskåret fra at holde sin ferie i ferieåret. I den situation kan feriegodtgørelse allerede udbetales fra det tidspunkt, hvor der er fremlagt det fornødne bevis for hindringen. Det vil typisk være relevant ved langvarig sygdom, hvor det står klart, at en person ikke bliver rask inden ferieårets udløb. Det gælder også, hvis det står klart, at helbredelse ikke er mulig, og at døden er nært forestående, men det kan også vedrøre de andre hindringer. Det må bero på en konkret vurdering, i hvilke tilfælde det er sandsynliggjort, at betingelserne for, at der kan udbetales på forhånd er til stede. (3) Udbetaling efter stk. 1-2, kan ske, når det er godtgjort, at en af de i stk. 1 nævnte grunde er til stede. (4) Den ansatte kan efter nærmere aftale i stedet for at få udbetalt feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie på grund af en af de i stk. 1 nævnte grunde, få ferien overført til det følgende ferieår. (5) Den ansatte og arbejdsgiveren skal indgå en skriftlig aftale efter stk. 4 inden ferieårets udløb. Kravene i stk. 5 er begrundet i hensynet til bevissikring i det individuelle ansættelsesforhold og af hensyn til spørgsmålet om eventuel forældelse af feriepengene, idet overført ferie ikke forældes ved udløbet af det oprindelige ferieår. (6) Feriegodtgørelsen udbetales senest sammen med lønudbetalingen ved månedsskiftet majjuni for ferie, der ikke er afholdt ved ferieårets udløb, med mindre der er indgået en skriftlig aftale i henhold til stk. 4.

12 X. Beregning af feriegodtgørelse ved fratræden Side 12 (1) Til ansatte ydes ved fratræden feriegodtgørelse for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilke den ansatte ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie. (2) Feriegodtgørelsen udgør 15 % af den ferieberettigende løn (bruttoløn ekskl. feriegodtgørelse, særlig feriegodtgørelse, gruppelivstillæg, merarbejde jf. VII, stk. 6, og løn udbetalt under ferie i tidligere optjeningsår og i fratrædelsesåret). XI. Bestemmelser ved fratræden pga. pensionering (1) Ved fratræden pga. pensionering kan den ansatte få udbetalt feriegodtgørelse iht. X. (2) Alternativt kan den ansatte, der afskediges med egenpension på grund af alder, holde den indtil afskedstidspunktet optjente ferie. Den ansatte oppebærer i forbindelse med afsked særlig feriegodtgørelse, der er optjent indtil afskedstidspunktet. (3) Alternativt kan den ansatte, der afskediges med egenpension på grund af alder, holde en del af den indtil afskedstidspunktet optjente ferie. For den feriedel oppebærer den ansatte særlig feriegodtgørelse. For den feriedel, den ansatte ikke afvikler indtil afskedigelsestidspunktet, ydes feriegodtgørelse iht. X. XII. Feriegodtgørelse ved dødsfald Såfremt en ansat dør, har dødsboet ret til feriegodtgørelse, der beregnes efter reglerne i X. Dansk Skoleforening udbetaler efter dødsfaldet mod fornøden legitimation feriegodtgørelsen til boet. XIII. Timelønnede Til timelønnede udbetales sammen med lønnen 15 % af lønnen i feriegodtgørelse. XIV. Andre bestemmelser Supplerende bestemmelser for de enkelte personalegrupper fastsættes i særlige overenskomster. 11 Fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet, barsel, adoption, omsorg og tvingende familiemæssige årsager (1) Den ansatte er omfattet af den i Forbundsrepublikken Tyskland gældende lovgivning. Med udgangspunkt i Aftale af 2. juli 2005 om fravær af familiemæssige årsager mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark m.fl. og KTO gælder følgende bestemmelser:

13 Side 13 (2) Behandling for barnløshed Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold, har den ansatte ret til fuld løn under sygdom. (3) Orlov under graviditet Før fødslen har en kvindelig ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. (4) Orlov efter fødslen fravær med løn indtil 14 uger efter fødslen Efter fødslen har moderen ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 14 uger. (I de første 8 uger efter fødslen har moderen pligt til fravær.) Såfremt faderen er ansat under denne overenskomst, har han i forbindelse med sit barns fødsel ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen eller efter aftale med Dansk Skoleforening inden for de første 14 uger efter fødslen. De 2 uger skal gives i sammenhæng. (5) Orlov efter den 14. uge efter fødslen fravær og løn I tilslutning til udløbet af de første 14 uger efter fødslen har en ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 14 uger. Såfremt begge forældre er ansat under denne overenskomst, kan de med sædvanlig løn: afholde fravær samtidigt og hermed dele de 14 uger, afholde fravær på skift i de 14 uger, eller vælge, at den ene afholder fravær i 14 uger. Den samlede fraværsperiode med sædvanlig løn kan ikke overstige 14 uger. Fraværet fra arbejdet kan kun ske i hele arbejdsdage. Bemærkning til stk. 4 og 5: Den periode, hvor der er ret til barselsorlov, beregnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor barnet er født. Faderens ret til orlov i forbindelse med barnets fødsel er ikke betinget af, at forældrene lever sammen, men det forudsættes, at faderen har ophold på samme sted som barnet under orlovsperioden. Såfremt forældrene fx afholder 7 ugers orlov sammen med sædvanlig løn er konsekvensen, at perioden med lønudbetaling i de 14 uger er opbrugt. Den ansattes samlede barsels/adoptionsfravær med sædvanlig løn eller dagpenge/ Elterngeld kan ikke være længere end den periode vedkommende ville kunne få dagpenge eller Elterngeld. Faderen har jf. (5) under hensyntagen til ovennævnte periodeafgrænsning ret til 14 ugers fravær med sædvanlig løn, når moderen ikke er ansat under denne overenskomst. (6) Udskydelse af orlov efter den 14. uge Den ansatte har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 10 uger af orloven med sædvanlig løn. Den udskudte orlov med sædvanlig løn skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år, og skal holdes i en sammenhængende periode. Hvis den ansatte fratræder, inden den udskudte fraværsret er udnyttet, vil retten til at gøre brug af fraværsretten bortfalde.

14 Side 14 (7) Udvidet fædreorlov Såfremt faderen er omfattet af denne overenskomst, har han yderligere ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 2 uger. Disse 2 uger placeres efter aftale med Dansk Skoleforening. Hvis der ikke kan opnås enighed, skal faderen med 4 ugers varsel underrette Dansk Skoleforening om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden heraf. Perioden afholdes i sammenhæng, med mindre andet er aftalt. Fraværet afholdes inden barnets 46. uge. (8) Meddelelse om afholdelse af orlov i forbindelse med fødsel En moder, der anvender sin ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter fødslen, skal inden 8 uger efter fødslen underrette Dansk Skoleforening om, hvornår hun genoptager arbejdet. En fader, der anvender sin ret til indtil 2 ugers fravær inden for de første 14 uger efter fødslen, skal med 4 ugers varsel underrette Dansk Skoleforening om, hvornår han forventer at begynde fraværet og om længden af fraværet. (9) Barnets indlæggelse En ansats ret til fravær med sædvanlig løn i forbindelse med fødsel kan forlænges eller udsættes i forbindelse med barnets ophold på sygehus. Indlæggelse skal dokumenteres af sygehuset eller ved lægeerklæring. Indlæggelse kan ske enten i forlængelse af fødslen på grund af fx for tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt eller senere. Hvis den ansatte ikke genoptager arbejdet, kan retten til fravær samt retten til fravær med sædvanlig løn forlænges med indlæggelsesperioden. Det er en betingelse, at indlæggelsesperioden finder sted inden for 28 uger efter fødslen. Retten til fravær med sædvanlig løn kan dog højst forlænges med 1 måned. Retten til at forlænge barselsorloven gælder ikke faderens ret til 2 ugers fravær inden for de første 14 uger. (10) Indtræden i den anden forælders ret til fravær Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan den ene af barnets forældre indtræde i den andens ret til fravær med sædvanlig løn under forudsætning af, at begge forældre er ansat under denne overenskomst ved Dansk Skoleforening. Sådanne omstændigheder foreligger, såfremt en af forældrene dør, eller på grund af alvorlig sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet. Den ansatte skal uden ugrundet ophold underrette Dansk Skoleforening herom og om muligt om længden af fraværet. (11) Beihilfe Ansatte, der er omfattet af Beihilfe -ordningen, bevarer retten til Beihilfe i perioden for Elternzeit. (12) Lønudligning Til ansatte, der ikke er fritaget for sygeforsikringspligten, udbetaler Dansk Skoleforening for Sydslesvig et tillæg til sygekassens ydelse svarende til forskellen mellem den ansattes sygekasses ydelse og den ansattes nettoløn, dog maksimalt et beløb svarende til forskellen mellem den lovpligtige sygekasses ydelse ( Mutterschaftsgeld 6 uger før og 8 uger efter fødslen) og den pågældendes nettoløn. (13) Adoption Ved adoption gælder stk. 1 og 4 11 tilsvarende.

15 Side 15 a. Ved afhentning af barnet i udlandet har en ansat yderligere ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, før modtagelsen af barnet, i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende eller de adoptionssøgende ægtefæller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. Dokumentation for afgiverlandets krav om ophold skal foreligge og gives til arbejdsgiveren. b. En ansat har ret til fravær med sædvanlig løni op til 1 uge før modtagelse af et adoptivbarn i bopælslandet, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptantens hjem. Det er en forudsætning, at adoptanten af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Retten til fravær med sædvanlig løn kan forlænges i op til yderligere en uge, hvis opholdet bliver længere end 1 uge af årsager, som ikke kan tilregnes den kommende adoptant. Ved adoption af et barn, stilles der almindeligvis krav om, at adoptanterne deltager i et udslusningsforløb på det sted, hvor barnet opholder sig, hvis de kommende adoptanter ikke forud for adoptionen har barnet hos sig. Denne proces vil almindeligvis kunne være afsluttet inden for en uge, men kan undtagelsesvis vare længere. En ansat, der i henhold til ovenstående har ret til fravær med sædvanlig løn, skal snarest muligt underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for fraværet og længden heraf. (14) Omsorgsdage Kapitel 7 i Aftale af 2. juli 2005 om fravær af familiemæssige årsager finder tilsvarende anvendelse, dog skal omsorgsdage tages som hele dage. Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager (15) Ulykke og akut sygdom Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. (16) Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse Fra den 1. oktober 2005 har ansatte som er forældre til børn under 14 år ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 5 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af følgende: Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge forældre til sammen ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 på måneder. Den ansatte skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der er ikke ret til fravær efter denne bestemmelse i umiddelbar tilknytning til fravær efter (17) i aftalen. Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, som har forældremyndigheden over barnet (17) Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Ansatte, som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn i højst 1 måned pr. år, når betingelserne for at få økonomisk

16 Side 16 godtgørelse i 19 a i dagpengeloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. (18) Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Ansatte har ret til hel eller delvis tjenestefrihed, når den ansatte i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn. (19) Pasning af døende i hjemmet Ansatte, der kan få bevilget plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiveren er berettiget til at modregne det beløb, som den ansatte er berettiget til i plejevederlag, når der udbetales løn. For den ansattes underretning af arbejdsgiveren gælder følgende: Når en ansat ønsker at benytte retten til fravær, skal den ansatte give arbejdsgiveren meddelelse, om det forventede tidspunkt for påbegyndelse og forventet varighed af plejeorloven. Dette skal ske senest samtidig med indgivelse om ansøgning om plejevederlag. Senest 2 hverdage efter den nærtståendes død skal den ansatte underrette arbejdsgiveren om, hvornår arbejdet genoptages. Den ansatte har pligt til at genoptage arbejdet 14 dage efter den nærtståendes død, medmindre andet aftales. Hvis plejeforholdet afbrydes, skal den ansatte underrette arbejdsgiveren herom hurtigst muligt, herunder hvornår arbejdet genoptages. Den ansatte har pligt til at genoptage arbejdet 14 dage efter den nærtståendes død, medmindre andet aftales. 12 Barns første sygedag Bestemmelserne om barns første sygedag for tilsvarende personalegrupper inden for KTOområdet i Danmark finder anvendelse. 13 Løn under sygdom, tilskud til sygekasseydelser (1) Til ansatte, som er medlemmer af en pensionskasse i henhold til 7, stk. 2, og som samtidig er fritaget for både sygeforsikringspligten og for arbejdsløshedsforsikringspligten, udbetales sædvanlig løn under sygdom. (2) Til andre ansatte udbetales sædvanlig løn ved sygdom i op til seks uger. Ved sygdom ud over seks uger udbetaler Dansk Skoleforening et tillæg til Krankengeld svarende til forskellen mellem Krankengeld -ydelsen fra den ansattes sygekasse og den ansattes nettoløn, dog maksimalt et beløb svarende til forskellen mellem den lovpligtige sygekasses Krankengeld -ydelse og den pågældendes nettoløn. 14 Anmeldelse og dokumentation af sygdom, tilvejebringelse af helbredsoplysninger og forhold i forbindelse med sygdom for ansatte i henhold til 13, stk. 1 (1) Sygdomsforfald skal uden ugrundet ophold anmeldes til tjenestestedet.

17 Side 17 (2) Sygdomsforfald skal dokumenteres ved en af den ansatte underskrevet erklæring eller på forlangende ved lægeattest. (3) Under Sygdom af mere end 2 ugers varighed kan det forlanges, at den ansatte fra læge fremskaffer nærmere oplysning om sygdommens varighed. (4) En ansat, der hyppigt er sygemeldt, eller hvis tilstand i øvrigt giver anledning til tvivl om, hvorvidt pågældende kan anses for helbredsmæssigt egnet til at varetage sin stilling, har pligt til at fremskaffe sådanne aktuelle helbredsoplysninger, til brug for bedømmelsen af den ansattes arbejdsdygtighed. De helbredsoplysninger, Skoleforeningen kan pålægge den ansatte at fremskaffe for at vurdere den ansattes helbredsmæssige egnethed til at varetage sin stilling, må alene vedrøre den aktuelle sygdom. Jf. i den forbindelse Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet, som tillige omfatter de kommunale tjenestemænd, hvor 2, stk. 1 angiver, at en arbejdsgiver alene må anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Opmærksomheden skal tillige henledes på 10 i samme lov. (5) I sager, der jf. stk. 4 giver anledning til tvivl, kan Skoleforeningen mod betaling indhente en lægelig udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager. (6) Udgifter til lægeattest efter stk. 2 og 3, og udgifter til speciallægeundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget efter stk. 4, afholdes af Skoleforeningen. (7) En ansat, der på grund af en lægelig vurdering af helbredsmæssige grunde midlertidigt er ude af stand til at udføre fuld tjeneste, kan opnå tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden med indtil halvdelen i indtil 3 måneder med bibeholdelse af fuld løn. (8) Tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden i medfør af stk. 7 meddeles af Skoleforeningen. (9) Tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden ud over 3 måneder gives af Skoleforeningen, der samtidig afgør, om den ansatte skal oppebære fuld eller delvis løn i perioden med nedsat tjenestetid. (10) En ansat, der er delvis utjenstdygtig som følge af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, kan af Skoleforeningen få tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden for begrænset tid eller indtil videre med bibeholdelse af fuld løn. (11) Hvis Skoleforeningen finder det nødvendigt, kan der i sager som nævnt i stk indhentes en lægelig vurdering direkte fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager mod betaling af et af Finansministeriet fastsat beløb. (12) Den tid, i hvilken en ansat udfører tjeneste med nedsat tjenestetid i henhold til stk. 7-10, indgår uafkortet i lønancienniteten og pensionsalderen.

18 Side Anmeldelse og dokumentation af sygdom, tilvejebringelse af helbredsoplysninger og forhold i forbindelse med sygdom for ansatte i henhold til 13, stk. 2 (1) For børnehavepædagoger, forsikringspligtige lærer samt andre ansatte, som er omfattet af bestemmelserne i 13, stk. 2 anvendes de pågældende bestemmelser i Entgeltfortzahlungsgesetz af 26. maj Sygdom ud over 3 dage skal dokumenteres ved lægeattest. (2) En ansat, der af helbredsmæssige grunde midlertidigt er ude af stand til at udføre fuld tjeneste, kan optage arbejdet efter Hamburger Modell. 16 Notering af sygedage (1) For enhver ansat føres en sygedagsliste, der skal indeholde oplysning om tidspunkt for hver sygeperiodes begyndelse og ophør af det samlede antal sygedage. (2) Har den ansatte opnået tilladelse til at udføre tjenesten med nedsat tjenestetid, foretages notering herom på sygedagslisten. 17 Seniorordninger (1) Rammeaftale om seniorpolitik af 10. november 2005 finder anvendelse. (2) Nærmere bestemmelser fastsættes i de specielle overenskomster. 18 Fratrædelsesgodtgørelse (1) Såfremt en ansat, der har været uafbrudt beskæftiget ved Dansk Skoleforening i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren udrede et beløb svarende til 1, 2 eller 3 måneders løn. (2) Bestemmelsen finder ikke anvendelse, - hvis den ansatte opsiges i henhold til bestemmelserne om opsigelse i særlige tilfælde i Fællesoverenskomstens 19, - hvis den ansatte tilkendes Abfindung i henhold til Kündigungsschutzgesetz, - hvis den ansatte ved fratrædelsen vil oppebære Rente, folkepension eller anden pension, jf Efterløn ved dødsfald (1) Dør en ansat i ansættelsestiden, tilkommer der den ansattes ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem den ansatte har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når den ansatte ved dødsfaldet har haft ansættelse ved Dansk Skoleforening i hhv. 1, 2 eller 3 år. (2) For så vidt den ansatte ikke efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales efterlønnen til boet efter anmodning.

19 20 Tjenestefrihed Side 19 (1) Der henvises til 12 og 17 i Fællesoverenskomsten. (2) Den ansatte kan bevilges orlov eller tjenestefrihed med løn eller uden løn, såfremt det kan forenes med børnehavens/skolens og tjenestens tarv. (3) Den ansatte kan af tvingende familiemæssige årsager bevilges tjenestefrihed af kortere varighed med løn eller uden løn. 21 Opsigelse (1) Der henvises til Fællesoverenskomst for Dansk Skoleforenings medarbejdere (2) I tilfælde af arbejdsmangel ved en institution har Dansk Skoleforening pligt til at søge problemet løst ved omplacering til anden passende stilling inden for det respektive ansættelsesområde, inden der kan foretages afskedigelse. Den enkelte ansattes ansættelsesområde fremgår af den pågældende specialoverenskomst. (3) Ved afskedigelse pga. sygdom af medlemmer af Pensionsfonden af 1951 gælder følgende: a) Cirkulæret om afskedigelse af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær af finder tilsvarende anvendelse. b) Når Helbredsnævnet har vurderet, at den ansatte ikke længere er egnet til at bestride sin stilling, og Pensionsfonden af 1951 har tilkendegivet, at den ansatte er berettiget til at oppebære pension, såfremt den ansatte afskediges på grundlag af Helbredsnævnets vurdering, ophører arbejdsforholdet med 3 måneders varsel fra den sidste dag at regne i den måned, hvor partshøringen på 3 uger er afsluttet. c) Tilkendes en ansat almindelig svagelighedspension af Pensionsfonden af 1951, kan vedkommende efter ansøgning ansættes på ny med en beskæftigelsesgrad på højst 50 %. Denne ansættelse er ikke omfattet af fritagelsen for renteforsikringspligten jf. 7 (2). d) Tilkendes en ansat, der har status som handicappet iht. til SGB IX, almindelig svagelighedspension ophører arbejdsforholdet tidligst med udgangen af kalendermåneden efter, at Integrationsamt har afsluttet sagsbehandlingen. e) Såfremt der indtræder forhold, der medfører, at den ansatte bliver tjenestedygtig med varighed, og at den pågældende i henhold til 12 i vedtægten for Pensionsfonden af 1951 har pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere stilling eller overtage en anden passende stilling (for magistrene en passende stilling ved en skole med gymnasial overbygning), er Skoleforeningen forpligtet til at genansætte vedkommende. (4) Vedrørende afskedigelse pga. sygdom af medlemmer af Magistrenes Pensionskasse henvises til Specialoverenskomst for Magistre. Dansk Skoleforening forpligter sig til at indgå en Betriebsvereinbarung med driftsrådet/ driftsrådene om en forlængelse af driftsrådets høringsret til 3 uger.

20 22 Arbejdstid Side 20 Bestemmelser om de enkelte personalegruppers arbejdstid fastsættes i særlige overenskomster. 23 Arbejdstidsbestemte tillæg Bestemmelser om de enkelte personalegruppers arbejdstidsbestemte tillæg fastsættes i særlige overenskomster. 24 Flyttegodtgørelse (1) Ved uansøgt forflyttelse, ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse, ved ansøgt forflyttelse uden forfremmelse samt ved ind- og udflytning af tjenestebolig finder den for tjenestemænd i Danmark gældende aftale af 27. november 2006 tilsvarende anvendelse. (2) Bestemmelserne i aftalens 1, stk. 2, i 14-20, i 23, stk. 2, samt i 30 finder ingen anvendelse. 25 De ansattes faglige organisationer, organisationernes tillidsrepræsentanter (1) Dansk Skoleforening anerkender og respekterer de ansattes faglige organisationers og de lokale tillidsrepræsentanters opgaver og virke. (2) De ansattes faglige organisationer og organisationernes tillidsrepræsentanter varetager deres opgaver i Dansk Skoleforenings institutioner inden for rammerne af den tyske arbejdsretlige lovgivning, jævnfør dog stk. (3). (3) Uanset ordlyden i stk. (2) er parterne enige om, - at de ansattes faglige organisationer skal have ret til at afholde møder og samtaler i Dansk Skoleforenings institutioner/bygninger, - at de ansattes faglige organisationer skal have mulighed for i Dansk Skoleforenings institutioner/bygninger at varetage medlemmernes interesser, herunder at gennemføre informative møder eller at omdele informationsmateriale, - at de faglige organisationer skal have ret til at gennemføre valg af lokale tillidsrepræsentanter i Dansk Skoleforenings institutioner/bygninger, - at tillidsrepræsentanterne skal have mulighed for at virke som bindeled mellem den faglige organisation og dens medlemmer i institutionen. 26 Opsigelse af overenskomsten (1) Overenskomsten har - hvor intet andet er nævnt - virkning fra 1. april (2) Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts - dog tidligst til den 31. marts 2009.

21 Side 21 (3) Der udveksles krav til fornyelsen af den generelle overenskomst senest mandag den 10. november Hvis der ved KTO-forliget i 2008 indgår helt nye elementer i forhold til OK 05 i Danmark, optages forhandling om disse, når en af parterne ønsker det. Flensborg, den 18. juli 2008 For Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.: For Forhandlingsfællesskabet: Sign. Anders Molt Ipsen Sign. Irid Stephani Anders Molt Ipsen BUPLS Irid Stephani DLS Sign. Niels Nielsen Niels Nielsen GL Sign. Niels Hjortlund Niels Hjortlund GL Sign. Pernille Rich Engberg Pernille Rich Engberg GEW Sign. Bernd Schauer Bernd Schauer

Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Opdateret 1. marts 2015. Notat om opdatering indsat som sidste side. Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF SYGDOM OG TILVEJEBRINGELSE AF HEL- BREDSOPLYSNINGER...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse 24.01 Side 1 Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom KL juli 2009 1764.13 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 2. Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Fællesoverenskomst for ansatte ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH

Fællesoverenskomst for ansatte ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH for ansatte ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og ved Dansk Skoleforening GmbH Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH Forhandlingsfællesskabet: BUPLS-DLS-GL Duborg-Skolen

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere